DAOBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. KI B .MÉT, 1919 ZATKKDAU Koning Motor. <F JUNI No» 133 Dit nymmer bestaat uit 9 bladen. Hoitdefd eèW ©I* elMrgailjK, AooaoBineiilwIiJ bi) YOQiuitbeUlini p. 3 HieaBdu» i 1.6b. Ir. p. oost! 1.90 MsiimiK b et Atifsaoitlwlii ib et p. rafil, mtoia lettert mi mueim. Ui. Ir. NX Beek- ei BaRdeitdiskkerli thim. Cbtier <S Ik Voofrtain C 9. lei. 3 JluitüïiiaMsda mtsirmM» wg/wtmo» ami W&smkig mrfim a&sttek- - T&mim ftmm w- fe WoamêzgmxM tm kop orkhratri Ij Billijk tsrieff Alkmaar. 672. - -hu ilira wereldoorlog tw teveus va» voel dl.t rib u UoeUeuoe en Flet Huidr liet emuo selmarschte o«n de voor niivorlioid en verkoor romjt uoodzukoUJko artikelen gowecst» Ld dat wli lauyzamerhttud weer in het oude spoor komen, dat onze bewegingsvrijheid steods minder belemmerd wordt, blijkt nergens luidt lijkt r uit dan uit tjo hervatting van het Vorkeer mot automobielen on motorfietsen, Waar zij plotseling vauduan gekomen zijn i» niet récht duidelijk, maar het te niet t© ontken» nou, dat in weinige maanden tyda do „motors >oo fdgemoon zijn geworden, dat de druk bes lehte wandelwegen er vrijwel onveilig door gemaakt zijn. Nu er geen banden» én benzinègobrek meer is, is er een levendige handel in motorrijtuig?*! dag» en weekbladen worden ze aangeboden, du eenden die in do oorlogsjaren ecu zoet winstje konden maken, besloten tot aanschaft» ling van een auto oi motorrijwiel over te gaai». hen gewone iicta is langsamefhohd swo oudorwetsehe machine geworden,' die niet moer meetelt cn waar ih 'de kringen der niouwbakkus sportsmen met onmiskenbare minachting otroi gesproken wordt. •Wie met zijn tyd meegaat, ir.oot ojaitOM wa „motor" hebben en wie hot eenigudtw beter misaon kan, schaft zich ©cn auto aan. Up feestdagen als do nu weer vow &*ss gende Pinksterdagen is het waneokn de?» «sak geen genot meer. i Up de drukst bezocht© wegen, naar Borgen i lielloo, kuchen ty.Jon, loeien en fluiten ons ophoudelijk do waarschuwingstoestdJ®® dor motors en auto's. In eon wolk van stof en stank vliegen deze voorby, hcclo ryon achter «dkaar on uit da voi» geladen auto's kyken do ir dttonden met een mcdeiydend lachje naar de ouderwetache wan» dclaars, die links en rechts van dén weg een veilig piekje «oekon en voor wi© hot uitstapje dan iiglcrdaad ook gu-jn genoegen meer beto»> kont. Autoryden Is hooi prettig, maar alleen voor do gelukkigen die in don wagen zitten, ets van d f dat voor hen ruim haan wordt gemaakt, dat niemand en niets hen beletten zal huur vastgo» stold aantal kilometers por uur te halen. En achter hen aan jagen ou jachten de m«< torrydors, die hun best doen elkaar in snelheid te overtreffen. De kruidenier, de sieges on do groenteboer van vóór den oorlog hebben ieder hun tweodehandsch machines en stellen er een eer in lederen Zondag een grootor aantal kilo» meters te verslinden. Zy rydon cn jagen van Rotterdam naar don Helder cn van den Helder naur den Haag, «ij zien niets van het mooie natuurschoon, faeta van onze prachtige omstreken. Zfj tellen slechts kerktorens en bewerken hun auhboraa en claxons om In dichte stof» cn stsffikwolkop alles In to halen wat zy op hun weg zien. Voetgangers en fietsers zyu hlnUoriyko in» 'ulucr*, die zy helst door 'gemeentelijke verordeningen zoo volledig mogelijk geweerd «of a. Koning Motor wil alloonheeirseher sijn. Het is een toeken des tyda on het cal nlot beier maar wel erger worden. Want zoodra liet verkeer met Amerika ge» uiukkclyker gemaakt wordt en