VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN, Niet te koop. No. 18& Hoödord en twintigste Jaarganw 1919 lluitonlandscli overzicht. FE U1LLET0JN 9 E AboooemeDtsprlis bil ïooroltbetallif p. 3 gtaaadas \m. Ir. p. past! 1.90 kmmmm et AivaMaprlis lb ei p. je&ai. grantors lettors nar plaatsniots. Br. ir.IU. Baak- ai HaiilaUbrikkarii Berns. GastarZa.. Vooraan C 9. Tal. 3 WOENSDAG n IUNI. I> Rmd. ww* Vfe toseft welltoM *k?r Biel zulke móeüijke dagen doorgemaakt als de te genwoordige. Duitschland moet een antwoord hebben op zijn tegenvoorstellen en men ziet heel goed fa, dat er verschillende concessies gedaan moeiten worden. Maar welke en hoever ral mfn daarbij moeten gaan? Men gevoelt natuurlijk heel weinig voor concessies en zag het Iief&t het oorspronke lijke vredesverdrag zooals dat 'na eindelooze jjesprekiugcn is vastgesteld, door den versto rm vij-and aangenomen. Het heeit heet wat moeite gekost tusschen ue gevaarlijke klippen door te zeilen en iede- ren Staat min of meer tevreden te stellen m nu na veel passen en. meten de legkaart Van den vrede eindelijk kant en klaar was, komt üuitschiand en werpt de stukken weer door elkaar. En was het alleen Duitschland dct dit deed, dan zou het een kleine moeite zijn, de euda kaart weer in elkaar te zetten, snaar ook i» de Entente-staiea zglt verlangt snen zulke wij' zigiugeu,, dat een geheel omgewerkt ontwei p ter iaiel gebracht zal moeten worden. 1 loc gaarne Ljoyd Ueorge ook aan de oor- spronkdrjkc voorwaarden wil vasthouden,, hij kau met onopgemerkt laten wat ziek mo menteel in Engeland afspeelt Wij deelden reeds het era en ander mede uit het mandaat van de arbeiderspartij in het Ftogetoehe La gerhuis, maar ook invloedrijke eooamatteve kringen verzetten zich tegen tie tot niu toe ge voerde politiek van den Raad van Vier. De „1 leads of Colleges" en andere gezag hebbende academische personen te uxford hebben nu ook een memorie van protest het licht doeu zien tegen de schending van de' be ginselen waarvoor de QeaUksrdsn zeggen gevochten te hebben Naar verluidt zullen ook de aam éem «strijd deelgenomen hebbende studenten van de Ox- furdsche universiteit verklaren, dal *s« leven niet gewaagd hebbed voor de doekln- den, die in het tractaat zijn neergelegd en ook de studenten vrjn Cambridge zullen dit voorbeeld volgen. Dat alles zal niet nalaten op Uayd üeurge deu noodigen indruk te maken m ook Ck- meuceau zal langzamerhand moeten bcgr'jg- peu, dat hij den sterken i ranschen.wign wü moet verdunnen. Hij 'zou dan .ook met kolonel House ea. Lord Robert Cecil reeda tot de slotsom ge komen zijn, dat Duitschland als het goed op past, wellicht reeds in October, wanneer de te Washington bjj- bikerenverboad zat een zal komen, tot het worden toegelaten. Clemenceau maakt dan. ook moeilijke, da gen door. De C. Q. de syndicalistische algemeene arbeidersbond, acht het oogenblik voor pöii- ueke eischen der arbeiders nog diet geko men, maar het spoorwegpersoneel wens&ht aan dien wenk geen gehoor te geven. De C. U. I. erkent daarbij, dat zij de.nyo- lutionuaire actie voorbereidt en voeling houdt met het resultaat der propaganda van de En- getoche arbeiders, lü hoofdzaak gaat d« politieke actie dei i ransche en Britsche arbeiders tegen de in terventie In Rusland en den steun aan Kolt- sjak. Ook Wilson gevoelt heel wel, dat urnen het in Amerika niet geheel meer met zijn opvat tingen eens is eu dat hij met al zijn mooie beginselen in Parijs wel een beetje uit de koers is geraakt. Hierop wijst ook wd het feit, dat hij