DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. m ""fkuilletö n Boiïderu oom en iwintigata Jaarganv, WW D 0 N Ü.E B I) A (i 1:2 JUNI. Cuitenlanclbch ovoraicht. Niet te koop. nprnp.nM Ni en v» \1: Abonneonentsprl|« bij vooruitbetaling par 3 maanden S 1,85, trans© Brieven franco N V. Boek' per pmt! I WO„ Bswijsmuramore cl. AdvorSeitiojprifa 16 et per reaal, grootere lettors naar plaatsruimte, en MdtMÉirlj v/h. Hermé. Costof Zoen, Voordat C 9, Tokt 3. De Geallieerden hebben bij het overhandi gen der vredesvoorwaarden aan de Oosten» rijkers dezelfde methode gevolgd als bij het overhandigen van het vrcdcshactaat aan de Duitschers. En de Oostenrijkers volgen thans ook hat Duilsehc voorbeeld na, door Cl. meno hun bemerkingen in nota-vorm te overhandigen. De nota, thans door Rennes ingediend, houdt in, dal het Duitsch-Oostcnrijksclic Volk door de voorwaarden waaraan het zich zou moeten onderwerpen, de onontbeerlijke mid delen voor het behoud van een zelfstandig economisch leven en het in stand houden van de staats- en burgerlijk rechterlijke orde, een voudig zou moeten missen. Volgens de bepalingen houdt Dui«sch-Oo«- tenrijk noch zijn vaderlandschen grond noch het noodzakelijke om van te leven. Vier van dfe Hen miljoen Dultsch-Oóstenrijkers wor den onder vreemde en den Duitschen stam vijandige heerschappij gebracht. Rennes wijst ei u a. op, dal: men duizmde t Van 1 Vni-iten-Oostenrijk asu. .-«n vfeemd juk onderwerpen wil, alleen omdat imn geboortegrond gunstig gelegi-n is voor handels- en nijverheidsundernentingen 'van een naburlgen staat. Meteen ontmoedigend stilzwijgen'heeft men den herhaaldelijk geuiten wensch van het Dultsche volk, om in Westelijk Hongarije een volksstemming te houden ever de aan sluiting bij Duitsch-Oostenrijk begroet Men wil Zuid-Tirol blijvend onder vreemde heer schappij. brengen en men ontneemt de vrijheid en hun economische hulpbronnen aan de Dullteche nederzettingen in Stiermarken en in het dat van Karinthie, zonder er acht op te slaan, hoe de bewoners van de streek tas- schcn de onbeklimbare bergtoppen en de nieuwe grens hun economisch bestaan moeten vinden. Wat nu nog van Duitsch Oostenrijk over blijft, heeft geen levenskracht meer. De nieu we staat zou slechts een vierde kunnen voort brengen van de noodzakelijke levensbehoef ten zijner bevolking en zou driekwart wjin buiten af moeten invoeren De noodzakelijke invoer zou niet door den uitvoer van eigen producten gedekt kunnm worden. Het ver= voerwezen wordt financieel en technisch ten ondergang gedoemd, Md Duitsch Tirol zou den ook de bui ten landsche betalingsmiddelen, die het vreemdelingenverkeer in het land brengt, verdwijnen. Men zou dus den invoer, waaryan de voeding en de arbeidsgelegenheid van het volk afhankelijk is, niet kunnen beta len. Oostenrijk is gedwongen om zich zoo spoedig mogelijk levensmiddelen cn andere artikelen te verschaffen uit de landen die op den grond van de vroegere monarchie zijn ontstaan. Volgens de vredesvoorwaarden zou den echter de nieuwe staten tegenover Oos tenrijk in bijzonder gunstige conditie gesteld Sjorden. Iktv zou Oostenrijk onmogelijk ge laakt worden om ook maar eenigermate de wederzijdsche verhouding op een gezonden basis op te trekken. Men zou in de nieuwe staten de onontbeerlijke artikelen nog niet ccna voor het resteerende kapitaal kunnen koopen. De