DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. s No. 147 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 WOENSDAG 25 J IJ NI. Buitenlandsch overzicht. Abonnementsprijs blf vooruitbetaling per 3 maanden f 1,68, franco per post f 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Harms. Coster Zoon, Voordam C 6, Telef. 3. De Britsche pers onthoudt zich van vreug debetoon en neemt over het algemeen een af wachtende houding aan. De vrede, zegt de Times o. a., zal alleen jebracht worden door een standvastige har elij ke earn en werking der Geallieerden over een langdurige periode, gedurende welke het nieuwe Duitschland alle kunstmiddelen van het oude zal uitputten, om tweedracht en schil tusschen hen te zaaien. Het is zijn doeling valsch spel te spelen, het is zijn aard en het zegt zelf, dat het zijn plan is. Tegen deze bedreiging moeten wij ons wapenen met het wapen der onderlinge vriendschap en wcderzijdsche achting. De Morning Post zegt, dat Duitschland met haat in het hart vrede sluit en dat het den Geallieerden daarom geraden is op hun hoede te zijn, en de Daily Mail noemt het een fout, Duitschland tot teekenen te dwingen en zegt, dat het daarom zeer dwaas zou zijn, door ontijdig vreugdebetoon een vrede te vier ren, die geep vrede is. Over het algemeen ia het bericht, dat de Duitschers zurlen teekenen, te Londen kalm ontvangen en hadden er geen demonstraties plaats. Zooals wij reeds meldden was te Parijs en obk te Antwerpdn het vreugdebetoon heel wat grooter. In Parijs leidde het nieuws tot een gewel dige vreugdemanifestatie, werden de soldaten der geallieerde legers toegejuicht. Alle rijtui- en en automobielen werden stormenderhand oor de blijde menigte genomen, de Duitsche kanonnen werden van ae Place de la Con corde weggevoerd en in triomph door de straten gereden en overal hoorde men orkes ten 4e „Marseillaise" spelen. Om acht uur begonnen de klokken van alle Parijsche kerken te luiden en tot iaat in den nacht duurde het vreugdebetoon voort. Iri Antwerpen is de capitulatie van Duitsch land met klokgelui en kanonschoten begroet. Heel de bevolking was op straat en uitte zijn vreugde, terwijl het stadhuis en de openbare en particuliere gebouwen geïllumineerd wer den. Berichten van een geheel andere gemoeds stemming komen natuurlijk uit Duitschland. Wij meldden reeds in het kort het verbran den der Fransche vlaggen te Parijs, wat het allerduidelijkste aanwijst wat er in 4e harten der vele Duitschers omgaat. Zooals bekend, omvat het vredesverdrag den eisch. dat verscheidene in vroegere oor logen door de Duitschers veroverde Fransche vlaggen moesten uitgeleverd worden. Soldaten van de vrijwillige regeeringstroe- pen en studenten drongen te Berlijn het arse naal binnen, maakten zich meester van de in 1814 en 1870 veroverde Fransche vlaggen, die adjjmet benzine overgoten en voor het monu ment van Frederik de Groote verbrandden. Deze daad en het tot zinken brengen der Duitsche slagvloot wijzen er wel op, dat ve'e Duitschers zich niet in voor hun vaderland oneervolle voorwaarden wenschcn te schik ken. v En waar het te verwachten is, dat in den loop der jaren de moedeloOilieid in Duitsch land zal verdwijnen, dat naarmate de krach ten in het Duitsche rijk terugkeeren ook het gevoel van beleedigd en onteerd te zijn ster ker zal worden daar is er zeker wel reden voor de min of meer pessimistische beschou wingen die de Engelsche bladen over de duurzaamheid van dezen vrde hebben gehou den. Alle maatregelen voor de onderteekening te Versailles zijn genomen. Donderdag