DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Wegens opheffing der zaak ALGEHEELE UITVERKOOP. Groote Zomer-Uitverkoop S. Heitkönig's DamGS-ConfiiCtle-MagazIlnen, Mantels, Costumes, Witte goederen, Dames- enHeerenstoffen. Alkmaar. :G. W..SCHLICHTING. FnidserV107. Luxe Automobielen te huijr. «lac. Met No. 150 Jaargang. 1919 ZATERDAG ,28 JUNI. Uit (Ioü Alkmaarschen llaad. Uitsluitend eerste kwaliteit goederen. VP üi ütiit(5itLanttscli <n i /iclil MAANDAG 30 JUNI begint onze Dit nummer bestaat uit 3 bladen, Roild6rd 6611 6H twïlltïgstö Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 1,63, franco per post f 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 ct. per regel, grootero letters naar plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. Het is een teekeu des tijds, dat arbeiders organisaties leu krachtigste proteateeren te gen eiken maatregel die in deze jaren van on gewone duurte de uitgaven voor de gezinnen uer urinst kapitaalkrachtigen noodetoos ver- grooten. De toonsstijging heeft in vele gezinnen geen gelijken tred met de waardeverminde ring van tiet geld gehouden en menige huis moeder ziet geen kans het moeilijke probleem op te lossen om met een gering huishoudgeld de uog steeds abnormaal hooge uitgaven voor noodzakelijk levensonderhoud te dek ken. Statistische gegevens toonen nog geen noe menswaardige dalmg van den levensstan daard aan, geheel Europa staat nog in het teeken van ontwrichting van handel en in dustrie en er zal wel niemand gevonden wor den die de bewering voor zijn rekening durft nemen, dat de moeilijke tijden voor de kleine tuinen acuter den rug zijn. Buitengewone omstandigheden elschen buitengewone maatregelen en een van deze was de reductie die op den gasprijs, die voor veie aroeiueisgezmneu waar men het gas voor koken en verlichting nu eenmaal niet ontberen kan in de nu achter ons liggende maauüen een ware uitkomst is geweest. Wij wezen er reeds op, dat de tijd om de tot hulp pitgestokcn hand plotseling terug te trekken, voor de gemeente nog niet gekomen is. B. en W. hebben dit in de bijlage, welke de intrekking der reductie behandelt, dan ook met ontkend en zjj hebben hun voorstel ook niet gemotiveerd door er op te wijzen, dat de gemeente een dergelijk finaucieei oiier niet langer dragen kan. z.ij hebben er slechts opgewezen, dat de tmaucieeie zorgen der gemeente zooveel mo gelijk verlicht moeten worden en dat in ver band daarmede het jaargetijde zoowel als de weder ingevoerde zomertijd een gunstig tijd stip voor net intrekken der reductie boden. Wjj hebben reeds vroeger uiteen gezet, dat wij aau een vernnuderüe ueUoene aan gas in deken tijd van het jaar geen geloot hecmen, maar zelfs al deden jaargetijde en zomertijd zeer sterk hun invloed geiden, dan nog ach ten wij, met net oog op de aonoruiaai noogc uitgaven voor noodzakelijk leveusouueuiouü, hei tijdstip voor het intrekken der reductie bijzonder ongunstig. Slechts een argument zou ons uezen maat regel noodgedwongen üoeu aanvaarden, na melijk, dat de stand dei geineemeiurancieu dit geldelijk offer niet meer toelaat. Maar juist mervan zijn wij aiiciminst overtuigd. Wij oegnjpen heei goed, dat de gemeente op hooge lasten zit, wij gevoelen den uiux der belastingen aau den lijve,wjj weten welke enorme sommen vooi Ouiiteiigewone uitgaven vereischt worden. Evenwel is geweken, dat e* voor loom.