fit De Brandstoffencommlssle Alkmaar 1 at Niet te koop. FEUILLETON. S floDd»r» Een ea Twsnxtlgitö Jaargang. Zaterdag 14 Juni. Valkenjacht. Provinciaal Nieuws. AmstordamHclie limirs Noordliollaiidsch Landbouwcrediet. Openingskoersen van heden. stelt beschikbaar het geheele minlmumrant- aoen dat voorloopig naar eigen keuze kan be staan uit Belgische Anthraciet en Eierkolen of Oascokes. Bestellingen gelieve men schriftelijk te doen' aan den VE REE NI O DE N-B R AND- STOFFENIIANDEL KONINGSTRAAT 6. De maximumprijzen^ zijn als volgt: Belgische Anthraciet per eenheid afge haald 3.50. Belgische Anthraciet per eenheid thuis be zorgd 3.65. Belgische Eierkolen per eenheid afgehaald f 2.95. Belgische Eierkolen per eenheid thuis be- iorgd 3.10. Gascokes per H.L. afgehaald 2.10. Oascokes per H.L. thuis bezorgd 2.20. (één eenheid Oascokes bestaaat uit 2 H.L.) Namens de Brandstoffen-Commissie, J. H. JACOB SE, Dir .-Administrateur. ZWARTE WOLLEN 'MEISJES- EN JONGENS- EN VROUWENKOUSEN. De Waarn. Directeur van het Distributie bedrijf maakt bekend dat ZWARTE WOL LEN MEISJES- EN JONGENS- EN ROUWENKÖUSEN VERKRIJGBAAR '.IJN, op bonnen bij onderstaande winke- lers: H. BULTHUIS, Hoogstraat. Wed. G. HALFri, Westerweg 14. Mej. DE JONG, Koningsweg 77. H. W. VET, Langestraat. Mej. A. BRASSER, Laat 128. O. FINKENSIEPER, Fnidsen. De Waarn. Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS. ZWARTE WOLLENl MANSSOKKEN. NIEUWE MILITAIRE SCHOENEN EN GEREPAREERDE MILITAIRE SCHOENEN. Zij, die voor het verkrijgen van bovenge noemde artikelen, alsnog in aanmerkin, ischen te komen, gelieven dit schriftelij an te vragen' aan het Distributiebedrijf, AARDENIM'ARKT, vóór ZATERDAG 21 UNI 1919, onder opgave van legitimatie- vummer en duidelijk adres. War te wollen manssokkenl h 1.40 p. paar. 'ieuwe militaire schoenen h f 8 per paar. Jerepareerde militaire schoenen a 2.65 per paar. De Waarn. Directeur van het Distr. Bedr. C. H. SCHNEIDERS. (Vevolg). Was de valkenier zoover met het africhten f komen, dat broekje en kortveter thuisgela- en konden worden, dan onderzocht hij, of de ogel heel geschikt was voor het doel. Hij lam dan mede naar het veld twee reigers, aarbij de valk een huif droeg, opdat hij de "igers niet zou zien. Was men zoo in het da gekomen, dan werden de snavels der igers in scheeden gestokken opdat ze i*aks den valk niet zouden doorboren, en \arna losgelaten. De valk werd onthuifd en nauwelijks zag "eze hoog in de lucht de reigers, of met oeste vlucht vloog hij weg tot boven zijn prooi, om zich dan mei duizelingwekkende "»aart naar beneden te storten. De reiger wilde zich verdedigen, zoodra 'ij den booswicht op den rug voelde; maar t baatte hem weinig. Zoo wist de valk den iger levend beneden te brengen, maar spoedig vloog de roofvogel opnieuw naar ven, om ook het tweede exemplaar te ach- ^rvolgen. Wist hij ook dit op dezelfde wijze tot den dkenier, die zooveel mogelijk in de goede rhting medereed, terug te brengen, dan kon valk onder de jacntvalken gerangschikt worden. Den volgenden dag werd de oefee- ug nog eens herhaald, dikwijls met dén op- p&valkenier en ook wel met den vorst zelf en nog anderen als getuigen, en de reizei- gers hadden dan de snavels vrij. Gelukte het ook dan aan den valk beide reigers te van gen, dan oogstte de