meerdere jcheepsrulmto voor do vrachtvaart beschikbaar komt, is het te verwachten, dat do Amerikaan cho fabrieken, die tydcnN de oorlogsjaren k rnden doorwerken, ons tend met motorrhtKb gen in allerlei vormen en pryzon zullen over» stroomen. Zoolang het vliegtuig nog geen aigemooji bo» zit kan zijn, is do motor'het vervoermiddel van den tijd. En wie bedenkt welk een tsjds» en kostenbe» sparing een auto in vele bedrijven en voor ve» le beroepen met zich medebrengt, kan het toe» üemend gebruik daarvan in het belang van esa bloeiend zakenleven slechts toejuichen. Niet tegen het gebruik van auto's en moto» ren voor nuttige handels» en verkeersdoelein» den mag dan ook ons protest gaan, maar wel tegen het misbruik dat meer en meer van do auto als amusementsvervoermiddel gemaakt wordt Het Vondelpark In Amsterdam, eens de zoo rustige ontspanmngsplaats van duizenden sto» delingen, is In do lantsto maanden door hot steeds drukker wordend auto»vorkeor zoo on» t Ulg en onbegaanbaar, dat hot niet moor vol» do a aan zyn bestemming en men ernstig over» weegt hot voor hot auto»vorkcer volkomen af te sluiten. Maar voor onzo drukko wandelwegen Is dit niet doenlyk. lot f yolg daarvan Is dat het ongestoord genieten van het natuurschoon ln onzo om go» Ving op Zon» on feostdagon zcor bozwaariyk wordt Ecu snelle toename van hot aantal pfelzler» auto's en motorfictson zal dan ook hot nomen v*a byzondero veiligheidsmaatregelen in do naaste toekomst onontbeeriyk maken. i lot stofvry maken vnu onze hoofdwegen zal krachtig mooton aangepakt worden, or zal strenger op het in acht nomen van Oen maxi» mum»snalhoid op do drukst bezochte wegge» decltcn mooton golot worden on ln hot alge» meen zullen zulko maatregelen noodzakelijk zijn, dat do automobilisten en motorryders voortaan nlot alleen om hun clgon gonoogon, maar ook om dat van anderen moeten donken. Koning Motor behoorsoht don weg, maar do wandelaars hebben do podafe rechten en zoo» tkh do to.-i va» enn eUjon en to, aulf v. vs» twaoda» of ilerdchandach motorfi®** rtet kunnmi toeren, zoolang -njMru ut n -od.'.a* Sar»vretende «ev»*** b» huuduKmtmt*. S# Ue Frankt. Ztg. deelt eenige bijzonderheden over het- gebeurde in de i'aits «wou, dia' will afdoende bewijzen, dat da poytntjea der Fran» when om Dultsehe gebieden tagtw den Wil dor bevolking los t© «chotfron, weinig «accsa Balles hebben. Volgens de Frankfurter waren de bargcamewas ters van heinde en ver ultgenoodigd tot een bespreking in de hoofdstad Spiers. Eigeniyk waren zij opgecommandeerd, want de Uitnoodlgtag w&rd mews* door Fransoke of» «eieren overgebracht en ging door energieke wenken vergezeld. 7 Toch bloken f«n elotte weinigen ter vergode» ring gekonen te sjja en dl© er weren veratoor» den de bijeenkomst. De klders der vergadering hadden eenlge zoogenaamd© wjjriige dcjpntattc-e uit uaburi» gé landelijke gemeenten ter vergadering doen komen en toen het ten slotte tot de pxoeJtomn» tie van de nieuwe republiek aw komén, out» stond er zoo'n nmoeif, dat d© ptetótkéf1'. Or. Haass, tot dusver eva ikWMtanhfT!, poo.ijd®, do uergaderlaiai te Aüfewvwsr*. In den loop vm dem soow-gun trashttoB «te Landauere em optocht te e»gf!ns4*»s.w.¥ia m «w» het hoofd éuuvaa aaaa wgswV.y'Wjt)?ww te trdsfcsn. Zy daohtoa dat II prasktflg gjdviktef w.