LICHTENSTEIN Co C.p :;pp Elec. Techn. Bureau GIDS voor Hotels,-Pensions, Uitspanningen enz. HOED, Stalhouder!]. SCHARLOS 16. Telefoon 221, nabil bat Station H.IJ.SJ. to Alkmaar en RIDDERSTRAAT, Telefoon 4. n Mi ti „BRITTRGNE J. p. r, m Prnksterdagsn „duinzicht, -BBfl Restaurant h la Carte Hötel-KestaurantSti'oomer Restaurant la Carte Café-Pension Je Hoop". St r geopend het Koffiehuis Jiiei! ranal io MMJlltllf lïiIiSï le Klas Auto-Verhuurinrichting A. DAM Co. Sïtï Moderne Licht Krachtinstallaties. lste Alkmaarsche Lunchroom. C. Bijvoet, Café „Central", Café Uitbrand, CwoiHb „Prins Maurits", Lnnch. - Diner. Café„deHoop" stelt verlaLrij grbaar VAN DER LAAN STAM, Abonnement tooi onderhoud en contrüle eh ctro motoren en'dynamo's Kenn. Straatweg 93, Intëre. Telef. 538, TOUSSAINT RIJWIELEN. S. HILDERING, Zaadmarkt 66. 't Is een feit Yoor het rijden yan Gezelschappen en Families HET ADRES. Verhuizingen door het geheele land. RESTAURANT den geheelen dag. Langestraat 105, ALKMAAR, N.,V. hennemerantogarage en Moto reu handel, Bezoekt Mooie gelegenheid tot buiten zitten. 2 Biilard-Toulet Yan Prof. G.GIorienx. Lunchroom BERKHOUT. Zondags MIDDAG- en AVONDCONCEBT Italiaansche Dames-Kapel (Directenr Sabatine) Dorpstraat., Bergen* Café-Pension op 't vyoud, „Welgelegen" „Trompenberg", Bonds-Lunchroom Restaurant h la Carte Bergen aan Zee. C. F. ZEILER Jr. Schoorl. Onmiddellijk nabij Klein Zwitserland. Naar de eischen des tijds gemoderniseerd. H6tel-Restaurant AankereleBd. W WSGNUIN. een strijkje. NT. Boek- en Handelsdrukkerij v h. HEBMs. COSTEB Zn., Alkmaar, Voordam C 9. Tel. 3. KALVERSTRAAT 132, A'DAM. van al onze KANTOOR ALKMAAR (voorheen J. DE LANGE C.J.zn.) waarvan de voorwaarden te haren kantore verkrijgbaar zijn. HOOGSTRAAT 14, TEL. ?80 keelt te koop s HEEREN-, BURGER- en WINKELHUIZEN, de meeste leeg, de andere met 1 Juli 1919, in de navolgende prijzen: f 2250, f 2500, f 2750, f 3100, f 3600, f 3700,' f 5250, 7000, f 7500, f 8000, f 9500, f 10000, f 11000, f 12500, f 13000, f 14000 en hooger; en voorts verschillende HUIZEN, ZAKENp HOTELS, PENSIONS, enz., door geheel Nederlaiid. Niet op Zondag. BERIJDT Drie jaar schriftel. garantie. Hoofdagent: KALKFABRIEKEN. STOOMTRASMOLEN., STEENKOOPERIJ. Handel In Bouwmaterialen. W F. STOEI. A ZOON. Alkmaar. dat men fijt spoedig vetfeest, in dien men Oprechte Winsumer Zalf gebruikt. Alle zweren, steenpuisten, negen- oogen, bloedvinnen, likdoorns en wratten genezen vlug en geheel door 't gebruik dezer zalf. Prijs per bus f 0.60 en f 1.10. (Hoe grooter bus des te voor- deeliger in 't gebruik). Verkrijgbaar bij Apoth. en Dro gisten. - Gen -Agent J, C. DE VRIES, Winsurn (Gr.) Te ALKMAAR: fa. NIEROP SLOTHOUBER, Langestr \N- SINOH MESMAN, Magdale- nenstr.J. DE VRIES, Zaadmarkt AL KM A AH. hoek Houttil-Kaasmarkt. (Geen fooien). VANILLE IJS SLAGROOM Aanbevelend, bij de Qroote Kerk, biedt door het inrichten van den tuin prachtige' gelegen» heid tot buiten zitten. VAN OUDS BEKEND ADRIS. MODERNE INRICHTING. Kennemerstraatweg 14. Interc. Telef. 