valkenier de hooge te- redenheidsbetuigingen van degenen, die bo» ven hem stonden, in, daar de valk dan be schouwd werd als een jachtvalk van groote waarde. Niet alleen werden aldus de valken afge- icht voor het vangen van vogels, maar ook son men ze wel gebruiken voor het jagen op hazen en ander loopend wild. De oefe ningen hadden dan al van den beginne af b deze richting plaats, zoodat men niet de- '•elfde dieren voor „haar" en „veer" bezigde. De valken, die later bij het jachtvermaak iet vlugst en het moedigst waren, werden 'et meest geprezen en ze konden straks ver- „Het is heèli ongelukkig", zei ze na een ogenblik, met een treurigen blik; „maar u noet doen wat u goed' schijnt". „Zullen we naar boven gaan", zei Dora, ren m de rede vallend; „de thee zal dadelijk daar zijn." De huiskamer van de Kenwyn's hadi den s' 'fden vorm en hetzelfde uitzicht als die 'an Maydenstone, maar daarmee hield de ge senis op. De armoedige meubelen! en het ■luk versletem blauw vilt op den grond deden ietn verwonderd ziin over Kenwyn's toespe- ng op dé mogelijkheid, dat hij Tregiffian zou koopen; hoewel de kamer niet den In- .iruk maakte van armoede voortkomende uit ie noodzakelijkheid!, maar van armoede, die >olijk aanvaard werd. De eenigc plaat in de kamer, boven den schoorsteen, was op zich zelf een verheerlijking van de armoede het leven op den iaagsten voet, maar toch vol liefde, vreugde en vrede. Het was een foto- g ifische reproductie in donkerblauw van schilden], die een vermagerd man met een voorstelde, da geduldig gevouwen zekerd zijn van de iiefkxaringen en lofuitin gen van de edeivrouwen die ook gedurig het „welspel" medemaakten. Een goede valkerij vertegenwoordigde een hooge waarde en werd in die dageni meer geroemd en bewonderd dan tegenwoordig een stal met de beste paarden. Was een goede valk 600 waard, voor een bijzonder best wit voorwerp werden meer malen duizenden guldens besteed. Dat de valken een groote waarde verte genwoordigden, vindt men in uitgebreide ge schiedenisboeken meermalen opgeteekend'. In. 1396 hadden de Turken bij de stad Ni- copolis onder hun Sultan Bajesid I, bijge naamd „Dzjilderim", dat beteekent „Blik semstraal," een schitterende overwinning op het Hongarsche leger behaald, en honderden Edellieden waren door hem gevangen geno men. Te vergeefs bood de Hertog van Bour- gondië de hoogste losprijzen ter bevrijding van die Ridders aan. Bajesid wilde van geen geld weten. Wat zou hij er ook mede doen, >gel is vooralen v»n. een sjn beweid. kuifje (kapje), dikwijls met fraaie jachttafe- reeltjes bestikt. Die kapjes wekken dikwijls de ijverzucht van de Jonkvrouwen op, die waar hij reeds onnoemelijk rijk was? Eindelijk bood de Hertog hem twaalf wit te valken aan en, wat goud niet doen kon, dat deden deze gewilde vogels. De gevange nen werden er mede vrijgekocht. Bij gelegenheid, dat de Fransche Koning Filipa Augustus de stad Akka in Syrië, aan de baai van Akka in de Middellandsche Zee gelegen, belegerde, vloog op de jacht een zij ner valken weg, en kwam in- h?t bezit van, de Turken/ die niet genegen waren om den vogel voor duizend' goudstukken af te staan. In later tijd stond Keizer Karei V aan de ohannieters, die ook wel „Ridders van de rde van Sint Jan van Jerusalem" genoemd werden, het eiland Malta