Vo-riuMigfi euiT$. sTAicrm StiuNiiienwri BURGEMEESTER ea WETHOUDERS v&u ALKMAAR brengen ter algemeene ken nis. dat 'u-tien op de Gemeente-Secretarie ter yin" is geltgu tiet uan hen ingediende ver zcd. nut cijicgen ven L. cGncN, igvpnnin en izArii'au: aidaat, out vergunuiig tot «et oprichten v?o ecu? inrichting tot het fabri- cecren vh' gutdcxéK, ven jute- of andere stelten, waarin 5 slectro-motosren elk van R IL, voor hex drijven van 5 naai of stopma-1 chines, en i electromotor van 1 P K., voor het drijven van een gesloten kiopmachr.ie, in her perceel ACHTERSTRAAT, Wijk B, No. 10 Bezwaren tegen deze oprichting kunnen worden ingedienu ten Paaunuize aezerGe meente, mondeling op Zaterdag 28 Juni e.k., 's voörrniddags te elt uur. en scrhiftelijk vóór of op dien tijd. Gedurende drie dagen vóór gemeldch dag kan de verzoeker en hij, die bezwaren heeft ingebracht, cp de Secretarie dezer Gemeente van de ter zake ingekomen schrifturen kennis nemen. Alkmaar, 14 juni 1919. Burgemeester en Wethouders voornoemd, JAN DE WIT Dz., Voorzitter, iocc-Burgemeester. DO NA TH, Secretaris. KENNISGEVING. Hel HOOFD van liet Plaatselijk Bestuur tc ALKMAAR brengt, óp grond van artikel 1 der Wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad No. 22) ter kennis der ingezetenen, dat bij hem inge komen en aan den Ontvanger der Rijks Direc te Belastingen binnen deze Gemeente ter in vordering is overgegeven: HET KOHIER DER PERSONEELE BELASTING No. 9, VOOR' HET DIENSTJAAR 1919, executoir verklaard door den Directeur der Directe Belastingen in Noordholl&nd te Am sterdam den 12 juni 1919; dat ieder verplicht is zijn aanslag, oo den bij de Wet beoaalden voet, te voldoen en dat heden ingaat de termijn van zes weken bin nen welker, daartegen bezwaarschriften kun nen v/orden ingediend. Alkmaar, 13 juni 1919 Hst Hoofd van het Plaatselijk Bestuur voornoemd, JAN DE WIT Dz., loco-Burgemeester. indiening toe van het ontwerp op keuring en aanduiding van waren. De heer Van Beresteijn vroeg eenige inlichtingen over de kostcnvérdeeling voor de gemeenten. De heer R e y m e r wenschte nauwkeuri ge, omschrijving van de onderlinge verhou ding der gemeenten uit één district. De heer Schaper had liever een rijks keuring gezien. De heer V A n De Bilt drong aan op maatregelen tegen bedriegelijke aankondi ging van waren Minister A a 1 b e r s e lichtte het stelsel van het ontwerp ftader toe en «ces cr daarbij op dat de uitvoering wel aan gemeenten is opgedragen, doch dat het Rijk ook groote zeggenschap heeft Tot goede samenwerking dei gemeenten onderling zullen Ged. Staten veel kunnen bijdragen. Een amendement-Schaper om de maximum strafmaat voor overtreding van gemeentelijke keurings-verordeningen te veihoogén van 3 maanden of 1000 tot maanden of 2000 werd-aaugmomen, evenals een amendement- Van Beresteijn -om aan Gedeputeerde Staten vaststelling der verordening op te dragen als een gemffente nalatig blijft. Het amendement-Schaper, om niet de hal ve, docht de gehecle oprichtingskosten van de keuringsdiensten door het Rijk te doen dra gen werd ingetfokken, evenals het amend.