3 I Nteuwboer Sr.; toot TBCtó^ J F. Baas, periodieke aftreding J. H. F Baas UIT SCHAOEN. Op de Schager kennis werd door een jonge dame in een in een kraam gekochte amandel een zeer dün opgerold papiertje gevonden, waarop zeer netjes geschreven stond „Mademoiselle Leontini Svasttrer du Bois, duVeack, pres Heijmal, Corrèze Franche" Aan dit adres is van die vondst kennis gege- ven. De heer P. Vrije, kantoorbediende aan het postkantoor alhier, wordt overgeplaatst naar Hoornin zijne plaats komt de heer C. Brik te Ierseke. UIT BERGEN. De Vlaamsche kunstschilder Arthur Ver- beeck, die het vorig jaar zooveel succes had op de tentoonstelling in het park „Meer wijk"; organiseert thans in Me villa „Cante- clair" aan de Studler tan Surcklaan wederpm een tentoonstelling, die aller belangstelling verdient. Naast hetgeen deze vaardige kunstenaar ons reeds op de tentoonstelling in „de Unie" te Alkmaar, voor de Kinderbewaarplaats, het zien, vindt men veel nieuwe stukken, als re sultaten van zijn winter- en voorjaarsarbcKt. De productiviteit van deze artist verdient bewondering. Met de juiste gevoeligheid weel hij de door hem gekozen ontwerpen weer te reven, Dat ook het publiek daardoor getro ten wordt, spreekt uit het feit, dat in de eer ste week van deze tentoonstelling reeds f- schilderijen werden verkocht. UIT AKERSLOOT. Onze plaatsgenoot, de heer A. Ris, is be noemd tot agent van politie der gemeente Amsterdam. Het ligt in hei voornemen van het Prov. Electr. Bedrijf, nog dit jaar het hoogspan ningsnet door te trekken tot Boekei, van daar onder het Groot Noord-Hollandsch Kanaal door, langs den Bloemendalerweg-en voorts de Schermer door tot het hoogspanningsge- bouw te Rustenburg. Was sinds eenige dagen her vervoer van turf van de veenderij „Noord-Holland" in den Oostwouderpolder begonnen, dit is nu voorloopig weer stopgezet, medie in verband dat de tun met 1 Juli a.s. vrij mag worden vervoerd. Naar enkele gemeenten' was reeds turf voor de distributie vervoerd, maar de brandstof- fencommissies weigeren deze voorloopig te a :epteeren. De turf is van inferieure kwali teit. Wordt geen oplossing gevonden, dan zal het venen wel spoedig worden gestaakt. UIT DUITSCHLAND. DRESDEN, 30 Juni. In Saksen ia 3 Juli als treurdag vastgesteld. UIT OOSTENRIJK. HAMBURG, 30 Juni. De Hamb. iMacnricüten meldt uit Weenen: De ra- üraregeermg m Budapest bereidt een ontruiming van Buda Pest voor van alle burgers, ten financieele ineenstorting is onvermijdelijk. De hongersnood neemt verschrikkelijke afmetingen aan. BRESLAU, 30 Juni, De Spoorwegsta king is bijgelegd. De arbeid zou heden morgen vroeg worden hervat. BERLIJN, 30 Juni. Het Trampersoneel heeft gisteren besloten in den nacht van nmxüsoag den arbeid neer te leggen. UIT FRANKRIJK. PARIJS, 30 Juni. Het oorspronkelijke exemplaar van bet vredesverdrag, dra gend de handteekeningen der gedelegeer den is Zaterdagavond van Versailles naar Parijs overgebracht en zal opgeborgen worden in bet archief van hef ministerie van Buitenlandsche Zaken. SBUUK- tN 1KAMWEUPERSONEEL. ARNHEM, 30 Juni. De vergadering van de Ned. Ver. van Spoor- en tram wegpersoneel is, onder voorzitterschap van den heer Moltmaker. voortgezet. Be sprekingen werden gehouden over samen werking met den modernen Transportar- beidersüond. De