Burgerlijke Stand. Gemengd Nieuws. Een beroepsindeeling is noodig In den aanvang was ook het Nat. Verbond van Ge meenteambtenaren er tegen, maar deze is daarop terug gekomen Spr. drong daarom op overname door B. en w. van oe redactie van den C. A B. inzake de coumiiasicbenoe- ming aan en verklaarde, dat hii wanneer dit niet geschiedde, daartoe een voorstel zou doen. Spr noemde het verder opmerkelijk, dat een vrij groot aantal ambtenaren bij de regeling van B. en W. niet krijgt hetgeen de organisa ties verlangen en vooral zij, die het het meest nnodig hebben. Spr. stelde voor om de 400 mindering van de duurtetoeslagen van 1 Januari 1918 te geven Spr veronderstelde dat eyn van dc wethou ders voor de éischen van den C. A. B was, daar een motie, waarin dit werd uitgedrukt in een vergadering met algemeene stemmen werd aangenomen welke Vergadering ook door een wethouder werd bijgewoond De heer Thomsen; is flauw". De heer Wester hof? „Dan zal een an dere techniek noodig zijn om den uitslag van een stemming te bepalen". De heer Thomsen meende dat de com missie hetgeen de heer Westerhof betoogde, door de commissie onder de oogen moet zien Wanneer de Raad nu al .zegt hoé het moet, dan is een commissie niet noodig. Dat spreker in de vergadering niet inet den spreker in debat trad. waardoor geconsta teerd werd, dat allen net er mede eens waren, was een flauwiteit die in den Raad niet thuis behoorde. Mr Leesberg betoogde, dat het zeer moeilijk is om tot overeenstemming te komen. Georganiseerd overleg beteekent geen over eenstemming. B. en W. hebben wel georgani seerd overleg gepleegd. Zij verschillen prin cipieel over de groepenindeeling en nemen een zoo royaal standpunt in, dat zij gaarne het oordeel van een commissie willen. Spr. vond het typisch van de organisaties, die B. en W. steeds hoffelijk ontving, een uit- noodiging tot een vergadering te ontvangen, waarop staaf, dat men ofkomt tegen het re- actionnaire college van B. en W. Spr. veronderstelde, dat dit geschiedde om dat de C. A. B. moest constateeren, dat B. en W. in vele gevallen verder gaan dan zij ver langden. Spr. meende voorts dat de te benoemen commissie vrijheid van handelen moet heb ber, Beter oordeelde hij voorts om 50% te ge ven van de voorgestelde verhooging dan aan allen 400 te geven, daar er zijn die geen 400 verhooging krijgen. Ds Zm. s x k erfe zwg üa daas L*t TOanftsi Wesierhof verworpen, zov. worden, en verde digde daarom te doen hetgeen het Nat. Ver bond van Amsterdam wil. De commissie kan dan allereerst met de vertegenwoordigers van de vakbonden uitma ken welk bedrag men voorloopig zal geven. Spr. nam de tenninolögie wit den .spr. van den C. A. B. niet voor zijn rekening, maar was overtuigd, dat zij er niet mede zaten, om dat B. en W. nooger voorsteden dan zij vra gen. De C. A. B. vroeg voor IX jaar terug. inu is er een andere tijd en spr. voelt er bo vendien voor om de lagere salarissen het nicest 'te helpen. De heer Verkerk moet weten, dat meerma len voorstellen zijn verdedigd, die geen kans van slagen hadden, maar waarmede men later toch zijn zin kreeg. Mr. Leesberg betoogde nog waarom het voorstel van B. en W- meer kans van aan neming had. jj De hear Wesierh of stelde voor mzake de commissie de formule van de C A. B. over te nemen. Mr. Sluis meende, dat dit geen amende ment maar een voorstel was en wilde daar over stemming. De heer westerhof oordeelde dit wel