een zwart Medaillon lolDiixhi ol flinke Werkster. Gev a ad tweede Slagersknecht. nette Looplongen, il Paardenhoiiders. Y. d. POL's BESCHUIÏ ATTENTIE. de DiGlkprils op 18 cent per Liter wordt gehracht. d= 5 H.A. Weiland, W. DELEEUW. Achterstr. 60. Voorn heerlijke Boterham iei( Rflndvli Delation Harenkarspel. f Mutant" een DAGMEISJE MEISJES KELLNER WILLEM f. VUURE, Hunt 15. Ccm Zit- sn Slaapkamer el Zit-Siaapkamer met pension. een Rugsproeier nette Werkster. 3' CELECENHEIDSKÜDPJES FIJNE IKAATJESBARINC ï.d. XWAN, Laat 183, Tel. 341 De-Coöperatieve Vereeniging „ONS BELANG" Huigbrouwerstr. JOH. KORTER, SchipeMtah TJ" f 1,18. LOOPJONGEN, TE-HUUR K nSLAAPKAMER. Net HUIS te koop In de Noordzee. Aardbeientfjd. AmstDidauisciie licurs iNoonihollaudBcli Laudbouwcrcdiet. Openingskoersen van heden Advertentiën Kunsten cm Weten sshappoa. Rwhtszaken. M.u U Wrricliton Verloren Duitschland Hotel de Nachtegaal, Geesterweg 1. tweede Meisje. DIENSTBODE, WERKSTER en STRIJKST* KS. Huishoudster. dienstbode of hulp in d® Huishouding. flinke BEDIENDE, Gevr. een flinke •COIFFEURS. Yoor loop* en winkel* werk gevraagd bij Motorrijwiel «olied IJamehrijwiel. Burgerwoonhuis, Vergadering Uit de hand te koop Grammafoons Eerste MkiL Naaimachinehandel A. Hlldering, Alkmaar, Zaadmarkt 66, alom verkrijgbaar Beschuitbolders alle dagen versch. Te koop gevraagd broodliar 10 12000 gele taaie KOOLPLANTEN DE DUIZEND ARBEIDERS EN A RB EIDERSTROU W EN DIE TERLEDEN WEEK AANWËZIG WAREN OP HET DOELEN VELD, MOETEN, VOOR ZOOVER ZIJ EENIGSZINS KUNNEN, MORGEN (DONDERDAG) KWART VOOR EENEN PRESENT ZIJN IN DE LANGE- STRAAT, VOOR HET STADHUIS. NAMENS DE REV. SOC. VROUWENCLUB, HET BESTUUR. 18 Ct. per K.G. Vleeschhouwerij St. ANNASTRAAT. staat ten dienste, der merriën stellen 01 dan ral op de puinboopen ven het kapitalisme de nieuw? maatschappij gegrond vest worden. (Applaus) De heer J. Moelart had gaarne gezien, dat spx. wat dieper op het communisme was in gegaan. Hij zou dan hebben laten uitkomen, waarom hij alse anarchist geen lid van die vereeniging is. Nu bepaalde hij er zich toe om er tegen te protesteeren dat spr. de p" niers van de arbeidersbeweging had uitge maakt. De anarchistische levensbeschouwing die duizenden aanhangers telt, staat daarvoor te hoog. De spreker, den heer Moelart beantwoor dende, zeide, niet de bedoeling gehad te heb ben deze pioniers te geringschatten. De com munisten willen gaarne met alle revolution- nairen samenwerken. Spr. hoopte echter; dat die arbeidersbeweging ter wille van de een heid spoedig zou breken met het Hollandsche clubjesgedoe. De samenwerking van hen die de macht van het proletariaat voorstaan, is noodig. De voorzitter sprak hierop nog een woord 4tot aansluiting en wekte de jongeren op tot aansluiting bij de'jeugdorganisatie. ILLEGRAHSCH WEERBERICHT. 25 Juni. Mcüegeoëeid dooi nei Kon. Nedei laudsch Meteorologisch instituut te De Bildt. Geldig tot den avond van 26 juni. In het gebied van de waarneming is de hoogste stond van den barometer 761.2 te Karlsruhe. De laagste stond van den barometer 752.0 te Skagcn. VERWACHTING. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen, meest zwaar bewolkt met tijdelij ke opkiaring, wellicht nog eenige regen, iets zachter. van 24 Juni 1919. i 3 Mededeelingen van Woensdag 25 Juni. O bewaarden flauw, vooral voor Koninklij ke Olie. Culturen lager. Tabakken iets vas ter, maar weinig handel. Scheepvaarten flauw. Amerika ongeanimeerd. Nieuwe Aan deden Koninklijke Olie plan. 685. Claim? 1400. J. SMIT Jzn. an G. SMIT—SLOT gaven kennis van de geboorte van een levenloos MEISJE. Bergen, 24 juui 1919. KERKCONCERT. Door de Egmondsche Kunstkring ouder van Mr. Paul van Sonsbeek en Ernst Krauss, was gisteravond in de Groote Kerk een concert georganiseerd ten - bate der Clauss-Rochs-stichting. Medewerking verleenen mevr. Krauss-- Adema, sopraan, Max Kloos (bas) en Alex de Jonge organist. De vocale solisten lieten een negental Duitsche liederen hooren. Was het hun heusch niet mogelijk in een Hollandsche Kerk voor een Hoilandsch pu bliek ook enkele Hollandsche liederen te laten hooren? Mevr. Krauss-Adema zong heel mooi twee liederen van Hugo Wolff. De aria van Bach maakte minder indruk. Het derde lied van Hugo Wolff en 't laatste duet waren zeker van 't programma afgevoerd. De bezoekers kregen die ten minste niet te hooren. De heer Kloos heeft een mooi orgaan, beter geschikt voor een zaal, dan voor een kerk. In het tweede gedeelte van 't programma was hij gelukkiger dan in 't eerste. Beethoven's num mer „Die Ehre Gottes aus der Natur" maakte 't meeste indruk. Verdes twee nummers vsa Dorak en één van Peter Cornelius. De heer Alex de Jonge toonde zich zoowel in de soloöummer» als in de begeleiding een uitmuntend organist. Hij liet nog weer eens goed hooren, welk een prachtig orgel onze Groote K;rk bezit. De belangstelling voor dit concert was vrij voldoende. Het duurde ruim een uur. G. BURGERLIJKE STAND. OVERLEDEN: 24 Juni Teuntje Molenberg, gehuwd met Jacques Chrispijn, 82 jaar. ARRONDISSÉ MENTS-RECHTB ANK. Zitting van Dinsdag 24 Juni. Willem Covnelis S., werkman, gedet; Jo- han S., varensgezel, gedet., diefstal, iedere 6 maanden gev., 2e beklaagde voorwaardelijk. Levie Heijman V,. koopman, gedet., - Hel der, diefstal, 2 jaar en 6 maanden gev. Gerrit de B., werkman te Helder, heling, 6 maanden gev. Willem S., zonder beroep, zwervend, ged., bedelarij, 1 dag hechtenis en plaatsing in een Rijks werkinrichting voor den tSJd ran 2 jaar en 10 maanden. Jacob K., rzet), verboden vervoer, von nis bekrachtigd. IJsbrand van D„ handelaar, Rijnsburg, hooger beroep, vonnis kantongerecht ter za ke overtreding teeltregeling, vonnis vernie tigd, veroordeeld tot 3 geldboeteen 3000, 2000 en 800), respect, te vervangen door 90, 60 een 30 dagen hechtenis. 9— 13.®, drieftasrm J 6.62 i f 8.40, kriel 1.90 i f 2.—. Alles per 100 K.G. Nauwkeurige informaties op versahaft tegen billijk tarief Jac Dekker, Alkmaar. Mevrouw BARNAART te Bergen bij de Franschman vraagt een net loon I 5- ZONDAGS VRIJ of een bij A. GOVERS, Houttil 42. WIGMAN, Heiligland 20. SPOORSTRAAT 60. voor verschillende werkzaamheden Voor de laatsten komen ook in aanmerking VROUWEN, die eenige heele.of halve dagen disponibel hebben of zij die gelegenheid heb ben, thuis strijkwerk te verrichten. Aanmelding aan de Wasscherij. Brieven motto „Huishoudster", Hulppostkantoor