DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. m Honderd een en twintigste Jaargang, 1919 DIN SjD A|0 M TUNL Buitenlandsch overzicht. Aboooemaotsorlii bli TOoraltbatallBg 9.3 aaaades 1.8S, ir. 9. paül Uö b si &j?*f!tf!M9'^ §i. 9. regai. grastara lettors itar ginarilRts. Sr. !l 8.18*131- n SaRMillMij Bots, Costsr 4 Is., Vosrdsm C 9, Tel. Proyiuciiial jSieuws. uit mom^ Atean(s. Nw de Tiro» -itt Parijs vexner-nt is de Raad vau Vier unaniem tot een besluit geko men betredende de actie der Oeal lieerden tea opzichte van de Duitsche tegenvoorstellen. Over de juiste bewoordingen van het ant woord der Geallieerden op zekere punten is nog geen bepaald besluit genomen. Er bestaat weinig twijfel of de Raad van Vier heeft bestolen zekere concessie» aan Duitschland te doen inzake Silezië en de schadevergoedingen. Het is zoo goed als ze ker, dat men, sahikkingeu zal treden voor een Volkstelling in gedeelten van de nieuwe Fool- acjhe gebieden. üver de schadeloosstellingen wordt nog gediscussieerd éh het is mogelijk, dat uien een bepaalde som zal vaststellen, weitas Duitschland moet betalen. Men legt er evenwel den nadruk op, dat de voorgenomen wijzigingen ternauwernood kunnen worden beschreven als belangrijke verantterfag van d< vredesvoorwaarde!» Een nieuwe commissie is ingesteld,, om na te gaan welke wijzigingen in het verdrag moeten worden gebracht betreffende de oos telijke grenzen van Duitschland. De taak der commissie is niet beperkt tot bet Poolsdie vraagstuk, maar haar actie zal zich waar schijnlijk uitstifkkeu tot «te g.-he-k oofi.iebjke grens van DuitschUiud met inbegrip ven Oo#Pfulaen. Reuter meldde nader uit Parijs, dat fcet niet Intel Waarschijnlijk is, dat het antwoord der Entente op de Duitsche tegenvoorstelien vóór 13 Juni gereed komt. De Duitsdiers krijgen 5 dagen tijd om te antwoorden. De Raad van Vier blijkt, volgens Reuter, geleidelijk bij te draaien tót de opvatting, dat eeu bijzonder bedrag in de vredesvoorwaar den zal worden opgenomen wat Duitschland* volledige verplichting tot vergoeding aas- gaat. Geven deze mededeelingen range hoop, dat de Entente heel wat water Ie- k-aay Wipt' zal doen, het Fransche blad ,JPetit Joyrofa Weet mede te deekn, dat den Dubscher» niet alleen niet toegestaan zal worden mondeling van gedachten re wisselen, maar ook dat hel; vredesverdrag, zooals 't nader is vastgesteld, zal worden aangeboden, met de opmerking:, dat geen discussie meer zal worden toegfE- ten De Duitschers moeten teekenen of weigeren binnen een zeer korten termijn. Volgens een Reuter-telegram zouden Cle- menceau, lord Cecil ca kolonel Hou»? aanfep- volen hebben, dat Duitschland, indien het teekent en zfn verplichtingen eerlijk nakomt, tot den voljterenboad zal wordt» toegelaten. Evenals het Fransche wordt ook het Ame- rikaansche volk de tekst van het vredesver drag nog onthoud, i ai Wijken aomm.-;i «.da den daarmede voldoende op de hoogte te zijn. President -Wilson heeft thans aan den Se naat geseind, dat Jmt ongewenscht is, den tekst van liet vredesverdrag mede te deelea, terwijl het nog gewijzigd kan worden en vtpt-j vens een diepgaand onderzoek naar d< wijze waarop particuliere personen zich afdrukken „van hei verdrag hadden kunnen verschaffen. Evenwel wordt uit Nieuw-York geseind, dat een der senatoren aan den Senaat het be weerde exemplaar van het vredesverdrag overhandigd heeft, welk exemplaar door ten dagbladcorrespondent