voor het oorspronkelijk vredes verdrag in Amerika blijkbaar niet good 13) In theorie was Maydenstone het met hem eens, maar hij' begon te merken, dat Kenwyn in zijn karakter die zwakheid van den doctri naire had: de" neiging om een onverzoenlij ke houding aan te nemen, en hij was er niet «zeker van, of hij niet' geleid werd door een persoonlijken haat tegen Rósewarne. May denstone wilde geen partij kiezen, maar als zijn practische sympathie gevraagd werd, zou hij niet aarzelen het te doen, ea hij was daar enboven voor 't, oogenblik verdiept in zijn eigen gedachtengang. Daarom gaf hij geen antwoord, maar zei „Hoe zei u was de naam van de boerde rij?" „Tregiffian, het heeft het zeer mooie betee- kenis ofschoon in de gegeven omstandig heden ironisch de Plaats der Vergiffenis." ,;Dus dat huisje op tie heide behoort aan Jelbart?" „Ja, gewoonlijk ziet hij het 's zomer? te verhuren, maar in den winter is het zo® voch tig, dat het bijna niet bewoonbaar is. iemand, Burkinshaw geheeten een kunstenaar heeft het het laatst gehad. Hij en zijn vrouw zijn er drie maanden geweest, in het eind van September zijn ze weggegaan." Maydenstone kon- niet ontkennen, dat het hem verlichtte te hooreni, dat Burkinshaw ge trouwd was. De zonderlinge trek in Esther Rósewarne was dus blijkbaar niet te verkla ren uil zoo hts gewoons als een geheime lief de. De oorzaak lag dieper, en al was die niet duidelijk, toch scheen dÈ heide, die hem den gclieden dag bedrogen had, er in zekeren zin het zinnet? ld van Van zijn opvatting om- te;:?», 'vïi -t: .r? gsSdr» durft uitkomen «0. dan ook, swato wri rawfa meldden, alle maatregelen. genomen h*/i os* bet in Amerika niet bekend te rmhm. Maar ®en dagbladcorreswo^d^s dte hert goed begreep, «kt mm in Asafiriite ümw hrii Parijsche product van onderling overleg heel nieuwsgierig wis, smokkelde «w «wesplaair van het vredesverdrag «nee naar Amerika ea de Senaat heeft tot publicatie daarvan em te vens tot opname an m d«gbkd«a Zoodat president Wilson achter fed ast vischt. Dat Wilson trouwens zei! asMt het oor- sp». akdijke vredesverdrag minder fageEamen. is, blijkt wel uit zijn tegenspraak betrdfemde ee:i berichf van de „Mfttfa" Dit F ransche blad had namelijk werijcit.- digd, dat Wiison in de *aa Duitsshlmd ge stelde voorwaarden zij® begMMteton bad ftwr- kend. Maar een EagcJsefe journalist ging' op ow- derzoek uit en kwam te wttas, dal Wilson nimmer iete dergelijke feewewö bt&fi Met bclaagiatelliinig mag tfemms «jSgewactat worden boe de AmerikMiMche foiMWi «kfc ten opzichte van het definitieve wwriaavsndimg zal gedragen. De Senaat verzeil rich in zaak tegen de «ammkopoding vm het vre desverdrag en den Volkerenbond, zoodat, wanneer dit verzet aanhoudt, 't wjpfriwk ittw neer dit «erzet imhoudt het go® zijn, dat de emrte aamsmkewffit dm Volkerenbond, die, zooul* vrijt' wh wed? deelde®, i» Octobar te wl -raw. den gehoHd«is verd#i«giill w» muoete® wordm. En mm zon ia FrpiÉrijk jukt fymetgm blijken am die wmcnVom»* de .W.sw'og over te- latep of Duitschland eeav plaate ia dm Vol kerenbond ;zou kuntum krijgen, wat met zich mee zou brenger, dat de «ailitatre bezetting in het. links van dm Rijm getegm gebied zou worden opgeheven Volgens de ...Drily Exprera" rijfd Lloyd 'eorge en Wiison sterke vooi»tw*.