DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. So. 146 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 DIN S D AfG 24 J UENI. Buïtenlandsch overzicht-^ FE UIL I KTON Niet te koop. liumenlanü. Abonnementsprijs bl] vooruitbetaling per 3 maanden f 1,69, franco per post f 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. WIJ meldden reeds, dat Duitschland bét vredesverdrag slechts onder voorbehoud aan vaardt en geen Dultschers door vreemde rechtbanken wil doen vonnissen, noch uit sluitend de schuld van den oorlog op zich wenscht le nemen. Met dit voorbehoud ls den gezant Von Haniël opdracht gegeven het vredestraktaat te teekenen. Het stuiptrekkende Oermaansche rijk doet dus nog een laatste poging aan den worgen» den greep van zijn tegenstander te ontkomen. Tevergeefs echter. De Raad van Drie wil van geen concessies meer weten. Clemenceaü Wilson ea Lloyd George heb ben zich gehaast een antwoord te zenden. Zij achten het met het oog op den korten tijd die nog overblijft hun plicht onmiddellijk te antwoorden ,daar er van den tijd voor onder teekening bestemd, nog geen 24 uur overblij ven De geallieerde en geassocieerde regeerin gen hebben aan alle vertoogen der Duitsche regeering volledige aandacht gewijd en deze met oprechtheid Beantwoord. Zij deden, al dus de nota, zulke tegemoetkomingen als zij rechtmatig achtten en de tegenwoordige nota der Duitsche delegatie opent geen nieuwe gezichtspunten. De tijd voor discussie is verstreken. Geen beperking of voorbehoud kan meer aanvaard worden en de geallieerde en geassocieerde mogendheden moeten dan ook van de Duit sche vertegenwoordigers een ondubbelzinnig besluit eischen of zij voornemens zijn te tee kenen en het geheele verdrag te aanvaarden, dan wel niét te feekencn en het verdrag niet te aanvaarden zooals het nu geformuleerd is. Na de onderteekening moeten de geallieer de en geassocieerde mogendheden Duitsch land verantwoordelijk houden voor de uit voering, van elke bepaling van het verdrag. De gezant Von Haniel had In opdracht van hei rijksministerie Clemenceaü vier no ta's te doen toekomen. In de eerste werd mo dedeeling gedaan van de nieuwe Duitsche re geering, in de tweede werd de uitslag der stemming in de Nationale Vergadering be kend gemaakt. In de derde werd Clemenceatt er van in kennis gesteld dat Von Haniel gevol machtigde van de rijiktregesring is in de vierde werd het antwoord in de nota bedoeld weergegeven, waaraan toegevoegd was de verklaring van de Duitsche regeering omtrent de vraag van het aannemen der vredesvoor waarden. Het was natuurlijk de groote vraag wat Duitschland doen zou als de onderteekening met het aangegeven voorbehoud door de En tente geweigerd wordt en in sonunigc Duit sche bladen was reeds het voorstel gedaan, de Entente dan mede te deelen dat het samenstel len van een kabinet onmogelijk is en men de Entente eenvoudig de zorg voor het binnen- landsch besituur van Duitschland wil overla ten. Maar anderzijds was men van meening, dal uit dc besprekingen en den uitslag der stem ming van de Nationale Vergadering duidelijk gebleken was, dat Duitschland de onderteeke ning ten slotte niet zou" weigeren. De beslis sing was nu eenmaal gevallen en men zou zicii ook zonder verdere concessies aan de onderteekening niet meer kunnen onttrekken. Inderdaad blijkt dit laatste juist te zijn. Uit Versailles wordt namelijk gemeld, dat gisteravond onftien minuten over half vijf de Duitsche gedelegeerde Von Haniel aan Cle menceaü een nota heeft doen toekomen, waarin de Duitsche regeering zich bereid ver klaart de voorwaarden der geallieerde en ge associeerde regeeringen zonder voorbehoud aan te nemen. Het vredestractaat zal dus zonder eenige wijziging of voorbehoud geteekend worden. 