diking Broodkaarten. Toekenning van steun aan Oedemebiliaeerden Tnafzonden Stukken. ot in ontvaagstnamc der boYcrlgenoemde «a a.'.tci. morden 4? bonders van legitttm- Üwmm v.xi.<t'X' k-Jx pcNtz.T^A'Q tjm: w* -«'/ vn:j 13AO 7 JTjJ-?? i'<* Si'/vfè ''it t? yervoogcz. a»aVA< der onderstaande scholen en wel 1~ 600 Dondei dag aan da Keetkolk iioold der schooi de liter J. Fransseti. 501—1000 Vrijdag aait de Keetkolk hoofd der school de heer J. Fianssen. 10011500 Donderdag aan de Brillen- steeg hoofd der school de heer F. Aukes. 15012Ü00; Vrijdagvaan dev Brillensteeg hoofdi der school de heer F. Aukes. 2001—2500 Donderdag aan de Nieuwe- sloot hoofd der school de heer JL Zwarteveen. 25013000 Vrijdag aan de Nieuwesloot hoofd der school de heer J. Zwarteveen. 30013501 Donderdag aaa de Nieuwesloot hoofd der school - de heer A. Wijn. 35014000 Vrijdag aan de Nieuwesloot hoofd oer schooi de heer A. Wijn. 40n«—4500 Donderdag aan de Snaarinans- laan Imofd der cclioof de heer J. Edx 45015000 Vrijdag aan de Snaarmanslaan hoofd der school de heer J. Eits, 5001—5500 Donderdag aan den Konings weg hoofd der school de heer P. Schipper. 5501—6000 Vrijdag aan den Koningsweg hoofd dor school de heer P. Schipper. 6001 m daarboven ZATERDAG van TWEE tot VIER UUR aan den Koningsweg, hoofd der school de heer P. Schippers. Tiet publiek wordt er beleefd op attent ge maakt, op de aangewezen datum en uren bo vengenoemde kaarten af te halen of te doen afhalen en bij entvangst goed na te zien, of de juiste hoeveelheid waarop zij recht hebben is ontvangen, aangezien abuizen voor reke ning dier ontvangers zijn en later niet meer kunnen worden hersteld. Tevens kuunen de veranderingen tn broodsoort voor de volgen de periode worden opgegeven. De W'aarz. Dn. v. h Distributiebedrijf: C. H. SCHNEIDERS. UITBETALING VERGOEDING KOSTWINNERSCHAP. De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter kennis vau belanghebbenden, dat de Uitbetaling der vergoedingen, loopende over het tijdvak van 16 tot en met 25 Juni, zal plaats hébben ten STADHUIZE op DONDERDAG 26 JUNI a.s., des namid dags van 2 toi3 uur. Alkmaar, 24 Juni 1919. De Burgemeester voornoemd" O. RIPPING De BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter kennis van belanghebbenden, dat de Minister van Oorlog heeft bepaald, dat de STEUNREGELINGEN, bedoeld in zijne be schikkingen van 27 December 1918 en van 21 Maart 1919, afd. Dienstplicht, Mos 109 en 184 L., ZÖO NOODIG ook mogen worden toegepast ten aanzien van MOBILISATIE- VRIJWILLIGERS, zoomede dienstplichtigen, die eene VRIJWILLIGE verbintenis hebben aangegaan voor den duur der mobilisatie, en in het tijdvak van 1 Augustus 1918—31 Juli 1919 met onbepaald (klein) verlot of in ver band met ontslag huiswaarts zijn vertrokken dan wel zijn overleden tijdens him verblijf onder de wapenen. Waar in de steunregelingen wordt gespro ken van „kostwinners" moet ten aanzien van deze vrijwilligers,als zoodanig winden aan gemerkt diegene hunner,.ter zake van wiens verblijf onder de wapenen laatstelijk kostwin nersvergoeding zou zijn genoter), indibn de voorschriften hadaen toegelaten ook voor hem zoodanige vergoeding toe te kennen. In de gevallen, waarin ten aanzien van de dienstplichtigen doorbetaling vau genoten kostwinnersvergoeding is voorgeschreven, moet hiervoor met betrekking tot de onder- werpdijke vrijwilligers in de plaats treden een uitkeering voor hun verwanten, berekend aan de hand van den maatstaf, verstrekt bij rondschrijven van 29 October 