DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 141 du nummer bettaai utt 2 bladen. Honderd een en Itwintigste Jaargang WOENSDAG 18 J U NI. liuitonlandsch overzicht. Abonnementsprijs bij ,oeru«be«.HnB P-J-jjj. .MTS!! tl^SSSS'ol ,e,,°r' Het is zeer moeilijk voorspellingen te dom inzake de al of niet onderteekeniug der vre desvoorwaarden als men geen nauwkeurig overziclit heeft van de door de Entente gedane concessies en evenmin kan beoordeelen in hoeyerre de Duitschers op tegemoetkoming gerekend hadden. De Raad van Vier past weer dezelfde me thode als vroeger toe; hij zegt in Wilsons geest voor openhaarheid te zijn maar tracht inmiddels van haar arbeid zoo weinig moge lijk aan de publieke opinie prijs te geven. Van het oorspronkelijke vredestractaat heeft men in Frankrijk .uit Duitsche bladen en in Amerika door een. binnengesmokkelde afdruk riuuien keunis nemen en ook nu weer zendt Reuter zulk vage aanduidingen over de thans gedane concessies dat blijkbaar weer streven vo.orzit de kwestie zoo geheimzinr mg mogelijk te behandelen. Maar de Duitsche bladen zullen ook th-m« wel weer- openhaarheid aan alle door den Raad van Vier te dezer zake genomen beslui ten geven en eerst dan zal men zich over de van Entente-zijde gedane concessies een juist oordeel kunnen vormen. Wat de Raad van Vier wel gedaan heeft en waarmede zij ook in geen ca deele geheim zinnig doet is Duitschland tegelijk met de tegemoetkomingen eens in scherpe woorden aan zijn oorlogsmisdaden herinneren. Wet lijkt wel of men achter dit standje, dat o ykhaar voor de publieke tribune bestemd is, alle coo- ssies wil verbergen en daardoor de volkeren m de Entente-staten den indruk wil geven dat Duitschland thans nog sterker dan vroeger op ^ijn nummer gezet wordt. En inmiddels worden concessies gedaan welke draagwijdte men in de Entente-staten moeuijk kan beoordeelen omdat men vroeger m nu .'.Do onvolledig mogelijk ingelicht wordt. iMen mag veilig aannemen dat hoe scherper het sl oudje ia, oat de Duitschers in ontvangst moeien nemen hoe grooter de concessies zijn, weike men daarachter tracht te verbergen. De bevolkingen der Entente-staten moet men nu eenmaal den indruk geven dat de overwonnen vijand zoo krach tm mogelijk wordt aangepakt. Dat dit noodig is blijkt wel uit den geest die t o groot deel van het Fransche volk nog bezie;.! en die ten opzichte van de Duitsdie gedelegeerden reeds tot een betreurenswaar dig ami 'ct heeft aanleiding gegeven. Uit Versailles wordt gemeld, dat op den rit van het hotel den Reservoirs te Versailles naar het station Roisly-le-Roi vanwaar de trein met de Duitsche afgevaardigden naar Weinjar vertrok uit de menschenmenigte met steenes naar de auto werd geworpen, Daardoor werden verscheidene afgevaar digden, waaronder een dame min of meer verwond. De demonstraties der menigte duurden den pnschen avond voort en wiessen aan tot een luid geschreeuw en gekrijsoh toen de leden der delegatie zich op den weg tusschen het hotel d"k ■servoirs en de hotels Suisse en Valei vertoonden, jMflijj zich met vettige verwondedne tvr m dn Franscbc ovcrfaHd dergelijke betreurenswaardige incidenten; niet heeft kun nen verhinderen. Inmiddels hebben de Duitschers nog twee dagen langer tijd voor een antwoord gekregen er zullen zij niet vóór Maandag a.s. moeten beslissen of het vrede dan wel oorlog zal zijn. In Frankrijk en Londen is men ervan over tuigd, dat men to Weimar ook met het oog op den binncnlandsehen toestand wel tot onder- teekening zal besluiten al geschiedt dit dan wellicht