i DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Niet te koop. No 151 Hondortl eon mu .twintigste Jaiirtfautf. MAAN P 4« 80 J N F. BB 8 JLLLETÖJÜ. Hui ton liüutscli overzicht. Hiimeiiland. Abonnementsprijs bij vooiuitoetallng per 3 maanden f 1,65, franco per post 1 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs !5 et. per regel, grootsre letter? neer pisstsryimte Brieven franco N V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms Coster i> Zoon, Voordam C 9, Teief 3. De groote gebeurtenis, waarnaar wij van jaar tot jaar hebben uitgezien, het oogettblik der definitieve beëindiging van den waan zinnigen strijd, waarvan millioenen mannen, vrouwen en kinderen- het slachtoffer zijn ge worden, ligt reeds achter ons. De yrede is geteekend. In liet boek der wereldhistorie is het vast gelegd; dat op 28 Juni 1919, na een strijd van. bijna vijf jaren, de vrede tusschen Duitschland en zijn Vijanden geteekend werd. Latere geslachten zullen dit jaartal en de zen datuui als een der meest belangrijke me- moreeren en zij zullen daarbij geen oogen- blik bedenken noe weinig belangstelling de groote gebeurtenis over het algemeen bij oorlogvoerenden eri neutralen heeft gevon den. Zeker. Parijs, Brussel en Antwerpen heb ben gevlagd en gefeest, ze zouden haar karak ter verloochend hebben zoo zij bet niet ge daan hadden. Maar van een algemeeue vreugr de, van een spontane uiting van enthousias me is over het algemeen in de Entenle- o tal en geen sprake geweest en wat een neu trale mogendheid als ons eigen landje betreft, zijn wij er van overtuigd dat velen nauwelijks belangstellend genoeg waren om van dag en uur van de ouderteekening vau het vredes- traotaat met eenige nauwkeurigheid kennis te nemen. Vanwaar deze algenteene onverschilligheid, vanwaar deze geringe belangstelling voor een wereldhistorische gebeurtenis, waaraan wij in de ook over ons vernederende en moeilijke oorlogsjaren zoo reikhalzend heb- oeu uitgezien? Het is omdat wij, omdat alle volkeren van Europa beseffen, dat dut vredestractaat niet ue uiting vuig hernieuwde vriendschap en ver draagzaamheid is, waarop wij ais slot vaa dezen oorlog gehoopt hebben. Het is omdat niet de beide machtige strij ders het misdadige van hun vernieimgsactie hebben ingezien en elkaar berouwvol de broe derhand reikteh, maar omdat de sterkste partij de zwakste onder bedreiging van totale ver nietiging, lot een oneervolle capitulatie treeft gedwongen. DuitscMand 'teekent deze vredesvoorwaar den, maar het teckcirt ze in haat en machte- looze woede, het teekent uit drang naar het leven, maar het beseft, dat dit geslachten lang een slavenleven zal moeten zijn. Zoo was het Zaterdag voor het geheele Duitsche volk een dag van rouw, een dag ook waarop in millioenen Duitsche harten wel een stitle geiotte zal zijn afgelegd, het vaste voorriemen vöor dezen smaad bloedige wraak te nemen zoo spoedig veranderde omstandig- nedeu dit veroorloven kullen. 'Inderdaad, deze vrede draagt de zichtbare kiemen van latere oorlogen in zich. liet is alsof de erustigen en nadenkenden, ook in de overwinnende 'stalen, dit beseffen, en 't maakt, dat wii op den vredesdag, waar op wij in onze gedachte steeds het vroolijke zuifletje van blijheid en vrijheid zagen schij nen, de donkere wolken van naderend onheil zich boven opa zien samenpakken. Het is vrede, maar wij gevoelen geen blijd schap, de afschuwelijke volkerenmoord is ge ëindigd, maar de beteekenis daarvan dringt niet tot ons door, nu wij gevoelen, dat deze beëindiging louter een formaliteit is, dat het vredestractaat biunen afzienbaren tijd door den op krachten gekomen