De BiaiidstiilitDCÉüiisslii Altmaai Maximumprijzen Kjjst. Ds Waarn. Diïeörar wn be* Distr- Be drijf tau-ikt betev d«t ZJEx. d'c Miolatar vas i^eé-rts». c« rasdsl s*y# jg«* v«si iO Jöai !-l «3Je mm V2Q €tr -vbtM ia art i de* Diêtri- buMawrt 19; 6, ati artikel rijst; ~2. onder intrekking zijner beschikking van 19 Mei 1919, Ut. E afd. Volksvoeding houdende maximumprijzen voor rijst, vast te stellen krachtens art. 8 der ge noemde wet de navolgende maximumprij zen voor hetzelfde artikel: in den groothandel: 48 per 100 K.G. franco boord of spoor af fabriek; bruto voor netto, prijs inclusief zak in den tus- schenhandel 49,75 per 100 K.G. 'ge leverd franco pakhuis, winkelier; bruto voor netto, prijs inclusief zak, in den kleinhandel; 0.58 per K.G. Deze maximumprijzen gelden voor alle soorten rijst, behalve middelrijst. Uitdrukkelijk wordt opgemerkt, dat hét maalverbod vcor rijst gehandhaafd blijft. De Waarn. Directeur voornoemd, C. H. SCHNEIDERS. stelt bescbheoaar op ieders BON NV 11 der minimum-rantsofnk&art voor brandstoffen 50 KG. BRUINKOLEN-BRIKETTEN; op iedere BON NV. 2 der zomerrantsoen- kaart eveneens 50 K.G De .prijs bedraagt: 3.20 per 100 K.G. afgehaald en 3.40 per 100 K.G. thuis be zorgd. Bestellingen schriftelijk te doen aan den Ver. Brandstoffenhandel KONING STRAAT 6. Namens da Brandstoffencommissie, J. H. JACOSSE, Dir -Adnhnistr. bedrag van 1,337,154,Sb/a in ontvangsten en uitgaven. Geo. Staten stellen voor hen te machtigen, ten laste der provincie aan te gaan geldlee- ningen van zoodanige nominale bedragen als noodig zullen blijken om een som te verkrij gen ter voldoening vana. 46,500 wegens buitengewone Kosten ten behoeve van de ont ginning van het landgoed onder de gemeente Casü icum; b. 8100 wegens kosten van aan koop van een huis niet erf en bcschgrond te Bloemen daalc. 97,000 wegens kosten van buitengewone werken in h etProvinckal Zie- tenhyis „Duinsubosdi" te Bskkum; d 103,645,38 wegens kasten van buitenge wone werken in het provinciaal ziekenhuis nabij Santpoort; e. 60,000 wegens kosten van buitengewone uitgaven ten behoeve van het provincaai waterleidingbedrijf. HET VROUWENKIESRECHT. Bij het afdeelmgsonderzoek van het voor stel van wet tot wijziging der kieswet, betuig den vele leden der Eerste Kamer hun; instem ming met het voorstel. Sommige leden, geen besliste tegenstanders van het vrouwenkiesrecht, vei klaarden voor invoering er van weinig te gevoelen. Anderen verwachtten niet veel goeds van het vrouwenkiesrecht, vermits daarmede een ontbindend element meer den goxinskrmg zal binnentreden, doch zij zouden zich bij in voering er van neerleggen, in de hoop, dat de daaraan verbonden voordeelen tegen even- vermeld nadeel zullen opwegen. Verschillende leden konden zich met het voorstel niet vereenigen. Enkelen van hen verklaarden hun stem aan het wetsontwerp niet te kunnen geven, naar dien het dat recht schenkt ook aan de ge trouwde vrouw en aan de ongehuwde, wo nende in het ouderlijk huis en aldaar onder houd genietende. Anderen meenden bij de ontwikkeling hun ner bedenkingen voorop te moeten stellen, dat ingevolge de Grondwetsherziening van 1917, de gewone wetgever aan vrouwen het actief kiesrecht kon verkenen; meer niet. Hem is len deze volkomen vrijheid gelaten; maar geenszins volgt daaruit, dat nu reeds aan alle vrouwen dat recht zoude moeten worden too gekend. Nu vermoedelijk eerlang ook aan de vrou wen het kiesrecht algemeen zal worden toe gekend, wogen bij vele leden in verhoogde mate" de bezwaren, die zich in de practiik hebben