of Vrijdag zullen de geallieerde gedelegeerden, nadat zij het verdrag onder teekend hebben, naar het terras van het kas teel geleid worden, waar zij met 400 gealli eerde journalisten aan plechtigheden en fees telijkheden zullen deelnemen. Wilson zal waarschijnlijk onmiddellijk na het teekenen van het vredestractaat naar Ame rika vertrekken. Uit Parijs wordt gemeld, dat Clemenceau zal aftreden onmiddellijk na het beëindigen van bet vredestractaat. Wat de kwestie van de vernieling der Duit sche vloot betreft, wordt gemeld, dat Walter Long in het Lagerhuis mededeelde, dat er 10 slagschepen gezonken zijn, 1 is drijvende ge bleven, 5 slagkruisers zijn gezonken, bene vens 8 lichte kruisers. Deze kruisers zijn op het strand gezet, 30 torpedojagers werden tot zinken gebracht, 2 zijn drijvende en 18 zitten op het strand. De schadevergoedingskwestié voor deze tot zinken gebrachte schepen wordt thans in Pa rijs behandeld. Het js te verwachten, dat Duitschland nog dieper in den zak zal moeten tasten. KORTE BERICHTEN. Uit Praag wordit gemeld dat de opper bevelhebber Pelle Zondagnacht, in opdracht van de Parijsche conferentie, den Hongaar- schen opperbevelhebber telegrafisch de voor waarden voor de ontruiming van het bezette \ebied meedeelde. Die voorwaarde behelzen lat de vijandelijkheden op 24 Juni 's ochtends om 5 uur gestaakt moeten worden waarop de Hongaarsche troepen tot 15 K. M. achter de demarcatielijn moeten terugtrekken. Te Berlijn meent men dat met de uitvoe ring van het verdrag kan worden gewacht tot na de ratificatie. Rijkspresident Ebert heeft, volgens de Vorwarta, het volgende schrijven aan Scheir detnann gericht: Waarde Scheidemann. Het door de omstan digheden gedwongen aftreden van uw kabinet heeft onzen gemeenschappelijken arbeid aan het hoofd van het rijk plotseling onderbroken. Nadat wij schouder aan schouder gedurende den geheelen oorlog tegen het oude regime tot zijn definitieven val gestreden en de storm achtige Novemberdagen van het vorige jaar alsook de onrustige periode van het coalitie kabinet met den oorlog aan twee fronten n.l. tegen rechts en tegen links, tezamen doorge maakt hebben, dwingt de harde vuist van den overwinnaar ons andere wegen te gaan. De brief eindigt met woorden van dank voor de bewezen diensten en spreekt de hoop uit dat Scheidemann ook verder zal mede werken aan den opbouw van Duitschland. Het departement van oorlog deelt mede, dat er op 19 Juni in verband met aanvallen van Chineesche muiters en Japanners te Sim- apore wanordelijkheden hebben plaats ge- ad. De schade is aanzienlijk, De staat van beleg is afgekondigd. De Australische krui ser bidney heeft troepen aan land gezet om de rust te herstellen. Op 21 Juni was alles kalm. 3 Chineezen en l Japanner zijn gedood en een aantal licht gewond. De Times meldt: Naar verluidt, zal ad miraal von Reuter wegens schending van den wapenstilstand voor den krijgsraad gebracht worden. De Duitsche offieierenbond heeft het volgende telegram tot de Nederlandse he re geering gericht: ^Vervuld van dankbaarheid voor de gast vrijheid. welke Nederland den Duitschen kei zer verleemt, verzoekt de Duitsche officieren- bond, mede uit naam van millioenen Duit schers, aan de regeering der Nederlanden, de uitlevering van den keizer te weigeren. Wij kunnen onzen voormaiigen krijgsheer thans niet meer met ons leven verdedigen; maar ver wachten van de edelmoedigheid der Nerter- landsche regeering, dat ons deze laatste en meest vernederende smaad bespaard zal blij ven." Maarschalk Joffre zal een eeredoctoraat