146. Doet uw ipkoopen van RIETEN MEUBELEN en MANDEN WERK aan de Manden- en Stoelenfabriek van Achterdam 7. aaast de CADETTENSCHOOL, in den Alkmaarschen Hout. 0T RUIM TERRAS. -"WW le klas consumptie. Billijke prijzen. MOOI STRIJKJE. Aanbevelend, G. VRIESMAN. HOFPLEIN, Telef. 69. Specialiteit in HeinekenV Bieren op liet (js. Zalen voor vergaderingen. K. WI L L I G M 99 Helderschevreg t.o. de Export* velling, in de onmiddellijke nabij heid station H. IJ. S. M. RUIME FR1SSCHE KAMERS. UITSTEKENDE CONSUMPTIE. BILLIJK' TARIEF. Prachtig loopend le klas de Scbepper-Billard. Tel. 303. A. J. BRIJIF. BERGEN. Breêlaan, hoek Vijverban Berge* (N.H.). Lommerrijk Terras. (Juli en An gnat a eiken avond), door de EL'«SiTE. KLAS die mei groot succes 3 achtereenvolgende seizoens ia ket Kurhaus te Scheveningcn heeft gewerkL Amsiel Pilsaner Bier. Oedureade de muziek gee a prijsverhooging. THEO BERKHOUT Interc. Telef 3. 99 99 BERGEN, gelegen recht tegenover het station. LUNCH 12 tot 2. DINERS 5 tot 7. Aanbevelend, J. HEESjDIFOEjN. Breêlaan. Telet. 5. BERGEN (N.-H.) Restaurant a la Carte den geheelen dag. halverwege den weg van Bergen naar Eg'mond, aan net einde van den verbranden Panweg. Heerlijke speeltuin met i- zitjes op ket -duin. De wandeling der toekomst. Aanbevelend, K. 8 WAAN Wc EG M ON D .Vefeenigde Badhotels en EGMOND AAN ZEE. Restaurant 3 la Carte. Autogarage. Afzonderlijke stalling v. Rijwielen. Bewaring onder garantie. P. DE GRAAF. AAN ZEE. £erst6 Fgmondsehe Hótel-Restaurant. t. o. de Prins-Hendrikstichting. den geheelen dag. Prima consumptie, billijke prijzen 2 Eerste klasse billards. Oarage. Ruime stalling voor rijtuigen. Zorgvuldige bewaring van rijwielen. Aanbevelend, O. S. OROENEWOUD BERGEN AAN ZEE. Hotel-Gafé-Restaurant geheel verbouwd en naar de meest moderne elschen Ingericht. Prima keuken. StoFIra voor Auto's, Rijtuigen en Rijwielen onder garantie. :- Jb. STROOMER, -s 9* Bergen aan Zee. den geheelen dag. BliROH» AAN ££E den geheelen dag. Afgesloten berging voor rijwielen W. Stroomer SCHOORL. 30 bedden. Mooie gelegenheid tot buiten zitten. Uitstekend billard. Goede consumptie. Billijke prijzen. B. J. DOORNENBOS. >1' SCHOORL. 2 BILLARD TOULET van Prof. G. Glorieux. Uitstekende consumptie. Aanbevelend, J. BEELDMAN. SCHOORL. (Bonds-H6tél) „DE ROODE LEEUW". Ruime speeltuin in de onmid dellijke nabijheid der duinen. Stalhouderij en Uitspanning. T. TIMMERMAN. IC Met 55 M hooge klimtrap met gezicht op Klein Zwitserland. SCHOORT/ te GROET, vlak t.o. de Kwee- kerij „Duinbosch". Gedurende de Pinkster „Kamperduin" a. d. Hondsbos- sche Zeewering. CAFÉ-RESTAURANT 99 H E I L O O. DONDERDAGS en ZATERDAGS van 7 tot 11 uur en ZONDAGS van 3 tot 11 uur mr Uitstekende consumptie. ~WW K. W ABT.' WAND ELK A ARTËN. ADVERTENTIE-BUREAU. aan de KENNEMERSTRAATWEG. Aanbevelend, J. HOED Snanrmanslaan, 'dm hul» vanaf hef S 11 o o. Telefoon 490 t is! IISSERSFEEST te Bergen, f Mg 1 Jii, i i;-13 MllIilJES 1 *ntliTl |"IT rr" lU i il *1 .1 BFïig.-.risa y Alkmaar. Telefoon 236. W. (S. E. T«LE. f L 99 ft' 06 111 I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 7