sociale politiek in vakver- eenigingskwesties behoort bij de alg. vak- vereenigingen. Men acnt na de Novembergebeurtenis- sen samenwerking met de Christelijke or ganisaties niet mogelijk. De Rotterdam- sche staking is heel alleen door de Ver. gevoerd, ten motie Baam: „De alge- meene vergadering dringt er bij bet hootd- bestuur op aan, om, indien chnteiijke oonüen samenwerking met de Ver. zoeken, geen afwijzende houding aan te nemen" werd verworpen. ten nieuwe contributieregeling.van het Hoofdbestuur werd besproken en vastge steld. Andere voorstellen werden ingetrok ken of niet in stemming gebracht. OUlU.bü.JLÜU.tt£>. HET SCHOOLFEEST. 2 Juli vertrekken de kinderen uit de 'drie hoogste klassen der openbare scholen weer met ,De Alkmaar" naar Schoort Dit is reeds het 35ste door Volksonder wijs georganiseerde schoolfeest. Voor de jeugd blijft het altijd nieuw en ook voor de oudere is het steeds een dag; van beteekenis. De honderden kinderen, die zich Woens dag naar schooi begeven zullen, zijn de toe komst van Alkmaar en de belangstelling in 't oenouden terugkeeren van de kinderen is dan ook volkomen begrijpelijk. Dat vooral voor Woensdag op goed weer gehoopt wordt zal een ieder begrijpen, ook om andere redenen is het te wenscheu dat de heerschappij van vorst „Pluvius" spoe dig plaats maakt voor die van de Zon. Het waterpaleis „de Alkmaar." vertrekt Woensdag om 11.45 uur van de Voormeer en meert des avonds om 7.45 uur aan de Kanaalkade, vanwaar de kinderen zullen huiswaarts keeren. BENOEMING GEMEENTERAADS LID. Het Centraal Stembureau heeft in zijne hedenmiddag gehouden zitting in de plaats van den heer F. H. Ringers Sr., die zijne be noeming niet heeft aangenomen, tot lid van hen Raad benoemd verklaard den heer J. Ringers. OF DE VOORERAGRT i Ter benoem ng van een leerar n in ?>et En- gelach aan het gymnasium te Apeldoorn wordt aanbevolen mej. P. J. de Lange, al daar, vroeger alhiï r. TE WATLR. Gisteravond geraakte aau het Verdronken- oord eep 20-jang meisje, doordat ze voor batea-.iige j ne-ri». die de aardbeien uil een achter op de fier» -taand mandje wilden weg nemen wilde uii.'wijken, met fiets en al in het Verdionkenoörd tegenover de apoth°ek van den heer Schout*-n,\v-ai zij, na door rappe handen spo dig p Jv» droge te zijn gebracht, werd binnengediragen. WANDELTOCHT. Gisteren hcfciljen d. adspi anten van de Gymnasltiekverrè enïging „Turnlust" een wan deltocht gemaakt naar Wijk aan Zee, OO leiding van derr heer J. JPc.: en eenige da mes en heeren. Om half aciit ging u zij van, de Sieenen- brug naat- den Nieuwla:ulcr;;ingel. Daar vanaf gingen z,j por cratnaai: Beverwijk eu verder waudiï lende naar Wijk aan Zee, waar zij zich venrw.akten aan .V strand. De dag was natuurlijk voor hen vtei te gauw om, toen dc heer Poi de a P. rug-toert aankondigde. Ore - wie uur kwauren zij n, Y -tad aar., - aar r; door hun ouders werden opgewacht. ALKM. BAD- EN ZWEMINRICHTING Van 22 tot en met 27 Juni zijn genomen door heeren 512, door dames 217, door on- vermogendtsj 14ü Laden lóttuu 87J baden. Hoogste temper, oó gr., laagste oö gr CINEMA AMeRïCXlN. „De Goddelijke Gave" <s inderdaad -een iilm, dit w'/iard is gezien te worden, ai zal tie juiste oetfjfdcems van sor ruige taireeieu met oepaald to t ieder doordringen. Een