DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Niet te koop. No. 187. ©en en twintigste Jaargang. 1919 VII IJl) AG Buitenlandsch overzicht. IS JUNI. F E IT I L h E T O N. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden If 1,08» !fsr©o per post f 1,90. B9wlJ«ntimfn®ra ©t. Advortenfbeprlga IS ei per r@g©8, grootere letters naar plaataroimte. Brieven trance N V. Beek» @>n Hafideladnilkkerij v/h. Harms. Coster 1 Zoon, Voordam C 8... Tel®!. B, Dd „Daily News'' weet reeds het een en an» der over de gewijzigde vredesvoorwaarden mede te deelen. Wat het Saarbekken betreft zal geen wijzi ging gebracht worden in de bepaling volgens welke liet gebied gedurende 15 jaar onder hei beheer van den Volkerenbond komt. Maar het In gebreke blijven van Duitschland aan het einde der periode om de mijnen in goud te- rhg te koopen, zal geen afbreuk doen aan het; recht der inwoners om naar het Duitsche staatsgezag terug te keeren indien zulks door een volksstemming wordt beslist. Voor Opper-Silezië is er geen ernstige re den om te gelooven of de bewoners, zelfs in dien zij overheerschend Poolsch zijn, de Poolsche souvereiniteit boven de Duitsche verkiezen. Er zal dan ook'een volksstemming onder toezicht der Geallieerden worden ge houden en aan Duitschland wordt het recht gegeven, tot een redelijken prijs kolen uit dit gebied te koopen, of de volksstemming al dan niet te zijnen gunste uitvalt. Evenwel kan dit recht worden beperkt tot de periode gedurende welke het van de pro ductie van het Saar-kolenbekken is beroofd. Wat den linker Rijn-oever betreft, deze is on derworpen aan Duitschland's loyale vervul ling zijner verplichtingen en de bezettings periode zal Waarschijnlijk bekort worden. Ter zelfder tijd zal het bestuur van dat gebied, voor zoover de Geallieerden verantwoordelijk zijn, vrijwel zeker onder civiel beheer worden geplaatst. Over de schadeloosstelling zou nog geen beslissing verkregen zijn, maar men meent, dat het voorstel om een definitief bedrag vast te stellen, is prijsgegeven ten gunste eencr re geling, waarbij de schatting der schadever goeding, die in verscheiden hoofdstukken, welke in het verdrag zijn gespecificeerd, ie aangeduid, zal worden samengevat en Duitschland de gelegenheid zal worden gege ven hetzij een eigen Schatting te geven of in elk geval opmerkingen te maken over de bere kening der geallieerde commissie. Het ia de bedoeling, aat deze taak het einde van dit jaar zal voltooid zijn in plaats van tot 1921 voort te duren. Het is waarschijnlijk, dat ten opzichte van de toelating tot den Volkerenbond thans geen bepaling in het verdrag zal worden op genomen, maar de gevoelena ten gun ste eener opneming van Duitedüand op gtijdig tijdstip nemen in kracht toe. liga, naar de verzeke- bijeenkomen. i iet zal dus binnen eenige dagen om dc groote beslissing gaan en net ziet er momen- d - ir tui dut Dn ts> iste mi dit land niet al te moeilijk wil manen, tot tee ltenen bereid zal blijken. in Berlijn wordt heden het der meerderheidssodaiisten g tot nu toe een kalm verloop heeft gei een vroej Er zu Daily News" meent te weten, waarschijnlijk niet-formeele ringen worden gegeven over wat mot Ver staat onder „Duitschland's goed gedrag" Inmiddels beraadslaagt de Raad van Vier nog steeds over de bewoordingen der .ant- woord-nota. Het rapport deh oeconomische commissie, het laatste rapport, dat nog binnen moest "ko men, is thans ook in het bezit van den Raad van Vier. Ook van Duitsche zijde ziet men de groote beslissing tegemoet. Volgens