1918, afd. dienstplicht No. 175 L., waarbij in acht ge nomen moet worden, dat die uitkeering in geen geval meer mag bploonen dan f 3 per dag. Deze uitkeering zoomede de bijslag van 0 75 over den eersten termijn van 60 dagen na huiswaartszfcnding, mogen ten aanzien van deze vrijwilligers eerst worden verstrekt na daartoe door hen gedaan verzoek en slechts indien en voor zoover daaraan paar het oordeel van den Burgemeester behoefte bestaat. De in punt 4 oer December-steunrcgeliug en paragraaf 3" der Maart-steunregeling be doelde tegemoetkoming voor kleeding, ge reedschap en verhuiskosten, wordt ten be hoeve van deze vrijwilligers NIET verstrekt door de Kon. Nat. Vereeniging tot Steun aan Miliciens, doch vanwege het Koninklijk Nati onaal Steuncomité, door de plaatselijke steun comité'» of. bij ontstentenis daarvan door den Burgemeester De Vrijwilliger moet daar om zijn aanvraag om deze tegemoetkoming richten aan het Steuncomité in zijn woon plaats of indien zoodanig Comité aldaar niet bestaat, aan den Burgemeester zijner woon plaats, die de aanvraag dan voor het Kon. Nat Steuncomité dient te behandelen; bij de aanvraag behoeft geen zoogenaamde „groene kaart" te worden overgelegd Deze steun wordt door het Plaatselijk Steuncomité of den Burgemeester geregeld in overleg met het Koninklijk Nationaal Steuncomité Aan belanghebbenden worden op hun ver zoek ter Gemeente-Secretarie de inlichtingen verstrekt welke voor hen verder van belang kunnen zijn omtj-ent de soorten tegemoetko mingen, waarop zij aanspraak kunnen heb ben de autoriteiten of instellingen aar. wie en de wijze, waarop zij de aanvragen om te gemoetkom g moeten indienen Alkmaar, 24 Juni 1919^ De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING SLECTS EEN VOORT OOP TOT PROEF NEMING. Nader wordt gemeld, dat het vrijgeven van turf, voorloopig bedoeld is als proefneming er dat deze proef zich evrr do JiviU èC Augustus fdsdh: ati tvêv. iwiwipl vm.'MV, dat de voorrad^ irurd ckt vawteciiuv sdgeut- mea zijn. dan zcu ook deze iraadstnf weer ia Rijkshandeu ksmtn, en men alsdan* weer ver plicht worden, turf te betrekken. Den 15 en Juli e.k. zouden vanwege de Rijks Kolendistribune bij1 de verveners dé turf voorraden worden opgenomen. TEGEN ONBEHEERDE RIJWIELEN Naar aanleiding van eene aanschrijving van den Commissaris der Koningin aan de gemeentebesturen in de provincie Gelderland, waarin gewezen werd op de wenschelijkheid van het nemen van maatregelen' tegen de zorgeloosheid en achteloosheid van het pu bliek met betrekking tot rijwielen, waardoor talrijke rijwieldiefstallen in de hand worden gewerkt, heelt de. commissie voor de strafver ordeningen te Nijmegen een voorstel bij den gemeenteraad ingediend tot wijziging van de Politieverordening in dien zin dat het ver boden is een rijwiel op de straten of in de aan de straten grenzende voortuinen te laten staan niet onder voortdurend toezicht van een 'tot het houden van toezicht bekwaam per-"' soon, tenzij het rijwiel door aen eigenaar of gebruiker cp eenige wijze voor onmiuuellijK gebruik ongeschikt ia gemaakt.. POST PEK VLIEGTUIG. Men meldt ens, dat pogingen aangewend worden, een maatschappij te stichten, die de post voor de Zuid-Hollandsche en Zeeuwsche eilanden naar en van Rotterdam, per vliegtuig zal vervoeren. Bovendien denkt men de F.n- gelsche mail van Vlissingen naar Rotterdam te kunnen brengen. Het plan is, de route VüssingenRotterdam te nemen over de ei landen en op een daarvan te landen. De ver binding zal worden onderhouden dcor