doen geyceton ten opzichte van dén stemplicht. EEN POLITIEKE LUITENAN%. Op vragen van het Kamerlid Kreyt heeft de minister van Oorlog bevestigd dat de vrij willige landstorm'iuiteuant van Rees in- een kalthoiieke vergadering te Rijswijk heeft ge zegd, dat door deu heer Kruyt in Noord-Bra bant menschen zijn omgekocht voor 25 per persoon om zich aan te sluiten bij de kom- munistische partij, en een aanbrengpremie van 5 is uitgeloofd? De heer v. Rees heeft den heer Kruyt de gronden medegedeeld tvaarop zijn bewering berustte Het heeft niet de in stemming van den minister, dat de heer Van. Rees de gewraakte medeaeeling heeft uitge sproken, BOND VAN VRIJiE LIBERALEN. Te Utrecht is Zaterdag een algemeene ver gadering gehouden van den Bond van Vrije Liberalen. De voorzitter, mr. H. C. Dressrihuys uit 'a-Gravenhage, wees in 'zijn openingsrede op de beteekenis van het politiek beginsel der li beralen' in deze dagen, de plaats, die naar het hem voorkomt, aan den Nederlandschen liberaal op het politiek strijdterrein nu zal zijn aangewezen en de taküek die daarbij zal zijn te volgen. Na de rede van den voorziter kwamen aan de orde eenige voorstellen betreffende statu tenwijziging. Tot leden van het hoofdbestuur werden ge kozen de Iheeren: mr, H. C. Dresselhuys te 's-Gravenhage, prof. mr. A. C. Visser van IJzeudoorn, J. H. Sdieltema te Amsterdam, mr. dr. J. H. W. Q ter Spill te 'sjüravon- hage, mr. J. Drost te Rotterdam, en mej. Joh. Naber te Amsterdam. Hierna werd door den neer A. G, A. Rid der van Rappard, lid van de Tweede Kamer der Sta ten-Generaal, ingeleid het onderwerp: Landbouwmaairegelen''. In den aanvang van zijn rede wees spre ker er op hoe reals bij de distributie van le vensmiddelen is gebleken dat Sttaatssoriah-s- me op eene mto'o'kMrig oftfepf. De plicht van die vrije 'liberalen is, zegt spreker, dat zij medewerken tot verbetering van den land- beu w, De wethöjïe régtfjag ran ds .afeRis&mr voor Cm ksdtaiw te m bken tko. in aaacre btdr y vitc Men stelt zich dat ».u voor ta rrgekn met een arbeid:.tijd v&n, 3 uur ir. .kt, winter en 10 uur in den zotuer en enkele dagen van 12 uur. De controle op een dergelijke bepaling zal eebter al zeer moeilijk zijn. Een eigenaar digheid van het landbouwbedrijf is dat de werkzaamheden in volkomen overeenstem ming worden verridht tuschen boei en arbei der. juist aan de onderlinge waardeering itusschen boer en arbeider is het te danken dat de toestand van den arbeider op het plat teland over het algemeen gunstiger ia dan die ►van den arbeider in de stolen. Verschillende producten van den landbouw leenen zich niet voor mechanische bewerking, maar alleen voor handenarbeid, terwijl toch in betrekkelijk korten tijd deze producten bin nengehaald of bewerkt moeten worden. Beperking van den arbeidsduur kan zi. dan oo" niet ingevoerd worden zonder scha de voor het bedrijf. Bovendien zullen bij ver korten arbeidstijd de productiekosten toene men met 1/8 tot 1/5. Een eigenaardige omstandigheid ia oei nog dat vele ktoine boeren v/anrocr u met hun eigen werk gereed zijn, des zomers cog gaan werken bij grooie boeren en dan er veel geld bij verdienen. Wanneer dit verboden werd. zouden deze menschen daardoor financieel zeer getroffen worden: Hierna besprak spreker de ruilverkaveling, waarbij hij tot de conclusie kwam, dalt eene wettelijke regeling van de ruilverkaveling is vereischt, doch in navolging van het Duit- sche systeem mag daartoe dan. eerst worden overgegaan indien er afdoende waarborgen zijn. Indien de grondeigenaren; vertegenwoor