H.H. Veehouders. ReukolQOS JaÉvater. Dekstation Harenkarspel. Groots rorsoho Eieren, Bij LICTHART, Achterweg. I I I n GRAMOFOON te koop, l Firma H. LIND, Mient 3-5 ppniiit Dm- U DE LANGE S 9E MORAAZ, Alkmaar. is Inali Oaerlng en Cormlck Maaiuiaclilnfis ■Ei to I1R1ÜBBEI Is MM 1ACHINE0LIEII.- en 11.25. Js Ion", Hof 1, F. fa, J. Houwing, MME C. CEDS. (H. Aanleg m uitbreiding f^l^f^ed! Hoezee 7 is nu mm tquqc doen f Bureau foor Arbeldersresht. Portorico 1 f 2,51) 2 r 2,|io 8 f 1,80 Heto ontvangen m mmmmni ra 25 «ent 20 cent 18 (umt Success an Boby 8chudders. FSrscii gacoinbiiicci'dc Hark, Schudder en Walenmaker. SielerQ er jüeistelplaats va» Landbouvwerktulgen. Groote afslag Rundvleesch. een groote avond-voorstelling, Sneldood. JAK DE VRIE8, LUTTIKOUDORP 54-58. ALKilAR. worden accuraat en zeer billik uitgevoerd Willem van Vu ure Miait 15, tafuaur I® Stamini staat tai dienste dar marrlBa Uit da hand ta koop KATER De Prijzen mijner PO.RTORICO tabakken zijn vanaf heden: H. EMMING, JL PESSEB, Fnidseo. jiraehtif saloaineiibel, bijzonder lijn geluid, pkienkuhi en groote collectie pinten, ewipieet voor f200.—. IStdCeLja,3nciJOLg:- 16 Jixni In het café yatii den lieer BEELDMAM te Schoorl te geven door ie beroemd© RöSELY. Tante Bet je gaat ©p rolschaatsen, Vannf heden worden aSIe met ZEEM GROOTE PRIJSVERLAGING OPGERUIMD. Breedstraat A 10. Telefoon 120. m J3KAiL.JDui JU» ALKMAAR. DAMES HEEREN Zeisen ^einbooiuen. ifa^rliaraurK, Haar- spitten, Strikers, Wetsteenen, Hooi- harken. He@ivorken, Hooiverksteelen enz. Mient 7, Alkmaar. Telefoon ©44. Zl)„ dia pulp wemcbee t« betrekken ««a di Suikerfabriek „MoSiimaHd"' t« Halfweg, kunnen itch a.s. Zaterdag vervoegen MJ Cat! „Da Ta» bokehaadel" van SCHEKMERHQRN it Alkmaar, wasi dawrvw sitting aal werden gehouden. De Agente» P. SPRQNK, Halfweg J. LANSER Jhxn., Hoofddorp, Goedkoop en zsker werkend Prijs 35 cent TELEFOON 324, van door Op de hoeve W Q U D M E E R" de voor eentge weken nlt Engeland Ingevoerde Haokuoy Homgai •I Deze zware 6-Jarlge hengst Is donker vos van kleur, heeft een kolletje net 2 witvoeten, ll 1.62 M. hoog, heeft veel hals, prima been werk en li niet te overtreffen In gang Won len prijs concours Brtda en 3 eerste prijzen, eere pdjs plus gouden medaille concours Alk tnaar 1010, Vaders „AdmiralCrlchton"No. 0578 (van wlen afstammen alle kampioen-hengsten Hackney Show 1018). Moeder s Ryburn Luclnda ven Ganymede No3 17690. Nooit een he; van zoo hooge klasse in Nederland ter dekking gestaan. Uek|eld i 40.voor geregis treerde Hackaeymerrles r «o. De eigenaren, JAC. M. WASHINGTON O. SCHOORL Pz. Mooie Orsmophoon^ platen vanaf 75 cent en I 1. 5bMede Qrsmopkhoms varaf f 17.50 verhuren. HOOGSTRAAT 3. A. DEKKER, en alleen ten smijwan kantbro to beu nageni HEEHNHTJIS, naool gesfeht op den Singel. Leeg. HEI HENHUIS met Kastoor m groot lokaal, des» belde .pefMelen «Un naast elkander, gelegen In de Spoorstraat, s(|n In hnia gefcisel en <sf« «onderlijk te koop. Voos «9* groot® doeleinden geschikt. Leeg. HEERENHUIS, eersten «tand, by de Heiluoërpoort. Spoedig te aaix> vaarden Prachtig gezicht SIGARENWINKEL, hoakhda, ®b daar. TWEE FLINKE BURGERWOON. HUIZEN, aldaar. Een flinke VERLOFZAAK daar. Deze - vyf perceelan aslijn aan elkander gelegen en voor vel® grooto doeleinden geschikt Ode afaoodeiw Ujk. FLINKE BOERENBEHUIZINO, mooiste gedeelte van den Singel, groot ongeveer 600 vlerk. Meter, Prachtterrein om iets moois op te set* ten. FLINK PAKHUIS met Bovenwo* nlng, beneden leeg, veel ruimte, gele» gen Koningsweg. FLINK WOONHUIS met veel grond, Doelenstraat, WINKELHUIS, veel ruimte, Laat FLINK WOONHUIS met veel ruimte en grond, Voormeer. FLINK WOONHUIS met veel grond, Verdronkenoord. WOONHUIS met ERF, naast pak» huis van R. C. school, Nleuwsfcraat HEERENHUIS, Spoorstraat, by Station. HEERENHUIS met Tuin, Schar* loo, by het spoor. Flink