overwonnene weer voor reu vodje papier zpnder beteekenis kan verklaard worden. Er' is geen duurzame vrede zonder weder zij dsche waardeering van elkanders goede ei genschappen zonder onderdrukking van ego ïsme en erkenning van anderer levensrecht. De vrede is geteekend, maar hij zal vooral door de bepaling, dat de blokkade tot na de 25) „Zes groote boomen worden omgehakt," zei hij, „de grootste boomen van de stad." Esther ging hem uitleggen. „Dat moest. De voorzijde moest zoo ver mo gelijk naar voren gebracht worden, om de strut aan de achterzijde." „Ik ben in die boomen geklommen, toen ik ecu jongen was," zei hij, zonder acht te slaan op de uitlegging. „Nu zullen er geen jongens meer inklimmen, behalve om te leeren. keren is een schoone zaak, broeders! U heeft zeker niet het geld voor een druppeltje bran dewijn bij u, juffrouw Esther?" Boos als ze was, zei ze scherp: „Je drinkt te veel brandewijn, Sammy." „Ja, weet u," zei hij, zijn hoofd krabbend, „misschien is dat wel zoo. Ik hoop, dat de oude heer het goed maakt?" Esther lachte en gaf hem wat geld. De opzichter van de werklieden kwam naar hen toe. Esther hoopte, dat hij haar vader niet zou zeggen, dat zij Lugg geld gegeven had. Zij voorzag, dat ze voortaan telkens be zet zou zijn met kleinigheden, die zij niet wil de, dat haar vader wist. „Als u, boven wilt komen, juffrouw", zei rfe opzichter. „U kunt de bovenverdiepingen met een ladder bereiken." „L)ank af' zei ze „ik heb haast." - Zij liet hem verbaasd staan. Ze meende, dat ze reeds vereenzelvigd werd met iedere onder- neiuipg van haar vader, zelfs met zijn liefda digheid, Zy ging de stad door en kwam door ratificatie door de volksvertegenwoordigin gen voortduurt, voor den overwonnene nog weinig ontsparibing brengen. Het is de vrede van Versailles, het is de vrede van Clemenceau, den tijger, die het van den beginne af aan verkondigd heeft, dat Duitschland ten volle zou boeten voor alles wat in dezen oorlog misdreven is. Maar het is ook ae vrede van Wilson, den geleerde en in veler oogen rechtvaardige, die onder den invloed der Europeesche diploma ten menig punt vaa zijn zoozeer geprezen beginselen heeft moeten prijs geven, maar die toch aan dit vredestractaat het ontwerp van den Volkerenbond heeft vastgeknoopt. De Volkerenbond, ziedaar liet eenige goe de, dat uit deze verschrikkelijke oorlogsjaren geboren is. Hoe duur, met hoeveel bloed en tranen is hij gekocht en hoe teer en zwak is nog dit jonge leven. Maar de kiemen van het goede en groote dat er uit groeien moet, zijn aanwezig en de geslachten die na ons komen, zullen bouwen op de nu gelegde fundamenten. Wij hebben een stille hoop, dat het geluid, dat nu reeds uit de arbeiderscongressen der overwinnende staten klinkt, dat de stemmen van hen, die een rechtvaardiger vrede en een verzoeningsgezinder houding bepleiten, in dm loop der ecvs&omeade far® sièrk$r zul len worden. En dat men wanneer Duitschland tot den Volkerenbond zal zijn toegelaten, de midde len zal vinden, om de gedachten van haat en wraak, die nu het Duitsche volk bezielen, te veranderen in die van vrienschap en waar deering. Dan zal het drukkend gevoel van toekom stig onheil van onsweggenomen worden, dan zullen wij eerst met oprechte blijdschap hei beëindigen van dezen oorlog kunnen ge denken en wij zullen dankbaar zijn voor de groote weldaad die hij ons gebracht heeft, de broederbond der staten, waarin voor uitbar stingen van volkerenhaat geen plaats meer zal zijh. Uit Parijs worden de bijzonderheden van de onderteekenirrg van het vredestractaat ge meld. De volmachten der Duitsche afgevaardig den waren s