eeni- ge Vickers Vimy-machines, hetzelfde type dat de Oceaanvlucht heeft volbracht, en dat be halve de post dok eenige passagiers kan ver voeren. LIEVE FAMILIE. Zondagmorgen ontmoetten de gebroeders Krol te Oss hun zwager L. van Schaijk, met wien ze reeds lang een veete hadden. Na ee» korte woordenwisseling grepen ze naar de messen. Bij de vechtpartij die nu ontstond, takelde Van S. een der gebroeders K. zooda nig toe, dat deze per brancard naar het zie kenhuis vervoerd moest worden. Van S. werd door de politie ingerekend De vech tersbazen verkeerden al!pn onder den invloed van sterken drank. POLIÏIESTAKING TE AMSTERDAM VOORKOMEN. D»; vortge week heeft het maar weinig ge scheeld, of Amsterdam was verrast geworden door een plotselinge staking van de politie agenten. In cenige vergaderingen is het den voorzitter, dia gesteund werd door het oude re personeel, slechts met moeite gelukt, het uitbreken eener staking tegen te -houden. De staking en ook het plan om gedurende 16 uren alle contact met de autoriteiten te ver breken, in dien zin, dat iedere agent na zijn twee uren straatdienst niet naar zijn bureau of post zou terugkeeren, maar naar zijn huis zou gaan, is niet doorgegaan, omdat de auto riteiten de gemoederen vosten te kalmeeren door de volgende concessies: a. iedere agent kreeg jl. Zaterdag een directe uitkeering van 50, b. een salarisverhooging werd voorts toegezegd, c. aan het personeel werd beloofd, dat vóór cf op Woensdag, 25 Juni, een nieu we salarisvoordracht gereed zou zijn. CONFERENTIE DER VAKCENTRALES. Moigcnmiddag zullen de Dagelijksche Be sturen der Vakcentrales te Amsterdam samen komen, itn einde een bespreking te houden ovei de mogelijkheid van samenwerking Tn opzichte van de sociale wetgeving, waartoe iiet initiatief is genomen door het Neutraal Vakverbond. KORTE BERICHTEN. De maximumprijzen voor bessensap zijn opgeheven. De minister van onderwijs heeft gister middag in een der zalen van zijn departement den Onderwijsraad geïnstalleerd. Via Delfzijl is thans de eerste lading haring sinds 4 jaar uitgevoerd. Zekere G., uit Terapel, is aangehouden, in het bezit van 70 fietsbanden, welke hij over den grens wilde vervoeren. In den nacht van Zaterdag op Zon dag is, te Edam, in de asch gelegd, de slach terswerkplaats en schuur, van den heer De jong, aan de Achterhaven, aldaar. De landbouwer J. Bokdam is te En ter van een hooiwagen gevallen. Hij was bij na op slag dood. Tieri Duitsche mijnenvegers en 2 torpe dojagers kwamen te Vlieland binnen en an kerden ter reede. Zij vertrokken weer naar zee en zijn thans bezig de mijnenvelden voor de kust op te ruimen. De jaarvergadering van den Nationalen Woningraad is uitgesteld tot Zaterdag 12 Juli. Te Maps (N.-Er.) i3 een bond van hooi- giasvei pachters opgericht, die besloten heb ben niet meer dan 2 per are te bieden (thans biedt men soms tot f 7). Op verschil lende plaatsen zijn reeds relletjes voorgeko men. Te Meppel wordt 3 Juli een gemeente lijke koopmansbeurs geopend in granen, voe derartikelen, koloniale en bakkerswaren en zuivelproducten. De fruithandelaar W. Udo, te Tiel, heeft zijn -eerste rijpe Meikersen aan de ko ningin aangebodgp. Op een desbetreffend verzoek van het hoofdbestuur der Ned. Vereeniging van spoor- en tramwegpersoneel heeft de direc teur der S. S. geantwoord, dat opdracht is ge geven om de achterstallige premiën vau het locomotief personeel zoo spoedig^ mogelijk te doen uitbetalen. In dpn Helder zal begonne» worden met de electrificatie van dc