koerstabel van de Oostenrijksche schul den. is zoo vastgesteld, dat men ongeveer tweemaal zooveel jnojet betalen dan men in derdaad schuldig ifi. I let afnemen van het Oostenrijksche vermo gen In de geallieerde landen zou een harde slag zijn, maar het afnemen van het -vermo gen in het overige gebied der vroegere mo narchie, dus van nagenoeg het gehcele ver mogen der burgerij, worat onmogelijk ge-, nOetnd Daarmede zou een staatsbankroet ge-' 14) Na deze toebereidselen, die zij bijzonder vlug en handig deed, keerde Dora zich weer tot het receptenboek en begon alles te ver- deelen. Een ingewijde zou de juiste schik king van haar kruiden, en benoodigdheden bewonderd hebben, en aan haar netheid en vlugheid van handelen gezien hebben, dat zij geen dilettant-apothekeres was. Sommige toestellen zouden hem ook gezegd hebben, dat zij zoo zeer belangstelde in haar werk, dat zij verschillende proeven deed, die tegen woordig meestal worden overgelaten aan den groothandelaar van geneeskundige mid delen. Toen zij sommige flesschen opnam, luide een belletje, om er haar aan te herinneren, dat zij met een zwaar vergift te doen had. Op die oogenblikken viel het op, dat haar uitdrukking ernstiger werd, alsof zij mede- gevoelde met den aard' van dfe bijzondere stof. De apotheek was kraakzindelijk cn net jes, de muren "waren lichtgroen en de vloer was bedekt, met lichtbruin gewreven lino leum. Het venster, waarvoor een wit gordijn, zag uit op een kleine plaats, vanwaar een paar steenen treden in den tuin leidden, maar ofschoon de apotheek dus in een put lag, maakte al het glas, dat het er niet donker scheen. De vlakke stralen van het bleeke zon licht van een Novembermiddag deden de fles schen op de bovenste plank als juweelen flonkeren. Iemand kwam de treden af van den tuin, en floot bij de deur de eerste vijf maten van Grieg's „Lied vaa dm N&dtewaker". Dors paard ga au. De meeste der óndernemingeb, die lmn xcici iu W renen Luddcn, aouden worden onteigend. Door de verplichting om de oateltf«id« deelnemers schadeloos se atelkia, zou da schuldenlast vrt»r den toch reed» Overbelasten »U»at nog ontzaggelijk de hoogte «n feedrervem worden, terwijl zijn financieels draagkracht door de onteigening van hot vermogen zijner burgers Vernietigd zou worrkü. Mocht men prjj» stellen op net behoud van riet iand en de sociale orde daar m in nabu rige streken noodzakelijk achten, dan zouden de vredesvoorwaarden wezenlijke en praci- pieele veranderingen moeten ondergaan. De delegatie zal over de regeling der terri toriale vraagstukken binnen enkele «togen vuoratcUm overhandigen m de etxtuoimiache voorstede» voigwi inter. Opgemerkt wordt, dar de afwikkeling vm de zeer ingewikkelde verhoudingen tusschea de op het gebied van öostenrijk-Hongarije ontstane staten een vraagstuk is v&a geheel wredü overeenstemming men. De deur ging open, en Esther Ros®- warae kwam de apotheek binnen. Zij was blootshoofds en droeg het donkerblauwe pak, waarin Maydenstone haar aan het veer gezien had. Met al haar bevalligheid paste zij in die plaats van bleeke, veelkleurige weer kaatsingen en bij de meesteres er van. Op 't. oogenblik, dat zij binnenkwam, hief zij haar hoofd op, en snoof, welke handeling over eenkwam met haar uiterlijk van een wild dier. „Pruimengelei?" vroeg zij. „Neen, een aftreksel van Senegal-wortel, als je dat wat zegt", zei