mogelijk, maar Mr. Sluis Betoogde dat het materieel op hetzelfde neerkwam, maar for meel een ander voorstel was. Verschillende heeren voerden over de wes- tie nog het woord. Mr. Leesberg bleef van meening, dat de raadscommissie zelf haar werk moest be pakte De heer I hom sen. meende ook, dat an ders de leiding bij de organisaties zou berus ten. De commissie zal wel overleg plegen, maar de leiding moet zijn bij den voorzitter van de commissie en wanneer het aangenomen wordt door den raad, dan bedankt spreker er voor de voorzitter van de commissie te zijn Hij heeft dan evengoed het recht als de heer Verkerk de portefeuillekwestie te stellen. De heer W e s t er hof' nam hetwoord voortdurend" uit de redactie van de G. A. B. weg. De heer V e r ke r k meende dat er niets te gen is, dat de raadscommissie overleg moet plegen met de organisaties. Deze opvating wordt algemeen gedeeld en spr. wil dit vast leggen. - Mr. Sluis zal niet tegen stemmen maar het ligt voor den hand dat het gebeuren'zal. Spr toonde aan dat de 'door den heer Ver kerk ingediende redactie niet juis was, daar men geen overleg wilde over het rapport. De heer Vei k e r k noemde dit formeel en verzocht mr. Sluis de redactie vast te stel len als het georganiseerd overieg maar werd vastgetseLd. Mr. Sluis de redactie vast te stellen als het georganiseerd overleg maar werd vastgesteld. De heer West er h o f wilde wel genoegen nemen met de door den heer Verkerk voorge stelde wijziging in het voorstel van B. en W. Mr. Sluis meende dat de redactie wijzi ging van den heer Thomson beter was. Hierop werd deze aangenomen en bepaald, dat na overleg enz. Slechts de heer V e r - k e rji steunde hierop het vorstel van den heer Westerhof om aan, allen 400.te gi ven, zoodat het voorst-! van 3. en W. om aan de ambtenaren voorloopig 50% te ge ven, werd aangenomen. lot leden van de door B. en W. voorgestel de commissie werden hierop benoemd de hee ren Mr. Sluis, Cloeck, Verkerk en Bak met 11, 12, 12 en 9 stemmen. BEZOLDIGING NAAI JUFFROUW IN HET BURGERWEESHUIS. In bijlage 74 stellen B. en W voor aan Mej. G. H. Wortfel, als beschikking op haar adres dd. 9 April 1.1. te berichten, dat haar verzoek om uit de gemeentekas te worden be zoldigd en als gemeente-ambtenares te wor den beschouwd niet vuor inwilliging vat baar is. VERKRIJGBAARS! LU-EN VAN' -IJS UIT DE GEMEENTELIJKE IJSFABRIEK. C. en W. Stellen den raad voor, onder in trekking van s Raads besluit van 3 Jlanuari 1918 (Gemeenteblad No. 573), te besluiten: a. den prijs van het ijs, bij afname van groo- te hoeveelheden, te bepalen op 50 cent per staaf; f). vooi slagers, ziekenhuizen ei voor hen, die het ijs in hun bedrijf behoeven: ivoor eeni geheele staaf op 60 cent. 2 voor een halve staaf op 35 cent. 3. voor een vierde staaf op 23 cent. c. voor particulieren 1. voor een geheele staaf op 65 cent. 2. voor een halve staaf op 40 cent. 3. voor een vierde staaf op 28 cent. 4- het ijs verkrijgbaar te stellen op de dagen en uren- waarop het slachthuis, voor het slachten van vee en afhalen van vleesch is geopend en tevens op andere tijdstippen, door den directeur naar gelang dar be hoefte, te bepalen. Alsvoren. MAKEN DUCDALF BIJ DE KOO i ÜRENBRUG. B. en W. stéllen in bijlage 79 voor: aan Burgemeester en Wethouders een cre- diet te verleenen van ten hoogste 550, voor het' maken van' een ducdalf bij de Rootoren- brug. Alsvoren. ONTHEFFING VAN EENE BEPALING