'Iwisé Cent VEDGADEJRING van den (Gemeenteraad Hooderd Eao en Twlnstlgxta Jaargang. Donderdag 12 Juni. •p Douderdng 18 Juni, 's nam. I uur. Voorzitter: de heer Jan die Wit, wethou der, loco burgemeester. Secretaris: de heer Donath. Afwezig met kennisgeving de heeren de Lange, Mclenbrinic, Bak, Ringers, Zaadnoote dijk, Mr. Prins en Mr. Sluis. Aan de vergadering wordit medegedeeld, dat is ingekomen: a. de bala het Distributiebedrijf over het jaar aas en winst- en verliesrekening van 1 1918. Aangenomen voor kennisgeving. b. eene beschikking d.d. l i Mei l.L, No. 38, van de Gedeputeerde Staten, tot vaststel ling der gemeente-rekening over 1917. Als voren. c. een schrijven dd. 21 Mei 1.1, No. 76, van hetzelfde college, ten geleide van de goed- gekeurde Verordening op het besluit van het Burgerweeshuis, Ata voren. d. een schrijven alsvoren dd. 28 Met 1.1., No. 68, ten geleide van het goedgekeurde raadsbesluit van 22 Mei 1.1., No. 5, tot het aangaan van een geldloening, groot 800.000.—. De voorzitter deelde mede dat er een aan bieding tegen 99009 h pet. was inge komen cn wel van de Twcntscne bank. Beslo ten werd deze leening biji de Tweniache baak te plaatsen. uittrek,;'ia uit 't Koninklijk besluit van 5 Mei 1,1., No. 64, tot goedkeuring der Ver ordening op het heffen van een hoofdelij- ken omslag, en die op het heffen eener be lasting op de gebouwde eigendommen, Voor kennlsgev; I. een schrijven dd. 30 1. omen. 1., van den heer O. O. Vonk, houdende het verzoek om ont slag als regent van het stads-ziekenhuia. Onder dankbetuiging eervol verleend. De heer Verkerk vroeg de aandacht van regenten om rekening, te houden met dien geest van de bevolking. 6 nieuwe leden waren op het Soc. Dem. Qemeenteprogram gekozen. Spr. wilde, als de regenten1 dit niet doen, in den raad op de zaak terugkomen. De V o o r z i 11 e r weet niet of er doktoren S. D. zijn. Het ligt in de bedoeling van re genten een dokter benoemd te krijgen, g. een schrijven dd. 26 Mei 1.1., van de Com missie voor de feestviering op 28 Novem ber 1918, daarbij een subsidie uit de ge meentekas verzoekende, groot 300. tot dekking van het tekort. In handen van B. en W. om bericht en raad. De heer Cl o eek meende dat 'B. en W. reeds hadden beslipt dat het niet ging. De voorzitter vond thans bespreking niet verstandig. i. een adres dd. 26 April l.L, van het be stuur der afdeding Alkmaar van het Ne- Onderw. genootschap, inzake het wets ontwerp op de onderw" Te behandelen bij punt e; n ad1 i dd. 2 Juni 1.1., van Mej. O. H? Worffel, naaijuffrouw aan het Burger weeshuis, naar aanleiding van het voorstel van Burgemeester en Wethouders (bijlage no. 74). In handen van B. en W. om bericht en raad. j. een adres dd 30 Mei l.L, van de afd. Alk maar van het Nationaal Verbond van Ge meente-Ambtenaren in Nederland1, daar bij verzoekende voor de ambtenaren den vrijen Zaterdagmiddag in te voeten en 18 werkdagen verlof per jaar toe te staan. Te behandelen biji punt 14. k Mi vsrii v a diversi amJflmnrcn cn kon den, betreffende het voorstel vm Burge meester en Wethouders tót herziening der jaarwedden van de gemeenteambtenaren. Te behandelen bi| punt 13. 