ook door Erzberger en niet door het hoofd der Duitsche vredesdelegatie. KORTE BERICHTEN. De Onstenrijksche tegenvoorstellen zijn Maandagmiddag overhandigd. De scherpe toelidhtingsnota bij het ge allieerde antwoord is opgesteld door den se cretaris van Lloyd Qeorge. Volgens de New-York Evening Post treedt Clemenceau onmiddellijk na het teeke nen van den vrede af. De Amerikaansche cavalerie verliet het Mexicaansche grondgebied. Kroonstad staat in brand. Een aantal oorlogsschepen der bolsjewiki gaf zich over. Von Brockdorff-Rantzau werd Dinsdag avond te Weimar verwacht. TT De Engelsche regeering zal alle vreem delingen, die gedurende den oorlog naar En geland. zijn gekomen, repatrieeren. De Duitsche regeering is niet eenstem mig ten aanzien van het al of niet ondertee kenen. de beschikking van 23 Jan. j'.L voor zoover deze betrekking heeft op maximumprijzen voor vlasötroo, vlas, vlasafvallen, bindgaren, ccuüel, schoen-, worst-, zakstop-, kolf- en pak- garens, gordijn-, jaloezie-, raamkoord, vlag- geliju, grof sdieeps- en boereütouwwerk, koe touwen, leidsels, strengen, enz., visschersga- ren en i draads gesponnen vlasgareus, uit ge heel schoon geel of blauw vlas; de beschikking van 8 Juli 1918, betreffende vervoer van vlasstroo de beschikking van 23 Aug. 1918 betreffen de vervoer van vlas; de beschikking van 15 Maart j.L betreffen de vervoerbewijzen voor viasstroo naai' root- plaatsen in /.eeuwsch- Vlaanderen. RIJST, De Minister van Landbouw heeft met 18 Juni van de lijst, bedoeld in de Distributie- wet, bet artikel rfjat afgevoerd. Voor rfjst zijn de volgende maximum-prij zei ingesteld: in den groothandel 48 per lüü K.G,, franco boordT of spoor af fabriek; bruto voor netto, prijs inclusief zak in den tus- schcnhandel 49.75 pt« 10Ü K.G., geleverd franco pakhuis, winkelier: bruto voor netto, prijs inclusief zak, in den kleinhandel: 0.58 per 1 K.G. Deze maximumprijzen gelden voor alle soorten rijst, behalve middelrijst. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt, dat bet maalverbod voor rijst gehandhaafd blijft. in deze Circuliare aan de burgemeester ver zoekt de minister, om, voor zoover in hunne gemeente oude voorraden regeeringarijst aan wezig zijn, nauwlettend zorg te dragen dat deze rijst ook na den 18den Juni alsnog tegen de oude maximumprijzen verkocht worden. DE MILITIE NAAK HUIS. Dl DROOüLEOOUNG DER ZUIDERZEE. IR: „St.- "r." van Maandagavond bevat ten kuii. uesluit tot vaststelling van de inrichting van den dienst der Zuiderzeewerken als he- Zuideu des lands kunnen wij mededeelen, dat er niet alleen een directcheen en weer snel trein AmsterdamMaastricht wordt inge- fascht, maar dat wij bovendien nog een snel- tremverbinding Amsterdam—Nijmegen— Maastricht en terug; krijgen. Ook de verbinding met het Noorden zal inn „de zegeningen van het nieuwe spoorboekje" ondervinden. In de richting Zwolle-Önmtn- gen zullen van 9 Jluli af in plaats van drie, yter sneltreinen per dag loopen, voor een be- tere verbinding via Euithuizen en Stavoren wordt eveneens gezorgd. Het zal bij de nieuwe regeling weer mogetijk zijn die reis ook midden op dm dag te onderaefnen in aansluiting op de snel tremen van Groningen en Leeuwarden. De treinen van en naar Friesland rijden voortaan in Noord-Holland over Alkmaar, met uitzondering van den eersten ochtend trein, naar Amsterdam. Over Amersfoort zullen de treinen van en naar zwolle niet meer gecombineerd loo dje na een uur de nog steeds goed drijvende Nederlandsche vliegmachine bereikte. (V De twee Hollanders bleven