mv DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. m m i. No., 138 ZATEGttDAft vumciAAi. Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zoo- en r< t ta^öo, uitgegeven. Abonnementsprijsb}j vooruitbetaling per ft maanden voor Alkmaar f Mtó, tranen door bet ire- beeie tiijk I 1 00 t TiMMoorl-IJi-e pn b«erijn.itoimer-i» 5 Cents, Prij# dei gewone Advertentiên' Per regel f 0.15. Bij groote contrac ei rabat. Uroote letters naar plaatsruimte. Brieven franco, aan ne $.V. Boek- en «laadeNdrnkkery '//fe. liKiitts. CjOSTEH k ZOON, Voo^dam C 1). Uit den Alkmaarschen Kaad. Binnenland 1918 PPIm-0- Oil nummer uit 8 ölfiöer», Powtluftj tfOy» ff\H«ff#td\ •JUal: Tplrfoonnunnri'r 3. sés Een raadsvergadering in het Vacamtieiijd- perk geelt den ongezelligcn aanblik van vele ledige zetels, die door den bode niet geheel kunnen weggemoffeld worden, ook al kiest hij er een. in een bescheiden hoekje tot zijn eigen zitplaats. Vooral de linkerzijde van den Raad dit* maai niet in de bedoeling van de politieke linkerzijde was al heel slecht bezet. De heer Govcrs zat er bij de opening der vergadering vrijwel als een banneling en de heeicn Bres en Wolzak tooDden een weder- zijdsche toenadering, weike de groote leiders van de Christeiijk-Historische- en de Anti- Revolutionnaire partij, zoo zij ze hadden op gemerkt, zeer bedenkelijk zou hebben toege schenen. Voor politieke schermutselingen bood! de agenda gelukkig niet veel ge tegenheid, al houdt natuurlijk ia menig vraagstuk van al- gemeenen aard dc meeniug van véle raadsle den min of sneer verband mei politieke begjn- seien of geloofsovertuiging. Zoo valt bijvoorbeeld bij een üdrc# ais dat van de aid. Alkmaar van len Ned. Botst ma werklieden in openbare diensten en bedrijven, Waarin belangrijke loonsverhoging der ge meente-werklieden verzocht worrit, zeer zeker allereerst op adviezen ran sociani-dmocrati- sche zijde tr rekenen. 1 h In11 W1 l Thofi pi deakbw-id, de voor de ambtenaren se benoemen corns® i#- sie ook de belangen der gemeen te-werklieden te latt'ii nagaan, waarmede de geheel® raad zicll blijkbaar wel kon vcreenigea. Maar de heeren wethouders, met uitzonde ring van den voorzitter zeil, wilden dienaan- gaande een pro c-advies ven B. sa W afwach ten, al lieten zij dan ook wel doorschemeren, tegen commissie-onderzoek geen buWiar te zullen tr -ken, De heer Westerhof, die een verkeerde ver gelijking maakte door aan de werk wijz* van de commissie voor de strafverordening"!* se herinneren gaf aan een meer gezcmd<m dan formeelen loop vein zaken de voorkeur én be pleitte tijdwinst -door onmiddellijke beslis sing van verwijzing der zaak naar ecp raads commissie. Het resultaat der verdeelde meegingen was een staking van stemmen, die hetzelfde op onthoud bracht als bij in handen stelling van B en W. zou gevolgd zijn, zoodat met vrij Sroote zekerheid mag aangenomen worden, at in de volgende raadszitting het afwachten van een prae-advies van B. en W. verworpen zal worden, om daardoor dubbel uitstel van opdracht aan de commissie van onderzoek te voorkomen Wat de mededeelingen van dm voorzitter inzake hei tegemoetkomen aan dm woning nood betreft, was de heer WesterhoS, «Ir geestelijke vader van dc in de vorige raadazil- liuis aangenomeu motie, maar halt voldaan. 1 let gecompliceerde raderwerk, van uitbrei dingsplan en woningbouwvereenigingen werkt hem veel te langzaam. 