DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. donderdag ffftlleton flo. 142 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 19 J U NI. Buitenlandsch overzicht Binnenland. Niet té koop. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden I 1,05, franco per post I 1,00. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. Hoewel de concessies der Geallieerden en Geassocieerden, nog niet in vollen omvang bekend zijn kan wel worden vastgesteld dat de vredesvoorwaarden thans op het volgende neerkomen. In achttien hoofdstukken! is niets veranderd, Zij loopen over den Volkenbond, België, Luxemburg, Elzas Lotharingen, de verhou ding tusschen Duitschland en Oostenrijk en Rusland, de vrije stad Danzig, Memel, Hel- oland, de Koloniën, Kiautsjau, Marokko, gypte, de vrije zee, de schadevergoedingen, de verantwoordelijkheid, de sanctie, de waar borgen voor de uitvoering, de duur en de uit breiding van de bezetting van den linker Rijnoever. Wijzigingen zijn gebracht in drie hoofd stukken welke territoriale aangelegenheden behandelen. De zetel voor de commissie voor het Saarbekken zal in dit bekken zelf zetelen, het recht wordt erkend van de commission des répérations de liquidatie van de schuld van Duitschland aan Frankrijk te regelen voor het geval de mijnen gedeeltelijk door Duitschland worden teruggekocht. De Dultsche iloordgrens van het gebied in Sleeswijk waar een volksstemming gehouden zal worden is enkele kilometers naar het Zui den verlegd zooals de Deensche regeering dat gevraagd had. In Opper-Silezië zal een volks stemming gehouden worden en worden enkele wijzigingen in de grenslijn aangebracht, Vier hoofdstukken zijn principieel ongewij zigd gebleven, maar in de wijze van toepas sing wordt eenige verandering gebracht. Voor het eerste jaar na de onderteekening van het verdrag worden andere cijfers voorge schreven voor de ontwapening van het Duit- sche leger, de „commission des réparations" krijgt het recht in enkele gevallen Duitsch land afwijkingen toe te staan over het be schikken over de inkomsten, die deze commis sie ten goede moeten komen, het aantal Dult sche leden in de Donaucommissie wordt ver hoogd van één tot drie en de geallieerden doen afstand van het recht behoudens één uitzondering Duitschland voor te schrijven spoorwegen op eigen gebied aan te leggen. Men begint ip de Entente-staten langza merhand ook in te zien. dat de bij de gewij zigde voorwaarden overnandigde boetprediea- tie, waarin men de meeningsuiting van Cle- menceau herkent eigenlijk een doekje voor het bloeden is en de bedoeling heeft de con cessies min of meer te bemantelen. Heel duidelijk zijn de uitlatingen van Cle- menceau overigens niet. Men begrijpt uit zijn schrijven, dat Oost en. West Pruisen door een strook Poolsch gebied zullen gescheiden wor den. Bij het toestaan van de volksstetning In Opper-Silezië merkt de Fransche premier op, dat twee derde van de bevolking daar Poolsch is maar dat toch de meerderheid der bevol king wel voor Duitschland zou kunnen stem men. Clemenceau's opmerking is niet heel duide lijk dat de bevolking der Duitschc koloniën niet onder Duitsch bewind kan terugkeeren en dat de voorsteller dus, behalve op de aan geduide punten, niet gewijzigd kunnen wer den. Wijzigingen blijken gebracht te zijn in de bepalingen betreffende het Internationaal be heer der rivieren) en Duitschland wordt bij den inkoop van grondstoffen én den verkoop zijner waren een gelijke behandeling als aan de andere partijen toegezegd. Duitschland zal vier maagden na ondertee kening van het verdrag voorstellen kunnen doen ter regeling van de schadeloosstelling. Zal de Duitsche regeerw|f het verdrag tee kenen als zij weet, dat di afscheiding van Oost Pruisen in de beide Noord Oostélijke provincies'van het rijk een beweging in het leven heeft geroepen, die gericht was op af scheiding en gewapend verzet op eigen hand zoo de bepalingen betreffende Oost- en West- Pruisen worden goedgekeurd? 