DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. i) m;s dag Niet te koop. No. 152 Honderd ecu en twintigste Jaargang. li) 19 1 JULI. Cuitenlandsch overzicht. FEUILLETON. Abonnomentsprijs bi) vooruitbetaling per 3 maanden I 1,65, Iranoo per post f 1,90. Bewijsnummers 5 ct. Advertentieprijs 15 et. per regel, grooisre letter» "aar plaatsruimte Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam 6 9, Taiei 3. Wij meldden reeds, dat de blokkade zal voortduren tot na de ratificatie van liet vre desverdrag, maar de geallieerden zijn, naar uit Parijs wordt gemeld, zoo welwillend om de blokkade op te heffen zoo gauw zij. offi cieel bericht zullen hebben ontvangen van de volledige ratificatie langs regelmatigen weg van het vredestractaat aoor de Duitsche re publiek. Het is dus wel te verwachten, dat de Duit sche Nationale Vergadering niet zoo spoedig uiteen zal gaan, maar dat men dit parlement eerst nog even het vredesverdrag zal laten ratlficeeren, waardoor de blokkade kan op geheven worden. Het verdrag wordt In zijn geheel van kracht zoodra het door Duitschland eener- zijds en door de andere groote mogendheden anderzijds geratificeerd is. De geallieerde parlementen zullen het er op toeleggen, het vredestractaat Zaterdag reeds te bekrachtigen. De socialistische federale raad voor de Seine heeft eenstemmig besloten, dat de af gevaardigden van de socialistische partij te gen het vredestractaat moeten stemmen. ,Uit Parijs wordt gemeld, dat Clemenceau onder toejuichingen het wetsontwerp voor de ratificatie van het vredesverdrag reeds inge diend heeft. Het werk der vredesdelegatie zal voortaan worden geleid door een raad van vijf, waar van deel zullen uitmaken Clemenceau, Lan sing, Balfour, Tittóni en Makino. Met het beëindigen van de spoorwegsta king in Duitschland gaat het nog niet zoo vlot als oorspronkelijk wel' gemeend was. Zondagmorgen verklaarde een vergadering van spoorwegarbeiders en beambten zich met groote meerderheid voor hervatting van het werk. De ontvangst bij den minister van een grobt deel der beambten leidde tot volledige overeenstemming. De voorzitter van den bestuurdersbond verklaarde uitdrukkelijk, dat de beambten op het platte land zich van de stéden zouden afscheiden als deze. er bij zou den blijven om te staken. Dé minister beloof de zijnerzijds dat hij den minister van 's rijks weerbaarheid verzoeken zou om dadelijk zijn stakiugsverbod in te trekken. Men verklaarde vervolgens gistermorgen het werk te willen hervatten, maar bij een tweede onderhoud deelden de vertegenwoor digers van d? besturen en afzonderlijke verte genwoordigers van de Berlijners mede, dat het opnieuw optreden van den onafhankelij- ken socialist Paul Hoffmann nieuwe onrust onder de arbeiders gewekt had. Gisteren werd uit Berlijn gemeld, dat de spoorwegstaking nog niet van beteekenis ver anderd is en1 dat het verkeer nog voor het grootste deel stil stond, ondanks de ophef fing- van het stakingsbcsluit. De stakingsmoeilijkheden zijn voor Berlijn nog niet geëindigd en een nieuwe verkeers stremming dreigt, daar het personeel van de tram en van den viaduct- en ondergrond- «clien spoorweg besloot om met ingang van heden het werk neer te leggen. Tegelijkertijd dreigt een staking van de werklieden bij de electrische centrales. Dat ziet er niet naar uit of dc Duitsche re geering het na de onderteekening van het vre destractaat gemakkelijk zal krijgen. Slechts het opheffen der blokkade en daar door vermeerdering van den voedselvoorraad zal dc rust in vele kringen doen wederkee- ren. I 26) „Heelemaal verkeerd," zei hij. „Zou ik u niet een wanhopig druk man nomen." „Niet?" vroeg hij met een opgewekten lach. „Bij voorbeeld vandaag?" „Drie regels", zei hij plechtig, „drie re gels". „Voor een buitenstaander klinkt dat niet overweldigend." „Om de tweede verdieping van het Insti- stuut, dat uw vader zoo edelmoedig laat bou wen,," zei hij, „loopt een rij kleine