BESCHIKBAARSTELLING ZWART WuLLEN MEISJES EN JONGENS- EN VROUWENKOUSEN. De W 4.RN DiKECTEÏ'P va- hat DIS- livlö'J'l lEBEDRIJI vrs"1 t V'd. d»+ '*<*- «schikbaar worrier gwteM Kousen (Xiudrren) veilt. prijs 1,25 per psar Kousen 'Kindermt T?.a! 3, pn> 1,40 per paar. Kouoen (Jongens cc Meisjes) maat 5, prijs f 1,65 per paar Kousen (jongens en Meisjes) maat 6, prijs 1 ,90 per paar. Kousec (Vrouwen) maat 7, prijs 2,per paar. Dengenen, die hieryoor in aanmerking wenaehea te komen, gelieve dit schriftelijk aan te vragen aan het Distributiebedrijf, on der opgave van naam, woonplaats en legiti- matienummer. De Waarn. Directeur ven het Distributiebedrijf, C. H. SCHNEIDERS. op jongstleden Zaterdagmiddag gehouden, ter bespreking onder meer van den internationa len toestond, werd besloten de Amsterdam- sche arbeiders op te roepen voor een groute protestvergaderiag tegen den geweldvrede, die dreigt te werden opgelegd. De "ergaderteg worut gehouden op Maauoag io juni a.s. dra 's avena» Ie had 9 in de Beurs voor den Diamanthandel. Ala opreken* rijn aangezocht, J. Oude geest, voorzitter van het N.V.V., en tijdelijk secretaris van het Internationaal Verbond van V&kvereenigingen W. H. V'iegen voerzittter van hei partijbestuur der S.D.A.P., en lid van de Berate Kamer der Staten Generaal en F. M. Wibaut Wethouder van Amsterdam en lid van het Internationaal Socialisten Bu reau. EEN SCHAMEIE WONING. in een bosthje nabij de buurtschap „Dus- schoten", bij Bameveld, heelt een bezembin- dersgezin, bestaande uit man, vrouw en drie jonge kindcien, sedert cenigen tijd een van takken gebauwde en met een mosdak bedekt hutje blokken, waarvan de voorzijde geheel open is Een dun ïaagje stroo, op aen bodem uitgespreid, noodt tot liggen uit. toch verklaarde de oezerubindersfamilie ons, over dit verblijf hoogst voldaan te zijn. er zen plezierboot geboren. Etnt van Nijmegen komende plezierboot met honderden passagiers aan boord kwam te Druten aan den wal1 ligger Tusschen Dru- ten en Nijmegen was aan boord een kind ge boren en de gelukkige vader wilde een' genees heer raadplegen omtrent den toestand van moeder en kind. Toen alles in orde bevonden was, stoomde de boot verder en een muziek korps speelde aan boord lustig een „Lang zal hij leven" voor den nieuwen wereldburger. DE KNOFIERIJEN TE VELSEN. In verband met de distributie-knoeierijen te Velsen verneemt men thans nader, dat er in dertijd veel is overdreven. Zoo is er gemeld, dat het tekort aan rijst 1140 kilo bedroeg, v 'Dit wordt nu als volgt verklaard: In de 4 maanden, waarover het tekort loopt, bedroeg de omzet 400 balen, die, ofschoon op de fac tuur geboekt voor 09 kilo, nooit meer dan v7 K.G. bevatten. Door slechte emballage zou veel verloren zijn gegaan. Het tekort op bak en braadvet over de af- geloopen maanden van 1910 bedraagt niet 1050 K.G., maar 4,8 K.G. L>e mededeeling van het ambtelijke rapport dat de omzei in 1919: 1950 K.G. bedroeg, moet tot een ver keerde conclusie hebben geleid. Up dezelfde wijze is ten aanzien van de artikelen kaas, jam, gort en havermout, het omzetcijfer geno men voer aanduiding van het tekort. Zeer ze ker is cr mmder verkocht dan werd ontvan gen, doch dit is te verklaren, wanneer men aanneemt dat enkele artikelen aan indróging onderhevig zijn en dat door inweging tekor ten ontstaan. Bij alle levensmiddelenbedrijven zullen deze omstandigheden zich vbordoen Inzake het tekort op bloem en meel wordt sec nader onderzoek ingesteld. DE LANDARBEIDERSSTAKING De burgemeester van Groningen confereer de gisteren ten stadhuize aldaar met de bestu ren van de bonden van