1 lij begrijpt wel dat B. en W. de woningen niet uit hun mouw kunnen schudden, maar hij ziet daarbij niet over hel hoofd, dat er veie gevallen van wo ningnood zijn, waarbij Zeer spoedig ingrijpen noodzakelijk moet geoordeeld worden. Ook de heer Van den Bosch deed uitko men, dat snel handelen, althans voor de al lerergste gevallen, noodig is en vestigde in verband daarmede de aandacht van den raad weer op de noodwoningen, waarover hij van deskundige zijde in een brochure zeer gun stige beoordeelingen heeft gevonden. Nemen wij aan en dat mag gerust ge constateerd worden dat op het gebied van woningg'ebrek een noodtoestand bestaat, dan is het duidelijk, dat zoo spoedig mogelijk moet worden ingegrepen, dat een half d beter is clan een lecge dop en dat noodwo ningen, hoevele gebreken deze ook mogen hebben, voor de allerergst gedupeerden een ware uitkomst zouden zijn. Het bouwen van noodwoningen behoeft den normalen woningbouw niet te vertragen en de thans benoemde commissie van onder zoek, die zjich in andere gemeenten van de daar verkregen resultaten zal 'overtuigen, en waarin tot onze bevreemding de heer W<'«- lerhof geen zitting heeft zal zich, naar wij verwachten, dan ook wel met dc maatregelen om directe hulp in de dringendste gevallen te verleenen, kunnen vereenIgca. I 'It de mededeelingen van mr. Leesberg bleek, dat de wonirigbouwverecnlgingen het vraagstuk der groole gezinnen niet over het hoofd zien, wal een groote stap in de rich ting van een toekomstige goede voUmb'dsves- tuig may genoemd worden. De wijziging der verordening op het hef fen van oegrafenisrcchten beoogde een nood zakelijke verhooging van opbrengst en uit dien hoofde hadden de amendementen van den heer Wolzak, die ego tariefsverlaging in hielden, weinig kans van aanneming, al werd algemeen erkend, dat men bij deze vco" de velen wier nabestaanden op het A'kmaarsche kerkhof rusten tee,re kwestie, met piëtelts- stander van spottende en stuitende beschou wingen is en 'die steeds rekening houdt met wat anderen dierbaar en heilig is, dc opmer king te moeten hooren, dat het voorgestelde bedrag 'voor een eigen graf niet te duur ia, omdat men daar toch zeer lang pleizier van kan hebben' Het gelukte inmiddels den heer Wolzak snd de onderhoudskosten voorveen grof van J 1 op 2 per jaar te brengen. Volgens den voorzitter moet de vooorgestelde som voor een goed onderhoud alleszins billijk worden geoordeeld, met welke opvatting de raad zich dan UvA bleek te vereenigen. De kaasdra,gers zullen dc uoor hen ge vraagde subsidie van 200 niet krijgen, al thans ken daartoe nog niet onmiddellijk wor den besloten. Maar een goed verstaander heeft maar een half woord noodig en uit de Wtnk, dai zij •J'-snoods in het najaar nog mis terug mogen komen, kunsca zij de höpp put cn, dat fivu verzoek ten slotte nog we] zal'worde» inge willigd, al wenaclitiu B. en W., d» de Soyw- diagcrs niet met andere gmeeite-wtfkliedta vergeleken willen tien, wei»t nog' .«os# de uit komst Van de masti 'J te wachten. Inzake de bceidengmpen van het Schar- merhek Week minder eenfltesmnighfiid te fee- staan B. en W. wenschea de waardevolle groe pen door natuurgetrouwe jtógietaeï» te ver vangen en dc origincele groepen door plaat sing in 't museum tegen vernieling en weers invloeden te beschermen. De heer Van den Bosch daarentegen wenscht geen ersatz waar het echte kan gsge- ven worden en vreest baldadigheid nocli ern stige verweering der oorspronkelijke beelden lier is