fraaiiromplèeptei Dapeisjegofiaaid. Leerling, UI KUIPERS, Jachtveld. DraÉate bonten Ligient. 360 goDteub. Zmerèl, 4 PERCEELEN Adyortentiën. w DIENSTBODE mn Huishoudster of Meïd-Huislioiidster, WERKMEISJE, Dagdienstbode of Werkster Ziin^sscbooi Ned. Prol Scsd- Zomerfeestj e uevraagd een DE TOKO. Keukenmeisje. BOEKENKN ECHT Terstond gevraagd IEMAND gevraagd, Zit-Slaapkamcrtje. De Hte Roord-Hol- hnikÉe BswiiklogsmaaUehappü onder contrfila, maakt hiermede be kend, dat baar Kan te or in de Doorbraak raaf heden is AANGE SLOTEN aan het Telefoonnet ander nummer 453. Uit de hand te koop Motorsloep Burgerw^onhnis "Te üLoop Auistordam»ciic Beur» i\ ourdiioiiandscii Liuidbouwcrediet. Opeuiiigskoer&üu van heden. huizonden Stukken. Marktberichten. iuplHHta vh.ii kaarten. Ondertrouwd FRANK BLAAUW en jO C. OOMS. Velsen, jo i™.,: mq Alkmaar, Oudegr. 243.) JUnl Getrouwd J. K VAN PUTTEN en A. J. G. OBER, die, mede namens wederzijdsche familie* hartelijk, dank zeggen voor de veie blijken van belangstelling, bij hun huwejjjk ondervonden. Alkmaar, 1? Juni 1919. O e b o r e n IKFJE, dochter van JAC. BEERS Tr. BEERS—Peper. Prinsesseniaan, Bergen (N.H.) 11 Juni 1919. Voor de vele bewijzen van be langstelling, betoond bij het over lijden van mijne geliefde echtge- noote en mijner kinderen zorgzame moeder mejuffr. GRIETJE EVERS betuig ik hiermede mijnen dank. D. O. WE1SENBORN. Prins Hendrikstraat 18, Alkmaar. Hiermede betuig ik mijn dank aan het POLDERBESTUUR van HEERHUGOWAARD om mij weer in mijn eer te herstellen als MOLENAAR, en in het bizonder aan den WATERMOLENAARS- BOND van NOORDHOLLAND voor de medewerking aan mij verleend. F. VAN LEIJEN, molenaar. Heerhugowaard Mevrouw de Wed. P L. DE LANOE—VEDER geeft kennis van de geboorte van een ZOON. AJkmaar, 12 Juni 1919. Westerweg 57. Alle Leden van de Evang Luth. Gemeente kunnen als nog In de Kosterij Baan gracht 1, van het kohier inzage nemen tusschen 13 en 20 Juni a.s. In dit kohier zijn alle leden opgenomen, wat voor velen een gemak zal zijn met het oog op het opstellen van hun candidatenlijst. Even eens ligi de rekening over 1913 ter inzage. Wegens ziekte geviaagd tegen ongeveer 10 12 Juli voor 2 k 3 weken een Brieven onder U 309 bureau van dit blad. Mejuffrouw KOSTER, Luttik Oudorp 28, vraagt een UEVBtthU een flinke voor den dag. Zondags vrij. Adres Mej. BESSE, Spoorstraat 64. GEVRAAGD hoog loon. Brieven onder no. T 308 bureau van dit blad. voor tijdelijk, in het drukst van den pensiontijd. BOSCH en DUIN, Sehoort, GKAKAAUÜ een intern. Hotel „1> E B U K Alkmaar Adres ACHTERDAM 12. Oevraagd een liefst voor dlrecy Hotel DE NACHTEOA.AL, öeesterqingel J. BKVRAAUD een nette tegen hoog loon. Vier Staten N 3. tvoKssutu ar» juni, 1 nar Ntatisosplein. leder neemt eigen boterham mede Oevraagd een nette bij P. K O K K E S, Banketbak1- r. Mevrouw DE LANOE - Wint- holt Langestraat 84, vraagt met Augustys of later een bekwaam aan hals gevraagd. Brieven onder A 313 aan het bureau van dit blad. Wegens dienstplicht van den tegenvttoordigen gevraagd een flinke die goed kan melken, bij A.JWIT, Schermer, Westdijk, Alkmaar. (Flinke halfw/^ kan direct geplaat»* o> ten. Vast werk. N 7.. Voorburgwal 41/43 Am- sterdam. bij P. DE J O N G H, Westdijk, Alkmaar. Op de Handelsdrukkerij van W. H. SLINGER, Breedstraat 55, wordt gevraagd een 2de klaeoe Zetter-Trapperedrakkorge heel zelfstandig kunnende werken. gevraagd bij W. WAQEMA- KER te Koedijk. Voor den verkoop van land- Nnwniaeiilnes en aanverwante artikelen in Jfowrd-Holland, wordt goed met het vak bekend en een goed verkooper. Brieven met uit voerige inlichtingen, leeftijd, gods dienst enz., met opgave van ver langd salaris onder ietter E D 7461, Alg. Adv.