22) ,.Maar is zij niet begon ze, haar wenk brauwen optrekkend. ,A ze moet natuurlijk bevallen," zei hij kalm. Mevrouw Rosewarne lachte onaangenaam. „U spreekt alsof het de natuurlijkste zaak van de wrcld ia. dat ongetrouwde vrouwen kinderen hebben," zei ze; „ik voor mij vind het schandelijk.'' 1 lij keek haar ernstig aait en zei toen, als bedacht hij zich: „Ik ben op 't oogenblik niet In een stem ming om vragen,over abstracte zedelijkheid te behandelen, mevrouw Rosewanue. Ik denk alleen aan mijn patient, en hoe ik twee le vens door een zeer ernstig gevaar moet hel pen. Het meisje iieeft een vrecselijken schrik gehad, en tenzij zij met de grootste zorg be handeld wordt, sta ik niet in voor de gevol gen." Mevrouw Rosewarne haalde de schouders op. f ;,Zij zal alles hebben, wat zij noodig heeft," zei ze; „ofschoon, als ik in haar plaats was zou ik liever het ergste gevaar loopen en lie uitmaken. Ik hoop alleen hartelijk voor mi zelf, dat er niets zal gebeuren, voordat zi' hier uit huls is. Hoe gauw denkt u dat ze wei zal kunnen gaan?" Hij- keerde Jvmr den rug toe, en scheen een paar oogenbllkken niet in staat om te «pre lum, m to«u nJ liJJ driftig: De Nationale Vergadering heeft naar na der blijkt, m etde stemmen tegen der Duitsche Nationale Volkspartij, dc Duitsche Volks partij en een deel van het Centrum en van de democraten de opvatting juist verklaard, dat de regeering nu evenals vroeger gemachtigd was het vredesverdrag te onderteekenen. Uit Parijs werd gemeld, dat de Duitsche de legatie een nota gezonden heeft waarin 48 uur uitstel gevraagd werd om over de onder teekening zonder voorbehoud te kunnen be slissen. i In een door Clemenceaü Qnderteekcnde no ta antwoorden de geallieerde en geasaocieer- de regeeringen het te betreuren den reeds toe- gestanen tijd niet te kunnen verlengen. Naar uit Parijs geseind wordt heeft de door Von Haniel aan Clemeoecau gerichte nota den volgenden inhoud: De minister van buitenlandsche zaken heeft mij last gegeven het volgende mede te deelen: De regeering van de Duitsche repu bliek is ontsteld door de Jaatste uicdcdeelin- gen van de geallieerde en geassocieerde rno- Sendheden, dat zij besloten zijn, door geweld e onderteekening te verkrijgen van de vre- UvSVüorwuardeif zooals ze die hebben vast gesteld, aldus niet een zakelijke onderteeke ning beoogend, doch er naar strevend de Duitsche republiek van haar eer te berooven. Een gewelddadig optreden kan het Duitsche volk niet vau znu eer berooven. Na de vreeèe- tijki'. verschrikkingen der laatste jaren heelt het geen middelen meer om zich naar buiten te verdedigen. Zich buigend voor de over macht, zonder echter te veranderen van in zicht inzake de ongehoorde onrechtvaardig heid dei- vredesvoorwaarden, is de regeering vau de Duitsdie republiek bereid de vooi- u uirden te aanvaarde) cu te t«-k<mcu zooais die door de geallieerde en geassocieerde re- gmingen zijn opgelegd. Uit Weimar wordt gemeld, dat de financi- eeift en economische deskundigen, toegevoegd •«au de Dmu ne vrede^delegatie, ui verband met de houding der nieuwe regeering ten op zichte van hei vredesverdrag, gezamenlijk hun mandaat ter beschikking gesteld hebben. Volgen* nm telegram uit1 Parijs m het aog de vraag of het vredesverdrag Woensdag reeds gcieekeud km worden daar de Duit- schera noch de Italianen hun gevolmachtig den benoemd hebben. 