digend minstens de heliit van de uitgestrekt heid van het complex gronden en tevens ten. minste van het totaal bedrag der grondbelas ting, beslissen of tot ruilverkaveling zal wor den overgegaan. Vervolgens behandelde spreker de vermeer dering van de productiviteit van den bodem door betere afwatering. Spreker wees hierbij o.a. er op, dat door be tere waterschapsvoorziening 320.000 H. A. productief zijn. te maken, waardoor in het voedsel voor 1.60O.CO0 menschen kan worden voorzien. Ingrijpen van de regeering is dap ook drin gend vereischt. Ook herziening van net pachkoutract is noodzakelijk. Er dienen wettelijke bepalingen in het le ven geroepen te worden tegen de opdrijving der pachten. Spreker bracht hierbij ter sprake de voor stellen van 'het Ned. Landbouwcomiité. Hij was bang dat doorvoering van sommige be palingen, welke door het comité worden voor gesteld, zullen leiden tot konkelarij tusschen de betrokkenen. Over deze inleiding vond geen debat plaats. De voorzitter deelde mede dat het hoofdbe stuur voornemens is een commissie te benoe men om te komen met voorstellen betreffende eene practische en' tactische politiek van de Vrije Liberalen ten aaiizien van den land- en tuinbouw. De heer Vermeulen vroeg namens de af deéling 'sjGravenhage aan het hoofdbestuur of het 't .piet wenschelijk achtte Zoo spoedig mogelijk m studie te nemen het vraagstuk: .Maatschappelijk Geneeskundige Overheids zorg. De voorzitter deelde naar aanleiding hier van mede dat ook het hoofdbestuur van mee ning is dat de Staat zidh meer bemoeien moet met het vraagstuk der practische volksge zondheid en stelde voor het hoofdbestuur op te dragen deze zaak voor te bereiden. Aki us werd besloten. Voorts werd. op voorstel van het hoofdbe stuur besloten 'om, met het oog op de invoe ring van het vrouwenkiesrecht, een vrouwen raad in het leven te roepen, welke liet bestuur van advies en voorlichting zal kunnen dienen. Hierna ging de vergadering over in huis houdelijke zitting. Mr. TROELSTRA EN HET TELE GRAMMEN INCIDENT. „Het Volk" zegt in antwoord op de door „De Telegraaf" gestelde vragen in het num mer van Zaterdag: En daar geen onzer Kamerleden aan de re geering vragen heeft gesteld, ste't „De Tele graaf" ons een drietal vragen, en eischt daar op een zakelijk antwoord. Zij krijgt geen ant woord. Zoolang deze zaak in handen van de justitie is, zullen wij er ons zoo weinig moge lijk in mengen. Welk aandeel Troelstra er al of. niet in heeft, blijkt vanzelf, wanneer zij naar de openbare terechtzitting wordt verwe zen. Tot zoolang kunnen zelfs Troelstra's vij anden wel wachten met hun dood-verklaring. Wie eergevoel heeft, zal helt zeker doen. Vcor onbevooroordeelde lieden kan ihtusschen het feit, dat»onze Kamer-fraktie haar voorzitter niet loslaat, een vingerwijzing zijn. BELASTING OP VERMOGENSAANWAS De Maatschappij van Nijverheid heeft Za terdag dte volgende motie aangenomen :v De 142ste algemeene vergadering mach- tigd het hoofdbestuur den minister van finan ciën te berichten, dat mededeelingen in de dagbladen omtrent een voorgenomen belas ting op vermogensaanwas der algemeene ver gadering nopen te verklaren, dat zij elke be lasting die verlammend w°rkt op de spaar zaamheid en op het initiatief verwerpelijk acht, cn dat naar haar oordeel bij de voorstel len tot invoering van nieuwe belastingen er naai gestreefd moet worden (Teze dienstbaar té maken aan de bevordering van spaarzaam heid." DE KEÏZER-KWESTIE. De politieke correspondent van de „Times" to Parijs meldt, dat men in