DER BOUW- EN WONINGVERORDE- NING. B. en W. stellen in bijlage 80 voor te be sluiten: «n\ '-<r. F:,\Vrvio6jaai Noordheilanc. naar aar,leiding van zijn adres d.d. 7 April 1.1., ontheffing te verleenen van. het bepaalde in het eerste lid van art. 44 der ;x>uw- en woningverordening (Gemeenteblad No. 416), ten behoeve van het maken van een houten gebouw aan de Van der Kaaystraat, op het terrein Sectie E, No. 3017, naast de be staande werkplaats No. 30. Alsvoren. WIJZIGING VERKOOPSVOORWAAR- DEN GEMEENTE-GROND AAN DE VAN DER KAAYSTRAAT. In Bijlage No. 82 stellen B. en W. aan den raad voor gegeven, kan blijven gehandhaafd. Voor deze wijziging in de voorwaaitlen is evenwel de medewerking van Uwe Vergade ring noodig, in verband waarmede wij de eer hebben U voor te stellen -te nemen het volgen de "besluit: de Raad rer gemeente Alkmaar, 'Gezien het verzoek van den Hoofdinge nieur van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Noordholland om, ten behoeve van dat bedrijf, in eigendom af te staan een gedeelte van den grond, welke bij raadsbesluit van 25 November 1914, No. 3, is bestemd om als bouwgrond te worden uitgegeven, waarbij te- .vens wordt gevraagd de voorwaarde genoemd' onder letter c. van dat besluit te doen verval len, of te wijzigen, te besluiten ten aanzien van den aan het Provinciaal Electriciteitsbedrijf voor Noordholland af te stanen grond aan -de Van dér Kaaystraat de bepaling vermeld sub c. van het raadsbesluit van 25 November 1914, No. 3, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten dezer provincie bij besluit van 9 December d.a.v.; Nb. 33. te doen vervallen en te vervangen door eene bepaling van den volgenden inhoud de grond wordt verkocht ten gebruike als bouwgrond en voor opslag van materialen en moet ten genoegen van Burgemeester en Wet houders van de straat worden afgescheiden met een afsluitbaren toegang. AFLOOPENDE SUBSIDIE HUISHOUD EN INDUSTRIESCHOOL. In Bijlage No, 83 stellen B en W. den raad voor aan het Bestuur der Alkmaarache Huishoud- ai Industrieschool, naar aanlei ding van zijn adres d.d. Mei 1.1. (24 Mei 1919 ontvangen) en onder, intrekking van 'a Raads besluit van 30 Januari 19-19', No. 6b voor het aanbrengen van urgente verbete ringen in het gebouw der school een alloo- pend subsidie teo te kennen, ten bedrage van 2/5 gedeelte der jaarlijksche aflossing en ren te van het daarvoor op te nemen kapitaal, tot een bedrag van ten hoogste 20.000, indien dooi het Rijk 5/10 en door de Provincie 1/10 fedeelte zal worden bijgedragen, verklaran- t de gemeente gepoegen te hemen met een allossingstesrmijn van ÏO jaar. Alsvoren. AANBRENGEN VAN TROTTOIRS OP DE LAAT. Voorstel van de heeren Ringers, van den Bosch en Cloeck, om 1868,10 te yoteeren voor het aanbrengen van trottoirs op de Laat, van 2.50 M. breedte. De heer Mi eT e n b i n k zag niet In dat een trottoir op de Laat een goede verbetering zou brengen. Spr. besprak de situatie en kon zich op grond daarvan niet voorstellen dat daar een trottoir gemaakt kan worden dat de be woners voldoet. De voorzitter ging het ver loop van de zaak reeds meermalen besproken nog eens na. Gebleken was. dal de bewoners het trottoir ook gaarne willen, zonder de kosten te ver- hoogen kan men nu reeds krijgen een ver hoogd voetpad) van gele steentjes, die al aan gekocht zijn. Mr. Leesberg beschouwde een trottoir als een bescherming van de voetgangers te gen de rijtuigen