Dora, zonder haar oogen af te wenden van het in graden afge- deelde maatje, dat zij er voor hield. „Hinder ik je?" „Volstrekt niet, als het je maar niet kan schelen, dat ik met mijn werk voort ga". Het verschil in hun voorkomen waa niet sterker dan het onderscheid in hun stemmen. Die van Esther was muzikaal, maar als Dora sprak, ontbrak het grovere element van klank, alsof de kern van den toon ontbrak en alleen de trillende boventonen bleven. Haar stem, die in ieder woord volkomen hoorbaar was, was licht, zonder schel te zijn, maar een eau sicus zou het buitengewoon moeilijk gevon den hebben haar voor de vuist weg in te deelen. Esther ging op een gelen, houten stoel zit ten, die ook wel eens als trap dienst deed en leunde met haar kir in de hand. Zij war bleeker dan gewoonlijk, haar levendige oogen verrieden iets tusschen vrees en toom en tus- schen haar wenkbrauwen stond een scherpe lijn van onrust Een pw minuten w&s bei anderen aard dan het herstel van tusschen oorlogvoerende moguadhedtia. Het eerste kan niet uitgevoerd 'worden zonder Oostenrijk daarin to hoorn*. Oostenrijk stelt voor om de afwikkeling der economische betrekkingen tuaacheq o« iauiteu onder wie het gebied vm de saiudar- cliie verdeeld is» op te drafts •-*•»» o» epo- ciaie commissie, waarin Oostenrijk vutegea- woordigd is. De wede sou dsn kwanten wor den gesloten zonder bet einde w» Ssrt Wwk dezer commissie ca' de dcflfiiliorc oplossiag van de haar voorgelegde waagstekèa «I! 'te wachten. Mm acht de voorwaarde», zooal» zjj thans geformuleerd zijn, geboren uit de omstan digheid, dat men Ooatenrijk niet geboord heeft en dat mca van. toepassing heeft ver klaard op de in de plaat» van Qoataurijk- iioagarije ontstane landen, wat daarop niet van loepassing kan rijn. Het bankroet van het Oootenrijtocfce eco nomisch, leven zou den ondeigaug vaa rite sianterechtelfjke overheid in tie in het hartje van Europa gelegen streken, de oplossing van uet staatsbegrip cn de vorming van c#a peli- uekeu en socialen chaos met zich steepen, waaiin onvermijdelijk de naaste fourea zou den "ordeu meegetrokken en weiku eimdelijke gevolgen onafzienbaar Zijn. De Diuiscb-Oos- lenrijkscüc legeering kan dan ook, de gevol gen van zulke vredesvoorwaarde» en de ver antwoordelijkheid niet op zich namen. 1 De nota houdt du» niet ia, dat Dnitada- uosteenrijk zal weigeren, te teettaseo. Maar men uncut blijkbaar de geallieerden te overtuigen, dat zij door te veel te willen urnen zichzelf benadeelen. En men hoopt wellicht evenals Duiiaeh- iaud op de toegevendheid in buxdt kringen der Enteate-staten Wat de Duitoche onderhandelingen betreft, wordt uil Parijs gameid, de» naar verleidt de Geallieerden het verzoek, om Duitochland te belasten met het mandaat over zijn. vroegere koloniën, van de hand zullen wijzen. Daarentegen schijnt Duitechlamd vaat te uouden'aan Wilson'» punten. Uit Lyon wordt gemeld, dat de Raad van Vier au met uitzondering alleen van het rap por i «vei de economische kwesties, in het bo- zit is van alle rapporten en conclusies, aange boden door de bijzondere commissie, w«r- aan het onderzoek van de verschillende hoofdstukken uit de Duitedie tegcnvooratel- ,en was opgedragen. KORTE BERICHTEN De Raad van Vier voltooide het «mte werp voor het antwoord op de Duiische nota inzake de schadeloosstelling. Nidtegcra®iaaa- de Wilsons aandringen