DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 148 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 D'OJfDEBD AG 26 JUNI. Onze 90-jarige Eereburger. FE Y 1 L K T 0 IJuitenlandsch overzicht. Niet te koc>0 Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 1,65, franco per post 1 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. De heer C. W. Bruinvis wordt heden 90 jaar. Op dezen voor den jubilaris zoo bijzonde ren feestdag brengen wij hem gaarne een woord van hulde en dank voor alles wat hij voor onze stad in het algemeen en voor onze courant in het bijzonder geweest is. Aan tal van verenigingen heeft de heer Burinvis door zijn groote bekwaamheden en helder .oordeel leiding gegeven. Hij was raadslid en wethouder onzer gemeente en van 1900 tot 1917 archivaris en vond toen de gelegenheid het Alkinaarsche archief geheel naar eigen inzicht in uitnemenden staat te brengen. Tal van wetenschappelijke instellingen tel den den heeij Bruinvis onder de besten hun ner leden en de regeering erkende zijn ver diensten door hem te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau. In 1909 werd de zoogenaamde Bruinviska mer in het stadhuis geopend, bij welke gele genheid den jubilaris een welverdiende hulde gebracht is. Het ligt op onzen weg den heer Bruinvis als journalist te gedenken. Aan verschillende periodieken op geschied kundig en oudheidkunig gebied heeft de heer Bruinvis medegewerkt, hij schreef de hoofd artikelen voor de Heldersche en Nieuwedie- per Courant en redigeerde de Alkmaarsche Courant van 1854 tot 1880. Onze courant was toen nog niet wat zij nu is. Het was nog in de vroegere jaren toen de polsslag van den tijd langzamer klopte, het was in de jaren toen een journalist na afloop van bijzondere gebeurtenissen naar huis kon gaap om er rustig een verslag te schrijven. Toen is de tijd gevolgd, dat persklaar ge werkt werd en tegenwoordig wordt van me nige redactie reeds geëischt. dat zij van bij zondere gebeurtenissen reeds een verslag ge reed heeft nog vóór de plechtigheid aange vangen is. Het was in den goeden ouden tijd, dat de heer Bruinvis onze courant redigeerde en wanneer wij over den heer Bruinvis spreken, denken wij onwillekeurig aan het verleden, omdat deze nijvere en stoere werker van een vorig geslacht is en thans de welverdiende rust geniet van wat vroegere jaren van in spanning van hem geëischt hebben. De heer Bruinvis is van 1854 tot ïö8ü voor onze courant een groote steun geweest, hij was een voorlichter en raadgever van zijn tijdgenooten en hij deed het op de hem ei gene voortreffelijke wijze. Wij zijn hein daarvoor dank verschuldigd en wij brengen gaarne onze hulde aan den man, die medegewerkt heeft om de fundamen ten, waarop onze tegenwoordige onderne ming rust, hecht en sterk te maken. Helaas gevoelt de heer Bruinvis den druk der jaren. Niet dat zijn geest verzwakt is, dat de werklust hém ontbreekt, maar het lieli mm wil niet meer zooals deze stoere wei ker dat zoö gaarne zou wenschen. Dt belangstelling ip het wereldgebeuren gaat daardoor voor een groot deel verloren, en nu. liet gezichtsvermogen verzwakt Is en elke beweging hem moeilijk valt, nu het hem ook onmogelijk is geworden leesbaar schrift të geven, is hij geheel op anderer hulp aange wezen, waarbij hij het zeldzame voorrecht geniet eene voortreffelijke verpleegster en ver zorgster te hebben gevonden. Toen wij den heer Bruinvis hedenmorgen een kort bezoek brachten, stond de 90-jarige juist gereed in een rijtuig te stappen, om persoonlijk een nichtje van den trein te halen. Het was naar hij ons medeeeldde, zijn plan dan tevens nog een toertje door den Hout te maken. Opgewekt en zich verheugend in het pret tige ochtendritje, hebben wij den ouden heer even later zien wegrijden. Moge deze dag voor hem even blij eindigen als hij begonnen is, moge onze stadgenooten niet vergeten, dat een man, waaraan onze ge meente zoo bijzonder veel vérplicht is, thans een