de „Deutsche Allg. 7ig." bevindt zich het gehecle kabinet in weitnar. De vre- desdelegatie uit Versailles zal zich, zoodra zij het antwoord der Entente ontvangen heeft, eveneens daarheen begeven, om met de regec- ring te beslissen, welk standpunt Duitschland moet innemen. Tegelijkertijd zal de nationale vergadering partijcongres gehouden, dat ieeft gehaa. Minister Noske, die volgens een der inge diende voorstdien uit de partij moest worde® gezet, hield een groote. rede en werd luid toe gejuicht, Hij deed ó.a. uitkomen, dat de onafhankelij kere die steeds zoo op het gebruik der troe pen door de meerderheidssodaiisten afgeven, ielf ia het geheim besprekingen met militaire leiders hadden gcvöeru, out «ut hun atom verzekerd te zijn als de onafhankelijkea eens aan liet bewind mochten komen. Het is begrijpelijk, dat deze onthulling voor de onaihankelijken zeer onaangenaam was. In een later gehouden bijeenkomst heeft Scheidemann opnieuw zijn trouw aan de so ciaal-democratie betuigd en verklaard, dat dc huidige regeering zich de socialistische nooit anders heeft voorgesteld dan lang» den weg der democratie. Over den vrede sprdkehd, heeft hij snedego- deeld dat Duitethland «wgenMifcfeelijjk bereid is een verdrag te skiten, dat het niet wordt afgedwongen, maar waartoe het uit- yijétt wil bereid is ai» tot hei eerste desverdrag dat de geschiedenis zal als besluit van den Taateteü wereldoorlog. Volgens den nieuwen gezant der Hongaar edie radenregeering te Weenen SOU de ucta der Entente aan Hongarije dè erkenning van de radenregeering m zida sluiten. Het was hem niet belkead of er in Weenen een radenregeering zou worden gevormd maar Hongarije streeft er naar met Duitsch Oostenrijk de nauwste wederkeerige oetrek- kingen aan te knoopea, Modht Duttsch-Oo»- tenrjjk een radenrepubliek worden, dan zou het met Hongarije een gemeenschappelijke economische en handdspokttek kunnen voe ren Gisteren werd ons geseind, dat. naar het Central News uit vertrouwbare bron ver neemt, in Weenen een complot gesmeed wordt om er Zondag de revolutie te doen uitbreken met het doel de omverwerping van de huidi ge regeering en vereeniging met de.Hongaar- sche Bolsjew iaten. Of dat oericht vertrouwbaar is meeaen wij te mogen betwijfelen. In Hen regel wordt er over te smeden com plotten niet zoo openlijk geaprokeiv Het ziet er wpl tiaar uit alsof aten de En tente een kleine waarschuwing wil geven, dat zij ten opzichte van Oostenrijk niet het on derste uit de kan moet vu langen o^ndat vooral daar het bolsjewistische gevaar nog niet van de lucht ia. ONTHULLING VAN DE VORWaRTS. De VorwSrts publiceert eenige vertrouwe lijke correspondenties van den „Bond van Duitsche vrouwen en mannen tot bescher ming van de persoonlijke vrijheid en het le ven van Wilhelm II Eén van deze brieven ver dient bij ons zeker aandacht. De brief is ge richt aan dtn voorzitter van de aideeling te Frankfort, een luitenant-kolonel en afgezon den door den secretaris van den bond te Gör- P 15) „Je^ hebt eigenlijk niet het recht, dat te zeggen, Esther". „Neen, misschien niet, maar ik kan niet la- ten het te denken. Bijvoorbeeld, kan een hu-1 welijk goed zijn, dat hem met minachting j doet denken over mijn moeder, die hij lief had? Ik weet zeker, dat hij zich in. zijn bin nenste er over beklaagt, dat hij zop dwaas gev eest is te trouwen, voordat hij in een ositie was om het te doen met een vrouw die em door maatschappelijken invloed kon voorthelpen. Is het prettig voor mij te we ten, dat ik het