wordt er gem be- antwoordde met het geluid-van een merel. De paalde mm- gemmé. Wot behteït hcic «idwooxA op rie DniteuW tegaavoomteiien; het «is niet «raarachitolljSi dal, er tea ofwiefete fan da w.h«dd©oa teijiog -te eo»a«sjacbft bepalfogm «alge. w«m. deri&g znl kmesL 'Wel ethwr jrlj» «r Edkswe wijziging)ai gehrartd uu de vrnmesmim -öe* tmfeode Oppor Stefö. De Foolsdse san- «sprake» wo«k» ala van te oMm é&fom far «chouwd om den gtallieerdec. damcor cm tweede Elza® te iatco rti'mea, Bek Kishffl «eelt antwoord gezondes» alHeerden om de vijande- Slaven te eindi gen. Bela Kün nrUmrt xlch berM de vi$- aadetiikheitn k H&im, dodk hij stelt wekere voorwaarde-a wdlk® door deso Raad van Vier zij» ovarwogwi. - De Ntew-Yorit Sten, viameant milt- MUjjn. dat en a&awsj*angeffl zijn dat ie ex-Msw ml weigeren richxelj agf te offmz mw ds zanr éem mm Dmtsmawd. Het ia anittiat dat hiS zijn pr< woidi oog ©p keizers gestel beter hem niet alle bijzonder heden vaa het vredöswardrag te doen wèteak dus is het t.«a open viêdg hoeveel bffl van ds vooiwarirdm werri. Hr'tlsm is ha miflM Qskomm mei het e&iggm. Er ai|jc» inzake kt vnedeeveirdrag, iTOwéiOT de gang van «aha «arosHrtWSfe watJter -Naar vwrtwél &m mtwwm sijs» gaedimfssf!; te Mutee? n-.-s fMtkmêrïtti» op/mm Iss Cm F Da. bimseseimdsrk) tmémA StsM is attr gespmism tengevolge' van ratókiragm, dunrte der levimiwMdkïl®, es®. Hoogetwcaraddteiijk ml M ptebkcM In Opmr-SüedS wnwetm volgens Poolsdie bericki tmM Kolt- sjahi met de Polera m Oetajteaeins em ver bond tegen hei bolsjewisme (e staUm. .bericht ml de Belgissht minister Bi/mém sijs» ontslag HmMgmmk De Tsraca heeft nadere bijsmdarMian over de nederlaag vm KolkjaL IhimiMtiiUHl. Staten Oenord»!., TWEEDE KAM.EE In de zittiiiff van giatercm werd i?ear&t de oide göiteld het buitengewoon ooricgak®- diet. Ete heer KT e r L a a a. drnomg «aan op sneller demobilisatte m op intrelddng der noodwetten. Hij betoogde dat de vergoedin gen aan gedemobilisesrdca te laag óp ®a sneller moeten worden behandeld. Spr klaagde over de gebrekkige organisatie van gi «leeskundigen dieswt. De heer Duymaer Van Twist gaf toe, dat demobilisatie thans nog niet ge heel mogelijk waa en bracht den minister hul de voor de wijze waarop de steun wordt ver leend aan gedemobUiseerden. De heer K r u y t achtte algeheels liquids- tie van ons leger noodzakelijk. De Minister zei overweging van ver- schillende geuite wemschen to-" Oeheele de mobilisatie ts nog niet mogelijk, mri hei; oog op het grenstoezicht eti de werkzaamheden in de demobilisatieparken. Spr. zal evenwel de naar huiszending van twee ploegen van de lichting 1918 waarom het gaat overwegen als de lichting 1919 voldoende geoefend zal zijn Spr. betpogde dat een onderzoek van zeer tal rijke steunaanvragen zeer veel tijd vordert. De heer Ter Laan klaagde over de in richting van de arrestlokalen en ovei gebrek kige huisvesting in sommige kazernes De mi nister zal naar verbetering streven. Het ontwerp werd aangenomen met 40 te- zachte ruischen van Doda's bewegingen het eenige geluid, dat in de kamer gehoord werd, behalve de klank van flesschen, het gesis van geschudde vloeistoffen éh het geknars van kurken die in de flcsch gedraaid werden. On danks haar afgetrokkenheid, keek Esther met belangstelling naar de apothekeres. Men kon bijna uit Dora's gezicht opmaken, of de pa tiënt