DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. E Watertochtjes per „Alkmaar Packet" i\o. 140 DIJS 81) AO 17 J U NI. IMtenlandsch overzicht. over het Alkmaarder Meer naar MARKENBINNEN of KNOLLENDAM. l'roviiiciiiji I Niiu AbonnemenUprll* bi] vooruitbetaling par 9 maanden f t.65, franco par post f 1,90, Bewijsnummers 6 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brlewfn franco N V. Boek» en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster A Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. nm BrocMorii thatzau het antwoord der Geallieerden gezonden, dat thans als definitief vredeatractaat zal dienst doen. De officieele tekst daarvan ia nog niet te- katd maar dit neemt niet weg, dat men reeds over voldoende gegevens beschikt om( de aan de DUitscÜera gedane concessies te kunnen be oordeel en. Naar uit Parijs wordt gemeld bestaat bet document uit drie gedeelten, waarvan het eerste een korte wilsverklaring van de Gealli eerden bevat en op Jiet ultimatum-karakter van het antwoord wijst. Het tweede deel bevat een memorie van 50 bladzijden waarin de handhaving word! ge rechtvaardigd van de meeste verdragabqm llngm ei de amendementen worden toege li,rik welke men heeft toegestaan. Het derde deel bevat dm nieuwen tellest van de artikelen met toelichtende verklaringen De-.e bjjiagen zullen stiet (gepubliceerd won De correspondent van het Hbl. meent dat de amendementen hoogstwaarschijnlijk de volgende zullen zijn, Duhischland zal vier maanden tijd worden gegeven om voorstellen te, doem betreffende het totaal, van do schuld en do wijzen van be taling, welke kan geschieden ih koopwaar en handenarbeid. De geallieerde® zuil®® maanden hebben om te antwoorden. Binnen zen tot achttien maanden zal co» plnsbsfldcf wordsn gehouden in het gedeelte van Opper-Sdezië, toegewezen aan Polen. Bovendien' zal men overeenkomsten uitwerken voor de levering van steenkolen en de finan. cierie qtwatie." Betreffende ide toelating van Duitschland tot. den Volkenbond beloven de geallieerden dat dit Land bimn.én korten tijd kan tob treden. Het onderzoek van de Duiteche economilsehu vooratóllen, welke het karakter van wederfcee- righrtSJ hebben, Ja uitgesteld tot die toelating. De geallieerden beloven omnkiddlijk foe- 3 gen te voeren over de vermindering aan 'd a&ff Brockdorff Rantzau overhan- Dat gaf, naar de Temps meedeelt, tot,geen enkele plechtigheid aanleiding. De i/ viidserming der Duitsche minderheden in ile gebieden door den Volknfooud aar» Dute hland ontnomen, wondt toegezegd voor de eerste drie jaar. Duitachland zal een leger mogpoi onderhouden ven 200.00B maai, in plaats van 100.000 man. Voor het bestuur van het linker Rijnoever- gebied tijdens', de bezetting zal eea hoogs bur ger-commissie worden benoemd, waaraan alle bestaande militaire commissies ondergeschikt EulJm rijn. De Duitachens krijgen een termijn van vtyf :sn om te ondertcckenen. Pbrkeaa meent te weten, dat do toelating vaan Duitachland in den Volkenbond afhankelijk zal worden gesteld' van de voorwaarden, dat Duitschland van te voren velschillende waar borgen geeft. Indien de Dufe hera niet teekmen, zullen Volgens de Chicago .Tribune, de Amerikaan» «fhe troepen van het ijjruggehoofd Cöfolmte over 90 K.M. voorwaarts rukken terwijl de Ensclrchen Fssea - srulkn hereto en dt Dair-rhen van «Ui Keh'' nprofckm, De opperste WtÉkideownmWc heeft «tic noodige maatregelen getroffen: voor bet geval van nict-onderteekening, maar .de neutrale mogendheden zouden verklaard hebben, niet aan een blokkade te zullen meedoen. Volgens een Reuter-bericlri Is het begelei dende schrijven van de Geallieerden in zulke woorden gesteld, dat men wel toegeeft conces sies te hebben gedaan maar daarnaast al Duitschlands misdaden nog eens scherp in bet licht stelt. Zoo wordt o.