- Schbper om van de bestaande keuringsdien sten de oprichtingskosten door het Rijk te doen vergoeden. Het amendement-Rutgers, om van de op richtingskosten1 de helft door het Rijk, V, door de gemeente en 1/„ door de gemeente waar een laboratorium is gevestigd, te doen betalen, werd verworpen met 31 tegen 26 stemmen. Het amendement-Schaper om mogelijk te maken, dat het verboden wordt dat voor wa ren een naam wordt gekozen, waaruit de aard en samenstelling niet of niet voldoende blijken werd overgenomen. Het amendement-Van der Waerden om het mogelijk te maken dat de gemeenteraden den invoer van bepaalde waren aan voorwaarden binden, of te verbieden, dat anderen dan door B. en W. daarvoor aangewezen personen die waar binnen de gemeente verhandelen, werd dóór den voorsteller toegelicht. Te half 5 werden de beraadslagingen ver daagd tot Dinsdag 1 uur. POLITIEKE BESPREKINGEN. Naar aanleiding van cèn bericht ir. de N. Ct., dat de Liberale Unie alle Unie-Liberale Statenleden in den lande tot een bespreking van de in de Staten aan de orde komende politieke vraagstukken bijeengeroepen heeft, verneemt het „Volk" nader, dat in Noord- Holland reeds besprekingen plaats gehad hebben tusschen dk eerkelijke cn de liberale fracties. DET ACHE ER ING VAN OFFICIEREN VAN GEZONDHEID. Bij kon. beslu:t is bepaald, d'at aan officie ren van gezondheid, die in het belang van 's Rijks dienst worden gedetacheerd in eene Universiteitsplaats, tem einde aan de univer siteit ter plaatse de studiën te volgen om zi.ch in een bepaald onderdeel der medische weten schap verder te bekwamen, ter tegemoetko ming in de kosten van aanschaffing van boe ken jen insti urnen ten voor deze studie benoo- digd eene vergoeding naar reden van 200 per jaar wordt toegekend. De hiervoren ge noemde vergoeding wordt eventueel genoten boven en behalve de verblijftoelage, wegens verplicht velblijf buitem de vaste standplaats GARANTIEPRIJZEN VOOR AARD APPELEN OOGST 1919. Bij de inventarisatie van gewassen van oogst 1919 worden ook de aardappelen met inbegrip van die van zand- en veengronden opgenomen Hierin mag geen aanwijzing worden ge zien. dat alle aardappelen door de regeering egen de vastgestelde garantieprijzen zullen worden overgenomen aansez'-er zoodanige prijzen alleen rijn toot «^appe len van klei-, zand- en veengronden bestemd voor fafeigehruik. Een groot deel f.:r &ar<rteRpelen van wettr O zandgronden wordt in w&mie. «sterv dijbenen- voor »rev werking worden nk< <mwiq 'Tl" voor teMgh" bruik en tesaecü Mei' voor overco ming in. aanmerking: kraaca. HULDIG ING' VAN MINISTER DE VISSER, 'Hoewel de minister van Onderwijs, Kuns ten an Wetenschappen dr. De Visser bad te kennen gegeven, dat hij niet op de jaarverga dering van de Ciui&i. Onderwijiersvereeni- gir.g te Le>den: zou versebijuCü, omdai' hij, zich wilde onttrekken aan esn huldebetuiging voor de onderwijspacificatie, omdat hij slechts voor een gering oeel op de verdienste, welke daarin voor het Christelijk onderwijs is gelegen, aanspraak meent te kunnen maken* was de vergadering van cordael, dat een hul diging niet moent achterwege blijven. Daarom werd beslaten den minister aan zijn woning te Wassenaar te huldigen. Des morgéns te zeven uur kwam een groot aantal dames en heeren met rijwielen aan bet Noordeindsplein te Leiden bijeen om zich van daar gezamenlijk naar Wassenaar te negeven Anderen gingen per rijtuig est per auto. Aan der. De/1 was het vereecigjRgspuai en van daar ging het talrijk gezelschap naar de villa, door den minister bewoond, waar Lszl csa warme ovatie werd gebracht. CONGRES VAKONDERWIJS. NIET-VOLVETTE KAAS. De direcJeur-generaal van den landbouw heeft 'bepaald, dat