<ter» van d.ezen «naategd Volgens dezen correspondent zou mk met de waarde der Duitache koloniën rekeuiflj worden gehouden bij de schatting van schadeloosstelting, die van Duiiacfeland ge vraagd zal wotsden m zou de waarde ge- laxi rd Wi n den op 'ojf milliard pond, wat juist de som ;s, die Iriitschlanri volgens 'de Dultsche gedelegeerden xan dm ovei'win'naar uetalen km. Hei ziet er inderdaad wel arnx uit el Duitschland heel wat concessie» in ontvangst zal kunnen meamex Wat de stakingen in Frankrijk betreft wordt gemeld, dal er een aanmerkelijke verbetering is te bespeuren ten aanzien der Parqache verkeersmiddelen. KORTE BERICHTEN. Lx preaiden.it Taft en andare Lx presiden persoonlijkheden propaganda rgfa dmr 15 stsiscs vatu den Volkerenbond. i aft verklaarde overal den indruk te heb ben gekregen dat de menseden dechts met een verdrag zouden accoordi gaan waarin de Volkeienhond definitief werd vastgélegd. De nationale conieicMiie voor sociaal werk ie Atlantic City spralc zich uit voor dm Vol kerenbond en betuigde Wilse» haar dsak voor het optreden inzake internationale kin- derbeachmning - De volgende bekendmaking io te Brus sel aangeplakt uit looide van een requisitoir van den procureur des Ikoninga bij het hof van beroep te Brussel raai in het van Dobmik is geweest óp het ©ogenblik zonder bekende verbMifplaa»II. Rupprecht van Beieren, generaal m het -Ouiteeke leger, sing van haar verborg, ging hij over de hei de zelf denken, en zoo vond hij zijn'gedagvaard: 3. Hoppfer, geme- et Duitache leger, die kommand-art it óp mats zich weldra verdiept in een werk van- samenatelling, dat zijn kundigheid bijna ontgaan was. Hi§ zag in, dat de invloed van de heide niet afhanke lijk was van haar omvang of 'eenzaamheid, wat betreft de aehaarashte van bevolking. Overal waar een struik teresn of een plek tate deplanten was; overal waar een paar grasr sprieten tusschen de straatsteenen van een stad groeiden of een vogel op het dak, daar was het woeste: een wachtwoord tot oproer, een bedreiging voor instellingen, een gevaar lijke herinnering voor mannen en vrouwen, dat zij vrij zouden kunnen zin, als durf den. Hij dacht, dat als hij een tyran waa, en zeker wilde zijn vani de onderwerping van zijn, jaderingen en vrijheid zou kunnen toestaan, maar hij volk, hij openbare verg; van drukpers zou kunrn zou altijd op zijn hoede zijn tegen de samen zwering van gras, den roep van den zonsop- de oproerige toespraken van de merel, ij "herinnerde zich, hoe bij als jongen ver baasd waa geweest over de woede, waarmee de tuinman van zijn vader zich geworpen had op het onkruid, bekend onder den naam „paardestaart" in een aardappelveld en hij begreep nu, dat het een aanval van haat was, die zich op vrees grondde. Er bestond inder daad 'n goed reden voor de heftigheid, waar mee Ijosewarne over Sammy Lugg sprak, wat hem op dat oogenblik belachelijk overdreven bad toegeschenen. Zijn gedachtengang werd onderbroken door de vraag van Kenwym, cf hij al aan hei werk was, Maydenstone lachte. „Tien minuten vroeger zou ik „neen" gezegd hebben," antwoordde hij. Zijn geest werkte inderdaad snel. Al den i tijd, dat hij over de heide gedwaald had, had1 bil m dsao fcates v£?,y risü ket gev^i riv htd, At Uj IciSk zm (inéw, en. n» gbteofdn yrnsgar kr©i®»ri0e vm 9»'rm ©y fk®t apywv hllk "rnnéar-hïhsEéD tszéma ml Wilkm var* rrwmr ho mm mts Prnfaetn sn JtMisxk mser,' tham vonder beraapt mmmfa kt*sr&£«M dtr/lmd) 14 OüMs* IDS® «os nw cdhtends te verach^Baa vAér de aclfete ka- «war w het h©f vsa batsep, «/itte'g ibersfeip de te Brmsei Ia feet palete vot aan het Pimslasirtekisi ©bi bu® middelen» ^fffl3 wr- weer aea te bieden. Hel betreft mlsdadera, «it naam diw personeti' llfdtsEa dn bevatting Fe-, gaah. Fraasfcnp heeft «V® Sm°lscb famliaeifo- Slovefumbm