'Tegenover hen, die in Duitschland dè vre desvoorwaarden onaanemelijk achten, staan zij, die, zooals ook in de Fmnkf. Ztg. werd betoogd, van oordeel zijn dat men noodge dwongen op een ultimatum als nu aan Duitschland is gezonden wel zal moeten in gaan, In regeeringskringen en evenmin in die der vredesgedelegeerden is eensgezindheid en met deze binnenlandsche onecnigheid voor oogen m het te v'erwachten, dat Duitschland onder den schijn van het bukken voor gemeld het vredestractaat wel zal teekenen. Waarschijnlijk zal de Duitsche regeering de eindbeslissing wel aan de Nationale Ver gadering overlaten en het is wel te verwach ten dat met name de rechtsche partijen zich daar tegen de onderteekening zullen verzet ten, Uit Parijs wórdt gemeld, dat Clemenceau een brief tot de Duiiache gedelegeerden ge richt heeft waarin hij aan het leedwezen der regeering' over het steenen werpen naar de Duitsche afgevaardigden uiting geeft. Wjj hadden niet anders verwacht. Nu de Duitsche delegatie naar Versailles noodigt dient er voor te waken, dat zij op Fransch grondgebied even veilig zijn als in het eigen vaderland. Blijkens gelijkluidende berichten in de avondbladen uit het beztte gebied is daar aangeplakt, dat bij niet teekening van het vredesverdrag en de daarop volgende bezet ting van verder Duitsch gebied alle Duit- schers van 17 tot 45 jaar, die in staat zijn de wapens op te nemen., geinterneerd zullen wor den. KORTE BERICHTEN. Duitschland zal in het bezette gebied een politiemacht mogen onderhouden, waar van de sterkte bepaald wordt door de gealli eerden. Ingesteld wordt een geinterallieerde 19) Terwijl zij bezig was aan de theetafel, moest hij haar persoonlijkheid bewonderen. Als zijl maar in het minst haar houding of leeftijd had willen verbergen, zou zij zwaar en belachelijk geworden zijn, maar de losse, mauve en witte japon, die zij droeg, paste bij haar grootte en blonde schoonheid. ,,Zij is vrouwelijk, maar niet in 't minst moederlijk", vond hij. Zij dronken hun thee op de Russi sche manier uit glazen en terwijl zij met een zilveren mes dunne schijfjes citroen sneed, zag hij haar zachte, melkwitte polsen Zij at en dronk op langzame, genietende manier, drong hem een en ander op met een zekeren ernst, alsof het doel van het leven slechts ver fijnde en bedachtzame zinnelijkheid wqs. 'Maydenstone meende, dat hij nooit kalmer mensch gezien had, ofschoon de vorm van haar mond en haar saamg'egroeide wenkbrau wen verrieden, dat zij tot uitbarstingen van diift in staat was. Het was niet voor het eerst dat hij nieuwsgierig was, wat zij te ver bergen had. Er was geen sprake van on- Rijnlandsc/u Hooge Commissie van vier le den. De staking bij de Berüjnsche kranten is ua vijf dagen te hebben geduurd afgeloopen. Woensdagochtend' konden alle Berlijnsche dagbladen weer verschijnen, nadt Dinsdag Vorwaerts en German ia alweer waren uitge komen. De beslechting van het geschil ge schiedde bij scheidsrechterlijke uitspraak van den verzoeningsraad van het departement van volkshuishouding, waardoor den stakenden lossen arbeiders bepaalde loonsverhoogingen