de niet-volvette kaas van de volgende letter- en cijferteekens moet zijn voorzien: In het merk wordt onder het getal, dat het vetgehalte in de kaas aangeeft, een lêttertee- ken aangebracht, aanwijzende het kaascon- trölestation, waaraan het betrokken mPrk is verstrekt, naast dit letterteeken wordt een volgnummer en worden zoo noodig serielet- terteekens geplaatst. DE UITBARSTING VAN DE KLOET. De verwoesting van Blitar overtreft iedere voorstelling. Geheel verdwenen zijn de Re gentswoning, dc woping van den assistent- resident, het gebouw'van de afdetlingsbank, de-gevangenis, het geheele Cdineesche kamp, het ziekenhuis, het hotel, iallooze woningen van inlanders. In de Kotta Blitar bedraagt 't aantal dooden 154. Len Europeesch gezin verloor 4 kinderen. Een gansch gezin is dood. De hoofdverpleegster van. het ziekenhuis is dood. De dokter is zwaar verwond In het district Wlingi zijn de dessa's Soemberredje cn Bendosewoe totaal verdwenen. Vruchtbare streken zijn in één oogenblik in woeste wildernissen veranderd. Het koffie perceel Alas Kedewoeng is totaal verweest INTREKKING RIJKSLEDF.RBONS Ingetrokken is de aan burgemeesters ver leende bevoegdheid tot het afgeven van Rijks- lederbons met ingang van 15 Juni wordt in getrokken 'de verplichting tot aflevering van Rijksleder, zoodat de alsdan nog in omloop zijnde RijtosleóerKvm op die® dariwa rernL len. Na 15 Juni mag dooi lederhandelaren geen Rijksleder meer worden afgeleverd 50-JARIG BESTAAN VAN DEhf HOOFDCURSUS. Op I October zal de Hoofdcursus te Kam pen zijn 50-jarig bestaan, herdenken, Er heeft zich een commissie gevormd om. dien dag op waardige wijze te vieren. Aan den oud-minister "van oórlog, H. Co bra, oud-leerling van den Hoofdcursus 1si Kampen, is verzocht als eere-voorzitter dier commissie te willen optreden. Door vrijwil lige bijdragen van alle officieren, welke hun opleiding aan deze inrichting van militair onderwijs hebben ontvangen, zal een hulde blijk worden geschonken. NEUTRAAL VAKVERBOND. De heer Holtrop en Bredevoort van het Neutraal Vakverbond vertrekken Zaterdag naar Parijs ten einde te confereeren met de Fransche. Italiaansche en Engelsche valtver- eenigingsleiders, alsmpde om met het Secre tariaat van de Fédération International^ des Employés te Gent over herstel en uitbreiding te beraadslagen. BOND VAN DILETt TOONE EL- VEREEN^ IN NCOSD-HCLLAN'D. Bovengenoemde Bond,zal dit jasrn zijne jaarlijksche Algem. Vergadering houden op Zaterdag 5 Juli in café „Prins Hendrik" te Zaandam.- Tevens zal de Bond dan zijn 20-jarig be staan herdenken, waarvoor zich een Commis sie heeft gevormd uit de' afdeelingen te Zaan dam, die zich voorbereiden tot een feestdag op Zondag 6 Juli a.s. Het plan bestaat 's middags om één uur een optocht te houden. Voorts van drie tot vijf uur concert in den tuin van zang en muziek en 's avonds voordrachten, afgewisseld door bal. Waar de Bond bijna 70 afdeelingen telt kam Zaandam dien dag zeker op 'n groot bezoek rekenen Verschillende firma's die in nauwe betrek king staan tot het Dilett Taoneel bereiden zich reeds voor de aandacht op hun zaken-te vestigen. EEN BRIEVENDIEF. Te Nijmegen is een brievenbesteller aan gehouden, die sinds 1916 bonder den brieven had verduisterd. Hij maakte misbruik van sterken drank. Hij had alle brieven, welke eemgszins dik aanvoelden, bij het sorteeren achtergehouden en later geopend. Alle