landbouwers en land arbeiders. De wachtmeester der marecheussee te Nieu- wolda heeft de arbeiders te Nieuwolda Wol- dendorp en Termunten verboden om appèl te houden. STEUN AAN MILITAIREN. Het Koninklijk Nationaal Steuncomité wenscht zijne bemoeiingen o. a. ten aanzien van arbeidsbemiddeling voor diensiplichti- Sen niet verder uit te strekken dan tot hen, ie inderdaad dóór een buitengewoon verblijf onder de wapenen in mindere of meerdere mate aia oorlogsslachtoffer zijn aan te mer ken. In verband hiermede is door den minister van oorlog bepaald, dat de betrokken com mandanten voortaan slechts witte of roede stemkaarten moeten doen invullen voor mili- tairen, die bij hunne huiswaartszending meer dan acht en een halve maand onder de wape nen zullen zijn geweest. kon vinden met haar stiefmoeder, maar haar gevoelens schenen, op eens veranderd te zijn. van onaardig vinden tot iets, dat op haat geleek. „Ik heb dikwijls gedacht, dat Morley wat eigenwijs en hard was dat hij te veel aan kleinigheden hing", zei Esther nu; „maar nu zie ik, dat hij volkomen gelijk heeft. Het komt luist, op het begin, op de kleinigheden aan. Het ëtn Yolgt uit het ander. Als mijn va der betrekkelijk arm was gebleven, zou hij nooit verleid zijn om te probeeren andere menschen wel te doen, behalve op ds manier van een goeden buurman. Nu is hij zoo ver vuld mei groote plannen, om de wereld in het algemeen te verbeteren, dat hij het vr^o- sdiike onrecht niet zien kan, dat hij begaat tegenover diegenen, welke er,met asn mee werken. Hij kan de gedachte niet verdragen, dat iemand zonder hem vooruit kan kamen, en als zij geen goed gedaan willen worden, behandelt hij ze als vijanden. Ik geloof, dat hij me: volwaard eerlijke en onzelfzuchtige .bedoelingen begonnen is: waar nu zijn ze alle opgeslokt dcor eerzucht en liefde tot macht (Wordt *"fxr"olgo). DE MARINIERS TERUG Onder bcve'1 van kapitein P F. M. IJssel de Schepper keerden gisteren de mariniers, na gedurende de ocrtegsja.eo afwezig geweest t: zijn, te Rctteriu» terug. Met den treia van II u eö ar;veerde de troep aan iter station D P., waar over-.» vw: Bbosaent van <<ri aèrps, overste loomifcurg, de garnizoenscomman dant en overutc Van Buren van den landstorm ter begroeting aanwezig waren. Met de pijpers en tamboers aan het hoofd en voorafgegaan door het muziekkorps van den vrijwil ligen landstorm hield de kranige .troep langs de Hoofdstraten der stad zijn tri- om km Li ij ken intocht, toegejuicht door een talrijk publiek. NEDERLAND—BELGIë. Na het bekend worden van de verklaring van den minister van buitenlandscüe zaken in de vergadering van de Eerste Kamer van 6 Juni j.l. met betrekking tot den stand der besprekingen in de conferentie van ministers van huiteniandsche zaken betreffende het vraagstuk der herziening van tie verdragen van 1839 en nopens de door België geformu leerde wenschen, ontving de Koningin een te legram van het algemeen1 comité tegen annexatie in Zeeuws cb-Vlaanderen, van den volgenden inhoud1: „Nu de territoriale gisthen van België van de baan zijn en Zeetfwsch-Vlaanderen dus verzekerd te Nedtriandsch is biijven, aren- gen we namens geheel Zeeuwsch-Vlaanderen Uwe Majesteit onzen diepgevoriaen dank voor de krachtige leiding in deze moeiiijite tijden en de betoonde liefde voor onze land streek. Dit laatste jaar heeft zoo mogelijk de banden tusschen Nederland Oranje en Zeeuwsch-Viaauderea nog vaster gemaakt." H. M. antwoordde telegrafisch als volgt: Van ganscher harre deel ik uw vreugde in den voor Zee.lv/sch-Vlaanderen en ons gehee- le vaderland gelukkigen afloop der voorloo- pige