beruchte RaadnbeHluit inzake intrekking der reductie op den gasprijs. retil «n let hlni Eitir Voor één jaar vast ';j0. Heiitevergöödiugin rek,courant 53 2/êderf werend! )iarkt berichten. Alberts Gerard&s Blaauw Albertus Gerardus Blaauw Pz. Prov Drentsche en AsserGourant. Kennismaking SANDERS" AMI ALKMAAJi (Voordam). flinke Dienstbode. DIENSTBODE. een net MEISJE ïer. tot bsi. m Chr Schoolonderwijs (b\i slecht weer in de groote saai tan de HARMONIE), waar Mevr. TJA DEN en Men Heer -J, "WESTERHOï aallen spreken over h®t hLA ATSEUJK ARBEIDS-SECRET ARIA A.T. REV 800. VROUW EN'TB. SOO. DEM. VROU WENCLUB. ALKMAARSCHE BEh'ï UURDERSBOND. 8. li. A. P. Zee, tw*f kluchten, de draverijen, en als ex tranummer de Geallieerde Krijgsgevangenen; in Enschedé. ProvLiiciiin I Nii'invs. UIT SCHOORL. Gedurende de kermisdagen zullen' door eenige jongedames bloempjes verkocht worden ten bate van Gezinsverpleging. UIT OUDKARSPEL. De afd. van den A. N. G. O. B. vergader de gis' ravond. De voorzitter deelde mee dat aan het jaarfeest 96 personen hebben deelge nomen. De ontvangsten hebben'110.90 be dragen. De uitgaven zijn nog niet bekend. - Vari een der leden was een schrijven ingeko men wa. in hij zijn lidmaatschap opzegde, omdat hij Os aandeelhouder van Concordia gevoelt ni-'t it oei dr-ankbestrijdersvereeni- riug tjiuis te behooren. Bi! de bespreking van de raadsverkiezing Zuid- harwoude werd scherpe afkeuring uitgesjjroktü over de houding van de secreta ris n h< i drankv eercomité Deze had na- ners. t bestuur enkele personen aanbevolen, zonder het bestuur daarin te kennen. iMeerdere misplaatste handelingen kwamen ter tafel, waardoor d'e.noodzakelijkheid ge voeld werd dat hier krachtdadig moet worden ngegreptn. Gehoopt werd dat hij uit zichzel- ve zou bedanken en de afdeeling N. V. een andere bestuurslid voor hem aanwijst. Zoo de pogingen hiertoe niet mogen baten zal de afd. A N. G. O. B. zich van het drankweercomité afscheiden Hierna werd door den heer P. Paarlberg Gz. verslag'uitgebracht van de gehouden N. H* P. C-vergadering, waaruit o m. bleek dat 1- Aug. een landdag zal word'en gehouden te Bergen en* 7 September een1 meeting te Wor- merveer. -De meeting zou aanvankelijk worden •jeho'.'.vn te Hilversum, doch de optocht daar voor werd door B. en. W. verboden. Medegedeeld werd' dat in de blauwe week 300 blauwe bloempjes zijn verkocht. Na de-behandeling van de beschrijvings pref voor de te Amsterdam te houden alge- meenr- vergadering werden als afgevaardig den. benoemd' de heeren C. Paarlberg en P. Paarlberg en als plaatsverv. de heer J. Bier steker en C. de Jong. Nadat nog besloten werd tot deelname aan een op 15 Juni te houden meeting te, Zaan dam werd de vergadering gesloten'. UIT WARMENHUIZEN. Donderdagavond vergaderden de leden van bef fanfarecorps T. A. V. E. N. U. alhier in de kolfbaan van den heer C. de Geus Az- Ingekomen waren felicitatie's voor het be« haalde succes op het concours te IJirujiden, van de heeren Bart Verhallen, muziekdirecteur t< Rotterdam en de heer J. J. Jansen, idem te Schagerbrug. De rekening en verantwoording van