-a. gezegd, dat naar de mee ning van de Geallieerde en Geassocieerde mo gendheden' de oorlog de 'grootste misdaad was die ooit tegenover de menschheid werd bedreven. Duitschlandi moet voor zijn misda den vergoeding geven. De geallieerde en geassocieerde mogendhe den, heet het verder, hebben maatregelen ge nomen tot herstel van den Poolschen staat met vrijen toegang tot de zee. Het ételsel be treffende eht Saarbekken zal 15 jaar van kracht zijn. De Geallieerden hebben de in boorlingen in de Duitsche kolonies, die zich krachtig tegen terugkeer onder de Duitsche heerschappij verzetten, tevreden gesteld. Indien Duitschland blijkt voornemens te zijn de vredesvoorwaarden uit te voeren, zal de volkenbond zoo spoêdig mogelijk voltooid worden door de opneming van Duitschland. Wat liet Duitsche protest tegen de blokka de betreft, zij opgemerkt, dat de blokkade steeds een als wettig erkend middel bij de oor logvoering is geweest. Het antwoord der Geallieerden wijst er op, dat het Duitsche memorandum niets bevat, dat hun overtuiging aan het wankelen brengt, dat de onmiddellijke aanleiding tot den oor log was het opzettelijke besluit van hen, die de Europeesche quaestie zoo noodig door oor log wilden oplossen. De Geallieerden zijn van meening, dat de bestraffing van de mannen, die daarvoor in de allereerste plaats verantwoordelijk zijn, een eisch van het recht is. Duitschland zal toegestaan worden het le ger meer geleidelijk te verminderen dan thans werd geëischt. Dp de Duitsche maritieme voorstellen kan niet woéden ingegaan. Wat het herstel betreft mag Duitschland een glo bale som voor de regeling van het geheel of een deel zijner verplichtingen aanbieden. Uit Versailles wordt geméld, dat de ant- Het uitstel van vijf dagen aan Duitschland toegestaan om antwoord' te geven loopt in den middag van Zaterdag 21 Juni af. Het zal i' drie dagen Insluiten, noocfig voor het opzeg gen van den wapenstilstand. Indien de Duit sche regeering bij het veriöopen van den ter mijn haar bedoeling kenbaar maakt om tie voorlooplge vredesvoorwaarden in gewi; don vorm te onderteekenen zal de plechtigheid der oriderteckening Maandag of Dinsdag in de spiegelzaal vaa het kastéél te Versailles ia tegenwoordigheid van ale gevolmachtigden der geassocieerde landen ter vreddesconferen- tie in haar werk gaar. De voorzitter der Duitsche vrcdesdelcgatie is vertrokken «a 70 zijner medewerkers gevol machtigden en raadslieden zijn mee gegaan. Te Versailles blijven h: afwachting van hun terugkomst een honderdtal leden der af vaardiging over. Deze week dus nog zal de groote beslissing moeten vallen. Zal dé Duitsche rogeering dc gegeven con cessies voldoende achter? Hot (a niet te vcrwacMen dat de Gen Ulcer- dan, met 'uitzondering vollicht van Duitech- landa opneming in den Volkenbond', nog tot nadere concessies bereid xutkw blpaa. De dag der berttettyg nadert Dat do Duiiscfoers nog «teede niet veel te vertellen hebben blijkt wel uit de geschiedenis ken Poolse' die doorgi dank daarvoor heeft generaal Haller zoo van de veel besproken Poolsche troepen. Duitschland heeft die doorgelaten en als auw de troepen in Polen waren deze tegen e Duitsche grenstroepen laten optreden. Bovendien1 hielden de Polen de treinen vast waarin de Duitecho regeering hen vervoerd had'. Wat dit laatste betreft heeft Foch eenige concessief! gedaan maar overigens de Duit sche regcering bevolen de Poolsche troepen weer geregeld te vervoeren waaraan door do Duitschera voldaan Is, Heruit blijkt wel het beste dat zij zich hun moeilijke «n afhankelijke positie heel goed be wust iijja. IS uil .on hi lid srcsrdnotg dér entente gemel. gfejare 'ave,ad halfzeven HET VERHAAL VAN DE VL1EOTOCHT OVER DEN' OCEAAN. De geheele vluéht van New-Foundland naar Ierland, aldus de Telegr,, is volbracht en de prijjs van de „Daily Mail" blijft in En geland, Het publiek is verrukt dat een Britsche be manning in een Britsch vliegtuig déze histo rische® vii cht volbracht heeft. Het bericht, dat de .Vickera Vimy Rolis"- machine in Clifden veilig was geland, ver spreidde zich als een loopmd vuurtje door Londen, waar de vreugde natuurlijk groot was, hoewri dc menigte uict zoo in extase kwam als toen het bericht kwam van Haw ker's redding. Hawker, die ook verheugd was over den «ticoesvpllön vlucht, vond' het een schittewdf prest tie. 