1. een adres dd. 4 Juni l.L, van de afd. Alk maar van den Ned. Bond van werklieden in openbare diensten en bedrijven, daarbij verzoekende de loonen der gemeente-werk lieden belangrijk te verboogen. In banden van' B. en W. om bericht en raad. De heer Wester hof wilde de commissie voor de ambtenaren ook opdragen de werk lieden te hooren De voorzitter pleegdie overleg met de wet houders en verMaaxde, dat hij er zich wel mede kon vereenigen. Mr. Leesberg voelde wel iets voor het idee maar wilde daarover eerst in het colle ge de gedachten laten' gaan. DeVoorzitter oordeelde er niets tegen om ook deze zaak aan de commissie op te dragen. De heer Westerhof bleef de wensche- ujkheid bepleiten dat de in te stellen raads commissie ook de werkliedenbonden hoorde, dan komt er misschien verband tusschen de salarissen van de ambtenaren en die van de werklieden. De heer Lub be zou zich als wethouder zomr niet met hel voorstel kunnen vereenigen. De heer Verkerk wees er op dat in tal van gemeenten gebeurt hetgeen nu voorge steld wordt. Het is geen tornen aan de rechten van B. F1 kPr-"tarnde het denkbeeld! van dm heer Wcsterfiof. De heer Ooyers ondersteunde het denk- beeld van Mr Leesberg. De heer Wcj terhof herinnerde aan de agestelde commissie inzake de woningruimlte, In principe is het thans hetzelfde. Mr. Leesberg betwistte de vergelijking De commissie voor strafverordeningen is bij de wet vastgesdd, spr, bepleitte allereerst In liandenstel'lfng van B. en w. De Voorzitter zeide dat In bijna de meeste plaatsen geschiedde hetgeen de heer Westerhof voorstelde. Spr, zag niet in, dat er tets tegen was, al dus ook hier te handelen. Het werkt sneller en vergemakkelijkt het werk van B. en W. De heer O o v e r s vroeg stemming over het voorstel om het adres in banden te stel len van E. sa W. Er YÓór stemden de heeren Lubbe, Mr. Leesberg, Thomsen, v .d. Bosch, Oevers en Cloeck, zoodat de stemmen staakten en er in een volgende zitting opnieuw gestemd moet worden." s m. een adres dd. 7 Juni 1.1., van de alhier vestigde apothekers, daarbij verzoekende) alvorens tot dé benoeming van een stads- apotheker over te gaan, eerst hun advies en zoo mogelijk dat van den Inspecteur der Volksgezondheid' In te winnen, om trent het al of niet voortbestaan dier etads- nootheek. 1919, van de instellen van een onderzoek naar de bezoldiging van Bur- emecstcrs, Ambtenaren en werklieden in lienst der gemeente, daarbij verzoekende eene verhooging der salarissen van het ge- meentepersoned te willen tot stand bren gen, alsmede een schrijven dd. 10 Juni 1.1., van den Centralen Nederiandschen Amb- tenaarsbond, waarin de aandacht op dit onderwerp wordt gevestigd. Te behandelen bij punt 13. een schrijven del. 4 Juni 1.1., No. 48, van die Gedeputeerde Staten, ten geleide van het goed Hu M nte: wippb to >r kon ut der In lasting op de gebouwde eigendommen, o. dienst Voor kennisgeving aangenomen. De Voorzitter deelde mede, dat Qed. Staten inlichtingen vroegen over de vaslstel- ling van de verordening op net beperken van woongelegenhedea. DeVoorzitter stelde voor te bepalen, dat de afkondiging za! plaats hebben op den datum van de vaststelling. v Hiertoe werd besloten. DeVoorzitter deelde verder mede, dat in verband met de aangenomen motie-Wester- hof inzake het woningtekort, besprekingen hadden plaats gehad. In de volgende zitting zal het partieele uit breidingsplan kunnen worden vastgesteld Dan kunnen de terreinen aangegeven, worden waar de woningen kunnen komen. Volkshuis vesting wil reeds 164 woningen bouwen. Bij