góed-ingelichte Nederlandsche kringen nxxnt, dat de Neder- iandsche regeering besloten heeft de volgende gedragslijn betreffende den ex-keizer aan té nemen. Wanneer de geallieerde en geassocieerde re geeringen eenvoudig zijn uitlevering vragen, zal Nederland weigeren Maar wanneer het verzoek gedaan wordt tot Nederland uit naam van den Volkenbond, mede te werken den keizer voor een internationaal gereentsnof te bi ngen, «1 aid Ageren en den keizer mededeelen, dat hij voor dit ge rechtshof moet verschijuffi of het Neder- tendseh, grondgebied vtriatea. De cor.resp"3d"tot «tot wanneer de schijnen ca Nederland aog&h&M hol land te verlaten, het uatmrrüjk onmogelijk zal zijn te verhinderen, dat hij naar Duider land terugkeert. De geallieerde en geassocieerde mogendheden kunnen dan de uitlevering vra gen van de Duitsche republiek, onder de be palingen van het verdrag. De correspondent voegt er aan toe, dat merê in Nederlandsche kringen gelooft, dat de kei zer zal toestemmen voor een internationaal gerechtshof te verschijnen, aannemende, dat hij niet ter dood of tot gevangenisstraf zal veroordeeld worden en het gerechtshof zich zal bepalen tot een plechtige verklaring van zijn misdaden togen de internationale moraal, bestaande in het ontketenen van den oorlog, met schennis van de heiligheid der verdragen, het schenden der België's neutraliteit en mis drijven tegen de oorlogswetten. Hierna zal het geslacht Hohenzollera voor altijd van den troon vervullen worden ver klaard. Den keizer zal een woonplaats worden aan gewezen, die Jiij niet zal mogen verlaten. (Het is te verwachter, dat deze schikking den getroifen naties zal bevred'gen De „Chicago Tribune"', sprekend over de keizer ^kwestie, zegt. Sedert den a-invang der conferentie, waren de Amerikanen voortdu rend gekant tegen een uitlevering van den keizer en zijn veroordeeling; primo omdat er geen middel bestaat, om dit proces op yet- telijke wijze te voeren en secundo, omdat men van den vroegeren keizer geen martelaar wil-' de maken en de monarchistische beweging in Duitscliland steunen. Volgens de „Tribune" werd het Standpunt der Amerikanen sedert dien aanvaard door Frankrijk en België. Het Amerikaansche blad voorziet zelfs, dat men de Duitsche officieren, wier uitlevering is vastgelegd in een der voorwaarden van het verdrag, niet zal vonnissen. De P'arijsche correspondent van de Tel. deelt mede dd. 27 dezer: In welingelichte kringen beschouwt men den terugkeer van den keizer naar Duitsch- land niet alleen ate wel mogelijk doch zelfs als wenschelijk. De terugkeer van den keizer in Duitsenlaiid zon de •aanklachtkwestie zeer vereenvoudigen, daar de onderhandelingen tusschen de Geallieerden en Duitschland ge makkelijker Ikunnen plaats hebben dan de be sprekingen' met een neutralen staat, waar de keizer geen gevangene doch eenvoudig gast is. Ueuiüiigtl .Aieuvnv DS. SCHERMERHORNL Naar wij vernemen heeft op instigatie van hoogere .besturen het Classicaal Bestuur van .Alkmaar den/ bekenden anarchistischen predi kant N. J. C» Sdmimerhom van N. Niedorp ter verantwoording geroepen terzake, zijner revolutionnaire propaganda. Ds. Schermer- horn heeft zich schriftelijk moeten verdedigen en in zijn verdediging o.a. verklaard, dat hij zijn leven verpapd had aan de geestelijke re volutie. Dat is dus voor hen die op grenid van vele uitlatingen van ds. Schermerhom hem beschouwden en vreesden als voorstan der van wereldlijke revolutie, eensdeels om geruststellende, maar toch ook wel een weinig verbijsterende verklaring. Vooral van