DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. m Honderd een en twintigste Jaargang. 11)19 V RIJD A G 1 27 JUNI. Ji ui Ioniandsch overzicht. Ümneiiiuud. Abonnomentsprijs bijl vooruitbetaling per 3 maanden f 1,65, (ranoo per poat 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootere letters naar plaatsruimte. Brieven franoo N.V. Boek» en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. Men is er dan eindelijk ln geslaagd ecnige autoriteiten te vinden, die bereid zijn in Ver suil lea liet vernederende werk van liet onder* telkenen van het vredesverdrag op zich te ne men. De minister van Buitenlandeche Zaken, Hermann Mtillet', en de minister van Ver keerswezen, dr Bell, hebben aan het eenstem mig verzoek van de Kijksregeeriug toegege ven en zullen zich naar Versailles begeven, ont, zooals zij zeggen, met het oog op den vreeselijk drukkendcu nood van het volk en de onbetwistbare noodzakelijkheid om einde lijk tot den vi ede te geraken, zich deze zwaar wegende opoffering te getroosten. Morgenochtend om 7 uur zullen de heeren te Versailles aankomen en volgens een tele gram uit Parijs zou de onderteekening van liet Vredesverdrag morgenmiddag om drie uur, nog kunuen plaats vinden. Ook minister Ulesberts van de posterijen en Vermoedelijk Lelnert zullen deel uitmaken van de Duiisehe afvaardiging, die het vre desverdrag, het protocol, de regeling vbor het Kljnlmïd en het verdrag inzake Polen zal moeten tcekenen. Terwijl men in Frankrijk de plechtige hen- .denking van de overwinning voorbereidt, heelt de Pruisische Landsvergadering een motie van vertrouwen in de regeering aange nomen, waarop liet Pruisische ministerie tot aanblijven besloten heeft. Volgens het lkrl. tageblatt zou uien spoe dig. nieuwe verkiezingen voor den Rijksdag willen uitschrijven en daar de vertegenwoor digers van de gebieden welke in het Oosten moeten worden atgestaan, uit de Nationale Vergadering treden, is het noodig een nieuwe indeeling der kiesdistricten te maken. In de gebieden waar een volksstemming moet wor den gehouden, zou men geeu nieuwe verkie zingen toelaten voor die volksstemming la afgeioopeu. Een Wolftekgram doet ecnige IntarflKUntc iiifilruicimgen inzake de houding van het opperste legerbestuur ten opzichte van het zonder voorbehoud teekencu van het vredea- tractaat. toen net legerbestuur medegedeeld werd, dal dit laatste zou moeten gebeuren, zona 1 Rodenburg een blief aan den rijtopresident t Uti, waarin hij mededeelde, bij hervatting der vijandelijkheden in staat te zijn, in het Oosten de provincie Posen te heroveren en - ie Duiisehe grenzen te behouden. In het Wes ten zou men evenwel nauwelijks op succes kunnen rekenen. Maar ik moet, aldue Hin denburg, ais generaal de voorkeur geven aan e< u eervol u ondergang boven ecu siuadehj- ken vrede. Later deelde desgevraagd de kwartiermees- ler-geuéraal üroeuer mede, dat hij verplicht was er op te wijzen, dat de strijd na tijdelijke successen in het Oosten geen voordeel zou kunnen opleveren. 1 itci'door was dus vastgesteld, dat Duitsch- laud uiet meer bij machte wat zich met de wapenen iu de hand tegen de eiachen fcijaier ovuwmuaara te verzetten. Uit Versailles wordt melding gemaakt van de arrestatie van een Dultsch journalist, die zonder opgaaf van redenen in opdracht van den krijgsiaad te Parijs in hechtenis zou zijn getioihen. De Duitsclie delegatie heeft de haar verge zellende journalisten onschendbaar geacht en daarom tegen deze Inhechtenisneming gepro testeerd. Men neemt aan, dat Scheuermann lid van de