1 in zat m éllen gcvaiie noouig zijn, ue ge loofsbrieven van ris honderden gevolmaditig- deu die het verdrag zuilen oucterteekeaen, te onderzoeken. De datum van de ouderteckening van het vredesverdrag ia nog niet vastgesteld. Koiooei 1 louaa-hedt verklaard did het vre desverdrag wel niet voor Vrijdag zal worden getcclend Het is mogelijk dat president Wil son de mderteekening wil afwachten, alvo rens naai Washington terug te keeren inmiddels is men te Parijs zeer over den loop van 'raken voldaan. Er groute vreugd., -diauoustraUes gehoudea m u zijn 1(11 kanonschoten ge lost De klokken worden geluid, stoomfluiten gieren w alk venster» zjjn met de geallieerde «leuren versierd. QOMMRBtt ging «aar dc „Invalides"'ma tegenwoordig te zijn bij de kanonnade, die de aanvaarding van het vredesverdrag verkon digde. De menigte juichte Clemenceaü toe. Torn deze kennis nam van het besluit der Duitschcrs zeidc hij: 49 jaar heb ik op 'dit oogenblik gewacht, men gedenke 23 Juni, den dag vau den moord te Serajewo die tot voor wendsel voor dm oorlog gemaakt werd. in deze voor Duitschland zoo oneervolle dagen juichen vele Duitschers enthousiast de vernietiging der Duitsche oorlogsvloot door de Duitsche bemanning te Scapa in Schot land toe. „Menschen zooals u vullen de gevangenis sen on gestichten." „Ik dacht de we geen vragen van abstracte zedelijkheid zouden bespreken, dr. Kenwyn?" zei ze koel. „Ik vroeg u, wanneer Betje weg zou kunnen gaan." Daar hij niet rechtuit wilde antwoorden, zei flu heen kan ijn zaak „maar ik denk dat ze naar huis zal gaan.'1 hij: „Heeft u moeite gedaan te onderzoeken, of zij ergens heen kan gaan?" ,Dat is toch zeker mijn zaak niet," zei ze „Het is zeer waarschijnlijk dat haar vader haar niet ontvangen wil hij is een waar Christen," zei hij bitter, maar toen kreeg hij een kleur en voegde er bij, neen, lik heb geen recht, dat te zeggen." „In leder geval." zei ze, „kan ik niet ver antwoordelijk gesteld worden voor haar va ders gebrek aan menschenUefde, wel? Maar meent u in ernst, dat ik van mijn huis een zie kenhuis moet maken voor dienstmeisjes, die in moeilijkheden geraken?" „Het is uw plicht te zorgen, dat ze goede verzorging en hartelijkheid vindt in den tijd van haar leven, dart ze die het meest noodig heeft," zei hij hard. „Begrijp me goed, ik zal niet sentimenteel worden over den dood van den man, die haar echtgenoot had moeten worden. Dat raaikt de zalk veel minder dan het meisje zelf op 't oogenblik weet. Het is uitsluitend een practische kwestie, feen kwes tie van betrekkelijke waarde. Een gewoonlijk zeer weinig gewichtig mensch is zeer belang rijk geworden, de belangrijkste persoofl der wereld, een toekomstige moeder. Of zij cenig recht heeft om in dien toestand te zijn of niet, dat doet niets ter zakfc Itii het feit, dat zij het is. Daar u echter niet van zins zijt uw Alle te Scepa geïnterneerde Duitsche slag schepen en slagkruisers zijn tot zinken ge bracht met uitzondering van het slagschip de „Baden". Vijf lichte kruisers zijn even erna tot zinken gebracht. De drie overige zijn door sleepbootên op bet strand getrokken. Achttien torpedojagers .rijn op het strand ge sleept, vier zijn er vlot. De rest is gezonken. Duitsche schout-bii-nacht en de meeste Duitsche bemanningen der schepen zijn aan in onder bewaking „Thunderer" z/ln uit Plymouth naar «yth (Schotland) vertrokken; mnecas trokken uit Plymouth extra-trainen imt boord der Lngelschè schepen csteld. Eenige booten der schepen weiger en te stoppen, waarop bevel werd gegeven te vuren. Een klein aantal Duitschers werd gedood en