gebeeld houwde rosetten, die er op dien afstand zoo mooi en teer uitzien als primula's. Een half dozijn stooten met 'een beitel, zou men zeg gen een kleinigheid. Ja, maar voor die half dozijn stooten met den beitel zijn groote palen en ruwe planken noodlg en buizen en diepe fondamenten en massa's kalk en onhan dige werklieden en vleesch en bier." „Nu, dat gaat me te ver," zei ze onver schillig. intusschen heeft de regen opgehou denia, U mag met me meegaan, als- het u niet kan schelen langs een omweg naar huis ,te gaan." Achter de kaap werden de rotsen hooger en woester, en eindigden in een reeks toppen. De verst zichtbare eindigde in een gebroken rif. „Hoe heet die top?" vroeg hij. „Dat is Tregiffian „O," zei hij, en aan zijn gezicht zag zij, dat hij op de noogte was van het onaangena me, dat aan die naam verbonden was voor haar. „Ik ben juist teruggekomen van de Tregi fian-boerdefij," zei Bij. „Ik wilde eenige bi zonderheden weten omtrent het huisje op de heide, Ik sprak den jongen Jelbart en hij ver- De ratificatie van het vredesverdrag zal in de Nationale Vergadering dan ook met lang op zich laten wachten. Te Breslau, waar de verscherpte staat van beleg afgekondigd is, kwam het tot ernstige ongeregeldheden. In Bromberg werden .Poolsche betoogin gen gehouden, die eveneens een ernstig ka rakter aannamen. KORTE BERICHTEN. Clemenceau bedt aan Paderewski een verdrag tusschen Duitschland m Polen doen toekomen ter onderteekening. Het re gelt de waarborgen voor burgerschap in de gebieden die aan Polen worden toegevoegd, w.o. ook de Jodenhescherming. Verder be vat het économische bepalingen en facilitei ten voor den handel twsscheu Poiea en de geallieerden. Polen moet een deel van de Russische verplichtingen overnemen. Een speciale commissie zal opstellen. biervoor bepalingen De Panische editie van de Chicago Tribune meldt dat er te Brest ernstige bot singen zijn voorgekomen tusschen Fransche marinetroepen en Amerikaanse/ie matrozen. Er zijn vele gewonden. De correspondent voegt er aan toe: Toen Ik Brest verliet werd de Amerikaansche militaire politie door de menigte met sternen geworpen, Zjj vuurden in de lucht, Gisteravond laat demonstreerde de menigte voor hotels en huizen waar zij meenden dat Amerikanen woonden. De oor zaak van deze gebeurtenissen is onbekend, Te Chorlty Wood is een gehuwd paar onmiddellijk na de trouw in de kerk, een tochtje met een vliegmachine begonnen, al dus zijn honeymoon aanvangende. Bruid noch bruidegom hadden zich daarvoor een speciaal costuum aangeschaft- Zij hebben bijna 2% uur gevlogen. Aldus lezen wij in de Daily Chronicle. Lloyd George viel in het Lagerhuis een bijzonder geestdriftig ovatie ten deel; hij zal Donderdag nadere verklaringen om trent het verdrag afleggen. In de nabijheid vip de plaats Waar de Titanic is gezonken, zyn weer groote ijsber gen gesignaleerd. Clémenceau verklaarde dat de Entente bereid is nadere onderhandelingen te voeren over de schikking van Rijnland. Te Weenta is een groote protestverga dering gehouden tegen de jodenvervolgingen in Polen en Oekraine. De geallieerden zullen de Duitsche krijgsgevangenen pas terugzenden wanneer Duitschland het vredesverdrag bekrachtigd heeft. - In Montenegro is een opstandige be weging ontstaan tegen hei Servische be stuur. i De Pruisische regeering ftreigt 'met represaille-maatregelen wegens het internee ren van Duitschers in Polen. Te Praag worden voorbereidende maatregelen getroffen om den Amerikaan- schen onafhankelijkheidsdag feestelijk te vieren. Won Haniel heeft Versailles verlaten. De macht in hamburg is in handen van Von Lettow-Vorbeck, De Lellandsche troepen trekken voor een aanval der Esten op Riga terug. Hongarije verklaarde het Slawaaksche gebied te zullen ontruimen. De Turksche delegatie zal voorloopig Parijs verlaten. De Amerikaansche kolonel house zal waarschijnlijk de Ver. Staten in den volken bond te Oenève vertegenwoordigen. telde