exterritoriale delegatie K Zooals ren telegram in dit nummer meldt, is de journalist reeds weer in vrijheid ge steld, zoodat zonder twijfel van een storm in een glas water kan gesproken worden. KORTE BERICHTEN. Tittoni, de nieuwe Italiaansche minister van buitenlandsche zaken, heeft in den Se naat verklaard, dat de regeering nut tracht zou blijven aandringen op de toepassing van het tractaat van Londen. Zij zou de toestemming van de bondgenoo- ten trachten te verkrijgen, om den tekst van het verdrag aan heit Parlement mee te dee- len. De compensatie in Afrika, die Engeland c ,aangeboden, is bevredigend, het aanbod van Frankrijk dient evenwel te wer den vergroot. Er hebben zich naar gemeld wordt uit Washington 70000 vrijwilligers verbonden voor Jen militairen dienst in Europa. Dit is volkomen voldoende om de manschappen te vervangen, die ontslagen zijn uit het bezet tingsleger. De Senaat heeft een legerkrediet goedge keurd, groot pd. st. 888,000,000, waarbij voorziening is gemaakt voor een leger van 400,000 man. Te Boedapest hebben contra-revolutio naire woelingen plaats gehad. Een verschrikkelijke orkaan heeft te For- gus Falts (Minnesota) den dood van 200 menschen veroorzaakt. 75 personen werden onder de puinhoopen van een hotel begraven. Drie straten werden totaal vernield. Te Hamburg keert de rust geleidelijk te rug. Duitsehland ontkent, dat het zich zal verzetten tegen de uitvoering der bepalingen in het vredesverdrag betreffende Polen. Clemenceau richt een nota tot de Diüt- sche delegatie naar aanleidin zinken der Du if ache vloot en der Fraasche vaandels. van het doen iet verbranden De Raad van Vier xal schadevergoeding else/ten voor de gezonken Duttscfae vloot en de vernielde Frnnsehe vaandels. In Polen wordt dc bevordering der •cheepvaart krachtig ter band genomen. Clemenceau waarèchuwt Duitachiand zich niet te verzetten tegen de ten opzichte van Polen genomeh maatregelen. In Duitachiand breken weder spoorweg stakingen uit. Hamburg is ia handen der gewapende arbeiders. Staten Generaal. EERSTE KAMER. In de zitting van gisteren hield de voor zitter een korte rede naar aanleiding van het sluiten van den vrede en sprak den wenach uit dat Nederland in de toekomat onafhanke lijk zal blijven. Verschillende kleine ontwerpen werden z. h. st. aangenomen. Bij het ontwerp tot aanvulling van de tij delijke bepalingen betreffende vervoer en op slag van goederen, drongen de heeren Bergst am m van der Maessen de Sömbref aan op spoedige intrekking dezer bepalingen. Minister de Vries zdde dat de smokkelhandel dit nog niet toelaat; zoo spoe dig mogelijk zal spr. de wet intrekken. Nadat nog enkele opmerkingen waren gemaakt, werd dc vergadering verdaagd. Htet ia de bcdoclicg de Kamer weer bijeen te roepen op Dinsdag 6 Juli, 's avonds half* negen, indien het eindverslag op de onder w(j- zerssalariasen tijdig inkomt TWEEDE KAMER. Het voorstel-Wijnkoop om diens inierpel- 'latle over de niet-erkenning van den hear Ro sin als Russisch gezant te'behandelen tege lijk met de interpellatie-Kruyt over de behan deling van vreemdelingen werd gisteren ver worpen met -19 tegen 16 stemmen. Besioteu weid dat de interpellatie Woens dag aan, de orde zal kome.n doch niet langer mag duren dan drie kwartier. 