- ut satatisverüoogmgen steeus net getü lc vin den was, zona ai ging net om belangrijke be dingen en met verwondering viageu wij ons at hoe men het standpunt kan bigven inne men, dat de reductie op den gasprijs, die de wcrkliedenorganisatics slecht® voor dit jaar willen bestendigen en die voor den tijd van tien jaar nog geen J 31)00 per jaar eisclii, een uitgave is, die de gemeente niet langer uragen kan. hloe gaarne men wil toegeven, dat met het oog op den deplorabelen stand der gemeente-' financiën een zuinig beleid noodzakelijk is, men moet daarnaast in het oog houden, dat ook een wijs beleid gevergd mag worden en dit houdt in. dat men niet door met groote cijfers te schennen, een betrekkelijk kleine uitgave moet weigeren, als deze alleszins ge motiveerd is en als bovendien blijkt, dat zeer vele gemeentenaren deze tegemoetkoming dringend noodzakelijk achten. Wij mogen gerust aannemen, dat dit het geval is, wij willen geenszins voorbij zien, dat de verontwaardiging en teleurstelling, welke in vele kringen geuit worden, door propaganda-redevoeiringen versterkt kunnen zijn, maar dit bewijst slechts te meer hoe de volksleiders begrepen hebben, dat het beken de raadsbesluit-een stemming gewekt heeft die zonder moeite tot een machtig gemeenschap pelijk verzet \yas op te voeren. Tat van arbeiders-organisaties van Alk maar hebben den Raad nogmaals de gelegen heid willen geven een ontijdig besluit te herroepen en de Raad is hoorende doof en ziende blind gebleven. De heer Wèsterhof heeft de algemeene on tevredenheid der arbeiders eenvoudig en dui delijk uiteengezet, hij heeft aangetoond hoe abnormaal hoog de levensstandaard nog is, hoe groot het gebrek is in vele gezinnen der minvermogenden, hoe brood en melk weer in prijs zijn gestegen en daarnaast hoeft hij' de betrekkelijk geringe som berekend, waardoor men aan het verlangen der arbeiders-organi saties van alle richtingen voldoen kon. Het heeft wederom niet mogen baten. Slechts de heer Verkerk is zijn vroegeren partijgenoot bijgevallen, maar van de tegen stemmers was er niet één die het woord nam om mede te deelen, waarom hij het ver zoek der werkliedenvereenigingen niet wilde inwilligen, niet één ook, die aan de hand van een andere kostenberekening duidelijk aan toonde, dat de gemeente, hoe graag zij ook wilde, dit offer niet langer dragen kon. Geen der tegenstemmers heeft zijn houding gemotiveerd en dit moest op de vertegen- woordigers der organisaties, die met vele be langstellenden deze raadszitting bijwoonden, wel zeer sterk den indruk van opzettelijke» onwil wekken. Het moge waar zijn, dat men ajjn houding inzake dit vraagstuk door vroegere besprekin gen reed» voldoende gemotiveerd achtte, maar men had moeten beuenken, dait het au mei aileen xneer ging om ue reuuctie op den gasprijs, maai' ook om net dringende verzoek uer aroeidera-organi£kti£s om nen mans met wees üsjeï teege fesactea twtimsmts» te ma tten, Het vont vroeg een oller, dat ue gemeente kon magen en uatteitae volk voeiae zich verontwaardigd en verongelijkt toen de meer- uerneid van oen raad uit otter zonder nadere moüveering tea tweedemale weigerde, Het is volkomes juist dat aandraag vaa buiten op de houding der raadsleden geen invloed mag uitoefenen, maar ten slotte zijn de raadsleden toch de vertegenwoordigers van het volk m moet een dringead verzoek van plaateeiyke werkliedeu-organisatiea van vrjjwel elke politieke kleur niet zonder abso lute noodzaak worden aigewezea. Wat Donderdagmiddag in onze raads zaal ia voorgevallen fcseit tot heel wat onte vredenheid aanleiding, gegeven,, sa de volte» leider® zullen met nalaten daar poütsete mum uit te slaan. Dat da gasprgaregedag thans allerminst heeft afgedaan, öewijsS trouwens wei het Kit, nat vertegenwoordigers van een zestal organisaties tegen Maandagavond weer een protest