begrijpelijk, dat'de Raad, waar zoo wel B en W. als de heer Van den Bosch als 't ware een uitstalling van zeer bevoegde dts- kund.gen hielden, op wier oordeel zij zich beriepen, voor een moeilijke keuze gesteld werd Vicest men beschadiging en verweenng niet, dan ,3 er alles voor te zeggen, de beelden te laten op de plaatsen waai zij behoorm, maar beslaat slights eenigszuis do mogeiijk- overwegingen moest rekening houden. Het speet ons slechts van den heer Van d«i Bosch, die tod» een overtuigd tegen heid dat de fraaie groepen door herplaatsing op de opstandeu van het Schei merhek zouden lijden, dan komt ons een veilige bewaring en eui vervanging-door natuurgetrouwe atgiet- seis alleszins gemotiveerd voor. Den niet-kunstzinnigen bezoekers onzer gemeente blijft het onverschillig of de origi- neele dan wel de namaakbeelden op de hoo» ge opstanden geplaatst worden. De wei- kunstzinnige bezoekers en wij verstaan li ieronder de betrekkelijk weinigen wier kunstzin zoo ontwikkeld is, dat het aanschou wen der oorspronkelijke beelden hun kunst- <oi rlijk root >u dut'., rijn. dan de bezichtiging der afgietsel* vinden, wanneet het beeldhouwwerk hun bijzonderen aandacht trekt, ruimschoots gelegenheid dc oorspronkelijke kunstwerken in het gemeente museum aan een nadere beschouwing te on derwerpen. i let spreekt vanzelf, dat wij hierbij van de gedachte uitgaan, dat gevaar vjdóï weemn- v!deden zich werkelijk kan laten geiden. De detkunulgea, die B. en W. advlaeerdoa n de raadsleden van den heer Van den Bosch zijn het hierover niet geheel eens m waar de Raad niet tot oordeeien bevpegd is, komt het ons voor, dat hij met de moge lijkheid van niet te hersaellen verweenng heeft rekening te houden. Wat de vrees voor beschading der beelden aangaat, spreekt het vanzelf, dat deze in het museum het veiligst voor het 'belangstellend nageslacht bewaard kunnen worden. De opmerking van het bestuur Van feet rijksbureau voor Muaeumzorg inzake moge lijke beschadiging komt oiis eenigszin# vreemd voor. „Mocht", aldus dit advies, eventueel na verloop van jaren blijken, dat de vrees, dat de beelden op hun oude plaats zouden gestoord worden, ongegrond is geweest, dan belet niets ze weder daarheen te brengen." Het is begrijpelijk, dat het onbeschadigd la ten der gipsafgietsels binnen e«i zeker aan tal jaren niet de minste waarborg geeft, dat dc daarvoor weer verruilde oorspronkelijke beelden eveneens in dm ven olge van balca- diglicid' verschoond zulten blijven. Inmiddels is er tot nu toe geen reden tot de geen vernieling van* de af gietsels vreesde, hield daarmede tevens een Eleidool voor herplaatsing van de oorepron- elijkc- beelden, «raar hij zich uit een voor evenwel tegen var- lijk, al Auancn wij, niet geheel meegaan met de woonden van mr.'Shm, die door de oa- .deskundikheid va« de raadsleden elk debat over de?" kwestie 'tedwcritef- noemde. De raadslede» hebben wel degelijk is over- wegen wai in te* kweatie zwaarder weegt, óf net genot vwr, kimatz,;.iinige bezoekers- door plaatsing va» he" oónsprontelijk bmdbouw- wesfc sm mtrgmjk ta dos» ssjji*, da werkelijk .tot oen bezoek aan het museum te noodzaken, waftr de' piaateicg der beeldon eemgazaw. ontnuchtermd zijo, maar waar de -rteaoiute zcfeerheid vm cm ongew-honden bewaring voor h«V nage slacht hafeteAl li de eersitvoigeade raadaziittiag aal daar om sen ddfiaittew feesltalag Wat de iicrzicav^t dep awtHeMarusnlans.