een bediende. Vrije Turf. -1011 i-ra® Vaflados SIGARETTEN iri Gillette lesjes M. KATER ffiybert tedenHbe^ XeesdiheM, Meelpijn BIJVERDIENSTE. Illutistl liump-lUitii. TALI'S l 125.000 liU fl PRIJS PER POND 11.00. 5 H.A. Weiland, grootëTafslag jr. h. pi DE PRIESCHE Wl Dit zegt U zeker genoeg! Dagelijks VERSCH TALK'S ZasÉ Iifisiil CrnotG en kleine LÜXE REISWAGENS disponibel. eon netto wasch. Flinke jongen aankomend ,Wlnkel|ullrouw ol ilink Helsje Yoor den inmaak. .8. J.f.d.falen. door gebruik der UIERZALF. J Autoverhuurinrichting Dagmeisje, ongemeubileerde Zit- en Slaapkamer, Een HUIS TE KOOP „DE MAGNEET". DE TREINROOF Aan het Drievoudige Kek, WEET U TE KOOP aangebo den door D. de Jager, SchoollaanHeiloo. V Kapitaal en Reserven f 7,500,000 Kennismaking. DIENSTBODE tehuis gezocht JONGMENSCH J. H. Fl. MEIJER, slager, Bergen. KLermie. eenige duizenden beste Slijters rabat. K. VAN THIJN, Groot Nioowtani 34. Verlenging van den duur der Vennootschap. Uit ae hand ie koop TE3 D E lijft E N. zijn weder overal ^verkrijgbaar De Seriefilm trekt steeds meer pubilek. Door aan schaffing yaa een tekstboekje volgt U zeer gemakkelijk de Serie, ook zonder de lste Seriën ie hebben gezien. s Be rg^en 3NT--3E3I. in de Electriiohe VlrescMouwerij yan Int. Tel, 26. ;STRA'S TH A. OAM cfe Co., KANTOOR ALKMAAR, voorheen J. DE LANGE C.Jzn. CRED1ETEN, COUPONS, DEPOSITO'S, EFEECTEN. Ds aandacht wordl gevestigd op da afglfia van Blnnanlandaohe Credletbrleven, waardoor In ruim 80 plaataan in Nederland golden franoo kunnen worden Opgenomen. Hiermede vervullen wij den treurigcn plicht U kennis te geven van het overlijden van onze geliefde! Echtgenoote en Moeder AAGTJE DB TRIES, ia den ouderdotn van 49 jaren. L. BROUWER. W. BROUWER. Alkmaar, 28 Juni 1919. Snaarmanslaan 11. Net persoon, met vasten werk kring, zoekt langs dezen weg KeunUniaUtag met «en Keltje oi Weduwe. Brieven onder D 419, aan het bureau van dit klad. Bij vonnis der Arr.-Rechtbank alhier, d.d. 26 Juui .1919, ia ver- klaard In staat van fallllNsa- ment JAN LIEPTINQ Czn,, tuinder te Bakkum, gera. Castrlcum, met benoeming van den E.A Heer Mr. Dr. N. MULLER, Rechter in genoemde Rechtbank, tot Rechter commissaris en van den onderge- teekende, advocaat en procureur aan de Oudegracht No. 227 t« Alkmaar, tot Curator. Mr. D. SLUIS, Curator, Alkmaar, 28 Juni 1919, GEVRAAGD te Amsterdam, v. Breestra&t 158, I tegen 1 Aug. v. g.f.'v. Loan f209, Wasch vrij. Gevraagd voor direct een flink niet beneden 16 jaar. Mevr. DE VRIES, Van Everdingenstraat 11. 1 *v -- Eangttstraat Oi», ALKMAAR, wordt govraagd een flinke voor den dag of dag en nacht, hoog loon. GEVRAAGD Adres te bevragen bur. v. d. blad. Tegen advertaatiakoatcn dezer een goed voor een Reel best waakhondje van ruim 1 jaar oud. Br, bureau van dit blad onder letter B 417. Ten [kantore der NQORDHQL- LANDSCHB BANK te ALKMAAR kaH een flink geplaatst worden. Brieven kantore LANGESTRAAT 74. De Nationale Bankvereeniging, vraagt voor de afdeeling „GROENTEN- VEILING" voor tUdeljgk Sollicitatie alleen schriftelijk. gevraagd. gevraagd bij W. N1DERKOORN, Schoutenstraat. gevraagd, aanvangsioon f 