werden toegekend, die de eigenaars der kran ten echter bijna zonder uitzondering reeds vóór het begin der staking hadden toegestaan. Beide partijen hebben zich bij de scheids rechterlijke beslissing neergelegd, zoodat het werk kon worden hervat. De mijnwerkerstaking in Frankrijk ver liest haar dreigend karakter. Een spoedige bij Egging van het conflict wordt verwacht. Aan het Hbl. wordt gemeld, dat de Duitsche delegatie de regeering Adviseerde de vredesvoorwaarden niet te onderteekenen. De Duitsche damestypisten hebben een provoceerende houding aangenomen tegen over de bevolking van Versailles, hetgeen aanleiding gaf tot de steeniging aer delega tie. -- De presidentieele trein met Wilson en de Belgische souvereinen is te Brussel het station binnengereden. De president stapte oogenbl ikke lijk in de auto, waarin hij onder het geestdriftige gejuich der samengestroom de menigte, naar bet paleis reed, Paragraaf add van liet nieuwe ont werp vredesverdrag bepaald, dat deze vrede van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. In Frankrijk meenen velen, flat wel degelijk be langrijke, jundamenteele concessies zijn ge daan. De Slowaksche regeering heeft een pro clamatie uitgevaardigd, die gericht is tot de pioletariërs van alle landen en waarin mee gedeeld wordt dat in het van imperialisme gezuiverde Slowakije een zelfstandige raden republiek is uitgeroepen. De Tsjecho-Slowaaksche leider der com munisten Muna is gearresteerd. De Oostenrijksche delegatie komt er in een nieuwe nota tegen op dat Duitsch-Oos- tenrijk met de oude monarchie wordt ge ïdentificeerd. Te Gent ontstond een geweldige brand in de pakhuizen van het Entrepot. Ministerieele wijzigingen in Duitsch land worden waarschijnlijk geacht. Loucheur verklaarde dat de stakingen in Noord-Frankrijk geëindigd zijn. trouw, zelfs iri gedachte, aan haar echtge noot: of zij van hem hield of niet, aan haar hartstochtelijke trouw viel niet te twijfelen. Maydenstone's verbeelding vond iets tragisch moois in het paar. Rosewarne kon een roof ridder geweest zijn, die haar in de eerste plaats door geweld gewonnen had, en door zuivere overheersching een tijgerachtige tec- derheid in ruil afdwong. Er kon geen plaats voor een derde zijn, tenminste in haar opvat ting van hun verhouding, en zij1 zou heftig jaloersch zijn van man, vrouw of kind, dat tusschen hen kwam. Ziji zou prachtig zijn, meende Maydenstone, in een dreigend ge vaar, hetzij dit lichamelijk of zedelijk was: ze had inderdaad bijna een afwerende afzonde ring van twee noodig, om haar beste hoeda nigheden voor den dag te brengen. Ondanks den gemakkelijken voet, waarop hij als van zelf met mevrouw Rosewarne scheen gekomen te zijn, vond Maydenstone het ver van gemakkelijk haar voor te lezen Terwijl hij maar een greep uit zijn boek had willen doen, liet zij hem ophouden en uitzoe ken, wat hij het eigenaardigste vond, en zij had zorg en oplettenheid voor zijn en haar eigen gemak, dat hij het onaangename gevoel kreeg, dat het zeer weinig belangrijk was, wat hij ging lezen. Zij schonk hem al haar Staten Generaal. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren werd zonder hoof delijke stemming aangenomen de suppletoi- re landbouwbegrooting, evenals het wetsont werp tot wijziging der woningwet met het oog op ae snelle onteigeningsprecedure en vervan ging van het college van bijstand door een woningraad, die de belangen der volkshuis vesting zal hebben te bevorderen en de re geering te dier zake van advies zal dienen; voorts het wetsontwerp tot onteigening noodig voor het aanleggen van een park door de ge meente Amsterdam, rondom het Nieuwe Diep bij den Zeeburgerdijk, alsmede dat ter be strijding van de werkloosheid. Bij behandeling van het ontwerp inzake verbetering van de haven te Vlissingen stel de de heer De Muralt vragen omtrent de juistheid van berichten aangaande de ver plaatsing van de „Zeeland", en aangaande de houding van de regeering in dezen. Minister Heemskerk wees op het be lang van verbetering der haven. De heer Bongaerts betoogde dat de havenverbetering noodig is, onafhankelijk van de kwestie van de Zeeland. De heer F r u y t i e r wees eveneens op de noodzakelijkheid van verbetering. De heer De- Monte Verloren acht het in tegenstelling met den heer Fruytier wel billijk, dat de belanghebbenden gemeenten bijdragen in de kosten. De Minister van Waterstaat verklaarde dat de regeering nimmer zal me dewerken tot verplaatsing van de Zeeland, waarvan dus in verband met de hooge provi sies welke de maatschappij geniet voor ver voer van rijksgoederen,, practisch niets zal ko men. Verbeteringsplannen die daarom te meer vragen om snelle uitvoering, staan geheel los van de plannen omtrent de marinehaven: Het ontwerp werd zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. RiJKSVLEESCHKEURING. Aan de orde was het wetsontwerp tot in voering van een algemeene Rijksvleeschkeu- ring. De heer Teenstra achtte de voorgestel de regeling te stroef en niet practisch. Minister Aaibers betoogde de nood zakelijkheid van de voorgestelde bepalingen. Hij wees er op dat huisslachtingen alleen vrij van verplichting tot keuring zullen zijn, in dien er niet van het vleesch wordt verkocht. Het ontwerp werd zonder stemming aan genomen. WIJZIGING PERSONEELE BELAS TING. De heer D r e s s el h u ij s had bezwaar te gen een afzonderlijke belasting van pleizier- vaartuigen. Hij vreesde daarvan gevaar voor de zeilsport. De heer J. T e r Laan wenschte voor meu bilair een progressief tarief. De heer K r u ij t achtte de personeele be lasting een middel om de bezitters te bevoor- deelen boven de niet-bezitters. M ii i s te r d e V r i e s deelde de geopper de bezwaren niet. Hij had bezwaar tégen een progressieve heffing van meubilair. Ten 5 uur werden de beraadslagingen ver daagd tot heden 1 uur. HET" ORANJEBOEK. Verschenen is een Oranjebaek, bevattende het overzicht van eenige, sedert het verschij nen van het jongste Oranjeboek tot Juni 1919 door het Departement van Buitenland- sche Zaken behandeide aangelegenheden. Hlet boek behandelt de houding der regee ring ten aanzien van een aantal schepen, die na het sluiten van den wapenstilstand uit België in de Nederlandsche wateren waren aangekomen. De kwestie der uitgeweken Duitsche solda ten, de mobilisatie der troepen van de Geas socieerden, de gebruikmaking van de Schel de, de houding van de oorlogvoerende zeemo gendheden ten opzichte van den neutralen handel en scheepvaart, de Interneering van Britsche motorbooten, de toepassing van arti kel 4 der Neutraliteitsproclamatie, het ont ploffen van aangespoelde mijnen aan de Ne derlandsche kust, de'kwestie der Nederlanders aandacht, en wilde niets als van zelf spre kend aannemenin sommige opzichten was zij een bewonderenswaardige criticus. Mayden stone had te voren nooit iets van zijn werk hardop gelezen en het nieuwe der ervaring boezemde hem belangstelling in en voor kwam verlegenheid. Hij bemerkte, dat hij bij zich zelf opmerkingen over gemaaktheid in zijn stijl maakte, die hij' niet ondekt had. Na dat hij twee stukken