Oudkarspel Mevrouw VAN DER ESGH Westerweg 49, vraagt tegen half JULI of 1 AUOUSTUS een natte 61 VBiiQD in een WIN. KELZAAB in AARDAPPELEN, GROENTEN, FRUIT en COMES TIBLES een zelfstandig kunnende optreden en mat het vak bekend, van goede getuigen voorzien. Salaris nader overeen te komen, Brieven franco aan E. MAK, Koorstraat 37, Alkmaar GEVRAAGD in' le klas magazijn (Heerenzaak).j*~Aanvangsalaris f 30 per maand, extern. Brieven onder U 392, bureau van dit blad. Br. lett. M., HAAN's Boekhan del, Bergen (N.H.) zoekt betrekking. Brieven onder V 193, bureau van dit blad. Bij W. J. STOOP, Coiffeur, Fnld- sen 39, wordt gevruagd, liefst direct, een vergevorderd l.KKB- LING of aankomend 2e BE- DIENUK. J. O. ENGELN, Laat, vraagt een die in 't vak opgeleid wenscht te worden. Gevraagd een flinke goed kunnende fietsen, bij P. KOK- KES, Banketbakker. HEER vraagt tegen 1 Juli Brieven lett. K Boekhandel v. d. HORST, Langestraat 21, GEVRAAGD. Klein defect geen bezwaar. BLAAUW, Kennemer- straatweg 142, Alkmaar. TE KOOP Adres Verlengde Landstraat 30. Uit de hand te koop een te Alkmaar oj» prachtigen stand. Brieven franco Bureau v. d. Blad onder No- Z 375. TE KOOP; merk „Vermorel", zoo goed als nieuw, bij P. STAM Me. te Koedijk. LANGESRTAAT A 23 en alleen te bevragen ten mijnen kantore. Een flink CAFÉ met uitspan ning, gewaarborgde vetgunning met volledigen inventaris en (linken ruimen stal, dicht bij de markt en kanaal, het café is ook afzonderlijk te koop en is voor veel uitbreiding vatbaar en door zijn groote ruimte voor vele andere doeleinden ge schikt, aanvaarding direct. Een flinke rfiime STAL voor koeien en paarden en groofe hool- berging, m«t, mooie BOVENWO NING!, spoedig te aanvaarde» staand Lindegracht, Alkmaar. Flink BURGERWOONHUIS et TUIN, groot circa 600 vlerk. Stationsweg bij het spoor Hei- Joo, direct te aanvaarden, f 3500, vrij op naam. Hypotheek beschik baar en .voorts twee HEERENHUI- ZEW, Spoorstraat, leeg, direct te aanvaarden, HEER^MHUIS, Schar- loo, Augustus te aanvaarden, twee HEERENHUIZEN Metiusstraat BOERDERIJ met 2 H.A. WEI LAND, Alkmaar, dlreat te aan vaarden. VILLA te Bergen, direct te aan vaarden, mooi rustig gelegen, en voorts verschillende perceelen, waaronder nog HEEREMHUIS bij Meiloërpoort, spoedig te aanvaar den. SIGARENWINKEL hoekhuis aldaar, en drie PERCEELEN, Sin gel, aldaar. inlichtingen iederen werkdag niet op Zondag, bij A. v. DIEPEN, Makelaar, Spoorstraat E 3, Alkmaar, telef. 574. Vrijblijvend bkdeu wij U uit voorraad aan: in prijzen 'vant 45,— en f «O,voorzien van resp. 40 en 32 nummers, zoo goed als nieuw. Afdeeling Pathéfoons. door A. KOK, bakker te Breek op Langendlfk. TE KOOP H. WONDER, Benedenweg St. Pancras. 10 cent per stuk bij Onderstaande Melkslijtersvereeniglngen van Alkmaar maken aan het geachte publiek bekend dat, wegens de verhooging der melkprijzen door de veehouders, VANAF DONDERDAC 26 dUNI Alkmaarsche Coöperatieve Centr. Melklnr. R.K. Helkaltlterovereenlglng „St. Bothns". Melkinrichting „Wllhelmlna". Melksmteravereenlging „OnderlingBelang". TE MUUR GEVRAAGD met reeht van koop in de omgeving van Alkmaar tegen najaar 1919, geschikt-voor TUINDERIJ, aan weg en water. Br. fr. met