vergadering belegd heonea, waaruit o. i. niets andere dan voor de rust en den normalen gang vau zaken in onze gemeente Ujaaeenge bestuiten kunnen geboren worden. ue katnoneke zmmtmrn en Van den Uoscü ueuuen zonner aaoere monveenng umuaai de zjyde van den heer" wasteruol ge kozen, ore trouwens naast zyn ouu-parujge- noot vtym'k ook nog ae beme vnyzmiug- vemuaaieu en ues umisteigk-iiiatorisciie raaus.au ssces aan zijn zyce vond, wei eeu uewijs, oat hef uitwaai geen zui ver politieke steimamg goto. Ld ook wei een newys dat net katuoiieke orgaan hier ter stede geen reent nad om, zooaia toet ia'üeo aanvang oeed, van een meetje vaus net ^oode radaraaamde ele ment te sjMfgfee®. De hews® Bak m Vm des B@®g!ï ml men van die zijde toch zeker niet onder de rootte raddraaiers willen rangschikken. Bij de stemming over de vraag of op ae opstanden van uet ócnermernek voortaan ae origineel® dan wel de namaakheeidee zuilen prijkt» bleek de raad tea slotte v«h oordeel dat de deskuadigea welke de beer Van den Boach ten tooneele had loten ver»chijn©es het meeete vertrouwen, verdienden. De oorspronkelijke beeldengroepen zullen dus aan ruogeljjk weersinvloeden en be schadiging blootgesteld nog veie jaren op de pijlers van het Schermerhek tronen^ tenzij de vrees van den architect Leguit bewaarheid wordt en binnen afzienbaren tjjd door een storm die geen beeldenstorm raaf. worden, de scheef hangende en wellicht gefungeerde pijiers in elkaar zullen zakken, waardoor de kwestie of de daaropstaaade beelden al dan niet in een museum thuis be lmores voor goed van de baan zal zijn. Uitvoerig hebben toornige raadsleden hun meeniug over een eigenaardige huurprijs- verhooging in het licht gesteld. Een huurder, de schiUeboer Boots, heeft van de eigenaresse voor 3.50 per week een huis met stalling voor 7 koeien gehuurd. De zomerstal verkeert evenals de woning id deplorabelen staat, maar terwjjl er geen plannen, zijn om de woning, waar onhy giënische toestanden geconstateerd zijn, te verbeteren, heeft de eigenaresse besloten dim zomerstal te herstellen en uit te breiden wat een uitgaaf van 500 vordert. Men zou bet nobele van dit besluit ten zeerste kunnen prijzen als men niet tevens kennis nam vau een huurprijsverhoogiug van 2 per week, wat dus met een rente vergoeding van 20 pet. der gemaakte on kosten overeenkomt. Er zullen niet vele huurders zijn die met zulke financieele voorwaarden eccoordgaas maar de leege huizen zijn schaars en de huizen met daaraan verbonden koeienstallen zijn nog veel schaarscher en waaneer boven dien den huurder duidelijk gemaakt wordt dat men slechts op zijn vertrek wacht om den geheelen opstand te doen verdwijnen, dan is het begrijpelijk dat die huurder be reid gevonden wordt zich zonder morren aan dergelijke voorwaarden te onderwerpen. Gevaar least da eügssasgeai doos ssss huursverhooging nkt, want zjj rangschikt de woning onder de gebouvwso, die halten bet bereik van do tomrosaafflaliRefe vrilaa. Men zal omvilletermg wagen of de Ge meente, die toch tegen hutuprysopdrijving en woninggebrek nooit woken, geen maatrege len hm nemen om ds dgeaamsse '-dezer wo ning in haar placeen te dwar^iwenm Het aatwwrd tkessvo fo, daè s-Sa® dezer was»:#..de Gessötëste asf ia to, daè efessresBB het eesbsti sssaaas sH \m vm feaesr wsSajg kttaffl® mm'in fa dat hm <mx 5 jaar z«te wrdwijtam m>3L waaiwto©? ®lk hakag voor fewMltag cteftife daw ®®a bjjtog'e- worn® humptryeTOstotWjgkg gséiM Sm w«» dm. Maar IntaMfem 5® és adtllleboef daar de dftpe vau, bljjft zda we»a:iag ©nhygiëaisch ets verwaartooed en kan hij dé hereiellhtg van zijn koeienstal in de vijf jaren die hm als huurder nog res tea* tut eigen p^temonnale betalen. Dat Wj niet vertotess gaaf, idssjnt dan ook uitsluitend te danto am de omstan digheid, dat leggataassds hulzen md koeien- stallrn in onze gemmate tot de groote zeid- zaamheden bthoorm. Over het voorstel van B. 