zeldzaam jubileum viert. Er waren ten huize van den jubilaris reeds eenige bloemstukken ontvangen en er zullen 231 HOOFDSTUK IX. Toen zij beneden kwam, hoorde Esther de deur van haar vader's kamer open en dicht doen, en daar tusschen in zijn toornige, luide stem. Toen zij de vestibule bereikte, kwam de heer Leddra, de rentmeester, om den hoek van de, gang, in zich zelf mompelend. Hij was in rijcostuum, korten broek en slobkousen, en zag er verschrikt uit. Esther hield niet van den heer Leddra, omdat zij meende, dat hij den wil van haar vader altijd zoo hard en on edelmoedig mogelijk tegenover pachters en be ambten in praktijk bracht. Hij was betrouw baar en nauwgezet, dat wist* ze, maar hij moe digde Rosewarne's minst edelmoedige nei gingen aan, en als zijn raad gevraagd werd met betrekking tot het landgoed, was hij al tijd voor de meer zelfzuchtige keus. Hij was een maft van middelbaren leeftijd met een ko gelrond hoofd, een rechten mond met dunne lippen en een tamelijk zure gezichtsuitdruk king. Lather verbeeldde zich, dat Leddra haar tfaidssg tevreecd aanzag, Tóen hij epraS, er ongetwijfeld in den loop van den dag meer komen. Wij hopen daarover in de rubriek stads nieuws van dit nummer nog wel het een en ander te melden. Op deze plaats willen wij thans besluiten met een woord van hartelijke gelukwensch aap den besten onzer burgers,, met een woord van hulde voor zijn onvermoeiden arbeid en met een woord van hartelijken gelukwensch wat hij als journalist en in het bijzonder als redacteur van onze courant voor ons ge weest is. Het is te begrijpen, dat vele Duitsche offi cieren, bewonderaars van het oude regiem, doordrongen van de oude Duitshce theorieën als de eenige ware en juiste, zich met het ver nederende vredestractaat en de onvoorwaar delijke onderteekening daarvan, niet kunnen vereenigen. Er zijn Duitsche generaals geweest, die in een laatste poging tot ontkoming daaraan, hun troepen rond zich wilden vcreenigen en minister Noske heeft dan ook gemeend als minister van verdediging te moeten aftreden. Het gevraagde ontslag werd hem niet ver leend, zoodat zijn aanblijven zeker is. Met verschillende militaire autoriteiten heeft hij besprekingen gehouden omtrent de houding dei vrijwilligerscorpsen en deze be sprekingen hadden een gunstig resultaat. Het deel der officieren, dat op het stand punt staat, dat aanvaarding van het vredes-, verdrag onaannemelijk is, begrijpt wel, dat zij niet voldoende op hun troepen kunnen re kenen om een tegcnrevolutie te kunnen wa gen. Officieren en manschappen zullen in het bèlang van het land hun diensten verder blij ven verrichten. Bestond het gevaar van een tegcnrevolutie van deze zijde, anderzijds dreigde een niet minder ernstig gevaar, na melijk, dat de Spartaciërs uit deze dagen van ontmoediging ten eigen bate munt zouden slaan. Wij deelden reeds mede, dat er te Berlijn ongeregeldheden zijn voorgevallen en ver scheidene levensmiddelenwinkels zijn geplun derd. Daarbij wordt op groote schaal propa- gande voor stakingen gemaakt, welke propa- gapde slechte gedeeltelijk succes heeft, al rchijnt dan ooi het plan t hebben een aigemeene staking uit te roepen. Een staking van hulpbestcllers en bestel- sters bij de posterijen breidde zich uit tot den inlcrcoinniuiialen telefoondienst. i'och ziet het er wel 'naar uit, 'dat de nieuwe regeering den toestand meester 'kan blijven', al hebben ontevreden soldaten zelfs gepoogd minister Erzberge, te ontvoeren, daar hij, volgens hen, schuld heëfl aan de uudertèekening van het vredesverdrag. Nu liet ondtrteekeiien van het vredesver drag vooi Duitochland allesbehalve eervol is, is liet begrijpelijk, dat niemand zin heeft om ais onderteesenaar op te treden. De Duitschers willen de vreÖeszitting te Versailles wel graag een deel van haar be langrijkheid onuicmen door een onderge schikt ambtenaar als Duitsche afgevaardigde te laten optreden, maar de Raad van Drie is daarvooi niet te