in hun machine en nu werd deze naar de haven gesleept. Daarbij was het, dat het vliegtuig omsloeg en de twee Hollandsche officieren te water geraak ten, waaruit zij echter na eenigen tijd zwem men door de Engelschen werden gered. pen, maar afzonderlijk. De laatste sneltrein naar de residentie zal, dank zij de binnenkort in te voeren wijzigin- isterdr doeld i.n de wet tot afsluiting en droogma king van d< Zuiderzee. Hierin wordt o.a. bepaald, dal' de leiding van de dienst wordt opgedragen aan een di lecteu r-g>\ueraa 1Dm wordt bijgestaan door: In vunrnrs, hoofdopzichters, opzichters (verdeelt! i.n klassen), bureelambtenaren (ver deeld in i klassen), tijdelijke ingenieurs, bui- tengewocn-opzichtcrSj tijdelijke schrijveis en de verder noodige tijdelijke ambtenaren .RtmiMilnnil. AARDAPPELEN, SUIKER, KINDER MEEL. De Minister van Landbouw heeft bepaald dat van 18 Juni tat en met 15 Jiuni van ge meentewege geen hoogere rantsoenen! zullen mógen worden verstrekt dan van aardapelen 24 K.G. per hoofd, suiker 1.4 id. id., kinder meel kinderen tot jaar 0.6 id, id. van tot 2 jaar 1.2 K.G. per hoofd. De rantsoeneering van maizena wordt op geheven1, zoodat diit artikel, hoewel in distri butie tot iedere hoeveelheid ter beschikking van het publiek gesteld kan worden. INGETROKKEN BESCHIKKINGEN. De Min. van Landbouw heeft bepaald dat met 1 Aug. a.s. de hierna te noemen beschik kingen worden ingetrokken -JHH- en beambten. De werkkring en instructies van de ambte naren em beambten worden door den direc teur-generaal onder goedkeuring van den mi nister van Waterstaat vastgesteld. De jaarwedde van den directeur-generaal bedraagt 10.00(0. Behalve de voorgeschreven periodieke ver hoogingen kunnew door de Koningin aan de ambtenaren en door den minister van water staat aan de beambten, behoudens de grens van de voor eiken rang of klasse vastgesteld maximum-wedde, buitengewone verhoogin gen worden toegekend wegens bijzondere ijver, geschiktheid en bekwaamheid. POSTERIJEN EM TELEGRAFIE. Door den dtiecteur-g'eneraal is ingesteld eene commissie, die tot opdracht heeft, de mogelijkheid te onderzoeken van een vrijen Zaterdagmiddag bij het staatsbedrijf der pos terijen, telegrafie en telefonie. De diverse vakbonden .mogen gezamenlijk vijf leden aanwijzen, terwij l ae directeur-ge neraal de overige vijf leden benoemt. Bij wijze van overgangsir,laatregel zal aan hen die dit jaar den 65-jarigon leeftijd hebben overschreden, worden vergu nd tot 1 Juli 1920 in dienst te blijven, tenz ij het dienstbe lang hun heengaan vordert. DE NIEUWE TREINENLOOP. Er komt nar het Hbl. meldt,, verbetering in demi treinenloop, een zeer aanzienlijke ver betering zelfs. Als aanstonds de nieuwe dienstregeling verschijnt, welkè Woensdag. 9 Juli wordt ingevoerd, zullen de b eroepsreizi- gera en ook zij die uitsluitend voor hun ge noegen in den trein plaats nemen, t ot de aan gename ontdekking komen, dat de sneltrei- nendlenst niet meer beperkt blijft to t de och tend- en avonduren, maar dat men er ook weer op het midden van den dag gebi 'uik van kan maken. In 't geheel wordt het aantal trein*"m met 30% vermeerderd, en al hébben de spoorweg maatschappijen in de eerste plaats den toe stand op de drukke baanvakken verander d, de rest van het tranennet profiteert ook vaal de verbeterde kolenvoorziening. Ten opzichte van de verbinding met het gen, des avonds te tien uur ilit Amsterdam vertrekken, en om 10.26 uur 's avonds bestaat er van uit Den Haag nog gelegenheid Am. sterdam te bereiken. Deze trein verlaat het