den penningmeester sloot met een batig saldo van ruim 22.v Besloten werd het gemeentebestuur een adhaessebetuiging te zenden voor het beschik» baar stellen van een podium tot het geven van buitenconcerten. Voor het eerstvolgend te geven concert werd een programma opgesteld, om, wanneer het podium gereed is, zoo mogelijk in do volgende maar weer een concert te geven. Wegens nood» zakelijke herstelling van verschillende instru» menten werd besloten pogingen te doen om ineer donateurs te verkrijgen cn de tegenwoor» dige donateurs te verzoeken hunne bijdrage te verhoogen, waartoe enkelen reeds zfjn overge» gaan. - Ook werd besloten, dezpn herfst een uitvoe» ring in de week te geven. SCHERMERHORN. - Mei. Geboren Stijntje, d. van Jacob Zo mer en Neeltje Kloosterboer. Getrouwd Jelle Lcentjes te den Hel der, en Meintje Mulder, alhier. Jacob Groenland,, te Heerhugowaard, en Johanna Bregitta Broersen. UIT HIHLOO. De raad vergaderde gistermiddag ten 2 ure voltallig. 'ugekomen was een schrijven van den Mi- ster van Waterstaat, waarin deze verklaar de in beginsel t>ereid te zijn, te bevorderen, dat de gemeente een rijkssubsidie wordt toe- ge end in de kosten van aanleg voor éen ka- nsol naar de gemeente, waarvan een bereke ning van kosten gevraagd werd; an de Staatscommissie was het bekende schrijven ingekomen, dat de loonen te laag waren-; Van i herbenoemde leden der commissie tot wering van schoolverzuim het bericht, dat zli !iun herbenoeming aannamen-; 1 m Minister van, Waterstaat een T >i, waarin bericht werd d'at in het ai- et» nrlang niet van de ophooging van de de dm ijksstraatwcj.; kan worden afgezien; redep. Staten de mededeclmg, dat ejee.nschc aansluiting van de Kapel via gtjueent Limmen niet kan plaats hebben. vzc in-.dedeelingen werden voor kenns- g ving aangenomen. Besloten werd om aan de Holt. Maatsch. van Lan<y>ouw, ingevolge haar verzoek, een subsidie .an 25 loe te kennen, als bijdrage in dc kosten voor dc tc nemen ter bestrijding vaa,de musschenplaag, Hierop kwam in behandeling hef voorstel van B. en W., om aan den ambtenaar ter se cretarie, den heer Kühne, 700 salaris toe te kennen. De heer Mulder oordeelde dit te weinig. 'i i. ging het n;et aan, dat het tractement van een 21-jarig ambtenaar beneden het loon van - '."«erecknecht stond. Spr. wilde ƒ900 gevea. - - Vaal oordeelde de vergelfjking niet juist. Spr. steunde heb voorstel van B. en W., daar dit een verhooging van 100 pet. inhield. Het voorstd van B. cm W. werd aangeno men, alleen de heeren Van 't Veer cn Mulder stemden vóór het voorstel van den heer -Mul der. De vooraltber zegde nog toe dat B. en W. een schaal zullen maken voor periodieke ver hooging voor den ambtenaar. Het adr s van de afd. Alkmaar van den Bond van Ned. Onderwijzers, waarin ver zocht werd, aan de Tweede Kamer het verzoek te richten de Massificatie in het ontwerp van Minister De Visser te doen vervallen en aan de gemeenteraden de bevoegdheid te verlee- nen, uit dé gemeentekas de jaarwedden der onderwijzers te verhoogen, werd voor kennis- ■geving aangenomen, omdat men het noode- ioos werk