'Aan de orde was daarna de fteschikb&ar- stelling van golden voor den aanleg van driukwaterteaingea. In verband met gemaakte opmerkingen ver klaarde minister Aalberse, dat te ver doorge voerde cow ntrat.' niet in de bedoeling ligt en dat ook kleine plannen op steun kunnen re- keen. Het ontwerp werd zonuer hoofdelijke stem ming a«t: genomen, Vervolgens waren aan de orde de algemee- JH beschouwingen over de scheepvaartkana- Im naar Twcnie, waarbij1 de minister zti tc willen afzien van de verbetering van'„den wa terweg /.wolle Almelo, omdat de weg over Katervee en Zuitphen even goed is en niet verbetering maar' 8 ton besparing geeft. De heer Al b a r d a protesteerde en dien de een motie in un nadere overweging te vra gen. De Minister had geen bezwaar. De stemming zal Woensdag worden gehouden. Het amendement -LHy oin de verbinding rwmthc-BovcarJjo onafhankelijk te maken van dn h'ïdrage va». bekngbeKHmdew ward overgenomen. De heer Lely verving zijn amendement betreffende hei kanaal l.ochem -Winterswijk mer een zijtak vaivBorculo naar Haaksbergen, door een motie waarin werd gevraagd om eeu verbinding van den Achterhoek en van het 7. O. deel van Twente met hef hoofdkn- naai. De steiimmg over de motte Is bepaald op Woensdag. Het ontwerp werd z. h. at. am: genomen. Bij het ontwerp tot aanvulling van de be palingen op het toezicht op vreemdelingen kwam aan de orde de interpellatie-K r u y t over de wijze waarop vreemdelingen, in het bijzonder Russen, worden uitgezet en waarop hun het binnenkomen en het verblijf in ons land wordt bemoeilijkt. De interpellant deelde verschillende geval len mede van z. i. onrechtvaardige behande- g- Hij vroeg met welk recht èn o Iinj_ dit en op grond de regeering aan vreemdelingen het welken vertrek uit ons land heeft belet. Minister Ruys de Beerenbrouck verklaarde dat het hem volkomen onbekend is dat aan iemand het vertrek uit ons land is bekt. De interpellant heeft te voren geen vragen en fei ten aan de regeering medegedeeld. Minister Heemskerk betoogde dat het fun dament voor beantwoording der interpellatie ontbreekt. De heer Nolens stelde voor de behandeling der interpellatie uk te stellen. De heeren Wijnkoop en Kleertkooper wil den dan ook het ontwerp aanhouden. De heer C. Nolens vulde zijn voorstel in dien zin aan, waarna het nu z. h. st. werd aangenomen. De motie-Van Beresteijn betreffende een al gemeen werkplan voor het stichten of inrich ten van gebouwen voor de departementen of andere instellingen van algemeen bestuur werd z. h. st. aangenomen nadat de Regee ring instemming had betuigd. Andere kleine ontwerpen werden z. h. st. aangenomen. Te 6 uur 10 werden de beraadslagingen verdaagd tot Woensdag 1 uur. PROVINCIALE STATEN. Ged. Staten stellen voor te verleenen aaan de Alkmadrsche Huishoud- en Industrie school met ingang van 1919 tot wederopzeg- gens een bijdrage van 2000. Aangeboden wordt de 1ste suppletolre be- rootlng van het Prov. Ziekenhuis „Duincu- osch" te Bakkura, voor 1919 sluitende de ewone ontvangsten en uitgaven tot een be- rag van 7500; de buitengewone tot een bedrag van 132,000. De rekening van „Duinenbosch" over 1918 sluit in ontvangsten en utgaven tot een be drag van 113,857,11die van het ziekenhuis te Santpoort tot een bedrag van 1,904,015,58 in ontvangsten en tot een be drag van 1,951,967,64 in uitgaven, aldus een nadeelig saldo van 47,252,96. Nu dit jaar de exploitatie van de Alkmaar- sche en Zaanlandsche waterleidingen door de rovincie zal moeten geschieden, stellen Ged taten voor, om over te gaan tot oprichting ui een provinciaal waterleidingsbedrijf Volgene bijgevoegde verordeningen zal het zonder vergunning van Qed. Staten niet mo gelijk zijn om een waterleidingsbedrijf ir de provincie op te richten of bestaande verzor gingsgebieden uit te breiden. evens wordt voorgesteld, om