vinden en eischt een alles zins bevoegd en gezien ondeneekenaar. Zoo achtte men den gezant Von Haniel niet voornaam genoeg om met de afgevaardigden der andere mogendheden zitting te nemen en ie teekenen. Maar de Duitsche regeering zocht tevergeefs naar andere liefhebbers, die krach tens hun ambt met de ondertekening belast zouden kunnen worden. Diplomaten en officieren weigeren gedeel telijk medewerking, de chef van den geriera- ïen staf wil slechts aanblijven tot de toestand in hot Oosten geregeld is en Hindenburg heeft zijn ontslag genomen. Dat zijn de moeilijke oogenblikkeu, die Duiischland moet doormaken, dat is de liqui datie van een onderneming, die slechts verlies en-teleurstélling gebracht heeft. 'KORTE BERICHTEN. Volgens een Wolffbericht uit Berlijn schrijft de „Deutsche Allgemeine Ztg." naar scheen zijn manier van doen er op berekend haar te verzoenen, alsof zij in eenig opzicht verbonden was met zijn onaangenaam ge sprek met haar vader Zij was nieuwsgierig, wat er gebeurd was. Het was ongewoon, dat Leddra 's middags aan het huis kwam. Zij ging met hem mee tot aan de voordeur, waar een jongen zijn paard hield, in de hoop, dat hij haar zou zeggen, wat haar vader boos ge maakt had. Dat deed hij echter niet, maar hij sprak over de schipbreuk van de Sunderland in de vorige week, en maakte hierdoor een on aangename gebeurtenis, die zij trachtte te vergeten, weer levendig in haar gedachten. In den laatsten tijd achterdochtig geworden, dacht ze, dat Leddra haar op listige manier wilde uithooren over Bet je Curnow, en haar houding werd stijver. Zij wachtte op den drempel tot hij zijn paard bestegen had, daar zij hem wilde laten wegrijden, voordat zij de oprijlaan doorliep. Op dat oogenblik kwam haar vader door de gang. Toen hij haar zag, hield hij stil, en riep met harde stem: „Est her, kom hier, ik heb je noodig". Hij wachtte niet op haar, maar draaide zich om en ging terug naaj: zijn kamer. Zij volg- ifiijk. hij zich om, en zij zag-, dat zijn gelaat kleurde, alsof de boosheid, die hij de hem onmidde sloten had, keerde Zoodra zij de deur ge- getoond had in zijn weer opgeweld werd met Leddra, zien van ba&r. aanleiding van een te Berlijn ontvangen be richt, waarin stond, dat Nederland tegen de uitlevering van den Duitschen Keizer was en dat de Nederlandsche socialisten op liet standpunt staan, dat het asylrecht in geen ge val geschonden ma f worden, het volgende; Te oordeeiea naur de houding die de Ne derlandsche regeei ing tot duver aangenomen heeft, kan dit bericht wel als juist opgevat worcien. Bij alle Duitschers heerscht de groot ste verbittering, vooral over den onteerendea eisch tot uitlevering van Duitschers, die de Duitsche jurisdiet- hei meeat e&seutieele be standdeel van ziin souveremiteit verkracht. Duitschland bedt voor het geweid moeten wijken en zijn weigering tot uitlevering moe ten terugnemen V anneer in dit oogenblik van de» hoogsten <ood, de Nederlanders het recht kunnen doen zegevieren en zoo onie eer redden, zal het Duitsche volk dit in de grootste dankbaarheid aanvaarden. tiet Pruisische kabinet maakt ziin al of niet aanblijven aü.ankelijk van de vredesde- batten in de landi vergadering. De reis van Fraasche socialisten naar Engeland is verhisuierd, De trans h' pers is met de teekening van het verdrag zeer ingenomen, Clemnaau zal na de ratificatie van het vredesverdrag door het Fransche parle ment aftreden. Ebent bedt <tëm oprmp gericht ioi hst Duitsche volk Dr, Renner dilhde een ntmrn mta in, betreffende de ecfencfflsische en financicdé voorwaarden, J In Polen hebben gevechten plaats tus schen Duitschers 'km Polen, In Tsjecho-Slowakije is een oorlogska- binet gevormd, dat maatregelen zal nemen in zake Slowakije. De „Vorwarts" waarschuwt tegen den in Duitsclüand dreigenden burgeroorlog. De Duitsdie gezant te Weenen, graaf Wedel neemt dm ontslag - Te Hamburg deden zich ernstige Spar- Uüddische onlusten voor. v v Hamburg. Alton;» en