besprekingen te Parijs. Ik dank uw co mité en de geheele bevolking van Zeeuwsch- Vlaanderen voor den; krach tigen steun1 der re geering verleend tot het behoud onzer natio nale eenheid. Mogen de hechte banden welke uw land streek met Nederland1 en mijn huis verbinden, tot in lengte van dagen uwer bevolking heii, zegen en voorspoed orengen, (w. g.) WILHELMINA, De koningin ontving een dergelijk telegram van hulde van hei comité Limburg bij Ne derland, waarop *het volgende antwoord ge zonden werd: „Ik betuig het „Provinciaal comité Lim burg bij Nederland" mijn dank voor uw tele gram en geef u de verzekering, dat ik van neeier harte uwe gevoelens van voldoening en blijdschap deel omtrent den gelukkigen af loop der te Parijs gevoerde besprekingen ten opzichte van Nederland's territoriale souve- reiniteit over Limburg en Zeeuv.sch-VIaande- ren. Het is in niet geringe mate te danken aan den krachtigen steun van uw comité en van de geheele bevolking van Limburg, dat de re geering er in geslaagd is het grondgebied van den staat ongeschonden te bewaren. Mogen de gevoelens van eenheid en saam- hoorigheid welke in lange bijdén nog werden werden versterkt, tot in lengte van dagen hunne gehechtheid behouden en moge Lim burg in ruime mate deelen in eene gelukkige toekomst van ons vaderland. (w. g.) WILHELMINA." KÓRTE BERICHTEN. Uit een koffer, per spoJT verzonden van Delft, bleek bij: aankomst ie Arnhem een aan tal kostbare platina, gouden en diamanten sieraden te zijn ontvreemd. Het bestuur der Vereeniging van den Noorder IJ- en Zeedijk, besloot tot de konin gin het verzoek te richten, het reglement van het hoogheemraadschap „Hollands Noorder kwartier" niet goed te keuren. Gisteren werd in het departement van landbouw, de staatscommissie inzake de vis- scherij en visscherij-inspectie door den minis ter van landbouw geïnstalleerd. Gistermiddag kreeg een meisje uit' de Van Eisenhachstraat te Amsterdam bij het eten een stuk aardappel in de keel, wardoor het kind gestikt is. Naar vermeldt, heeft de Duitsche regee ring niet toegestaan, dat Johann Ketter, alias Silbermann, verdacht van medeplichtigheid van. den moord op den, burgemeester te Beesd. voor de Tielsche rechtbank als getuige zal worden gehoord. De uitvoer van blik als verpakking; even eens voor blikverpakking van goederen, be stemd voor krijgsgevangenen en voor scheeps- provisie, kan voortaan weder vrij worden toe gelaten. Provinciate! Nieuws. UIT BERGEN. Eergisternacht ontvluchtte uit het kamp voor Duitsche deserteurs en andere buitenlanders de daarin sedert 1917 ondergebrachte Oos- tenrijksche officier-deserteur Fruhlidh. Dé man, die de laatste dagen; door het langdurige kampleven niet wel bij het hoofd was, ontvluchtte uit het hospitaal, slechts ge kleed in een hemd en zwerft nu in de bosschen te Bergen en Schoorl; waar men hm reeds een paar maal zag, maar tot nog toe ver geefs jacht op hem maakte. De ongelukkige is niet gevaarlijk. UIT WIJDENES. De heer Reijns, directeur der zangvereeni- ging „Euphonia" alhier, heeft voor jongere leden een zaugvereeniging opgericht, welke aanvankelijk 15 leden telt. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Gisteren werd hier in dit seizoen de eerste veiling gehouden van nieuwe aardappelen. De prijzen liepen van 25.60 tot 34.10. Maandag a.s. is de eerste wortelenveilmg, terwijl op een Dinsdag gehouden vergadering van Groentecultuur besloten werd om de wortelen niet meer per bos, doch per :00 K G. aan te bieden. De tuinders behoeven dan niet meer zoo vroeg op te staan. UIT WINKEL. In de Dinsdag gehouden raadsvergadering was de heer K. Breebaart Jz. afwezig. Bij de opening der inschrijvingsbiljetten voor de aanbesteding van den bouw van een veldwachtcrêwoning, bleken te zijn ingeko men 14 inschrijvingsbiljetten, laagste den timmerman K. Bakker te winkel, voor 9620, met uitzondering van het schilderwerk. Van de Schildersvereeniglr.g was bericht gekomen, dat voo;taart alleen zal wordea in geschreven bij partieele aanbesteding. Beslo ten werd hiermede rekening te houden. Een nieuwe besteding van het schilderwerk zal praats hebben, zoo mogelijk onder de schilders in ck &emecate T ;d^ timmerwerk werd geguna aan K Bakkfr. l«- oegi uo/ing bedroeg j io.5tX>, waarvan 1000 aan schil derwerk. Reclames hoofdelijke omslag werden ge steld in handen der reclame-commissie. Een verzoek van de Veldwachtersvereeni- ging om meer salaris, een voorstel van de Staatscommissie voor de salarissen van ge meente-ambtenaren, om nu reeds tot verhoo- §'ing over te gaan en een mededeeling van ea. Staten betreffende het invoeren van den* 8-urigen arbeidsdag, werden in handen van B en W. gesteld om advies. In verband met het besluit van de vorige vergadering deelde de voorzitter mede, in lichtingen te hebben ingewonnen in de ge meente Anna-Paulowna, waar een regeling bestaat om van inkomen uit arbeid minder belasting te heffen dan van inkomen uit be zit, door van het eerste inkomen 25 pet. af te trekken Hoewel deze regeling te Anna-Pau lowna goed scheen te werken, meende de voorzitter dat daaraan toch emsbge bezwa ren verbonden zijn, het geheel komt op een vermindering van het belastbaar kapitaal neer en een verzwaring der belasting. Besloten 'werd de v>_iwidening zoodanig te wijzigen da*- het noodzakelijk- levensonder houd voor inwonende tenderer., die eigen verdienste hebben, wordt bepaald op 350 en het opmaken van het kohier over te laten aan den nieuwren Raad. In verband hiermede werd besloten om ter voorziening in behoefte van kasgeld, een lee ning te sluiten van ten hoogste 10.000, te gen een rente van hoogstens 5 pet. Onderwijs. "Na herhaalde oproeping heeft zich voor onderwijzer aan de school voor meer uitgebreid onderwijs te Winkel slechts één sollicitant aangemeld. Gezien dé behandeling van het wetsontwerp tot rege ling van de onderwijzersjaarwedde, is niet te verwachten, dat de salarisregeling, vastge steld den 29en Maart j.l., goedgekeurd zal worden De krachtens die -verordening aan geboden jaarwedde zal niet betaald kunnen •worden en dit zal vermoedelijk van invloed; zijn op de sollicitatie. Op voorste! van den voorzitter werd beslo ten hieromtrent inlichtingen te vragen bij Oed. Staten. Voor de betrekking van wijkverpleegster in dienst van de gemeente hebben zich aange meld 5 sollicitanten Met algemeene stem men werd benoemd zuster Adolf te Heiloo. Aangezien de benoemde niet vóór 1 Au gustus in dienst zal kunnen treden en de ver pleging, uitgaande van de Gezinsverpleging in, de classis Alkmaar, met 1 Juli a.s op houdt, werd aan B en W. opgedragen de noodige maatregelen te nemen voor eene tij delijke voorziening. Door de gascommissie werd voorgesteld den gasprijs met 2 cent te verlagen en te bren gen op 17 cent per kub. Meter. Aldus werd besloten. De gemeente Winkel zal eene kasleening sluiten van hoogstens 10.000 tegen eene rente van ten hoogste 5^ pet. De Raad van Winkel benoemde tot wijk verpleegster zuster W M. G.