'Khpltete Alced «i lult. Brown zijn hedmti als nationale helden gehuldigd. In een onderhoud, dat kapitein Alcock met de pers had, bracht hij nog even in herinne ring, dal hun machine bij re:i proefvlucht in St. Johns een klein ongeluk had* waardoor een kleine reparatie noodzakelijk was, waar mede zij op tijd klaar waren, om voor de HamcUey Page te vertrekken. Zij hefofoen den gebeden afstand van 2000 mijlen met een geweldige snelheid gevlogen1 en waren zoodoende binnen 16 uur over den Oceaan. Als een bewijs van de groote moeilijkheden, waarmede zij tengevolge van den dikken' mist te kampen hadden, geldt wel dat zijn nu eens tienduizend voet hoog waren', dan weer slechts tten voet boven de oppervlakte van den Oceaan vlogen Luitenant Whitten Brow nvloog direct naar zijn bruid, welke hem te Londen wachtte, om daar in het huwelijk te treden. Generaal Syhes, de chef van het vliegwe- zen, wees er op, dat dit type van de Vickers- machine hetzelfde is, dat ook grootendeels in den oorlog gebezigd is, alleen voorden vin extra reservoirs. KORTE BERICHTEN. Te Weenen hadden communistische on lusten plaats, waarbij! dooden en gekwetsten vielen. De bevolking van Weenen verkeert in groote spanning daar de communisten voor morgen groote demonstraties aankondigen Het garnizoen is op alles voorbereid. Men vreest een, poging fot staatsgreep. Er heerscht groote spanning tnsschen de sociaal-demo- eraten en 'de communisten. Eerstgenoemd» u zijn vast besloten elke communistische poging onlusten uit te lokken' met de wapens te 'o der drukken. De communisten verklaren dat de demonstraties rast'g zullen verloopen, waa neer ze niet geprovoceerd) worden. Bijl eenzelfde nota, waarmede de staat,- kanselier Renner de memorie over de Duit- schers in Sudetenland aan de vredesconferen tie toezond, Zijn ook de voorstellen gevoegd, door de voornaamste belanghebbenden van het Oostenrijiksch-Sllenische kolendistrict ontworpen, en die betrekkjng hebben' op rt internationalteeering van dit kolenbekken, Waarbij Renner betoogt, dat dit voorstel we gens de wanorde, die in het district heer&l. alle aandacht waardig ia. Renner drong er in een nota aan Cle- menceau op aan, dat de Ziud-Slavcn aan de eischen der geallieerden zullen voldoen. Amerika weigert-verder levensmiddelen te. zenden naar Polen, daar dit de bepalingen niet nakomt voor het terugzenden oer wag gons Êr Is een spoorwegstaking In China in verband met de anti-Japansche beweging. De intern. syndical:'etisdie en sot. con ferentie* te Parijn voor mi intern, staking zijn mislukt. De voorgstelde verkoop der Britsche itoh nage van de Miarinetrust door de aandeelhou dersvergadering verworpen. In de Britsche machine- en scheeps- bouwinduetrie dreigt een nieuwe staking. De leden der Oostenrijkse/te delegatie crijn uit St. Germain naar Weenen vertrok ken. - Een Vloedgolf fleeff ff Melne eilanden van de Tdngagroep (Australië) doen ver dwijnen. Amerlkamsche troepen overschreden de Mexikaansche grem. u, W'1 'ui, -"k hpj.fom hij de verkiezingen voor den gemeenteraad te Miinehen, de nederlaag geleden. De Tm n wedt afvaardiging van VaucroRson ,ajt.wr jnuy-enrj'-aait bracht. Men maakt juit trofpcnfeewegïngeio raiz. opj, dat Duilschlapé' srehi is W ei-LPradsen prijs te geven, Te Lübeck wrri n ixt imtnnb wiv, kels met icvensmidüeim geplunderd. De diplomatieke bei rekkingen fasdiea Oekrajina en Roemenië zijn officieel verbro ken. Spanje heeft de onafhankelijkheid van TsjechoSlowakijc erkend. De haven van Zeehrugge ia officieel her opend. Van ALKMAAR 10. 2.SO 6.