-tm ai spoedig bleek, dat do msialgtw, dis óeo volgde, nlot uit eanfeanger» maar uit goed. iMteeibge» «taden bestond' Den ïeldor van den optocht, dbr. Haas», wotrd het gedrang en geschreeuw te sterk. trok zijn revolver en bedreigde daarmeae hot volk. liet gevolg dawns was evenwel, dat dra Eaa» uauero vreenniya werden foegetakey en met' bransehe auto's in veuigheid jnebrucht nwonatea worden. ïhans ligt dr. H&OU in hef idiekenhute we» overpeinst de oorzaken van zyn gewoSdSg fi» mm Hef sal-htffiu nu werdsitteEyk zijts, dat hot volk van een onder fiuwdb protect!© steen» de nouisdt Faltewivircpuibiliek gscmt hob» ben. Hoe vernederd ©n ovorwonnöa ook, can Duitscher blytt een Duitschor en geen vesloJK» kende aanbieumgeiu van Eranaeto «f{d« wla daarin vurandoring kunnen br&isgen, in ds RUurepubliek gaat het wtet vpol boter, Uit Fronkiurt-ajuna u® Mala wordt senseld, dut de zoogenaamde president van ds Rija-r®» publiek, dr. Dartsn, geiraeht hoeft zich yan de regceirlng to Rweotter to iri<ak.m Gehniik makend van «es vrijen nsudddAS der ambtenaren, drong hij met do overige le» den ven zijn kabinet hot ïogoortagsgdbouw binnen en bavai do groon<witte vkg, die hij meegebracht had, te hiJsohoa, wat, clet gakU(a te, daar mem d«n opgaiutg noar hof dak «dof kon viadoa. Maar lnuaiddob was de aanslag bpitera bo» kond geworden en een opgowomdiw menigte j drong naar binnen on rwoido don minister t<a '.ijn volgoltagofl «wo af,, dat «mHtan aur het hospltaai gobweht «aossten .woïdrn. Do Fronscho militairen namen ©en, volmaakt neutraio houding in acht. Dr.. Dotten is thans naar Biobrieh «©vlucht, begeleid door twee "Fransoh© officieren Het verblijf te Wiesbaden was hom door de dreigende houding der arbeiders te onveilig geworden. Het uitroepen van xieutrwk republieken in ijet Rijngebied, begint langzamerhand veel van een operette»lueht te krijgen. Naar de Frankfurter. Zoitung meldt hebben nogmaals alle partijen, mot uitzondering van het centrum aan de Frasssche militaire overheid te Wiesbaden een verklaring overhandigd, waarin ten stelligste geprotesteerd wordt tegen de uitroeping van de Ryarepubliek tegen den wil van de overgroote meerderheid der bevel» king en wordt betoogt, dat men onder olie om» standigheden trouw zal blijven aan dea Prui» sisehen staat en slechts de Pruisische staats» ambtenaren als de rechtmatig© dragons van het staatsgezag zal erkennen. Bleek ons gisteren uit d© resoluties van den Belgischen arbeidersraad, dat het Belgische proletariaat over het vredesverdrag vorstand!» gcr denkt dan zijn regeerders, ook de Enge!» scho arbeiders hijjkcn allesbehalve met het werk van den Raad, van Vier ingenomen te zyn. Do parlementaire groep dor Britscho arboi» dersparty heeft oen manifest dben verschijnen, waarin zfj verklaart dat hot vredesverdrag vol» slagen onaanncmoiyk is, omdat het berust cp do beginselen, die do oorzaak van don oorlog waron. In hot manifest wordt do betaling von 3 mll» jard niet buitensporig genoemd, maar men protesteert tegen den afstand van het Saar» bekken aan Frankryk cn togen cl© manier waarop do Poolscho grenzen worden afgeba» kond. Tevens wordt aangedrongen op verbod van particulieren wapenaanmtfok benovens op toe» loting van Dultoohland tot don volkerenbond. De dag waarop Duitschland oon definitieve beslissing zal moeten nomen, nadert mot rasso schreden. En nog steeds is hot niet zeker óf on ia hoe» verre de Entente aan do Duitsche elsoben togo» moot zal komen. Nu eens zou het Lloyd George en dan weer Wilson zyn, die tot oonoesdecj bereid zou biy» ken «n zich bereid verklaard sxm bobber, te faoehtm Qseaenceaw wso HU» DOVtwacPSslgisB bosiung tia ^nnnwit, In olkiuir vmt tegi»ri».j»ris!sM»d(» tmlc» jiNuunnn