uit zijn boek gelezen had, dacht hij, dat hij wilde trachten, hoe de uit werking van het artikel was. dat hij dien mor gen geschreven had, dat hij in aiwachting van haar verzoek in zijn zak gesfokèn had. Hij had nog niet veel er van gelezen of me vrouw Rosewarne draaide haar hoofd om en keek hem belangstellend aan. „Neen, dat vind ie niet zoo mooizeide zij vast, toen hij geëindigd had; „ofschoon ik graag wi) toegeven, dat ik door mijn voor- oordeden beheerscht wordt. In de literatuur is voor mij het hoogste rhytmus en klankmaat. Nu is u vóór alles een kunstenaar, en ik ge loof, dat u een fout zou begaan, als u meer belang gaat stellen in wat u te zeggen heeft, dan in de manier waarop u het zegt." Zij nam hem het manuscript uit de hand en bla derde het door. „Daarenboven," ging ze voort „is het alles zoo vreeselijk ouderwetsch. die tegen hun wil zijn ingelijfd in het Amerl- kaansche leger, Britsche mijnen in de Ne- derlandsdie wateren, regelen nopens de toe lating van door oorlogshandelingen verkre gen schepen. Behandeld wordt de onschendbaarheid van officieele briefwisseling. Ten slotte bevat het Oranjeboek nog gege vens over de toeneming der werkzaamheden van het beroeps-consulaat te Kobe. Als uitgebreide bijlagen zijn aan het Oran jeboek toegevoegd verschillende in het bui tenland gevoerde prijsvonnissen omtrent de schepen Boeroe, Import, Gelderland, Konin- Ïin Regentes, Blommersdijk, Prins Hendrik, ijndam en Hollandia, terwijl als geheel slot van het boek is opgenomen het reisoverzicht van den Consul in Algemeenen dienst, den heer J. A. Schuurman. UITVOER VAN GEZOUTEN VLEESCH INCLUSIEF PAARDEVLEESCH In het belang van exporteurs vestigt de N U. M. er de aandacht op, dat blijkens ont vangen bericht van den minister van land bouw de uitvoer van gezouten vleesch, inclu sief paardevleesch, voorloopig is verboden. VERVOERVERBOD VAN AARDAP PELEN OPGEHEVEN. De minister van landbouw heeft ingetrok ken de beschikking van zijn ambtsvoorganger betreffende het vervoerverbod van aardappe len. ZUINIGHEID IN HET LEGER. Door den Minister van Öoorlog is bepaald, dat, gelet op den grooten voorraad gebruik te werkkleeding, ledergoed en uitrusting stukken in het algemeen demobilisatiepark, bij voorkomende behoefte, deze gebruikte goe deren in de eerste plaats moeten worden uit gegeven. De commandanten zijn niet gerech tigd voor hunne ondergeschikten nieuwe goe deren te ontvangen, zoolang nog bruikbare gedragen voorwerpen beschikbaar zijn. VERBLIJFSTOELAGEN. Bij Kon. Besluit is bepaald, dat voor mi litairen, behoorende tot het verlofspersoneel, met betrekking tot het genot van verblijftoe- lage de plaats, waar zij voor werkelijken dienst opkomen en ten minste éénmaal over nachten, voor den duur van dien werkelijken dienst, als hunne vaste standplaats wordt be- .schouwd. Ligt hunne woonplaats buiten de vaste standplaats, dan ontvangen zij voor el- ken dag, waarop gedurende hun verplichten werkelijken dienst nachtverblijf in die vaste standplaats moet worden gehouden, als ver- blijftoelage de vergoeding wegens voorzie ning in eigen huisvesting, voor zoover zij n.l. verplicht zijn in eigen huisvesting te voor zien. UITVOER NAAR DUITSCHLAND. Van Dinsdag af is de uitvoer van levens middelen naar Duitschland groojendeels stop gezet. De meening die daardoor alreeds ingang heeft gevonden, dat dit een maatregel is van de Entente om kracht te zetten achter den wensch dat de vredesvoorwaarden geteekend zullen worden, is ons van bevoegde zijde te gengesproken. Daar had men den