gevolg ben van een maatschap pelijken misgreep? Je moet niet gelooven, dat i'k slecht over mijn vader denk. Hij is werkelijk een goed man, maar verblind door eerzucht. Alles wordt daaraan opgeofferd. Hij heeft nu geen ware vrienden; alleen vlei- j ers, die hopen wat fe winnen door 't wel- j| slagen van zijn plannen. Wat is de reden, dat hij en Morley geen betere vrienden zijn?" „Och kom, Esther, zij hebben nooit be paald getwist." „Neen, maar is het niet genoeg, dat het noodig is dat te zeggen? Morley is te edel om met. iemand te twisten, maar ik kan zien, dat de geest van mijn vader zoo vergiftigd is, dat hij gelooft, dat Morley hem tegenwerkt uit kleingeestige, persoonlijke beweegredenen; dat hij jaloersen op hem is. En al hebben zij nog niet getwist, het zal niet lang duren, voordat vader een aanleiding er toe vindt. Och, waarom maken de menschen hun leven zoo moeüijk!" riep zij boos ui. „Het epijt me, dat ïk zoo knorrig ben. Laten we over iets anders praten." „Hoe is het diner afgeloopen?" vrceg Do- ra. „O, vervelend", zei Esther. „Een akelig tooneel met grootvader. De bedienden heb» ban zeker geklrfid gemakt aooahi gmtxistr uiz, kapiteiu Herbig, daarin lees* men o.a.: „Wij moeten opnieuw met alle macht de I propaganda hervatten, ik heb aan een diviste- geesteiijke/die bij Essen woont en voortreffe lijke connecties in Nederland heeft, eergiste ren per spoed'brtet 2ü,00ó mark gezonden om opnieuw de Nederlaudsche pers te bewerken. Daar de mark slechts op 1b staat, is 20,030 mark betrekkelijk weinig. Ut geloof dat wij nog zeer vaak en dieper in onzen zak moeten tasten." - Het is misschien voor den goeden roep der Nederlandsche pere in het buitenland nuttig, dat even op deze mededeeling gewezen wordt. Het is. weer hetzelfde verschijnsel als ouder den oorlog, toen ook vaak geld werd uitbetaald aan agenten m net buitenland, die dit beweerden voor de bewerking van de vrcemue pers te gebruiken, waarvan de a.g. bewerkte bladen weinig zullen hebben ge merkt. De wijze van bewerken was geen1 slecht zaakje voor dm bewerker, Ten opzich te van den keim heeft mm trouwens al far.?©- aer dingen beleefd. Een paar weken geleden verscheen in de dorpeu van de Mark (Bran- tieiumrg) een aristocratisch uitziend heer met em automobiel, die de boeren bijeen riep om hun den nood de» keizer^ te schilderen, De Nederlander® itetm op aanstoken van de En tente dm keizer honger lijden, vertelde hij. Daarom moesten zijn getrouwen levwMfl- deieu voor hem bijeenbreng». Be boeren ware» onmiddellijk bereid van hun voorraad vooi den keizer ai te staan, Ma© ad lr"; ■werden eieren, boter, mast ctiiz. amgetadrt Dit werd Mies iu den automobiel van den be zoeker geladen, dm met irae»- van dainfeaar- lieid in de oogen de boeren de hand drukte. Mén heeft naiuittüjk nooit m»ar ram hom ge hoord.- De bewerking van de Nederlandse!!® jsera" zal men daarom ook niet al te tragisch we ten opvatten. De hoeren hebben nu een een- smul veel geld noodig Kapitein Hertog dient i ekeuingen voor drukwerk in ten bedrage van 150',000-mark. Verder beklaagt hij zkfi over de hooge prijken der advertenties. Het Berli ner Tageblatt heeft voor het plaateen van een oproep als advertentie 1450 mark geêisdit. Dit was hem te veel, ofschoon hij schrijft ach teraf in twijfel te verkeeren of mm de adver tentie toch maai" niet had moeten plaateen, daar, zooals hij zegt,, „het buitenland dit „SchWcine-blatt" zekér onder oogen krijgt." In één der brieven heet het, dat de bond niet alleen, door zijn afdeeling de telegrammen met het protest tegen de uitlevering van den keizer aan président Ebeit moei laten rich ten, maai" ook veel particuliere personen op kosten van den bond moet laten seinen. 