morgens onderzocht en in orde bevonden. Om kwart voor drie nam Clemen ceau den voorzitterszetel in de spiegelzaal te Versailles in, waarna de verschillende afge vaardigden hun plaatsen zochten. De republikeinsche garde, die voor de perstribune was opgesteld, rukte om tien mi nuten over drie in. Toen kwamen onder een indrukwekkende stilte de vijf Duitsche gevolmachtigden bin nen, geleid door den oudsten Kamerbewaar der van het ministerie van buitenlandsche za ken. Zij namen plaats aan een der korte zij den van de tafci voor de gevolmachtigden. Om kwart voor drie opende Clemenceau de zitting en hield hij een korte rede, waarin hij deed uitkomen, dat er" overeenstemming be reikt was tusschen de geallieerde en geasso- sieerde naties en Duitschland. Hij wees er tevens op, dat liet onderteeke nen een onherroepelijke overeenkomst schept, die loyaal moet worden uitgevoerd. De Duitsche rcgceriug, aldus Clemeuceau, heeft de voorwaarden van het verdrag in hun geheel aanvaard en daarom heb ik de oer de heeren gedelegeerden van de regeering vau het Duitsche rijk te verzoeken hun handteeke- ning te komen zetten. Vervolgens stonden de Duitsche gevol machtigden op en gingen naar de kleine tafel in het midden der zaai, waaraan zij zich neer zetten "en een voor een het verdrag teekenden. Zij teekenden zonder eenige stoornis of pro test, waarna de gedelegeerden van de gealli- een nauwe straat boven het strand, dat in het Westen van het eiland lag. De zee kwam hier naar binnen met de vrjje beweging van den Atlantischen Oceaan in lange rollende golven, geheel iets anders dan de geregelde eb en vloed van de golven op het strand on der het terras. In welk weer ookvwas het le ven hier dat van een onophoudelijk en veel vuldig „ik geloof", vergeleken met de eeuwi ge vragen en antwoorden van het water in de naven. Hier ook deed de zee geen moeite haar macht en wreedheid te verbergen. Het lange strand was bedekt met kiezelsteen, bezaaid met overblijfselen van schepen, bamboe-sta ken, gebroken stukken hout, en hier en daar een sinaasappel of een cocosnoot, een droevig teeken van een rampzalig eind van lange rei zen. Waar enkele meden anar het strand leidden, staarden een paar vrouwen met de armen in het schort over elkaar geslagen, dof en angstig naar haar mededingster, de zee, die haar echtgenooten en geliefden van haar wegriep. De klip was hier laag en met aarde bedekt, en op een plaats verborgen onder de breede bjpderen en donker purperen bloemen van het wiüterhoefblad, dat een geur heeft, die bijna niet te onderscheiden is van dien van hage- doorn. Langs de plek gaande, sloot Esther haar oogen en zonder zelf te weten waarom, vulden zij zich met tranen. Zij verlangde naar Mei, en toch kwam met Mei altijd het gevoel van kansen, die verloren waren, van tijd, die voorbijging, zonder teruggeroepen te kunnen worden. Zij begroette ieder jaargetijde, alsof er iets heel goeds iu verborgen lag, maar zij zag nooit de narcissen of de brem op de hei de verwelken, zonder te voelen, dat zij er zich niet genoeg in verheugd had. Een smal pad eerde en geassocieerde mogendheden in de vooraf vastgestelde volgorde werden afgeroe pen om eveneens het verdrag te teekenen. Óm kwart voorlijf hadden de laatste afge vaardigden hun handteekening gezet en klon ken buiten de eerste schoten van het salvo van 101 dat den vrede aankondigde. Toen stond Clemenceau op. De vredesvoor waarden, aldus de Fransche premier, tusschen de geallieerde en geassocieerde mogendhe den en het Duitsche rijk zijn thans een vast staand feit. De zitting is opgeheven. De burgemeester van Vtrsailles heeft een