verwerven aan de universiteit tc Oxford. De nieuwe Italiaansche afvaardiging ter vredesconferentie is als volgt samenge steld: senator Tittoni, minister van builen- landsche zaken, hoofd van de afvaardiging, senatoren Scioloja, Maggiormo Ferraris en Marconi, afgevaardigde Grespi. Het Hongaarsche Sovjet-Congres heeft hei gronèwets-ontwerp in behandeling geno men. Het ontwerp, dat uit 89 artikelen be staat, is verdeeld in vijf hoofdstukken, De ti tel van het onderwerp luidt: Grondwet der Hongaarsche Socialistische Bondsrépuhliek. Bij relletjes in het noorden van Berlijn zijn, vom zoover tot nu toe hekend is 5 men- schen gedood (t.w. 2 mannen, 1 vrouw, eeu jongen en een meisje) en 8 gewond, o. w 3 vrouwen. De goudvoorraad der O.-H. Bank is uit vrees voor een Bolsjewistischen overval in vei ligheid gebracht. - Te Weimar beproefden Duitsche solda ten Erzberger op te lichten. Het HongaarscHe sovjet-congres heeft besloten tot algmeene mobilisatie der arbei ders. S»i -ten Grtiier^sl EERSTE KAMER. De Eerste Kamer kwam gisteravond te half negen bijeen onder voorzitterschap van J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst, ingekomen was een schrijven van den heer Bressers, waarin deze mededeelde, om gezondheidsre denen ontslag te nemen als lid dei Eerste Ka mer. i De Voorzitter sprak zijn leedwezen uit over het heengaan van dezen afgevaardigde. Na dat voor de afdeelingen was getrokken, werd de vergadering voor een kwartier geschorst, ten einde de afdeelingen in de gelegenheid te stellen voorzitters en ondervoorzitters te kie zen. Na heropening deelde de Voorzitter me de, dat de centrale afdeeling heeft besloten Woensdagmorgen te elf uur in de afdeelingen bijeen te komen en Donderdagmorgen te elf uur een openbare zitting te houden, waarin dan direct na den aanvang zal worden over- egaan tot benoeming van een Commies riffier. De heer Van der Feltz gaf den voorzitter in overweging, een comité generaal te houden, ten einde de leden in de gelegen heid te stellen over de candidaten nadere in formaties in te winnen of hun hoedanigheden en capaciteiten te bespreken, De heer Van Émbden steunde dit verzoek. De Voorzitter meende aan dit verzoek te kunnen voldoen, door thans de vergadering te verdagen tot-Donderdagmorgen elf uur en tevens de leden uit te noodigen direct in co mité-generaal bijeen te blijven tot het bespre ken der candidaten. TWEEDE KAMER. In de gisteren gehouden zitting betreurde de heer De Groot het, dat het bijzonder onderwijs wordt vooropgeschoven, terwijl het particulier initiatief in dezen onvoldoende is. Hij achtte ook de regeling van het leerlingwe zen onvoldoende en bepleitte verplicht herha- lingsonderwijs in aansluiting bij het am- bachtsonderwijs. De heer Gerhard achtte het lichten van het handelsonderwijs uit het oorspronke lijk ontwerp verkeerd, evenals het vooropstel len van het particulier initiatief, het vervallen van de gelijkstelling van jongens en meisjes en het vaststellen van een algemeen percenta- e voor het gemeentelijk subsidie. Hij vond e macht van den directeur te groot, De beer Van Wijnbergen betoog de, dat particulier initiatief krachtig genoeg is om voor vakonderwijs met hulp van de over heid, te zorgen. Spreker juichte de scheiding van jongens en meisjes op paedagogische ronden toe en vroeg enkele inlichtingen over etailpunten. De heer H a z e v o e t betoogde de nood zakelijkheid van krachtig verband tusschen vakorganisatie en vakonderwijs en in verband daarmede van voortdurend contact tusschen overheid en, vakorganisatie. Hij