o$fkte$t.erhm4. Harass maakt mdékw van e«® door Lu- dendorft ia 1513 ®pg«@Md rapport, waarait DtdisMemés wjoraivlémg M dm smiog zeu fciijisa. De Ammtea»xtee gaans* Warschau deelt mede gem bsrkhtm 'mtressA hebben onlwmge/iiL'tteimiis vm Wv Wit ha Pireh. öL'Arato" sneMte Da'bwomas és Imrwke, een <fc berie Prantiahs aviatri®®, la »r In ge- stmgé alk vrcwmltylke hoepereeords ie slaaE d<WH am hwigte te bereiSeu SSW meter. Zij» volbracht deze prestatie to een kleine Caudroa •twopi'ritte, Tevetjs vemsdld't het blad, é&l «mra 4e L^n roche ri®g ssteMfe hcytidoter' te vm de cowpe Fésaims. voor de "toewpte dte'irratodhë 4 «nar 2 awarite Llisjyd.Qesege wfMaariJe mm ér Ëitfé- AfHkamwk:'- -Ai? ri: ■■».»-:■.,?-,(,»;> niet kopidm Ipakwawv» me* «rite «te Unie èedretede De E®wamd®cfe(S delegatie te P«ri$s vroeg Foch om Wip ienmnée Se Daiieehe wtytrnde- üjkheden te doen ophomdm. BhhdmiIsiimI, DANWB'ETUÏOINO' VAN KONI'NO ALBERT. Het departement van buiteEÜmsdsdse zaken deelt het volgende mede De koningin ontving m de» tantog der Belgen het volgende telegram d» d. 7 dfesiPir ,Op het oogenblik' dat de emstandigüie- dea aan de laatete Belgen, die door Meer land zo© hartelijk zijn opgenomen gedurende de smartelijke jaren .-'an den corlogj. het mo gelijk gemaakt hebben naar 'hun vaderland' terug te keeren, richt ik. ale tolk van. de er kentelijkheid der natie, tot IJwe Majesteit hartelijken dank België zal1 nooit tarnen ver geten de gastvrije toevlucht, de zijne kinde ren op Nederlan'dschen bodóii hebben gevon den, noch de onvennoeïde pogtoge® tn het werk gesteld om hunne ballingschap ec hun lijden te .verzachten. Ik bied Uwe Majesteit en het Nederlandsche Volk de uitdrukking aan van de gevoelens van het dankbare Bel- gtë- (w. g.) ALBERT" De Koningin heeft daarop met het vol gende telegram geantwoord1: „lik dank Uwe Majésieit voor de uitdruk king van de gevoelens van het dankbare Bel gië, welke zij mij en het Needrlandsche. Volk aanbiedt. Door de gastvrijheid te gedenken, die mijn land zich gelukkig geacht heeft zon der beperking aan de naburige en bevriende natie te kunnen adhfeieden, roept Uwe Maje steit de herinnering op aan een betoon van wederkeerig vertrouwen en sympathie, waarin onze beide volkeren elkaar ontmoeten. Als tolk van mijn volk spreek ik den wensch uit dat de betrekkingen tusschen België ca Ne derland zich in deu geest van die herinnering zulk voortzetten, zulten voortzette». hij, dat h| zich zelf en zijn juist veihoudin, tot zijn medemenochen gevonden had. O schoon niet bijgelooviug," tod hij? zoals de meeste mensdien met fantasie, eemg vertrou wen na voorteekens, en het scheen hem een gelukkige omstandigheid, dat hij uk zijn pel- grimstooh over de heide besloten mad door den naam van Esther Rósewarne .n den mond' van Sammy Lugg. Het beeld van het lm;s kwam met een vrmnés bekoring weer bij hem op, hoewel het nog niet aan een bepaal plan in zijn brein verbonden was Maar hi. was al gaan vermoeden, dat Prth Enys, o een andere provsndestad, met de juiste plaats voor hem was, ea om ©aa reden juist ©verge- steld aan wat hij» gedacht zou hebben Rij had Londen verlaten in de hoop, dat ata 'le ven en. werk verbeteren zouden door een direc ter verhouding tot zijn medeschepselen. Nu zag hij, dat om nader tot zijn medemenschen te komen, het bijna noodzakelijk waa, dat men in een groote stad of in de wildernis leefde. In beide gevallen kon Hi naar verkiezing de zelfde eenzaamheid o! éenzelfden vertrouwe lijke!! omgang hebben, mmt in een kleine plaats waren de