verlichting in 12 stra ten. Wanneer omstreeks Augustus 1920 de kabel van het prov. electriscli bedrijf zal zijn gelegd, zal het overig gedeelte der gemeente worden ter hand genomen. Het besluit tot electrificaiie werd reeds in het voorjaar van 1918 genomen. Tn het gemeen tehuis te Aalst zijn alle broodkaarten voor de volgende periode ge stolen. De 's 'Oravenhaagsche Vereeniging voor GeTondbsidsMonies heeft ten behoeve van de uitzending van zwaUre schoolkinderen nam een gezond buitenverblijf, een gift ont vangen van de koningin. In* de gemeeate Dubbeldam hebben zich twee gevallen vss awassa® yoeffëdasa ia uaa, het ie DerGtdii vse- voerd. De timmerman j!. 3, *z Enkhuizer viel van een vier meter hooge stelling in de Wes- tersiraat aldaar. Men vreest voor zijn leven. Tc Giosthuizen is het huis van den si garenhandelaar B. de Graaff gedeeltelijk in gestort. Het gedeelte, waai; de menschcn sfïe- pen, is tegen den schoorsteen blijven hangen, zoodat geen persoonlijke ongelukken zijn te betreuren. Provinciaal JNimnvs. WOLVEILING. Op de wol vei ling, welke op 24 dezer te Amsterdam werd gehouden, presenteerde de Vereeniging tot Verbetering van den Wolhan- del in Noord-Holland het eerste gedeelte der wol, welke zij voor hare leden gezamenlijk zal verkoopen Van deze werden bij bijzonder levendige biedingen de aangeboden 15 balen le kwali teit verkocht a 4.05, 4.15 en 4 1714, ter wijl de 5 balen 2e kwaliteit 3 90 per K G opbrachten. UIT VENHUIZEN. Benoemd tot hoofd der R. K. Meisjesschool alhier de heer HL J Pielage, onderwijzer aan de R. K. Jongensschool alhier. Wijl voor schoolreisjes geen reductie op de spoorwegen wordt toegestaan., zal men dit jaar met de oudere leerlingen een reisje, naar Amsterdam doen per Hoomsche boot UIT URSEM. Mej. J. C. W. van Reijen, alhier, staaf op de voordracht ivoor benoeming tot onderwij zeres te Amsterdam. UIT SCHOORL. Door den heer H. Selhorst, die ruim 40 jaren de betrekking van kerkelijk ontvanger bij de hervormde gemeente alhier heeft waar genomen, is tégen 15 Juli e.k. als zoodanig aan, kerkvoogden ontslag gevraagd. Trie*rammen vmi hclcu DE BEMOEIINGEN VAN HET VATICAAN. NOYON, 25 Juni. Volgens Italiaansche bladen zijn de bemoeiingen van net Vatir caan in de kwestie betreffende de zending in de vroegere Duitsche koloniën niet ge heel zonder succes geweest en werden in art. 438 van hei vredesverdrag gunstige wijzigingen gebracht. VOOR DE SLACHTOFFERS VAN ZEE- ONGEVALLEN. 's-GRAVENHAGE, 23 Juni. Bij nota van wijziging betreffende het wetsontwerp tot aanvulling en verhooging van het, tiende hoofdstuk der Staatsbegroting voor het dienstjaar 1919 (posten, wegens crisisuitga ven) wordt 125.000 aangevraagd (voor het tweede halfjaar 1919) in verband met het be paalde in 'de wet tot wijziging van de Oor- logs-zeeongevallenwet 1915, nl. de wettelij ke uitkeeringen, waarop recht verkregen is vóór het inwerking treden der wijzigingswet, opnieuw worden vastgesteld en wel overeen komstig het hooger dagloon, dat een gevolg is van de bepalingen' der wijzigingswet en dat deze verhoogingen voor rekening van het Rijk komen. Wat het eerste halfjaar 1919 betreft, heeft de minister van Landbouw bevorderd, dat door bemiddeling van het Nationaal Zee mansfonds een bijslag op de bedoeide uitkee ringen is toegekend, Voor deze bijsiag zal moeten worden gerekend op 50.000. Voorts wordt door tusschenkomsi van het Nationaal Zeemansfonds steun verleend aan hen, die slachtoffers zijn geworden van oorlogs-zeeon- gevallen, welke vóór de