-Bur. D. Y. ALLA, Ara sterdam. KUIPERS VOOR DIRECT GEVRAAGD bekend met reparatie en uitschaven van tierce vateh. Adres A. J. JANUS, kuiperij en fusthandel, Weesperzijde aan den Omvat, Amsterdam. JUFFROUW vraagt ~~T Brieven met prijsopgave onder no. V 310 bureau van dit blad. Uevraagd in Bergen of om- sfeken voor de laatste weken van Juli en de eerste weken van Aug. liefst geheel vrij, voor i 7 per sonen, waaronder 3 kinderen. Brieven met opgaaf van prijs per week en verdere beschrijving onder No 1773, Alg. Adv. Bur. D. V. ALTA, Rotterdam. Te huur gevraagd een of meer BOERDERIJEN, om er op te jagen, liefst waar nog al wat wild voor komt, van Amsterdam gemakkelijk te bereiken. Br. met opgave van huurprijs ond. lelt. D IJ 7447 Alg. Adv. Bur D Y. ALTA, Amsterdam. met gezamenlijke oppervlak te cl^ca 830 vlerk. M. Kan ge heel bebouwd worden. Zeer ge schikt voor fabriek of kaaspakhuis. Nabij de Kaasmarkt. Br. onder letter W 311, bureau van dit blad. van 1 tot 8 persoden TE HUUR, voor groote en kleine tochten, bij J. H. KLUFT, Oudegracht 158, Alkmaar. Te koop: een Burgerwoonhu'^ met-'grooten Stal en berging vooi hooi, aan de Vierstaten bij Alkmaar. Aanvaarding direct. Te bevr. bij J. OPDAM, aldaar. zoo goed als nieuwe Teakhouten kaastobbe met stelling en tuime laar, 16 kleine Edammermakers en 60 zetters, 6 Goudschekaasvaten, klienders, botermout met stelling, zoutnap, kaaspers voor 16 kazen, kaasborden, waaronder leg- en ga tenbordea met stelling, bij de Wed Jb. TROMP, St. Pancras, TE KOOP: 2*/] M. om geheel nieuw, zeer ge schikt voor zoanebaden. Inlichtingen bij H. TOUBER, opziehter, OudkarspeL zij ook dit niet in het belang van arbeider en industrie achtte. De Metaaibo&d wilde dan 45 cent geven, ae werklieden vroegen 55 cent. De 6taiking kwam, waarop zich drie Ka merleden als bemiddelaars voordeden, die echter bij den Metaalbond niets konden uitrichten. Daarna kwam het NL V. Vdat echter door de federatie toen niet meer als be middelaar kon worden aanvaard. De heer Kortenhorst, voorz. van de R. K. Metaalbe werkers, die zich vervolgens beschikbaar stel de had even weinig resultaat. De heer de Miranda, daarna optredende, meende 65 ct. te moeten vragen, (hetwelk tot 60 terugge bracht werd, met toezegging dat 90% der werklieden dat loon zou krijgen. Daarover wilde de federatie wel onderhandelen, maar den volgenden dag trok de Metaalbond zijn voorstel terug. Spr. memoreerde verder, hoe in een verga dering van de federatie met slechts 2 stem men tegen tot voortzetting der staking was besloten, omdat men zich niet met alle voor waarden van den Metaalbond kon vereeni- gen. De R. K.. waren met 480 stemmen bij acclamatie voor opheffing (zij hadden 469 man, die bij de staking betrokken waren)..De modernen lieten stemmen en op advies van hunne ijpstuurders waren zij met een kleine meerderheid vóór opheffing. Spr. èondudeerde, dat