beval meer medezeggenschap aan voor de vakorganisa tie. De heer Van D ij k betoogde dat er een krachtig verband moet bestaan tusschen schoolonderwijs en vakonderwijs. De heer Ketelaar achtte den naam „vakonderwijs" duidelijker dan „nijverheids onderwijs". Hij waarschuwde tegen te veel waarde hechten aan de opleiding op de werkplaats. De heer Vaa derMolen zag in de veranderingen, in het oorspronkelijk ontwerp aangebracht, verbeteringen. Hij juichte ook de uitschakeling van het handelsonderwijs en het niet opnemen van landbouwonderwijs toe Minister 'De Visser merkte op, dat bet vooropstellen van particulier initiatief geschiedt in overeenstemming met het rap port van de Incenschakelingscommissie. De practijk zelf heeft de ambachtsschool door pnmeeren aan de werkpiaateopleiding, daar om is een dwingende regeling van het leer lingwezen praematuur te achten. De M i n i s t er ontrie4 de amendemen ten-Ketelaar om het onderwijs in ziekenver pleging en landbouw-huishoudonderwijs in deze wet op te nemen en dus onder te bren gen bij het Department van Onderwijs en om den uaarn van Nijverheidsonderwijswet 'u- veranderen in Vakonderwijswet. De heer Van Zadelhoff lichtte een amendement toe om het openbaar onderwijs voorop te stellen. 1 en 6 uur werden de beraadslagingen ver- uaagu tot lieden 1 uur. TURF BUITEN DISTRIBUTIE. Daar de turf ougerantsoeneerd zal zijn te krijgen, zal thans levering op de aanvullings- ranisoenen, die gelij vroeger is medegedeeld, in turt geleverd zouden wordeas worden ge staakt, terwijl eveneens de rantsoenen van de vorige groepen verbruikers worden verlaagd en wel die van de groepen B,. D, en klasse Vill van groep A, met 35 j>Ct. en die van groep C, met 25 pCt. In de plaatsen waar in normale tijden hoofdzakelijk turf werd gestookt, zal dit ook thans moeten geschieden; naar de brandstof- .endistricten in de veenslreken zullen dan ook niet meer kolen worden gezonden 4an in het vorige distrihutiejaar. Met nadruk zij er ten slotte nog op gewe zen, dat ae thans gunstige vooruitzichten van ae hutshrandvoorziening ten zeerste zouden worden geschaad, inaien het publiek volhardt in zijn terughoudheid bij het inslaan van turf. Gelijk reeds eerder is medegedeeld, kan de achterstand, die ia de turfvefzending ont staat, doordat thans niet zou worden afgeno men in de volgende maanden niet worden in gehaald; PROVINCIALE STATEN. Ten behoeve van het provinciaal waterlei dingbedrijf stellen Gedep.Staten voor, een kantoorgebouw aan den' Ruysd&elweg te Blpcmendaal aan te koopen, dat al» bureau moet dienen. De kosten zijn 38,000. PENSIOENVERHOOGING VOOR CI VIELE AMBTENAREN EN LEEAREN BIJ HET M. O. Ingediend is een wetsontwerp tot verhoo ging van het pensioens-maximum voor de Ci- vièlje ambtenaren en de leeraren bij het bij zonder, hooger en middelbaar onderwijs. Overeenkomstig het advies der Staatscom missie voor de burgerlijke pensioenwetgeving wordt voorgesteld het bedrag van 3000 in art. 11 der Burgerlijke Pensioenwet, tot 4000 de grens, die de commissie in haar onderwerp zal stellen te verhoogen. DETACHEERING NAAR NED.