inwerkingtreding der oorlogs-zeeongevalienwet 1915 hebben plaats gehad. Deze understeuning bestaat uit een uitkeering, die gelijk is aan de uitkeering, die krachtens dc Oorlogs-zeeongevalienwet 1915 wordt toegekend, benevens den hiervoren be doelden toeslag. Voor het jaar 1919 is voor de ondersteu ning van dtre personen een bedrag van 30.000 uitgetrokken. Derhalve wordt ook 80.000 aangevraagd voor verlwgiug van het bedrag, dat aan het Nationaal Zeemans fonds beschikbaar wordt gestéld.Corr. Bur. (Huiten verantwoordelijkheid van df Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins dat de Redactie er mede instemt.) DE BEELDJES OP DE PIJLERS VAN HET SCÏIERMERHEK. Mijnheer de Hoofdredacteur. Niet zonder aarzeling neemt ondergetee- kende de vrijheid, U beleefd te verzoeken om eenige plaatsruimte voor onderstaande uit eenzetting inzake de beeldjes op het Scher- merhek. De zaak waarom het voigens het verslag van de Raadszitting van 12 iuni laatstleden gaat, was deze: Moeten de oorspronkelijke beeldjes weder om geplaatst worden op de pkdestallen, waarop ze reeds honderde jaren hebben ge staan, of moeten daarvoor in de plaats ge steld worden imitatiebertdjes Het komt mij voor, dai het niet gewmscht is om te zweven in noogere Sfeeren, omdat men dan elke houvast misi en ten slotte we derom op den giond terecht moet Yeraioeuelijk is het ook aim het geval xst het plaatsen van ds btUdjes, die dan eindelijk gesteld moeten worden op de piedestaiien of pijlers, waarvan de zekerheid moet bestaan, dat dé ondergrond hecht en sterk is. Wanneer er dus uitspraak is gedaan of de beeldjes, die er op behooren, wederom hun rechtmatige plaats zullen ^raan innemen of indien anders besloten wordt en de afgietsels daarvoor in de plaats worden gesteld, dan eerst komt men iets lager .bij den grond, waarop deze kunstwerken veilig geacht moe ten worden. Hoewel het mij altijd zeer voorzichtig is voorgekomen om wat laag bij den grond te biijven, opdat er dan meer zekerheid bestaat om vasten grond onder de Voeten te krijgen, zou ik me in dit geval vermoedelijk schuldig maken aan een te hoog standpunt ingenomen te hebben en verplicht zijn, zelfs een ander halve Meter onder den grond te gaan zien, of er weikelijk een fundeering aanwezig was, waarop de ongeveer vier Meter hooge pijlers die de beeldjes moeten dragen. Te oordeden naar de houding die de pij lers hebben aangenomen, zou het mij niets verwonderen aat er in het geheel geeo fun- deeriug aanwezig was. Het dod van dit schrijven is dan ook in hoofdzaak, de min of meer in hooge sfeeren zwevende specialiteiten er opmerkzaam op te maken, dat indien de beeldjes op de bestaan de pijlers worden geplaatst, bij een zekeren' storm, (geen beeldenstorm), de mogelijkheid niet uitgesloten zou zijn) dat de beeldjes el kander dusdanig gingen omarmen, dat de hoofden, armen en beenen K het water vie len en er dan behalve de eenvoudige stads- baggerman, wellicht speciale duikers gerequi- reerd moesten worden, om de verloren gega- ne ledematen van de beeldjes op te -duiken. Hiermede hoop ik een steentje te hebben bijgedragen, dat niet boven den grond be hoeft te komen, doch daarom niet minder van nut kan zijn voor het behoud van het stede- schoon van de gemeente Alkmaar. Met dank voor de plaatsing, Hoogachtend, Uw dnr., P. N. LEGUIT. Stadsnieuws EEN ADRES. Aan den gemeenteraad van Alkmaar is het volgende adres gezonden: Geven met verschuldigden eerbied te ken nen: J. Molenkamp en E. Beemsterboer, respec tievelijk voorzitter