den raad van toezicht op het Prov. Electr. Bedrijf uit tc breiden tot een raad van toezicht op de pro vinciale bedrijven en b etaantal leden te ver meerderen tot 12. De raad zal in zijn geheel ai in twee af deel ingen gesplitst, kunnen vergaderen. Oed Staten stellen voor, een rentmeester aan te stellen voor de provinciale landgoede ren en zijn wedde te bepalen op 2500. Voorls vragen zij een crediet van 53,500 voor het doen van proefnemingen in verband rnet de exploitatie van het landgoed onder Castricurii, het aanbrengen van stuwen, ver beteren van wegen en waterloopen, den aan leg eener kweekerii en de bebossching ah daar, benevens de bestrating. Het landgoed zal waarschijnlijk vergroot worden door deri aankoop van "<-n gedeelte der duinen van jhr. G. S. Bored onder Wijk aan Zee en Duist Het Statenlid, de heer F Kooiman, heeft voorgesteld, om bij de Staten het schriftelijk vragen recht in te voeren. Ged. Staten merken op, dat daartegen theoretische bezwaren be- Daan, n dat de Ged Staten wel verantwoor ding schuldig zijn van sommige handelingen aar. de Staten, doch niet aan de individuede 'eden, die voor mondelinge vragen dan ook het verlof der vergadering noodig hebben. P vndirn missen de Statenleden buiten de zittingsperioden elke bevoegdheid en hebben ij zelfs tijdens de buitengewone zitting niet het recht óm te beraadslagen om onderwer pen buiteji de agenda Gedep huldigen ech ter een rrimere toepassing inzake dè verou derde Provinciale Wet en willen medewerken tot het behouden van contact tusschcn Gc- rtpp en-Provinciale Staten, ook buiten de zit tingsperioden in den door deu heer Kooiman gewensditcn zin Zij willen daarom aanne- nr'ng van het vcorstcl-Kooiman aanbevelen, in dc veronderstelling, dat de Statenleden een pep ast gebruik zullen maken van het vragen recht. - DE KANTOORBEDIENDEN EN DE NIEUWE ARBEIDSWET, In een adres aan de Twèede Kamer schrijft hef b atum van den Nationalist Bond vaa Handel»- en Kantoorbedienden „MeicurhiiH dat het gewenscht zau zijn, bij de behandeling van hewteisontwerp Aalberse te bepalen, dat de maxima arbeidsduur voor jeugdige kan toorbedienden worde gesteld op zes uren per dag; dat maatregelen worden getroffen, om bij dt beperking van den arbeidsduur voor volwaseen kantoorbedienden de nadeelige ge volgen der beroepBcnncurreE.be door niei-k- schertnde personen, welke zoogenaamde bij betrekkingen van administraiieven aard waar nemen uit te sluiten en dat voorts worde op genomen een regeling van de zoinervacantie. DE TOEPASSING DER MILITAIRE STEUNREGELING. Op de vraag van het Kamerlid Bomans be treffende de toepassing der steunregeling van 27 December 1918, antwoordde de minister van Oorlog: „De vraag duidt er op, dat som mige onderofficieren meenen, niet te hebben verkregen wat hun naar de bepalingen der steunregeling zon toekomen. Het schijnt niet onmogelijk, dat deze personen geen voldoen de aandacht hebben geschonken aan punt 2 der regeling, waarin gezegd wordt dat jaar wed de-steun slechts wordt verleend, indien en voor zoover daaraan behoefte bestaat, en dat bij de berekening in aftrek komt hetgeen reeds ingevolge sommige andere punten der regeling aan geldelijke» steun mocht zijn ge noten," VORDERINOEN VOOR AAN DE REGEERINO GELEVERD VEE. Het Kamerlid de heer Boa heeft den minis ter van landbouw gevraagd, tot wien de land bouwers, die, niettegenstaande de veekanto ren reeds lang zijn opgeheven, nog vorderin gen hebben wegens aan de regeering geleverd vee, en de personen, die op genoemde kanto ren, werkzaam zijn