wvrdt irite^agszot wlo wel en wio niot voor wti^ittinc v»n lv<t (wnepronkeWjh vre» riesveirdrag te vinrinn zouden (rijn. Bhlikbo» wil nterooiwi r* grnr.f? wan rvw®» zien worden da* fejl d» Duitochst» concevals# zou wilton doen, .maas «te algcmsona itwituk is t'. n oi'.; te - l 'I V, Iran tast op vel© punten verzacht sal worden, Gemeld wordt dat ds Ga4!te®rden srich met ■elkaar raltosa verateM teö aasateo vaa eer» volksstemming ia Boven SitóaiS, de JSnaodkole voorwaard© ca het ©poem® vaa DuStecÉtod in den volkenbond. Het Berlin©* TageblatS meldt, dat dao* des» gsHJk© wijzigingen hot verdrag nog sist aan» nemdUjk wordt Uit Merit,!» wordt, gsmstdjtdat iSla dn esrdsn v wn .«oaden wil warow, de Duitsche te» genvoorsteilm als ©cm vcldróndm waarborg voor de oamaddcJ.iyk© toalatlng v«n Pnltsch» land- tot den yoMcohbond aonv/tard soadea moeten wordea. Zooiosg ovemwal do Raad vfira Vier op h®t' rtmdpunt van. 8®n bcatraffMg van Duitse,Waad blijft efcma, ml JMtcnbJaod wsi» gorea om tot *ija eipjan straf med© te'werken. De uitvocilng var.» dh> l.>4dfc,;wte togsmcos» stellen aou ook 'conaogjelJIijk 'wwfdm akTd® raad van ttaw opwsffjlk of fa «m stem» mee mot eb KtawwÈw oteNrc^v» fa lx* Sjja» land, dm tm mtbnotiaek^ van EfaMs Msrad te® doel hefcK.-«. 12j| g&k fepsufat#» van da stwdx® Mmke van ck/:i fijjjn ffco.v Fsatfa» rijk km DaUmMmü do wout sign hesateJ aios» gebleven ec-vBomkHbh taaAt «tot dsK»feicj!g eonoonteeerea his voor ess neasjkaalD oatpte- do tag zjjner krachten ten bohetw© dsir gajko» don noodzakelijk üs. Volgens den corrosposdtot vua tot j3©A Ta» 'geblatt te Versoilka schijnt men vm Eagetoeh© zyde vöorgestoliJ 4© tobben wsèi éejrsü roefetp streek.® te vergewissen, det d© Duitosh® i&k» gatte zou oader4e®k®caen ate d© GmUloeirdsn bei ©id waren; ©omga omtmtéloe te Aoem, to tot bBzwndur «wfaiSM era m jg£W!2a«.v oola tafgflbe 'l'arwyi ta goh®®! Ooetesw^k protestbotoo» gingen tegen hot vredesverdrag van St. Gew mata gohouteïi «©réteïn, hP^kt hst o®k Ito Duitschiarod dtoMMn rBsMg to affa, In BerHSrn w ©gn ttóktog va® M wm b®gom» ten «te gnrotMlt tegwui ii« vobbteHdctog vaa tot doodVomni.® aan Lovinó Niw, dsn bakondsra M«nÉ«a eomuumtst. Er vond een vergadsatog éos «sbshimaadm plaats. De ilwrlijmoeh® VaafaM^gEend tod al rat ©en stakfag t Bnlüs. g®ïhi«t'igd ib Leviod wow knllJfc ward doodgeotihutea. Dit dreigemeot werd nw ©ader verromlng mot algcwuiwii® la» atemmi.tsg «kltgovofj;;:.!. De «uMKojgte deden het voortstel e®a «takJiag 'vam 34 tra* to homiJara en «tocfcss met de wotalg© stemmen van ©enige buirgcriyk® hadeiai werd het voorstel 'aangeno» men. Een uitzondering is «lleon gswiaoht voor gas, water om eiectriciteit tra voor d© Iqvchuïï» middelenvooraientag. Den arbeider® triedt mom ^aae, zooveel mogelijk thuis to blyvea ©n sdst op straat te komen. Hedenavond om 6 uur moet de staking, afioopen. Opmerkelijk is dat ook d© Vorwart» niets tegen do staking inbrengt. Het jjlsvd zegt; d« voorbijgaand© staking do arMdam is «an rechtvaardig© wyz© va», betoog©»,, ala mmt theoretisch© druk in iederen vorm vass g»w©ld» plegtag achterwege blijft. Dok da regeering- te Morion solrdjnt over het gebeurde te Münchvm allesbehalve te spreken te zijjn. Hbsj. vn-'»vt Ufawtw 'int - toi'ii oor. teniw stratie te MJ» xd®t blijvea aak KORTE BERiGHTÈNL liet «tweondi vsm Kokv^A ©p de mm der ^eallieéndeü maaM ®aa voorbehoud ten oonzkn vm de tijeenroeping der constituan te cn de erkenning der nieuwe Rmskdie sta ten. j la, de geschillen ia de Franache