en secretaris van den Ne- derlandschen Roomsch-Kath ol ieken Bond van Overheidspersoneel „St. Paaulus", afdee- ling Alkmaar, ten deze domicilie kiezende ten huize van E. Beemsterboer, Clarissenbuurt 1 dat zij op hun ledenvergadering van 12 Juni 1919 hadden besloten een adres te ver zenden aan den Raad, met verzoek om loons- verhooging; dat echter in de Raadsvergadering van 12 Juni 1919 het loonvraagstuk, voor de werk lieden, reeds werd besproken en men het er niet over eens kon worden o! deze zaak in handen zou worden gegeven van de commis sie tot ontwerpregeling der jaarwedden van de gemeente-ambtenaren; dat hierop is verschenen bijlage No. 89 van Burgemeester en Wethouders, waarin wordt gesproken over een mogelijke behandeling van het loonvraagstuk bij de begrooting van 1920, gezien het loon volgens Burgemeester en Wethouders- voor het jaar 1919 voldoende is geregeld dat wij met de meening van Burgemeester cu Wethouders ons -geenszins kunnen veree nigen, daar een minimumloon van 19 be slist onvoldoende is om van te kunnen leven; dat wij cr van overtuigd zijn, dat het voor de gemeentewerklieden onmogelijk is af te wachten tot 1920, daar reeds nu vele gezin nen gebrek lijden en hun toevlucht moeten nemen tot het vragen van voorschotten redenen waarom adressanten aan uwen Raad verzoeken: a. het voorstel van Burgemeester en Wet houders niet te aanvaarden; b. het loonvraagstuk in handen te stellen van een 'raadscommissie, die in overleg met de afgevaardigden der organisaties, deze zaak zal regelen; c. in afwachting van de a. s. salarisrege ling wordt aan alle werklieden een bedrag uitgekeerd, als toeslag van 6 per week; en, om eenigszins tegemoet te komen aan den achterstand in de gezinnen, worde hieraan terugwerkende kracht verleend vanaf 1 Ja-, nuari 1919. Adressanten hebben de eer uwen Raad te verwijzen naar de memorie van toelichting, 't Welk doende, enz. Jb. MOLENKAMP, Voorzitter. F BEEMSTERBOER, Secretarais. Bij dit adres is een memorie van toelich ting gevoegd. HET COMMUNISME EN ZIJN VIJANDEN. (Vervolg.) Spr. stond stil hoe men steeds in de pers verzweeg hoe de oorlog in werkelijkheid is, zooals men in „Het Vuur" van Barbusse kest. De burgerpas was tijdens den oorlog willig om te vertellen wat welgevallig was in de ooren van de regeerders. Zij juichte het tegen den muur plaatsen van de mannen die den oorlog -niet wilden getrouw blijven, toe. Zoo is het in aile landen, maar er komt een eind aan die machthebbers. De campagne, die hier tegen het volk wordt gevoerd, slaat nog in, maar in de andere landen komt ze falicant uit Wanneer arbeiderstegenstanders komen met het „de dictatuur vau het proletariaat is toch verschrikkelijk", dan zeggen wij: „heot gij er over nagedacht wat het beteekent", en dan zegt men: „een soort schrikbewind als in Rusland." Wij zeggen dan: „zoudt gij denken, dat de arbeidersklasse, die de parasieten van het volk versloeg, rustig den nek kromde voor een handvol geweldenaars?" Dictatuur van het proletariaat is, dat het proletariaat zijn wil. dicteert aan de maat schappij en tot wet maakt en geen arbeider kan m zichzelve iets gevoelen, dat daar te gen ingaat. Spr. zou verbaasd staan als er nog één was, die daar niets van wil weten. De arbei der, die nu nog gelooft in de betere hoeda nigheden van degenen die tot nog toe gere geerd hebben, moet wel erg gedegenereerd zijn door het werk. Een werkelijk denkende arbeider kan dit na het geweldige van den ooi log niet meer meenen. Onre partij telt veel jongeren, omdat