oordeelde, aangezien de wet reeds was "aangen omen. Hierop kwam het verzoek van „Heiloo Vooruit om er, subsidie uit de gemeentekas, in behandeling. De voorzitter deelde mede, dat B. en W. het geven van een subsidie, waaraan „Heiloo Vooruit" wat had n.l. 300, een te groot of fer voor de gemeentekas oordeelden. B. en W. wilden evenwél toch blijk geven van goede gezindheid em stelden daarom vóór, 25 te geven. De heer Van 't Veer geloofde dat Heiloo Vooruit" het belang van de gemeente wil be vorderen. Zij vereist er zich wel eens in, wat het belang van de gemeente ia. Aaa haar ijveren voor een tweed? fietspad heeft men de verhoogdng van den straatweg te danken, wat geenszins in het belang van de gemeente Spr. gevoelt wel voor een' subsidie .Heiloo Vooruit" in ten bepaald geval, is. Sp aan in heb belang van de gemeente geacht kan worden. Toen de Raad net besluit had geno men de gemeente bij het dectrische net aan te sluiten, belegde „Heiloo Vooruit" nog een protestvergadering om te bereiken1, dat de Raad op het voorstel ten gunste van het gas terug kwam. Dat was toch niet in het belang van Heiloo. Ook na de beslissing inzake het •Kanaalplan kwam de vereeaiging daartegen naar voren. De heer iMulder stemde dit toe en vond dit ook verkeerd. „Heilo.0 Vooruit" doet evenwel veel goeds in het belang van de gemeente en spr. wil daarom 50 subsidie geven. De heer Maas Geesteranus wees er op, dat „Heiloo Vooruit" gewerkt had voor het ver krijgen van een tweede fietspad aan de straat weg, wat zeker in het belang is van de ge meente. De verhooging van den straatweg kan m-eo haar niet kwalijk nemen. Daar is zij ook tegen. Op het goede dab „Heiloo Vooruit" deed voor de telefoon, wees spr. met nadruk. De lieer Vaal oordeelde ook. dat B. en W. met hun voorstel wel wat te schriel warns De voorzitter verheugd^ zich hierover. Spr. heeft. Tegen de verhooging van den straat weg, deed ook „Heiloo Vooruit", wat zij kon. Het voorstel Mulder, om 50 te geven-, werd met 5 tegen 2 stemmen verworpen. Er vooi stemden de heeren Vaal en Muider. Te gen het voorstel ,van B. en W., dat hierop in stemming kwam, stemden de heeren- Mulder, Vaal, Van 'b Veer cn- Bakker, zoodat ook dit verworpen was. De heeren- vonden dit wel wat te bar. Zij hadden dit niet verwacht en stemden daarom opnieuw over het.al of niet verlecnen van 25 subsidie. Hiertoe werd tnet algemeetie stemmen', be halve met die van den heer Vau 't Veer, die tegen stemde, besloten. Besloten werd aap het verzoek van de be woners van „Tuindorp om een lantaarn midden1 in Tuindor p te plaatsen, te voldoen. De heer Vahl vond dit wel goed, maar drong toch aan op herziening v.