Oostwlj'k nabij blok C kunnen er 64 gebouwd worden „Volkshuisvesting" wil echter oog een hoogeren toeslag op de huren. De heer v. d. Bosch deed uitkomen, dat snel handelen zeer noodig was. Sinds de laat ste bijeenkomst kwam spr. een, boekje over noodwoningen in handen en de resultaten waren in den Haag gedurende 1 jaar bevre digend. In Arnhem bouwde men ook wonin gen met een levensduur van 30 jaar en ook daar concludeerde men, dat men door noodL woningen het spoedigst geholpen is. Spr. wilde m onderzoek ïnstelten om te wc'ett wat men wil. De heer V e rk e r k constateerde, dat een gedeeltelijke herziening van het uitbreiding?, plan in 4. weken er kan zijn. Het helpt de menschen die geèn woningen hebben, niet. Spr. lijkt het idee van den heer v. d. Bosch, van wienlhij het boekje ter inzage kreeg, bi ter. Door de ijzeren noodzaak zijn jhr. de Graaf en Wibaut van hun tegenstand op de noodwoningen terug gekomen. Spreker besprak de constructie van de ver schillende noodwoningen en oordeelde het moeilijk een juiste houding aan te nemen. Spr. meende, dat een onderzoek ter plaatse zeer gewenscht was, mits de gemeentelijke deskundigen mede gaan. Spr. wilde noodwo- ningbouw en met den normalen bouw voort gaan. De heer Wester hof wees er op, dat lederen dag uitzettingen dreigen. Die ellende is blijvena en spr. vroeg of net onmogelijk was voor B en W. om reeds over 4 weken met voorstellen te komen. Spr. oordeelde ook, dat het direct bouwen van een 20-tal nood woningen moest geschieden, al oordeelde hij noodwoningen een strop voor de gemeente en voor de bewoners zeer slecht. Elite week vertraging is voor hen die er onder lijden een week ellende meer en daarom wil spr. gaarne, dat B. en W, met drie weken met voorstellen kwamen. De Voorzitter reide, dat „Volkshuis vesting" zich reeds bereid verklaarde wonin gen te bouwen. De woningbouw op Oostwijk kan zeer spoedig ter hand genomen worden. Over gemeentelijken woningbouw denken B. en W. echter nog niet. De heer Verkerk hoopte op aanneming van het voorstel van den heer v. d. Bosch, op dat die met initiatiefvoorstellen zou ko men. Deed die commissie het niet, dan zou spr. met een initiatief voorstel komen. De Voorzitter had niets tegen het voorstel v. d, Bosch. De heer We s ter hof wees er op, dat „Volkshuisvesting" voor dl grwote gezinnen niets deed wat naam heeft. Van Mr. Leesberg verwachtte spr., dat ook hij, die wil dat de groote gezinnen geholpen worden, er vóór üs dat de gemeente bouwt. Mr. Leesberg is vóór het particulier initiatief eè slechts vóór gemeentelijken wo ningbouw als particulieren tekort schieten, Spr. weet, dat „Volkshuisvesting" in den bouw woningen voor de groote gezinnen zate opnemen. Zijn „Volkshuisvesting" en „Goea Wonen" in staat vlug te bouwen, dan ko men er ook woningen voor groote gezinnen en is het niet noodig dat de gemeente gaat bouwen, Spr. wil eerst het onderzoek door den heer v. d. Bosch voorgesteld. Blijkt dan, dat de gemeente vlugger en beter kan bou wen, dan is spr. daar voor. De heer v. d. Bosch Interesseerde zich ook bijzonder voor den woningbouw voor roote gezinnen. Minstens 3 slaapkamers met De Leer V«r kask aam fclKmtd* g®aoe- gec. Tot leden van de commissie werden hierop d'oor den Raad gekozen de heeren v. d. Bosch en Verkerk, waarvan de eerste als lid van de commissie van publieke werken. De heer Lubbe vestigde nog de aandacht op de door de Staatsspoor gebouwde wo ningen voor haar personeel. N BENOEMING LID COLLEGE VAN ZETTERS. 