zijn partijgenooten zullen wel velen met verba zing deze verklaring leien. (Hbl.) TURF. Te Emmer Compaseuum staat thans nog een hoeveelheid van 4000 stobben bagger( a 10.000 stuks ieder) van het seizoen 1918 op verscheping te wachten. Et is geen aftrek en dit terwijl de nieuwe brandstof van dit voor jaar grootendeels droog is. Er liggen overal in dé Venen reeksen van schepen te wachten op turfvraclit. De turfcampagne wordt dan ook overal zoo spoedig mogelijk beëindigd. Men vraagt zich af of na 1 Juli, wanneer de distributie van turf wordt opgeheven, de alsdan vrij komende handel meer leven in het bedrijf zal brengen. SAMENWERKING DER NEDER- LANDSCHE v AKCEN FRALEN. Vrijdagmiddag kwamen te Amsterdam in vervolge op reeds vroeger plaats gehad heb bende oespmdrigen, op uitnoodiging van he* Neutraal Verbond van Vakveretn,gingen ver tegenwoordigers samen van het Nederiandsch Verbond van Vakvereenigtogen, het Nationaal Arbeidssecretariaat en het Neutraal Verbond van Vakvereenigingen, om de mogelijkheid te bespreken van samenwerking tusschen de ver- scmllende Nederlandsche vakcentralen op een gemeenschappelijken grondslag Van het R K Vakbureau en van het Chr. Nationaal' Vakverbond, welke zich beiden bereid ver klaard hadden aan deze besprekingen deel te nemen, waren geen afgevaardigden ter verga dering vefschenen. Bij de besprekingen werd overeenstemming verkregen nopens oen grondslag van toekom stige samenwerking en verklaarden ook de vertegenwoordigers van het Neutraal Ver bond van Vakvereenigingen Öc demonstrHte- ve staking voor economische doeleinden te aanvaarden. Besloten werd, in het vervolg, waar ncodig en mogeliik, in het belang der Nederianoscne arbeidersklasse door samenwerking en over leg een gemeensrhippelijk optreden der 3 vak centralen, met name ten opzichte van de. soci ale wetgeving, voor te bereiden, te bevorde ren en tof stand te brengen. SALARISSEN ONDEROEEiCÏEREN. Op 1 Mei j.i. werd door het Hoofdbestuur der Onderofficiersvereeniging van de Land- nacht „Ons Belang" aan den Minister van Oorlog een verzoekschrift ingediend, in welk ven-cek etue afdoenoe salarisrcgeling voor de onderofficieren werd aangegeven. In ver- band-met het met ingang van i juni j.i. in trekken van de bepaling omtrent verstrekking van levensmiddelen in natura aan gehuwde militairen, werd verzocht de verhoogde sala rissen vanaf dien datum tee ic kennen, of, wanneer de daarvoor benoodigde celdcn als dan nog niet waren toegestaan, de onderof ficieren tegemoet te komenv door voor hen levensmiddelen tegen dert icosteiiden prijs be schikbaar te stellen tot tijd en wijk ac sala rissen dermate zijn verhoogd, dat in de be hoeften kan worden voorzien, fen opzichte te van de gehuwde ondrrcfffderen zijn evenwel ten deze in het geheel gecne maatregelen ge troffen. Aangezien door de zeer dure tijden en heli; nog telkens stijgen van de prijzen van vele levensbehoeften, de thans geldende salarissen, ook die welke eventueel vermeerderd vordea met een^duurtetoealag, ten eenetimale ontoe reikend zijn om daarvan benooriijk rond te komen, heeft het Hoofdbestuur voornoemd zich thans wsderom tot den Minister van Oorlog gewend met het verzoek om zoo lang de salarissen nog niet afdoende zijn ver beterd de gehuwden tegemoet te komen, door toekenning van eene vergoeding wegens gemis van levensmiddelen van één gulden per dag. R. K. SPOORWEGPERSONEEL. Te Utrecht is Vrijdag een algemeene ver gadering gehoudeü van den Raad van Afge vaardigden van den Ned. R. K. Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel „St. Raphael", onder voorzitterschap van den heer J, Helle mans te Boxtel. In zijn openingswoord deelde deze mede, dat de Christelijke georganieerde arbeiders beweging, die eenige jaren terug slechts 20.000 leden telde, thans ruim 200.000 le den heeft. De R. K. Vakbeweging en R. K. Standsorga- nisatie telt th ins ÏIO.UOO leden Hij herin nerde aan de mislukking der poging om' vve- tot samenwerking ie komen met de Neet. Vereenigiug hetgeen schade heeft gedaan aan de toonregeling. Ten slotte verdedigde de voorzitter de houding van de „St. Rap hael'' aangenomen bij de Rotterdamsche itrarn- staktog. Inzake de verbroken samenwerking met de Nederlandsche Vereeniging werd een motie aangenomen, waarin de Nederlandsche Ver eeniging verantwoordelijk wordt gesteld voor de nadeelige gevolgen van de verbreking der samenwerking, aangezien zij de samenwer king verhinderde door het doen van voor de katholieke organisatie beleedigende voorstel len, en gaat over tot de orde van den dag." Tot bestuurslid) in de vacature Eijker- man3 gekozen de heer H. Donné te Venlo., Bij de directie zal er op aangedrongen wor den dat bij; het houden van eventueele en- quête's ook personeel aan de enquêtecommis sie wordt toegevoegd. Er zal worden geijverd voor de invoering van rechterlijke bevoegdheden van het Scheidsgerecht. Aan* de directie zal verzocht worden aan personeel dat belast is met de veiligheid en bij herkeuring voor den dienst wordt afge keurd, vol pensioen' te verleenen, onverschil lig hoe groot het aantal dienstjaren Is. DE STAKING DER VELDAR3EIDERS. Men schrijft aan het N. v. d. D Tijdens de staking gaat de wiedtijd voor bij, zo'odat vele stukken veldgewassen sterk bezet 'zijn met onkruid) dat zich tegen het volgende jaar vervaarlijk zal vermenigvuldi gen. Intusschen nadert de tijd, waarin de eer ste veldgewassen moeten worden gezicht^ reeds spoedig. Met het koolzaad moet .zeker binnen twee,, met de rogge binnen drie weken worden begonnen. Zal dit werk dan machi naal geschieden met zicht-en bindmachines? 't Zou kunnenmaar later als meer gewassen vlug aanrijpen, is zulks niet mogelijk. Er schijnen landbouwers +e zijn, die hun gewassen liever op het veld laten, dan toege ven aan de eischen der arbeiders, om loonen toe te staan, die volstrekt niet hooger zijn dan elders in de provincie Groningen en zeker lager dan in vele andere streken in ons land-. In de laatste jaren hebben zich in vaschil- tonde deelen van de provincie Groningen MoHandsche boeren gevestigd, o. a. uit de Haarlemmermeer, doch deze vinden de loon- eischen der arbeiders in het geheel niet over dreven. Ze waren vroeger gewoon hooger loo nen' uit te keêren. De boeren in oostelijk Groningen hebben al tijd lage loonen betaald. De voordeelen in het landbouwbedrijf zijn anders voor den eigen- erfden boer al jaren reusachtig. De gemeen te Groningen die den geheelen Reiderwolder- polider B, een Dollardspolder met vrij groote oppervlakte, in eigen exploitatie heeft, maak te over het vorige jaar een gemiddelde be-, drijifswtost var f 480 per H.A. Men zou zoo zeggen: tegenover zulke zuivëre winsten; zijn uurioonen van 37Va cent niet te hoog. Dit begrijpen de arbeiders ook zeer goed cn daar om houden zij zoo vast aan hun eisc}>«i. Zij w.