geweest en nog loon te vorderen hebben, zich moeten wenden om het hun toekomende te ontvangen. ARBEID IN „VRIJEN TfJD." Aan den Minister van Arbeid heeft de Ne- derlandsche Vereeniging van Elcctrotechni- sche Werkgevers een adres gezonden, met vér-, zoek in het ontwerp-Arbeidswet een maatre gel op te nemen, waarbij het den werknemers verboden wordt in hun vrijen tijd loonarbeid voor derden te verrichten en waarbij de op drachtgever strafbaar wordt gesteld. Mr. TROELSTRA EN HET TELEGRAMINCIDENT. In een artikel, dat tot opschrift heeft: „Smerige bende", besepreekt „Het Volk" de houding van den partijleider Inzake de tele gram-knoeierijen. Het blad schrijft o m.: ,Het feit, dat een jonge t^legraafbeambte aan Troelstra afschrift van een paar tele grammen heeft doen toekomen, geheel zonder zijn voorkennis en buiten zijn wil, beeft aan de bende, die de S. D. A. P. in haar leider tracht te treffen, nieuwen moed gegeven. Het wordt opgeblazen tot een misdadige intrigue, waarvan alle brave burgers moeten gruwen; men hoop op Troelstra's parate executie, en verlangt niets meer of minder, dan dat zijn partiigenooten uit de Kamer zelf hem 't zij den koord thuis zullen brengen". Het blad ontkent met stelligheid het be richt, dat de Nieuwe Haagsche Courant be vatte cn waarin beweerd werd, dat een lid der S. D. A. P.-Kamerfractie plan zou hebben aan de regeering over deze zaak eenige vra- fen te richten, opdat als door het antwoord roelstra gecompromitteerd werd, de partij den leider zou loslaten. BELOONINO VOOR TROUWEN DIENST. Aan alle vrijwillig dienende militairen, tot de Landmacht behoorende, beneden den rang van officier, worden na het volbrengen vau een eerlijkea en trouwen dienst, als hieronder nader aangeduid, de navolgende onderschei dingen en verdere belooningen toegekend, te weteno. a. na zes jaren dienst eeu onder- scheidingstceken, bestaande in eene gekroon de W, cn na twaalf jaren dienst eene bronzen medaille. Bovendien, wérd in beide gevallen voor militairen beneden den rang van ser geant of fourier eene sohtejveriiooging toege kend van 2'A cent per dag. LaatStvermelde belooning wordt echter in den vervolge niet mcr toegekend. De gratificatie van 50 bij toekenning van de gouden'medaille voor 36- jaren trouwen dienat blijft gehandhaafd. SUBSIDIE-REGEN. Men schrijft aan de Tel. De Ged. Staten van Noord-Holland stellen ami de Staten vcor, gunstig te beslissen op een 40-tal subsidie-aanvragen van vak-, am- bacht8-, handHs- en landbouwscholen, ge stichten eu vereenigingen, die in totaal voor 19191920 vragen de beduidende som van ongeveer 70.800 Dit gcschiedi terwijl de Staten het vorige jaar hebben te kennen gegeven de grootste zuinigheid te betrachten bij het verleenen der subsidies daar da tosttead dter provindal® .va» daartoe dwingt. Jiiiusschen is door Ged. Stelen voorgesteld, de berooide lias aan te vullen door de volgen- uc ünastingverhooging a Van 28 op 32 opcenten op grondbelas- rmg voor gebouwde en ongebouwde eigen dommen. b. Van 28 op 32 opcenten op de personee- le belasting. c. 10 opcenten op de vermogens; d. 10 opcenten op de inkomsten. Bovendien zal het Statencollege zich heb ben uit te spreken over het voorstel van Ge deputeerden om het weggeld voor fietsen, rij en voertuigen met 50 opcenten te verhoogt», terwijl voorgesteld wordt eene leening aan te gaan om de.noodzakelijke wegenherstcllineen ter hand te kunnen nemen/Tóch eene kleine ton aan bijdragen en subsidiën. M ;uUli KM» m CLASS IC ALE VERGADERINO HERV. KERK Den laatstcn Woensdag >n juni