- Adolf te Heiloo. Tolpjrra,nnnen vnn hetlen VOORNEMEN TE STEUNEN. PARIJS, 12 Juni. Naar gemeld wordt koesteren as geallieerden het voornemen de Eltoniërs te steunen in hun strijd tegen de Duitschers. DE EISCHEN VAN BELA ICUN. PARIJS, 12 Juni. Bela Kun eischt in zijn antwoord op het ultimatum, dat htm door de Vredesconferentie is gezonden, er- - kenning van de Hongaarsche bolsjewisti sche regeering te Boedapest én een uitnoo- diging tot het zenden van Hongaarsche ge volmachtigden naar de Vredesconferentie. De Hongaarsche regeering is dan bereid onmiddellijk een wapenstilstand te sluiten. ROBERT MINOR. PARIJS, 12 Juni. Naar thans gemeld wordt, werd Robert Minor Zaterdagnacht gearresteerd nadat hij een stakersvergade ring had bijgewoond. De Fransche gehei me politie heeft hem óp zulk een manier opgesloten, dat communicatie is buitenge- sloten. De Fransche autoriteiten weigeren abso luut elke inlichting. EINDE DER HEERSCHAPPIJ. MüNCHEN, 12 Juni. De Münchenef Nachrichtiger ontvangt een particulier tele< gram uit Weenen, volgens hetwelk den 15den of 18den Juni, door de Weener Radenrepu» pliek geproclameerd, de heerschappij yan het communisme uitgeleverd zal worden, SYMPATHIESTAKING. AMSTERDAM, 12 Juni. De Frankfor ten arbeidersraad besloot naar aanleiding van de teraardebestelling van Rosa Luxem burg een sympathiestaking te houden van Donderdagavond 6 uur tot Vrijdagavond 6 uur. DEN HAAG; 12 juni. Benoemd tot 1ste luitenant bij' den staf der infanterie de 2de luitenant J. M. Steenbeeik van dien- staf, werkzaam aan de cadettenschool. DE ONDERWIJZERSSALARISSEN. DEN' HAAG, 12 Juni. Het wetsonwerp betreffende de onderwijzerssalarissen is he den door de Tweede Kamer aangenomen met 86 tegen 3 stemmen. PERZIë EN DEN OORLOQ. AMSTERDAM, Ï2 Juni. Een Servisch be richt van 5 Mei 1914 over de besprekingen tusschen den Saaar en den Perzischen gezant, bewijst, dat de Czaar Perzië tegen Oosten rijk ophitste. DE OORLOG VOORSPELD. Volgens een bericht vac September 1911 achtte de toenmalige Fransche gezant een Fransch-Duitsche oorlog onvermijdelijk.. St.HdsiIHMlkVv dTdÈ PREE BL!JFT°.~ Ds. de Pree .heeft bedankt voor het beroep naar dc herv. gemeente te Aiblasasrdam. DE ZONDAGSCHOOL MET DE KIN DEREN NAAR BUITEN De Zondagschool N. P. Bond gaat 25 Juni sa At fcaer kinderen paar buiten Alle klassen mogen mede behalve de klein tjes van de West-nil! klas uit de consistorie kamer. Ieder wordt verzocht eigen boterham men mede te nemen. DE A.S. PENSIUNNEER1NG. Oü/.e m.i.uuie correspondent meldt ons nader, dat de a.s. pensionneeriüg vau dca ad judant-onderofficier Kuijmans nog ntet vast schijnt te staan, zoodat zijn bericht daarover wat voorbarig is te noemen, VE R'E ENIG ING' „NEDERLANDSCH FABRIKAAT." Naar wij vernemen is de oprichting te wachten eener af deeling Alkmaar van boven genoemde Vereeniging. Wat is dit voor een instelling? Zoo men wil, een oorlógskind, maar dan in tie goede beteekenis van het woord. Waar in de wereld werd niet door den oor log het nationaliteitsgevoel opgewekt, hetzij door zuiver vaderlandslievende gevoelens, hetzij omdat men uit de gewone sleur kwam en moest ontwaren, dat zoowel de levering van de meest eenvoudige artikelen van dage- lijksch gebruik als van verschillende zaken in het maatschappelijk leven, nu eenmaal onmis baar geworden, moeilijk, zoo niet ónmogelijk werd? 6 1 Deze ervaring gaf den stoot tot de oprich ting in 1915 van de Vereeniging „Neder- landsch fabrikaat" wélke zich ten doel stelt: „De bevordering van de belangstelling in de voortbrengselen der Vaaerlandsche nijverheid, indien deze voortbrengselen kunnen wedijve ren èn in prijs èn in hoedanigheid met bui- tenlandsche artikelen." Deze laatste toevoeging is van het grootste belang. Geen chauvinisme, maar 'n gezonde, eerlijke waardeering voor datgene, wat in al le opzichten