volledige opgaaf van ligging, prijs, enz., onder Ietter L. U. aan A. FISSCHER, Boekhandel, Utrecht. BIJ Geregeld verkrijgbaar tegen concurreerenden' prfls. Bonder been Op de hoeve „WOUDMEER" de voor eenige weken uit Engeland ingevoerde Kackney Hengst Deze zware 6-jarige hengst is donker vos van kleur, heeft een kolletje met 2 witvoeten, is 1.62 M, hoog, heeft veel hals, prima beeld werk en is niet te overtreffen in gang. Won len prijs concoursBreda en 3 eerste prijzen, eere prijs plus gouden medaille eoneours Alk maar 1919. Vader„Admiral Crichton" No. 9578 (van wian afstammen alle kampioen-L lackney Show 1918). Moeder: Ryburn Lucinda van Ganymede No. 17696. Nooit een hengst van zoo hooge klasse in Nederland ter dekking gestaan. Hekgeld f 40.voor geregis treerde Hackneymerries f60, De eigenaren, JAC. M. WASHINGTON. G. 8GHOORL Pz, Opgave van SÏAATSLEENINGEN. NEDERLAND. pCt. Ublig. N.W.S. v. 1000 1S18 5 Oblijj. N.W.S. v*n 500/1000 1917 dito ven f 1000 4 3U 3 2H 5 5 Vorige| koets 91%, V«B Oblig. dito dito dito dito dito vttd. lad. DB f 1000 dito 1916 f 1000 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije Kronenr. Jan.«Juli RUSLAND. ObL 1906 fr». 2500—5000 I 83 80%, 69% 698/, 61% 60% 51V* 50,s/8 93 93% 91% 91 91 83 4 1 wan go rod Dombr. GR. 625 Nieolal Spw, JS 100 5 4» 4 Geconscl. 1880 GR 625 4 Rothschild (consols) GR 625 4 Hope en Co. 1889.90 GR 625 4 6e Emissie, 1894 GR 625 4 TURKIJE. Bagdad Spw. is serie 1904 4 BRAZILIË. Fending Lu. 1898 20(100 5 Provinciale en Gemeentel Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank. en Crediet.lnsteDlegen. Amsterdamsche Bank A Nederlaradtche Bank G. v. A Rotten! Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. Ijzer. Spoorw. ObL 5 Mij. 1 Expl. v. Staatssp. Obl. 5 M\j, t. Expl. v. Staatssp. ObL 4)4 Premieleeningen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) 3 BELGIE. Antwerpen 1887 2)4 Prolongatie pCt. 247/8 428/4 371%, 291/s 30 31%, 28%, 50 861/8 96% 95 184% 185% 142% 951%, 95% 86 108% 697/, 3 23 42% 297(8 37»% 30 31% 28 i/a 184% 96 95% 10 22 23 Vs 10% 12 29% 141% Atchis. Top. 8. Fé C. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a. dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. G. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp, A -louth. Rlw. Vot. Tr. Gew. A Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Vnac -nda Copper C. v. A. Am. Cu; Sc Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A int. Mere. Marine Cy. afg, A. int. Mere. Marine afg. pr. A. 155%, 155 Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. 3145/4 j3l3 rvon. Ned. Mij. t. o. r. Potr. br. A. 714% 708% Orion Petrol. Mij. A 96 96 teaua Romana Petr. Mij. A. 158 157 Uompania Mercantil Argentina A. 298 2v4 Cult, Mij. der Vorstenlanden A 243 2468/4 '4 id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Neder), Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd, Rubber Cult. My. Aand. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. Vorige koers 1017/is 10% 22 231/s 58%, 107/10 12% 107 291%, 142 1528/4 109% 109 1251/s 124 107% 105% 48% 47% id. Gem. Eigendom A Holl. Stoomb. Mij. Aand, .lava China Japan Lijn A. Kon. Ho" Lloyd. Aand. Kpn, Nc Stoomb. Mfj. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand, Rottes.i Lloyd A. Stoomv Mij. Nederland A A'dam Dell Comp. Aand. Dell'Maatschappij Aand. Medan tabak Aand. 243 515 193% 253 2311/8 114 3S8 367% 2171/3 335 181 2398/4 231% 2631/4 283% 276% 318 262 519% 224% 299 500 513 1928/4 252 230 113 388 367 214 335 181 235 227 261 282 274 313 Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak<MQ. Aand, 500 499% Ex-dividend. BOVENKAR SPEL, 24 Juni. Bloemkool I, 22 a 32 il 19.50 22.—, III f 7 k f 12.75. Aardappelen, groote 4.50 il f 6.70, leine 4 k f 4.40. Rabarber 9.75 4 10.50. (LANGEDIJKER GROENTE,VEILING.) BROEK OP LANGENDIJK, 24 Juni. 1919. Wortelen 11.90 a 17.id. 2e soort ƒ2.80 ft 3.40 per 100 K.G. Aardappelen, Schotsche 10.40 a 16.20, drielingen f 8.40 a 13.50, kleine 2/30 a 2.90, alles pc* 100 K.G. VENHUIZEN, 24 Juni. Aardappelen, groote 3.80 a 4.10, kleine f 2.80 a 3.10 per 50 kg WARMENHUIZEN, 24 Juni. Rabarber 7.7.80, vroege Aardappelen, groote NOORD.SCHARWOUDE, 24 Juni. Aard. appelen, Schotse! muizen 8.70 i 11,10, drielingen 5.90 6.60, Kleinere f 2.30 2.60, rhabarber 6.80 4 7.80, alles per 100 K.G. PURMEREND, 24 Juni. Aangevoerd 510 runderen, waaronder 240 vette, 1.80 a 2.30 per kilo, handel stug. 270 melke en gelde f 250 a 650 per stuk. 18 Stieren. 76 Vette Kalveren 1.80 a 2.30 per kilo, 312. nuchtere Kalveren 20 a f 55 per stuk, 66 Paarden 20Q 700 per stuk, 828 Schapen 40 a 75 per stuk, 647 Lammeren f 15 h f 25 per stuk, 152 Vette Varkens 1.70 a 2.per 'kilo, 13 Magere Varkens 45 a 85 per stuk, 102 Biggen 18 25 per stuk, 34 Bokken, handel matig. Kaas, 15 kleine Fabr. 73 per 50 kilo, 28 kleine Boeren 75 per 50 kilo, 1 Commissie 71 per 50 kilo, 1 Goudsche 72 per 50 kilo, 1784)4 Boter 3.a f 3.10 per kilo, Kip. eieren 14.15.per 100 stuks, Eend. eieren f 12.50 per 100 stuks. HEILOO, 25 Juni. Aardbeien van 38 tot 51 cent per kilo, peulen van 23)4 tot 31)4 ct. per kilo, sla van 64 tot 120 ct. per kist. Heden overleed na een lang- Idurig lijden mijn geliefde Echt- jgenoote 1KÜ1TJK MOLfABKHG, in den ouderdom van 82 jaar. J. CHRISPIJN. Alkmaar, 24 Juni 1919. Verdronkenoord 81. S.v.p. geen persoonlijk rouw- I beklag. met gondeu Krnlsje en bjjbe- hoorende gouden H V5TT1WG, gaande langs den Jan Glijnisweg naar de Zwander kermis. De vin der kan op goede belooning reke nen. Adres Wed. BLANKENDAAL, Karei de Gr. Laan, Bergen. Gevra'agd een LOON 180 gulden, GEVRAAGD een flinke dagelijks tot S nnr, als hulp ln de liulshondlug. DE \LKMAARSCHE STOOM WASSCHERIJ (Westerweg) vraagt JBiedt Kiek aan een BURGER JUFFROUW, leeftijd 31 jaar, liefst bij alleenwonend heer of weduw naar, van g.g. voorzien. Br. onder lett. T 391, bur. v d. blad. Eigenaars van paarden wor den opgeroepen tot bet bon den eener op a.s. TBIJDAGAVOND8 nar in Café „CENTRA E", Hol- plein, ter bespreking Coöpe ratieve Smederlf (wegens de thans hoogstaande hoelbe- slagprlfzen.) Opkomst gewenseht. Namens de Gezamenlijke STALHOUDERS. GEVRAAGD voor direct een met Oroentetuln. Prijs 11800. Klenwpoortslaau S3. Te bevragen LAAT Hofje. Telel. 336. een In goeden staat xUnde gebruikte I Tan prima kwaliteit, 99

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3