groot aarnal van deze tafreelen zijn anuers b ij.zondex mooi, b.v. de mensch in de natuurstaat gspeeid door den man, üe vrouw eu den v undelnsg, prachtige a&teur- opnamen,. de geschiedenis van Tristan en Isolde, verder Shakespeare aan het Engelsdie nuf, gevo'lgd deer fragmenten uit dne van zijn stulf.ken. Eerst een tooneel uit de „Mid-, zomernaichtdroom" Titania, de koningin der elfen mof Spoel (deze laatste met -de!', t/vja- kopj, dan uit „de Getemde Feeks", ten. stofte uit JuliiLs Ceasar, Moei is ook het Engeische tuinfeest, in de ibe eeuw. De twee laars ie acien vormen het eenvou dige, ontroerende verhaal van den bediende. Zeitop offering is volgens hem de grootste gave. De iVmerikaansche artisten vervullen hun ruilen met groote toewijding. iJüekaaiiköiHiigiiig. TIJDSCHRIFTEN. „Chiis Noorderkwartier" No. 6 bevat op de voorpagina een artikel over en een foto van den heer J. Henri Ousiioom, dir. van de afd. Alkmaar der Maatschappij ter bevordering der 'I. ooakunsi, dirigent van de eerste zomed- uitvoering in de Groove Kerk aldaar. lus- sciiea den tekst vond een foto van de tweelin gen van den heer O. eveneens een plaatsje. De iheer P. A. de Lange schrijft in „Nieuwe Bao.en over moeilijkheden ter vei kr ijging van vaartverbeterLugeu, van den heer liouts- miüi h een ar el geplaatst over „De wegen in or.s Noorderkwartier". Verder bevat dit nummer een artikel van den lieer D. de Boer I>z. over „Do totstand van den landbouw", van dèn heer Knoppers over „Koolki agen", van mevr. Aukes- i immers over de „Dirast- tiodenkwestie" en van den heer D.. Nap te Terschelling ovet „Onze Eilanden", terwijl mede een artikel te opgeüomen over het Bad l luisdu .hl iirfOillfrZüktVU. KANTONGERECHT FE ALKMAAR. Zitting van 27 Juni, P. W. te Alkmaar, strooperij, teruggave aan zvjae -ader.-. li W. O. Ie Alkmaar, j. S. te Broek op Langendijk, ©veitiatdiag üjicwet, de Ie 2 •ixxie 2 urgfit' :-.<riiieois, dé 2s 4 X J 0.5ij boet. of 4 X 1 dag héchtems. K. G. te Schermer hora, overtreding Spoor wegwet, boete of 2 dagen hechtenis. C. v. d. K. jz. te Uitgeest, overtreding art. 4oy Wetboek van Strafrecht, 8 boete of 4 oagen hechtenis. C. K. en J. B., beiden te Zuidscharwoude, A. A. te Bergen, overtreding Arbeidswet, de le en 2e ieder 5 boete of 3 dagen hechtenis, de 3e 10 boete of 5 dagen hechtenis. N. v. K. te Schagen, J. S. te Egmonder- meer, I. K. te Oudorp, J. de V. en O. v. d. P. te Alkmaar, dronkenschap, de le 8 boete of 4 dagen hechtenis, de 2e, 3e en 5e ieder./ 2 boete of I dag hechtenis, de 4e 12 boete of o üagen hechtenis. J. C. P. te Leiden, G. S. te Hoorn, H. A. M., J F. B., P. F. A., A. V. en C. R. B. te Alk maar, overtreding Motorreglement, de le, 2e en 5e ieder 3 boete of 2 dagen hechtenis, de 3e 6 boete of 3 dagen hechtenis, de 4e, 6e en 7e ieder 1 boete of ldag hechtenis. F. Z. Ez. en H. Z. te Castricum, E. de G., J. G. Hz., D. G. Dz., L. S. jz., W. G. Pz. en P. G. Cz. te Egrnond aan Zee, overtreding art. 461 Wetboek van Strafrecht, de le f 5 boete of 5 dagen hechtenis, de 2e 3 boete of 7 dagen tuchtschool, de 3e, 4e, 6e en 7e ieder 6 boete of 3 dagen hechtenis, de 5e 15 boete of 10 dagen hechtenis, de 8e 4 eü 10 boete oï 2 en 5 dagen hechtenis. P. Z. Cz., P. D. Pz., H. V. Jz., L. S. Jz., E. K. en J. K., allen te Egrnond