gewaardeerd kan en moet wor den. Sinds de oprichting der Vereeniging zijn nu ruim drie jaren verloopen en het is geble ken, dat de jonge plant flink heeft wortel ge schoten. Laten wij, om dit te bewijzen, vluchtig na gaan wat in de afgelocpen jaren door de Ver eeniging is verricht, Vóór alles was noodig de belangstelling van geheel Nederland in het beoogde doel te verkrijgen Dit geschiedde en geschiedt nog voortdurend door woord en geschrift: immers steun moest worden verkregen zoowel van het publiek als van fabrikanten en van handelaren. De Vereeniging is geen vakver- eeniging, maar een Verbond van Nederlan ders voor Nederlanders! Afdeelingen en Correspondentschappen werden over het geheele land en in de Oost- Indische bezittingen opgericht en; opdat het lidmaatschap voor niemand geldelijk bezwaar zou kunnen opleveren, werd de minste jaar- lijksche bijdrage vastgesjeld op slechts één gulden. Zooals vanzelf spreekt is het noodza kelijk dat, om de vleugels krachtig te kunnen uitslaan, de Vereeniging over ruime gekK middelen moet kunnen beschikken, en; het is dan ook een verheugend verschijnsel, dat zij; die meer kunnen geven, dit ook doen. Ook de Regeering gaf, behalve haar moree-_ len steun, ook door het verteenen van een' Rijkssubsidie, blijk van hare voortdurende 'be langstelling. Den 7en Juni 1916 behaagde het H. M. de Koningin het 'Beschermvrouwschap der Ver eeniging te aanvaarden, terwijl Z. K. H. de Prins der Nederlanden den 26en September 1918 welwillend als Eere-Voorzitter optrad. Ten einde kenbaar te maken wat Neder- landsche artikelen zijn werd, zoowel in Ne derland als in het buitenland het merk ge deponeerd, hetwelk aan het hoofd van dit ar tikel is afgedrukt, en aan fabrikanten kan door het Bestuur vergunning worden verleend de afbeelding van dit merk op 'hunne artike len' aan te brengen; indien na voorafgaand in- f esteld onderzoek is gebleken, dat die arti- elen als van Nederlahdsch fabrikaat kunnen worden' beschouwd. Om voor zulk een vergunning in aanmer king te komen, moet de fabrikant een door het Bestuur der Vereeniging vastgesteld formu lier inleveren, waarin verschillende vragen moeten worden beantwoord, terwijl tevens eene verklaring, af te geven door den Rijks- nijverheidsconsulent, in wiens district de fa briek Is gevestigd, moet worden overgelegd, waarin de verder noodig geachte gegevens worden verstrekt. Een vergunning .wordt slechts voor beperkten tijd), n.l. voor vijf ja ren verleend; wenscht de fabrikant, dat de vergunning wordt verlengd, zoo heeft dan weder een geheel nieuw onderzoek plaats. Ge durende den tijd' dat de vergunning geldig is, wordt door het Bestuur nagegaan, of aan de voorwaarden, waaronder de vergunning is verleend geworden, wel steeds wordt voldaan en aan zware boetebepalingen stelt de fabri kant, welke deze voorwaarden niet zou nako men, zich bloot. In het voorjaar van 1916 nam het Bestuur het initiatief tot de oprichting van een natio nale jaarbeurs, welke ten doel zou moeten hebben het op geregelde tijden gedurende en kele Weken samenkomen van Nederlandsche fabrikanten en handelaren, ten einde de be kendheid van de voortbrengselen van eigen bodem te bevorderen. Hierdoor was de eerste steen gelegd vor de oprichting der Vereeni ging tot het houden van Jaarbeurzen in 'Ne derland, een instelling, welke reeds driema len door de zoo uitstelend geslaagde Neder landsche Jaarbeurs te Utrecht heeft gegeven een uitmuntende schakel te zijn tusschen den Nederlandschen fabrikant en handelaar. Herhaaldelijk wordt gebruik gemaakt van het inlichtingen-bureau der Vereeniging, hetwelk