- sen betrdt honit het ©u» voor, dat wej- iitfet door het vd? dat nierover ia de teavMa cag«n .vspr.- .I...» ."r-.u. csm ja rer scüeibrne rawfjak-d'-a sich jw* v«.>or*w«ng* rvaeisfl' lieftwi wteftei. feOPUD^sn,, hek voowWA vwa B - W wm «utslutf- w «wwi «c mrwm te iïte hd gsfeel e w»«gfüte,k b|VJ(imtaw «wjllwr de wigw za' moeten ie®* m tete jïspp». tt F-?, zer commissie «iet. beksad 'kwi osks ver dediging wan bet groeperaateiséi tot welk utelsei de comniAsie unrtier» heet wel tou kunnen adviseewax voorbarig voor. Een andere kwestie is natuurlijk of drae comrawte - waar® de bserm vssrn da Jmsm- midüelemconmiissie gekozen zijn al daa met overleg mei; dc noowbesiurm van de uuiaelijse vaklxmdeu zat moeten plegen. Ueen der raadaieoen had natum'ujk xé:m net piegen van oveneg beziga&r, roaar terwjjl men aan ue erne zijde den invloed der vak- oóntim zoo groot niogcujk traentts te maken, wilde men sau fte zmsxc zijde de vrijheid oer commissie zoo weinig mogelijk hac oanuea leggen. 'len «lotte gelukte hot ®m Somuteerimg te vmoen die alle jpofttjm bevredigde, ti. en W'. zagen da.airöij hun "voorstel, «m inmiüaets 50 pet der door. toen v®itge*te»d« 'verhoogingen loe te tams,, jMgswwitt, Het voorstel-WosteJBSrf, om aiie ambtena ren ftivasi j 4ÓÜ toet te kennen, leed schip breuk, doornat er ambtenaren zijn, aigeê-a j 400 salarisverhooging zuiie® ontvangen, en üet oorsproQkeljjkc voorstel - V erkerk, om üidaaangaanae met de vakoonden ov«rteg te plegen, kon zeds in de oogen van den 'keer westerhoi, die eike tijdsverspiiling uit d®a uooze acime, geen goedkeuring vinden. Stoeiende op deuzeüden wortei der politte- ke overtuiging, gaven beide heeren zoo aju eu dan een spiegelgevecht te zien, oat door de meettte raadsieoen met bijzondere beiaug- sienuig werd gadegenltgen. klachten over opzettelijke bescnadiging heer Oovers, die geen v< ziclïtigheidsoogpunt klaard had. Het argument dat vliegmachisrs d? ecjFSJ- ge verwoestingen kenner aanrichten, jEUltaa wij maar buiten bcachouwing lata. Wilde men 'hiermede rekening houden, di>n werd het tijd om in heel Nederland alle kunstwerken van beteekenis zoo apoedig mo gelijk een veiligplaatsje te bezorgen. Inmiddels blijft eer keuze trsacfefE 5>ef voorstel van B ert W en dat van den heer Van den Bosch, die ook slechts op gezag ven andwen spraakt, voor dsn Raai uiterst uaim- Inzake dts vredesbesprekiagen ia wr moiuen< teel wtófflig nieuwe. Het bijjft' nog altijd de groote vraag cd Uuitschknd iial toestemmen, dat in het raieu» we vredestraotaat voldoende eoncesstee zjjn gedaan en lw-wid aal worden gevonden dit ver» drag te teekeme®. Imdddtls houden de geallieerden rekening met de mogeJUUklwid, d«t Unitsebland de on« derteelcening aal weigeren en volgena de Temps zijn dan ook militeire en oeconomische maat» regelen die de geassocieerde mogendheden sul» len dienen te nemen ingeval Duitschknd het vredesverdrag niet wü teekenen, tot in «Me cnderdeelen uitgewerkt. - Van nu af aan zj|n de Geallieerde troepen op den rechteroever van dsn Rijn opgehoopt, waar sjj zich gereed houden, om op het eerste sein voorwaarts te rukken. Men mag wel veilig aannemen det de Ges!» Meerden dit sein slechts in het «itemtrodaake» lij-ka te geval zullen gsvsak Een hervatting van den strjjd son sommige leden van den Raad van Vier wel eens hun toch al wankelende zetels kunnen kosten. Op het congres der Oustsch® meerderheids» socialisten is men thans tot het aannemen van verschillende moties gekomen, Scheidemann heeft een overwinning ven groote beteekenis op den voorzitter va® d®n centrallen raad Cohen Rem behaald, die een «Moer gevaarlijkste tegenstanders genoemd word. Hij deed dit door vornohiUeadc oftb'Mllii'ten op dezelfde wfisc waarop hy den dag te voren de fielders der onafbanheiyk^a hst varfrouwsn der vergadrdof.! ontnoraeE had. Het oongrea heeft de positie der soo.