alleszins sympathieke proclamatie het licht doen zien. v De groote dag van Versailles, aldus deze proclamatie, is aangebroken. De regeering wenscht, dat de plechtigheid een streng ka rakter zal dragen, dat overeenkomt met de herinnering aaii de dooden en het ieed van het vaderland. Niettemin zullen de openbare gebouwen vlaggen en verlicht worden en de Burgerij zal zeker dit voorbeeld volgen. Ik noodig het publiek uit; zich aan de orde maatregelen te onderwerpen. Voor het goede verloop der plechtigheid zullen de burgerij en de bezoekers de kalmte en waardigheid weten te bewaren, die overeenkomt met deze groote gebeurtenis en die .Sen in de vijf jaren van den oorlog niet heeft verlaten, want de gebeurtenissen van 16'Juni kunnen niet toe geschreven worden aan de burgers van de stad. De dag van den 23sten zal verloopen gelijk aan een datum van beteekenis in de wereld historie past. rvonmg üeorge van Engeland zond' aan Liuya ueorge een telegram, waarin ntj verze- aerue, uat ae oude rteerierring van het vredes- veiurag uier ue arepste dankbaarheid in heel act Br itsciie rija zal' ontvangen worden. Zij ueteejcem ae overwmnmg van de idealen van viijuetu, waarvoor ue Bnt'ien zren ongeaen- uc oponer mgen nebben getroost. Uok president Wüsoa liet zich niet onbe tuigd. Fly zona onmiddellijk een boodschap uair nei Auier»Kzauscüe vont, waarm mj zegt,, udi uer verurag een onveranderlijke ovcreen- ituniei vormt, uaar aue voorbLnouü is alge- woz.cn eu waarin mj net verutr xenscnetst als net groot-zegei van een menwen staat van ■urnen, oat reuen geeft tot diepe tevredenheid en algemeeue geruststelling. Brussel viert feest en in Parijs iaat men zich uiuuuruja ocut met onbetuigd. De aanblik dien Parijs bood op den avond van ue ouaer teekeuing van het verdrag, moet oui'icii^ewoon maruKwejatenü zijn geweest. riet geneeic vont vormde ais t ware een upiucnt acuter ae militaire kapellen, die de stau doommisten. De drukte was zoo groot, -dat toen de taptoe geblazen werd, de dragon ders moesten atstijgeu om de paarden te kai- meeren. wp ue Tiace de i'üpera wad ue Marseillai se gespeerd, dre door oor honderadurzendtai meuscueu werd meegezongen. De baicons waren versierd met neutguuianu-cs en de vrouwen wierpen armen vol bloemen op de menigte. Menschen» die elkaar niet kenden, omhelsden ellkaar op straat, men organiseer- ue rondedansen en de dansenden slingerden zich" tusscneu de steeds aangroeiende menigte door. net is begrijpelijk; dat de Duuache delega tie.zoo spoedig mogelijk uit Versailles ver dokken is. ize voorzitter, Mutter, verzekerde den hem interviewenden journalisten, dat het Duitsche volk alles zat doen bin het verdrag uit te voe ren, maar hij gelooide, dat de Entente het in haar eigen belang noodig zal oordeelen eenige onuitvoerbare artikelen te veranderen, met name waar het betreft de uitlevering van den Keizer en eenige legerbevelhebbers. slingerde zich langs de klip naar een rots achtige kaap, die als een dier uit de fabelen zijn voeten in de zee vooruitstak. Het bewe gende schuim maakte den indruk, alsof het dier tevreden zijn klauwen uitstak en weer in trok. Van waar Esther stond, helde het land, zoodat zij bijna een mijl ver het pad kon af zien, en ze was blij te zien, dat er iemand op was. Zij keerde zich om, om naar de stad te rug te zien, die van dit punt af een onafgebro ken muur naar de zee vormde. Hooge geel witte wolken waaraan de Noordenwind scherp afgeronde vormen gaf, kwamen uit zee op en gaven door hun indrukwekkende afme tingen een dwergachtig voorkomen aan de stad. Haar zorgen schenen reeds minder ge wichtig. Juist toen zij zich