metaal- iod;UBlxie is men tot een regeling gekomen- De Brl tecfe; regeeriag m taornemens een representatieve mreeisiging voor de poli tieagenten in tut leven te roepen. De .AmeriJcaansdie eeaaaf heeft em mo tie aangenomendie het defartemeat van «taai verzoekt, dm senaat d®n -tekst van het vredesverdrag voor DuiiseMa&d mee te dee- lm.. Een andere- aangenomen motie verzoekt de vredesconferentie de, Ierectie nationalistische delegatie te zworen. -- Brockdorff-Rantzoa ia naar Keulen ver» trokken fa verband rost dm toestand in toet Rijnland, De Duitsche Volksraad voor Oostenrijk verspreidt een manifeat auta het valk, w& r.m staat: „Latei, wij aog eens aan de heele wereld duidelijk makes, dat, wat ook gefeeurea mag, wif vasthouden am ons recht v<m zelf bepa ling- Wij zullUm dist ruflim, voor wij toet heb ben verwezenlijkt en ooze vrijheid hebben ge- kre<ren. wij; proteateeren hartetoctotcliik tegen de wcerjjaloozc geestelijike en economiscUe sla vernij, waartoe men on© wil veroórdeelen. Laten wij, vm alle zijden met doodelijkes haat vervolgd, in onzen nood vlndhiea naai de eenige plaate, waai" wij. lieMe kunnen ver wadi ten, naar Duitschland. Met het cuide Oostenrijk hebben wij in geen geval iéts te maken. Laten wij m a! ona ongetah dadelijk naar o«a stamvolk tmnrkeeren In de Nooraefee socialistische partij ia een scheuring. Uit Praag meldt het Holl. Nb. dat de nationale vergadering tegen tl Juni ia bii- Scboidtewro» heeft k kdimmy ver^Ktot de voltrekking von M doodvonnis :>m LevR nl uit te stelten. Deze was bij <le ontvangst van hei tdlegrm* #1 tamUjtgesield, Voilgen? de Nev-'-Yorfc TPl.l?t**w is men. het eans geworden over rconnmische en fi- I nandeele wijzigingen in het vredesverdrag i voo r Daitschtimi. I De Entente zendt Semgal-negers om jj de Tsjecho-Slöwakm is helpen. De mjnwerèersstakmg in Frankrijk is 5 bijgjLgd, LrocMcrff Ranteau vejkla&td^ esiv t Jontander te z$n vm opM^rmwAs pse> vrijheidL Eszfwger doet sm b&oep op ha! «pr- bliksiRtcha en democratischs Aaterib^ raa een vred® a aar Wiïtai'tJ 14 jnjnter- te Jsrfjgaa. De TartrdM 'miakskr ma krd&dttsé- sche zaken zaI. door dm Sttssi van Vies sla getuige wcj'dm gdhooré.' Hst l agahuis heeft éa wet 4a zLfë grooéMfttdifik kermmhsgm <&*r rcg&s-L?" van Brltscfa-ltpdtii fa tim fefag csct aüg, tteaom«a ?»ang3c®K?n. De Hascaa gaxrale tóf macht mel ding van stat geveMsm de Fk^h-RassR scha grcizstm, Uct arfwocnvil dor mf var* cligd. Slaten Sanoraai. EERSTE JKAMS8» v Na aanjaeroiiög vm earjigs He®® w8t®co4' werpen» lichtte heer JCaj5,0e^n,evaadfi Coppe 11 vj fa de zitting"va® gjatero zigt voorstel toe tot instelling eereir tóatecoc1- missie, die- moet onderzooJsen da tenten ia onze burgerlijke wetgeving. Hij weaschte eeu zoodanige commissiie bestaande uit pracil«L M. inister Heemskerk eshtte dezs zaak niet zoo eenvoudig, doch mklsorda zich bereid aan de testaadkosniag vao esa zoodanige commissie roede te werken Hg stelde evenwel de vraag of haf afak wsmtv- lijk zou zijn -dat de. sommissi® b.| haar werk voeling hield aqet den rttinistó Dit vcospstel werd zonder hoofdelijke stemming aangeno men, evenals o. ro.„ het «atwerp tot nadere bcsUydmg ikr toling en de wijrigk-jj éts v/et op de artsenijber-eidkanst De Minister van Btsiteaslamdssha Zaken legde de verklaring af, eliteïi fa dit blad vemehl Bij de behandeling van de begrootfag vm Sur:ij.2.