in volle leen af, on der de enkele voorwaarde, dat ze hem ieder jaar een witten jachtvalk leveren zouden. Zoo blijkt uit het aangevoerde genoeg, hoe hoog in prijs de valken dikwijls waren, maar ook, dat de Vorsten en Edelen zóó aan de valkenjacht gehecht waren, dat ze een deel der valkerij met den valkenier medenamen, als ze ten oorlog trokken, om zich, als er niet te vechten viel, aan het jachtvermaak te kunnen overgeven, zelfs in net vijandelijk land. lebben we aangegeven, ons al lang is opge ïeeft ze hier wel gehad acoba van Beieren; in bereikte ze haar Reeds In het begin dat de valkenjacht bi heven. Haar bloeitijd ten tijde van Gravin Frankrijk en Engeland hoogste punt onder de regeering van Koning Lodewijk XIII. Maar ook daar zijn de val kerijen afgeschaft. Ook onder de Oosterliu gen was het jagen met valken een geliefkoosd vermaak, en iu Midden-Azië, Perzië en En- gelsch-lndië is het tot nog toe in eere geble ven. En nu willen we ten slotte tn gedachte met Gravin Jacoba van Beieren een valkenjacht, eigenlijk moeten we spreken van een jacht met valken, medemaken. 't Is nog tamelijk vroeg in den morgen, maar reeds is het druk bij de Egmondsche duinen, waar heden 'n Ridderlijk weispel met valken op reigers gehouden zal worden. Ook de Abt van Egmond, Heer Gerard van Oc- kenburg, die met bijna vorstelijke macht, be kleed is, zal van de partij zijn. De Abten van Egmond waren Geestelijken, doch ze namen deel aan alle Ridderlijke uitspanningen, en hoewel het houden van jachtvalken aan de Geestelijkheid verboden was, scheea Eg- monds Abt zich aan dat verbod niet te moe ten storen. Althans laat de dichter Van Len- nep in zijn „Nederlandsche Legenden," en wel in die, welke tot onderwerp heeft: „ja coba en Bertha," het volgende hoorem: Haar (Jacoba nl.) volgde een aantal ed'le hoeren. Op 't- jachtvermak belust Met boog en pijl en korte spceren, Volkomen toegerust; Terwijl bedlijdste tochtgenot, De Kloosterheer, den trein besloot, Gedost in jachtgewaad. Een witte valk, een edel dier. Zat op zijn' vuist en pronkte fier Met kap en inkarnaat." Weldra zijn veel Edelen en Jonkvrouwen op het terrein aanwezig en menigeen loopt reed's met den jachtvalk op de vuist, waarbij het dier geliefkoosd wordt. Gravin Jacoba bevindt zich nog in haar boudoir, wanneer haar door een fieren en schoonen Edelknaap haar eigen lievelingsvalk wordtgebracht tn op de nand geplaatst. Hand en arm, die den vogel moeten dra- ;en, zijn in een langen, tot Doven den elle- )g reikenden handschoen gestoken, opdat de klauwen van haar lieveling den arm niet zullen verwonden. Aan geen zuigeling wer den ooit liefelijker naampjes gegeven, dan door de Graven aan den valk werden toege voegd. Spoedig is alles voor den tocht in gereed heid. Brieschende paarden staan trappelend gereed, en blaffende honden hollen met groo te sprongen rondom de deftig uitgedosten Edeivrouwen en allen, die aan het vermaak zullen deelnemen, 't,Is nu duidelijk, dat de valken eerst aan lawaai gewoon moeten zijn, alvorens ze voor dit jachtvermaak geschikt mogen heeten. Nu blijven ze maar rustig zit ten op de hand van meesteres of meester, en handen op een net rustend, naast 'a stil wa ter; een vrouw, die bloemen plukte, en een klein kind slapend op den grond. De naam van de schilderij! was „De arme Visscher". Maydenstone's eerste gedachte bij het bin? nenkomen van de kamer was, dat als Esther dikwijls naar de Kenwyn's ging, hij haar uit zijn venster kon zien langs komen, als zij over "1de spreken, e hij haar liever zien eken, want haar chenen uitgekozen om hem op een houden. Hij was nieuwsgierig of ijkelijke verwijdering tusschenhaar het terras ging. Nu wil loopen dan met haar woorden schenen uif afstand te de klaarblijkelijke verwijdering en haar stiefmoeder zoo scherp, en van de zijde van Esther zoo onredelijk was, dat zij verlangde, dat haar vrienden onbeleefd tegen mevrouw Rosewarne zouden zijn; maar hij voelde, dat hij haar vriendschap niet zou willen koopen op eenige voorwaarde van die soort. Minder omd'at hij met mevrouw Rose warne wilde praten, hoewel zij hem in zekeren zin aantrok, dan omdat hij met Esther alleen wilde spreken op den voet van volkomen op rechtheid van beide zijden. Als zij volhardde in haar tegenwoordige, harde houding tegen over hem, wilde hij liever in het geheel niet met haar spreken. Hij was slim genoeg ora sporen van haar opwinding te zien, en hij wist niet, of zij aan chronische ontevreden heid leed, oi dat hit kEasis rast haar gemaakt voor een volgende jacht zullen beproeven de W< wonderd, er nh zullen meer woorden van lof schoonheid er van te overtreffen. Worden zoo vóór de jacht de mooiste kuifjes het meest be- gesproken wondien voor den moedigsten en vlugsten valk, en ook dan zal jaloezie niet uitgesloten zijn. gPordt vervolgd). AALDER Dz. UIT OUDE NIEDORP. De raad dezer gemeente vergaderde Don derdagmiddag 2 uur. Allen aanwezig. Naar aanleiding der notulen deelde de voorzitter mede. dat voor den armlastige D. Speur geen andere gelegenheid was gevon den. Voor het bedienen der sluis waren geen in- schrijfbiljetten Ingekomen. De bediening was door B. en wl nu voor niemendal opge dragen aan den heer D. Haars, Het kohier hoofdelijken omslag was ter goedkeuring opgezonden tot een bedrag van 14.287.41. Een verslag van de handelswinteravond- school te Schagen werd na lezing voor ken nisgeving aangenomen. Een schrijven van de Staatscommissie tot verhooging van de salarissen van de ambte naren en gemeentewerklieden moest nog door B en W. worden behandeld. Op voorstel van B. en W. werd de distri butie met ingang van 1 Juli a.s. opgeheven. Het uitgeven van broodkaarten en de werk zaamheden, verbonden aan de distributie van brandstoffen blijven voorloopig nog bij den directeur van het distributiebureau. Op voorstel van B. en W. werden vastge steld een 2e suppletoire begrooting dienst 1918. tot een bedrag van 1600 voor de dis tributie; een besluit tot het aangaan van eene eldleening groot 1600, noodig voor de istributie, een besluit tot het doen van uit gaven uit de onvoorziene groot 14.94 en een idem tot het doen van af- en overschrij- vinge ntot een bedrag van 21274,94, allen dienst 1919. Hierna werden de geloofsbrieven van de lieuwe raadsleden onderzocht. Tot toelating verd besloten. Op voorstel van B. en W. werd' de veror- iening op heffing van sluisgelden gewijzigd, Het tarief van hefifng werd verdubbeld. Vpor heen en terug moet nu voor een dam schuit worden betaald 30 cent, voor de snip voor Oude Niedorp 15 cent, voor elke andere snip 30 cent, voor een vlet 