'en W, on® ntet opnieuw te stemmen over de vraag oi het verzoek der g&mmhmezklkém .om l®®ms- verhooging onmiddelliik dan wel via B. en W. naar een somsnr^fe verwezen moet wor den maar mfegensteel het verzoek der werk lieden eerst hij de begroeting voor 1920 aan de orde te steileo, heeft d® raad jüfvoerang van gedachten gevdssdd. Vrijwel algemeen bleek men van meening, dat vooral nu de arbeiders in particuliere bedrijven een beduidende loomsverhooging hebben verworven, ook bet looss der gemeen tewerklieden opnieuw herziening behoeft. Slechts was het de vraag of daarmede tot de eerstvolgende begroeiing gewacht moest worden dan wel of deze kwesne en tevens de omvang der herziening nu reed® aan het oordeel eener commissie van onderzoek behoorde te worden onderworpen. Men kwam al spoedig tot de conclusie dat het laatste noodzakelijk was, maar verdiepte zich maar aamteiidin^ van een ingekomen verzoekschrift k becijferingen, die weer tot langdurig® beschouwingen over de financi eele draagkracht der gemeente leidden. Het komt ons voor, dat de Raad deze de batten beter achterwege had kunnen laten. Op deze wijze loopt men, naar mr. Prins terecht opmerkte, op een beslissing van de commissie vaa onderzoek vooruit m bestaat het gevaar dat de raadsled?::, door hun on tijdige meenfegsuitkg deze commissie in haar vrijheid belemmeren en haar onderzoek in een bepaalde richting drijven. Het rapport der commissie dient afge wacht. Eerst dan is het tijd voor beschouwingen en debatten over het financieel al dan niet mogelijke van de daarin neergelegde voor stellen. j Ten slotte melden wij must voldoening, dat uit ecu mededeeling van den heer De Wit bleek, dat de commissie van onderzoek inza ke woningbouw niet «til gezeten heeft. Als resultaat van haar werken hopen wij binnenkort een 240 tal semi-permanente wo ningen te zien verrijzen, die volgens den heer Dc Wit aan alle eischen van goed en goedkoop wonen voldoen zullen. Zoo ooit dan heeft nu de Duitsche regee ring een vaste hand noodig om het schip van staaat op het laatste oogenblik niet tegen de rotsen van onwil en onverdraagzaamheid te pletter te doen lopen. Na het besluit tot onderteekening van het vredestractaat wacht een groot deel van het Duitsche volk in een zekere gelatenheid den verderen gang van zaken af, maar daarnaast zijn er machtige groepen die den tijd voor 't bereiken hunner oogmerken gekomen achten. De Spartaciërs maken van de algemeene moedeloosheid gebruik om hun slag te slaan, zij weten heel goed, dat hun propaganda in de kringen der ontmoedigden net meeste suc ces heeft en zij begrijpen dat hun kans verke ken is als binnen afzienbaren tijd Duitsch- iand weer volop voedsel en grondstoffen zal toegezonden krijgen. Anderzijds zijn er vooral in militaire krin gen netl wat mannen, die, opgevoed in de oude theorieën, in de onderteekening van het vredestractaat een niet te dulden vernedering zien, waarbij zij zich niet kunnen neerleggen. Daarbij verkeert begrijpelijkerwijze de be volking van de Oostel ijkegebieden in groote ewondenheid. 