13e dtwhkeizer 'he ft bedenkelijke vrienden end r ziju ntmwc- .■■■mb,-agora. KORTE BERICHTEN. - Wanneer dp Duitechers, aldus wordt uit Parijs gemeld, Set antwoord der geallieerden ontvangen zullen zij vernemen dat dti em eenstemmig en laatste woord der geallieerden is. Bijna onmiddellijk zal hun gevraagd wor den of ze bereid zijn te toeteren. De meest be langrijke verandering is dat de commissie voor herstel binnen vier maanden-een bedrag voor schadeloosstelling moet vaststellen iu plaats van binned 2 iaar. Duiteclilands Ma ting tot den volkerenbond zal ia den beginne aan zekere beperkingen onderhevig zijn Uit Turkije komen uitingen vredenheid met de samenstelling der Turk- sche delegatie. van onte- lijk doen, als er wat bijzonders is en daar door kon hij beneden in dé vestibule komen. Gelukkig hield Pearce hem tegen, anders weet ik niet wat er gebeurd zou zijn. Na ia- fel ging ik wat bij nem zitten. We hadden akelige oogenblikken, arme oude man, maar ik kan beter met hem over weg dan de mees te menschen. Dat is een voorbeeld van wat ik bedoel", brak zij af om te zeggen, „of lie ver twee: de bedienden en grootvader. Kijk eens naar de meisjes, die wii van de boerde rijen krijgen. Bij haar thuis zijn zij eenvoudig en bedaard, zoodat het prettig is hen op te zoeken, maar zoodra zij gaan dienen worden zij sluw en brutaal en gemeen. Daaruit blijkt, hoe verkeerd de géheele zaak is, om zulk een verandering te weeg te brengen. En grootvader ik weet, dat hij zwakhoofdig is, en dat het moeilijk is precies te weten wat met hem te doen; maar is hét niet hard voor hem, die zoo weinig wenscht, dat hij niet in staat is het te krijgen? Blijkbaar heeft zijn aard een geslacht overgeslagen", zei zij met een droeven glimlach„men zegt, dat er twee j noodig zijn, om een heer te maken; ik weet zéker, dat'er meer noodig zijn om een dame te maken. O, Dora, ik verlang zoo naar be neden te gaan." „Is het niet mogelijk lichamelijk omhoog en geestelijk omlaag te gaan?" zei Dora kalm. „Dat moet ik doen, lieve", zuchtte Esther, „en als het niet om geesten was brr p, ik kan me vergissen!" zei zij met een lichte huivering. t „Wie waren er?" vroeg Dora, vastbeslo ten Esteher van haar geesten; af te brengen. „O, oom en tante ai de Ijeveithorpe's en de Kitto's alle volgelingen en mijnheer Maydenstone. Zeg eens, Dora, je moet niet boos worden, maar kon Morley werkelijk niet komen?" „Neen, kind, natuurlijk niet. Als hij ge kund had, zou hij gekomen zijn. Hij motet naar Gwynver." „Het is slecht van me, het te denken, maar ik vermoedde, dat hij misschien opzettelijk eau verontschuldiging geaesht had „Neen, dat zou Morley niet doen", zei Do- ra, als eenvoudige bewering, zonder nadruk. „Ik geloofde het ook eigenlijk niet. Het zou me ook spijten, omdat ik geloof, dat ondanks alles, mijn vader hem in den grond van zijn hart meer acht dan iemand anders, dien hij kient." „Daar ben ik blij om", zei Dora, en toen, daar Esther niet geneigd scheen nog iets meer over het diner te zeggen, vroeg zij „En mijnheer Maydenstone?" „Ik weet het niet", zei Estehr langzaam, en met een peinzend'en glimlach: „Ik geloof dat hij mij de eer aandoet mij em tamelijk merk waardig wezen te vinden, en ik word niet als zoodanig behandeld. Maar ik ge- is; we waarschijnlijk niet veel zien". graag al loof