20 cent, een klei- praam 15 cent, een haringschuit 10 cent en voor een bootje of boeijer 8 cent. Getracht zal worden van hét Geestmeram- bacht een toelage te Verkrijgen voor de meer dere werkzaamheden, door het plaatsen van contra-deuren voor dat Ambaclit. Tot hooistekers werden benoemd voor 1919 de heeren K. Koeraeester, D. de Groot, P Agenant en H. Ootjcis. Volgde na rondvraag sluiting. Gisteravond geraakte alhier het ri; van den heer C. K. te Nieuwe Niedorp, dat diens paard achteruit liep en door postwagen werd aangereden, met de inzitten den onderste boven. De inzittenden kwamen met den schrik vrij, het rijtuig werd bescha digd. De smidsknecht H. li. zou hedenmorgen >en gashouder (voor carbidgas) die lek was, ioldeeren. Hij kwam er met eert lucifer bij, zoodat het keteltje uit elkander sprong. H. li. werd verwond, zoodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. oor den STAATSLOTERIJ. Trekking van Vrijdag 13 Juni. 5e Klasse, 16e i ijst PryzeBi van 70. 21 131 289 316 346 464 801 849 895 926 1000 1118 1121 1290 1395 1626 1797 1855 1899 1943 2020 2030 2056 2176 2317 2329 2340 2417 2422 2433 2459 2461 2529 2568 2591 2607 2634 2798 2845 2895 3042 3158 3170 3231* 3371 3374 3418 3462 3645 3796 3880 3884 3968 36.9/ 4008 4128 4160 4183 4263 4365 4428 4532 4540 4569 4617 4622 4758 4766 4870 49 f4 5016 5021 5081 5103 5177 5326 5396 5764 5816 5851 5876 5914 5967 6993 6030 6053 6119 6173 6191 6210 6259 6299 6485 6538 6696 6777 6795 6853 6860 7137 7145 7263 7296 7317 7333 7369 7456 7485 7555 7584 7807 7843 7905 7923 7963 8053 8146 8154 8162 8178 8322 -8416 8575 8580 8589 8748 8969 8977 9025 9087 9097 9104 9149 9178 9271 9272 93S4 9443 9694 9810 9822 9929 10095 10223 10317 10459 10463 10473 10763 10776 10812 10848 11046 11098 11124 11536 11604 11608 11654 11794 11922 11971 had in een crisis van haar leven. Dora ging de kamer uit, om wat haast te maken met de bereiding van de thee, en Maydenstone begon met Esther over de heide te praten. Alsof zij vermoedde, dat hij! het onderwerp gekozen had, om bij haar in de gunst te komen, luis- ;emaakte belangstelling. terwijl ren beschreef om terde zij met bij zijn vrucEtelooze pogingi de Negen Maagden te vinden. „Misschien was het voor mijn gemoedsrust goed, dat ik ze niet gevonden heb'', zei hij. „want ik voelde dat als ik eenmaal ingewijd zou geven om de dingen, die ik doen moet. Zelfs nu ben niet meer zoo zéker van hen als vroeger." „En denkt u, dat dat ongelukkig zou zijn?" vroeg zij spottend. „Integendeel, ik weet niet zeker of het niei een bepaalde aanwinst zou zijn. Misschien zou iemand mettertijd volkomen wijs worden, §ls hij buiten leefde. „Evenals de man, die niet wilde lezen op dat zijn denkbeelden niet verstoord zouden worden?" „Neen, juist om de tegenovergestelde re den, omdat hij in nauwer aanraking met an dere mannen en vrouwen zou komen dan mo gelijk is in sociëteiten of salons, of zelfs bij het naar de kerk gaan." 11976 1197V 11WB 12013 12079 12292 12330 1248S 12535 12667 12698 12738 12780 12883 12994 13013 13140 13282 13301 13392 13737 1389® 14043 14087 14243 14453 14293 14309 14429 14434 14520 14528 14549' 14594 14679 14705 14809 .14943 14968' 15217 15230 15250 15331 15406 15471 15620 15951 15967 16017 16076 16090 16132 16160 16197 16307 16412 16425 16508 16530 16532 16586 16618 16775 16924 17043 17140 17377 17420 17586 17609 17628 17648 17775 17885 17912 18184 18267 18316 18690 18734 18811 18818 18889 18942 19000 19047 19121 19183 19325 19517 39542 19636 19801 19817 19830 19866 20094 20B13 20430 20492 20542 20582 20672 20770 20901 NIETEN. 