Wandsbeck zijn in staat van belegd verklaard. De conferentie der Labóur-Party te Scuthport is geopend, - De onafhankelijke sociaal-democraten hebben verklaard ook tegen Bauer's regeering in de oppositie te gaan. hi tiongarift wordt ©ai meuwe.xeges- ring gekozen JJiUitojnumi.. fiolen Generaal. TWEEDE KAMER., in de zitting van dateren was aan de orde de regeling van het nijverheidsonderwijs. Het amendement-Ketelaar om den naam te veranderen in „Vakonderwijswet' werd ver worpen met 39 tegen 33 stemmen. Een amendement om ook de ziekenverple ging in liet ontwerp op te nemen werd ver worpen met 39 tegen 34 stemmen. Een amend.-Ketelaar om ook de landbouw- iuiishouding op te nemen wordt aangenomen met 46 tegen stemman, Een aantal kteitïe ontwerpen en ©nelwsies werden daarna aigedaan, De heer van Zadelhhofverdedigde na der het amendement om niet het bijzondere, doch het openbare onderwijs voorop te stel len. De Miniate r zou het ontwerp terugne men ais dit .unftjdaaent werd luvwomen. Het amendement weid iageüv;.>ken. Overgenomen werd het amendement-Oer- hard om de mogelijkheid vaa 'n ambulanteu directeur te doen vervtiüen. Mede werd overgenomen het amendement- üerhard om ook de scholen voor maatschap pelijk werk in het ontwerp op te nemen. het amendemeni-Gerhard om gelijkstelling van jóngens en meisjes wat betreft den toe gang tot nijverheidsscholen, werd verworpen met 37 tegen 26 stemmen, Het amendement-Oerhard om op de nij verheidsscholen ook rekening te houden met de wenschelijkheid van de lichamelijke, ont wikkeling der leerlingen werd overgenomen, „Wist je, dat Kenwyn Tregiffian had ge kocht?" vroeg hij. Overvallen door die onverwachte vraag aarzelde zij een oogenblik en hij zei ruw „Zeg mij de waarheid, Esther." Dat prikkelde haar trots, aa hem strak aan kijkende, zei ze rustig: „Neen, dat wist ik niet. Maar ik wist wel, dat men verwachtte, dat Jelhart spoedig zou sterven." „Nu, hij is dood," zei hij op een toon van ruwe tevredenheid, „waarom heb je me diet gezegd, dat hij stervende was?" „Och, vader, waartoe zou het gediend heb ben zei ze, „U zoudt het toch nooit begrij pen." „Zoo," zei hij bitter, „zou ik niet? Ik be grijp Kenwyn tot het diepst van zijn vuilen, afgunstigen aard. Hij heeft jaren op de gele genheid gewacht, om mij een spaak in het wiel te steken, en nu'denkt hij, dat hij het ge daan heeft. Maar laat hij oppassen." Hij keerde zich af en nam een sterk ge kleurde kaart van zijn landgoed op, die op de tafel lag. Van waar zij stond, kon Esther den langen, witten driehoek zien, die Tregif fian voorstelde midden in het groen. „Ja," zei Rosewarne mei een korten lach, „hij heeft het ditmaal van me gewonnen. Hij heeft me voor dén gek gehouden, dat wil ik graag bekennen, Ks bcb als een gek op den Het amendement-Van de Bilt om ook voor de zeevaartscholen subsidie van 75 pet. der kosten mogelijk te maken, werd door den mi nister overgenomen. Op verzoek van den heer Van der Molen werd het minimum van de bij drage der gemeente teruggebracht van 40 op 30 pet. Hét amendement-Gerhard om voor alle miiddelbare en lagere nijverheidsscholen een rijkssubsidie van 75 pet. mogelijk te maken werd verworpen met 42 tegen 16 stemmen. Het amendement-Haazevoet om examen commissies samen te stellen op voordracht van de vakvereenigingeu van werkgevers en werknemers, werd ingetrokken na toezegging van den minister, om in dé commissies de mannen der practijk niet te vergeten. Het amendement-Haazevoet om het maken van leerovereenkomsten bij collectieve arbeids overeenkomst mogelijk te maken, werd ver worpen met 45 tegen 10 stemmen. Het amendement-Haazevoet om vakvereeni- gingen te kennen bij de samenstelling van plaatselijke commissiën van toezicht, werd verworpen met 32 tegen 19 stemmen. Het amendement-Ketelaar om in het toe zicht geen inspecteur-generaal op te nemen, ,werd ingetrokken. De eindstemming zal op een nader te bepa len dag worden gehouden,, Tea 5 uur 45 werden