'it Kopenhagen wordt gemeldt, dat de Duitsch Nationale Partij daar een motie voor den bekenden generaal Hoffmann en eenige andere generaais heeft aangenomen, waarin verklaard wordt, dat vele duizenden Oost- Pruisische purgers en burgeressen eenstem mig de gelofte afleggen, daar zij door den erbarmelijken vrede van de regeering verra den en versjacherd zijn, dat zij met alle krachten zelfstandig de vijandelijke aanvallen der Polen willen bestrijden en de geliefde Oostelijke provincies zullen beschermen. !n Duitsch-Nationale kringen zou de wil bestaan eeu directorium te kiezen, dat voor Oost-Pruisen, Wlesf-Pruiscn, Pommeren en Silezië de regeering op zich neemt, den vrede niet erkent en de strijd tegen de Polen pro pageert. De rijkssregeering heeft nog eens duidelijk in het licht gesteld dat zij van een oorlogs verklaring aan Polen niets wil weten en de rijkscommissaris Hoersing verklaarde daar bij, dat hij natuurlijk slechts zou handelen naar de besluiten van de regeering en Aa de ratificatie van het vredesverdrag op het'door de regeering aangegeven oogenblik zou zor gen voor het terugtrekken der troepen. Tot zoolang zou hij slechts de rijksgren zen tegen willekeurige Pooische .nvallen ver dedigen Hij zal niet zooals generaal Hoff man, die medewerking uit Berlijn beloofde, ook tegen den wil der regeering tegenstand bieden. De Duitsche regeering toont zich in alle opzichten tot stipte naleving der haar oi legde voorwaarden bereid. Generaal nol tnann.is reeds ter beschikking gesteld en de regeering stelt alle pogingen in het werk om de bevolking rustig te houaen. Dat de Entente daartoe meewerkt kan nu juist niet gezegd worden, want naar Reuter's Agentschap verneemt, zal het vredesverdrag wellicht nog in geen maand van kracht wor den Want na de onderteekening van het ver drag is de ralificaiie van de paritmenten der betrokken landen noodig eer de huidige oor logsmaatregelen met inbegrip der blokkade zullen opgeheven worden. Het Duitsche volk heeft dus het vooruit- zich nog weken lang honger te mogen lijden. De Duitsche regeering heeft dus in dien tijd een uiterst zware taak. In Hamburg is het tót ernstige onlusten gekomen en besloot men zich met geweld van wapenen tegen een binnentrekken van regeeringstroepen te verzetten. De arbeidersraad staat in voor de goede orde in de etad wanneer de regeeringstroe- genomen worden en de regeering daaraan gehoor gegeven. Toch zijn er bij de onlusten reed» 42 personen gedood en meer dhn 100 gewond. De Hamburgsche Senaat heeft een oproep verspreid waarin vastgesteld wordt, dat het wettelijk gezag te Hamburg nog steeds bij den Senaat en de burgerschap bermt en volstrekt niet is overgegaan ®p de arbeiders raden. het tot In vele plassen «n ook te Berlijn kwam plundering van levensmiddelenwin kel» en ook de stakingen, z&oals de spoor wegstaking, die nu reed» 20.000 man om vat. brengen de regeering in groote moeilijk heden. De conferentie der Engelsche arbeiders te spoedige toelating land tot den Volkerenbond en wijziging der vredesvoorwaarden uitgesproken. Zij beveelt althans de arbeidersbeweging aan om met de Internationale daarvoor te ijveren, zjj besloot tot onmiddellijke actie tegen de interventie in Rusland doch liet den strijd tegen den dienstplicht in Engeland aan de vakvereenigingen over. Toch moet het optreden der buitealand- sche arbeidersbonden den Duitschers wel hoop op .een in de toekomst tegemoetkomen der houding van de zijde der overwinnaars geven, KORTE BERICHTEN. Gistemamiddag 2 uur passeerde een speciale trein met Duitsche gevolmachtigden het station Verviers, richting Parijs. De Raad van Drie besprak ae Oosten- rijksche schadeloosstelling en stuitte daarbij op ernstige moeilijkheden inzake de vaststel ling van het aandeel dat de tjecho Slowak- sche staat in de Oostenrijksche verplichtingen zal moeten aanvaarden. Men