naai de Veremigdc Staten was meegenomen. Met 47 tegen 24 stemmen brtsluot de Ssaa* het als openbaar stuk te toten drukken. Dat geeft geen hoogen dunk van <te goede samenwerking tusschen Wilson en den Se naat. Ook in Amerika neemt men aan, dat het oorspronkelijke vredesverdrag wel heel wat wijzigingen zal ondergaan. Verscheidene punten, waarop de Duitschers den nadruk hadden gelegd, zullen in een vorm gebracht worden, welke haar voor den verslagen vijand meer aannemelijk maken, waardoor het direc te gevaar voor een ernstige crisis aanzienlijk verminderd is. In spanning wacht,men inmiddels, de ko mende gebeurtenissen af Zal Duitschland teekenen of niet teekenen? Het hangt geheel af van de bereidwillig heid dèr Entente om de scherpste kanten van het thans vrijwel onuitvoerbare verdrag weg te nemen. De Geallieerde^ zullen ten slotte ook wel inzien, dat de wereld meer voordeel hééft bij eenige concessies aan den verslagen vijand, dan bij de hervatting van den militairen én economischen strijd, die van de uitgeputte volkeren nieuwe offers zou eischcn. I 11 ouwens, het is de groote vraag oi liet de 11> allinrdm mok* lijk zou zijn, den strijd te hervatten. Steeds luider toch klinken in de Entente- stalen de stemmen, van hen, die het verleden willen vergeten en niet zouden toestaan, dat Europa eeu nieuwe tijd van verwarring en ellende tegemoet zal gaan. KORTE BERICHTEN. Generaal Mangin heeft aan den burge meester van Mainz meegedeeld, dat het Fran- ache leger ten opzichte van de voor- en tegen- standers vim de Rijnrepubliek een volstrekte onzijdigheid in acht zal nemen. Naar de Duitsche bladen vernemen wor den er Ja den Matsten tijd steeds meer solda ten van het leger van nailer met. volle wa penuitrusting en voorzien van munitie md verlonam de provincie posen gwonden, Vol geus dr wapenatllstjaodflvoorwaarden mogen TC,. v, ';t «;*J Vul iHlét' tUteSi ongewapend vertol? asrar Pwm worden. Luitenant Caaafete., die esteto Mgm leden het hoogte-wereld-rscnrd mg*, 'ré ylien- iuig op 9300 ho& geüwastfet, ïwteft tn terdag een nieuwe oogiW gedaan; en kei re- dord verbeterd tel 9599 'M. K oils jak heeft am de geallieerden ie» mta doe® 'sènèomm^ waart» tv1 atewessd geeft op -het hes door de geallieerden gedans verzoek om inlichtingen. Kote&jsft zsgi'w, «si* góneenen riu voefatsadiêr te jöjn door, de gfetóteerdt» m fpumsamr.'m vsrisMdig- de icegimwien. ia hét fopoader barmtigt hij opnieuw, dat hij het vmtrnsmo. tadt, zo-a apokltg sraagrifjfc ovmr te gtf&n tót het dtöaa >«i-k»ezsn V-i» een cww^teKiestóte re» gadering. WÜftfi» Swefit M' Wted gdümsUtimi «4 do V«r. StLte .op%eb*ta& c alle landen, mi ntefadsriag vm de üjke landen en boüjfwhrtieth Suakncf,., - Naar in «i» ©eotoaJb vm ét Da&txeh Gtsttesurfjuskc K«mr werd Bs^asksié, juU 4* rege/i/ing bmr san.tmwë tf k» 'te. OKb> asm overfjiiodigda vrsdepvoörva^dc?., --Mr dat deze MvauStttfi 'p»S9Êil «m Af Mts ovlrhmHRta»- -Paatete, d» wiüiteter Mtwrtwe tieeft -mfcteiaiwl; de vfsxititwtf-s wachten p A' kevtiMimg 4>-'< v band «satrwnt de De OwtemijtesicM w/i4wfr>tes$H* $ót wcr.s4.iUee> êm mxh% «wfüfcr; -•* té öuiMlè te kmte* m ¥m lólwh, S^ttaMwNb' ken en bsowfe Dc Duitedte staatssotasatseb; fcesüt 'dg imislMg vm se» aaagensmjeiü. pifiiïgM iya uitgdcotól ww de luetiiva&rt Amr&t - AsséréfiZ. Ja het DaiterS® ïabisact «test zsJcSd <?m emflkt voffit inzato <Js va» -a* kta-vraagstah,, W^eel sim tor besdsikK.iag