- uur. Terug te 12.15 5.15 8 45 SHt Volledige dienstregeling gratis aan het Hoofdkantoor, VEE NAAR pELGIë. Bij de besprekingen aldus wordt uit Brussel aan liet N. v. d. D. gemeld -- welke op het Ministerie van Landbouw door Belgi sche en Neder landsciie gedelegeerden gehou- den zijn, is eene regeling getroffen voor de voorziening van melkvee en volle vaarzen voor de gemeenten in dé geteisterde stirrken. Nederland zal een uitvoer in onbeperkte mate toestaan en erkende handelaren aanwij zen door wier bemiddeling afgevaardigden van de betrokken Belgische gemeenten zullen aankoopen. Te, Purmerend werden 700 runderen aan gevoerd, welke door de Belgische Commissie waren aangekocht voor den uitvoer naar België De koeten werden door,den heer F. J I ivssellioff, den' vooimaligen directeur van het Rijkskantoor voor Vee en Paarden, voor de legeering „overgenomen", ten einde verder te kunnen worden vervoerd. N'EDERL. VEREENIOINO TOT BESCHERMING VAN VOGELS. Onder voorzitterschap van dr. J. Bnttikofer hield zaterdagavond de Nederlandsche Veyee- nlging tot Bescherihing van Vogels haar alge- nieetle ledenvergadering in het Sociëteitsge bouw der Diergaarde te Rotterdam. In zijn openingsrede wijdde de voorzitter woorden van groote waardeering aan wijlen den heer II B Bfijdenstcin, te Enschedé, lid van het hoofdbestuur, wiens overlijden een zwaar verlies voor dc v e reen i ging wordt genoemd Uit het jaarverslag van den secretaris bleek, dat dc vereeniging zich in de laatste jaren steeds heeft kunnen uitbreiden. HET ONTWERP-LAGER ONDERWIJS. Naar „De Amsterdammer1' uit parlemen taire kringen verneemt moet het in de bedoe ling liggen het ontwerp Lager Onderwijswet van minister De Visser spoedig in de afdee- lingen te onderzoeken en dan vóór de be grooting dit ontwerp-wet in de Tweede Ka mer te behandelen. Men verwacht dan, dat de Eerste Kamer begin 1920 het ontwerp zal behandelen, zoo dat de wet dan midden in 1920 in werking zal kunnen treden. ZOMERVERGADERING VAN HET INTERNATIONAAL INTERMEDIAIR INSTITUUT. Zaterdag werd te 's-Gravenhage de zomer vergadering gehouden van den Raad van Bescherming van het Internationaal Interme diair Instituut. Tweemaal 's jaars vereenigen Raad van Be scherming en Raad van Bestuur van deze stichting zich met elkander, naar de statuten voorschrijven 's winters voor de vaststelling der begrooting, 's zomers voor de beslissing omtrent het gevoerde beheer over de ontvan gen en uitgegeven gelden en de bespreking van den toestand der Stichting. Mr. C. van Vollenhoven, hoogleeraar te Leiden, verkreeg het woord voor een korte beschouwing over het onderwerp: „Den Haag en Genève", welke de vraag in zich sluit waar de zetel van den Volkerenbond be hoorde te worden gevestigd. 1 DE ACTIE VAN HET SPOORPERSO- NEEL. Zondag*! eld dc Nederlandsche Vereeni ging van Spoor- en Tramwegpersoneel een buitengev/oon congres te Amsterdam als de monstratie voor hare eischentoekenning van eene uitkeering ineens van 60 en van 0 per week, verkorting van arbeidstijd en spoe dige invoering van de Tramwet. CENTRALE NEDERLANDSCHE AMBTENAARSBOND. Het hoofdbestuur van den „Centrale Ne derlandsche Ambtenaarsbond" heeft Ged. Sta ten van Noord-Hólland gewezen op den noodtoestand waarin het provinciaal perso neel is komen te verin ren door het zécr lang uitblijven van de toegezegde algetneege sala risherziening. Gevraagd wordt, deze aange legenheid zoo spoedig mogelijk met genoemd college te moge® bespreken, ten einde toe te lichten het aan de Provinciale Staten gerichte verzoek tot verlening van een voorschot van 200, in -afwachting van de komende salaris- verbetering. Het hoofdbestuur is voornemens, bij dit ondeihoud aan Ged. Stab- plannen iu overweging h geven waardoor dc alge- meene salarisherziening nog .dezen, zomer beslag zal kunnen krijgen. Het bestuur van de vereeniging voor Pro vinciaal Pes.none*! iu Nooiu-Hollaud had aan Ged. Staten verzocht om, nu de dritoitie- ve wijziging van de salarissen niet spoedig tot