gewond. Overeenkomstig de bepalingen van den wapenstilstand waren de schepen geïnter neerd met Duitsche bemanningen, zonder Britache bewaking, aan boord om de schepen te onderhouden. Een telegram uit Edinburg meldt, dat er maatregelen waren getroffen om de Duitsche vloot Maandag te naasten, indien de vrede zou worden gesloten, daar de schepen, dan vanzelf in handen der Geallieerden zouden komen. De Duitsche bemanningen zijn echter op de friten vooruitgeloopeo, De slagschepen „Conqueror" en In uit Plymouth naar Ro- ver- mari- ne-detarhewjfixitsa voor de schepen in de noordelijke Ravens. Het foijschen van een roode vlag was het signaal voor de Duiteéhers om de schepen tot zinken 'té brengen. Ds bemaadng ging in de booten en roeide naar het strand. De wacht schepen vuurden,, waarop de Duitschers in het water sprongen ea naar de kast toezwom- men, waar zij opgepikt werden. Ongeveer 1800 Duitsche officieren en manschappen worden geïnterneerd in ver band met net tot zinken brengen des vloèt. Moge deze wanhoopsdaad, een passend slot van den wereldoorlog, inderdaad de laat ste daad der vernieling geweest zijn- KORTE BERICHTEN. Verscheidene Duitsche bladen bepreken hek nieuwe kabinet en komen tot de conclusie oal het ha de onderteekening van het vredes verdrag afgedaan heeft en zoo spoedig moge lijk moet verdwijnen. Ia aansluiting'aan de zitting van de Nationale Vergadering te Weimar heeft de Hond van Onder-Officieren de volgende ver klaring gepubliceerd Naar aanleiding-van den eisch der Gealli eerden onr onze vroegcren Keizer en de groo' tc n invoerders aaü wi vijandelijks rechtbank uit te leveren, doen wij een beroep op het ge weten der wereld en het rechtvaardigheidsge voel van de mannen van alle naties, die de wapens droegen die in de noodzakelijkheid zijti gebracht voor bun vaderland te moeten strijden. Helpt ons dat ons volk niet eerloos wordt, wanneer de vijhnd van de nakoming dezer eischen den vrede afhankelijk maakt. lp het 1 i'deboui -proces Heeft de jury alle punten der beschuldiging ontkennend beant woord, Lrdebour wereï onder luide bijvalsbe tuigingen van de toehoorders vrijgesproken, Duiteche jongelieden hébben de iu 1870/ 71 veroverde I ramclu vaandels verbrand. Volgens den „Lokal Anz." heeft gezant Von Haniel, die in Versailles is achtergeble ven, de hem toegedachte opdracht tot onvoor waardelijke onderteekening van het vredes verdrag van de hand gewezen. De regeering zal dus een anderen weg moe ten zoeken om binnen den vastgestelden ter mijn liet Verdrag in Versailles te do^a onder» teekenen. Over Winnipeg is de staat van beleg afgekondigd. Nitti heeft een nieuw ministerie in Italië gevormd. Tittoni treedt op als minister van buitenlandsche zaken. verantwoordelijkheid te aanvaarden, staat u mij zeker wel toe, de maatregelen te nemen die ik in haar belang noodig acht?" „U is verbazend ruw, dr. Kenwyn," zei ze onverstoorbaar. „Ja, ik laat de geheele zaak aan u over, en ik ben volkomen bereid loe te geven, dat uw belangelooze liefdadigheid u alle eer aandoet. Blijft u een kopje thee drin ken?" voegde zij er bij, toen hij zijn hoed en handschoenen opnam. Hij verontschuldigde zidt en zei: ,Ik kom morgenmiddag en zal u dan zeggen wanneer en waarheen ze gaan kan." Mievrouw Rosewarne schepte een verfijnd behagen in Esther's onrust, toen zij samen theedronken. Zij sprak niet over het onder werp, dat lvun gedachten bezig hield, voor dat het meisje er toe kwam haar zachtjes te vragen, terwijl zij koekjes presenteerde: "oe gaat het met Betje?" „O, heb Je dr. Kenwyn niet gezien?" vroeg