-.n de slraat- verlichiing, daai i wc zonder verlichting zijn waar het veel donkerder is. Van den brigadier-rijksveldwachter Regen boog was het verzoek ingekomen om voor zijn woningdeur een portaal te plaatsen en de re genbak te vergrooten. De voorzitter deelde mede dat het portaal 106 en een regenbak van 2000 L. 155 en een van 1000 L. 118 zou kosten. De heer Zwart wees er op dat er voor den heer Regenboog al 300 onkosten aaa het huis gemaakt waren. De woning #was zeer §oed bewoonbaar en op verzoek van Regen oog was da deur die in hei westen was in het noorden geplaatst. Spr. wilde dus het verzoek niet inwilligen. De 'heeren Zwart, Mulder en Vau 't Veer begaven zich hierop in eert ander lokaal ter onderzoek van de geloofsbrieven van de nieuw gekozen leden. De heer Zwarf deelde na terugkeer mede, dat ze in orde bevonden warén en adviseerde namens de commissie tot toelating. De voorzitter feliciteerde de iierkozenen en uitte den wensch, dat de heer Ivlaassen een even waardig lid' zou blijken als de heer Zwart steeds geweest was. In verband met het adres van het bestuur van de afd. Heiloo. van „DelHanze'.' om den stroomprijs voor electriciteit te verlagen,, was van de commissie van het Elec. Bedrijf het advies ingekomen om hiertoe niet te besluiten'. Ia plaatsen waar de stroomprijs lage? was, was men reeds tot de conclusie gekomen dat daar de prijs te laag was. De voorzitter deed mededeeling van den door de adressanten in 1918 betaalden stroom, waaruit bleek, dat de meesten in an dere gemeenten meer nadden moeten betalen. De heer Vahl deed nog uitkomen dat geen van de neringdoenden die het verzoek treken- den meer gebruikten óau particulieren. Om hen nu minder te laten betalen had Z.I. geem grond. Deneer Maas Geesteranus erkende dat de prijs niet gering was maar dit was ook in andere gemeenten het geval. Spr. deelde de resultaten van hei onderzoek mede. Het net in Heiloo is bovendien hoe langer hoe meer uitgebreid en iharut 11 K.M. groot •met stukken waarop weinig aansluitingen zijn. In de toekomst komt dit wel terecht, maar daardoor maakt h< t drijf hier minder winst. De uitkomsten van 1918 wijzen een' saldo van 1000 aan, maar om nu reeds te verla gen was daar men niet weet wat de toekomst zal baren, onvoorziohtig. Spr. wilde dit jaar afwachten. Hiertoe werd besloten. De commissie adviseerde voorts om afwij zend op het adres van den heer Tax te beslis sen. I J* had hij pa- verhooging ontvangen en hij was daarmede tevreden. Voor rekening van de gemeente heelt hij nu een rijwiel. Onlonti besloten. Bij r rimeivraag werd nog uitvoerig over ■'tuien van de kermis gesproken. I te Raad veieenigde zich met het houden vaiï de kermis op Zondag, wanneer de heer Janvier, de pachter van de plaats voor do, stoomcaroussel, weigerde zijn contract zoo te jen dat de kermis op Maandag, Dinsdag wijzigen dat de kermis op Maandag, Uin en Woensdag gehouden wordt. Wegens plaatsgebrek geven wij de di discus sie daarover Maandag. (Wordt vervolgd.) TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 14 Juni. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 15 Juni. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 772.5 te Scilly. De laagste stand van den barometer 756.6 te Kopenhagen. VERWACHTING. Matige tot zwakke wind uit westelijke rich tingen, half tot licht bewolkt, droog weer, warmer. BURGERLIJKE STAND. GEBOREN: 13 Juni. Adrianus Antonius, i. van Come- lis Groen en Guip-tje Henneman. 