-INDIë Door den Minister van Oorlog is bepaald, dat tot uiterlijk 15 Augustus as. nog verzoe ken bij het departement kunnen worden inge diend door verlofsofficieren van het leger hiér tc lande om detacheering bij het leger in Ned, Indië, GEEN BLIJVEND GEDEELTE. Bij de infanterie en de vesting-artillerie blijft na afloop der eerste oefening van het eerste lichtingsdeel een gedeelte der daartoe behoorende, geen rang bekleedende man schappen, tot een zeker aantal in werkelijken dienst. Dit z.g. blijvend gedeelte bedraagt niet minder dan 3800 en niet meer dan 4500 man voor beide wapens te zamende dienst daarbij duurt ongeveer vier maanden. De aanwijzing der manschappen voor den dienst geschiedt door loting bij de korpsen. Bij kón. besluit is thans bepaald, dat de lo ting voor het blijvend gedeelte voor de lich ting 1919 niet zal worden gehouden. VERMOEDELIJK OP 1 OCTOBER NAAR HUIS. Op de vraag van den heer Bomans, betref fende het naar hus zenden van de derae ploeg der lichting 1918, antwoordde de heer Al- ting von Geusau, minister van oorlog: dienstplichtigen van de lichting 1918, toegewezen aan de infanterie, zijn ingelijfd onderscheidenlijk in de tijdvakken van 16— 20 Juli 1917, 22—26 October 1917, 14—18 Januari 1918 en 14 Mei 1918. Van deze ploegen zijn de laatste twee nog niet met onbepaald (klein) verlof vertrokken. Hun vertrek zal plaats hebben onderschei denlijk op 1 Augustus 1919 en vermoedelijk op 1 October 1919, tenzij er door het niet teekenen van den vrede een toestand mocht ontstaan, die dit onraadzaam zou maken, en behoudens andere onvoorziene omstandighe den. VOOR OORLOGSSLACHTOFFERS. Ingediende is een wetsontwerp tot verhoo ging van hoofdstuk V der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1917. Het eindcijfer van het hoofdstuk wordt ver hoogd met 282.000, waarvan 200.000 voor kosten van onderhoud van tengevolge Van den oorlogstoestand uit het buitenland naar Nederland uitgewekenen en van ten ge volge van den oorlogstoestand behoeftig ge worden in Nederland verblijvende buitenlan ders en 35.000 voor kosten van vervoer van goederen, verzonden door of aan Steuncomi tés RIJKSMIDDELEN. Biji beschouwing van de maandopbrengst der Rijksmiddelen geeft Mei hetzelfde ver schijnsel op te merken al8 de afgeloopen maand April, n.l. een sterke stijging der in komsten (vergeleken bij verleden jaar), van die bronnen, welke direct in verband staan met de herleving van het handelsverkeer. Het accrès van ruim 5 millioen gulden, waarmede de maand Mei haar naamgenoot van 1918 overtrof, is voer het grootste deel te danken aan de verhoogde opbrengst van de invoerrechter^ het statistiekrecht en de loodsgelden, al hebben de zegel- en registra tierechten, 4e accijns op gedistilleer4 en die op het geslacht, evenals de dividend- en tan- tièmebeiasüng en de immer wisselvallige suc cessierechten er ook het -hunne toe bijgedra gen. Met de directe belastingen was het minder gunstig gesteldalleen de. inkomsten- en ver mogensbelastingen overtroffen het bedrag van Mei 1918, maar grond- en personeele belas ting konden het bedrag van verleden jaar met balen. Laatstgenoemde middelen bleven successie velijk met 200,000 en 139,000 bij verle den jaar ten achter. De inkomstenbelasting bracht 472,000 meer terwijl de taatièmebe- lasting voor de eerste maal in Mei 548,092.92 opleverde. De vermogensbelas ting gaf 476,000 meer. wat de accijnzen betreit, de suiker wees een lager bedrag van 875.000 aan, waar tegenover een som van 838,000 meer uit dteu op het gedistilleerd werd ontvangen. Van de overige accijnzen gaf die op den wijn 12,000 en die op het geslacht 336,000 meer,, maar de zoutaccijns en die op het bier gaven 214,000 en 49,000 minder. De zegelrechten Stegen met 390,000, de registratierechtenmet 129,000 en de suc cessierechten met 248,000. terwijl de in voerrechten bijna 5 maal het bedrag van Mei 1918 opbrachten, nl. 2,972,516,23 tegen 593,973,32 verleden jaar. Ook viel weer een stijging waar te nemen bij de belasting op gouden