vooi wicn het geneesmiddel bestemd was. weinig of ernstig ziek was. Sommige flesschen hanteerde zij bijna vroolijk, alsof zij aan de grillen van een zwaarmoedige toe gaf, terwijl zij andere middelen met zulk een vriendelijken ernst klaarmaakte, dat Esther er zeker van was, dat haar gebeden bii het mid del gevoegd werden. „Dora, geloof je ia bezetenheid?" zei Es- their plotseling. „Wat bedoel je, Esther?" zei Dora, zich omkeerend met een flesch in de ecne hand en een maat in de andere, terwijl zij den stop van de fiesch tusschen haar gebogen pink hield, „Ais. mensehea slechte dingen doen om geeen enkelen reden, cn waibij ze niete win nen alsof zii ze moeten doen." Dora zette de flesch weer op de plank es, schonk het roode vocht uit de maat in een. mortier, ,Ja, ik geloof, dat dat mag''' zei zij, zacht jes schuddende. „Morley zou het waarschijn lijk andera verklaren, maar het komt op het zelfde neer, en of het een ziekte of een booze geest is, we moeten hen beklagen". Esther draaide ongeduldig heen en weer. „«Maar wanneer je een onschuldige ziet lij den „Ik weet,-dat het moeilijk is; en ate bet mogelijk is om iets te doen waardoor kwaad doen voorkomen kan worden, vind ik, dat wij het tea koste van alles probaeren moe gen 18 ateouueu. Bij de behandeling van het ontwerp inzake demobilisatievoorzieningen, werd een amen dement-K. Ter Laan om het vrijwiuig ver blijf onder de wapenen voor vrijwillige land- stonnera mogelijk te maken tot 31 December 1919 in plaats van tot 31 Juli 1919, verwor pen met 45 tegen 11 stemmen. Het ontwerp werd hierna zonder siemnjiüg aangenomen. Aan de orde waa niema de wijziging van de landstormwet De heer Duymaer Van Twist betuigae instemming met het ontwerp, dat beoogt de vrijwillige iandatorm tot blijvend insiituut te maken. Nadat de heeren K. Ter Laaq on Kruyi zich er tegen hadden verklaard en de iVs i a i s t e r het ontwerp kort had ver dedigd, werd dit zonder stemming aangeno men. Daarna werd begonnen met de behande ling van de wijziging der Oorlogzeeongevai- ienwet. De heer Staalman verlangde mede zeggenschap der werknemers, teneinde waar borgen te verkrijgen tegen onbillijke behan deling van de zijde der vereeniging „Zee-Ri sico," aan welke de uitvoering van de zeeon gevallen in afwachting van deiinuiew zeeon- gevaiitnverzekering, 'm opgedragen. De heer H e y k o o p drong aan op ver- 1 hooging van den ioohstandaard en vroeg daarbij erkenning van den ioonraad. Hij vroeg ook steun voor de betrekkingen van hen, die omkwamen vóór de tot standkomiftg van de oorlogszeeongevallemvet. De hoer Visser Van IJ zendoorn bepleitte de mogelijkheid van behandeling van geschillen door scheidsgerechten. De heer Kooien bestreed de door den heer Staalman gewenadite uitbreiding van het begrip kostwinner. Minister Van IJsselsteijn ont ried een ingrijpende wijziging, doch aan vaardde evenwel het denkbeeld-Visser van ijzendoorn. Minister Aatberse ried de intrek king van de amendementen aan. Tijdens het reces zal het ontwerp Zeeongevall®iwet ge reedkomen. De heer Staalman rrok zijn amende ment in. De heer H e ij k o o p handhaafde het amendement lot opneming van genees- en heelkundige behandeling. Te 5 uur 35 werden de beraadslagingen verdaagd tot heden 1 uur. UITVOER VAN VOKVEE NAAR - NOORD-AMERIKA Voor eenige dagen vervoegden zich op het hoofdbureau van het Nederlandsch