5. Eenige kennis van 't vak, loon naar bekwaamheid. Aanmelding bij firma JUNG ft DE GROOT, vh. Otto de Waal, Verdronkenoord 103. UEVRAAGD om te worden opgeleid. W. G. E. VALK, Houtiil. BIEDT Zien AAN lo ALK MAAR godurende do Kormli IEMAND met GITAAR en MONDORGEL-MI7EIEK. Br. Middenstraat No. 26, Helder. Offerte gevraagd van dlverao ■oorten kaas t»U groot# par ty©", e. I. f. La H&vre. Contante betaling door bankiers tegen ver- schepings documenten. Br. lett, K. M. K. aan NIJgh ft v. Ditmar's Alg. Adv,-Bur., Haag. EEN DAME Vraagt met volledig pension. Brieven onder no. C 418, bur. v. d. blad. TE KOOP een zoo goed ala nieuwe KINDERWAGEN. OUDEORACHT 16. TE ;KOOP ivoor f *3800 in ds v. d. Woudestraat. Te bevragen bi] J. KAAL, v. d. Woudestraat 83. J U L S te aan vaarden. bij O. DE VRIES te Oterleek Korte AANMAAK en BRAND TURF (gem tng) f 0.80 pe' honderd stuks, afgehaald aan de schuit, liggende Turf markt (LImmerhoek). itW Met afhalen kan geschieden 's morgens van 8 tot 12 en 'a mid dags van half twee tot half zei. Fleaaoheu en ledige J»m> potjes met schroefdeksel te koop bij BUITENGEWONE ALGEM. VERG. van AANDEELHOU DERS op DINSDAG 15 JULI a.s., des voormiddags te elf uur, ten kantore der Maat schappij, H o f s t r a a 117 te 's-GRAVENHAGE. Pant ven behandeling Aandeelen kunnen tot V r ij d a g 11 Juli a.s, worden gedeponeerd te 's-Gravenhage, Hofstraat 17, te Amsterdam bij de Heeren DUN- LOP en Co. en te Alkmaaribij het Noord-Hollandsch Landbouwcre diet. De DIRECTEUR. 's-Qravenhage, 30 Juni 1019. on alleen to bevragen ten luynen kantore. Een flink CAFÉ met uitspan ning, gewaarborgde vetgunning met volledigen inventaris en Hinken ruimen stai, dicht bij de markt en kanaal, het café is ook afzonderlijk te koop en Is voor veel uitbreiding vatbaar en door zijn groote ruimte voor vele andere doeleindes ge schikt, aanvaarding direct. Een flinke ruime STAL voor koelen en paarden en groote hooi- berging, met, inoole BOVENWO NING,, spoedig te aanvaarden, staand Lindegracht, Alkmaar. Flink BURGERWOONHUIS met TUIN,, groot circa 600 vlerk, M., Stationsweg bij het spoor Hei- loo, direct ,te aanvaarden, f 3300, vrij op naam. Hypotheek beschik baar en .voórta twee MEERENHUI- ZEN, Spoorstraat, leeg, direet te aanvaarden, HEEKENHUIS, Schar- loo, Augustus te aanvaarden, twee HEEREnHUIZEN Metiusstraat BOERDERIJ met 2 H.A, WEI LAND, Alkmaar, dit «et te aan vaarden. VILLA te Bergen, direct te aan vaarden, .mooi rustig gelegen, en voorts verschillende perceelen, waaronder nog HEER1MHU1S bjj Meiloërpoort, spoedig te aanvaar den. SIGARENWINKEL hoekhuis aldaar, en drie PERuËELEN, Sin gel, aldaar. Inlichtingen lederen werkdag met op Zondag, bij A. v. PIEPEN, Makelaar, Spoorstraat £3, Alkmaar, teiaf. 