0. en: W. stellen in bijlage 75 voor om in verband' met het overlijden van den heer G. G. de Wil di te voorzien in de ontstane vaca ture van lid van het Colcge van Zetters dezer Saneerde cn noodlgen den raad uit daarom e volgende opgav gin te doen: aan den commissaris dm volgende oj 1. u. Looman, oud-directeur der Ge meentewerken; 2. J. F. Lubbe, koopman, Benoemd werd do hoer Looman met 7 stem* men, tegen 5 op den heer Lubbe. BENOEMING VAN EEN LID DER PLAATSELIJKE COMMISSIE VAN TOE ZICHT OP HET LAüER ONDERWIJS. De aanbeveling tot lid van bovengeaoem- De heer Thomson weersdlttwde tegen de voorgestelde verlaging daar men ander» niet komt aan het op de begrooting genoem de bedrag. De heer Wolzak wees er op dat een heffing van 150.— voor le klas graf Alk maar al gelijk stelt met Haarlem. De Voorzitter meende dat men geen vergelijkingen moest maken er zijn wel plaat sen die meer heffen. De lmar V. d B^sch oordeelde 150. voor een eigen graf voor onbepaaldfen tijd goedkoop. Men kan daarvan dan zeer lang plelzier hebben. De Voorzi tter deelde mede, dat per jaar slechts 3 eerste klas graven verkocht worden en 12 2e klas graven. IHet amendement van den heer Wolzak weid niet gesteund en kwam daarom niet in stemming. De heer Wolzak had op art. 4 ook een vermindering van 10.—, 3.—, enz. voor gesteld. Ook dit kwam niet in bit turning om dat li,et niet gesteund werd. Mr. Sluis kwam ter De Voorzitter zeide dat het door den tweepersoonsledikanten zijn noodig Men moet rekening houden met den toestand van vandaag. Men moet zich op de hoogte stel len. De heer Westerhof herinnerde aan de door hem Ingediende cn aangenomen motie. Spr. oordeelde, dat er lang genoeg ia ge wacht en wilde de volgende raadszitting voor voorstellen afwachten. De Voorzitter vroeg de machtiging voor B. en W. om eenige lui te benoemen om het onderzoek in te stellen. De heer Verkerk wilde de menschen door den raad zien benoemd. Het sprak van zelf, dat de voorzitter van publieke werken en de directeur van publieke werken, alsme de een lid van de commissie van publieke werken in de commissie zitten. Daarnaast moeten 2 raadsleden benoemd worden. Mr. Lee aberg oordeelde één raadslid voldoende. de commissie luidt als volgt: le. de heer A. H. P. Blaauw, kapitein der infanterie, hoofd van onderwijs aan de Cadet tenschool, oud-lid der commissie; 2e. de lieer M, Albert de Lange. Benoemd de heer Blauw met 11 stemmen te gen één op den heer de Lange. MEN >EMIN0 ST AD5»Art)THEKER. B, en W. stellen den taod voor. eer vervul ling der vacature ontstaan door net verleend eervol ontslag aan Mejufïr. J. A. van Too- «raburg, te benoemen tot Stada-apotheker Me juffrouw IHlC Bronderhorat te Ara- hem, en het bepalen van den datum der in functietreding aan liuu College over it la ten. De Voorzitter herinnerde hier by aan het adres van de Alkmaarscbe apothekers, d.d, 7 Juni ingekomen. Verzocht werd alvorens tot de benoeming over te gaan hun advies In te Winnen over de wcnschelijkheid van het voortbestaan van de stadsapotheek. De voorzitter zeide, dat het verzoek by B, en W. wet ingang - lïidt, waarom vaotge* ateld wordt de benoeming aan te honden. Conform besloten.