E. Schermerhorn, Telefoon Interc. No. 224, Alkmaar. Prijscourant WEEG WERKTUIGEN, Fa. R. J. HOUWING. Papiergroothandel, Alkmaar, HofpleinS. CHR. DE GOEDE. Landellike Federatie ran,BouwTakarbeiders In Nederland. jNproeten, I Waarschuwing. dit wij niets meer met elkaar uitstaande Nebben N.Ï. Stoomziiirelfabrlek „Wilhelminf, Ohmstede Nieuw S SICKESZ BITTERE CHOCOLADE REEP Coip. ZulYel-EptYereeniging „Noord Holland" 8.V. G, J. KROL'-I Go's Kunstmeslhandsl, Déposito-Rente. 3 Vlo 4 contant olt De Hypotheekbank rooi Nederland Aigemeene Centrale Bankwees®! voor den Middenstand Melk-Inrichting, Zwitsemhe bereiding. J. LI ND Hz. Mient 1 Expeditie en Goederenvervoer. Billijk.© tarieven. Verhuizingen door geheel Europa. Kantoor: Achterstraat en Nieuwesloot No. Openbare Vergadering voorh. J. DE LANGE C.Jzn. 8 dagen opzegging '|2 jaar vast 1 jaar vast Lappen f 1.10 p. 5 ons. Gekakt f 1.00 Koevetfl.2ö J. F. van der Oord. II J. HARTE V EL Tel. No-133. LA10RAALSTRAA11 „BADE DUPLEX" Alkmaar. Mient C 7, Wasch-, Strijk- en Glansinrichting en Chemische Wasscherij. Mej. Sjoers-Ooijkaas. CREOIETEN. INCASSO9!. DEPOSITO'S WISSELS. MF* Hïnorm© s-^ërlaging: TH van Pakpapier aan vellen en rollen direct uit voorraad leverbaar. e> IPzrij Rverla^ing:. Koffieroom. Slagroom. IN DE „HARMONIE". Spreker: Th. J. DISSEL, Banls.-Af3sooiatie WERTHEIM 4 GOIHPERTZ 1834 IB CRED1ETYEREENIGING 1853 Kantoor ALKMAAR Alle Bankzaken Fraenkel en Kimmel, Mej. W S. Schilling Piano°Le@rares. Onze allédnverkoop is gevestigd by den Heer JAC P. DE WIJS, Houttil 19, Tel. 174, terwijl de Heer H. GROOT, door tnssch en komst van den Heer de Wijs, do artikelen op zyn melkwagen voert. te Bergen (N.H.) Uzer en Koper (Jswirht. Zaadschoppea. U0R8CHMACH1NE8. WANMOLENS. SCHOPPEN. WANNEN. - ZEEVEN. Japongarneering en Fournituren. o.a. prima Zfjde en Fluweel voor blouses en eostuiims, Brook's Garen 45 cent per klos. Hoogst belangrijk berirht. tegenover de Steenenbrng. MIENT 15. 5 °|o Obligatieleening, groot f200.000 Uit voorraad leverbaar: Sproeimachines, merk „Yermorel". Beste ERWTEN EN KLAYERRÜITERS. Thomasmeel, Beendermeel. Toorhsei Fa. JOH. F. iÖRRA, ALKMAAR. Kapitaal en Reserven f 7,500,000. Kantoor ALKMAAR, Aanbevelend, verstrekt SEI.D;«p bypothtvk tegen concurreerende voorwaarden en geeft pandbrieven ul| van r ïooo.—, i goo.— an t ioo A G E N T te ALKMAAR ONDER GARANTIE. Hierdoor geeft ondergeteekende kennis, dat de WASCH-, STRIJK- en GLANSINR1CHTINQ is O V K H K 1* I. A A 'I M T van Uitenboschst'aat 14 NAAR POPELMANSLAAN. AANBEVELEND, te AMSTERDAM. Uitgebreid t llKtlK' eu U1KOVKKKEKII. Het kantoor te Alkmaar, aan. den Koningsweg no. 2, hoek Nieuwe sloot, is dagelijks geopend van 6 alleen van 91 umr. 12 en van 1|—-5 uur. Zaterdags De Directeur, J. F. LUBBf. Snaarmanslaan 102, bij don Heldersohen weg. Roomkarnemelk met Gort 17 cent per flesch. Volvette Edammerkaas 85 cent per pond. Prima