mevrouw iWwarné mt geveinsde verbazing opkijkend. „Neen," zei Esther, haar boosheid verbergend in haar verlangen om verder nieuws te hooren. „Heb je dus ni< dat Betje een kind moet krijgen?" i Iet meisje bloosde diep met een „O I" van schaamte en afkeer. Het was haar alsof zij in haar gezicht geslagen was. Zij bleef haar stiefmoeder een oogenblik verwezen aansta ren, zette toen de schaal neer, die zij in de hand had, en ging naar hei raam. Allerlei dingen werden nu op eens duidelijk; dr. Ken wyn 's bedekte zorg en vreemde vragen dien avond, het gefluister eu gegichel van de an- De fractie van de Democratische partij heeft met aigemeene stemmen besloten een verklaring at te leggen, waarin wordt gezegd, dat zij den afgedwongen geweldvrede het grootste ongeluk acht, dat het vaderland kan treffen. x dere bedienden, dat zij niet begrepen had, toen zij na de koffie naar de kinderkamer ging, het geheimzinnig voorkomen van baar PROV. STATEN VAN NOORD-HOE- LAND. Oed:. Staten bieden ter vaststelling aan de rekening der provinciale inkomsten en uitga ven over het dienstjaar 1917. De inkomsten zijn J 7.282,596.52, de uitg. 6369.494.08, zoodat bet batig saldo 412.962.44 bedraagt. ingediend wordt een 5de suppletoire be grooting voor den dienst der provincie voor 1918, opgemaakt tod een- bedrag van 4.377.513 16. Voorts een 2de sgppletoire begrooting 1919 voor het Provinciaaü ziekenhuis nabij Santpoort, tot een bedrag van 528.051.34. Ook de balans winst- en verliesreke ning over 1918 van het Prov. Electriciteits- bedrijf. Het totaal is 8.70l.764.7ó>4. Het verlies over 1917 is 41,575.17, dat over 1918 200.866.87, Bij besluit der Prov. Staten van 18 Decem ber 1918 werden Ged. Jtaten gemachtigd ten laste der Proviaüe eene getdleening te slui ten tot een zoodanig nominaal bedrag als noodig zou "blijken om eene som van ten hoogste 1.2Ó3.00Q, te verkrijgen tot bestrij ding van de in het jaar 1919" verschuldigde rente en aflossing van de door de Provincie in verhand met, den watersnood gesloten geidleening van 20.600.000. Verder mach tigde de vergadering op 18 December 1918, Ged. Staten, lot het aangaan van geldleenin- gen lot zoodanige nominale bedragen als noo dig zouden blijken voor het verkrijgen van'een bedrag van rond 265350 voor verschillen de werken, waarvan o.,a. den bouw van eene nieuwe schutsluis te ljmuiden en de verbete ring van de Zeewering beoosten Naarden. in elk dier beide besluiten werd de bepaling opgenomen, dat de leening sou worden aan gegaan tegen eene rente van ten hoogste 5% s jaars. Ued. Staten hebben tot nu toe van de hier- hovengenoemde machtigingen geen gebruik gemaakt. Nu het zich evenwel laat aanzien, uat weldra tot het sluiten der ieeningen zal moeten worden overgegaan, achten zij het niet uitgesloten, dat het ia de besluiten ge noemde rente-percentage atedan zal blijken te laag te zijn. ueu. Staten verzoeken derhalve de verleen de machtigingen m dien zin te willen wijzi gen, dat zij de vrijheid verkrijgen de hierbo- veugenoemde ieeningen zoo noodig tegen eene renie van ten hoogste by3 te sluiten, Gedeputeerde Staten stellen voor om, met behoud van den thans geldenden duurtehij- slag behoudens afwijkingen, die hun in be paalde gevallen moeten geboden voorkomen, aan de ambtenaren en werklieden in dienst der Provincie eene intkeermg in eens toe te kennen naar de navolgende regelen:' 1. De uitkeering bedraagt: •i. voor de gehuwden, de weduwnaars (we duwen) cn gescheiden echtgenooten, dte een ui meer kinderen beneden den leeftijd Van 16 jaren te liunnen laste hebben, en