met door de arbei ders, maar door de bestuurders der R. K. en modernen tot opheffing werd' besloten. De R. K. en modernen hadden van liet begin af de staking tegengewerkt en de Residentie bode vertelde, dat de staking te Amsterdam aanleiding was tot relletjes en diefstallen op idaarlidhten dag. En toen de staking was afgeloopen, stuurde de heer Vink, secr. van den Politiebond, bericht dat de politie geen overlast had ondervonden, merkte spr. op. De onafhankelijke vakorganisatie stond1 er na opheffing der staking nog beter voor dan bij het begin, ondanks het groote aantal le den van het N. V.. V., dat de modernen, met groote bedragen wilde steunen, wel een be- wijs, dat de syndicalisten beter steunden dan het N.V.V. Ook de andere organisaties kre gen lang niet dien steun als de onafhankelij- ken, hoewei b.v. de kath. hadden gezegd te kunnen beschikken over wel een ton. Spr. tartte elk modem bestuurder of wie dan ook, om aan te toonen, dat de federatie OVERLEDEN: 11 Juni. Hendrika Huioertina Verwoert, 9 maanden. STAATSLOTERIJ. Hoofdprijzen. Trekking van heden. No. 6235 15000. Ns. 1309, 4115, 5615, 6384, 13084, 13469, 17088 en 176977 1000. Ns. 6074 en 9142 400. Ns. 1409, 2199, 13251, 15762, 16075 en 18565 200. Ns. 1675, 1809, 7900, 9711, 13841, 17139, 18414, 18454 en 18509 100. P r ij z e n v a n 70. ging uitvoerig 'de houding vóór en tijdens de staking na» Verschillende bepalingen in de ontwerp overeenkomst, welke door spr. werden aange haald, waren voor de federatie een beletsel om dit contract te teekmen. Zij wilde o.a. de «mogelijkheid om bij de tegenwoordige toe stand - elke 3 maanden het contract te her- zien, «elke eisch door de anderen werd afge wezen. En thans, nu de staking nog maar pas is opgeheven, blijken velen hunner al ge neigd om. aan het contract te tomen. De ft dei a tie zou zeker niet tenslotte met de op heffing - gekund, atna de_ zou afzien en steunt als gevolg daarvan ook thans nog stakers in de metaalindustrie. Het juiste van het standpunt der federatie bleek, naar spr. betoogde, ook uit de staking bij den heer Dikkers te Hengelo. De 80 sta kers, waaronder een aantal R. K., hebben zich gesteld onder leiding der federatie. (Wordt vervolgd). BURGERLIJKE STAND. GETROUWD: 12 Juni. Evert Mulder en Johanna Theodo ra Maria Jansen. - Johannes Jan sen en Egbertje Tenkink. Jako bus Kornelis van Putten en Alida Johanna Geertrui Ober. GEBOREN: 12 Juni. Adrianus Pieter Lucius, z. van wij- ka Pleu r Lucius de Lang# m Jo hanna \Wer. 14 48 55 94 175 197 278 350 393 554 600 627 647 848 1054 1090 1174 1227 "1345 1463 1618 1693 2066 2162 2432 2492 2684 2735 2973 3081 3135 3276 3292 3431 3486 3553 3560 3612 3737 3750 3864 3981 4026 4039 4194 4224 4362 4372 4421 4537 4608 4726 4779 4803 5049 5202 5213 5255 5277 5483 5704 5810 5935 6042 6075 6106 6182 6222 6351 6616 6659 6672 6723 6805 7150 7266 7403 7568 7595 7698 7718 7726 7814 7893 8079 8099 8409 8548 8561 8712 8750 8772 8773 8831 8848 8941 9054 9057 9081 9436 9586 9605 9735 9737 9839 10037 10116 10239 10333 10468 10503 10731 10735 10769 10884 10906 10988 10994 11029 11035 11080 11100 11131 11144 11240 11375 11402 11454 11465 11845 11923 11983 12144 D- 12249 12262 12396 12402 12450 12458 12554 12674 12734 12761 12801 12815 12977 12998 13044 13056 13177 