grenzen, van stand, geloof en vooroordeel slechte te scherper. Het was tee kenend, vond hiji, dat zijn eerste indruk van Porth Enys, toeu bij ia da veerboot zat, niet die van een woonplaats was, maar van een» plaats ter inacfeeping naar het cmbekendie. HOOFDSTUK VI. Bij het slaan van tweeën ging Dora Ken- wyn de apotheek van haar broeder binnen ea sloeg net recapteabceh open, dat «p den ouden, bruinen le?senaar lag, om te zien wel ke medicijnen hij voorgeschreven had op zijn ochtendvisite's. Zij bleef eenigea tijd dc groo te, net geschreven bladzijden bekijken, regelr de bet werk io haar gedachte en keek nu en dan naar ds planken, om te aten ©I ds krui- DF. NIEUWE POSTTARIEVEN- T«**geyolg« van de aflnr.emtog d°or da Tweede Kamer der wijrigtogeu io, de Pori- wet, zullen de pofttteirievea' «v* afiKwidigis van, het Sten*®oted" «Je vo»'^* worden. Het port dar brieven wordt bij vcOTJith®- teling voor elke bri«!kaart 5 cent; voor eiken amdferea brief: van een gewtebi van wet mees dan 20 grass, 7ks Eest; •bowri 20 tot en met A05D gram, 10 ertri; bowr»» 190 tot en mat 290 10 smt; liw® 200.tot e» ea©i ,jr*rrv 29 icrót; em voort? voor elk raesrder" gev-ieht vgg\ 1090 grant, o! gedeelte een te dsarbovm»; r« «.g. fftgMctefermisai wmtM lined pes* s «mt. Voor draltrawjrk wordt test por* tot er. rte* ■ból) gnrn J X ceat per b0 gtton o*. «jwteclte daiww.j feow? SKI f9rwwto* ir«* HVri gram 39 ««n* rei vnonrte voor alijs «p wicht WEI 1000 gram olt gedeelte «ferwwR b oent dsartovm, Vermelden we éc« ,dat Urankesring Hj abonneuveMt voor anitew gedrukte stukken dan meuwibtedea mogeujk wordt gemaakt. Voort» .ral de geiegmheld geupevd wor den *vt vr.». sstedd», mlH tv, kri yoor «teze vaatgefttaide tïjdriijpi »w buaiichtwg te kafttow worde» v'-'Tj^criscte, I kire .,.*i fee" raJi sdfflt .mw dwj. mwüj mogm -bedrages,. top «k» waag «ran (dm Jhew «ted »>k miutetor t «zeggtog vaw mmte 1 w 10 stok» voor 1 cmi zal kunnen blijken, hoeveel het p'toliek op Zc«,- dag wil besteld eSm, Van de amendemmte**, die aaagmomm weiden, is dat van den heer de Buisonjé het belangrijkste; daardoor zullen als nieusbwia- den beschouwd worden alle bladen, die tem nüfflete ém ksa per maand nesp0^Bm. De minister had dit wenachen te beperken tot ten ffitoet© .ééa feeor pa w&A 'wssefeSjiteftde bla den; «hei 4ó "tegen 16 stemmen besmte »,d® Ko- raer anden. Nog werd men ten van de om brieven en stukken to Brailtesehr'ift, liet tarief betsrit, gelijk te stellen «net gewone ui i,even en stukken Uil'VOER VAN SiüAREIÜ. De Expoitcommssie uit de o&sk Verbcm- deu van bigareafabiakanten deeit mede, dat uocii öij haaf, noch bij. de personen, die tóft- cied aangewezen zijn om onderhantieltogen üeu'eüende am verkoop van uigaren naar feet öuitealand te voeren, iels bekend ia aaBgaan- de een transactie van 500 mil Hoen sigaren aan Frankrijk.. DE BELAS HNü OP VERMOGEN S- V ERMEERDERINO De opbrengBt' der voorgenomen, belasting op de vermogeusvenneerdering wordt ge raamd op 200 millioen. De opbrengst is oiet bcaiemd, om, zooais gemeld was, aan de ge meenten ten goede te komen, doch zal strek ken tot delguig van een deel der crisisschuld liet ligt in üe bedoeling de heffing om de drie jaar te herhalen- Voort» vernemen wij dat een gedeelte der vermogensvermeerderuig Onbelast, zal blijven in t trciang der kleine spaarders. Dit bedrag <s uit de aard der zaak echter niet hoog. BETALING VAN KAMERHUUR IN DE KAZERNEN. Ten aanzien van het bovenstaande is het navolgende bepaald: De bezoldigingen van ongehuwde militai ren, die