aan Zee, P. de H. en Ph. v. H. te Krommenie, P. C K., B G. B. en A. T., te IJmuiden, L. M. E. te Warmenhuizen, C. B. te Noordscharwoude, overtreding Jachtwet, de le 20 boete of 10 dagen hechtenis, de 2e en 3e ieder tot voor waardelijke plaatsing in een tuchtschool voor den tijd van 1 maand met 'n proeftijd van 1 jaar, de 4e 8 boete of 6 dagen hechtenis, de 5e en 6e ieder 12 boete of 6 dagen hechte nis, de 7e en 8e vrijspraak, de 9e, 10e en 11e ieder 5 boete of 3 dagen hechtenis, de 12e J 6 boete of 4 dagen hechtenis, de 13e terug gave aan zijne ouders. G. v. d. V., P. v. d. S., J. S., FL T., E. B., K. G., T. P., W.. de V., L. J. V., A. J. K., J. H., P. de G., C. O., J. B., G. J. V., P. W„ C. N., G. L. K., F. J. de V en C. de V., allen te Alkmaar, H. C. S., N. B., P. F. N., H. W. J. v. M. en P. N. M., allen fe Bergen, J. v. d. K. te Sqhermerhorn, H. S. te Heiloo, K. B. te lieeriiugüwaard, D. B. te Akersloot, H. N. te era's, J. K. Kolhors, orartadE®. Paffi#- verordening, de le, 2e, 10e, Ue eq 25c ieder 1 boete of 1 dag hechtenis, de 3é 3 boete of 3 dagen hechtenis, de 4e en 5e ieder terug gave aan de ouders, de 6e, 7e, 8e, 9e, 19e. 20e, 26e, 27e en 31e ieder 2 boete ol 2 dagen hechtenis, de 12e, 13e, 14e, 15e, 16e, 17e, 18e, 21e, 22e en 23e ieder 4 boete of 2 dagen hechtenis, de 24e 1 en 8 boete of 2 en 4 dagen hechtenis, de 28e 12 boete of 6 dagen hechtenis, de 29e 5 boete of 3 dagen hech tenis, de 30e 2 boete of 7 dagen tucht school. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD: 30 Juni. Frank Blaauw en Johanna Corne lia Ooms. GEBOREN: 28 Juni. Joseph, z. v Gerardus Theodorus Groot en Antje van den Berg Grietje Harmina, d. v. Johannes Terhaak en Antje Oudes. OVERLEDEN: 28 Juni. Aagtje de Vries, gehuwd met Lou- rens Brouwer, 49 jaar, 29 -Juni. Maria Lruigedijk, wed. Johannes Adolf Bui 82 j. Maria Cathari- na Schouten, gehuwd met Henricus Kramer, 54 j. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 30 Juni, - U dooi ui'i kun. Nederlandse" Met. urologisch insutuut telle bilctt Geldig tot den. avond van 1 Juli. In het gebied van cle waarneming is de hoogste stand van den barometer 760.1 te München. >e laagste stand van den barometer 747.3 te Sylt. VERWACHTING Matige totkrachtige, later wellicht dne- nicntle vind wit westelijkt rit .i. beu' «fe int tot zwaar'bewolkt met tijdelijk? opkh. ringen, waarschijnlijk 'regenbuien., zelfde tem peratuur. ingezonden JSlukken. (buiten verantwoordelijkheid van de Redactie Ue opname in deze rubriek bewijst geenszins, dal de Redactie er mede instemt.) COÖPERATIEVE SMEDERIJ. Geachte Redactie. Naar aanleiding van het verslag van de vergadering van paardenhouders, met het doai daar een coöperatieve smederij op te rich ten, wil ik gaarne namens de Aikmaarsdie Hoefsmeden eenige op- of aanmerkingen ma ken, daar uw geachte verslaggever, de zaak niet juist weer geeft, doch wij duiden 'hem dit niet ten kwade, daar ieder fatsoenlijk mensch daar de kluts kwijt geraakt zou heb ben. Tevens naar aanleiding van de door de Alkmaarsohe Hoefsmeden geplaatste adver tentie, de z.g. uitsluiting betreffende van vijf alhier wonnende paardenhouders, achten wij ons verplicht eenige toelichtingen te moeten verstrekken, aan de oningewijdeu in deze zaak, daar die mogelijk zouden denken, dat