station Rotterdam te 9.40 uur. Het traject Rosen daalVlissingen wordt met een nieuwen sneltrein verrijkt, waardoor reizigers, die om 5.52 uur 's avonds Vlissin gen verlaten. Amsterdam om drie minuten over elf nog kunnen bereiken. Ook Apeldoorn zal voortaan midden op den dag per sneltrein te bereiken zijn en ver der komt er ook nog een ochtendtrein op dit dajetf hij. Wie zich van Amsterdam naar Apeldoorn wil begeven, zal zoowel om 8.43 uur als om 9.56 uur 's smorgens de hoofd stad kunnen verlaten, bovendien vertrekt dan des middags om 3.03 uur nog een trein jn die richting. De avondsneltrein naar Twente zal bijl de nieuwe dienstregeling later vertrekken dan ilians, namelijk om 6.58 uur avonds. MATEN EN GEWICHTEN. Ingediend is een wetsontwerp tot nadere wijziging van de wet van 7 April 1869 betref lende de maten, gewichten en fVeegwerktui- gen in de memorie vut», toelichting deelt dc mi nister van landbouw mede, dat ziju ambtge noot van financiën zijn aandacht er op ge vestigd heeft op het verkrijgen van meer in komsten uit den dienst van het toezicht op de maten, gewichten en gasmeters, benevens op liet gaan heffen van een ijikloon, den ijk u herijk van maten, gewichten en gasmeters, welk tot nu toe kosteloos geschiedt. Het ingediende wetsontwerp dient nu om aan het kosteloos ijken en herijken, een einde ie maken. Ook in het buitenland, o. a. in l rankrijk, DuiisChland en Zwitserland wordt eveneens ijkloon geheven. Het ligt in de bedoeling het ijkloon aldus ie regelen, en de justeerloonen zoodanig te wvrhoogen dat de jaarlijksche opbrengst 250 a 300.000 zal bedragen. ..(i .veer deze inkomsten staat thans voor deze poef wo uitgave geraamd op 190.000 DE VERKIEZING VAN GEDEPU TEERDE STATEN. Zaterdagmiddag hebben, naar het Hbld. me.dt vooraanstaande Statenleden van lmks vergaderd, ten einde overleg te plegen voor de a s. verkiezing van Gedeputeerden voor Noord-Holland. Als gevolg van deze besprekingen zullen in den loop dezer week vergaderingen worden gehouden door de Christelijk-Historischen, de Roomscli-Katho- lieke, de Anti-Revolutionnaire en Christen- Dernocratisch Statenleden gezamenlijk eener-, de Unie-Liberalen, Vrijzinnig-Democratische en Vrij-Liberale leden met die van den Econo mischer) Bond, anderzijds. De Sociaal-Demo craten zijn tot die bijeenkomst niet uitgenoo- digd. Op beide, vergaderingen zal worden be sproken op welke' wijze door rechter- en lin kerzijde kan worden samengewerkt voor de samenstelling van het college van Gedepu teerden. Na de vergadering der linkerzijde zal het resultaat dier bijeenkomst aan het bestuur der rectitsciie Statenclub worden medegedeeld. Bij de Zaterdag gehouden besprekingen moet door Statenleden van links op den voor grond zijn gesteld, dat geenszins de bedoe ling mag zijn, de uit twintig leden bestaande sociaal-democratische Statenfractie van verte genwoordiging in het colelge van Gedepu teerden uit te sluiten. LUIT. BAKKER EN PLESMAN TERUG. De luitenants Bakker en Plesman zijn door een'Engelseh vliegtuig naar Amsterdam te ruggebracht. Van laatstgenoemde hoorde het Hbld hoe het ongeval aan de Engelsche kust eigenlijk was gebeurd. Het heeft zich als voigt toegedragen: Na drie uren vliegen was onze voortreffe lijke piloot Bakker ondanks het feit, dat hij onderweg tótaal niets had kunnen zien precies bij' Felixtown aangekomen. En net was dit watervliegkamp in het gezicht, toen de motor van hét Hollandsche vliegtuig zich be gaf De twee Nederlanders waren toen ver plicht te dalen. Het was ruw weer, het storm de on de zee stond hol. Maar desondanks liet luit. Bakker zijn machine keurig op zee neer dalen De Engelschen stuurden een motorboot uit, gered, VEREENIGING VOOR VROUWEN'- KIESRECHT Op Zaterdag 14 en Zondag' 15 Juni hield bovengenoemde vereeniging haar zomerver gadering te Breda, Een zeer groot aantal af- ^evaaidigden der afdcclingen en leden waren ter vergadering opgekomen. Nadat men Za- terdagmiddag in rijtuigen met elkaar een' uit stapje in den omtrek gemaakt had, werd des avonds met de werkzaamheden een aanvanir genomen. 