omkeerde om haar wandeling te vervolgen, stak een kleine zwarte gedaante een oogenblik scherp af tegen den horizon op den top, en begon toen de geel groene helling af te dalen. Voordat zij heel ver geloopen had, herkende zij de gestalte als die van Maydenstone; als zij op den weg voortging, moesten zij elkander ontmoeten. Zij was niet in de stemming om met iemand te praten, het minst van al met een vreemdeling, die, op zijn best genomen, haar niet bijzonder sympathiek was. Zij aarzelde, en was zelfs al een paar stappen teruggekeerd, toen een soort van trots haar deed besluiten, haar voornemen uit te voeren en naar de kaap te gaan. Zij vroeg zich af of Maydenstone haar in het oogenblik van besluiteloosheid had her kend, en zij hoopte van niet, hoewel zë hard op mompelde „het. kan me niet schelen, als hij me herkend heeft". Zij naderden elkander snel en ontmoetten elkander na een paar mi nuten. Ze groette hem stijf, maar bleef toch staan. Pas later bedacht ze, dat ze, zonder Nog wordt uit Parijs gemeld, dat de Raad van vier Duitschland wil noodzaken het verdrag zoo spoedig mogelijk te ratiffteeren. President Wilson onderteekende de allian tie tusschen de Vereenigde Staten en Frank rijk, waarbij Amerika aan Frankrijk hulp be looft indien dit zonder provocatie wordt aan gevallen. Lloyd Qeorge teekende de alliantie voor Engeland. in Frankrijk kan men dus gerust zijn. President Wilson beschouwt zijn tnak in Europa als afgedaan en scheepte zich aan boord van de „George Washington" naar Amerika in. De Duitsche regeering schijnt een voor- ettelijken uitweg gevonden te hebben uit de moeilijkheden met het spoorwegpersoneel. In plaats van een loonsverhoging, .die het heele rijtk aanzienlijk zou -drukken en uit zijn evenwicht zou brengen eu die men ook nadat zij door de verlaging der prijzen over bodig geworden zou zijn moeilijk nog kon terugnemen, wil de regeering thans 1 mil liard offeren voor den tijd van drie maanden, om de prijzen van de levensmiddelen in het heele rijk aanzienlijk te verlagen. Dit is goedkooper heeft geen nawerking en1 heeft bovendien het ontzaglijk voordeel verdere toonbewegingen in andere bedrijven die op de duurte zouden berusten, bij voor baat overbodig te maken. De onderhande laars van de vakvereeniging van het spoor wegpersoneel hebben zich dan ook bevredigd verklaard. Een Wolff-telegram meldt, dat er gegron de hoop bestaat, dat de spoorwegstaking spoedig geëindigd zal zijn. E)e groote arbei ders-organisaties verklaren zich met beslist heid voor de onmiddellijke hervatting van den arbeid. Ook de machinisten zijn voor be ëindiging van de staking. Bij de Beriijnsche beambten bestaat nog ecnig meeningsverschil, doch ook hier is te hopen, dat de bezonnen elementen de over hand krijgen. De regeering is voornemens het besluit van den minister van Nationale De fensie betreffende het verbod tot staken voor spoorwegbeambten op te heffen, zoodra de drenst hervat is. Een zoo juist ontvangen telegram deelt mede dat de staking is opgeheven VON' BETHMANN HOLLWEG EISCHT DE VERANTWOORDELIJKHEID OP. De vroegere rijkskanselier von Bethmann- Hollweg heeft, nadat hij reeds vroeger een dergelijken stap op uitdrukkelijk verzoek van de rijksregeeriug heeft nagelaten, èen brief aan Clemenceau gericht met het verzoek het volgende ter kennis van de geallieerde en ge associeerde regeeringen re brengen In artikel 227 van.' de vredesvoorwaarden klagen de geallieerde en geassocieerde regee ringen Wilhelm II von Hohenzoilem, vroeger keizer van Duitschland, aan, wegens zware overtreding van- de internationale zedewetten jen inbreuk op de heilige