-teu. da; er tieei wat kapitaal op zij wordt gelegd. Ihtusschen verdient het alle aanbeveling, dat de strijd Wordt bijgelegd, uè verhouding tusschen werkgever en weiknemer, die al ja ren slecht was, wordt nog ongunstiger. Tus schen partijen bestaat groote verbittering. Bovendien zal ongétwijfeld een gedeelte van den oogst verloren gaan, indien het landwerk niet binnenkort wordt hervat. EEN DREIGBRIEFSCHRIJVEP GEPAKT. Vrijdag ontving de heer Heuff ie Zoeten een brief, waar in.hem werd aangezegd den volgenden morgen een bedrag v^a 3090 te deponeeren-bij de pomp in het ZoUenscne bosch. Deed hij dit niet, dan zou zijn boerde rij in brand gestoken wprdeu. De onuertee- kerdng luidde: De penningmeester van .ae Rode Bende. De politic-, met dit schijven m kennis ge steld, versterkt met rijkspolitie uit. Tiel, Keik-Ovezaath en Buren, het bosch af. Zaterdagmorgen sloot) de 15-jarige Th. J. te Zoele'1, leerling van dc H. B. S te Tiel, na- du Een kwartier later volgde de heer H., die een enveloppe bij de pomp legde. Pao was dé neer H. vertrokken, of J. nam' den brief op en opende hem. -De politie ar resteerde hem stelde hem ter beschikking vair de justitie te Tiel. HET ONGELUK TE SCHEVENINGEN. De lijken van den zwemmer en van den heer Oosternaan te Scheventogen, die zich uit het publiek vrijwillig voor de redding had aan geboden, zijn Zaterdag aangespoeld. Men verkeert ock nog altijd in het onzelw- re. wie de zwemmer is; uit aaptoekeningeu in zijn kleeren gevonden wórdt vermoed, dat hij zeer waarschijnlijk een handelsman uit Rot terdam is. NED. VER. VAN SPOOR- EN "TRAM WEGPERSONEEL. Zaterdagmiddag ving in Musis Sacrum te Arnhem de algemeene vergadering (twee- jaarliiksch congres) van de N'wkr lauasUw Vewssilgfog vrp Spjor- ct?: TraTOregpersp- ned aan. De voorzitter, de heei Moltmaker, opende het congres en deelde om. roede, nat verte genwoordigers van dee B A- N. S-, liet li V. V. «a*. ac Fracsche spco:wegmannen te genwoord1^ war®; de Duitsche, Engelsche en Belgische organisaties zijn eveneens uit- genoodigd. Spr. gaf een breedvoerig overzicht van de gebeurtenissen der laatste jaren. hiij protesteerde er tegen, dat de regeering in de Novemberdagen beloften heeft gedaan, die zij weigert na te komen. De Ned. Vereeniging nam in ledental toe van 5620 in 1916 tot 10.042 in 1917 en einde Juni 1919. De resultaten, door de vereeniging be haald, hebben gelijken tred gehouden met haren groei. De heer Bidegeray bracht de groeten der Fransche collega's over. Nadat d'eze rede voor het ongres in het Hol- landsch vertaald was, kreeg de 'beer-Oude geest het woord'. Spr. verwelkomde het con gres namens het N'. V. V. en prees de samen werking in de vereeniging, waar tegenover spr. de vereeniging „St. Raphael" stelde die in ledtental daalt. De vereeniging dieht sterk te blijven, want stakingen zulleu in de- komende tijden nog wel eens voorkomen, niet alleen voor de tram- mannen maar wellicht ook voor de spoorweg- mannen, wier positie aog niet staat op liet niveau van andere vakken. De heer Van Delft deed hierop eenige me dedeelingen over de staking ite Deventer bij de G. O. S. M. De directeur heeft eeu ver zoek otn loonsverhooging zonder meer gewei gerd. Vrijdagnacht werd' 'het personeel bij eengeroepen en tot staking besloten'; alle be ambten namen daaraan deel. Spr. bad den indruk, dat na een conferen tie van den d'iredteur met de commissarissen, pieer voordeelen voor het personeel verkregen zullen worden. Daarna werd het jaarverslag aan de orde gesteld. Vele afgevaardigden brachten hulde aan het hoofdbestuur en brachten partieele klachten naar voren. Utrecht en 's-Gravenfaa- ge verklaarden zich tegen elke sameuwerV'ing met de kerkelijke organisaties, waarbij zich andere afdeelingen aansloten; voorts was de discussie gewijd aan grieven van afdeelingen. die zich verongelijkt achtten, 's Avonds wera hef congres tot Zondag verdaagd, is. KORTE BERICHTEN. Prins 1 lendrik gaat heden naar Zwitser land, teneinde daar, evenals verleden jaar, eenige bergtochten te maken. Benoemd tot onderwijzeres te Woriner- veer, mej. I. Stammes Idr., te Heemskerk; tot hoofd der R.