die uit- siuiting uit een finamtieël oogpunt geschiede en daar dit him eer en goede naam zou kun nen schenden, verzoek is u beleefd eenige plaatsruimte voor het volgende: „Wat be helst de kwestie tusschem de paardenhouders en de hoefsmeden en hoe is :'ie ontstaan?" Op 17 Juni werdi dioor ondergeteekende een schrijven ontvangen van de ge-tamelijke stalhouders, onderteekend door de Fi FL J. Heiland (dir.. rijtuigmij.), J. Peperkamp, Ge broeders Hoed en E. Schenmerhom met onge veer den volgenden iiuioud„dat wanneer ik niet vóór Zalterdag 21 Juni de prijzen van het hoefbeslag verlaagd had, die hemen andere maatregelen zouden nemen. Hierop is door mij: per schrijven geant woord, dat ik, deel uitmakende van den Bond van Smedenpatroons in Nederland niet af week van door dien Bond genomen besluiten en ik dus de bestaande prijzen bleef handha ven. dóch voegde er bij, het schrijven op de Zondag daaropvolgende algemeuic vergade- ing ter bttn 'r.<g te zuilen indien*."- Op dien vergadering werd besloten, de bestaande prijzen voorloopig nog ie blijven handhaven met bet oog op de onzekere tijdsomstandighe den, welke vooral op ons bedrijf zeer groote invloed hebben. Dit besluit werd voornoemde heeren Maandag 23 Juni medegedeeld. Dins dagavond ontdekten wij in de plaatselijke bla den een advertentie lot oproep van Paarden houders tot een vergadering op Vrijdag 27 Juni in café „Centraal" met hét doel „Op richten „Coöperatieve Smederij", Begrijpelij kerwijze kwamen de hoefsmeden van Alkmaar in actie te meer nog daar hun ter oore was gekomen dat' de heer E. Schermerfiorn, die leider van dit zaakje was, persoonlijk een ster ke propaganda maakte'door h. h. paarden houders te bezoeken, Doordait het een actie was tegen onze broodwinning zagen wij in óok niet te moeten stil zitten' en besloten ons hoofdbestuur om raad in dezen te vragen. Het antwoord luidde -het 'kost wat kost doch de Bondissecretaris komt ter vergadering van paardenhouders. Maar hoe daar te komen, daar niet-paardenhouders kans hadden niet toegelaten te worden en daarom werd beslo ten, een paard te koopen ter name van den Bond van Smedenpatroons in Nederland' waardoor dus ook de smeden tie toegang tot dien vergadering niet geweigerd ikon worden. Ter bepaalder ure was de Bondssecretaris, met 2 medeléden en ondergeteekende ter ver gadering aanwezig, doch bemerkten spoedig dat dit de heeren niet naar den zin was voor al niet van den heer Sahermerhorn. Waarom die persoon daar zoo op tegen was begrijpen wij' niet of zijn te geven voorlichtingen te een zijdig waren samengesteld, zoodat wanneer zij het oor van een vakman zouden bereiken, voor waardeloos verklaard- zouden worden of dat hij bang was in debat te moéten komen, zich dan' niet zou weten te kunnen' verdedi gen, wiji weten het niet, doch dien persoon wist te bereiken dat er stemmen opgingen, die op minder nette wijze uiting gaven, dat de sme den er uit moesten, doch daar wij niet in kwa liteit van smeden fungeerden, doch als paar denhouders werd- daar niet aan voldaan. Deze weigering bracht de gemoederen der overige paardenhouders in opstand, welke misschien nog werd aangestookt door de reuzenopkomat, daar er buiten de vier Voornoemde ontwerpers nog 7 paardenhouders aanwezig waren, te sa men bezittende niet