kosteloos dan de vragers opgave ver strekt van fabrieken, welke artikelen vervaar digen óf zouden kunnen vervaardigen, in dien afzet zou kunnen wordèn 'verwacht waarnaar wordt gevraagd. Ten bewijze van den omvang, welken deze tak van dienst reeds sedert den korten tijd van zijn bestaan heeft verkregen, zij hier vermeld, dat ruim 600 vragen werden behandeld; in verband waar mede opgave kon worden verstrekt van ruim '2000 Nederlandsche fabrieken. Door het tot stand brengen van Nederland sche winkelweken in verschillende steden, waarbij de winkeliers, welke hunne mede werking geven, zich verblinden slechts Neder landsche artikelen uit te stallen, wordt het publiek opmerkzaam gemaakt op de voort brengselen der Nederlandsche nijverheid. Deze winkelweken onderVinden steeds zeer veel belangstelling; bij die te Nijmegen was er vrijwel geen winkelier van eemge beteeke- ois, die niet meedeed Gedachtig aam de warheid, dat alle ver snippering rot verzwakking, doch samenwer king tot verhoogde kracht en energie leidt, houdt het Bestuur steeds voeling met die lichamen en personen, welke zich op een ter rein bewegen, in eenig opzicht dat der Ver eeniging nabij komend. Zoo werd mét mede werking van verschillende andere Vereenigin- gen op 'Nijverbeidsgebied een Commissie in het leven geroepen, welke, zooveel het in haar vermogen is, bij het voorkomen van belangrij ke werken haar invloed aanwendt om te be reiken, dat zoo mogelijk aan de Nederland sche nijverheid de voorkeur worde gegeven. De commissie is zoo samengesteld, dat des gevraagd deskundige, onpartijdige voorlich ting kan worden gegeven. Tot nu toe werd on geveer 800 maal in dezen opgetreden. Het officieel orgaan der Vereeniging, het welk tweemaal 's maands verschijnt, wordt aan alle leden kosteloos toegezondep. Zoo wel voor wat betreft het ledental als den groei van het orgaan zelf, kan men zich een denk beeld vormen, indien men nagaat, dat het ge heel e gewicht van den eersten jaargang 975 Kilogram bedroeg, terwijl, de jaargang 1918 8600 Kilogram woog. In het najaar van 1917 besloot het Hoofd bestuur een onderzoek in te stellen naar de verstandhouding tusschen den Nederland schen fabrikant en handelaar, omdat ernsti ge klachten waren ontvangen over de wijze, waarop, misbruik makend van de tegenwoor dige omstandigheden, fabrikanten optraden tegenover hunne afaemere. Het Bestuur be sloot d'it ondeizoek in te stelten, omdat het overtuigd was, dat een minder goede ver standhouding van nadeel zou zijn voor het Nederlandsen fabrikaat. Uit dit zeer uitgebreid ingesteld onderzoek, waartoe aan de meest uiteenloopende catego rieën belapghebbenden vragenlijsten werden toegezonden, bleek, dat al moest worden erkend, dat men dikwijls in de fout van gene- raliseerejx was vervallen 'het gewenscht was maatregelen te beramen, opdat geschillen op eenvoudige, vlugge en zakelijke wijze zouden kunnen worden opgelost. Te dien einde werd overleg gepleegd met de verschillende fabrikanten- en middenstands- vereenigingen, waarvan het gevolg was, dat rqet alter medewerking een Raad ran Arbitra ge werd opgericht, welk zich ten doel stelt ge schillen, welke ontstaan dor het niet nakomen van 'overeengekomen prijs, kwaliteit of voor waarden, langs scheidsrechterlijken weg te doen beslechten. Hoewel slechts sedert korten tijd deze Raad is opgericht en dus geen ervaring van rijn werken tot nog toe is verkregen, mag, in aan merking nemende de belangstelling en mede werking van alle verschillende belanghebben den en belangstellenden, worden verwacht, dat den Raad nuttig werk te wachten staat. Hiermede