Roomboter uitgewogen en gekopt f 1.80. Tweemaal daags yersche volle Zoetemelk, direct vanaf de boerderij. Eieren tegen marktprijs. Gecondenseerde Taptemelk met suiker 85 cent per pond. Botermelange vanaf 80, 86 90 en 1.10 per pond. Beleefd aanbevelend, AFOEELINO ALKMAAR. OP DONDERDAG 28 «JUNI A.S., 's avonds ten 8 uur, Secretaris v. d. Landel. Federate v. Bouwvakarbeiders In Nederland OnderwerpWaarom en hoe georganiseerd t TOKO AH» VKIJ. ItlBiT VHIJ. Arbeiders! Bezoekt In groote getallen deze vergade ring, vooral gij SCHILDERS,! verzuim deze vergadering niet III Timmerlieden, Metselaars, Schilders, Opperlieden, Grondwerkers, TStucadoors, Betonwerkers, Loodgieters enz. bezoekt allen deze vergadering. Secretariaat: KORTE ST. JACOBSTRAAT 1. HET BESTUUR. Kapitaal en >R,e s eT v ejn fl. 11.500000 Directeuren K. VAN NIENES en D. SCHENK Particuliere gelden tegen billijke rente bescfhlkbaar voor belegging op Eerste Hypotheek Tandarts, houden lederen Dinsdag en Vrij dag spreekuur te ALKMAAR, 3 Huigbrouwerstraat 3 (boven het fruithuis). Pijnloos trekken vin TAND ot i KIES f I 8CUNSTQEB8TTEN goéd en billijk. - Vow gebitten m reparaties dagelijks. Zomer- «elf» «la donkerste, verdwijnen daar «en pot SPRUTOL. Rij alle goede Proglate». (DIPLOMA N. T. V. Geestersingel No 31 Daar ons meerdere malen blijkt, dat het geachte publiek is de veronderstelling verbeert, dat de S.Y. Steemsalvel- iabrlek „Wllkelmiaa" te Bergen (M.H.) en de Melk- inrichting „Wllkelnalna", Sekeelstraat 1 (Directeur de Heer G. HARP) dén njja, wijzen wij er nogmaals met nadruk op, en geheel afgescheiden zijn. Neemt proef en vergelijkt onze artikelen en U wordt vaste afnemer. DE DIRECTIE der baste kwaliteit, vlerkante brng, In verseliillende grootten. LANDBOUW.WERKTUlOEN DIJK. .A-lls. m cl etx*. DIJK. ONT V AN HEN: Hsire» ffiiffiiilM 11 Iiliiiiiiiii, Elcstleks Bistik bb Sokleislioideri» "Speeiale ■«^bieding, tegen sterk ver minderde prijzen, ln Tricot Qoederes, Koiaiissa en Sokken. Bost gesorteerd adros van alle soorten Gsragelds ontvangst van nieuws artikelen tegen sterk verlaagde prijzen. Deze week nog ontvangen wij de alom als de beste bekend staande welke alhier uitsluitend verkrijgbaar zijn bij te Alkmaar. In stukken ven flOOO en f{500. Ondergeteekende bericht, dat de inschrijving op bo vengenoemde leaning bij haar ia opengesteld tot den koers van 100 Prospectus werdt op aanvraag gaarne toegezonden COÖPERATIEVE ZUIVELBANK, Alkmaar, Dijk 23a. Belgische KLUITKALKSTUiFKALK Fijn Kopervitriool; Normaal Pappoeder. FIJNE KAINIET voor onkruidbeatrl|dlng. CHILISALPETER; Zwavelz. Ammoniak. Voor Zomer- of Najaarslovarlng AANBEVELEND, X- v - A Credleten, Deposito's, aan- en verkoop van £tr«cton,1 verharen van Satoloketton ln InbraakvrUen Salekolder, Systeem Lipa, vooralen van moderne smeltproef lilulsdenr I JWW WM I i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4