de beraadslagingen verdaagd tot heden 1 uur. DUURTEBIJSLAG. Aan de gehuwde vrijwillig dienende ofi- cieren ch onderofficieren wordt dezer dagen een tweedte wsorscbai van 100 uitbetaald van dras duiirtebijslag over het jaar 1919. Dit geidt zoowel voor de Land- als voor de Zee macht, Onder gehuwden worden verstaan vrijwil lig dienende militairen, die gehuwd zijn of die weduwnaar of gescheiden man zijn. met één of meer bij hen inwonende onverzorgde eigen of aangehuwde kinderen, mits, voor zooveel de militairen beneden den rang van officier betreft, öf tot het huwelijk vanwege de militaire autoriteit de vereischte toestem ming of goedkeuring is verkregen, èf de be langhebbende met toestemming van den Mi nister van Oorlog als gehuwde voor den mi litairen dienst is aangenómen. EEN ONDERSCHEIDING. Dr. F. van Loon te Groningen is door de Engelschc regeering benoemd tot „Officer cf the Empire" wegens zijn verdiensten tegen over de Engelsche krijgsgevangenen in Ne derland en ■DtistachLanC'JD® decoratie zal den heer Van Loon door de Engelsche ambassade te 's Gravenhage ter hand worden gesteld. Mr. TROELSTRA FN DE TELEORAM- KNOE1ERÏL In de kringen der Kamerleden verluidt, dat een der leden der sociaal-democratische frac tie eenige vragen zal richten tot de regeering, ten einde zekerheid te verkrijgen over de vraag in hoever de heer Troelstra betrokken is bij het misdrijf van den ontrouwen telegraaf ambtenaar. De fractie acht1 dit noodig met het oog op het toch reeds sedert November zoo geschokte prestige van den vroegeren lei der. Zij is van oordeel, dat, indien hij zich ook nu mocht hebben gecompromitteerd, zijn ver dwijnen uit de politiek noodzakelijk is, (Nieuwe EL Ct.) Mutisme» LANDBOUW-HLJISHOUDONDER- WIJS. In het café „Central" te Alkmaar werd gistermiddag een spoedvergadering gehouden van oud-leerlingen en ouders van de vereeni- ging „Landbouwhuishoudonderwijs" in Nourd-Hoilaad, om maatregelen te nemen te gen net onderbraigen van het landbouwhuis- üóudoudérwijs, waardoor de door de regee ring toegezegde scholenbouw ten behoeve van net Landbouwhuishoudonderwijs te Alk maar oedreigd wordt ue vergadering was druk bezocht. De voorzitter zeide, dat door bijzondere omstandigheden de vergadering spoedei- sctiend belegd was. Spr. heette daarom vooral de oud-leerlin- dood van Jelbart gewacht( zeker dat ik ten slotte zou krijgen wat ik wilde hebben." „U denkt geheel verkeerd over dr. Kenwyn, ie- wilde zelf een landgoed hebben, en ik denk/dat Jelbart hem vader," zei ze zachtjes, „hij had U veel ver niet willen hinderen. Eli; ik de plaats wilde hebben?" zei Rosewarne zich omkeerend. „Dat moet hij natuurlijk geweten hebben." „Nu was er dan in 't geheele geen ander stuk land, dat hij gekocht kon heb ben? Waarom moest hij Tregiffian hebben?" „Is het noodig begon ze, en uit gebrek aan moed deed zij het, overige van haar vraag met de oogen. Hij wees met zijn hand naar ide de kaart, zeggende; „Dat is reden genoeg voor ieder, die oogen in zijn hoofd heelt." „Maar het is toch niet zoo gewichtig," zei ze, zenuwachtig met haar vingers op dén rug van den stoel voor haar trommelend. „Tregif- finan heeft niets te maken met het overige van üw bezitting. Is het niet voornamelijk het idéé, dat u niet graag een strook wit midden tusschen het groen z.iet?" „Het idéé, het idéé!' riep hij uit. „Ja, je hebt gelijk. Nu zal ik ja vertellen, wat dte etrook wu beteekeat, Esther. Die beteekept gen en de vaders en moeders welkom, alsme de de leeraresscn en de leeraren en den heer van der Molen, vertegenwoordiger voor de Hollandsche Maatschappij van Landbouw welkom. Spreker deelde hierop mede, dat er tusschen het ministerie van Landbouw en dat van On derwijs een verschil van meening bestaat, of het landbouwonderwijs al of niet onder land bouw blijft. Sedert verleden voorjaar js de toezegging gedaan, dat naast de Tuinbouw scholen een school gesticht zal worden voor landbouwonderwijs en de