en zilveren werken, en wel van j 17,000. Het statistiekrecht gaf wel bijna 10 maal 'de som van verleden jaar, n.l. 660247,1114, tegen 67,521.3234 in Mei 1918. De domeinen gingen met het geringe be drag van 8000 terug. Last not least mag de stijging der loodsgelden worden geconsta teerd: j 96,720,36 tegep 12,948.16 in het vorig jaar. De geheele opbrengst van Mei 1919 be droeg 28,857.970.36, terwijl in Mei 1918 werd ontvangen 23,800,830,3434'. Ten slotte zij medegedeeld,, dat de geheele opbrengst over de eerste vijf maanden van dit jaar was 109,438,463,2834 en in hetzelfde tijdperk van 1918 totaal 1100,413,360.5534, dus thans 9,025,102,73 meer. (N. Ct.) DE SAMENSTELLING VAN GED. STA TEN VAN NOORD-HOLLAND. In een Maandag te Amsterdam gehouden bijeenkomst van de 34 Statenleden van Noórd- Holland, die zich rekenen tot de rechterzijde te behooren, kwam ter tafell een aanbod van de vrijzinnige Statenleden en de Statenleden van Economischen Bond om een accoord aan te gaan in dien zin, dat de aftredende leden van het college van Gedeputeerde Staten her kozen zouden worden en de voorziening in de vacature, ontstaan door het niet-herkiezen als Statenlid van den heer Zijpp, ter beschikking zou worden gesteld van de rechterzijde. Het door de rechterzijde geopperde denkbeeld om, in verband met de verkiezing van Gedeputeer den, ook ten aanzien van ae verkiezing van Eerste Kamerleden tot een accoord te komen, werd door de vrijzinnigen niet aanvaard. Besloten werd dit aanbod niet aan te ne men,, maar slechts een accoord te aanvaarden,, waarbij drie zetels in het college van Gedepu teerde Staten» en één zetel in de Eerste Ka mer worden toegewezen aan de rechterzijde e nwel voor Gedeputeerde Staten 1 aan de christelijk-historiscnen en 2 aan de katholie ken en voor de Eerste Kamer 1 zetel aan de anti-revolutionnairen. De gedachte om een anti-socialitisch bloc te vormen en alzoo de sociaal-democraten te we ren uit het college van Gedeputeerde Staten bestond niet bij de rechterzijde. (JfMiioiurd Mbiiw«. EEN1 LICHTGELOOVIGE, Een landbouwer in de Betuwe is dupe ge worden van een paar sluwe oplichters. Twee als heer gekleede Belgen boden hem een par tij laken te koop, doch de man had daar geen last in. Ten slotte vroegen zij hem 700 te leen op de partij laken, die een veel hoogere Waarde moest vertegenwoordigen. Het goed zou den volgenden dag worden teruggeno men. De man was goedgeloovig genoeg hier op in te gaan, doch de kooplui kwamen niet terug. De partij laken heeft een waarde van hoogstens 200. ARBËIDSTIJD IN AARDEWERK FABRIEKEN. Het bestuur der Ned. Vereeniging van Aar dewerkfabrikanten heeft een aares gezonden aan de Tweede Kamer, waarin wordt ver zocht in het ontwerp-Arbeidswet den ar beidsduur te bepalen op 48 uur per week, bij bedrijfsstoringen en andere spoedeischende gevallen het maximum te stellen op 96 uur per 14 dagen cn een dag- en weekmaximum te laten vervallen, den werkgever niet straf baar te stellen voor overtreaing tegen diens wil begaan, een wettelijke regeling voor huis industrie in te voeren, invoering van twee- ploegenstelsel ruim teo te staan en ten slotte werkgeversorganisaties in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen bij vaststelling van maatregelen van algemeen bestuur. HERSTEL VAN DE VERWOESTE STREKEN. Opp verzoek van den Belgischen Boeren bond en de Belgische Heidemaatschappij, hebben de directeur, de adj .