meer dan 18 paarden of hitten. De toonaard waarmede die heeren hunne meening omtrent onze weigering te Tea iriiS: (gVBnTts zij afkomstig waren, het ging ear zelfs zoo netjes en ordelijk na toe, dat daagsch daar na, een der ontwerpers persoonlijk tegen mij zeide: „lk schaamde mij er tusschen to zitten." Ten slotte vftliHcn de paardenhoudefs de vergadjerzaal om cktera- de zaak voort te zet ten, waar de heeren ScbgrmertiornVs plannen niet mm bedreigd kon dén worden. Hier zij dus opgemerkt dat ook. de smeden, evenals de Bondssecretaris de zaal niet 1: bbui verloten, zooals abussievelijk in uw verslag stond. Doordat de in de advertentie geplaatste heeren, zich minder netjes en zelfs beledi gend nebben aangesteld tegen den Bondsse- oviaris' en de bijzijne,: asntdea, on zich daar bij ook sterk uitdrukten, het best buiten on3 to kunnen redden, zoo hebben de Aikmaar sdie hoefsmeden besloten hun daarin hun zin te geven, door voor hen rot nader ortie geen werk xueer te willen leveren, wat mogelijk het nut zal hebben, dat die hen -.» zulitii b grij pen dat men weten moet, wat men zegt. Dat deze uitsluiting minder aangename ge volgen met zich brtngi en reeds heeft hebben dk heeren voornamelijk aan dén heer Scher- merhoïii te danken Deze persoon heeft de functie van hoofdleider zeer onderschat, daar bij de kennis daar toe ten zeerste mist, het geen- blijkt uit zijn eerste schrijven, hetgeen reeds een dwangbevel was. Had voornoemde heer eerst een waarschuwing gezonden, (het geen on» de ontvauger der belastingen nog wel voordoet) en de hoefsmeden uitgenoodigd tot een conferentie, cm zoo mogelijk te ko- mtr 'Ot een verlaging <kv bestaande kslag- prijzea, dan had de raak nooit een verkeerde wending kunnen nemen, daar de verhouding tusschem de stalhouders en dé hoefsmeden steeds van vrieadschappelijken aard is ge weest, doch door te schrijven je moet de pry* zen veriagen of ik zal andere maatregelen nemen, oi liever gezegd je broodwinning ont nemen, heeft voornoemde heer de gevolgen op zijn eigfuf schouders te laden. Ziehier mijnheer de Redacteur eenige in lichtingen inzake de bestaande kwestie tus- .idier. de paardeuhoudfers en de hoefsmeden en hoe die is orftstaan, doch alvorens te ein digen, richten w«j tot dén heer Schermerhorn de vraag evenais de Bondssecrétaris hem le ze ter vergadering sielde, n.l. „Wanneer hij kan aantoonen, dat de hoefsmeden met de thans door hen te rekenen, prijzen, slechts 10 cent te veel berekenen, zagen wij gaarne die berekening door hem in dit blad vermeld, en indien die juist is zijn wij gaarne bereid dien prijs aan Ite nemen, waaruit hem tevens het! bewijs blijkt, de hoefsmeden van Alkmaar val- scheiijk beschuldigd te hebben, met uitingen waarvoor wij ons te fatsoenlijk achten die hier te plaatsen. U mijnheer de Redacteur 'dankzeggend voor de verleende plaatsruimte token ik namens de Alksaaarsche hoefsmeden allen leden van den Boadl van Smedenpatroons in Nederland. F. A. KOELMAN Nz„ Secretaris, afd. Alkmaar en Omstreken. (Wiji kunnen na lezing van het boven staande niet coLdateerec, dat wij in ons vo rig nummer een onjuist bericht gaven, maar willen inzender met genoegen gelegenheid geven zijn denkbeelden over het conflict fos- scheti de hoefsmeden en de stalhouders uit een te