gelden daarvoor zijn reeds goedgekeurd door de Tweede en de Eerste Kamer. Hangende de kwestie heeft men van de zij de van de Huishoud- en Industrieschool ge tracht dit onderwijs daar onder te brengen Het gevolg is geweest, dat ons bestuur en vertegenwoordigers van den landbouw ver gaderden en besloten tot het beleggen van deze vergadering, om te voorkomen, dat dit gebeurt. Wij, als bestuur, zeide spr., staan eenparig op het standpunt dat het landbouwhuishoud onderwijs ook voor het huisselijke gedeelte geheel verschilt naar aard en wezen van het ;ewone huishoudonderwijs. Het landbouw- uishoudonderwijs is daardoor ten platte lande zoo sympathiek, dat het soms zonder moeite meer leerlingen krijgt als het kan plaatsen. Spr. deelde hierop mede, dat bericht van verhindering was ingekomen van Dr. Scheij, den heer de Boer, het Eerste Kamerlid, en van den heer Vas Visser, alsmede van Mevr. Spijkerman-Winkel te Eiouwert, die schrifte lijk had verklaard er sterk voor te zijn, dat het landbouwhuishoudonderwijs zelfstandig behouden blijft. Óok van vele anderen was een dergelijk schrijven ingekomen. Van mej. Marie Heine, directrice van het Nationaal Bureau van Vrouwenarbeid, was een kennisgeving van verhindering ingeko men, waarin zij tevens verklaarde, dat zij in deze geheel aan de zijde van het bestuur stond. Het leiden van het onderwijs in andere ba nen werd algemeen betreurd. Van mej. Keulen, oud-leerares, was een uitvoerig schrijven ingekomen, waarin zij als haar overtuiging uitsprak, dat het haar voor kwam, dat het bestuur van de Huishoud- en Industrieschool de zaak ten eigen bate ten na- dcele van het Landbouwhuishoudonderwijs vertroebelde, om de financiën van de school op betere basis te brengen.. De schrijfster oordeelde, dat dit echter de ondergang van het Landbouwhuishoudonderwijs met zich zou brengen, welke meening zij grondde op de ervaring, door haar bij het gewone huis houdonderwijs en bij het landbouwhuishoud onderwijs opgedaan. Schrijfster constateerde, dat het bestuur der Huishoud- en Industrie school geen andere belangstelling voor het landbouwhuishoudonderwijs had getoond, dan wanneer het eigenbelang dat met zich bracht. Een eigen school oordeelde schrijf- siel noodig. De voorzitter wees er op, dat de schrijfster 8 jaar onderwijs aan het landbouwhuishoud onderwijs had gegeven, waardoor haar oor deel van groote waarde was. De voorzitter zette nog uitvoerig uiteen, waarom het landbouwhuishoudonderwijs geheel anders was dan gewoon huishoudon derwijs. De bewering, dat men meer op het terrein van het huishoudonderwijs was geko men, noemde spr. onjuist. Slechts een ver- luiheid, onbekwaamheid, verwaarloozing, ver val." Hij legde op ieder woord den nadruk met zijn wijsvinger op de kaart. „Zoo lang het wit blijft, is het een middelpunt van onwetend heid, een pest, een gevaar voor de gemeen schap. Jelbart en zijns gelijken moeten ver dwijnen; zij zijn in dezen tijd onbruikbaar. Zoo zij niet geleid willen worden, moeten zij verdreven worden. Het is een zonde en een schande, dat eenig deel van God's aardbodem in de handen wordt gelaten van menschen, die het misbruiken. „Nu dr. Kenwyn de boerderij' gekocht heeft zal hij misschien zorgen, dat zij behoorlijk on derhouden wordt." „Dat kan hij niet," zei hij boos, „hij heeft er het geld niet voor. Duizenden zouden noo dig zijn, om de plaats in orde. te maken. Daarenboven verlangt hij het ook niet, het kan hem niet schelen, hij kocht Tregiffian al leen, om het uit mijn handen te houden." Esther aarzelde een oogenblik, en zei toen „Vader, ik zal u precies zeggen wat ik denk. Als dr. Kenwyn heel zeker was, dat u er de Jelbart's niet uit zou zetten, denk ik, dat hij dadelijk bereid zou zijn Tregiffian aan u te verkoopen." Zoodra zij gesproken had, zag zij in, dat z- een fout had gemaakt. Rosewarne keerde zich tot haar. tWordt vervolgd). ALKMAARSCHE COURA 2427-9

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1