en dit is daar door de indee ling van de straat niet noodig. Spr. zal dus tegen stemmen. OUDKARSPEL. Mei. Getrouwd: A. Bootf en P.' Wink. J Kok en H. W. van Nes. A. G. Visser en K. Kieft. G. J. van Dort en G. A. v. d Hooff. K. Kalf en G. Rootjes. Geboren Jacob, z. van N. F. Tromp en Jantje Bouwen. Klaas, z. van LX Leeuwen en Stijntje Bonthuis Carel, z van H. Huigen en C. Comelissen. O v e r 1 ed e n Lambertus Kos, 17 j. NOORDSCHARWOUDE. Mei. Getrouwd Adrianus Schuffelen en Inda Bekker. Comelis Swager en Trijntje van Leijen. Geboren: Geertje, d. van H. Swager en A. Nieuwland. Maria, d. van Jb. Bek ker en H. Schouten. Anna Cornelia, d. van Jan Swan en M A Brink. Overleden: Maartje Swager, echtgea. van C. Kliffen, 51 j. Aafje Grietje de Vet, 2 j. H. Oudhuis, 4 m. ZUIDSCHARWOUDE. MeL Ondertrou wd: Willem Glas en Jo hanna Kaag Sijbrand Beets en Aagje Schoen. Hendrik Rentenaar en Elisabeth Swager. Getrouwd Pieter de Ruiter en Pie- tertje Liefhebber. Willem Glas en Johan na Kaag. Sijbrand Beets en Aagje Schooi -4 Hendrik Rentenaar en Elisabeth Swager. Geboren: Bregitta Margaretha, d. van A. Rake en M. Ph-ilipsen. Frederikua, x van J, P. Schuffelen en M. Hink. Heilwig Charlotte Ida d. van Jhr. A. L vaa Speng- ler en H. C. I. Luden. Overleden: WH. Engeringh, 16 f. A. Kleibroek, echtgen. van C. Bommer, 46 j, W ARMENHUIZEN. Mei. Geboren: Gerardus Johannes, z. van Johannes Beukers en Cornelia van Duin. Maria Johanna, d. van Jdn Hof en Anna Broersen. Guurtje, d. van Lourens Kal- verdijk en Maprtje Vlam. Ondertrouwd Johannes Hendrikus Noot en Jantje Glas. Cornelis Jonker en Margaretha Maria Zon. Gerardus Wilhel mus Hilhórst en Grietje Morsch. vQerrit Vlugf en Petronella Maria Kamper. G e h u w d Cornelis Jonker en Marga retha Maria Zon. Johannes Hendrikus Noot en Jantje Glas Overleden Jan Kunis 69 j. JOHN RAFFLES GEPAKT. Die politie te Dordrecht heeft Dinsdagmor gen 4 uur op heeterdaad 'n 2-tal inbrekers ge vat, een derde wist vooralsnog te ontkomen. Het zijn een 19-jarig militair, die met verlof over was en een 20-jarig jongmen >ch zonder beroep. Bij fouilleexmg werden in hun bezit gevonden spaarbankboekjes en gouden en zil veren voorwerpen, verkregen door inbraak in een woning aan de Frederikstraai, bewoond door K., die eenige dagen afwezig was. Op een door hen achtergelaten bordje hadden zij geschreven: „Jan de rechercheur grijpt er vlak naast. De groote onbekende John Raf fles". De aangehoudenen, H. en de J. genaamd, zijn in verzekerde bewaring gesteld. De poli tie hoopt met hen de bedrijvers van in den jongsten tijd gepleegde inbraken te Dordrecht te hebben gepakt D® S»oi®'ieTfl9 kus ar.>§ '««a «SN® tsq Staatscommissie. waarin ee^ beroep wwd ge» daan op den raad om voorloopige verhoogin» gen toe te kennen, daar de levensstandaard 85 pet. verhoogd was» Een4 adres van den Centraler» Ambtenaars» bond d.d, 10 Juni werd door den Secretaris mede voorgeleden. De Voorzitter wees er op dat B. en W. thans voorstellen om de voorloopige uitkeering op de verhooging op 50 pet. te stellen. Het instellen van de commissie uit den raad handhaven B. en W. De heer Westerhof oordeelde dat het verschil tusschen B. en W. en beïanghebben» den wel sterk uitkomt in hetgeen de C. A. B. wil. B. en W. willen een raadscommissie om een rapport aan B. en W. uit te brengen. De C. A. B. wil ook een raadscommissie met voordurend overleg met de organisaties. Wat men overleg