deze, zouals de ouderen, door den oorlog nog niet hun veerkracht hebben verloren en daarom heefl deze partij de toekomst. Wat onder den radenregeeringsvorm ver staan wordt is eenvoudig. Het is zoo, dat het volk zelf de regeling m handen heeft en Le nin en Trotsky treden op als de uitvoerders van hetgeen het proletariaat hen opdraagt. In fabriek en werkplaats en op het land re gelen de arbeiders zelve, zij doen het meer malen verkeerd, maar toch is dit den eenigen weg en daardoor ging het in Hongarije veel beter. Wanneer de proletarische revolutie komt, dan zal ze daar een grooteren tegenstand ont moeten ea zullen en weer slachtofers vallen, maar men zal zijn voordeel doen met hetgeen men docr Rusland leerde en ook in Frankrijk en Engeland, zal men daarmede zijn voordeel doen. Wij beleven thans de grootste revolutie die de wereld kende. Wij zijn niet de gewelde naars, zooals men ons teekent. Wie verwijt ons het geweld? Dat zijn de menschen, die pas den «orlog hebben gevoerd. Men spreekt zoo over de aanocratie, maar daarvoor ging men ook in den oorlog. Wanneer men zegt, dat het geweld, dat de communisten willen, niet democratisch is, antwoordt' spr.: men heeft u bedrogen. In alle landen offeren zij, die spreken over de democratie, ter wille van een kleine groep de belangen van de massa op en deze z.g. orde heeft geen anderen grond van het geweld. Wanneer de arbeidersklasse de macht grijpt dan komen de tegenstanders van het commu nisme met het geweld en wij, die het groote volk vertegenwoordigen, zeggen: wij zullen die tegenstanders desnoods» met geweld over winnen. Koltsjak, die duizende reactionairen achter zich had, en gesteund werd door de tegen standers van het communisme uit de geheele wereld, is ook met zijn macht uit elkander ge slagen en dat geweld van de communisten is zooals het behoort. Het geweld is in handen van de tegenstanders en de communisten wil len, het geweld niet om het geweld, al zijn zij geen christenen, die leeren, dat men, als men een klap op den eenen wang krijgt, de andere wang moet toekeeren. Wanneer men ons aan valt, dan zijn de middelen, die men tegen ons aanneemt, ook goed om het communisme te verdedigen. Met nadruk wekte spr. de aanwezigen op, om van het communisme kennis te nemen. Het proletariaat is thans de eenige macht die de chaos teniet kan doen. Wat er van de wereld zal groeien hangt van het proletariaat af. De heerschende klasse is de leiding vau de we reld kwijt. De wereld gaat reeds thans bui ten hun leiding voort. De heeischende klasse was ook niet in staat, den oorlog, dien ze had ontketend, een halt toe te roepen. Vandaag wordt de vrede getcekeud en op nieuw blijkt de kapitalistische klasse niet in staat leiding te geven. Ieder richt nu zijn biik op het proletariaat. Het is reeds de leider van de wereld geworden en heeft zijn histori sche taak to aanvaarden. Dat is iets gewel digs. De proletarische klasse moet de wereld nu opheffen en het gaat niet aan zich van dit groote vraagstuk niets aan te trkken. De ar beidende klasse moet nu kiezen tusschen het communisme en het kapitalisme. Als het ka pitalisme blijft bestaan, dan bergt deze ge- weldvrede in zich de kiem voor een nieuwen oorlog. Met onze kapitalistische tegenstan ders spelen wij het wel klaar. De gevaarlijk ste zijn de sociaai-patiiotten. Zij vormen in alle landen de laatste steunsels van de bour geoisie en wil kunnen met half werk geen vrede hebben. In Duitschland wil men den arbeiders een schijn van macht geven en toch