zetten. Red. Alkm. Crt.] Alkmsar, 29 Juni 1919. Den Well..... Heer Hoofdredacteur van cte Alkma&rsehe Courant. Mijnheer, Verzoeke beleefd Maandagavond onder staande ala „ingezonden" in uw blad te plaatsen. „KOPPEN TELLEN". Ook ik betreur hei zeer, dat het verzoek om reductie te verleeien op den gasprijs met 9 tegen 7 stemmen is afgestemd. Toch meen ik, dat Rei voor de betrokkenen niet verloren is. Waaneer toch den Raad een gelijk verzoek gedaan wordt als 1.1. Donderdag, maar men zorgt er voor, dat 't in 't laatst van Augustus verzonden wordt, zoodat het de eerste verga- de ng ia September (dus hij dra nieuwen Raad) ter tafel komt, dan ie volgens mijne metmug de aanname verzekerd. Deze raifcneering steunt op de volgende ge- da en te: De heeren v. d. Bosch en Bak zullen dan, evengoed als 1.1. Donderdag, vóór stemmen, voeg daarbij' den heer Cloeck, is drie, vier S. D. A. P-ers is zeven en twee afgescheiden So ciaal-Democraten, is negen. Negen van de ne gentien is op een na de meerderheid. Mij dunkt, dat mevr. Aukes, als Vrijz.-Dem. geen enkele reden heeft anders te stemmen dan haar partijgenooten Cloeck en Lubbe, zoodat dit de tiende stem zou zijn. Maar stel eens, dat mevr. Aukcs tegen zou stemmen, dan zul len toch zeker dé twee nieuwe R. K. arbeiders, raadsleden, de heeren Bosman en Veen, vóór stemmen. Zoodat dan in den nieuwen Raad bereikt zal worden wat nu is mislukt. M. i. zullen dan de vóórstemmers gevoegelijk kun nen besluiten aan het besluit terugwerkende kracht te verleenen. Zoo zal op déze manier voor de betrokke nen bereikt kunnen worden wat nu ver loren scheen. Wel is waar zal dan deze maan den de verhoogde prijs voorgeschoten moeten worden, maar in de gegeven omstandigheden lijkt mij dit het verstandigste middel. Hoogachtend, O. J. VERKERK. lurk t b ericii bon. ALKMAAR, 30 Juni. Ter veemarkt wa ren aangevoerd: 7 koeien en ossen 3.40 h 7.00, 20 vette kalveren 70 tot 180, per pond 1.60 tot 2.10, 23 nuchtere kal veren per stuk 30 tot 42, 80 vette scha- en per stuk 45 tot 79, 122 vette var ens per pond 1.80 lot 2.04. WARMENHUIZEN, 28 Juni 1919. Rbabarger 7.90 8. Vroege aardappelen: groote 10 12.70, drielingen 6,70 h f 8.50, kriel 1.80 2.10, alles per 100 K.G. PURMEREND, 28 Juni 1919. Op de afslagmarkt werd verhandeld: Aardappelen 2.20 2.40 per zak 25 K.G., tumboonen 1.45 1.75 per zak 15 K.G., peulen 10 12.80 per 100 pond, doperwten 9.10 11.90 per 100 pond, aardbeien 0.34 0.56 per K.G., sla 0.80 h f 2 per 100 krop, rabarber 8 a 11 per 100 bos, prei 2.20 4.40 per 100 bos. Handel vlug. ram ?.r? j, Ds 2.20 2.80 per 100 K G. BROEK OP LANGENDIJK (Langedij ker Groenteveiling.) 28 Juni '19 In de heden gehouden veilingen werd be-j taald voor: Wortelen 10.40 h f 11 per 100 K.G., id 2de soort 2 h f 3.10 per 100 K.G. Aardappelen: Schotscbe 10.20 h 14.90 Schoolmeesters 1170 h 13 40, drielin gen 5.90 7.90, kleine 2.40 2.90. Aanvoer: 15.728 K.G. wortelen, 80,583 K.G. gr. aardappelen, 11.186 K.G. drie lingen. BOVENKARSPEL „da Tuinbouw" 28 Juni. Aardappelen: groote 3.10 4.20, kleine 1.90 a 2.60. Bloemkool I 22.50 h f 30, II 15.25 h 19.75, III 7 h f 9.50. AmstenliiiiiBclio Beurs van 28 Juni 1919. Opgave van ISourtiliollaiidscJi Luudbouwcrediet. NOORDSCHARWOUDE, 28 Juni. AardappelenSchotscbe muizen 10,10 2h pCt. UpeuiiigskoeiMeu van ht'dcu Ex-dividend. Mededeelingen van Maandag 30 Juni. Oliewaarden bij opening lauw, doch liepen spoedig wat op. Culturen vast, vooral voor FL V. A. Scheepvaarten voor de Indische lij nen iets' lager. Amerika vast voor Union Pa cific. 