staiia kaA komen, mS bedrag in cc-o wat te keeren. Ged. Staten hebben thans bericht, dat zij in dien geest voorstellen zullen doen aan de Staten. BRIEVENMALEN. De navolgende brievenmalen zulïenrworden verzonden, aan Hr. Ms. Pantserschip „Ko ningin Regentes" 17 en 24 Juni e.k. naar Pori-Sai Algiers. Port-Said', 27 Juni, 1, 4 ent 8 Juli e.k. naar Algiers. Indien belanghebbenden hunne brieven en andere stukken In deze brievenmalen wen- schen opgenomen te zien behporen deze vol doende gefrankeerd' te worden en voorzien van twee elkaar snijdende lijnen over het ge heele adres, van den eenen hoek naar den anderen. De Dixeeteui van het Postkantoor Amster dam brengt ter kennis, dat brievenmalen zul len worden verzonden naar Nederl. Oost- Indië per S. S „Prins der Nederlanden" van de S. Mij. „Nederland". Het zeeposttarief is op deze zendingen van toepassing. Laatste buslichting ten hoofdpost- kantore alhier 20 Juni 12 uur 's nachts', aan- geteekende. stukken tot 8 uur 's avonds. Voor groote partijen drukwerken aanmerkelijk vroeger. Postpaketten met deze gelegenheid te ver zenden, kunnen worden aangeboden tot 8 uur 's avonds en moet envergezeld zijn van certi ficaten van oorsprong, geviseerd door de N. O. T. NATIONAAL CONGRES VOOR VAKONDERWIJS. i Op den laatsten dag van het congres werd dit geleid door den voorzitter mr. L. N. Roo- denburg. In behandeling kwam het vraagpunt: „Op welke wijze behoort het toezicht op het vak onderwijs te worden geregeld?" Prae-advi- scur was de lieer Th. M Ketelaar te Amster dam Hierna was aan de orde het vraagpunt„In hoeverre moet het algemeen vormend onder wijs als deel van het vakonderwijs een bijzon der karakter dragen?" Prae-adyiseurs waren dr. J H Gunning Wzn., Hilversum, en mej Ida Heiiennans, Rotterdam. EEN FEDERATIE VAN BURGER WACHTEN. Naar de Tel. verneemt zullen, ten einde de samenwerking van de burgerwachten in ons land te verzekeren, door het hoofdbestuur van den Bond van Burgerwachten in ons land overal vergaderingen worden belegd met de besturen der burgerwachten en de burge meesters, ten einde tot federatie van verschil lende doelen te komen. TIENDE OOMM'UNISTISCH JAARCONGRES. De agenda voor het 10e jaarcongres der Communistische partij, dat 28 en 29 dezer te Groningen gehouden zal worden, vermeldt onder de voorstellen een van het partijbestuur tot het houden van een bijeenkomst van alle Raads- en Statenleden' der Comunistische Partij op Zondag 6 Juli te Amsterdam. O.m. hebben de afdeelingen Deventer en betrouwbaar te maken voor het kapitalisme." Uit het jaarverslag, dat dé ag«aida 'verge zelt, blijkt dat op 1 Aprirde partij 1799 leden telde, verdeeld over 49 afdeelmgea. DE ACTIE VAN HET SPOORWEG PERSONEEL. - Het hoofdbestuur der Nederlandsche Ver eeniging van Spoor- en Tramwegpersoneel heeft zich tot de directie der Staatsspoor ge wend met het verzoek D. O. No. 6 der Ne derlandsche Spoorwegen in dilr voege te wijzigen, dat het loon van het losse personeel in plaats over 6 over 7 dagen wordt uitbe taald, zooals voor vele groepen vóór de in voering dezer D. O. reeds gebruikelijk was en waardoor het loon van het losse personeel meer in overeenstemming zal komen met dat van de vaste beambten. UIT BEROEM. De Raad Vergaderde s,iRrmorgai wfelr lig- Bij de opening herdicht de voosjfctóter- tet overleden raadslid en vroegvren ertcrader, den heer W Veenhuijsen, dié, 25 jaar' een ijverig raadslid was geweent en eté&ds voor zijn meening uitkwam. De wegenschouw werd gewijzigd «at vast gesteld op 23 Juni. Ingekomen stukken: De wijkverpleegster, mej. de Vries1, vroeg om ontslag. Dit werd eervol verleend. Beslo ten werd mej. Verweijne, die bij de laatste benoeming op Nó. 1 stond, te verzoeken of zij de benoeming op dezelfde condities zou willen aanvaarden. De ingekomen geloofsbrieven van de hee- ren Bamaart, Hoksbergen en Oldenburg werden goedgekeurd. De bewoners van Bergen aan Zee verzoch ten of