^ WIJZIGING DER VERORDENING OP HET HEFFEN VAN HAVEN EN KAAIGELDEN. B. en W. stellen den Raad voor de verorde ning op het heffen van haven- en kaatgeldcn zoodanig, te wijzigen, dat de tarieven gemid deldi 60 pet. verhoogd' worden waardóór de opbrengst op 10.000 geraamd wordl - Dc heer Thomsen zeide dat do markt' oommissie tot de conclusie was ge komen, dat het antwoord van den gem. controleur op de bemerkingen van do K. v. K. volkomen juist was, wr ••rom IJ. w» W. voorstel) het voorstel ongewijzigd aan te nemen. Do heer Cloeck oordeelde het antwoord slechts theoretisch juist. Spr. had meer vertrouwen in het onderzoek van de commissie van de K. K.. omdat er geen overleg met de K. v. K. was gepleegd ea spr. zal daarom in art. 2 het door de K. v. K. voorgestelde tarief voorstclten. De heer Thpmson betoogde waarom de bespreking met de K. K. niet noodig was geweest De heer Cloeok Neef or by, dat beid» commissies by elkander hadden moeten ko< men, Samensprekingen hebben moer succes dan lange brieven. Do heer Lubbe geloofde niest dat in den j, brief van de K. v. K. een bespreking gevraagd was, en daarom was die achterwege gebleven. De heer Thomsen zag niet in waarom het antwoörd van den controleur theorie cn dat van de K. v, K. praktyk was. De Voorzitter stolde ertikebgewyze be* handeling voor. Hiertoe werd besloten, Dy art. 5 tweede alinea verklaarde de heer Gloeok het tarief van do*K. v. K. te wijten. Dit voorstel wörd echter niet gesteund en kwam dus niet in beham' ding. Z. b. s. werd hierop hét geheele voorstel aan* géaomen. v WIJZIGINO DER VERORDENINOEN OP HET HEFFEN FN INVORDEREN VAN BEORAFENISRECHTEN. B en W. bieden den Raad een outwerp-be- sluit tot wijziging der verordening op hts! heffen van begrafénisrechtcn aan en deeltn mede, dat over het jaar 1917 de opbrengst dezer rechten geweest Is 4339,75 cn wel: Om een meerdere opbrengst te verzekeren, hebben wij ons, aldus B. en W., moeten bepa len tot deze onderdeden, daar de verhoogmg van andere rechten geen gewicht in de schaal zou leggen. In artikel 1 hebben we de rechten voor de eerste klasse verhoogd en die voor de tweede en derde meer in evenredigheid daarmede voorgesteld. Met de te schatten opbrengst dezer verhooging moet rekening worden ge houden met de mogelijkheid, dat een graf in een lagere klasse wordt aangekocht, dan vroeger gedaan zou zijn. Het recht voor het begraven wordt ver hoogd met een derde voor de eerste klasse en voor de andere evenredig, terwijl artikel 6 als laatst» lid aan artikel 4 wordt toegevoegd De bestaande onbillijkheid, dat het recht voor kostelooze graven even hoog was als voor'de derde klasse, is thans weggenomen Behalve een redactiewijziging van artikel 10 oud hebben we gemeend het tarief voor kruisen en eerken eenigazins te mocign ver boogen. Voor het onderhoud werd tot dusver bo 'build 1,— per jaar, dit kan zeker wel op 3,— gebracht worden. we meenen te mogen veronderstellen, met deze verhoogingeu de geraamdo opbrengst te bereiken. De V o o r z Et te r zeide dat dea morgens van den heer Wolzak een amendement was In- heer Wolzak gewilde amendement op art. 12 de gemeente reeds 12006 zou kosten. L)e heer Wolzak oordeelde een verdubbe ling van de onderhoudskosten voor een graf van 1 op ƒ2 per jaar voldoende, 3 was voor veie burgers die uit piëteit; het graf van hun dooden onderhouden bezwarend. De heer Lubbe