Rundvee Stamboek twee fokkers uit Noord-Amerika, die een 150-tal stamboek-koeien hier te lande wenschten aan te koopen en uit te voeren naar Noord-,Amerika Groot was echter hun teleurstelling, toen zij hoorden, dat hier zoo veel mond en klauwzeer Tieerschte, dat zij de dieren niet in Noord-Amerika zouden mogen invoeren. Het was hun onbegrijpelijk, dat in ons land zoo weinig aan de bestrijding van deze ziekte wordt gedaan. EEN CREDIET A AN FRANKRIJK. De regeering heeft een wetsontwerp inge diend, om rentedragende voorschotten aan Frankrijk te verstrekken tot een bedrag van 25 milhoen gulden. De regeering hóeft in de zen reeds een toezegging gedaan, in het ver trouwen dat de Sta ten-Generaal hun goed keuring niet aan deze toezegging zullen ont houden. VERTREK NAAR HET BUITENLAND. Bij ministerieele beschikking is bepaald, dat voor al het reserve-personeel der landmacht de bepaling van kracht blijft, dat de toestem- ten." „Juist, daar hèb je het", zei Esther. „Dat is het wat zoo wanhopig maakt. Tot je er zóó zeker van bent, dat het te laat is, kan men. niets doen." Eflaar oogen vulden zich met tranen, en zij wrong haar handen. „Kan je me niet zeggen wat het is, lieve ling?" vroeg Dora. Esther schudde haar hoofd „Neen, Dora, dat kan ik niet", zei zij met hokkende stem. „Niet, tenzij ik jou zeg wat ik bang ben mij zelf te zeggen. Ik weet het niet zeker, wat ik vrees. Ik heb geen bewijzen, die jou of iemand andera zouden overtuigen Ik durf niet te spreken." Dora was een oogenblik stil. «Met een klein glazen spuitje haalde ze uit een groen fleschje eenige droppels kleurloos vocht, dat zij voegde bij den roomachtigea, rosen in houd van de flesch, die zij juist gevuld had. Een lichte amandelgeur vulde de lucht. „Het is heel moeilijk om rechtvaardig te zijn, Esther", zei ze, terwijl ze met lossen pols de flesch vlug schudde. „Ik twijfel er aan of er zoo iets" als mensehelijke recht- geen enkelen reden, en waarbij ze niets win- vloed wordt door hetgeen, waarvan men. houdt en waarvan men niet houdt" „Och, Dora, je begrijpt het niet!" riep Es ther hartstochtelijk uit. „Je bent zóó vastbe sloten, goed van iedereen te denkeu, dat je de vreeselijke slechtheid niet wilt geloovea, waartoe sommige mensehen in staat zijn". Met een blik van droefheid ging Dora naast haar staan. „Weet je zeker, dat het zóó ernstig is, Es ther?" vroeg zij. ,;!k wil je niet met vragea lastig vallen, als je het mij niet vertellen kunt, zooals je zegt Maar iets heel ergs kan toch zeker lang duren, zonder dat andere ming otn zich in het buitenland op te hou den, in ieder geval moet worden aangevraagd a. n den n 'nister van oorlog. BETER BROOD. Naar het Haagsche. CoreeepoEdsattebureau uit betrouwbare bron verneemt, zal het der i regeeering megdijk zijn tegen half Juli de J asmerotelfeg- vaa het meel cn de fctoem 2>e* langrijk te verbeter®» hetgeen uit den card der zaak aan de kwaliteit ran bet brood tea goede zat kernen, zulks in verband met hei feit, dat dan de voorraden inlaadsehe tarwe I güiea zija opgezaïmd. De inlaw toch, welke ee regmfog daa 'Eosdi ge dwongen ik deze laatste maanden moest ge bruiken, gaat bij vrarss weder ia kwaliteit achteruiten hééft dus op de tegenwoordige sa menstelling raa srt cn Mom een oagueeti- fea invloed, waaruit de kladden, die thans ier m és ar worden uepf/MTset, worden, ver klaard. iulandsdae tarwa DE GRQ'NÏNG'SCHE LANDARBEIDERS- STAKING. In aansluiting op wige fcërldïten geeft de el, correspoadaat -te Uitaaisatt Jkrt vHgc&sia overzicht v&s dat- feuidre*.;.. jterd y-is, m- kesi. De landbouwers sn kk Okhsabt vigeren een Saoa, aoate 'Mjns overal te. ü'r pwv. 