47 88 119 178 183 270 368 372 440 472 507 531 532 557 584 618 624 638 657 662 667 835 841 854 868 912 931 980 981 1006 1037 1050 1057 1086 1098 1115 1166 1210 1215 1314 1319 1374 1429 1441 1444 1449 1477 .1584 1587 1635 1852 1$77 1881 1895 1957 1962 2014 2019 2067 2096 2103 2125 21'28' 2130 2135 2164 2174 2177 2184 2193 2194 2237 2278 2307 2346 2365 2381 2402 2445 2448 2449 2457 2493 2517 2531 2533 2572 2579 2593 2658 2715 2724 2738 2786 2856 2859 2882 2926 2986 3010 3054 3073 3098 .3116 3176 3221 3242 3261 3266 3275 3317 3363 3391 3415 3492 3530 3594 3610 3637 3649 3658 3677 3679 3739 3743 3791 3816 3835 3886 3951 3958 3994 3999 4049 4062 4078 4088 4091 '4103 4111 4120 4145 4191 4193 4198 4214 4227 4238 4243 4315 4332 4336 4368 4375 4388 4394 4512 4551 4582 4583 4584 4606 4614 4620 4701 4780 4802 4839 4862 4939 4947 4958 497Q 5038 5042 5046 5057 5090 5092 5117 5140 5141 5172 5229 5259 5321 5324' 5398 5438 5446 5468 5484 5514 5522 5585 5593 5622 5628 5631 5645 5740 5797 5812 5839 5894 5911 5933 5936 5969 5984 45002 6016 6036 6047 6079 6088 6103 6U6 6133 6193 6215 6248 6272 6273 6284 6285 6352 6361 6418 6428 6451 6461 6498 6502 6503 6528 6566 6591 6613 6658 6662 6721 6743 6775 6789 6799 6818 6909 .6920 6948 6967 6970 6992 7035 7078 7095 7101 7140 7149 7169 7246 7247 7280 7344 7398 7412 7449 7513 7533 7548 7586 7628 7655 7701 7713 7720 7745 7808 7815 7856 7881 7955 7988 7990 7993 8023 ozüv 8374 8383 8410 8486 8494 8535 8555 8558 8629 8667 8672 8681 8690 8706 8764 8766 8767 8807 8819 8853 8858 8873 8907 9026 9062 9065 9073 911D 9135 9145 9.167 9196 9346 9399 94ÓO 9403 9405 9412 9486 9529 9534 9574 9592 9616 9624 9633 9675 9680 9696 9780 9796 9858 9877 9908 9924 9933 9934 9965 10010 10068 0088 10092 10165 10183 10199 10298 .0353 10357 10375 10395 10429 10452 '0512 10522 10538 10550 10610 10660 0702 10788 10798 10802 10887 10896 0922 10983 11005 11015 11063 11138 .1217 11251 11267 11269 11278 11280 1282 11376 11383 11441 11483 11486 1498 11538 11583 11632 11634 11641 .1677 11685 11723 11806 11913 11920 1949 12038 12043 12112 12113 12246 12271 12288 12312 12332 12347 12358 '2372 12381 12439 12544 12556 12570 12602 12683 12727 12740 12746 12764 12787 12810 12819 12839 12857 12908 12916 12034 13002 13009 13021 13029 .3116 13120 13166 13175 13176 13188 13208 13233 13256 13265 13283 13288 3338 13339 13344 13355 13357 13498 3519 13543 13545 13550 13556 13688 3733 13778 13798 13821 13832 13833 '3838 13881 13980 14012 14132 14136 i4160 14185 14207 14245 14281 14361 4366 14373 14409 14426 14450 14465 4517 14519 1579 14618 14626 14629 4632 14663 14710 14728 14741 14789 4933 14934 14967 14980 15016 15033 5081 15134 15180 15211 15277 15296 .5340 15350 15364 15403 15446 15467 .5531 15549 15612 15672 15692 15722 15731 15745 15796 15834 15839 16025 16028 16058 16066 16106. 