«d?>v. ministers zeer vvrsterkt ©n ten opzichte van do yredksanderhsndelicgen worde dit succes toer nuttig geoordeeld Omtrent do veresisJgiffig met do cnafhsak©» lijken werd besloten, dat er geen bijzondere commissie' zal worden benoemd, maer dat urn het partijbestuur het voeren van onderbande» Ungen zal worden overgelaten. Daardoor ver» viel ook hel voorstel van de afdeeiing Jens, om met de ocib®misten te orderheirdsleE. Een voorste! von Jens om het landsbestuur snel te demofcratiesereo; werd met alcwmeone stemme® aangenomen. Een rcaka von devgeiyke voorstellen wired aan hat psxtSbegtonw ter tem harsdsliag ovftrgedrsgoa. Van de xr,atlsa t®nsnj de vrjjwillige troepen werd er slechts éón aen» genomen, die de hoerschande ontevradéphsid met de vrijwillige troepen voor gerechtvaar» digd verklaiuda, maar ook ës arMdm wiet van sshald vrfjpki.tta, onmdot Bty zich in veel te gerlnfijeia getale by As troepen hsdda® aan» gemeld, waardoor deze een eenzijdige ecman» stshing h«dd-,n gnkrepsoi, Tew tooSü®» 'dto het «ftMdsn va» «sla. Noako (ptefete: w®sd maft bfü» na met ttl^ommne stemman vsrworpea en evaheens een voorstel, dat ds. bissadar® var» zorgiisg mui hnmnUddsa vsro da gpmstxas» pen varoordmlde. Een »®tiffl os® 'da volkons®a vryhaid voor de-p®re tas test gsspsokaa «?®ord te harstelisn sa to handhsvem wmd amgmot men. Een anders motie, dia de onufddsMyka opheffing ven dec stoet ves bsteg m. het ge» heele rnjk eigfihte, werd verworpen. Een voor» stel om ds rclMdJger «ea den moord vans Lo» vimó uit di* jpafftfi te stootoa, 'jresa at bertwsjr tm ds hfficd (tl® »r« strijd swstt itei so» atooaook M®t een swwiliSgÉiiè «xwifdsufesii en dbohte mMg ateruiw» (Ss^ezi, wrawJ «gast I motte vai9 nwrtjTQifflwer:! m to m» p/tmmm, Aausjjatitsd® ite hi#tss3i!k®da®ii>s wswij eeaaterówltg «s» w-otia ami&mmemt zjaastej hst congros a^a vawwRitenwur^gfaiig wiêsgwsskft ovos de®, teek da» Entente cm. hst iönitsffes te dwtegeo tot se-o vred® vms (Sstr-rido dta de ©coteovdsehf-.odtewj!® ootwHsteeMtw vaa het Duitsche volk •kertet en Dedtsstteid het economisch bestaat» ©sJTOfjsügüt aaaeikt fitst congros TOitelaart deze voorwaarden onver» tenigbA» smt An swwdbegisn^wr. vrm Wlfcona vredesvoorwaarden en mot Asa o». A? iffitama» tlomaie oocfereotias te Rera sbs AmpMidpm vaetgestelAï® hoera. I® hst bljsomdsr nteetst hst cocgrss stofir ©p don bode® vs® ds bsslsilteB dsr tatsraafeffijds )Soclsliattó®fe« oom.f®r®D.tien dl® to Esbrmor! ta Bern is gBhomden, Nopens de algsmeene oorsak®® vaa dea wereldoorlog sluit het comgro® sish aan hfj da verklaring sm 1915 door d© apeiaJieten aft de Entente»etatess afgslsgd en waarin wordt uit» gesproken, dat d© somfpremtte séet ds elgessso» ne en diepere oorzaken vata" hot Emrouwach conflict miskent, dat het afsohsweiyk® ptodsst is vam de tegemstsllimgsn di® de kapitalistisch® maatschappij beheerschem em van As imperia» listische politiek die het international® socia» liam® stesds heeft bestreden, Nopenshst vaztsteMen van d© persoonlijke verantwoordelijkheid voor