340 I Ad vertentiën. GETROUWD: Adj. Dir. Crematorium EN I De Heer en Mevrouw BLAAUW Keggen vriendelijk dank voor de blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 30 Juni 1919. Geboren: JOH. TERHAAK. A. TERHAAK— Qwdes. Alkmaar, 29 Juni, Spoorstraat 41. Ondergeteekenden betuigen hierbij hun bartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling den I6en dezer ondervonden. J. BOS en Echtgenoote. Alkmaar, Heiderscheweg 35. JLtlC&iAJlL.UiUi ÜOUCli ÜÏAATSLEENINGEN. NEDERLAND. pCt. üblig. N.W.S. v. 10U0 1918 5 Oblig. N.W.S. van 500/1000 191? IA dito van 1Ü0O 1 Ubiig. dito Mi dito dito 3 dito dito 2R, Ned. Ind. 1915 f 1000 5 dito 1916 f 1000 5 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel.vrije kronenr. J*n.,Juli 4 RUSLAND. Ubl 1906 irs. 2500—5000 5 4 y, 4 4 4 4 4 Iwangorod Dombr. GR. 625 Nicolai bpw. es 100 Geeonsol. 1880 GR 625 Rothschild (consols) GR 625 Hope en Co. 1889»90 GR 625 üe Emissie, 1894. GR 625 TURKIJE. Bagdad Spw. le serie 1904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 Ji 30/100 5 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank, en Credlet,Instellingen. Amstordam8cho Bank t Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. Ijzer, Spoorw. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Mij. t. ExpL v. Staatssp. Obl. Fremieleenlngan. NEDERLAND. A dam Stad 1874 f 100) BELG1E. Antwerpen 1887 Prolongatie 5 5 4 y, Vorige, koers 91!/« 91 s/4 Gi'/i, >4 oil "t sU»/s 6 7 7/t 597/s 59 m* 50 931/4 931/, 909, 90 ik 221/4 211/, 421', 28W/W 28i/4 37 i/u 37 i/t 291/4 30 30 311,* 36 28 - 58 887/s 961/4 96 184 183 >'4 1841/8 1421,4 142*/b 96 96 951/8 951/4 86 86 3 107 I/s 108 681,8 69 -3 31/j Atchis. Top. S. F6 C. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A*. Erie Spw. Mfj. Gewone Aand. Kans. City Sooth. Railw. Cy. g. a dito Pref. A. Missouri Kans. te Tez. G. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pao. Comp. A South: Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pao. Railr. Cy. G. g. A. Aaaoonda Copper C. v. A. Am. Car Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marihe Cy. afg. A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mfj. A Steaua Romana Petr. Mij. A. Cnmpania Mercantil Argentina A. Cult. Mij. der Vorstenlanden A id. id. id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Runber Cult. Mfj. Aand. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli«Maatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak»Mij. Aand. vorige k,>ers IOH/4 lOVw 10 221.4 22i/s 237/8 24% 58 57 v, 10*/i 10l/s li1 Vu '17/8 108 s/8 t 2971/18 291/4 140»/4 1421/, 156 155 Vj 112 112 1286/s 130 1101/, 110 i 518/8 51'Vi8 1567/s 155 317 3151/s 729 721 98 ï/j 96 1561/, 302 306 2538/4 254 253* 253 530 535 1951/3 195 258S/4 259 240 2391/, 115 -■ 395 395 3738/a J741/4 2211', 223 .j 3395/4 184i/9 1831/4 2451/1 2481/j 2331/4 235 264 263 286S/4 285 1. 276 279 321 320 ft 260 f 52*1/, 4 f' 226 295 5001/3 Fr. BLAAUW JOH. C. OOMS QB1ETJE HA KMI AA, dochter van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3