-directeur en de hoofd insjjecteur der Nederlandsche Heide maatschappij een bezoek gebracht aan de verwoeste streken in België, ten einde overleg te plegen over het weer in orde bren'gen der vernielde gronden, een oppervlakte belaande van bijna 100.000 H.A. HET STAKINGSVERBOD VOOR HET SPOORWEGPERSONEEL. De heer Nathans, secretaris van de Neder- ltfndsche Vereeniging van Spoor- en Tram wegpersoneel, heeft in het Weekblad dezer organisatie een artikel geschreven over het stakingsverbod voor het spoorwegpersoneel. Wanneer de verbeteringen niet spoedig ko men waarop het personeel recht heeft en die het moet hebben om een menschwaardig be staan te kunnen voeren dan zullen geen pa pieren verbodsmaatregelen het verzet, ook in den meest sclieijpen vorm, kunnen tegenhou den. Verzet, dat zal komen, na gemeenschap pelijk beraad en op een tijdstip ten slotte door het personeel zelf te bepalen." EEN ONTROUW BRIEVENBESTELLER. Te Wageningen is gearresteerd een brie ven- en telegrambesteller, die tal van rem- bourszendingen had achtergehouden, waartoe hij de adviezen en andere stukken vervalsch- te. Het aldus veykregen geld werd verbrast. De verduisteringen loopen over een vrij lange periode. MET VITRIOOL GEWORPEN. Een juffrouw uit de Zeilsteeg te Rotterdam had er de lucht van gekregen, dat haar man ai te intieme betrekkingen onderhield met een dienstbode uit een café in de Molensteeg. Ze ging er „verhaal op halen", en er ontstond aan de deur van het café een kibbelpartij. Plotseling ging de dienstbode naar binnen, in een oogwenk was ze echter terug met een kopje vitriool en een gloeiende pook gewa pend. Het bijtende vocht werd ae bedrogen echtgenoote over het lichaam gegooid, ter wijl haar rug nog met de pook werd bewerkt. Dc politie maakte een eind aan den ongelijken strijd door de dienstbode naar het politie bureau en de getroffen juffrouw naar het zie kenhuis te brengen, waar ze verbonden werd. VEREENIGING VAN KAASHANDE LAREN. In de gisteren hier gehouden vergadering van de Ned. Ver. van Kaashandelaren werd circulaire No. 1 van het rijkskantoor voor kaas besproken. Zij houdt in de regeling van uitvoer van kaas. Wanneer uitvoer wordt toegestaan is nog niet bekend, zoo vertelde de voorzitter, de heer Schilf (Gouda). Vaststaat evenwel dat alleen kaas, welke gemaakt wordt nadat verlof tot export gegeven is, kan worden uitgevoerd. Kaasmaken op speculatie is dus onmogelijk. Spr. vertelde gehoord te hebben dat voor ieder pond dat over de grens gaat, 30 cent in de schatkist moet worden gestort. In 't buiten land zal de H'ollandsche kaas wel prijzig worden; de minister wacht met uitvoer, totdat de prijs voor het binnenland aanmerkelijk is daald. Zoodra zij 60 cent komt een gedeelte vrij voor export. Geen kaas zal worden uit gevoerd zonder control lemerk en voorts ligt het in het voornemen een maximum waterge halte te bepalen. Men besloot geen overeenkomst te teekenen alvorens de voorwaarden goed bekend zijn, en te verzoeken een handelaar uit Zuid-Holland te benoemen als lid van het Zuivelkantoor en eveneens om iedere maand' inplaats van iede re week opgave te mogen doen. Een voorstel Van Zoret (Rotterdam) om de consenten' eenmaal overdraagbaar te ma ken, werd na bestrijding van den heer Van Eyk (Gouda) aangenomen met 61 tegen 6 stemmen en 1 blanco. De heer Van Eyk hoopte dat men de ex port niet langer zal verwaarloozen. Overal trachten de Amerikanen kaas, die 'n vorm op de onze lijkt, van de markt te brengen. Spr. kreeg o.a. uit ZuidAfrika een aanbieding van kaas h 60 cent. De opmerkingen zullen aan het Rijkskan toor worden overgebracht. ALKMAARSCHE COURANT. I II 'I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1