-i:e bepfeatie ué'beer vaa'kol 'rrtiot- 'aing van het «goeringèrtgteeni. Suriaamfi hem nuttig besteed geld noodig, I-e heer Dc \Vaal MaleFijjt b^ptóüte steun vooi het bijzonder onderwijs en wees op het greóte belang van den landbouw voor de koloniën. De Minister- zou allen doen, wat hij- kon om het bijzonder onderwijs te verbeteren eu te steunen. De strafbepalingen voor de werkkrachten moeten gehandhaafd blijven. De beteekenia van den landbouw wordt fa Suriname beseft De nimister zal met den gouverneur decen tralisatie in het bestuur der kolonie overwe gen. Met de besteding van de gelden zal meer voorzichtigheid worden betracht. De bcgrooting werd aangenomen Bij de begrooting voor Curai. de heer Van Kol rle belangen* der bepleitte WM III bevol king van de ei landen, drong aan op verbete ring van het zede'ijk peil ra der hygiëne. De Minister overwoog voor Curasao dezelfde decentralisatie in het bestuur als voor Suriname. De begrooting van Curasao werd aangenomen zonder hoofdelijke stem ming. Evenzoo de begrooting van het depar tement van Koloniën, De vergadering werd verdaagd tot Dins dagavond 24 Juni half negen TWEEDE KAMER. Regeeringaverkiarmg. Qp de vraag van den heer Marehaat o» ue minister van buitenlandscbe zaken be reid is, mtdedeelingen te doen omtrent dé onT derhandelingen met België en de wenschsn van België legt Minister Van Kap nebeek de elders weergegeven verl af. Op deze verklaring volgde applaus van le zijden. Eenige kleine ontwerpen werden zonder stemming aangenomen. Het wetsontwerp fazake machtiging tot ruiling van onroerende goederen te 's-Ora- venhage met de N. V. Hótel de Oude Doelen werd zonder hoofdelijke stemming aangeno men, nadat de Minister van Financiën ver klaard had, dat de gebouwen niet bij het de-, partement van oorlog zullen worden getrok ken, voordat de Kamer daarover is geraad- pleegi DUURTETOESLAQENMQTIES. Die van j. ter Laan <jn Dresselhuva betref fende eèn mininiumbijslag van 300 voor ge huwden en 225 voor ongehuwden werden verworpen. De ontwerpen betreffende dmirtetoeslag voor Nederland en Indië over J919 werden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Daarna kramen aan de orde de wetsont werpen betreffende duurtebijslagen op pensi oen en wachtgelden. De heer Ketelaar diende de motie in, vragende om verhocging van pensioengren» zen van 2000 voor gehuwden en f 1200 voor ongehuwden tot 3000 en 2000. De heer De Zeeuw lichtte een motie toe betreffende verhooging van pensioenen ra wachtgelden. De heer Van Radpard verdedigde de moties m.zake verhoogmg van de pensi oenen van de vóór April I9il repersionaeer- de officieren en de vóór 8 Mei 1913 gepev.- sionneerde onderofficieren eu mmderen. De neer Kooien diende rr.otie in namens de .conamssie van rapporteurs tot herstel van de inkomensgrens van £600. Dé heer W i| k ligtte een motie toe betref' irade gedjke pensionneerijpg van weduwen en weezen van militaire es v»a bui-gexhike amb tenaren. Minister De .Vries ontraadde ernstig aannemiDg van de motie-Keteiaar, hij stemde m met de motie-Wijk; Mi had tegen de motie-rie Zeeitw aliera dit teswaar, dat de redactie ear van verhoogmg voa peusioeesas vamknoo.pt aan saiarfaverho^'ringen. De Minister Van 'D o A o p osfo raadde annnemmg van moties-Van Ook aan bur^ertiike jpeosioeraem* ja gom fa- rugwerttewle k»;acht varleead. da peéaioeseh aiet ajgpoe^a vmsêas ''^rrxyA, suilen oügelijkhoaea door dfv.uriebijhlast® den weg wotém spwmd, De heer De Zeeuw Wjjasgste zijn tad»* tie.m den door den, Minister aaaregeyen zfa. De heer Van Rappard trok 'ijnmo ties m. De motim-De Zeeuw, Wijk en Ketelaar werden zonder toestemming .i/*;-u/Hiniupn De motie van de Coimnjssie van Rapporteurs werd aangenomen met 39 tegen 25 kcramtea. De omwer^pen idem zonder hoahteijike stem ming. 