874. wegens verandering, eeu flink nieuw huis, schuur en erf en pl.m. T nreu Tula, gelegen aan den Rljktatraatwef. Dadelijk te aanvaarden. Te zien en te bevragen bij M. NIEROP, Limmen. weaer verkrijgbaar: de uitmuntende, heerlijke f 1, per 5 ons. Bericht aan. H. H. Rookors ONTTiKGEH de bekende f 12.1^0 por doz. f 1.50 U.V GABA-ÖAZEL (FILIAAL HILVERSUM) Een LEVENSVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ met af- dealing Volksverzekering vraagt voor Alkmaar een per soon met vaste positie, maar die eenfgen tijd beschik baar heeft, om tegen een flinke toelage per week werk zaam ta zijn. Brieven met volledige inlichtingen onder E 420 bureau dezer courant. Langestraaf t.o. Stadhuis. ft ff T«veiitt eeu prachtig by programma, w. O. ENZ. ENZ. ENZ. ENZ. ENZ, op bet oogenblilc verkrijgbaar is? Wilt U dan even nota nemen van de volgende adressen s In ALKMAAR: bniteu ALRMAAK Mej. de Wed. PRONK, Ridderstr. Dea H«er HAYTEMA, Hoogstr. Firma ALBERT HEIjN, Faidsea. Den Heer SCMOUTEN, Voormeer. van 't HQFF, Zeglis. GEERD1NO, Uitsnb.str. SMAN, Baanpad. Oebr. STOKMAN, N.P, Laaa. Den Heer KREB* Liadela&n. VERHOEF, Steeweg. HOEK, Omval. BRUIN, Stiaarraaaelaau. b ERIKS Stuartstrcat. De vurigste spenen radicaal genezen Verkrijgbaar bij Jan de Vries, Luttik Oudorp-Zaadmarkt, Alkmaar. DIT ZUIVER GESMOL TEN RUNDVET, ON DER VOORTDURENDE CONTR6LE VAN Dr. VAN HAMEL, ROOS EN HARMENS, DE PRIESCHE WINKEL Hoogstr. 10. Tel. 034. TE HUUIR*GEVRAAGD met recht van koop in de omgeving van Alkmaar tegan najaar 1010, geachlkt voor TUINDERIJ, aan weg en water. Br. fr. met volledige opgaaf van ligging, prijs, enz., onder letter L. U. aan A F1SSCHER, Boekhandel, Utreeht. 99 volledige voeding voor lijders aan suikerziekte. Vraagt Inlichtingen bij onze Vertegenwoordigster i Firma H: HAIJTEMA Pz.f HOOGSTRAAT B 10. ALKMAAR Dorpstraat 147, BOIDTLHUSH. Wlaaaper 3 oma f 1.80 BiefstukI m f 1.60 ■anf of Lende 8 1.50 Rólladi f 1.45 Extra fijne Lappan 5 f 1.40 Lappen, Oahabt en Peulet p. pd. f 1.25 SALFITLEZSOn. Oesters, Biefstuk of Blinde Vinken per 5 ons f 1.40 Fricandeau of Schijf 5 Lappea,5 Cdiakt en Peulet 5 f 1.30 f 1.2b f 1.29 LAMNV 1.EK4SM vanuf 1 1. - par S #aa. VABKBiaVLZESOH. Filet of Beuf Lappen Carbonadt Gehakt of Saudjefaa Gedraaid Spek per 5 ons i 1.60 5 1.55 5 f 1.50 5 f 1.40 5 f 1.40 Alle soorten VUIS TLBKICflWABEH, machinaal uitgesneden. Beleefd aanbeve end. gM1 Op YOraeek|werdl dageiyks geboord en boaoigd. H HAUTEMM P* MOOC.STK 1b T«!.éJ4 »n 30 ct. per pakje van Wij zijn koooers v-»n groote partijen Draad nagels (Alleen soïircnte nummers.) Offerten met uitvoerige prijsopgave enz. aan CoutiuaiidllHire H»a4eb»«uoo»ts«!ia|i v/b. 1». VEfiA, Cornelis Trooststraat 39—47, Amster dam. Telefoon Zuid 6012 (2 lijnen) en 6017. Telegram-adres: D. VEOA Amsterdam. Den Heer C. BEERSE, St. Pancras. VAN GltSEN, Oudorp RAMP, Heiloo. GRAAF, Schoorl. J. KALIS, de Rijp. KOT, de Rijp. BALDER, Limraen. De Wed. PRINS, Bargen. m DIJKERS, Bergen. s BAKKER, Langereia. LANGEN DIJK. Langtrtis ROOS, Bergen a. Zee. DISSEL, Koedijk. UITVERKOOP 20 kotfit|g. In dk dezer winkels is VALK'» TafelbesehiiU ite« •cb rorkrUgbaor, behalve nog in de ZEVEN eigen Filialen. Voor het ondernemen van V»c»atl«r®tsaw ;»er Snlo wende men zich tot de v/h Chef-Chaffeur HAARSMA VAN OUCOOF Goaohoold pertoued. Bokondbold uiet alle w©gÖE ia Koderl^-o M i Hfiuiiiieiide Cowboy-film aden. Hobitterende HporltllMi. Telefoon SS4. W D. I. LBVERT, HoJlnwelIer Mien< 12 Aiknuer.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4