de ongehuw de kostwinners 300; b. voor de ambtenaren en Werklieden, niet behoorende tot de onder a genoemden, 225 2. Met afwijking van het bepaalde sub 1 bedraagt de uitkeering veor de ambtenaren en werklieden, aati Wie dé Provincie vrije kost en inwoning verstrekt, 150. Als kostwinners worden aangemerkt zij, die ten genoegen van Gedeputeerde Staten aan- toonen, dat zij zich hebben belast met het on derhoud van ouders (pleegouders), grootou ders, broeders, zuster of pleegkinderen. stiefmoeder. "Wat was ze blij, dat ze dr. Ken wyn niet had gesproken, toen hij. het huis verliet. Zij was niet, zooals hij, in staat haar gedachten te bepalen bij Betje's beklagens- waardigen toestand, en voor het oogenblik was zij zelfs boozer op haar dan op haar stiefmoeder. Het was, alsof Betje haar in den steek gelaten, haar verraden had. „Ik heb nooit in mijn leven zoo iets schan delijks gehoord," zei mevrouw Rosewarne, haar huivering met kalm genoegen beschou wend. „Als het iemand van de andere bedien den geweest was, zou ik me minder verwon derd nebben, maar Betje heette zoo uitstekend te zijn. Het is niet ^prettig te denken, dat Kfi- ty aan den invloed van onzedelijke personen is blootgesteld, vindt je wel?" Esther's bitterheid tegen het meisje ver meerderde. Zij had niet alleen haar bedrogen, maar Kitty kwaad gedaan, ofschoon niet In den zin zooals mevrouw Rosewarne bedoelde. Esther voelde, dat haar stiefmoeder blijkbaar gerechtvaardigd was; dat zij een groot voor deel behaald had ia langdurigen, stilzwijgen- den tweestrijd, waarvan het kind het onge noemde voorwerp was. O ja, mevrouw Rose warne kon gemakkelijk inschikkelijk zijn. „Je schijnt wel in naar vertrouwen geweest te zijn," ging mevrouw Rosewarne voort; „wie was die Bert Carbines?" „Hij scheen een zeer oppassende jongen," zei Esther treurig; „hij was afschaffer en methodist." ,Iik vertrouw nooit die fatsoenlijke jonge mannen. Het is volkomen waar, wat mijnheer Lcventhorpe zegt Wesley veranderde hun ondeugden." „Ik wist heel weinig van hem af," zei Est- Ged. Staten stellen o.a. voor subsidies te vcrleenen aan de N. V. Mij. AlkmaarPac ket te Alkmaar voor den stoombootdienst HarlingenVlieland—'Terschelling voor elk der jaren 191911920 8000. Voorts een ex tra bijdrage van 5682.03 D ter tegemoetko ming in het tekort over 1918. Over een ex tra bijdrage over 1919 willen Ged. Staten de beslissing aanhouden tot de financieele resul taten over dat jaar bekend zijn. VROEGE AARDAPPELOOGST 1919. De min. vatf landbouw brengt ter kennis, dat de binnenlandsche handel in vroege aard appelen, oogst 1919, geheel vrij zal zijn. Uitvoer zal slechts kunnen worden toege staan, indien de binnenlandsche voorziening tegen matige prijzen verzekerd is. Voor zoover zulk een uitvoer zal plaats hebben, zullen daarvoor onder nader be kendmaken voorwaarden alleen in aan merking komen vroege aardappelen, welke op eene veiling van een bij het Rijkskantoor voor Groenten en Fruit ingeschreven veilingsver- eeniging worden gevend. BESCHIKBAARSTELLING VAN LEVENSMIDDELEN. Verschenen is het voorloopig verslag no pens het wetsontwerp tot aanvulling en' ver- nooging van het tiende hoofdstuk der Staats- begroeting voor het dienstjaar 1919. (Be schikbaarstelling van levensmiddelen). UITVOER VAN KRUISBESSEN. De N.U.M. heeft vastgesteld, dat geen ver gunningen verleend zullen worden voor den uitvoer van partijen kruisbessen, waaronder zich bessen bevinden, welke kennelijk door den Amerikaanscheu Kruisbessenmeeldauw zijn aangetast. KOLEN UIT BELGIë. Naar aanleiding van het