14 Juni. Ida Geertruida Helena, d. van Louis Julius Peter Kemp en Helena Geertruida Mantel. OVERLEDEN: 13 Juni. Albertus Oerardua Blaauw, 35 jaar. Catharina Pieket, gehuwd met Klaas Breek, 35 jaar. ALKMAAR, 13 Juni. Kaas Aangev. 131 stapels weg. 120385 Kg. Kleine fabrieks- kaas f 71.—, kleine boerenkaas f 72.—. commissie boerenkaas f 70,middelbare boeren kaas f 68.Handel vlug. ALKMAAR, 14 Juni Aangev. 19 paar den f 300 a 800, 23 koeien en ossen r 140* a 500. 90 nuchtere kalveren f 20 a 40. 47 magers schapen f 40 a 70, 123 lammeren f 16 a 15, 45 magere varkens f 58 a 108, 77 biggen f 23 a 3512 bokken en geiten f 3 a 25, 10 kleine bokjes f 2 a 6, boter, hoogste prijs f 1.55, middelpiijs f 1.50, laagste f 1.45, aanvoer 2404 kop, kipeieren .1 13 a 14 eendeieren f 11, ALKMAARSCHE EXPORTVE1LINO, 13 Juni. Bloemkool le soort f 23.50 a 38.80. id. 2e soort f 11.50 a 20. Wortelen f 7.90 a 14.80 per 100 bos. Rabarber f 3.50 a 9.— Aardappelen per 100 Kg. f 36 50a 51.50. Uien per 100 bos f i.lu a 4. SUboonen per 100 stuks f 0.57, Asperges wit f 16.20 a 47 80. blauw f 5 20 a 30.40. Aardbeien f 124 a 1 52. Kropsla f 0.50 a 2.40. Pieterselie f 4.80 a 7.20. Peulen I 0.44 a 0.62. Postelein f 0.85 a 1.40. Radijs f 2.50 a 8 20. Spinazie f 8.28 a 24 40. Selderie f 5.60 a 8.80. Tulnboonen f 0.22. LANOEDiJKFR OROi-Ni 13 Juni. Rabarber le'soort f 4.80 a 6,90 2e soort f 0 a 0,— Aardappelen f 33.60 a 42.60 per lou Kg. drielingen f 12.90 a 24.— BEEMSTbR,' 13 Juni. Spinazie f 0,25 a 0.74 per duhb, mand, raberber f 3.10 a 8.40 en prei f 1.10 a 2.40 per 100 bos,'sla f 1.40 a 3.10 per 100 krop, peulen f 15.— a 20.60 per 100 pond, doperwten f 16.10 a 17.90 per 100 pond. Handel vlug, ZAANDAM, 13 Juni. Sla I 2—3t'g ct. 1! 0,6— ct. p. fciop. Pieterselie 512 per bos. Selderie 2 3i/a per bos. Peen 22—32 ct. per bos. Bloemkool I 33 37, II 2230 per stuk. III 621, IV 0per stuk. Meirapen 5}/26 per bos. Postelein 70145 per ben. Komkommers I 2529, II 10 23 p stuk, Raapstelen 0.15 2.00 per 100 bos. Sjalotten 2 4§- per bos. Druiven 1.60 p, pond. Aardbeien 1.40 145 p. groote slof. Peulen 3.503.90 p. 30 pond. Andijvie 2.00—2.75 per 100 str. Citroenen 7^20 -7.30 p. 100 si. ZWAAO, 13 Juni. Sla 2—38/4, Wortelen 1015. Andijvie 3, Postelein 18, Andijvie 3, Rabarber 10—li, Penlen 18—30, Slaboonen 56—éO, Aard beien 4050. Bloemkool 624, Kruisbessen 79, Aardappelen 7—16. I li i tu tnt ii u. Den lsten Juli hopen D. V. onze geliefde oudcis K. KUIPER N. KDIPKJtt—PU|»er».* bun 25-jarige echtvereoaiging te herdenken. Hun liefd. kinderen J. M. VISSER—Kuiper I Medan A, VISSER Ned. Ind. M KUIPER. JO en BEBJE. Koningsweg 23. Receptie: 1 Juli, 's middags 2—4 uur. GETROUWD: J. A. W. BOK Luitnt. Infanterie EN IRMA MiSCHMHJEK. die mede namens wederzijdsche familie hun hartelijken dank be tuigen voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk on dervonden. Bergen, 12 Juni 1919. Geboren: AAOTJK, dochter van M. FIJNHEER en D. FIJNHEER—Homan. Orootschermer, 12 Juni 1919. Eenige en algemeene kennisgeving. Heden overleed plotseling mijn geliefde vrouw en der kin deren zorgzame Moeder CSTHAKIAA PIÈhET. in den ouderdom van 35 jaar. K. BREEK. Verlengde Landstraat 5,. Heden overleed plotseling onze besie schoonzuster CATHAKIH* PI KR KT, Echtg'enoote van Klaas Brebk, in den ouderdom van 3§ jaar. De familie BREEK Heden overleed, na een korte doch -hevige ongesteldheid, mijn Innig geliefde Echtgenoat iri den ouderdom vau 35 Jaar mij nalatende ren zoontje nog te jong bra het zware verlies te beseffen; 4 Wed. Q. BLAAUW- Keetman. Alkmaar, 13 Jutii 1919.