ondersteund® het voor stel van- den heef Wolzak. De Voorzitter betoogde de noodzake lijkheid om niet aan het voorstel van B. en 'te tornen. De heer Lubbe kwam hierop op zijn nwniug lerug w.nropjnd gehedo voorstel iWi ongewijzigd werd vastgesteld. ONDERWIJZERSJAARWEDDEN De afdeeling Alkmaar van den Bond van Nederlaudsche onderwijzers heeft zich d.d. 9 April 1.1. tot den Raad gewend, met verzoek een adres toi den minister van onderwijs en de Tweede Kamer te richten, waarin ge vraagd wordt Uit het wetsontwerp, regelende de jaarwedden der onderwijzers bij het open baar en bijzonder onderwijs te doen verval len de classificatie en den gemeenteraad de bevoegdheid te verschaffen uit de gemeente kas de wettelijke jaarwedden te verboogen. Bedoeld adres werd om bericht en raad in handen van B. en W. gesteld, Daaraan voldoende berichten zij thans aan den Raad, dat dit verzoek naar hunne mee ning behoort te worden afgewezen, wijl het Immers de 1 doding van bef voorgestelde wetsontwerp ia de onderwijzersjaarwedden te uormalisceren. De minister acht een af doende regeling urgent, van wege de toene mende ongelijkheid in bezoldiging van de ouderwijzers Wij weten, zeggen B. en W., bij ondervinding, dal men met de onderwij ze! «jaarwedden nimmer gereed kwam. Nau welijks was een regeling tot stand gekomen, of er volgden weidra adressen, om opnieuw ekomen waarin werd voorgesteld om In art. n graf 150 ie WÊÊÊ en W. stellen voor 180.— en voor 10 jaar voor le klas eigen graf heften, B, 50, B. en W- stellen 60.— vooti voor tweede klas graf onbepaalde HM 50.— B. en W. stellen 60— voor, 2c Was graf voor 10 jaar 16.50, B. en W. stellen 20.- voor. De heer Wol rak meende dat tnen ook rekening «net piëteit «neef houuU n. tot herziening over te gaan, met verwijzing naar grootste of kleinere gemeenten, waar de onderwijzers booger weiden bezoldigd. In de laatste'20 jaren heeft de Raad zich niet minder dan 14 malen met de herziening de zer jaarwedden moeten bezig houden Meer malen is de hoop uitgesproken, dat daaraan toch een einde komen mocht. En nu de mi nister daartoe etu poging doet zou het, naar de meening van B. en W. onraadzaam zijn daartegên te gaan ageerqn.» Zij stellen daarom voor, aan adressant» te berichten, dat aan haar verzoek in den door haar aangegeven zin niet zal worden vol daan. Mr. Loss borg bi »ogde, dat Biet gezegd kon weden, dat B. ea W, met de zaak ge* talmd hebben. De heer Westerhof kwam het voor dat B. en W. de zaak toch eerder op de agenda hadden kunnen plaatsen. Uitstel Is een vorm geweest om de zaak ongedaan te maken. Dat de B. v. N. O. dit in de Aikmaarsche Gourant becritiseerde, was z. 1. terecht. Mr. Leesberg oordeelde dat de beer Wos* terhof ook op do zaak had kunnen letten. De heer Wosterhof meepde, dat dit de taak van 0. en W« was. Zij hadden da behan* deling moeten bespoedigen. SCHERMERHEK Van de fraaie cn waardevolle beeldengroe- behoorende bij de opstanden van het chermerhek, zijn, uit voorzorg, afgietsels emaakt Het voornemen van B. ctt w. was eze, in plaats van de origineele beelden groepen, op die opstanden ie doen plaatsen en de origineelen te doen bewaren, waar ze tegen verderen moedwil van kwaadwilligen en in liet bijzonder tegen weersinvloeden zou den zijn beveiligd. Tegen dit Voornemen is op niet geringe wijze geageerd, hetgeen aanleiding heeft ge geven adviezen