13239 13303 13414 13467 13488 13555 13565 13747 13807 13353 13582 14949 14148 14237 14324 14355 14550 14555 14605 14622 14661 14709 14712 14727 14750 14879 14915 14959 15012 15037 15104 15146 15264 15449 15462 15523 15545 15554 15560 15578 15657 15660 15761 15776 15846 15851 15878 15947 16162 16180 16317 16321 16370 16381 16401 16436 16440 16475 16621 16689 16827 17010 17091 17118 17152 17165 17196 17204 17322 17430 17484 17502 17657 17776 17778 17820 17839 17841 17843 17917 18059 18085 18320 18347 18374 18559 18571 18576 18599 18615 18758 18760 18786 18941 19220 19237 19309 19358 19424 19462 19559 19780 19797 19928 19966 20059 20125 20403 20423 20468 20498 20932 Nieten. 8 34 53 106 145 249 253 271 276 279 373 416 445 448 460 466 482 498 500 536 594 601 603 626 706 736 787 829 839 889 896 908 921 975 1003 1069 1100 1103 1139 J153 1170 1248 1251 1267 1288 1347 1357 1373 1392 1401 1406 1436 1489 1531 1536 1548 1610 1621 1646 1663 1705 1736 1766 1768 1772 1807 1823 1872 1905 1908 1951 1982 1993 1995 2011 2061 2076 2081 2083 2092 2104 2159 2219 2274 2276 2286 2358 2412 2444 2479 2520 2539 2602 2605 2787 2S27 2865 2920 2955 2989 2991 3045 3100 3172 3175 3183 3203 3209 3265 3359 3365 3392 3393 3395 3396 3398 3399 3434 3437 3469 3493 3509 3559 3563 3570 3579 3623 3676 3678 3745 3748 3757 3786 3799 3802 3821 3848 3854 3861 3866 3870 3877 3894 3901 3910 3913 3924 3972 3980 3998 4005 4033 4041 4043 4067 4070 4084 4086 4007 4131 4146 4161 4233 4298 43 Jó 4327 4412 4413 4414 4416 4419 4448 4460 4452 4459 4527 4 m 4634 4OJ0 4640 4695 4836 4865 5100 5122 5270 5359 5548 5554 5828 5843 6265 6387 6674 6703 6821 6887 6927 6931 7004 7012 7302 7307 7407 7432 7582 7590 7779 7787 8007 8018 8208 8233 8397 8482 8724 8857 8980 8996 9305 9394 9541 9583 9725 9732 9787 9800 9856 9891 9956 9998 10138 10144 10230 10231 10323 10362 10552 10582 10724 10767 10817 10823 11000 11049 11305 11314 11439 11443 11552 11578 11750 11767 11931) 11974 12250 12256 12361 12405 12612 12616 12769 12789 12876 12895 13010 13018 13297 13304 13583 13600 13857 13874 13920 13922 14045 14092 14171 14182 14304 14428 14569 14587 14713 14726 14830 14832 1493y 14947 15157 15194 15379 15419 15581 15590 15716 15719 15815 15847 15948 15963 16053 16060 16150 16219 16462 16463 16724 16725 16815 16901 17057 17072 17093 17096 17146 17158 17307 17334 17509 17545 17725 17732 18080 18102 18333 18394 18563 18636 18769 18772 18854 18949 19235 19281 19445 19475 19629 19639 19732 19762 19949 19999 20084 20085 20222 20246 20349 20351 20452 20522 20617 20624 20763 20792 20885 20955 5de klasse, 193jy; 1/900 4769 4'873 5127 5409 5558 4785 4905 5210 5421 5626 6014' 6065 6414 6458 6706 6725 6888 6898 6932 7089 7318 7486 7610 7816 8062 8255 8521 8888 9061 9/423 9648 9743 9831 9892 6937 7166 7339 7504 7619 7818 8128 8260 8527 8912 6157 9460 9659 9750 9838 9921 4809 4977 5220 5493 5681 6148 6477 6738 6968 7254 7353 7515 7639 7876 8129 8287 8684 8962 9172 9463 9664 4828 5050 5244 51539 5715 6195 6520 6751 7000 7291 7392 7518 7673 7978 8153 8323 8707 8970 9183 9540 9686 9764 9767 9844. 