niet, dat hij een nul is. we zullen hem dus Dora wilde tegen deze cynische opmer king protesteeren, toen zij de voordeur hoor den opengaan en het geluid van mannenstem men. „Daar is hij", zei Dora. Esther maakte even een zenuwachtig ge baar en wilde dooi de achtereur wegsluipen, maar Morley Kenwyn's gehoor was scfeer- ;r dan zij dacht en hij riep: „Kom mee. aydenstcce, we vinden ze «aan het praten." Dat „ze?" werd onbewust gezegd, maar Es ther begreep er uit, dat de t^ee maimen, die nu de cpotheek binnenkwamen, over haar ge sproker» hadden, en Maydenstone kreeg den indruk van' em wild dier, dat in het nauw gebracht was met haar mooi, donker hoofd opgeheven, één voet vooruit, m haar armen uitgestrekt achter haar tegen de deur. Haar oogen echter, die gewend waren aan. de schemering van die plaats, gaven haar een voordeel en de verlegenheid was geheel aan den kant van Maydtenstone, vooral omdat hij haar ontmoette in tegenwoordigheid van het meisje over wie zij bijna gekibbeld hadden Bleek en vermoeid door zijn wandeling, en in de war gemaakt door de vreemde, benauwd ruikende plek, bleef hij op den drempel, ver legen glimlachendstaan, en een oogenblik genoot Esther vaa haar yoordeel en keek De Turksche vrede«afvaardigsn« ia te j Touioü aangekomen. De algemene staking te Napels «m* digde De Frausche Kamer keurde ue wet op den 8-arigen arbeidstijd in de mijnen goed. Renner vroeg Ut een nieuwe nota de re- patrieering der Gostenrijksche diplomaten in Zuid-Amerika, De toestand in Er-gnhriik, wgt ds ets-1 kingen betreft, blijft ernstig, Er is een nieuw Duitsch Witboek ver- Bchenea, iEiiiitüüiixrid. Staten Generaal. TWEEDE KAMER In de zitting van gisteren werd de herzie ning der onderwijzerasNaxLasea smgemmen. met 87 tegen 3 stemme®. Daarna ging de Kamer over tot feehanda- ling van de interpellatie-Wijnkoop over de in beslagneming van „De Hel". In terpe 1 lant vroeg of de inbeslagne ming is geschied op last van den procureur- generaal en op grond van welk wetsartikel; of er een verkoopverbod bestaat; of och op het Fraasche origineel niet beslag ie gelegd; of de minister d«n procureur-geaeraat dra kist daartoe heeft «geven, oi politieke of godsdiensige motieves bij d® iab^SagsemÊiag een tot hebben gespaeld; of de iabeskgü'ra ming niet aanleiding is gewontea' dat aiere®!- minderwaardigen ztcte met onsest®rs teS©©- l&geu op het boek feefote™ kunnen wapatjef de minister nteh in etaat a&i het fear cisjt2&> üe eenmaal aangerichte zedelijk kweM met zijn verantwoordelijkheid te destem; ©S de mi nister' van plan is de inbeslagneming haar ju stitie beloop te laten s wis dan aalles wordt® vervolgd; of de minister het. niet een schande acht voor regeering en land, dat Barkiass'a werk op dergelijke wijze vervolgd en moreel vernederd wordt; en of de minister stiet van oordeel is, dat de regeering sn justsfès zich een recht van toezicht aanmatigen ets het ge bied van kunst en wetenschap en dat haar niet toekomt? Mluister Heemakerck dseidasas- de dat de inbeslagneming is' geschied op ini tiatief van den procureur-generaal bij hef hof ie Den Haag op grond van art. 39—41 Wet boek van bhalvoiüeriug in een beperkt aantal plaatsen ip ressorten via alle des proatraire generaal. Een verkoopverbod keot onze wet üiet als zoodanig. Yam inbeslagneming van het Fransche origineel ia spr. niets betond. Tot inbeslagneming heeft dc minister gees last gegeven. Spr. acht haai'.toelaatbaar zoo lang de mogelijkheid van overtreding der wet busiaat. Üt er overtreding is hebben