jaarwed.de genieten en in de kazerne zijn gehuisvest, inclusief de onderofficieren, den, die zij noodig bad, hij de hand wanen. Als Maydenatoae haar nu gezien had, zou hij ingezien hebben, da het zwakke eu flikke rende lichfet van Blanchard's atelier hem geen goed beeld van haar uiterlijk gegeven Had, behalve van den waren vorm van haar trekken. Te zeggen, dat haar gezicht de uit drukking van haar ziel was, wae minder dan de waarheid zeggen. Haar lichamelijk voor komen was de voorbode van een tijd, nu en dan onverwachts door een enkeling aange- ou;d, dat de menschelijke ziel zóó de vleesche- lijike uitdrukking veranderd zal hebben, dat aaa hei ruwe onderscheid tusschen ziel en lichaam, het geestelijke en het stoffelijke, al leen als aan een grappige» scherts zal ge dacht wonden, zooais wij hu denken aan de voorstelling van een mensöhvormige godheid. Beneden de gemiddelde lengte van vrouwen, bijzonder tenger, maar met zulk fijn gebeen te, dat rij niet mager scheen, werd zij zoo wei nig dóór haar lichaam belemmerd!, dat het dwaas zou zijn geweest, haar zwak te noemen to spijt van haar teerheid. Met een blanke J huid zonder bleek te zijn, was haar gezicht rond1 meer door den vorm dan door volheid Haar haar «van geelachtig, maar niet govê- blond, en fijn, en deed denken aaa ruwe zij de Haar groote, lichtblauwe oogen waren helder en wijd» open als die van een bind, en hadden de zeldziame hoedanigheid van even veel licht in als uit te laten. Als men haar nauwkeurig bekeek, zag men, dat dp blauwe aderen dicht onder de oppervlakte lagen, .als of zij tót een staat van ontwikkeling gekomen was, waarin de bescherming der levensdee- len niet meer noodzakelijk was. De onrust, die deze bijzonderheid, als van een te zwak we zen, bij: omstanders te weeg bracht, werd het volgende oogenblik verdreven door het volko men evenwicht tusschen haar lichaama- en eesikracht. Men gevoelde, dat zij bestand tijd, dan waartoe rii eigenlijk behoorde, worden verminderd met een bedrag van ten hoogste 100 's jaars, een en ander naar regelen door den minister van oorlog te stel ler De bezoldiging van gehuwde militairen, die in eene rijkswoning zijn gehuisvest, on dergaat daarvoor eene korting van ten hoog ste 200 voor onderofficieren, en van ten hoogste 150 voor militairen beneden dien rang. Het bedrag,, dat op de, jaarwedde wordt ingehouden, wordt geschat door de betrok ken eerstaanwezend tngemeura der genie. Gedurende den tijd, dat da Landmacht ge heel of gedeeltelijk m voet van oorlog "ia word er. echter van de jaarwedden van "onge- huwden nog geen kortingen geheven wegens huisvesting in een rijksgebouw. BE LASTING OP WAARDE'VOBMEE R- Oratmft de tot het todtenen vm ontwerp, dat bedoelt dm mintoter vm fi nanciën fa staat fa stellen 30% van alfa wEaideveraaeerdteïing vao roerend en ®oreo= rend goad tniwcbrr 1 Mei I9!f> en l Mei 1919 te heffe, wordt nog medegedeeld, «feut periodieke hefffagen to het voornemen liggen, liet zok Met de bedsdltog «in, cte xxgeej'tog tot slechts óêw hzMng te wacMl^so. Hieraaa kas west&tsc to?@evd^g^, dat de brepgsi èer beffisg, dfe dtorf»!® sfesbSs mex vaag te© towdef» xmsték, »fe tea »s5Êa» ate fwe^öiadenö sadWrij* few. jmncfc® gestold, Imtmd r,m. vmém. -toln'isfl der «rtoia» m sao dl® NsaK».%«rt wwfanifji mwiiteEj -».toisa «uier swÊesEe aUtónpt "V'z craMeecfsg®, fe ówïor gsval a.» bnasgsi ■vottg&jn# 4ê txatnmk. rwot aaffl.d aegewenrit d»ies®t feu «oa Jsomep. De datmn vsb 3 Afe Wl», u,ea 5a ves» band met de tedsalsehe aanmtirsg m de eischen der belastfagadministrafe, aM wd- lidaÊ nog worden vervroegd. Het feit even wel, dat mem zich. het gsmakkeMjtet ba.