bijbe- hoorende correspondentie werd vernietigd. Het bedrag, dat T. in de laatste drie jaren op die wijze heeft bijeengestolen, is niet te schatten. De klachten over op het postkantoor te Nij megen behandelde brieven waren legio en al hoewel men verdenking tegen T. had reeds verleden jaar, bij het vinden van hon derden geopende brieven in een privaaf van 't postkantoor, is ten huize van den aangehou dene een huiszoeking gedaan ging hij met een dusdanige sluwheid te werk, dat men er niet in kon slagen hem te betrappen. TYPHUS. Te Emmercompascuum heerscht de laatste dagen in erge mate typhus Twintig gevallen zijn reeds geconstateerd en niéuwe gevallen komeb nog steeds voor. Ook onder de aldaar gedetacheerde militairen heerscht de ziekte. Vijf militairen zijn naar het ziekenhuis te Groningen vervoerd. Sterfgevallen kwamen' gelukkig nog niet voor. MOTORJACHT VERGAAN. Donderdagmorgen te ruim tien' uur is van TJmuiden naar zee vertrokken een klein mo- torjachtjë, dat sinds eenigen tijd in de haven had gelegen en het opschrift voerde: „dispo nibel voor zeetochtjes Behalve den motordrijver had het jachtje vier passagiers aan boord. Het scheepje is des middags door een plotselirigen storm overvallen en werd door visscherslieden be noorden Zandvoort nog voor anker gezien. Volgens later te IJmuiden ontvangen berich ten is het jacht lecfig te Zandvoort aangedre ven en vreest men te IJmuiden, dat alle op varenden zijn omgekömen. ACHTERGEHOUDEN VUURWAPENEN. Volgens de militaire administratie waren ■na de gedeeltelijke mobilisatie en de hierop gevolgde inlevering van vuurwapenen door dc verlofgangers, nog een 20.000 k 25 000 geweren of karabijnen niet aanwezig cp de plaats waar dit behoorde. Een op last van hoogerhand ijjgesteld on derzoek door heel het land heeft geen resul taat van beteekenis opgeleverd. Op enkele uitzonderingen na Vonden de verlofgangers aantoonen, dat zij hun geweer hadden ingeleverd. Intusschen is echter nog niet opgehelderd waar de vermiste geweren gebleven zijn. Ver ondersteld wordt, dat de militaire administra tie minder juist is geweest, af dat de geweren zich bevinden op plaatsen waar zij in 's lands belang, niet mogen worden geduld. Voor de eerste onderstelling besta.at voors hands de meeste aanleiding, omdat, de auto riteiten blijkbaar op een 5n0ö-tal na. niet juist konden opgeven welk aantal inderdaad ver mist wera. Evenwel geeft dit weinig reden tot gerustheid, omdat eene dusdanvgi onzeker heid ruimte laat voor andere veronderstellin- gen. OP EEN MIJN GELOOPEN Een te Harliagen binnenkomende schipper rapporteerde Donderdag dat er een visscners- vaartuig bij het binnenkomen, terwijl het Voor den opkomenden siorei naar binnen vluchtte, bij eet der zeegaten, vermotdclijk tusschen Viie en Ttischeuing, op een mijn was geloopen en met man en muis in de lucht vloog. Waarschijnlijk is hel een Urker. Een ander bericht zei een visscher uit Den Hel der. VLIEGONGELUK OP ZEE. Het Donderdag van Schellingwoude met den luitenant ter zee Bakker als bestuurder en den luitenant Plesman, secretaris van de E. L T. A., naar Engeland vertrokken marine- watervliegtuig is op 5 mijlen uit de Engel sche kust wegens een motordefect bij storm weder op het water moeten neerdalen en om geslagen. De beide inzittenden werden gered en zijn veilig in Engeland aan wal gebracht. KORTE BERICHTEN. De Nederlandsche