lattosa Be Weener fto»c,tera sidito, itega?r& de mdmvootrwaarsieffl womtot em ntaaisbwkrvst Naar oemrtet «wuft wAtaardle WWwhi iet hei mahmdrag mm nfja Jé pmtam to m TsfertoSfev-MfcJte xsd'sem deel dar eebtr* logm:hulden moktm «mn Ke hwlteagcwoae hijKteak-saEat v«» 2.» Natiomü* Vergm?rtm$; te W-tvm® its tof «sa mfr«tfrwdUbE8d% jVdtötbettmtlaig legm de vitdeavoorwmréiiig vm Si öevmki gwm* do. Em redewering, va» aieateseesefsnsij- JUmse weid: met luide®, bijval entvangea «au ste pfirtijtewiera kgda daarop w die alle hei' mf&erjtewwfasg noemden, Seitz, de voorzitter, «telde, vast, dat Steel Duitsch-Oostcnrïjk initesut Otet de VwffiSto lieg van de vwltwoorwaarden ©a epesk de hoep uit, dat tet d«üiï afgwaciidlgcktE taf vtre- desconfeteütie megc gdristoi, êe mdemW' wcmrded versacht te hrffgettt. De Hongaarschc radciiregecring heeft een Fransch telegram ontvangèa waan» wr- tegenwoordigeifi. «feu ï-egiWlhg mar Partje mrden cpgermpm «m dc vrcd«?.Eonfcrentie bij te wonen waarin gij worden aange maand, den veldtocht tegea de Tsjechen te beëindigen. Uit Praag- wordt gemeld dat de Jf/sg- gyarep hm aanvallen over de geheels front- iengte hertumw/A hebbm. Orlando, de Itdiuiterir mlnlster-prv sident, is Zaterdagavond' nou» Stsüê vcTtrok- keia om «net d« «MMtH-vnorvdter W» dt*« mb aiatenaad' overleg te ptegem om het Hnme- vraagatufe. UÏT OTERLEEK. Vrijdagmiddag 3 uur vergaderde de raad dezer gemeente in voltallige zitting. Ne lezing der notulen van de vorige ver gadering deed de voorzitter mededeeling van de volgende ingekomen stukken a. Schrijven van den heer D de Boer Dzn., dat hij zijne benoeming tot lid der schattings commissie aanneemt; b. verzoek van A Conijn om afschrijving van den H. D. wegens vertrek Wordt ver leend voor 8/lf; c. Begrooting van de Gezondheidscommis sie over 1920. Na mededeehng, dat Oierleek daarop voorkomt voor een bedrag van 14,38, goedgekeurd; d Verzoek van jb. Hop om ontslag als hooisteker wegens vertrek uit de gemeente Wordt verleend e. Verzoek van de schoolfecstcommissie te Stompetorcn, om, evenals andere iaren, em subsidie uit de gemeentekas van 1,25 per schoolgaand kind te mogen ontvangen. Naar aanleiding hiervan wees de heer Spaan op hetg'-en de commisr.is te CHerteek had gedaan, n.l. met een lijst rondgaan bij de ingezetenen. Hij achtte dit den aangewezen weg om het gelei voor een schoolfeest te krij gen. De voorzitter zeidè, dat B. en W. de zaak er niet eenvoudiger door gevonden hadden, nu in de gemeente tweeërlei weg bewandeld wordt om het geld bijeen te krijgen. De heer P. Dekker verdedigde dc houding der commissie te Oterleek; door de onderïin- ding geleerd had men zijn toevlucht genomen tot net rondgaan met een lijst. Hij vroeg of de commissie te Stompetorcn dat nu ook niet kon doen. Dit leek hem de beste mauler. Na nog eenige dteruwne, waarbij de heer Zeaavrct o.s. »og <3rA tte c-xrtete te Stompetorcn den gcbruikelijkcn weg vólgt, werd met «Jgflsneene «t«bsslotes het verzoek in te De voorzitter deelde voorts mede, dat B, en W. wederom namens den raad een adres aa'n de -Kroon hadden gerondan, weit vf*r- zock om goed te vinden" dat. het SterbaBtD^s- otjderwij* Weet g^dwresdt de eerstkomende 5 jaren dé» middags i. p. v. des evsffids vm wordt. Vervolgens, dat.van Óed Staten tor terug ontvangen de in de vorige vergadering vaof" gestelde salarlaversrdeniog vóór het'onder wijzend personeel, met verzoek in art. 6 dui