®ee- ren kan op da gegevens oer verdedigingabe- lasting, die ©p «01 da:tas fa werking trad, maakt dit'niet waarsehlrfijk. Gemengd MpuwisJ op 1 nippert je AF. We hadden nog maar vcor enkele uren kc«- len op onze'gasfabriek, toon ten Pinksterdag gelukkig een vlet met kolen uit Alkmahr arri veerde. Daar ligt «jij schip, wij meenen met* 100 ton kolen, voor onze gasfabriek, terwijl een waggon nog rollend ia. Nu er gesss ko lengebrek meer is. meenen, wij dat er wel maatregelen zijn te treffen door de leiding van ons gasbedrijf, dat er wat kolen fa voor raad komen. Het minste dat de levering tegen loopt, zit op deze manier Schagen zonder as. Van veel voortvarendheid heeft dit geen 'ijk o.i. Schr. Ort. ONDER DE TRAM. Doordat het paard schrok is Maandagmid dag het karretje van V. G., uit Rosmalen, te Den Dungen, tegen de stoomtram 's Herto genboschEindhoven gereden. Van twee kin deren, die van dcri wagen afgeslingerd'wer den, viel oen zesjarig meisje voor de tram en werd overreden het kind was terstond docd De andere kregen geen letsel. VERDRONKEN. Te I larlingen waren op Pinkstermaandag op een effen zee een twaalftal jongens en meisjes aan het zeilen. Bij het overgaan van het zeil raakte een 22-jarige jongeman «net zijn kleeren in de giek verward en sloeg over boord. Na nog eenmaal boven te zijn geweest en zijn makkers nog iets fa hebben toegeroe pen, verdween hij ia de diepte in bijzijn van zijn broer en zusje. De anaeren, allen onbe varen, konden hem niet redden en zijn door waa tegen de omstandigheden van een har- evenals een bloem of insect bestand is tegen weer, dat te stormachtig is voor wezens met minder levenskracht. Zij had een japon aan van de kleur van» een Spaansehe irisze deed over 't geheel aan die bloem denken wat be- treft haar teérheid. Zij verliet den lesenaar met een glijdende beweging en kreeg een grof ongebleekt schort van achter de deur en bond dat voor. De har de stof voegde zich niet naar de lijnen van de bloem, waarop zij geleek. Zij begon met een gaskomfoor aan tc steken en er een ketel wa ter op te zetten Daarna nam ze van een plank, waar allerlei glazen en aardewerkma- ten en benoodigdhedén op stonden, twee van die bruine potten, die op koffiepotten gelijken en die apothekers gebruiken om plantenmeng- sels te maken. Na een rood gebonden boek geraadpleegd te hebben, nam rij uit een van de goud-geëti ketteerde laad'jes een handvol kleine, donker groene blaadjes, hard en gekruld met gezaag, de randen, die knetterden, toen zij ze op het koperen weegschaaltje wierp. Na de blaad jes gewogen te hebben, legde zij ze op een stuik wit papier naast de bruine potten. Uit een andere lade nam rij met een tinnen schepje iets, dat.op grijsachtig groen zaag sel leek In een paai' minuten kookte het wa ter Nadat rij de potten met warm water had omgespoeld deed zij er de dingen, die zij gewogen bad, in, en vulde ze tot den rana met watér. Zij keek op haar hor wge, en met een potlood, dat aan naar ketting hing, krab belde rij iets op twee stukken papier, die zij onder de/ deksels van de potten stak. De apotheek - vulde zich nu met een vreemden geur, die wat op dien van pruimen geleek, doch wat scherper, en die prikkelend op de keel werkte. Toen Dora zich over den tweeden pot boog, kreeg rij; dan ook een hoestbui. (Wordt vervolgd). - ALIMAARSCHE i i ZljE u7.lt bdkcifflde van sm gmwAs

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1