worden jaarlijks in ons gebeele land de Classicale Vergaderingen der Nederlandsch Hervormde Kerk gehouden, waar uit alle gemeenten daar van predikanten en ouderlingen samenkomen, om de belangen der kerk te behartigen. Nu er dit jaar bij hooge uitzondering zoo goed als geen voorstellen van de Synode ter behandeling .waren, waardoor deze verga dering die reeds in den voormiddag aan vangt, gewoonlijk ook den namiddag mee ih beslag neemt, had het Classicaal Bestuur van Alkmaar voor ditmaal op eene buitenge wone vergadering op dien middag mede de leden der kerkvoogdijen en belangstellende gemeenteleden bijeengeroepen om daar nu eens gezamenlijk een der belangrijkste vraag stukken uit het Ned. Herv. kerkelijk leven te bespreken: namelijk die van het Beheer der kerkelijke goederen. Het voorafgaande werd door den voorzit ter van het Classicaal Bestuur, Ds. A Oroe- newld, van Noord-Zijpe, ook bij zijn ope ningswoord in herinnering gebraent, waarbij hij achter een groene tafel in het ruim der Groote Kerk het talrijk aantal vertegenwoor digers der verschillende gemeenten in de Classis welkom heette. Ds D. Eilerts de Haan, hierop het woord krijgende, begon met zijn dankbaarheid uit te spreker hier deze zaak te mogen bepleiten, die z i. net zoo lang aan de orjde moest blij ven tot een oplossing mocht worden gevon den of blijken dat dit onmogelijk is. Spr. begon met er op te wijzen, dat bij goederen onderscheiden moet wordeneigen dom en bezit, genot, beheer èn .regeling van het beheer De Beheerskwestie nu betrat uit sluitend de regeling van het beheer. In de Roomsch-Katholieke kerk had en heeft men geestelijke en kerkelijke goederen, die van ouds steeds als stichtingen zijn te be schouwen, omdat bij1 de goedkeuring van een bisschop van eene schenking het vorig ei gendomsrecht meteen als opgeheven werd be schouwd. i Gelijk bij zoovele dingen hier te lande was het de Fransche Revolutie, die hier geheel nieuwe toestanden schiep In de Grondwet van 1798 wordt hiervan in de Additiouecle Artikelen gesproken, ter wijl volgens die van 1801 de Gemeenten on herroepelijk in 't bezit blijven vin wat zij in 't begin der eeuw mochten bezitten. Hier echter is het dat de kerkrechtskundi- gea als Prof. Cannegieter en Mr. Offerhaus al uiteen gaan in hun opvattingen. Atgescheiden evenwel daarvan, wie ten slotte als eigenares der kerkelijke goederen moge worden beschouwd, door niemand wordt gewenscht het beheer evenmin als het genot aan de Gemeenten te ontnemen. Alles gaat echter om de regeling van 't Beheer. Vóór 1795 berustte het beheer bij de Over heid, daarna werd het aan de Gemeente over gedragen. Doch van nu af dateeren ook de feiten, waarop de opvattingsverschillen ge baseerd worden. Wel was naar 't algemeen oordeel van alle vooraanstaanden de geest van een ont- werp-reglement op de Administratie der Hervormde Kerk dat de goederen en fond sen geheel zouden worden beheerd door per sonen uit de Gemeente volkomen verant woordelijk aan de Kerkeraden en de Gemeen ten, doch door de revolutie werd dit ontwerp nimmer wet en bij het Reglement van 1816 werd feitelijk Koning Willem I Opperkerk voogd. In het feit dat de Kerk daarin echter van het begin af steeds heeft berust, is deze toe stand intusschen wettig geworden. Trouwens uit allerlei bleek sedert dat de Regeering volstrekt niet begeerde in te grij pen. Integendeel: Steeds de Kerk zooveel mogelijk in de regeling ook van het beheer vrijlaten, getuigt het Koninklijk Besluit van 1842. Na een actie van het Provinciaal Kerkbe stuur van