16124 16127 16156 16170 16221 16223 16240 16270 16306 16304 16318 16326 16391 16407 16504 16509 16543 16566 16591 16603 16605 16612 16668 16672 16698 16746 16776 16791 16833 16861 16869 16914 16981 16988 16997 17056 17068 17071 17120 17151 17160 17181 17198 18206 17213 71266 17304 17329 17374 17391 17415 17440 17451 17452 17494 17532 17567 17604 17699 17722 17723 17796 „Dat lijkt erg op onzin", zei ze lachend, ofschoon zichtbaar belangstellend. „Ik geloof toch werkelijk niet dat het dat is. Als iemand op de heide woonde, zouden het eten en drinken en de rust en' huisvesting en het voetwater dat hij zijn gasten bood, din gen zijn van groot gewicht. Soms zou het zelfs een1 zaak van leven en dooct zijn." „Nu, waarom gaat u dan niet op de heide wonen?" „Daar hebt u het", zei hij schouderophalend. „Te zien, wat men doen moet, is één ding, en1 het te doen is een ander". „O als ik een man was!" Zjj haalde d'ep adem en draaide zich om, om uit het raam te kijken, met baar vingers op het kozijn trommelend. Dora kwam de ka mer in, gevolgd door het dienstmeisje met het theeblad. Kenwyn vroeg, of hij de lamp zou aansteken, maar Esther en Maydenstone zei den tegelijk „neen" In de schemering lieten' zij onwillekeurig hun stemmen dalen, en kwamen van het eene onderwerp op het andere, zooals dat bij1 ver trouwden gaat. Toen zei Kenwyn tot Esther: „Ik zag Kitty vanmorgen buiten1 met haar kindermeid. Zij ziet er nogal bleek en mager uit." „O, vindt u dat?" vroeg Esther met ver- •chrikte stem, dte «etap in het rustige ge- 17838 17848 17850 17833 17858 17899 17904 17915 17935 17948 17993 18041 18046 18075 18079 18097 18110 18185 18199 18224 18228 18260 18272 18288 18293 18345 18346 18383 18385 18421 18423 18459 18464 18528 18554 18617 18631 18633 18640 18682 18814 18841 18845 18855 18869 18871 18913 18926 18945 18955 18981 19029 19043 19115 19176 19204 19216 19221 19226 19271 19275 19372 19486 19528 19537 19546 19619 19689 19715 19740 *19743 19744 19757 19794 19804 19810 19832 19833 19856 19857 19881 19923 20017 20089 20116 20139 20149 20198 20271 20332 20377 20395 20414 20424 20429 02501 20510 20557 20600 20601 20615 20643 20669 20702 20716 20743 20759 20786 20818 20827 20844 20996 20997 Se klasse, 15e lijst: 14995 moet zijn 14994 De verbetering op vorige lijst 10116 70 moet zijn met 100 vervalt Op de 13e lijst staat 10156 70, dit moet zijn met 100. van 13 Juni 1819, mi ea Vorige koer. 10 22*1» 22'/» 23»/* 23'/, 59'Vi. 10 V, 9*/* 121/, 12'/, IU'/, 140 140V, 156 108 106 '28'/,. 108 Vs 105'/, Siu/i, 4SV* i58«/« 155 148 V, 142 357 V, 5 32*/, 9Vk 96 155»/, 155 308 301 133J/, 730% 1361;* 5081/* 506% IWk 106 J50V* i'50% 3331/8 232 1187/, 385 385 366 365 207 205 337 136% 180 178% 233'/* 233% 224'/* 223 262'/* 259 282 281% 278 Vb 279 313"* 311 263 V» 508 224 309% 497 Mededeelingen van Zaterdag 14 Juni. Oliewaarden en Culturen flauw. Scb vaartaandeelen wat lager. Amerika ongi meerd. Tabakken stil. sprek klonk. „Ze moest e'genlijk heel gezond zijn" voegde zij er bij„zij is bijna den geheelea dag buiten". „Kitty groeit heel hard," zei Dora; „zij ia groot voor een kind1 van vijf jaar." „M^ar u vindt toch niet, dat zijl er slechte uitziet?" vroeg Esther angstig aan Kenwyn. „O neen," antwoordde 'hij op een toon, waaruit bleek, dat hij spijt had van zijn op merking; kinderen kunnen) zoo veranderen van den eenen dag op den anderen, en ik heb haar eenigen tijd' niet gezien. Zij schijnt heel veel van haar