delijker te omschrijven, wat verstaan wordt onder Jesiirm buiten de gewone school uren". De raad besloot asm dut veraoek vsa Ged, Staten te vold^sia,, De scdootef-rtevea vsa 4e oieuwbrno^mde aadsJcii... vcricn ^csteid i» harasdc-n vs-a een' commi^ie van onderzoek,- bestaande uit de herren Bonte», Govern en Zecmn. Nad«,t de vergadering eenigen tijd geadto'mt deel de de heer Bdntéa mt-ue, dat dc commissie de geloofsbrieven ir. orde had bevcwden. Deze werden d/turm g»..Jd. Tof hooisteker werd met algemeene stem me!.', benoemd J. ÜJtei Een ingekomes? adrei van de »fd. Altateaf van den Stood v*n F'ïd pisdtxwjjfcae'ai, waarin verzucht werd w toe nvaxie M werW, gemeenten bet recht .krijger1, óm ubt eiRm km de &wisirissf.n te verhoog;?,»; werd voor teftttte- geviag smgcaoiase». Ter tafel kwam Atefsw em adres vast de Land- en Tuinbouwvereeitigimg „OöS Btgia" te Oterleek, om den aanlegsteiger aan" de Ringvaart te vergrooten en te bestraten. De voorzitter deelde mede, dat bedoelde vergroóting zonder bestrating volgens bere kening van oen gemeente-opzichter zal kos ten ongeveer 3300. I)e heer Spaan voelde zeer goed, dat het hier een belang van velen betrof, waar wm toch huiveng een dergelijk groot bedrag daarvoor uit te pevea. Ook de hoer Zeeman vond de koeten hoog en vroeg of er vair de gebruikers dan geen vergoeding geëiwht kon .worden, waartegen over de heer P. Dekker, evenals-enkele andere leden, opmerkte, dat «te» «ca ambtenaar voor dc contrók moest vo; den anngeftcld en bij was bang, dat er aan niet "veel van over zou blijven De heer Dekker achtte het beter, dat degenen, die ef het meeste belang bi; hebben, het werk onder gemeentetoezicht éi.tvoeren. en dat dan de gemeente het later fa onder houd overneemt. Ook deheer C. Dekker waS van meening, dat de belanghebbenden^ ook zij, die buiten de gemeente wonen, het moeten bekostigen. De heer M. Couwenhoven betwijfelde of de ingezetenen die er eblang bij hebben, dit doen ,:u!!en, afgezien dan nog van de vraag of zij het kunnen, waar het toch meest kleine bouwers zijn, die het niet betalen kunnen. De lieer Zeeman zou aan O. B. eencmie willen geven het werk uit te voeren en deze verecnigirtg dan het recht willen geven aan- leggeld te heffen. Daartegen werd Opgemerkt, dat de gemeente dan haar recht uit handen geeft, wat de heer Zeeman ontkende, daarbij wijzende op een soortgelijk geval met den Overhaal aan dep Ctem!. De heer Spaan noemde dit een gdheej an der geval. Als de vcreeniging concessie heeft, kan zij weigeren aan te legm-n aan wie» zij wil. De heer P Dekker wilde zijn voor»tel ia steyn ing gebrjjcht zien, doch de heer Zee man. zou eerst nog «én* willen lafonneeren waf .«wkYftddei! mz, koudm oo»nr4- Ten slotte werd met algemeene stemmen besloten het adres van O. B. a»n te houden tot een volgende vergadering. Een voorstel tot wijziging van de conces sievoorwaarden van het P. E. N. werd van de agenda afgevoerd, omdat B en W. daarover eerst nader móndelmg wilden onderhande len, i Na artikclsgewijzc behandeling werd ver volgens met algemeene stemmen volgens het ontwerp van en W. vastgesteld een veror dening op de benoeming tax. van ledea der Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs Volgensd' 'eze vererdening zal deze com missie bestaan uit drie leden, waarvan één vrouwelijk lid. benoemd door den Raad op voordracht van B. en W. voor den tijd van 4 jaren, aanvangende 1 Jiili