'Os**- ninge nvi&stei^Ld W;i «W arijdoaa Sa het OMfflssbit wrag'2Q, geyes d»3 Toch efestóea ze aas sikfcs vcscmte landfcoumsB daor sitaluitkg. Eea ir verx-st taait op over hei geheele Etoageland. Zooals reeds eerder gemeld ward, hieven, de Christe lijke en R.-K. arbeider» geen ifesMteawer^ doch stoten zich bij de mudemen aan. VerscMllesde laadbotswera erkensea rond weg, verkeerd te hebben gedaan en deze mia- dei'ndd van landbouwers doet a"e mogelijke moeite om de zaak weer in orde te knjgea: huh aanhang aeesnl steeds toe en het scnijnj niet onmogeljk, dat de op het Hoogdand wonende landbouwem zich van hun bona si- scheiden. NaterarMjk zijn er aok ondar» die aiete Ho ver willen, d'an de» strijd zoofel mogelijk dorzetten Behalve bij de Chr laadbrmwrro. is de aitsiuitiag zoo goed aflh algemeen Het aantal ultgeslotmen feiraagt ruim 2GG€ per sonen. Op de aerate piaatscn wonden de dienstboden in1 dec strijd betrokken, cm stuiten de boeren qp eenparig verzet der arbeiders De sympathie der burgerij ia in breede kringen aan de rijde va® de arbeiders. Over de houding der rijks- m gemeentepolitie wordt niet geplaagd tn tegendeel, daannede is men het algemeen eens, doch de houding der marechaussee laat te wenschen ever, vooral de jongeren onder dezen zijn zeer vechtlustig Van ordeverstoring is feitelijk nergens sprake. TEGEN DEN OEWELDVREDE. !n een gemeenschappelijken vergadering der Dagelijischc besturen van S.D.A1P. en N.V.V. menschen behalve jij zelf, het ook merken?" „Dan kan het wel te laat zijn. De men schen zijn zoo dom en blind", zei Esther somber. Enkele oogenblikken ging Dora verdiept in haar werk verder. ,Het zou niet eerlijk zijn te doen alsof ik niet wist wie je meent", zei zij zacht en diep blozend. „Neen," zei Esther bitter; „dan zou je daj niet gezegd hebben van persoonlijk houden van en niet houden van." „Ik berispte je niet", zei Dora ernstig; „we zijn allen hetzelfde op dat punt." „O, wat een engelachtig kind ben je!" zei Esther met een saiklach Zij sprong op en sloeg haar armen om Dora heen. Vergeef me, dat ik zoo beestachtig ben." „Ik kan best begrijpen", ging Dora ver der terwijl zij zich losmaakte, „dat bet met de beste bedoelingen ter wereld soms moei lijk is voor twee menschen. met tegenstrijdige karakters met elkander in hetzelfde huis te leven." ,0, ik beweer niet, dat de fout geheel aaa één kant ligt," zei Esther. „Ik kan erg plage rig zijn," voegde zij er met een grimmigen lach bij. „Je weet, dat ik dat niet bedoel. Zou je' niet denken, dgt het goed' zou zijn, als je een poos Van' thuis ging?" „O, neen. Nu niet", zei Esther heftig, ter wijl haar oogen donkerder werden. „Een paar maanden geleden kon ik het gedaan heb ben ik had zelfs al besloten er met vader over te spreken. Maar sindsdien heb ik wat gehoord. Ik ben tot het besluit gekomen, dat" ik thuis beter gebruikt kan worden." Dora vond den glimlach, die met de woor den gepaard ging, niet aangenaam. Het waa geen nieuws voor haar, dat Esther het niai ALKMAARSCHE COURANT. r "'O

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1