6 In haai- openingsrede heette de presidente, Mevr. Dr. Aletta ri. Jacobs, de aanwezigen van harte welkom. De strijd vóór 25 jaar be gonnen, is thans met goeden uitslag be kroond. Door de invoering van het Algemeen V rouwenkiesrecht is het fundament gelegd nu gaat het groote bouwwerk beginnen! Denkelijk komt het vrouwenkiesrecht einde Jum m de Eerste Kamer in behandeling en zal de vereeniging, wanneer de wet in de Staatscourant wordt afgekondigd, dit feit op waardige wijze in Amsterdam vieren. Door de secretaresse werden telegrammen met gelukwenschen voorgelezen, welke ont vangen waren van de zustervereenigini? in Engeland en de afdeeling in Indië Na nog eenige mededeelingen werd tot de behandeling van de concept-statuten van de te reorganiseerèn vereeniging overgegaan. Het doel der nieuwe vereeniging zal zijn, zoolang het algemeen vrouwenkiesrecht nog niet in de Grondwet is opgenomen, als eerste taak voor die opneming te werken. Verder stelt ze zich ten doel: a. Wettelijke, maatschappelijke en economi sche gelijkstelling van man en vrouw te be vorderen b le waken voor de belangen der vrouw als arbeidster op elk gebied, als echtgenoote en als moeder; c. algemeene voorlichting te geven en de ontwikkeling der vrouw op Staatsrechtelijk gebied te bevorderen; d. houden van openbare-, cursus- en an en wc Lelijke vraagstukken in de vertegen woordigende lichamen tot uiting te brengen, Zij tracht dit doel te bereiken o. a. a. Door in studie te nemen en onderling te Nspreken maatschappelijke en de wetgeving betreffende vraagstukken, in het bijzonder die we.ke in nauw verband staan met de be langen van vrouwen en kinderen 1' liet indienen van adressen bij de bevoeg de macht; e het uitgeven en verspreiden van geschrif ten d liet houden van penbare-, cursus- en'an ti vergaderingen. I lierna kwam ter sprake of de vereeniging uit vrouwelijke leden alleen, dan wel ur; mannelijke en vrouwelijke leden zal bestaan Over-dit punt had een levendige discussie plaats Een van de I loofdbestuursledcn wenschte ook mannen als lid toe te laten, op grond, dat. zij, die zich aansluiten, toch zeker ook leministisch voelen. Een van de andere spreeksters daarentegen stelde voorop, dat tot heden het mannelijk inzicht steeds op den voorgrond is getreden en acht het noodzake lijk, dat nu het vrouweninzicht omtrent de aan dc orde komende wetswijzigingen, van uit de vereeniging sterk tot uiting zal ko men. Haar meening werd ten volle gedeeld door een der aanwezige mannelijke leden i >ok dit lid vindt, dat de vrouwen zelf de on rechtvaardigheden. die maar al te dikwijls ten hare nadeele de \yeten zijn binnengeslo pen, moeten trachten uit den weg te ruimen Hij ën zoo menige man met hem, zal haar werk met, belangstelling volgen en gaarne als donateur de vereeniging blijven steunen Besloten werd aldus, dat de vereeniging uitsluitend uit vrouwen zal bestaan. Met liet oog op de steeds grooter worden de onkosten werd de minimum-contributie gesteld op 2 50 per jaax. Het voorstel- peldoom om de minimum-contributie op .1 1 te houden en dan voor het maandblad, dat nu gratis verstrekt wordt, 1,50 abonne ment te heffen, werd verworpen. De naam der vereeniging zal luiden: „Ne derlandsche Vereeniging van Staatsburgeres sen". 