a's. Alvorens tot de benoeming van leden dier coram issie werd overgegaan, veranderde de" voorzitter de vergadering fa ééra met gestoten deuren. Na ruim een half uur heropende de voor» ziiter de vergadering. Alsna terte tot He den der schoolcommissie benoemd, overeen» koHsstig de voordracht van B. «n W.i S. M, Zeeman-Erika, H. Heringa en J. j. T. Spaargaren. Uit de door B. en W. opgemaakte voer- dracht vermeldendeJ. mej. N. Bruin, 2. mei. M. G. Yerasscms, 3. mej. E. P. Ymzr, wrd, nadat de voorzitter de adviezen van den Arr. Schoolopziener en het echoolhoofd te Stom petorcn had voorgelezen, benoemd tot onder' wijzere» aan de school te Storupetorea. no 2 mej. M. VermeereH/n et algemene stem men, zulks met ingang van 16 Juni a.s. bij de rondvraag Besprak de heer Oovere dc_ slechte regdir.g van- de pastbeatellfagen dróugeri er op aan, dat B. en W. hisrovsr eens zuilen corrcspondeeren om te trachten verbetering te krijgen. I>e voorzitter beloofde •tappen te zullen dom om in ds Inderdaad elafeie regeSHog tov erodie;d,etw: dfetoa dssr gmeeate wrhetcring te keiifna, I fte beer Xsetvan vrv. ;i hra het nu otosd 5 o»et de te.teioc.wche verfef ifag. dfa komen 20a 1 De vo-urziteze irte er weer eens over gwJtrevea te Jwhbec on vto.t B„ m w, fan, dezs diligent zpn 0e heer P. Spaaa iofo«Eter4e of B. en. W. er al aas dachten 'om de distributee te fce- eindigen b.v. togen 1 Jute aen den ctestri- fcufeleidKr cctsiag te verleeaen tegen 1 Ja-- nuari 1910. De voorötteir zei de, dat {t hi 't voorfffwseo. vaa B. m W, ligt biaoeakort met aai 'MKWfStel te feos», oa 'de» dteteib-a'idei- d«r u%m i jan. lw,& te •i-csfeausa. Over <m dtüem w* da d«»iri- buti-a k;«m® S. W- ®.®g etti» a®wto mr dedeete®..' D« haar Spaan- feücpte dm In *és rjulgssds vergader fag msaamttémi Kt ttto ten tenjjgsffi. V-idai »5g de fUM# Wmiss inlichtfagec had |tw-ï»|4 imtrans de» rtevrj fcraswtetfcS» etoeft <&sa wstHèae db ttRr;is- 'dextei.. UIT NOORD-SCHAWOUDE. De Raad, dezer gemeente wrederdu Vr-jj- dagmiddsig Afwezig de heer Zut, Ingekomen was een mopdelfag vamek vm, de Gymna«tiekveree&ig.tognw. momm ie «mo gen raak® ytm kart «.-«-ptüz' toj de I»- gerg schooL veto bto. toivAtoi vm «e» «jm?»» i!.u<bt-fatt-:ceir-te!te cp 9 Jjatt» GoedwevooiOK®; 'werd het tewei» s te- •icbik teer te tériJkw, He« grwj<w«ae 0^ tedtoefa ten®® val s- bliek word» werkosfet Van de Wonfagbouwvareeaigfag was be richt fagekomen.r-dat aê de nieuwe straat des. naam van Oosterstrasi aotMea doen dragen. De heer Harten merkte op, dat het x. L wat voorbarig isp omdat dit tót da bgvoegdtedac vau den Raad beMoort De voorzitter had geen bezwaar fa dezen naam, hoewel hij Kerkstraat meer gewenseM gevomdm had. Besloten werd de straat .Oosterstraat te noemen. De zaagyereeatofag -0,Cresce.vdo" vmoöW om gebruik te mdgm maken van het terrein bij de school, voor het houden- van een ker mis d'été, ter gelegenheid van het concours op 27,28 en 29 JuSi Bestoten werd dif terrein beschikbaar te steden voor een nader te bepalen bedrag, Van den Algem. Ned. Twnmerliedeaöoad was het verzoek ingekomen, om toe te treden tot het Werk.loozepiondi, Voor deze gemeente-zullen de kosten oag&- veer 4,— per jmr zijn. De Raad jaiente w éargslijke masfaegei toe en besloot met algemeene stemme» tot toetreding. Van dé R. K. Veldwachtensvereeniging was een adres ingekomen, waarin gewezen'werd op het noodzakelijke van verhooging eter v eid^wachterssater mm