bericht, dat te Amsterdam een combinatie is opgericht, meidt het HbL: Bij informatie bleek ons dat deze nieuwe combinatie er een is uit de velen, de laatste maanden hier te lande opgericht met het doel, zoolang er geen industriekolen komen uit Engeland cn Duitschland, Belgische kolen aaü te voeren. Vooral te Rotterdam zijn in de kringen van het transportbedrijf verschillen de combinaties tot stand gebracht, die zich den aanvoer van Belgische kolen ten doel stellen. Aan de oprichting van bovenvermelde com binatie, heeft de heer Pierre Regout, directeur der aardewerk- en porceleinfabriekcn te Maas tricht, den stoot gegeven. De laatste maanden zijn door diens bemid deling reeds belmgrijke hoeveelheden Belgi sche kolen uit het bekken van Luik aangevoerd en de heer Lüsken heeft, in opdracht van den heer Regout, contracten met tal van mijndi- recties afgesloten. DE RIJKSKOLENDISTRIBUTIE. In onderhoud met het bestuur der vereeni- ging van brandstoffen-commissies in Over- üsel en Gelderland deelde de dirteur der Rijkskolendistribuitie mee dat de rijksko- iendistributie nog wel tot April 1920 zal duren, dat geen toeslag op de minimum rantsoenen zal worden verstrekt en dat van het gewone rantsoen 9 eenheden uit zwarte en 2 uit bruine brandstof (turf) zullen bestaan. EERSTE OEFENING VAN MILICIENS. Bij kon. besluit is bepaald, dat de duur van de eerste oefening van de ingelijfden bij de militie te land, die in het jaar 1919 bij de ondrscheidene korpsen van het leger die oefe ning hebben aangevangen of in dit jaar nog zullen aanvangen, zal bedragen: bij de onbe reden korpsen, behoudens het hierna vermel de, acht en een halve maand en voor hen, die een bewijs van voor-geoefendheid, zooals be doeld in art. 70 der militiewet, hebben ver worven, zes en een halve maand; bij de pant serfort-artillerie en de torpedisten vijftien her. „Betje vertelde me, dat ze trouwen zou den, als hij thuis kwam. Zij bleef alleen, om- da/t zij zooveel van Kitty hield." „Dat verzwaart de zaak," zei mevrouw Ro sewarne met een korten lach. „Ik heb nooit van haar gehouden; ze was te slim en te vleiend, maar jij scheen veel met haar op te hebben. Ik ben bang dat je geen goed beoor deelaarster van karakters bent, Esther." Esther was te neergeslagen om acht te slaan op kritiek op haar zelf, ofschoon zij voelde, dat de geheele geschiedenis een onbil lijke, maar niet te beantwoorden kritiek op haar genegenheid en oordeel was. De ande re bedienden waren altijd nogal jaloersch geweest van haar voorkeur voor Betje, die niet geheel persoonlijk was, maar gegrond op een onbestemd gevoel van vertrouwen. De te- genwoordighheid van haar gTootvader in huis en hun kennis van de geschiedenis van haar vader maakten hen soms tersluiks brutaal te gen haar, maar niet zóó, dat zij er notitie van kon nempn. I&i was ze vernederd, alsof zij zelf iets schandelijks gedaan had. Zij kon nooit weer met dezelfde openhartigheid tegen over de wereld staan, en zij schatte haar openhartigheid boven alles. Het was een over winning voor langen tijd, en een meerdere bron van macht voor diegene, die zij het meest wantrouwde. Bovendien voelde zij nog de vage bedreiging vajn de toekomst. „Ik heb altijd gezegd, dat het niet goed was, bedienden uit de plaats te nemen, zei mevrouw Rosewarne; „dit heeft me een les ge geven. Ik zal een kindermeid uit Londen la ten komen. Als je klaar bent met ie thee wil je misschien wel een advertentie schrijven." (Wofdit vervolgd.) ALKMAAR COURANT sis uv uvru« 'Bva vsuiuvtiiMD

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1