regeering ai kanler niet te beoordeelen. Naar motieven voor ue inbeslagneming heeft spr. geen on derzoek ingesteld. Hij gelooft echter niet aan godsdienstige of politieke overwegingen. De vraag haai de inunoreeic gevolgen van de inbeslagneming zou spr. alleen bevesti gend kunnen beantwoorden, indien hij aan neemt dat er aanstootelijke dingen m voorko men. De minister is niet verantwoordelijk voor de gesteldheid der menschen. Hij is van plan aan de mheslagueraing haar justitieel beloop te laten en riet er gem schande in dat de NederLandachc rechter een zelfstandig oordeel velt. Of er onrecht matig toeziet wordt geoefend zal blijken uit het vonnis van den rechter. De heer W ij n k o o p diende een motie hem strak en spottend aan. Dora ging naar hem toe en zei: „Hoe maakt u het", de stevige greep van haar kleine, kodde hand verraste hem. Esther had eerst alleen maar gebogen, maar met 'n zon derlinge, weifelende beweging kwam zij dok naar hem toe en gaf hem „zeemansachtig" de hand, vond hij, terwijl hij den ruk van haar vooranft opmerkte. „Wat een massa flesschea," zei hij ver baasd. Kenwyn lachte. „Alle met een naam, dat kan ik u verze keren", zei hij en Dora zal het prettig vin- de® u met haar vertrouwelingen bekend te maken." Maydenstone keek rond met een vluchti gere waardeerenden glimlach Het voltooide den indruk, dien zij maakte, van een kleine, bleeke toovenares in een donkeren kelder. „U is dus meesteres hier?" vroeg hij. Ja, mijnheer", zei zij met een buiging: „wat wenscht U? Ik kap u droomen van ver getelheid verkoopen." „Ik heb te vee! droomen", zei hij; „en mijn géheugén ie niet al te best. Maar geef me iets om me op te wekken en mij te nel pen duidelijk te zien." „O, dat is gemakkelijk", zei zij, en zij kreeg een fiesch Van de plank; „ruik daaraan, maar pas op, het is heel sterk". Hij snoof voorzichtig op an een geur trok door zijn hoofd aai brachttranen in rijn oogen. „Dat ken ik", zei hij, hoestend; „bet is am moniak." „Ithuriel mét zijn puntigm speer", mom pelde zij„en wat is dit?" Hij nam de zware fiesch met kleurloos vocht en hield die onder zijn neus. „Het is een tuin vol van sterk geurende bloemen, en doe nooit vandaag, wat ge tot morgen kunt uitstellen, en dolce far niente neen, het' is een vrouw met droomerige oogen, die zachte muziek zingt, en „U heeft meer dan genoeg gehad," zei zij, „want het is chloroform". in ter afkeuring van de inbeslagneming van „De Hel". De heer Kleerekoper kwam op te gen de formalistische wijze, waarop de minis ter de interpellatie beantwoordde. Hij zal vóór de motie stemmen. Deheer Van Doorn ziet in „De Hei" geen pornografie, doch ook geen kunstwerk. De Kamer kon daar trouwens niet over oor- deelen en spreker was daarom tegen de motie. Hij betreurde het dat er geen eenheid van op treden bleek te zijn bij het Openbaar Ministe rie. De heer M a r c h a n t zal voor de motie stemmen. Hij verzocht den minister het Open baar Ministerie een wenrte geven om voort aan voorzichtiger te zijn met inbesiagnemin- geu. pe heer D r e s s e i h u ij s ondersteunde het laatste verzoek. Hij zal echter tegea da motie stemme», omdat hij het boek niet heeft gelezen. De heer Deckers was van sieaaiog, dat „De Hel" terecht in beslag is genomen. Het is een voor de algeipeerie zedelijkheid ge vaarlijk boek. dat de ondeugd kweeki Deheer Van Raves te ij n, kwam op tegen het betoog van den heer Van Doorn, iu zooverre daarin werd gewaarschuwd tegca de uitstalling van aasstooteiijke betidoz «m schilderijen, ook ai