kindermeid te houden," voegde hij er schijnbaar los bij. „ja, Betje is een aardig meisje." „Is zij tut PorUi Enya?" vroeg Kenwyn ter loops. „Ja. zij is een van de dochters van Mat- til ijs Curnow". „O, dien ken Ik", zei Kenwyn; „Matthijs is een brommige, oude man, en men zegt dat hij bijzonder streng voor zijn kinderen is, maar ik mag hem toch wel." Ik oen bang, dat Betje gauw zal rd gaan ging er verder; „zij is we verloofd met den jongen Bert Carbines, en ik geloof, dat zij plan nebben te trouwen, zoodra hij van zijn reis terug is. Zij heeft hem al langer la ten wachten dan hij prettig vond, omdat ze zooveel van Kitty houdt". (Wurcit vwmlgd} Mo. 188. ,B|» (5) U', Q AOA O') nn Q')ri'7 QOCA QQ/11 ouJÖ 0 LH ojjy 0.j41 Opgave vin ST A ATSLEEN IN GEN NEDERLAND. pCt. Oblig. N.W.S. v. 100Ü 1918 Oblig. N.W.S. van 5U0/1000 1917 dito vso f 1000 Oblig. dito dito dito dito dito Ned. ind. 1915 f 1000 dito 1000 LAND. 5 4 bi 4 4 4 4 4 1916 BU1TE OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. J an,Juli RUSLAND. Obl. 1906 trs, 2500—5000 iwangorod Dombr. GR. 625 Nicolsi Spw. 100 Geconsol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889»90 GR 625 be Emissie, 189L GR 625 TURKIJE. Bagdad Spw. Ie serie 1904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciate en GemeenUL Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 .5 Bank- en CredieMnsteUIngen, Amsterdamsche Bank Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aaml. Spoorwegen. HolL Ijzer. Spoorw. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. QbL Mij. t ExpL v. Staatssp. ObL Premieleenlngen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 (f 100) BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie 414 4 3X 3 214 5 5 5 5 414 Vorige koers 92 801/, 69 62V, 508/8 928/8 91V» 21U/1» 43>/u 281/s 378/4 31 30 31 Vis 291/8 591/4 898/4 961/4 951/4 185 203 144 95 Vi 951/, 87 107T/U 6818/1, 3 914/é 83 81 691/s 618/4 50i/, 927/8 917/, 21* 291/1 38 30 Vb 31 Vs 28 59 Vs 897/» 189 U4V» 96 95i/i 86 107 3 Atc.hif) Top. S. Fé G. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a. dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. C. A. Mexican 2e Pref. A. Southern l'ac. Comp. South. KIw. Vot. Tr. Gew. Union Pac. Railr. Cy. C. g. Anaconda Copper C, v. A. Am. Car Foundry Co. C. v. A. Arner. Hide Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A. int. Merc. Marine aig. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert v. A. Kon. Ned. Mij. t. o. v. Petr. br. A A. A. 1027/g 108/s 30i/, 29"/* l25»/i» Orion PetroL Mij, Steaua Romana Petr, MiJ. A. Companja Mercantil Argentina A Cult My. der Vorstenlanden A id. id. id. Wiuataand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel My. C. v. A. Nedcrl. hut, Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. My. Aand. Nedert. Rubber Holl. Amerika Lyn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. My. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. My. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart My. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Kotterd. Lloyd A. Stoomv. My. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli>Maatschappjj Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak»Mij. Aand.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 9