het vuilnis niet 3 maal in plaats van éénmaal weggehaald kon worden. De ge meente had weinig uitgaven voor Bergen aan Zee en geniet meerdere voordeden. Besloten' werd' te trachten het vuilnis opha len te Bergen aan Zee uit te besteden. Een circulaire van de Staatscommissie aangaande salarissen burgemeester, ambtena ren en werklieden zoodanig te,regelen, dat zij aan de nijpende omstandigheden aanpassen. Voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van den klokkenist cn dood graver, om in dezelfde conditie te komen als andere gemeentewerklieden. De voorzitter zeide, dat de adressant een- daal verhooging gehad1 heeft, en' duurtetoe- slag. Hij was bovendien geen vast arbeider. Het adres ging tot onderzoek in handen van B. en W. Verzoekschrift van den heer F. De Heer Klots, om niet over te gaan tot het stichten van een M.U L.O.-school, maar af te wgchten het persoonlijk initiatief op grond van wij zigingen in de Onderwijswet. De voorzitter Zei, dat dit schrijven niet in de vergadering van B. en W. behandeld is Spr. stelde voor het voor kennisgeving aan te nemen. De heer Barnaart vond, dat de heer Kloots geen spijkers met koppen sloeg, daar er geen definitieve cijfers genoemd werden. Tevens werd beweerd, dat de M.U.L.O.- school beter geplaatst kon worden in weste lijke richting daar er uit dien hoek de meeste leerlingen zouden komen. Besloten werd om het adres in handen van B. en W. te stellen. De voorzitter deelde mede, dat er over deze kwestie nog een ander „ding" was ingeko men van „Bergen's Belang". Dit adres hield in om op grond van het eerste verzoekschrift van. de heer Kloots de kwestie niét bij rondvraag te behandelen, aan gezien een zoo gewichtige zaak als het onder wijs bespreking en overdenking verdient. Hierover werd niet gesproken. Enschedé voorstellen aan de orde gesteld1 tót het doen van stappen om tot nauwere aaneen sluiting te geraken met andere revolution- naire partijen. In zake het Raden-stelsel wordt een reso lutie voorgesteld, waaraan de volgende slot- zinsneden zijn ontleend: „De proletarische republiek moet door! organisatie opgebouwd worden uit de Raden van de Arbeiders in alle bedrijven, zobwel dus op rik gebied van industrie en handel als bij land-arbeiders, kleine boeren en visscners. „De Communistische partij erkent als voor naamste strijdmiddel de actie der massa, d. w.' z. in de eerste plaats massale stakingen, en verwerpt overigens geen v enkel strijdmiddel dat kan dienen in den strijd voor de verove ring van de politieke macht. „Ten slbtte steunt de Communistische partij met alle fcratiu den arbeid tot het vormen van Soldaten-Raden, ten einde leger en- vloot on- De heer Baltus vond, dat dan Jan en Alle man zich nu met eigen scholen zouden kun nen'bemoeien. De voorzitter zei, dat volgens de nieuwe wet het salaris geheel door het rijk en de school geheel door de gemeente bekostigd wordt. Ook de bijzondere scholen. Het groo te onderhoud komt voor de gemeente, het kleine onderhoud voor de bndememers. Spr. meende, dat dit wel steeds een. verschil tus- schen partijen zou uitmaken. Hij-achtte een Openbare Muloschool daarom de beste. De héér Apeldoorn vroeg of in die bijzon dere scholen ook kinderen geweerd - konden worden. Dit werd" bevestigend beantwoord. De voorzitter zeide, dat 40 kinderen voor een bijzondere school voldoende was, in klei ne gemeenten is dit minder. Tevens werd ge zegd, dat het voor een gemeente een ban kroet zou zijn, als er voor iedere 40 kinderen efn school werd gesticht. De voorzitter deelde mede, dat hij zich zeer goed «iet het schrijven van den school opziener en de toelichtingen van het hoofd der school kon vereenigen. Bij een overbevol king van de lagere schooi zou nog geprofi teerd kunnen worden van dé Mulo-school. B. en W. zullen spoedig een voorstel tot oprichting van een Mulo-school in den raad ALKMAARS COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1