zijn het kunstwerken. De heeren Lobman en Sea «ski zullen tegen de motie siemajm omdat de Ka mer niet het i't.dif htdfï tot uordeeien over da rechtmatigheid vso tó o^imissa m Openbaar Ministerie De motie werd verworpen met 3o tegtn IJ stemmen. Tegen de Kechtemjde, Vrrj'-LLbesa- len en Unie-iJbeimles Te 4 uur 50 werden de beraadslagingen verdaagd tot hedsa 1 nar. ONBEPAALD VERLOF OFFICIEREN EN ONDEROFFICIEREN, Door den Minister vaa Oorlog b bepaald, dat officieren en onderofficieren van het ver- lofspersoneel der Landmacht, die door ziekte buiten staat zijn in de burgermaatschappij in eigen onderhoud te voorzien, indien rij zulks wensdien, voorloopig onder de wapenen kunnen blijven zoolang de ziekte voortduurt. Mocht de ziekte langer duren don tot 1 Au- ggstus a.s„ dan is voor dc toestemming tot langer verblijf onder de wapenen de machti ging noodig van den inspecteur van den mili tairen gmeesJkunriigen dienst der Landmacht. BEHALVE AMNESTIE OOK JAARWEDDE Bij ministerieete beschikking is bepaald, dat aan het bepaalde bij de Wet van 6 Au gustus 1914 eene zoodanige uitlegging moet worden gegeven, dat de daarbij aan terugge keerde deserteurs verleende amnestie niet al leen de strafrechtelijke, maar ook dc admini stratieve gevolgen der desertie opheft. De gel den, waarop belanghebbenden dientengevol ge nog aanspraak zullen blijken te hebben, omdat zij dup nu worden beschouwd als on afgebroken te hebben gediend, moeten him spoedig worden uitbetaald. HET VAKON1DERWTJS-CONGRES. Woensdagmorgen.' te 10 uur is hét nationaal congres voor vakonderwijs, dat van 11 tot en met 14 Juni in de groote zaal van den Dierentuin wordt gehouden, officieel ge opend. De voorzitter, mr. L N. Roodenburg, die de openingsrede hield, heette in 't bijzonder „Ik wist. niet, dat geneesmiddelen zoo merkwaardig waren" „Het is het merkwaardigste dat op de we reld bestaat. Het wonder is niet, dat Keata apotheker was, maar dat ieder apotheker geen dichter is." „Zij hebfyen prachtige namen, dat is zeker", zei hij, een etiket lezende, „Spiritus Aetheris Nitrosi", het klinkt als een gedicht." „Ja; maar u weet niet hoe maoi de namen van geneesmiddelen zijn, voordat u iets ge hoord heeft omtrent hun toebereiding en eigenschappen. Het hoofdbestanddeel, dat is, de ziel van belladonna wordt atropine ge noemd, van opium, morphine; en het hoofd bestanddeel van sinaasappelen en citroenen wordt het peridine genoemd is dat niet veelbcteekenend „Maar alle middelen worden toch niet van planten gemaakt?" „Neen, maar de andere, de onbewerktuig de stoffen zijn even merkwaardig. Als ik zwa velzuur moest uitteekenen, zou ik het doen als Don Juan met èen zwaard en een snor Als men zwavelzuur op marmer giet, vormt het onoplosbaar calcium-sulphaat en koolzuur wordt vrij met opbruising. Hoeveel liederen v$n teleurgestelde liefdé ziin' niets dan de vrijmaking van een beetje koolzuur met op bruising. En zooals men zegt, dat de be keerde schelm de bgste echtgenoot wordt, zoo zijn de samenstellingen van zwavelzuur de standvastigste, die bekend zijn." j Maydenstone's geboeide aandacht voor haar opgewekte, zachte stem gaf Kenwyn ge legenheid, om tot Esther te zeggen: „Ik vrees, dat Jelbart stervend is". Zij keek hem aan, alsof zij een beteekenia achter die woorden vermoedde en zei: hHet spijt me erg, dat te hooren". „Hij wil, dat ik Tregiffian zal koopen". „Ur riep zij met verschrikte oogen uit. Hij knikte. CWordt vwrvolgtf) ALIMAARSCHE h< t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1