Uitvoermaatschappij" vestigt er de aandacht op dat' uitvoer van paarden naar de Centrale Rijken voorloopig niet kan plaats hebben. Een- winahoos, die Donderdagmiddag over Zandvoort streek, heeft veel scnade aan gericht. Een motorboot werd op weg naar IJmuiden door den storm verrast en zonk. De bemanning wist zich ie redden. In de heide bij Katlijk (Fr.) werd een jongen door een adder gebeten. Geneeskundi ge hulp was noodig. Uit het militair vliegkamp bij- het fort Schiphol (Haarlemmermeer) zijn ontvreemd ten nadeele van het rijk twee boschmagneteni, twee boschbougies, twee onderbrekers, en eenige kleeren. v Donderdagavond1 is de bliksem gesla gen in de bloembollenschuur van de firma Van Zanten aan de Koer te Breezand. De schuur brandde af. De minister van buitenlandsche zaken heeft bedankt voor een ovatie van 'n Haagsch comité naar aanleiding van zijn optreden te gen, de Belgische annexatieplannen. t ra m m«»n n I'''H LIBERALE UNIE. AMSTERDAM, 14 Juni. In de heden gehouden algemeene vergadering van de Liberale Unie hield de voorzitter, prof, nff. J. E Heeres, de openingsrede, waarin hij hulde bracht aan het succesvol optredep van den minister van buitenlandsche zaken van Karnebeek, bij de bespreking te Parijs inzake Belgiels wenschen van herziening van het tractaat van 1839. Hij herinnerde aan de uiting van de pers voor een anti socialistisch blok. met name de artikelen van E-lout in het Handelsblad. DE STAKING IN AMERIKA. WASHINGTON, 14 Juni. Er is weinig verandering in de staking der telegraaf ambtenaren. Electricians hebben' de noodige i lastgevingen: voor hun werk ontvangen. De i stakers hopen, dat Maandag de Verbindin gen zulten zijn verbroken. DE RAAD VAN VIER. PARIJS, 14 Juni. De raad van vier i hield gister zijn laatste zitting en is tot al- 1 gemeene overeenstemming gekomen. Er zullen de Duiischers waarschijnlijk 5 dagen worden toegestaan voor het defini tieve antwoord. BEZET. WE ENEN 14 juni. Entente-troepen' hebben in overeenstemming van de wen schen der regeering het bekken Klagen» hat b«wt. BERLIJN, 14 Juni. Het personeel der drukkerij der Berlijnsche bladen is gister avond in staking gegaan wegens nici in williging van looneischfn. Zaterdagmorgen zijn dc Berlijnscig erh- taidbladen niet verbenen e®. BELWIJZEN IN HANDEN. PARIJS', 14 Juni. De Geallieerden heb ben' het overtuigend' bewijs in handen dat Duitschland aan Lenin én Trotsky credie- ten! zouden hebben verleend om propagan da te maken voor den vrede. PRESBURG BEZET. WEE NEN, 14 Juni. De Frije Presse meldt dat de Franschcn Presburg zijn bin nengetrokken. Het postverkeer tusschen Duitsch-Oos- tenrijk en Frankrijk is weder hersteld. STAATSLOTERIJ. Hoofdprijzen. Trekking van heden. No. 11398 3000. Ns 1767 ,/n 20374 1000. EINDEXAMEN VAN HET GIJMNASIUM TE ALKMAAR. Geslaagd voor diploma ALina Beekhuis, Johanna D. Bosch, B. Ji. Cramer van Baum- garten. Geslaagd voor diploma B: Agatha M. Aten, Betty Prins, P. H. SchrÖder. Beide diploma's verwierf K van der Heyde. Afgewezen geen. DE BOUWVAKSTAKING. De samenwerkende bouwvakarbeiders zon den dd. 12 dezer het volgende schrijven aan de Bouwvakpatroons alhier: Nöar aanleiding van een schrijven van. den heer A. F. Thomsen, Wethouder te Alk maar, waarin ons mededeeling wordt gedaan van een onderhoud van Z. E. met het dage lijks bestuur uwer vereeniging, hebben wij de eer U voor te stelten, om de werkzaamhe