Besloten werd, dit adres aan te houden, ■omdat ook nóg aanhangig is een voorstel be treffende verieenea van duurtetoeslag aan ge1 noemde ambtenaren en een adres van den wkfwaehter om verhooging van vergoeding voor dicnstkleedihg Een circulaire betreffende de vereenigmg tot bevordering ter verkrijging van onroe rend goed voor landarbeiders werd voor .kennisgeving aangenomen, omdat hier reeds een vereeniging gesticht is en deze zaak hief al tamelijk ideaal is Dc voorzitter iterate mede, dat de rake-' ning over 1917 goedgekeurd teruggekome» «s en het inkomen van de begrooting nog steeds op zich laat wachten, Voor betaling van den TL O. zal riding worden gehouden op 23*en 26 Juni en i, 8 en 15 December. Flet kohier H. O. werd vastgesteld op 125,75. Bij de rondvraag vroeg de heer Bartea of er geen huurcommksie benoemd moest wor den. De voorzitter wilde dit liever ia comité doen. Dit werd goedgevonden. De hee: Ootjers stelde voor, namens den Raad pogingen aan te wenden om gedurende de maanden Juli. Augustus er -September het telefoonkantoor 'smorgens vanaf 7 uur ge opend te krijgen, voor aansluiting met Am sterdam Verder om met Broek een aparte verbinding te krijgen. Een en ander is voor den handel ten zeerste gewcnscht Het laat ste zou in samenwerking met Broek kunnen geschieden. De Raad ging hierin volkomen mee, zoodat pogingen zullen worden gedaan, UIT BROEK OP LANGEND!JK. Tot directeur aan het post- en telegraaf kantoor alhier, is benoemd de heer H. A. M van Poppel, thans als zoodanig ts Gulpen Zaterdag j.i. vergaderde de Ver. At Belang der Jeugd in het lokaal van den heer Vijze laar. Wegens afwezigheid van de voorzitter den heet Houtkoop^r en wegens overlijden van den vic. voorzitter den heer A. Dirkmeat, werd door den heer Zaal. hoofd der school de verg. geopend en geleidu De penningmeester de heer Beers deed re kening en verantwoording waarbij bleek 4at er 40 gld. in kas was van 't vorige jaar. Daar de contributie plus het saldo onvoldoende is om een schoolfeest to houden, werd besloten een extra collecte bij de, leden te houden met verzoek flink in de beurs te tasten. Als bestuursleden werden gekozen de H H. Joz. Zaal. S. Kramer en H. Kamp. De twee hoogste klasse gaan naar Amsterdam en de 4 laagste klasse naar Bergen,. Bij het vertrek en aankomst zal voor muziek gezorgd worden. UIT HF.NSBPOEK De kerkeraad alhier heeft fat predikant be roepen de heer F H. Bruins, candidaat te te Wartena (Friesland). UIT OUD KARSPEL. Den J, i deser is het 50 .iaar geleden dat de heer M- Kram. Qr~~ to Ctodterspc'. -fa be- nflxsmd tot gftcriaterto vsp. des D«% - en Kerk- tam «a Das l&i&ó uiestt &>j «awawlfcte jvtoüé bi boem Dagias^pai. K08JPBAL. D® nVvtedm. Ph^teteridag we4r?a t Hs.qcu de ómi-üusfjs sss ëe Bv.de rm 4e' Kuussamssi* strijd,® gehouden. De wafaa faa volgt: Demi-ifasle: Rads 1—D3.V. II 1—3- O O.K.C, ï-~0,D,t&, 1 3- -S„ Ffaato; DJE.V. U-~-O..DJ-S, l U—3, Nh gfktop reikte 4? hee;- Yslzatese, den. RjanfltteL ssa tefasofarijs» uitgekohs}' door ten kW J, vs-n Stetau., m vnstpeind* vea?swi- ogee P..E.Y. sa O.0-LS. rwfidste® ms51 n?,:>ietil'i v* -'"/vy iZaedsgfaorgjé. riüMjöPtoft» 6 ms teok aea ferasd «tót fa trdsin-rii ïstt fm Watteffls eeasiVi» „D»:- Sta u;® cto Kmisstesat m 5tst vtm. sfsal gatstm werd djos: aee Isaeweóifafed ivAcstatct, breidde-*ïdt asfat «aii Hst gebssw teetóie fe ted fat. De sftteds, die M öootdzaeA Beperkt bleef tot ptaoumi