9845 9931 9939 10003 J0045 10084 10121 10151 10161 10163 10229 10278 10283 10300 10308 10399 10408 10418 10539 10590 10596 10621 10777 10785 1078) 10837 ICto '4 11092 11197 1)212 10723 10879 10883 van 11 Juni 1919 Opgave van STAATSLEENINOEN. NEDERLAND. pCt Oblig. N.W.S. v. Oblig. N.WÜ. van van 1000 1918 500/1000 1917 f 1000 4)4 4 3>4 3 2ü 5 /LAND. 5 4)4 4 4 4 4 4 Vorige koers 91»/» 50% 921/s 91 11230 11369 11372 11394 U431 11460 11463 11470 11520 11595 11597 1160/ 11748 11775 11793 li- 11931 12088 12999 l? 24- 12127 12281 12316 12340 12349 12463 12472 12533 12585 12648 12677 12694 12712 12790 12.800 12856 12859 12927 12965 12990 13000 13089 13126 13249 13250 13308 13423 13465 13536 13652 13671 13726 13758 18875 13876 13890 13900 12923 13992 14013 14028 f4100 14111 14117 14152 14211 14224 14234 14250 14446 14479 14516 14527 14666 14671 14685 14700 14729 14778 14805 ,14829 14882 14883 14910 14913 14979 15025 15049 15119 15252 15263 15309 15349 15455 15459 15486 15570 15593 15594 15645 15686 15733 15746 15792 15803 15867 15916 15932 15942 15981 16015 16029 16046 107 16068 16107 16130 16144 16278 16410 16423 16432 16570 16601 16607 16685 16794 16800 16803 16804 16930 16938 16991 17052 17075 171)80 17081 17082 17103 17113 17132 17143 17183 17202 17253 17270 17481 17492 17499 17506 17556 17610 17640 17678 17756 17786 17896 18074 18195 18254 18278 18281 18445 18468 18471 18495 18652 18675 18700 18737 18808 18819 18828 18838 18956 18970 19048 19197 19300 19340 19380 19385 19551 19556 19579 19609 19600 19701 19708 19719 19789 19812 19851 19945 20004 20021 20028 20063 20099 20127 20130 20153 20302 20320 20322 20343 20360 20363 20366 20391 20525 20555 20573 20598 20634 20695 20697 20703 20808 20829 20837 20868 2Ö97Ü 13de lijst 19533 moet zijn auwet zijn. «sei f 70. 22»Ae 42% 30 37 3'Vw 31% 319/16 3Üi/g 59 91% Sf/u 81 09 Vb 62Vs 50% 921/s 91 V» 21% 43% 28 V« 361/m 31% 31 31% 291/g 96% 95 185% 142% 5 95% 95% 5 95% 95% 4*4 89 Vs 3 107% ÓS»/,, pCt 3Vi 3 dito Oblig. dito dito dito dito dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 f 1000 BUITEN OOSTENRJJK. Hel.vrije Kronent. JenuJuli RUSLAND. Obl. 1906 irs. 2500—5000 ,lwangorod Dombr. GR. 625 Nicolai Spw. 100 Geconsoi. 1886 OR 625 Rothschild (cons. ;s) GR 625 Hope e-; 1889.90 GR 625 6e Emissie, 1894. GR 625 Tl ïRKIJE. d Spw. Ie serie 1904 4 Gr'g l». 1898 20/100 5 froviituaU en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank. en Crediet.Taftellingen. Amsterdamsche Baak Nederlandsche Ba»,k C v. A. Rotterd, Bankver. Aaud. Spoorwegen. HolL IJzer. Spoorv, ObL Mij. t. Expi. v. Staatssp. Obl, My. t. Expl. v, Staat&ap. ObL I't e uii «tauüngatt. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 (f 100) BELGIE. Antwerpen 1S87 Prolongatie Atchis. Top. S. F6 C. v. g. A Denv R Grande Spw. C. r A. Erie Spw, Mij. Gewote Aand. Kans. City South. Railw. Cy g. a. dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. A South. Rlw. Vot Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g, A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car Foundry Co, C. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Unit Stat Steel Corp. C g. A, Int. Merc. Marine Cy. afg, A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert v. A. Kon. Ned. Mij. t e. v. Petr. br. A. Orion PetroL Mj. A Steaua Romana Petr. MSj, A. Compania Mercantil Argentina A. Cult Ml|. der Vorstenlanden A id, id. id. Winsta&nd. Handeisv. Amsterdam A and. Ned. Handel Mj. C. v. A. NederL Ind. Handelsbk. A and. Amsterd. Rubber Cult Mj. Aand. NederL Rubber HolL Amerika LUa A. id. Gem. Eigendom A. HolL Stoomb. Mj. A sod. Java bins Japan Ljn A. Kon. HolL Lloyd. Aand Kon. Ned. Stoomb. Mil. Aand Idem Nieuwe Aand Koa Peketvssrt Mj, A. Ned Scheepv. Unie Aand Rotterd Lloyd A. Stoomv. Mt). Nederland A. A dair; Deli Comp. Aand Deli»Maat»cuappy Aand Medan tabak Aand Rotterdam Deli Aand Mededeeiingen van Donderdag 12 JunL Oliewaarden wat uiere stemming. Cultural ook waf flauwer. Scheepvaarten vast. Ameri ka onveranderd. Tabakken weinig affaire. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 12 Juni Medegedeeld door hef Kon. Nederlandscb Meteorologisch Instituut te De Bildt. •Geldig tot den avond van 13 Juni. In het gebied van de waarneming :s de hoogste stand van den barometer 767.9 te Breslau. De laagste stand van den barometer 759.3 te Haparanda. VERWACHTING. Zwakke tot matige zuidwestelijke tot zui delijken wind, gedeeltelijk bewolkt, waar schijnlijk regen- of onweersbuien, koeler. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins dat de Redactie er mede instemt.) Geachte Redactie. Een paar vragen naar aanleiding van de nog antieke straf van schoolblijven, welke op één der Gemeentecholen hier-nog wordt toe gepast: ie. Is het in het belang van het onder- Is het in het belang van het huisge ls het in het belang van het kind? fo het in het belang van den onderwij- Zou het niet in «lier belang en zou Vorige koers 104% 10% •22% 22% 24% 24% 59% 10% n 12% 82% 112% 30% 30% 143% 142 157% 109% 109 125% 126% 109% 109% 51% 517/8 161% 161 358 354% 867% 866% >00 too t.59% m 3:8 313 236% 235% f24250 f240- 511 510 207 209% 254 254 229% 229% 119% 116 384Vs 385 365 367 207 208 337% 339 174% 179 233% 235 224 225 263% 264 284% 285% 282% 280 318 319 264 505 221 221 3CQ% «93 wijs? 2e. zin? 3 e. 4e, zer? 5e. hev onderwijs er niet méér door gebaat zijn. ais strafwerk of extra-werk meegegeven werd naar hui" cm na de schooluren gemaakt te wo' i-m? Gaarne had ik hierop een antwoord en liefst van mijne collega's-opvoeders zelve. N.B. Als toelichting dicne, dat de kinde ren soms 3/„ 1 uur later thuis komen; Woensdag en Zaterdag ia dit regel. J. B; ZAANDAM, 11 Juni. Spinazie 8l/g— per pond. 55—125 per ben. Sla f 2.-3.25 p. 100 krop. Pieterselie 717 per bos. Peen 22—32 ct. per bos. Radijs f 2.02—3.03 per bos. Raapstelen 1.7—2.6 per bos. Bloemkool I 24 31, II 1523 per stuk. 111 2—14, IV -0— per stuk. Sjalotten l|—8 per bos. Postelein 55—120 per ben. Komkommers I 19.- 27-,- id. II 18—18 Spinazie 811 per pond. Addijvie 115-825 per 100 str. S51derle 27 per bos. Melrapen i/8—6$ per bos. Rabarber 7—8 per bos. ZWAAQ. U Juni. Spinazie f 0—sla f 1—3, wortelen f 7—15, rabarber f 10, bloemkool f 2030, prei f 0, radijs f 0 0, raapstelen f 0.- v* Gin f Aard beien 50—62, andjjvie peulen f 18 a 25. slaboonen 65, doppers 21. LANGEDIJKER GROENTEVEILING. 11 InnS Rabarber Ie soort f 5JQ a 7,90, 2e soort f 0.- a 0.— Aardappelen 1 25.60 a 34.10 per 100 Kg ld. kleine 15.40 a 18.- BEEMSTER, II Jnnl. Splnszlo f 0.19 a Ö.35 per dubb. mand, raberber f 6.a 8.— en prei f 43Q a 6.59 per 100 bos.alal0.80 b 3 pe? SOO krop, peulen f 16 a 20 per Kraamvrouwverpleegster. 83% 80% 69% 61% 87% 88 186 203 141 95 107/a 100 pgfed

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3