hoopt een over eenstemming bereikt te hebben voor Wilson en Lloyd üeorg Parijs verlaten. toch zal bij de plechtigheid van de on derteekening tegenwoordig zijn. Hij komt met de Fransche delegatie doch zal het verdrag niet teekenen daar hij geen gevolmachtigde is. De werkzaamheden der conferentie zullen door de onderteekening niet onderbroken wor den. Maandag komt het verdrag met Oosten rijk in behandeling terwijl de verdragen met Bulgarije en Turkije in voorbereiding zijn. President Wilson zal At zijn echtge- noote hedenavond 9.45 per extra trein Parijs verlaten. Zij begevén zich naar Brest ten einde naar New York scheep te gaan. De tijdi voor onderteekening was heden definitief op 3 uur vastgesteld. Volgens de laatste berichten zouden Muller ear Bell de Duitsche onderteekenaars zijn. De „D. Allg. Ztg." publiceert een tabel larisch overzicht, waaruit blijkt, dat de Fran- schen in dagen vóór de oorlogsverklaring meer dan 90 maal der Duitsche grens hebben geschonden, n.l. 34 maal met vliegtuigen, 36 maal met patrouilles en 20 maal met troepen- afdeelingen. De Duitschers schonden de Fran- achen grens niet de helft van dit aantal ma len. De Belersche regeering verklaarde zich tegen een afzonderlijk vredesverdrag en te gen afscheiding van Duitschland. Polen krijgt vergunning de rust in oos telijk Oalicië gewapenderhand te herstellen, Generaal Von Below, commandant van het 7e legercorps, is ontslagen. Britsche, Fransche en Italiaansche ar beidersvertegenwoordigers kwamen overeen op 20 of 21 Juli een algemeene betooging te organiseeren tegen de interventie in Rusland. Het Amerikaansche dept. van oorlog maakt bekend, dat de verliezen der Ameri kanen bij het offensief aan de Maas en in de Argonnen ca. 120.000 bedragen hebben. In totaal zijn 2,086,000 man de zee overgesto ken, waarvan 112,422 den dood hebben ge vonden door verschillende oorzaken. De Hongaren melden successen in SUP wakife. Er Is een contrarrevolutionnaire bewe ging in Boedapest. Polncaré heeft in een rede de noodzake lijkheid van eensgezind1 optreden der verbon denen betoogd. Officieren hebben te Boedapest een te gen-revolutie ondernomen, die echter niet ge lukt i». u Generaal Denikien behaalde voordeelen aan het Donetz-front. AUTOGARAGE ALKMAAR. Telef. Interc. 572. B i n ii au i iind. PROVINCIALE STATEN. Ged. Stalten van N.-Holland stellen o.a. vooraan de afdedingen der Vereeniging ter bevordering van het Vakonderwijs in West- Friesland, van 1 Jan. 1918 tot wederopzeg- gens, ten behoeve hare teekenscholen, subsi die» te verleenen als volgt: Beemster 100; Grootebroek 100; Hoogwoud 100; Lan- gendijk $0, Oostwoud 90 Spierdijk 100; Wognum 100; WestwoudrHoogkar- spel 85; Wervershoof 90; en Winkel 100, en afwijzend te beschikken op subsi die-aanvragen voor teekenscholen der afdee- lingen And ijk, Hensbroek, Medemblik en Wie- ringen. Ged. Staten stellen eenige wijzigingen in het Pensioenreglement Noord-Holland voor. Verder bieden ze een tabel ter vaststelling aan, waarbij bepaald wordt welke ambtenaren op 65-, 60- of 55-jarigen leeftijd recht op pen sioen hebben. TUBERCULOSE-BESTRIJDING IN NOORD-HOLLAND. Ged. Staten stellen voor: le. 3000 te hunner beschikking te stel len, ten behoeve van een onderzoek naar de wijze, waarop de provincie zal kunnen mede werken aan de verpleging van door tubercu lose bedreigde kinderen in daarvoor bestem de kolonies, zoomede naar de wenschelijkheidi om vanwege de provincie een of meer sana toria voor volwassen lijder» aan tuberculose, ALKMAARSCHE COURANT v Arrtstardam, Damstraat 1.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1