jasmS., vosét door ver- ^kerteg gseJcfet. Atede 35 ssa gtwte partij si- famt iffa daa teer ïs, do Groot, üeifce cp aen oren te órss&sa fag, verbrasst Ooh hiér dekt aaasraaüe ds odiotis. LEVENSMIDDELEN IN' NATUSA. Met ingang van I Jwöi ii, de ^gratover- •trekking van 1eveB§midtó«i fa natum am d« officieren en ond.erofiiciemt der and- macht stopgezet. Naar wij vernemen zuilen de onderobicieren bfaamkórt weder in de ge legenheid worde» gesteld kvensmiddeiea fa natura van het Rijk te w.Uaagtn. doch dan tegen betaling Van de vergoeding weg.»n« ge- ma, van levensmiddelen, welke wordt toege kend aan militairen, die aanspraak, feeboen óp voeding van Rijkswege, doch geen levensmid delen ontvangen. Deze vergoedièg bedraagt thans per man en per dag 45 cents. MILITAIRE ATTACMéS, Bij Kon. Beelait is bepaald, dat de asili- taire-attachés boven de aan h«ja rang ca dienstjaren verbonden jaarwedde, dastx wsl boven luin. pensioen ems vergoeding, voor dienst» Agaven zulte» oatm^aa van toa hoogste j 1000, aismede eese door de Minis ters van Oorlog en van Buitenlandsche Zaken in onderling overleg te bepalen toelage voor. kosten van verblijf in. de standplaats van ten hoogste 10.(XX) 'e jaar», ingaande den dag, waarop de militaire-attedié 'fa zija stand plaats aankomt en eindigde dea dag, waarop tiij die plaats als zoodanig verlaat. VALSCHE MUNTERS. Omtrent de aanhouding van een valschen ninuter te Rotterdam wordt nader gemeld, dat reeds geruimen tijd geiedea de politie tweemaal aohter elkaar eèn hüiszcekmg deed'' bij den schilder, doch uat men niets bij hem kon ontdekken, zoodat de zaak voorloópig bleef rusten. De vorige week werden de schilder v. d« L. en. juffrouw M. de W. door twee rechercheurs gevolgd, toen zij zich Donderdagmiddag om streeks hall vijf van het huis aan den Soeten- daalschenweg naar de woning van den schil der H. in de Verbraakstraat begaven, waar zij ruim 1 lA uur bleven. Hierna gingen zij de stad weer fa. Zoodra zij politiemannen za gen, gingen zij afzonderlijk loopen, doch joep het gevaar geweken was, vervolgden zij gezamenlijk hun ewg. In de Van der Tak- straat ging de vrouw een winkel binnen, waaF zij een doosje cigaretten kocht, betalen de met een valschen gulden'. Onmiddellijk nadat zij den-winkel had ver laten, trad een der rechercheurs binnen en toen hij constateerde, dat dc uitgegevèn gul den inderdaad valsch was, werd terstond tot arrestatie van de beide verdachten -overge gaan. Op de vrouw werd- nog een valsche gulden en een kwartje bevonden, terwijl de man in de voering van zijn cólbert een zakje had, waarin men tien* valsche guldens vond. Terwijl de gearresteerden nog op het bureau Nassaukade waren, werd huiszoeking gedaan bij de verdachten en ook bij dén. schilder H. in de Verbraakstraat, die inmiddels eveneens gearresteerd werd, Ten huize van v. d. L. vond men onder den vloer van een privaat een groot aantal be- noodigdheden voor het maken van valsch geld, o. a. een kroes met gdsmolten metaal, 1 enz. luiszoekingen bij een aanlal kennissen en familieleden van v. d. L. hadden geen resul- iaat. De schilder H. zal vermoedelijk weer op vrije voeten worden gesteld, v. d. L. en mej. H. de W. zijn naar het huis van bewaring overgebracht. GEMEENTE CONTRA HUURCOM- MÏSSIE. Door de gemeente Sneek zijn md behulp van Rijksvoorschot fa den loop der jaren COURANT l 1 j .v,.M i p if*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1