macht der verdragen. Zij.kondigen tegelijk hun besluit aan, om de regeering van Nederland te verzoeken den ex- keizer, met het oog op zijn veroordeel ing, uit te leveren. Met betrekking hierop veroorloof ik mij tot de geallieerde en geassocieerde regeeringen het verzoek te richten de beraamde procedure tegen mij, inStede van tegen den ex-keizer, te openen. Met dat doel stel ik mij ter beschik king van- de geallieerde en geassocieerde re geeringen. Als voormalig Duitsch rijkskanse lier draag ik voor hetgeen in den tijd van mijn ambtsvervulling geschied is, de uitslui tende verantwoordelijkheid, zooals dat gere geld is in de Duitsche grondwet, voor de po litieke handeling des 'keizers. Hieruit meen ik te mogen afleiden, dat de rekenschap, die de geallieerde en geassocieer de regeeringen vorderen voor deze handeli-n- onbeleefd te zijn, kon verder gegaan zijn, en wilde, dat ze zich kon herinneren, of hij of zij het eerst had stilgestaan. Zijn welvarend uiterlijk maakte haar in haar tegenwoordige stemming boos. Sedert den dag, dat zij hem voor het eerst gezien had, had hij meer kleur gekregen, ofschoon hij er nog „stadachtig" uitzag, zooals zij' dat noemde, en zijn licht grijze kleeren pasten niet bij; de plaats en bet jaargetijde. Blijkbaar, dacht ze, was zijn ver legen houding bij hun eerste kennismaking al leen aan vreemdheid toe te schrijven, want hij sprak nu gemakkelijk en bestudeerde haar met rustige kalmte. Terwijl zij daar stonden, vie len een paar ijskoude regendroppels scherp en recht als pijlen neer. De naaste schuilplaats was een rots op den weg, dien hij gekomen was, en zij liepen er samen haastig heen en schuilden voor de bui met hun schouders ver trouwelijk tegen elkander. „Waarom keerde u terug, toen u mij zag komen vroeg hij' op eens. „Ik keerde om, omdat het weer zoo onze ker leek," zei ze, boos omdat hij haar een on waarheid deed zeggen. „Ja, en de zee is heel nat." „U is heel grof." „Juffrouw Rosewame, ik heb geen lust met u te blijven praten aan het eind van een lan gen afstands-telefoon, of in den helm van een duiker. Het is zulk dwaas tijd verknoeien. Niets wat wij zeggen, heeft iets te betteke nen." „Ik heb u niet gevraagd, om tegen me te praten." Hij barstte in lachen-uit. „Bijna hadden we elkander een slag in het gezicht gegeven, of onze tong uitgestoken," zei hij. „De zaak is, dat u mij verdenkt." gen, alleen -door mij kan worden gegeven. In de overtuiging, dat de geallieerde en ge associeerde mogendheden voor een door het openbaar staatsrecht geschapen rechtstoe stand ook de internationale geldigheid zullen willen erkennen, geef ik uitdrukking van mijn hoop, dat zij geneigd zullen zijn aan mijn dringende bede gehoor te verieenen. KORTE BERICHTEN. Bij de onderteekening diende generaal Smuts een protest in o. a. tegen de bestraf fing van den ex-keizer en anderen en de vastgestelde schadeloosstelling. Tegelijk met de teekening van het vre desverdrag hebben de vier groote mogend heden en Polen een conventie onderteekend, waarbij Polen zich verbindt tot waarborgen voor de nationale en godsdienstige minder heden. Bela Kun en zijn aanhangers zijn voornemens de bourgeoisie en de tegen-revo lutie op de meest onbarmhartige wijze te onderdrukken. De Deutsche Ztg. bevat aan het hoofd van het blad een oproep aan het Duitsche volk, opwekkende tot wraak. De Chineesche delegatie heeft het vre desverdrag niet onderteekend uit protest te gen de bepalingen betreffende Sjantoeng. Over Frankfurt aan de Oder is we gens de relletjes de staat van beleg afgekon digd. De Italiaanscha vertegenwoordiger te Boedapest heeft Bela Kun aangemaand hei leven der contra-revoluüonnaire gijzelaars te sparen. Wilson dringt bij het Amerikaansche volk aan op aanneming van het verdrag. Schreiner, de Britsche Hooge Com missaris van Z.