rijn, zeer in het kort, de voor naamste punten aangestipt. Niet, dat met het bovenstaande een volledig beeld van het ar beidsveld is gegeven. Hoe dikwijls komt het toch niet voor, dat de hulp of voorlichting van het Secretariaat wordt ingeroepen voor zaken van den meest uiteenloopenden aard, in verband staande met de Nederlandsche nij verheid; Steeds wordt dan getracht den vra ger ter wille te zijn, hetzij door na te gaan of het arbeidsveld óp eenigerlei wijze zou kun nen worden uitgebreid, hetzij door te trachten den vrager te helpen. En den zou nog zooveel rijn te zeggen ovei de wijzen, waarop voortdurend de belangstel ling in het werken der Vereeniging wordt op gewekt en warm gehoudendoor het houden van lezingen met lichtbeelden, dor het ver spreiden van geschriften en pakkende recla me, enz. enz. Maar wèi is het Bestuur doordrongen van de noodzakelijkheid, dat nimmer de bedoeling mag zijn het opwekken tot chauvinisme. Nederland zal, evenals zoovele andere lan den, een moeilijken tijd moeten doormaken. De Vereeniging „Nederiandsch Fabrikaat" tracht, zooveel het in har vermogen is, ertoe mede te werken dat die moeilijke tijd niet t e zwaar zal zijn, gesteund door de moreele en daadwerkelijke belangstelling van geheel Ne derland. EEN KWESTIE ONDER DE METAAL BEWERKERS. Voor een publiek, 'bestaande uit een veer tigtal personen, sprak gisterenavond in de Harmonie de heer Hoozer, van Rotterdam, met het onderwerp: Onze looneisch en de houding der landelijke federatie van metaal bewerkers. De heer J. Boeman, voorz. der afd. Alk maar^ sprak een kort openingswoord, waarin' hij opmerkte, dat de hoofdbesturen der me taalbewerkereorganisaties hun leden niet al tijd juist inlichten over de eischen der lande lijke federatie, zoodat deze vergadering noo dig werd geacht om een en ander goed toe te 'lichten. De heer Rosseau, daartoe uitgenoo- digd, kon niet als spreker optreden, reden waarom thans de heer A. J. P. Hoozer, secr. der federatie deze taak op zich had genomen. Laatstgenoemde, het woord verkrijgende, zei dat door de modernen vaak gelasterd wordt over de federatie. Aanleiding daartoe is de staking te Amsterdam waarvan spr. de ge schiedenis naging. Twee jaar geleden was er een normalisa- tiebureaü opgericht met den heer Triebeis, van Werkspoor, als leider. Uit de verschillende gegevens, door dezen verzameld, bleek dat in de metaalin dustrie een ware janhoel heersehte op het ge bied der Ioonen, die verbetering eischten. De uit dit bureau voortgekomen patroons organisatie C. W A. en de werkliedenvereeni- ging C. C. V. onderhandelden daarover, zon der dat er een overeenstemming kon worden verkregen. De C. W. A. (later omgevormd iot den Metaalibond) kwam ten slotte tot 60 ct. gemiddeld inkomen per uur. Maar de strijd ging minder om de hoegrootheid van 't loon als wel om de vaststelling van een minimum loon, dat naar de meening der werklieden de eenig goede basis voor een gezonden toe stand is. De heer Triebels echter stelde zich op het standpunt van het uurinkomen, waar bij rekening wordt gehouden met allerlei toe vallige omstandigheden (overwerk, betaling vap feestdagen, winstaandeel, enz.) Spr. zette uitvoerig uiteen, dat door een dergelijk gemiddeld uurinkomen zeer groote moeilijkheden zullen ontstaan, omdat het al leen aan de bazen zal liggen te bepalen hoe veel een werkman zal kunnen verdienen. De Metaal bond. inziende dat het uurinko men niet zou kunnen bestaan, steloe toen een gemiddeld uurioon voor, maar dit kon even min door dc federatie worden aanvaard, daar 9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2