zelf de zweep hanteeren. De Scheidemannen willen de slavendrijvers voor het wereidkapi- 'taal zijn en Ebert zond daarom een circulaire tegen de Spartacisten, Wij willen alle macht aan den arbeid en zij die zeggen voor de de mocratie te zijn, willen de wereld weer op nieuw op het kapitalisme grondvesten. De ar beiders moeten tegen het Entente-kapitaal en tegen de Scheidemanncn optrekken. Zij moe ten zien oo de hoogte van hei communisme i w - ïJ CtA> J tttyH Een ruim 75=jarige vrouw te Earneveld, die de Horige week van een ladder viel, is thans overleden. Prins Hendrik kwam gisteren met gevolg per motorboot „Brandaris" van Terschelling op Vlieland aan en bracht een byroek aan den burgemeester en de kunstschilderes Mevrouw Akersloot. Om 6.30 werd de terugreis naar Terschelling aanvaard Te Kampen is een geval van nekkramp geconstateerd bij een veehouder in de kom der gemeente': Het standbeeld van Frans Naerebbut zal vermoedelijk Zaterdag 9 Augustus te Vlissin» gen vorden onthuld, Fr dien dag ver» schillende feestelijkheden plaats hebben. Bij esn vechtprrt'j Hcer'ep heeft een 17»j--.rigc Nederland-r een even ouden Oosten» rijker in den i nik geschoten, waardoor deze 's nachts overleed. De dader is gearresteerd. Onder Emmen is in een gezin een 72»jari* ge vrouw opgenomen. Als het gezin uitgaat en aan,het werk is, wordt de v;.ruw aan een eind touw gebonden en pas weer losgemaakt, als de huisgenooten terugkeeren. RAAD VAN ARBEID TE AIKMAAR. In de winkelpanden Laat 148/1Ó0, waar voor» heen de goedkoope bazar van den heer D. Koppen gevestigd was, is thans tijdelijk geves tigd do Raad van Arbeid, die permanent ge» vestigd zal worden in de villa van den hoer v. d. Bosch, die als hoofdgebouw ingericht wordt ea waarbij verschillende kantoorloka» len gebouwd zullen worden. De woningnood te Alkmaar »preekt ook door de onderbrenging van dit belangrijke li» chaam voor ons gewest. Met grooten spoed is men daar bezig alles in te richten en hedenmorgen installeerde de heer Vaz Glasruit Amsterdam, de energieke voorzitter va ndezen raad, 'een aantal kantoor» bedienden en typisten, die met grooten spoed zullen moeten arbeiden om overeenkomst g den wensch van de regeering cr voor te zorgen dat de 50.000 verzekeringsplichtige mannen en vrouwen in verband met de uitvoering van dc Invaliditeitswetten van minister Talma zoo spoedig mogelijk worden ingeschreven. Dat hiervoor een 'Amerikaansche organisatie noo» dig is, zal men begrijpen, als men weet, dat do regeering er op staat dat deze wetten 13 Dcc. a.s. in werking treden. Deze wetten zijn voor alle werknemers, mannen en vrouwen van 12 tot 65 jaar, van groote beteekenis en mede door de, door de regeering onder den invloed van het Novembergebeuren voorgestelde wijd» gingen dragen zij er toe bij, dat do besta&ns» mogelijkheid van de invalietks en oude wer kers nieor zskerhsïd krfjgt Het district Alkmaar omvat 39 gemeenten waaronder den Helder en Beverwijk. EERSTE ZOMERUITVOERING IN DE GROOTE KERK. Niet Mejuffrouw Janna Brandsasa is ge lijk wij door eene vergissing schreven we» gens een verhlijï in het buitenland verhinderd als soliste op te treden by de op ló Juli in de Groote Kerk te Alkmaar te geven éérste zo» meruitvoering, doch wèl Mevrouw Lise Ohms. Zonder twijfel zal in verband met de ver» vanging van Mevr. Ohms door Mevr. Willy yan SonsbeeckHommes speciaal de belang» stelling van de zijde dej^ Egmonders en hun badgasten niet verminderd wordenl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2