-K. Jongensschool te Venhuizen de heer Schrickx te Hom. De ansjovisvisschers te Ênkhuizen heb ben van regëeringswege bericht^ ontvangen, dat de wettelijk voorgeschreven vischtijd met 14 dagen zal worden verlengd en dit jaar tot 15 Juli zal mogen worden gevischt. De rechtbank "te Leeuwarden heeft een yeehoudcr te Hicslum, voor mishandeling van een paard, veroordeeld tot 100 boete of 20 dagen hechtenis. J9e eisch was 14 dagea. gevangenisstraf. De afd. Deventer van de S. D. A. P. heeft hare afkeuring uitgesproken over het ab- sentesïme der soc.dem. Kamerfractie,dat nog pas weer het verwerpen van een amendement- Gerhard ten gevolge heeft gehad. De raad der gemeente Veenendaal heeft eene verordening vastgesteld, waarbij liet vloekende gebruiken van Gods Naam straf baar wordt gesteld evenals het bezigen van onzedelijke faal in het openbaar. Te Terwolde is bij een kind van den ar beider K„ in een dichtbevolkte buurt, vlek- typhus geconsateerd. Zeven pGt. van de schoolgaande jeugd lijdt aan maiaria. Dit percentage moet voor de bevolking in paar geheel met drie verme nigvuldigd worden, om een juist verhou- dingscijfer van de ziekte te verkrijgen. De algemeene vergadering der Maat schappij van Nijverheid benoemde bij accla matie tot voorzitter den oud-minister van landbouw, rir. F. E. Postliuma. De Maatschappij tot oevordering der Toonkunst heeft in hare Zaterdag gehouden iaarvetgadering tot secretaris gekozen oen heer dr Paul Gioiiheim te Aiiisp-rdait. De afd. Hengelo (Geid.) van den: Medv. - landschen Protestar.fpnoonu heeft tot eigen predikant benoemd ds. J. Teriet te Dretnpt (Gl.), vroeger te Koedijk. Voor de groene noten wordt in Ncder- Bctuwe in voorkoop 10 per 65 K g', geno den Door de droogte zijn, vooral bij de wal noten, veel vruchten atoevaiien. Stcecaokn, de kleineie sooit, zijn er meer, Gistermorgen werd ter hoogte van Weert de sneltrein Eindhoven—Maastricht beschoten. De kegel drong in een 2e klasse coupé, zender iemand ie verwonden. Het geheele personeel dei Gelderscn- Overijsselsche Stoomtrainmaatsenappij heeft wegens een looneisch het weik gestaakt. Beroepen bij de öeret'. Kerk te Rijswijk (Zuidh.) ds. S. de Graaf te St Pancras. De Dordöché rechtbank heeft vcrocr- deeid eëp seinhuiswachter te Willemsdorp, "wegens tiet veroorzaken van een iieinbotsmg tegen een stootblok in December 1918 en, daardoor van den dood van een remmer, tot 6 weken hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaar. De eisch was 3 maanden gevangenisstraf. ProrinHaaj Nifvrme., uiT SCHA.GEN. Uitslag der aanbesteding van het bouwen van eene nieuwe Sdhursluis mer bi i komende werken te Rustenburg, gem. Ursem. Ingekomen 38 biljetten. Hoogste inschrijver P. de Geus, Sint Maar- gem. Niewe Niedorp ten 51000, laagste C. de Graaf te Moetheek gem Nieuwe Niedorp 33840. De aanbesteding was uitgeschreven door Dijkgraaf en Heemraden van het Ambachi van West-Friesland, geuaamd Geestnier Ambacht. I UT DIRKSHORN Bij de verkiezingen van drie HoofdingUSn- den van de Banne Harencarspel op Zaterdag j 1 werden gexozen C Pee toom vooi* d vacature, M Berfrhou- wer; P. Nietlwboef jt. voor ito vacature P Wi vOï jTiCu' ts

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2