ter zake in te winnen bij den directeur van het rijksbureau voor monu mentenzorg te 's-Gravenhage, bij den hoofd directeur van 's rijks museum te Amsterdam en bij de door den Raad ingestelde commis sie voor aesthetische adviezen. De genoemde adviezen stemmen allen met het voornemen van B. en W. in. In alle op zichten worden zij in het gelijk gesteld. Op dien grond stellen zij den Raad voor te besluiten: ae afgietsels van de beeldengroe pen, behoorende tot het Schermerhek, te doen plaatsen op de stijlen van genoemd hek en de origineele oeeldcng roepen ren plaaia te geven in het stedelijk museum, waar zc tegen vernie ling en weersinvloeden zullen zijn beveiligd Do heer v. d. 0 s o h verdedigde zijn voor* «tol, op ln zUo memorie van tnulichting gege ven gronden. Een principe mug nooit «Un een koamiyi, al moet men dit tooh ln het oog houden. Visa i» i.p di n voorgrond hl do man,ii.-- al« do Bazel cn Kromhout, Berlago on prol. Vet had spr, do verklaring dat hU gelijk bad en dat het niet mag. Spr. betwistte dat bet gevaar voor bet be* «ebadlgen zoo groot Is. De lieer O overs was het niet mot den hoer V. d, Bosch eens. Spr, verheugde zich er wei over dat de Sclicrmcipoort weer In zijn duister hersteld zal worden. Spr. herinnerde zich niet dat er ooit lets van de beelden Is afgegooid en vreest daarom geen stukgooien van de afgietsels. De Voorzitter herinnerde e? aan dat de heer v, d. Bosch destyd» was voor het opvol* gen van het advies van de «esthetische com* De tvaggsmariBg wfflS® «o£"5»? «$«3m te» wkmen, naar dc reed laten bsdiaseo. B, «n W. hebben het adtM rm Óm turn* Kalf en Jhr. van Kiemsdyk. En sen van hén, de heer van Kiemsdyk, schreef, dat hij er aan twijfelde of de heer Culpers de groepen wel gezien had 17 Mei machtigde hij van Zijn schrijven ge* bruik te maken. Et-n zandsteepen groep die sporen van at* schilfering vertoont, moet bixwensohla go* plaatst worden. Mr. Sluis meende dat het voor kieken moeielijk was te oordeeltn en oordeelde, dat men geen tyd meer moest vermorsen, maar moest stemmen. Beide partijen waren zelve niet bevoegd m beriepen zich op anderen. De heer v, d. Bosch concludeerde dat do meening van den boor Covers met geen enkele klopte. Wanneer de adviseurs van B. cn W. ook geen baldadigheid vreesden, dan waren zij voor plaatsing van het origineel. Van Ri> aisdyk kwam thans met zich «elvo In tegenspraak, daur hij vroeger verklaarde, dat men herstellen moet met beeldhouwwerk en niet met afgietsels. Spr. nam bet op voor dr. Gulpers tegen Jhr. van Rlemsdyk. Met Gulpers was spr. het eens, dat men be< ter deed met er niets op te zetten dan er gips op te plaatsen. Mr. Sluis kwam or tegen op als z6u hy iemand ziin, die er niet om gaf of iets mooi of leeiyk was. De heer v. d. Bosch noemde zich in de stuk* ken self leek cn berijdt nu zyn paardje. De heer Westerhof zou zich aan den kant van den heer v. d. Bosch scharen. In het rijksmuseum hoeft men do gipsafgiet sels ln het museum geplaatst. De kunst moet men laten op de plaats waar ze hoort. De heer v d. Bosch zeide dat men la rechtskwesties ook het advies van advocaten inwon en dan, als ze tegcustrydig waren, zelf oordeelde wat gewenscht was. Mr, Sluis was 't hiermede ccna, maar had e» op tegen dat de heer v. d. Bosch deed of bj) advocaat wns. Hierop staakten de stemmen over bet voor» ■tel van B. en W. Er'tegen stemden de heeren Meféhbrlofe, d Bosch, Verkerk, Cloeck, Westerhpf, Lubbe en Bres. VOORSTEL V/#. EEN INDEELING VAN HET TERREIN DER OUDE GASFABRIEK, TER VERKRIJGING VAN EEN BETEREN EN FR A Alt REN TOE TOEGANGSWEG TOT DE STAD. In bijlage No. 60 la opgenomen het voor ste! met de memorie van lodidiiing inzake a.