'i en half 5 werden de oeraadslagis^sa ver daagd tot Woensdag l uur. NEDERLAND—BE1.QI5. Minister vaa Karnebeek heaft gMenaa fa de beidt Kamera om verklar ing afgelegd naar aanleiding vaa de vragen vm dra to Mas- cüaht betreffende de Belgische vcsiangeaa ia- zate de herzteaing van de verdragra .vaa 1839. Na een overzicht te heblten gegeven vaa ae door minister Hiiroaaa gefomulc'ei'd.e Bel gische desiderata, die desa. wilds laten onder zotten door tea of twee commissie, waarin de groote mogendheden, België ra Nederland zouden sija vatègcnwocrdigd, deelde hij me de, ia de bijeenkomst vaa 3 Juni ta hebben uiteengezet dat de Nederlandsche regeering niet kon treden- in die Belgische voorstelte, weiite om economische of militaire redenen een overgang beoogden van souvereinitetio- rechten vaa NederLmd op België. 4 Juni ont ving hy de mededeeiingj dat de commissie, omvattende de vertegenwoordigers van Asne- inca, Engeland, Frankrijk, Italië, Japan,. Bel- gie ea Nederliid, de maatregelen zal bestu- deeren, welke moetra voortvloeien uit ds her ziening van de tractaten van 1S39 en voorstel- ira zal hebben te dora, die niet mogen mede brengen en overgang van de territoriale soe vereiniteit noch de vesting van internationale servituten. De commissie zal België en Ne derland uitnoodigra gemeenschappelijke for mules in te. dienen betrelfende de bevaarbare handelswegen met inachtneming van de alge- meene beginselen door de vtcdesconierentie aangenomen. Het is des ministers indruk, dat Nederland op dezen voet aan den. verderen loop vau het internationale geding kan deel nemen. Voor onze verhouding tot België zal het meer aankomen op den geest tusschen beide volken gewekt, dan op de-formules die staten verbinden, Nederland begeert ook in de toekomst in vrede en vriendschap met België te leven, ondanks de bedreiging die uit een naburig land opkwam en thans terzijde is ge steld. (Reeds in een deel onzer vorige oplaag op genomen). EEN ADRES TOT KAMERONTBIN DING. Den mïmater van binnenlandsche zaken heeft de /U&- Ned. Vrouwenorganisatie een adres gezonden, naar aanleiding van het feit, dat de Tweede Kamer het wetsontwerp Mar ch ant c.s. tot invoering van vrouwenkiesrecht met groote meerderheid van stemman heeft aangenomen. Adrcssante is van oordeel, dat de behan deling van de door de regeering fa te dienen voorstellen tot wijziging der grondwet slechts mag geschieden door een Tweede Kamer, die een beeld is van het gsheele Nederlandsche volk. Dit zal slechte het geval zijn, his ge noemd college zal zijn gekozen door mannen en Vrouwen. Adressante verzoekt den minis ter', om, als met het ontwerp Marehamt es wet zal zijn geworden, HU. M. de Koningin te wil- Rn adviseeren tot Kamerontbinding. Tevens wordt den minister verzocht reeds nu die maatregelen te willen treffen, waar door mcgélijk za<l worden, om bij een Kamer ontbinding de bestaande kiezerslijsten aange vuld te ikrijgen met de manneg der vrouwe lijke kiezers. DE AMSTE RDAMSGHE TELEFOONS. De regeering heeft, aan het gemeentebe stuur medegedeeld, dat zij de concessie tot het hebben van een telefoonnet, aan Amsterdam 1 Nov. 1896 voor den tijd van 25 jaren ver leend, aan het einde van dien tyd termijn, ALKMAARSCHE X (M.MÏllC.jf V (m... jci y.j ii 'I' 11 1 1 I i i I I mi —Ai—' it

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1