het nitbreken van den oorlog en de wjjs© van oorlogvoering eisttht het coijgres van de regeesing ®en onder» zoek zonder oanztoi» dos persoon®. Het drukt zfin vest© overtaigim.g uit, dat Daitschlands bo» reidverklaring om de voorwaarden van den volkenbond te onderteekenen' als t© goeder trouw zal worden aangenomen, de Duitsche r&» publink als gelijk® va» d© ov®ri»© lande?! ea met gelijk© rechten sa den bond ml worden opgenomen en det bij het vaststellen der gren» zen het zelfbeschikkingsrecht der bewoners ge» waarborgd zal worden. De Duitsche sociaabde» mocratie roept de internationale op tot een protest tegen den vrede van geweld die de ergste is welke de geschiedenis kent. Op deze motie werden nog eenige amend©» sn©ntto aangenomen, wier inhoud hierop neer komt: De oorlogsschade, die de hangerblok» kade»heeft teweeggebracht, moet in rekening gebracht wórden. Duitschland ia genegen mee te werken ,aan een internationaal onderzoek naar de schuldvraag. Het weigert echter Duit» schers voor een vreemde rechtbank te bren» gen. Het protesteert tegen elke vreemde over» heersching, die zou kunnen ontstaan.uit dc be» zighetien 'van de internationale controlecom» missie. Het protesteert tegen elke vervelsshing van het zelfbeschikkingsrecht in het Oosten, Westen en Noorden. Rijksminister Erabes ge» heeft a«n hef hoofd der Fransche militalïe commissie in Warschau een schrijven doen toekomen, waarin hij om opheldering en intrekking van een Poolsch be» vel vraagt, daar d© Rykeregeering anders ge» dwongen zou zijn de doorlating van Halter's troepen t» stóppen. Het betreffende Poohwbe bevel houdt to, dat het lager van Halier, een deel van het Fransche leger dat voor het groot» •te deel uit Duitsche en Oostenrjjksche krygei gevangen Polen bestaat, tkm* by het Poolcche leger wordt Ingedeeld. Do republiek Polen, zoo wordt gezegd, be» vindt zich met Duitcchlacd in oorlogstoestand en heeft ook het recht om va» Hafier's legor tegenover Duitscblead gebruik te maken Op bevel van het ministerie van oorlog, zoo gaat het bevel verder, worden btoraemkort twee di» visies van Hollerr' leger rraas- Poses» gezoiadon en dan over hat geheele front verdeeld Het 5c begrijpelijk, dat Erzbsurger Ésgea een dergelijk bevel ten sterkste geprotssteerd heeft. Bela Kun, de Hongaarsch© voMccwommlacaris heeft op Clemeaoeau's uftnoodiging o», af ge» vaardigden van de adaurepobliuk naar Parijs te zenden aan het hoofd «Ier Fransche ssisde te Weenen geantwoord dat de radenrepubliek niet alleen in vre.de en vriendschep wil leven, maar tevens mot badwezisa greonstateerd heeft, dat da troepen vaa de Tsjecho Slow.ak» ssh© repubitek m w RoenMtnl-S rrdahruik van B A© omstaadigSïsdsïi ya^xmoisi tbabbc^, ca ds fes» velea der gsciMsardsn ntett hofebea cpgevolgd. Da ifeg&cïtog dót- zadsörsjgiobilaÊ: oamid» AeMyk dca steyd stekea ca och; het sa toi aaa opbstetag der anóeUijkheAea te komsn nooüaa» keiyk dét alk dor b®tz®hk®i stctua ots, afga» vaardlgdi bea®eüt en £i£s ait hen gavorrad# cosumiazaa ontic» vooizfttersehap von dca af» gevsuziEgd® van ®sss fee- geallieerésa ocncJd» delink te Woeronn ad oE-.aaskomea. De MsOla meiïdt, Ast Orlando flit naar Rome is vertzokksa, In sen bstei aan Wilson, Llo> d George -n'C'esneEceoö z-ïii hy, dat Italië, tan dc itegoelcren da regaiiag van hot Adrietl&r.h® vrüjfigate!k,'sdld doer WfkSa gesd». gekesstd was verT'irpca h®b5a®a, etrvht® rati'©®» ring vaa da owwaonkosBot -Jas- 4#ss»sd«» v»s-» 'langt. Orüsado fsl VOO* dé «ftïd®rt»9kc-ri,'ii(i ViW tel trsotaet te Pai-y» tersgfei-ro..ea. Korte is OOT&fcrip dé ae»ad?jf«j-hi de fieWTJJSy tfUS» IBiei&MiUrégSi tint ra's» Mfaiïï'Ö hei k mwOM, hum omtcigti •cfi, de miuiiÉPt ttmüs&lieï^Sitidê melkt, etst stoai&andige M&üingm tegm die mtëatimg wsw het Beügstha gf&teé cpxif ts seOen. O'ufe tiiana, alcfea Seitea-tia ïl;.iU%, nog keaditsaf ik de ?r&a?de&, wasrsaee ik 4 At® jrustus 191-4 ons G-nredit eriieade, maar teven# onzen noodtoestand- ala eas- cavfrnajdeLjkts», ook het onmïit geeüsudcaadsa dwang' óo stempelde. Zoowel ee Vvtea, ate da Hassdiey Pag» nja «ti gsheei gereed om de ytuchi over dm onmn - - 'nemen. Wmd ®i' wed» öi©- aeade, kam te gijn, dat sf$ feedca of Zondag •vertrekken. Hei vredesverdrag mi woeden gepublir ceer dop éen dag van of den dag na de over handiging van net asiwooeé der Entente. Bi} ée Üiegrafenia van Rosa Laxzmbuïg werd druk betoog», doch deden zich geen in- enterden war. Jiapansche eoriogaBchepen worde» in allerijl aa&r Kanton gezonden In verband met ie jetpmsihe beweging, welke dreigt over te gaan ia een algemeeae anti-vtemdeiLagea» beweging. Hongaarecfce bericfiten meiden steed# nieuwe vorderingen van kei roette leger, dai A T. hm 'êninjjt Die Freiheit beval onthullingen over èm voorgenomen staking door ds burgerij. Hei antwoord der Entente word? deden o? Maandagmorg«m aan de Doiisdiete mee gedeeld. Tsjitsjerin deelde Bela Kun medé dat hij de bescherming van btdienlanders, be houden» eenige uitzonderingen, heeft afge schaft. Indien de regeering niet een regeling weet te treffen, dan kan tegen 16 Juni op een algeméene staking in Prankri;h gerekend worden. Uiterlijk heden over sen «mi moeten de Duitsckers antwoorden. HFT EINDE VAN DEN EX/TSAAR EN FAMILIE. In de BerÜjnaehe pers leest men: in de laat» ste dagen zijn er weer berichten verspreid, die melden dat de gewezen tsaritsa oog leeft en in veiligheid is. Officieel wordt medegedeeld, dat geheime berichten uit Moskou met nadruk melden, dat de familie van den tsaar dood, is. Volgens dit door verschillend® getuigen be» vestigde bericht, is de familie van den tsaar, voor .te vermoord werd, in ©en kelder opgeslo» ten. De tsaar vras in het gezicht van den dood zeer opgewonden en uitte voortdurend ver» wsnschingen tegen zijn beulen. HjJ werd doodgeschoten, zijn lijk in een kist verpakt en naar het Kressil in Moskou vor» voerd, en nadat hij door lieden, die hem heel goed gekend hadden, op volkomen ondubbeb zinnige wijze wae herkend, heeft men zijn lijk verbrand. De tsaritsa was ne bet derate schot nog niet dood. ZSj viel op de knieën en sprak met opgeheven handen: „er gebeurt een wonder, ik leef nog!" De troonopvolger moest volgens dit bericht door zeven kogels getrof» fen worden vÖdr hij den geest gaf. Staten <5e«®>ra*l TWEEDE KAMER, ïisteren kwas mmt-Heyicoop tot heelkundige behasc !n dc zitting vaa gisteren kwam aan de op- de de wijziging der Oor'ogszeeongevall^ wet. Het amendement-! van genees- en o, verworpen met 36 tegea 20 st.het amende ment-I de trokkea. na een verklaring van minister Van rjsaeleteiü, dat hij za! onderzoeken of iets kan worden gedaan voor de slachtoffer» van ongevallen bij dezen oorlog, die geen oorlogsongevallen waren. Het wetsontwerp werd daarop z. h. at aangenomen. De heer Abr. Staalman juichte dm ALKMAARSCRE COURANT iBSSlSi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1