- Zilverstraat 2. mm istmtMi Heden overleed, na een kort' stondig lijden, onze zeer geliefde zoon en broeder in den ouderdom van 35 jaar. Wed. P BLAAUW Az. G. A. 'BLAAUW Pz. P. A. BLAAUW Pz. Alkmaar, 13 Juni 1919. Ritsevoort A 37. Hiermede geven wij U kennis van het overlijden van onzerr geacliten Zwager, de Heer A. BLAAUW F*., Alkmaar. Uit aller naam, K. HOS. Stompetoren. 13 Juni 1919. Ondergeteekenden betuigen aan familie en vrienden hunnen harte lijken dank voor de vele blijken van belangstelling, bij hun 25-jarig huwelijksfeest ondervonden. P. PEIJS. Alkmaar. F PEIJS—Bakker. Het EENIGE DAGBLAD in DRENTHE fs de een veelgelezen biad, dat groote it waarborgt publlcite Hiermede betuigen wij' onu- 1 hartelijken dank aan allen, die hul; en bijstand verleende hij over lijden van onze geliefde dochtcs en zusier CHRISTINA Gf. S H TRUI DA- yit altar "aam. Holdijk*!* 3, C KAAL Achter lisw .1(1. M. KAAL ZWAKMAN. Bij vonnis van de ARRONDIS- Si-MENIS-RECHTBANK te Alk maar van 12 Juni 1919 is HBtM- KICH HKlttfAXN HA6K- T 4 M ook wel genoemd Et' a A Si.» ïfU, koopman, te ALKMAAR verklaart! In staat vau fail- llftscmeut, met benoeming van den Edelachtb. Heer Mr. N. MUL LER tot Rechter-Commlssarisen van ondergeteekende tot curator. Mr. A. J. M. LEESBERO, curator.' Alkmaar, 13 Juni 1919. t Een WEDUWNAAR z. k. weusclit met We»l. «1 Jonge Rockier. Brieyen onder letter B 335, aan het bureau van dit blad. Net Burgerm. z. int, werkkr. ot knip eenor Danttt.1 Br. onder E 338 Bureau v. d. Blad. De Vennootschap neemt gelden a EFfOSITO, mat rentevergoeding naar geiang van tijd. v In do BRAND- en INBRAAKVRIJE KLUIS worden loketten verhuurd voor hot opbergen van effecten en andere waarden. Huurprijs der loketten vanaf f 5. per jaar. dpa*^' Fatsoenlijke Burgervrouw (Wed.) z. pl. als HUISHOUDSTER bij Man-alleen (RENTENIER). Hoog loon geen verefschte. Br. no. 2391, boekh. ZWAAN Zn., Alkmaar, Nieuwesloot 77, Mevrouw Jhr. VAN SPENOLER te Zuid- Scharwoude vraagt soa spoedig xnegelUk eene Lobn f200.en wasehgeld. Hulp cast; werkvrouw Gevraagd als assistente in de huishouding, die tevens genegen fs, in den win kel (manufacturen) behulpzaam te zijn. Gezellig, huiselijk verkeer. Fr. br. onder letter D 337, bur van dit jalad. Mevrouw BOSMAN, Bierkade 12, vraagt met 1 Augustus eene HOKDT »%VBAAU1) voer d r U n in de week. N. SCHEtxL. xrtORMWaag- plein 32. ALKMAAR. In de op 13 Jfunl 1910 gehou den Vergadering zijn uitgeloot van da geldleening de nummers:* le Serie no. 03, le Seiie no. 85 en van het Uitbreidingffonda B summer 13. GROOIE OPENBARE HEI Q1ST Dinsdag lï Juni 'smis if. op lo n—««w* looÉillsniselvLiiidiiiiKiiiiisL f i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3