den te hervatten tegen een uurloon van 54 ct. bij een 50 urigen werkweek tot 1 Nov. a s. on der die verstande, dat op deze datufn de 45 urigen werkweek zal worden ingevoerd met behoud van het dan bestaande weekloon, dus zonder eenigerlei loonderving. Namens de samenwerkende bouwvakarbeiders w. g P. DEKKER, Voorzitter, w. g. M. JIMMINK, Secretaris. De patroons zonden daarop heden het vol gende antwoord: Naar aanleiding van Uw schxijven dd. 12 Juni j.l. delen wij U namens o-nze organisa ties mede' dat in de algemeene vergadering van 13 Juni Uw voorstellen zijn behandeld en aan een langdurige discussie zijn onderwor pen, doch onaannemelijk zijn verklaard. Wij zijn van meening, dat, om spoedig de arbeid te kunnen hervatten 'iets wat ons zeer wenschelijk voorkomt, en slechts een weg open is gebleven en wel deze. Aanvaard in zake het conflid de door ons voorgestelde Arbitale uitspraak betreffende de loonregeling, met wederzijdsche verplich ting en terugwerkende kracht' tot op den dag dat de arbeid zal worden hervat. Wij hopen dat gij de ernstige bedoeling der patroons, om het ponflict tot beider bevredi ging op te lossen, zult willen •begrijpen en gij' deze onze laatste aanbieding kunt acceptee ren. Namens de samenwerkende bouwvakpa.troons. J. RINGERS, Voorzitter. W. J. KARSSEN, Secretaris. BEVORDERD. Met ingang van l Juli wordt de brigadier der rijksveldwacht, de heer Leegwater, alhier, bevorderd t£f majoor bij de rijksveldwacht, met Alkmaar als standplaats- P. FELLINGA Te Amsterdam overleed deze week de be kende ex-hoofdagent van politie, P. Fellinga, die ook een aantal jaren op de kaasmarkt de functie van marktmeester waarnam. 3 Mei 1916 vbrliet hij onze gemeente met pensioen, zoodat hij niet lang van zijn rust ja ren mocht genieten. DE GASPRIJSVERHOOGING. De onafhankelijke en moderne arbeiders organisaties en de S. D. A. P. alsmede de Rev. Soc. en de' Soc. Dem. Vrouwenclubs be leggen Dinsdagavond 8 uur op het Doe ton veld een openbare bijeenkomst waar mevr. Tjaden en den heer Westerhof over het raads besluit tot intrekking van de reductie op den gasprijs voor de minder kapitaalkrachtigen. G E MEE NTELIJKE ARiB E IDSB EU P;S. Laat 143. Tel. 045. Geopend op alle werdagen van des voorm. 9J1 uur en bovendien des Maandags avonds van 78: uur. Aangeboden 5 bakkers, 1 banketba kker, 2 bankwerkers 1 betonwerker, 1 bierbrouwer, 1 bloemist, 1 boekdrukker, 6 boerenarbeiders, 1 bouwkundig teekenaar, 1 colporteur 1 fundee- ringwerker, 21 grondwerkers 1 inpa kker1 kellner, 1 klinker, 1 koetsier, 3 landbouwers, 2 loodgieters, 1 loopknecht, 78 losse -werklie den, 2 machine-bankwerkers, 1 machinist- stoker, 1 magazijnbediende, 1 metaaldraaier 4 metselaars, 3 pakhuisknechts, 4 reizigers, 2 schilders, 5 schippers, 1 schoei:imker, 3 slagers, 5 smeden, 3 steenbikkers, 3 fjtokers, 1 stucadoor, 20 sigarenmakers 1 tabaksbewer ker, 6 timmerlieden, 1 tuinman, 1 voerman en 1 winkelbediende. Gevraagd: Agenten voor eene 1L V. M„ 1 dienstbode in een klein gezin, 1 banketbak ker, 1 jongen voor pak- en loopwerk en 1 schoenmaker. Alkmaar, 14 Juni 1919. De Directeu.r: P DEKKER. ALKMAARSCH BIOSGOO F'THéATER. Van „Het Mysterie der Ru ode Oogen" gaat thans de tweede serie van vier acten, ge titeldDé verbroken Betoovering" De ver schillende avonturen te beschrijven vaii Ha rold en Florence of Robert eri Vanya is niet in kort bestek