kan noemen, heeft door B en W. niet plaats gehad. Spr. meende, dat de alinea die de C. A. B voorstelt de voorkeur verdient buven dié van B. en W. en hoopt dat B. en W. die willen overnemen daar dan reeds thans voor een belangrijk deel is tegemoetgekomen aan het geen de organisaties willen. Spr. besprak hierop het door B. en W. gewilde systeem aan de hand1 van een artikel m Gemeente-be langen, waaruit bleek, dat het door B. en W gewilde systeem tot voer 1915 in den Haag gold en niet voldeed. De heer Westerhof wees er op dat hij zich zeer had beperkt en sleqhts zich bepaald had tot de wenschelijkheid van de groepsindee» ling. De opmerking van den heer Thomsen was dus niet gerechtvaardigd. Spr. las de motie van de door den heer Thom» sen bijgewoonde vergadering en concludeerde dat hij mocht aannemen dat de heer Thomsen dus ook voor de motie was. Tegenover Mr. Leesberg wees spr. op -een eenstemmigheid van de beide bonden en hij oordeelde daarom dat Mr. Leesberg zich niet op het niet autocratische van het college had mogen beroepen, daar het dan had moeten voelen voor hetgeen de bonden willen. Spr. bestreed nog uitvoerig d» verders ©p mprkingen van AU. Lt h, L was sr niets tegen om te bepalen d»t het georganiseerd overleg door de commissie ge» volgd moet worden. Dat de heer Verkerk, omdat er geen kans was dat hetgeen de C. A. B. wil, aangenomen wordt, nu hetgeen de N. A. V. B. wil verdedig» de, moet de heer Verkerk weten, maar spr. oordeelde dit onjuist. Mr. Leesberg deed uitkomen dat het» geen B. en W. voorstellen beter voor de amb» tenaren is dan hetgeen de beer Verkerk voor» stelde. De ambtenaren worden dan direct ge» holpen en wanneer men praktisch wil zijn, dan doet men zelfs beter met den heer Westerhof mede te gaan dan hetgeen de heer Verkerk wil. De waarde van het voorstel van B. en W. wordt juist verhoogd, dóórdat zij dadelijk geld krijgen. De heer Verkerk verdedigde hetgeen hem net beste geleek. HU durfde bat voorstei van k?f Nat. A. V. "t-rdedigcu, omdat hei bij hem niet om het mooie gebaar gaat, 'maat omdat hij masnt dat het dan siunstiger voor de ambtenaren zal zijn als B. en W., en of spr. dan niet in de gunst en de recommandatie komt van de C. A. B. laat hem koud. Hij zal slechts hetgeen vsrdedigen wat hij het juiste acht. De heer Westerhof herinnerde er aan gezegd te hebben dat de heer Verkerk moet weten of hij een verzoek vac den C. A. B. loslaat en dat van het Nat A. Verbond verde» digt. Spr. zit niet voor een mooi .gebaar, maar steeds met den noodigen ernst en ral blijven verdedigen de voorstellen van zijn orguulsa» ties, tenzij een onder voorstel beter is en dit is niet het geval met het voorstel van het Nat. A. V. De nood in de gezinnen van de amb» tenaren is groot en directe hulp is ncotng. Conform besloten. Alsvoren. De heer v. d. B o sc h beweerde dat de stoe» pen gemakkelijk weggenomen kunnen worden. Voor het huis van dr. Conijn krijgt men slechts een trapje. Doos vww Ir*. ■«vrWijfi SaSfï ft* Leet juist een beter karakter en blijft hjj niet meer een 2e rengsstraat. Het is ook de wensch van alle bewoners. De Voorzitter was er voor, het voor» stel In te willigen. Dc heer Verkerk wilde preadvies van B. en W., maar dit werd algemeen" ongewenscht geoordeeld. Het voorstel werd hierop aangenomen. Tegen stemden de heeren Thomsen, Lees» berg, Meienbrink en Mr. Sluis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6