indruk, dat van Berlijn uit de uitvoer stop is gezet in ver band met den financieelen kant van deze zaak. Overigens bleek men van oordeel, dat het verbod van korten duur zal zijn. DE UITBARSTING VAN DE KLOET. De Kloet-commissie heeft gisteren de eer ste remise naar Indië overgemaakt, ten be drage van 100,000. De oogst Java suiker vóór de uitbarsting geschat op 20 millioen pikol zal ten gevolge van de uitbarsting 200,000 pikol (dus 1%) minder zijn. DE LUCIFERSBELASTING. Het plan van minister De Vries om ook uit de lucifers een bate voor de schatkist te ver krijgen, heeft, naar de N. Ct. ter oore komt, een vasteren vorm gekregen. Het moet in de bedoeling liggen van den minister om in sa menwerking met de fabrikanten te komen tot een semi-staatsbedrijf. Het denkbeeld van een staatsmonopolie schijnt overwogen te zijn, maar de geweldige bezwaren daarentegen de den den minister ervan afzien. Ook de. mogelijkheid van accijnzen zou zijn Een roode geranium in een achterbuurt is een middelpunt van .anarchie en het versprei den van kamerplanten door zekere vereeni- gingen is alsof zij dynamiet gaven. Herode's kindermoord, afgezien van zijn bijzonder doel, was een ware uiting van politieke wijsheid Het was niet omdat hij toekomstige men- schen doodde, maar omdat hij kinderen doodde. Ja, ik zie wat u meent, maar of schoon ik er niet op voorbereid ben, de zaak te beredeneeren, weet ik zeker, dat mijn man korte metten met u zou maken. Hij is er vol komen overtuigd van, dat de menschen ge dwongen moeten worden de voordeelen van den vooruitgang aan te nemen, zooals men een kind dwingt, zijn lessen te leeren en zijn gezicht en handen te wasschen." „U moet niet denken, dat ik mij zelf in ernst een maatschappelijk hervormer of een profeet vind zei Maydenstone met een ver legen lach. „Ik probeer neer te schrijven, pre cies wat ik omtrent allerlei zaken .gevoel, maar ik verlang volstrekt niet. dat de men schen er naar zullen handelen." ,.U is wijs," zei ze. „De kunstenaar behoort zich niet met zaken te bemoeien. Ik weet zelfs niet, of hij eenige meening moest heb-1 ben, behalve over technische zalen. Maar u zult me ondankbaar vinden ik heb werke- verworpen, maar de inrichting der fabrieken en de techniek der accijnshefiing hebben per saldo, naar men het blad meedeelt, den mi nister de voorkeur doen geven aan een ande re oplossing. I let zou n.l. in de bedoeling liggen de be staande fabrieken te vereenigen in eén naam- looze vennootschap, in het aandeelenkapitaal waarvan de staat zou deelnemen. Het bedrag, dat men de N. Ct. noemde, was ongeveer 1 millioen. De schatkist zou dan van de winst boven een bepaald percentage over het aandeelenka pitaal een belangrijk deel voor zich opeischen. De tegenwoordige bedrijfsleiders zouden ook de nieuwe N. V. leiden, het product zou ge heel uniform worden, de prijs bij de wet be paald. Men verwacht belangrijke besparingen daardoor men cijfert 1,500,000 die de winst van het bedrijf zouden verhoogen en schijnt er op te rekenen, dat het hout, waar van de lucilers hier gemaakt worden (Cana- deesche populieren) uit ons eigen land kan worden betrokken, op den duur uit eigen spe ciaal daarvoor aangelegde aanplantingen. Het bedrijf der fabrieken ligt op het oogen- blik na een paar schitterende jaren vrijwel stil. Er is overvloed van lucifers in ons land. De buitenlandsche mededinging (voor ons land voornamelijk Zweedsche, voor Indië Ja- pansche) hoopt men het hoofd te kunnen bie den. Maatregelen van eigenlijk protectionis- tischen aard schijnen