-i,..k materie, rad» eerder ln ona blad opgenomen. Aangehouden. KAASMARKT. Als beschikking op het adres van de kaas- dragctsverccniging „Door Eendracht Verbe terd!} d.d 3 Maart, stellen: B. en W. thans voor te besluiten: Aan adressante te berichten, dat baar vete zoek om een bijdrage van 200 uit de ge meentekas, voorshands niet kan worden inge willigd, doch dat het verzoek des noodig ge acht, in hei najaar kan worden herhaald. De heer Verkerk herinnerde aan hetgeen hij 't vorig jaar daarover gezegd had Tra on rechte verzochten adressanten nu de 200 te voieeren Spr. verzocht B. ea W. het voor- c. i h -ug tc nemen, #har de menschen blij ft t i het g ld voop bet ia orde maken van de markt. De heer Thomsen intreed deze ziens wijze. daar oorspronkelijk het in orde maken van de markt tot de werkzaasghedea van de kaasdragers behoort. I)e lieer Verkerk bleef zijn meening handhaven. De gemeente moet er voor zor- gesi, dal de markt in orde is. Spr. verzocht bet voorstel vuu 8. en, W. te verwerpen en da 200 te voteeren. Re K er G o v e r s zette uiteen waarom bef vorig jaar de marktcommissie met het op «Te tijdsomstandigheden voor- -kfe i hikbaar te stellen en dit omdat <k MO* - '-mt! f". v f f. ben v.vti de ber rie» en de wagens en het plaatsen van de bote dra langs het water behoort tot het werk van de kaasdragers. Ook Mr. Leesberg betoogde, dat men het werk van den kaasdrager niet met de werkzaamheden van andere arbeiden vergelij ken mag. B. en W, willen z. i. terecht de uit komst van de markt afwachten. De heer Lubbe twijfelde er niet aan of de uitkomsten zullen ook dit aar slecht ziin en het gevolg zal wel zijn, da het geld wel weer fegeven zal worden. De zienswijze van den eer Verkerk was z. i geheel onjuist en ook spr. was daarom voor het voorstel van B. en W. De heer Westerhof verzocht aanhou ding ra praeadvies van B. en W- om na te gaan hoe het verzoek het vorig jaar was. De Voorzitter oordeelde dit «niet noodig, waarop het voorstel van B. en W. conform werd aangenomea SLOTiBOUWREKENING VAN DE GE MEENTEGASFABRIEK. In bijlage 73 stellen.' B. en W. voor te be sluiten: de slot-bouwrekening goed te keuren in ontvang en fa uitgaaf tot een bedrag van 961360.50, met een dekking van het tekort uit het bouwfonds tot een bedrag van 52857.54. Conform besloten. GRATIFICATIËN. B. en W. stellen den Raad voor: A. aan dra directeur der lichtbcdrijven, deu lieer A. M. van Deventer, voor de bijzon dere bemoeiingen met de arbitrage Nollen éa Heljmi-rlnk, die zoo gunstig voor de gemeen te is afgeloopen, eene gratificatie toe te ken nen van 1000; B. aan den boekhouder bij de lichtbedrf|H ven, (ten heer H. de Jong, wegens buitenge wone werkzaamheden, in verband staand» mi i den I) iuw v n e n nieuw< gasfabriek, ren gratificatie toe te kennen van 250. Alsvoren. HERZIENING JAARWEDDEN VAN AMBTÉNAREN. De Voorzitter solde, dat bf) dit punt ook de stroom van adressen ovar daas «tabula te bshaodtólifig kwam. 180, I»*» konii WÊu ooi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 5