Groningen, om de regeling van het beheer voor de Gemeenten op te eischen, wer den toen de twee afzonderlijke Reglementen voor Bestuur en Beheer ontworpen, waarvan het laatste verworpen en 't eerste aangeno men, alleen art. 65 inhield, dat de Synode be palingen kan ontwerpen op 't beheer. Al verscheen daartegenover een Koninklijke reserve, geenszins was dit om het recht der Synode te ontkennen. Niettemin werd de toe stand geenszins zuiverder toen een nieuw Koninklijk Besluit in 1866 den willekeurige» termijn van 3, later 314 jaar, tot regeling van het beheer aan de Kerk zelf stelde. Onwettig was ook dat daarna het voor die overgangs jaren benoemde Algemeen College aan liet einde daarvan eigenmachtig de gemeenten tot een stemming opriep, die op- deze wijze nooit aan de orde had behooren te worden gesteld. Toen na de opheffing der genoemde re serve, ging evenwel ook de Kerk zelf aan 't werk, al bleven al hare pogingen tot vaststel len van een reglement tot dusverre zonder succes. Zoó blijft de hoofdvraag: aan wie de rege ling van het beheer? a aan Staat of Kerk, en b aan Synode of Gemeente. Spr. aarzelt niet te antwoorden, omdat de Koning berustte in het optreden van de Kerk in deze en de Staat zich later bepaald terug trok; „aan de Kerk." En wat de tweede vraag betreftaan de Sy node omdat bij het recht van beheer der ge meenten de regeling van dat beheer berust bij dat lichaam, dat de eenheid der deelen verte genwoordigt. Op de tweede vraag, of deze bevoegdheid nu echter niet gerekend kan worden verloren te zijn door het laten verstrijken van den door den Koning in 1866 gestelden termijn van 3 A jaar voor de Kerk tot regeling van haar beheer, antwoordde spr., dat èn dit Ko ninklijk Besluit onwettig èn indien al wettig, dan toch de daarna door de gemeenten gehou den stemmingen als onwettig moesten wor den beschouwd, waardoor z, i. de tegen woordige regeling allen rechtsgrond mist. Hierbij komt dan nog het waarlijk niet denkbeeldige gevaar, dat de goederen niet ad peas usus worden gebruikt. Ten slotte hoopte spr. dus, dat in het nieuw te ontwerpen Synodale Reglement, dat zooveel mogelijk in hoofdtrekken overeen stemmend kan worden gehouden met het ont werp van 1914, de bestemming der goederen zoo duidelijk mogelijk mocht worden om schreven. Deze uitvoerig gedocumenteerde inleiding werd hierop door de volgende discussie be sloten. Ds. de Pree, van Alkmaar, vroeg of het wel gewenscht is, nu dezer dagen juist de be- stuurskwestie zoo urgent is, ook de beheers kwestie weer op den voorgrond te brengen en zag ook niet in wat er veranderd is, nadat de Kerk vanaf 1870 zich stil hield, om deze zaak nu juist aan de orde te stellen. Ds D. E. Boeke, Evangelisatiepredikant te Schagen, dankte het Classicaal Bestuur, dat opnieuw weer deze vergadering werd be legd, waarbij niet alleen officieele ambtsdra gers zich mee mogen mengen in de gedach- tenwisseling en vroeg den inleider, nu de Sy node tot dusverre op haar pogen zoo weinig instemming vond, of men niet zou kunnen komen tot het vormen van een Constituante in combinatie met vertegenwoordigers uit de Colleges van 't Beheer Ds. van der Most van Spijk, van de Rijp, vroeg of de voorgestelde oplossing niet is het verzoek aan de kerkvoogden om hun eigen graf te graven. -Ds van den Kieboom. van Bergen, zag in het streven van referent een „nu of ilooit" en vroeg naar de opvattingen van de z.g.n. Utrechtsche Schooi. Ds. Staal eindelijk betwijfelde of de bestem- ALRMAARSCHE RANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1