niet in het voornemen te liggen. Wellicht wordt de Zweedsche concurrent verplicht tot het gebruik van het Nederland sche etiket en ook zijn artikel zal met den vastgestelden prijs moeten worden betaald. ONZE KOLENVOORZIENING. Naar de Tel. verneemt heeft zich nu reeds een trust gevormd tusschen importeurs van Engelsche en Duitsche steenkolen, om zoodra de rijks-kolendistributie hier te lande ophoudt, de onderlinge concurrentie, die vroeger in hooge mate bestond, geheel uit te schakelen. ROTTERDAM EN ANTWERPEN BEIDE AANGEWEZEN? De „Times" deelt mede, dat de heer Baker in een toespraak tot de militaire commissie uit den Senaat wees op de noodzakelijkheid, dat het Amerikaansche leger een half millioen man sterk wordt. Verder deelde hij mede, dat de regeering voornemens is, de basis voor het bezettingsleger in Duitschland in Antwerpen en Rotterdam te vestigen in plaats van in een Fransche haven. BRUINKOLEN UIT RIJNLAND. Een berichtgever van het Hbl. in Duitsch land deelt mede, dat de Entente in beperkte mate den uitvoer bewilligde van bruinkolen uit bezet Duitschland naar het neutrale bui tenland en de gebieden rechts van den Rijn. Hiervan zal Zwitserland kleine hoeveelheden ontvangen, daarentegen zijn voor Nederland geen bruinkolen ter beschikking gesteld. HET HANDELSVERKEER VAN FRANKRIJK. Het Persbureau „Aga" verneemt uit Parijs, dat zeer spoedig een ministerieel besluit zal verschijnen, waarbij alle belemmeringen, welke het handelsverkeer van Frankrijk met het buitenland tijdens den oorlog in den weg werden gelegd, zullen worden opgeheven. Tevens wordt de. wenschelijkheid overwo gen om met het oog op den hoogen levens standaard in Frankrijk de invoerrechten te verlagen. DE NIEUWE BROODKAART. De directeur van het Rijksbureau voor de Distributie van Graan en Meel maakt be kend, dat de 'broodkaart van het 100ste tijd vak loopt van 21 Juni tot en met 29 Juli. EEN NEDERLANDSCH PROTEST. Een aantal Nederlanders van vèrschillen- de gezindten en politieke kleur hebben een protest opgesteld tegen de progroms in Po len. DE STATEN VAN NOORD-HOLLAND. De eerste zitting van de nieuwe Staten heeft plaats op Dinsdag 1 Juli a.s., des voormid- dags om half twaalf. Op Woensdag 2 Juli heeft de verkiezing pllaats van zes leden van Gedeputeerde Sta ten, op Dinsdag 8 Jluli, die van drie ledeü der Eerste Kamer. lijk zeer genoten van het lezen. Mijn man zal graag met u praten, hoewel ik denk, dat ge het niet eens zult zijn. De eenige, die schijnt te begrijpen wat zijn streven is, is mijn neef Herbert Trevelyan; de stedelingen steunen hem natuurlijk, zoolang zij zien kunnen, dat zijn ondernemingen goed voor den handel zijn. Ja, dat is Herbert," ging zij voort, May denstone's blik volgend naar 't portret op de tafel naast haar. „Hij komt met Kerstmis over. Ik denk wel, dat hij in uw smaak zal vallen. Hij is mij wel wat te ernstig ihij lijkt op zijn motder, al de Willoughby's zijn zonderling maar iik zal altijd een zacht plekje in mijn hart voor hem hebben, omdat ik door hem het eerst mijn man heb leeren kennen. Herbert is advokaat, maar hij zit diep in de politiek, en zal waarschijnlijk candidaat esteld worden in dit district, zoodra er ver- iezing is." Zij nam het portret uit Mayden stone's hand, bekeek het enkele oogenblikken en zei toen plotseling: „Hoe kan u het met Esther vinden „d'k vrees, dat ik mij zelf Vleien zou met te zeggen, dat ik het met haar vind," zei May denstone aarzelend. (Wordt vervolgd.) ALKMAARSCHE COURANT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1