6 Aan het hoofd van het Maandblad zal, be halve den naam, gedrukt worden„Orgaan ter behartiging van sociale en wettelijke be langen". De beginselverklaring van de Nederland sche Vereeniging van Staatsburgeressen zal luiden: „De Nederl. Ver. v. Staatsburgeressen is van meening, zonder party te kiezen voor een Vpaalde politieke en godsdienstige richting dat het inzicht en het rechtsgevoel der Neder landsche vrouwen evenals dat der Nederland sche mannen een stuwkracht moeten zijn tot sociale en wettelijke hervormingen en dat ge streefd moet worden naar een betere levensge meenschap, waarin geen rechtsongelijkheid bestaat tusschen beide sexen." Door het Hoofdbestuur werd van den Nederl. Bond v. Vrouwenkiesrecht een circu latie ontvangen met verzoek tot samensmel ting, wanneer men zich met de door haar voorop gestelde punten kan. vereenigen. De inhoud1 dezer circulaire werd in zijn geheel voorgelezen. Ook andere vereenigingen wa ren door den Bond tot aansluiting aange zocht. Het kwam de vergadering voor, dat uit een dergelijke aaneensluiting van zooveel uiteenloopende vereenigingen een soortgelijk lichaam zou ontstaan als de Vrouwen-raad,, dat door zijn groote verscheidenheid niet tot krachtig werken in staat zou -zijn. De groote stuwkracht kan alleen uitgaan van geliikee- stemden. J 6 Daar men het nut van samensmelting niet kon mzien, maar samenwerking nu en dan zeer wel mogelijk zal blijken, werd met alge meene stemmen besloten een commissie te be noemen, die zich hierover met den Bond zal verstaan. Een van de eerste wetswijzigingen, die onr der de oogen gezien zuilen moeten worden, zyn die in de de huwelijkswetgeving. Ook hiervoor zal een fommissie benoemd worden, om deze in studie te nemen. Na rondvraag, waarvan nog dor verschü- lende aanwezigen) gebruik gemaakt werd1, sloot de presidente met een woord van harte- Jij'kcn dank voor de vriendelijke ontvangst door de afdeding Breda, deze goed bezochte vergadering. BOUyVAN TIJDELIJKE WONINGEN JN DE Ni NOORDER IJPOLDER. B en W. van Amsterdam hebben een nieu we voordracht ingediend ter bestrijding van den woningnood. Ondanks de verschillende maatregelen, ge troffen om den aanbouw van arbeiderswonin gen te bevorderen, blijft er nog steeds een nij- pend tekort aan woningen van deze categorie bestaan. De woningnood is zoo groot, dat pok thans nog herhaaldelijk aan gezinnen, die door de eer, of andere oorzaak hun wo- mng verliezen en zich bij den Gemeentelijken Woningdienst aanmelden met verzoek hun een woning aan te wijzen, moet worden ver klaard, dat er geen woningen beschikbaar zijn. De ernst van dien nood blijkt wel hieruit, dat het tekort aan woningen op 1 Januari 1919 bedroeg 15,708. Het aantal gevallen van samenwonen is dan ook zeer groot. Uit een onderzoek naar dehuis^ting van jonggehuwden in het jaar 1918' is gebleken, dat er ongeveer 50 pCt. der paren bij anderen zijn gaan inwonen. 