BURGERWOONHUIS met grooten Tuin, Stationsweg Heiüco, leeg. BOERDERIJ met 2 HA. Welland, Wognumsche buurt mooi voor fa* brieksterrein, direct te eanvaarden, 6 TUINTJES of BOUWTERREIN, Heilooërdijk, by den Straatweg. Mooie VILLA te Bergen, direct te aanvaarden. Inlichtingen lederen werkdag by A. v. DIEPEN, Makelaar, Spoorstraat C 3, Alkmaar. Telei 574 Niet op Zondag. LAGEN PRIJS, DE PLANTA IS VfiU VAN RANTSOEN -v Inaiuiliwg. van dia AÜbnmrachen Bcrtuurdersbond. Verstrakt Inlichtingen én schrifte lijke hulp over ALLE wetten era verordeningen, waarmede arbeiders en arbeidsters Sn aanraking kunnen kernen, (Bevestigd t „'t Wapen v, Munster", Verdronkenoord. Geopends alken Zaterdagavond van V—tM/i uur. Aan het Burcsfl slfn twee advo caten «la rechtskundige advise ws verbonden. Ambtenaars J WUBTBBHOF. Nleuwp ertalasn 123, Alkmaar, ünllebtlmgen w hulp aan leden kosteloos; amderora 25 of 5® cents. Qie* namaak, gaan Ersatz. Gegarandeerd! zuivere terpcntljn- crême. Lei op den Oranje-Pelikaan par pond 44 De ondergeteekaradeig bevelen ilob hwDeotd aan voor liet ■okkOëraieoavo||«a «au rt»okvn»r«liryr«u «w vowrkw- amende M>etseli*»irs'<«?<iir kitutni' lieden. Vlugge on wette bediening.. Prijzen aeer billijk. Ook buiHm de stad te ontbieden. Beleefd aanbevelend, GEBR. v. d. SLUIS. Telefoon 111. Drebbelstraat 31. Alkmaar. Lindegracht 4, WINKELIERS &ORTINÖ Ie kwaliteit v Beleefd aanbevelend, Boter- en Kaashandel Magdalenenstraat 18, Alkmaar. per 5 ons. Lappen, Poniet en Gehakt f 1.25 Fijne Lappen Boeuf of Rolladen -1.40 Biefstuk 1.70 Rouw of gesmolten Vei -1,40 bij de 5 pond 1.30 Aanbevelend, DMiSSAK 7% li AMflTSRDAAi AMQTE.1DAÜ. D< FPSw««Ki dw fcftedvw du »cSg'«®d® voordee lt» E 1. Bvisains d«r lm halrjaasrlQ^Mhe, drUmaenduiljtmehe oï mendtlHkadM tarai||aca, teg*u tm g«riug« vtrhoogiug. Bij overlijden wordt seen «aaaulvaring vou de loopemd® |aararemic vau'eiathi 2. Drrtlg ireapltdageiH voor de cremltbetallüg. langer uitatel wordt ln«geatiian te^an nmtcvergoadlas voorieovardaalkeopwaardtdesi «chterslaiiBd dekt. 3. Afkoop en belocoiuntg, na drleja»% beeJaaM der |aalia, voor zoover de «ard der vafwharlwi dit toelaat. Framlevrfit pwlie nas driajafjgbestaan 4. de? pr«smle( iu den eggfl, vasr den taaistsn wjusrdag o« or^laefibMr gewordsu lapltallssg ee «Ij» ter beschikking van de rechtbebbeiBden terstond m ««eoos-dbCTlndSng dar bewBsstukkefi 9, Door battling eenergerloge premleverhooglug kap staking der premie- betaling bij («validiteit,alsook ■sene Invalldlteitareat» werde-i badongee, laapacteair i P. L. THlERSNi, Joh. v. VUetstcraat 83, Hum tem. Brlevem onder Z 312 bureau van dit blad. roooé SRU8NÊ WITT en ZWARTE/ per o«8 - ALS HOOFDNUMMERS groat Sactauccet in 6§n bedrijn d®®r 'fle ?ai®i8Sie RÖSELY. KLKIÜE 1ARIK, beslist Nesrtads üdeinsta soubrette. Eltrfa f I.7S. Na afioop la6. IlWllglliL Oames-Hoedenmagazijn Admlnletreeren fondsen on nemen gelden 9n open bewaargeving. IN' VOORRAAD: m®t iunntn tjalk, nieuwe en gebruikte. Verder gro&ie voorreed onderdeelen voor vertë©&ül90ende imieaimechineas losse blijpeteenen voor mealmeasen f 8,50. UT LE¥ER»NO OP PROEF. A na beveleed Voor herstel van alle voorkomende HBaraiekwu sooals sr'wMdfl) f»t#kh»ui ontstaan in borteo tijd multr ivneri n, ««r««r«Hd« |)l«hk«n, r«iM, «elied«lpUB, te dr«vg of te »««4 tar of voor groelbcvorderlng. enY wende m«u zich In </«rtrouwen mMtlIng of sdsrUtelfk Kosteloos te spreken eiken Zaterdag wan 11 tot 3 uui «va soorten smliiMdeM voor 20 Haarziekten. C'. luiVKiis, Specialiteit. ALS: REUZEN VOORRAAD. BILLIJKE PRIJZEN. 15M VKO«. SA DETAIL. Kiu van f 2,OÜ nu f 1,BÖ per pond Baai 2.CO 1,80 Zwaro pruim 2,00 1,80 Kn 2,50 2,25 Ki 3,00 2,50 Portorlee 2,50 2,25 Dr»|i«terU. SO-BAg?"' EHDAL. Prprlpg Tabak. 1 Haarziekten 19 V 99 w K 0 m 99 9 S3 SS e m m m 9 m m m m m D 0 0 m W 9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4