-Afrika, ia overleden. De nieuwe Itaiiaansche delegatie heeft Rome verlaten. AANVOER VAN MAIS DOOR DE REGEERING. Uit de beste bron wordt aan de Msb. het bericht bevestigd, dat de Nederlandsche re geering besloten treeft thans ook mais te gaan importeeren. Tot dit besluit heeft geleid de overweging, dat tlrans nog onvoldoende sdieepsruimte beschikbaar is. Nu vreest men, dat, wanneer de weinig beschikbare scheeps- ruimte aan den vrijen handel zou worden ge laten, de vrachtprijzen belangrijk zouden stij gen, waardoor het veevoeder veel te duur zou worden. De regeeringsbemoeiing in deze zal echter niet langer duren dan beslist noodza kelijk is. NEDERLAND EN BELGIë. Men seint uit Brussel aan de N. Rott. Crt. De „Soir" meldt, dat bet vraagstuk van de herziening van de tractaten van 1839 Don derdag een nieuwe stap voorwaarts heeft ge daan. Volgens het blad zou de Raad van vijf ministers van buitenlandsche zaken van Frankrijk, Engeland, de Vereenigde Staten, Italië en Japan zich vereenigd hebben met de zienswijze van Hymans, den Belgischen mi nister van buitenlandsche zaken, die betoogd had, dat de vraagstukken van de Schelde en Limburg, die in 1839 door de mogendheden geregeld zijn, een Europeesch karakter be waard hebben. De Raad van Vijf verklaarde bevoegd te zijn om uitspraak te doen over de rapporten, die zullen worden uitgebracht door een internationale commissie van veer tien leden, die benoemd zal worden. Minister van Karnebeek had opnieuw uit eengezet, dat het geschil tusschen Brussel en Den Haag direct geregeld moest worden. PROVINCIALE STATEN. Ged. Staten bieden ter vaststelling aan een derde suppletoire begrooting der provinciale inkomsten en uitgaven, dienst 1919, tot een „Waarvan zou ik u verdenken?" „Vooreerst verdenkt u mijn-werk in zeke ren zin billijk maar het is het eenige, wat ik kan doen. Ik kan niet graven, om te bede len schaam ik mij dus moet ik wel doorgaan met schrijven. Als ik een zeeman of scheeps jongen was, zoudt u het niet moeilijk vinden, om met mij te praten. Laat me u betere denk beelden omtrent mijn werk geven. U denkt, dat het alleen mogelijk is, nadat het echte werk gedaan is, de tapijten gelegd en de gor dijnen opgehangen zijn, maar ik verzeker u. dat het al lang daarvoor begonnen is. Heel in het begin, toen de mannen uitgingen, om hun vijanden of hun eten te dooden, was er altijd één man, die thuis wilde blijven om met de vrouwen te praten, verzen te maken, en schetsen op beenderen te teekenen. Nu, ik en mijns gelijken zijn de nakomelingen van dien man, en zoo wij onze spelletjes doen in sa lons en tusschen mooie dingen, is dat de schuld van de vrouwen, omdat zij niet in de open lucht willen komen, om te praten. We moeten ons gehoor zoeken, waar we het vin den kunnen. Als u me in een hol vondt, ge kleed in dierenhuiden, zoudt u me nog bezig vinden met praten en kleine boekjes te schrij ven. Oh, we bluffen op ons werk. Andere menschen doen de dingenwij zien ze. En als we zien, zal geen macht ter wereld ons belet ten ie probeeren het ie zeggen. Sommige men schen kiezen we voor ons uit. Evenals de Brui loftsgast met dén „Ouden Zeeman" moeten zij naar ons luisteren." „U behoeft ons niet in de ooren te schreeu wen," zei ze, het onmogelijk vindende, om boos op hem te zijn, „misschjen als u min der sprak ea meer schreef iWfiidt varvoigd.) t f A Ui- AL1MAARSGHË rumxiw

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1