mogelijk. Pierrtu la Rue, de froote onbekende, weert zich weer geducht, j wordt van de voornaamste.' artisten in deze film heel wat geëischt. Boor ad Maurice Cos- teilo als Harold en Olfea Olamova als Vanijn Tosca spelen hun rollen uit.u'tekend In groote spanning wordt 't verhaal door de bezoekers gevolgd Als aanvulling komen op 't programma voor **a mooie natuuropUJuae vsa de Zwarte f MIHDFBWFT HOU WO lVz» -tcL .pr m ge*"™. Gistermorgen werd het Congres voortgezet. In behandeling kwam het vraagpunt: Welke behooren het do-el ea de omvang te zijn a. van hec ambachtso"derwijs? b. van het middelbaar technisch onderwijs. De heer P. H. Pomes (Schiedam) lichtte zijn praeadvies neg nader toe. Het doel van alle ambachtsonderwijs be» hoort te zijn het leggen van breede grondsla» gen, die het den deelnemers mogelijk maken, zich als ambachtslieden tot de eersten onder huns gelyken te verheffen. De omvang zli zóó, dat de deelnemer T*r< krfjgt: lo. practische kennis, en een groots hand» vaardigheid, 2o. theoretische kennis, die hém in staat stelt het „hoe en waarom" <n de practijk te doorgronden, en o. algemeene vorming, omdat de maatschap» py niet alleen aan den „ambachtsman", doch ook aan den „mensch" als haar medelid, eischen van ontwikkeling stelt, die evenmin verwaarloosd mogen worden. De heeren H. de Groot (Dordrecht) ea G. Versteeg (Amsterdam) hadden te zemen een praeadvies uitgebracht, waaraan wij ontlee» nen: Het is noodzakelijk meer zorg aan hun opleiding te besteden dan thans plaats vindt. Een goed geregeld beurzenstelsel moet het mogelijk maken, dat ook knappe, niet vermo» gende jongelui het onderwijs kunnen volgen. De opleiding mag niet uitsluitend sehoolsch zijn, zij moet zoodanig zijn ingericht, dat Ga bet behalen van bet einddiploma een goed practisch inzicht aanwezig is. Behalve voor de opleiding van den eigen» lijken technicus voor het bedrijf, kan bet M. T. O. naast H. B. S. en Gymnasium dienen ais vooropleiding voor de T. H. Ook bfi een goed mgericht beurzenstelsel ..al avondonderwijs voorloopig nog niet gemist kunnen worden. Van Correspondenticohderwijs ia niet veel te verwachten. De bezwaren daai tegen kupnen echter voor een deel te niet gedaan worden door van Rijkswege zerg te dragen voor eene dergelijke organisatie. Elf debaters hadden zich ter bespreking van de praeadviezen aangemeld. De heer de Groot (Dordrecht) beantwoord» de de'sprekers in 't kort: Daarna werd de ver» gader'ing verdaagd tot 's middags half 'twee j>n kwam aan dë orde het vraagpunt: Op welke wyze kan en behoort het aesthetisch element in het vakonderwijs te wördea bevorderd? Praeadviseurs: K. P. C. de Bazel, Bussutn; H. Ellens .Noordwolde (Fr.) en W. Kromhout Czn., Rotterdam. Verschillende sprekers voerden over de prae» advieze het woord, Onderwijl kwam de minis» ter van onderwijs ter vergadering, hartëlfjk be» groet door den voorzitter. Vervolgens was aan de orde het vraagpunt: Wat behoort het doel te zijn van het kunst» nijverheidsonderwijs en op welke wijze dient dat oude wijs /te worden georganiseerd? Praeadviseurs: Huib Luns, 's»Hertogenbosch, en prof. WyA'ogelsang, Utrecht. De besprekingen over dit punt duurden tot omstreeks 4 uur, toen de voorzitter den defüen congresdag sloot. De congressisten vereenigden zijh om zeven J uur aan een diner in het Kurhaus. EEN NOODLANDING. De korporaal»vlieger Smit, op terugweg van, den