'jj 1919 is dfe voltooiing te verwachten van 2302 woningen, terwijl in dit jaar een begin van uitvoering van circa 3000 woningen in elk geval reeds verzekerd is. Bovendien is de bouw van vele duizenden woningen in voorbereiding. In dit verband dcelen B. en W. mede/dat zij bezig zijn een program ter bestrijding van den Woningnood binnen een zeker tijdsvak op te stellen. Het aantal woningen, benoodigd uitslui tend voor den normalen aanwas van het aan- <al gezmnen, wordt voor '1919 geschat op Met het oog hierop stellen B. en W. voor over te gaan tot het stichten van pl.m. 1000 tijdelijke woningen, met bijbehoorende dienst- fr ijwen' op terreinen in den Noorder IJpolder en hun voor dezen bouw en verdere kosten ter zake beschikbaar te stellen een kre diet van 4.000.000. Voor de bedoelde tijdelijke woningen zal worden aangevraagd de bijdrage uit?s Rijks kas, welke bij de Woningnoodwet voor bouwplannen als het onderhavige in uitzicht is gesteld. KONINKLIJK BEZOEK AAN DE LANDBOUWTENTOONSTELLING TE GOES. Gistermiddag kwamen de koningin en prins Hendrik met den trein van 12.41 te Goes aan. Langs den weg die door het hooge gezel schap gevolgd werd, stonden de Zeeuwen in dichte drommen geschaard en juichten het koninklijk echtpaar geestdriftig toe. De koninklijke bezoekers kwamen te onge veer 3 uur op het tentoonstellingsterrein aan. Om 2 uur is de landbouwtentoonstelling, in tegenwoordigheid van verschillende auto riteiten door den minister van landbouw ge opend. In zijn openingsrede zeide de minister van landbouw, dat dit de eerste tentoonstelling is sinds de oorlogsfakkel is gebluscht. Gebleken is in deze tijden, dat Nederland afhankelijk is van den landbouw. De tentoonstellingen hebben een grooten invloed op den bloei van landbouw en- veeteelt. Namens de regeering deelde de minister a. mede, dat de regeering met alle beschik- re middelen, en dat zijn er vele, het behoud der stoomvaartlijn der Maatschappij „Zee and voor Vlissingen zal waarborgen. Als zoon van dit gewest stelde de minister er prijs op. deze blijde boodschap te brengen. ,vPovendien deelde de minister mede 'dat woensdagavond in de Staatscourant ver schijnt de mededeeling, dat de handel in oude aardappelen geheel vrij is. Men mag vrij ex porteeren. 1 EEN ACROBAAT! J- S., een bootwerker te Rotterdam, was gistermiddag eenigszins „onder den invloed" aan het ruziemaken met den café-houder F. J. K. in de Katendrechtschestraat. Naar buiten gewerkt, sprong hij door een ruit weer naar binnen en zich-daar toch niet op zijn gemak gevoelende, verliet hij het lo kaal weer op dezelfde wijze aan den achter kant. Achterna gezet en bijna gegrepen voor den winkel van den schoenmaker J. R., in dezelf de straat, sprong hij daar voor de derde maal door een ruit, doch werd toen ingerekend. Na aan de beide handen verbonden te zijn, werd hij in bewaring gesteld. ALKMAARSCHE CODRA Volgens officieel bericht zuilen 1 Augustus 1919, tenzfj er door het niet toekenen van dén vrede een toestanu mocht ontspiau, die dit on* raadzaam zou maken en behoudens andere on« voorziene omstandigheden, met onbepaald (klein) verlof worden gezonden: de dienstplicht tigen lichting 1918 die in 't tijdvak van 14—18 Januari 1918 ingelijfd zijn bij de regimenten in» ianterie, de grenadiers en jagers inbegrepen en bfj korps pontonniers; voorts die in het tijdvak van 48 Maart 1918 zijn ingelijfd by de regis inenten vesting artillerie korps pantserfort artn» lerie en korps torpedisten, verder zuilen, be houdeus bovengenoemd omstandigheden, zeer waarschijnlijk 1 October met onbepaald (kleinj verlof worden gezonden de dienstplichtigen lichting i9i8 in tijdvak van 8—12 April 1918 in< geljjfd bij genie en in 't tijdvak van 14 Mei 1918 ingelijfd bp regimenten infanterie grena' diers en jagers inbegrepw. (Reeds in een deel onzer vorige, oplage ge» plaatst.) ijdeiij piiipiiiril en

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1