Helder naar Veere met het watervliegtuig „V. 18", moest bij Callantsoog een nocilan» ding doen.. Er vielen geen persoonlijke onge» lukken voor. Ook bekwam de machine weinig materieele schade. Eén sleepboot, die naar het vliegtuig was gevaren, kon wegens hooge zee» en.de machine niet afhalen. Het vliegtuig staat op het strand te Callantsoog, voorloopig buiten gevaar. De militairen op Texel hebben do wacht betrokken. EEN BRANDENDE WEG. Vermoedelijk tengevolge van het vallen van vonken uit een locomotief is brand outataan in het veen van den nieuwen verkeersweg te Rotterdam, tusschen den Spiegelnisserweg en de spoorbaan. Ten laatste stond het veen op en langs den weg over een lengte van 500 tot 600 meter in brand. Een stoomspuit en vier andere spuiten had» den den brand na ruim 4 uren geblusc'nt. Donderdagavond is door den hevigen wind een binnenkomend visschersvaartuig ge» strand. De bemanning werd behouden van boord gehaald. Een gehuwde arbeider uit Lonneker Is op het rengeerterrein bij de fabriek Kremersmaten te Enschedé tusschen een npoorwegwagon en een beweegbare laadbrug geraakt. Hfj werd letterlijk doodgedrukt. Tengevolge van het spelen met luficers geraakte te Deurne (N.»B.) een 2»jarig kind in brand. Het bekwam hevige brandwonden en is aan de gevolgen overleden. Wegens het onbevoegd dragen van mili» taire kleedïng zijn te Ede op één dag een der» tigtal personen aangehouden. Onder hen be» vonden zich ook vele met verlof zijnde mxli» tairen. Het getal leerlingen aan de openbare la» gere school te Oudega (Fr.) is gedaald tot twee. Met opheffing wil men'wachten tot het be» j aarde schoolhoofd met Mei a.s. zfjn ontslag heeft aangevraagd. Ds. S. G. de Graaf te St. Pancras korpt voor op het drietal voor predikant bij de gerei, kerk te Oppenhuizen c. a. Tpt gemeentevroedvrouw te Heemskerk is benoemd mej. v. d. Berg, te Brakel (N.«B.) Een 18»jarige dienstbode uit Vierlingsbeek bekwam bij het aanmaken eener kachel hevige brandwonden en is na hevig lijden in het ziekenhuis te Nijmegen overleden. Voor de rechtbank te Leeuwarden is ïe> gen een koopman uit Amsterdam voor het in betaling geven van valscne bankbiljetten van i 1000, anderhalf jaar gevangenisstraf ge» eischt. v Door een stormvlaag zijn te West»Kapel» le twee aken tegen den dijk geslagen en gezon» ken. De bemanningen zijn gered. De heer J. B., hoofd eener school te Gro» ningen, is aan het station Beverwijk van het perron tusschen de raih geraakt en onmiddel» lijk gedood. Het Hjk van den zeeman dat dezer dagen tusschen het Heemskerker duin en Wijk»aan» Zeeër Noordzeestrand aanspoelde, is herland als dat van den machinist der „Oceanic." Aan 't eind dezer maand gaat prins Hen» drik naar Zwitserland, naar men verneemt mede om daar eenige padvindersgroepen te be» zoeken en nieuwe op te richten. Zijn bgide Haagsche pages gaan mee. Tot predikant bij de herv. gemeente te- Hesnbroek is beroepen de heer F. H. Bruins, cand. te Wartena (Fr.) De rechtbank te Winschoten veroordeel» de heden Jacob N order, arbeider te Nieuwe» Pekcla, wegens poging tot diefstal met braak tot vief jaren gevangenisstraf. De minister van landbouw heeft met in» 'gang van l Juli opgeheven de afd. Boter en Melk van het Rijkskantoor voor melk» en zui» velproducten en den naam van dit kantoor ge» wijzigd in „Rijkskantoor voor Kaas".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2