me, dat dr. Kenwyn de bezittingen ge kocht had, zoodat, als ik het huisje wil hu ren, ik naar hem moet gaan." „Waarom *ter wereld wilt u daar heen gaan?" vroeg zij, hem Verwonderd aanzien de, „is u niet naar uw zin in Porth Enys?" „Óch een gril van me. Ik verteer meer geld dan waarvan ik de waarde krijg. O, niet in stoffelijke dingen, juffrouw Rowe is een ju weel maar op andere manieren: Ik vind het dwaas niet te krijgen, wat je geld waard is. Maar misschien zal ik in 't geheel niet ver huizen." „Het is afschuwelijk," zei ze treurig, „dat men door ruzie het land krijgt aan plaatsen, waarvan men hield. Ik hield altijd veel van Tregiffian, en nu haat ik het." „Ik begreep van den jongen Jellbart, dat er eenige onaangenaamheid geweest was." „O, u heeft er alles van gehoord," zei ze, en hij begreap, dat zij zijn meening wilde hoo- ren. „Ik houd van Kenwyn" zei hij, „maar mij dunkt, dat hij anders had kunnen handelen." „Het is te laat, om dat nu te bespreken." „Het brengt u wel in moeilijkheden." „Ja," zei ze, „ik ben niet gemaakt om op eierschalen te loopen." „Neen, dat is zoo," zei hij, met een lachen den blik op haar. „Natuurlijk," ging ze voort, „staat 'degefte, die er voor mij het meast op aankomt, Dora Kenwyn, er'geheel buiten." „Als men zich eenmaal aan voorwaarden onderworpen heeft, heeft iedereen er mee te maken," zei hij ecnigszins bitter. „Dat is de onbillijkheid van de geheele zaak, voor zoover als zij u betreft." „Ik heb verplichting aan mijn vader." e hij half van harte toe. Dezer dagen ontving men in Zweden weder voor het eerst een post (uitsluitend pakketten) die niet door Engeland was ge censureerd. De nog achtergebleven leden der Duit sche delegatie hebben Parijs verlaten. De slaking in de Fransche metaalin dustrie is geëindigd, zonder dat de eischea der arbeiders zijn ingewilligd Van Oekrajiencbe zijde wordt mel ding gemaakt vau een overeenkomst tusschen de Polen en de bolsjewikl. Ernstige aardschokken zijn gevoeld in Florence, Piaa en Venetië. iiiüiipüiüiid. Staten Generaal. TWEEDE KAMER. BESCHIKBAARSTELLING VAN LEVENSMIDDELEN. Verschenen is de Memorie van Antwoord betreffende het wetsontwerp tot aanvulling en verhooging van het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1919. Met de opvatting der leden die het niet eens bleken met het betoog van den minister van landbouw omtrent de wenscheljjkheid tot beperking der regeeringsbemoeienis met de levnsmidadenvoorzieaing, kan de minister zich ia het algemeen niet vereenigen. Wel ia waar is ook hij van meening, dat de toestan den hlans nog allerminst normaal maar toch acht hij net een omiskebaar feit, dat het proces van terugkeer naar normale toestan den snel eg krachtig voortwerkt, Een blijvende bemoeiing met de levensmid delenvoorziening, door eenige leden een eisch, van goed Staatsbeleid genoemd^ ligt niet in het voornemen der minister. Verder wordt o.m, medegedeeld, dat de noo- dige maatregelen tot de bevordering van het totstandkomen der plannen tot verbetering der afwatering met kracht worden voorbe reid. Het verzamelen van belangrijke hoeveelhe den faecaliën in groote gemeenten stuit af op het bezwaar dat in de meeste gemeenten de reinigingsdienst op die verzameling niet is ingericht. Dat in de huidige omstandigheden uitvoer regelingen nog niet kunnen worden gemist, aait de minister vau zelfsprekend. Een zeer groote voorzichtigheid is uit den aard der zaak daarbiji geboden. In het algemeen merkt de minister op, dat de landbouwproducten niet door uitvoerregelingen in een bepaalde richting moet worden gedreven, doch dat de landbouwer vrij moet zijn om artikelen te ver bouwen, die de voordeeligste uitkomsten belo ven, Op de mogelijkheid dat de oorlogsjaren zouden worden gevolgd door een crisis in den landbouw is de minister bedacht, hetgeen mo ge blijken uit de benoeming cener economi sche land- en tuinbouwcommissie. Bij de intrekking der garantieprijzen voor enkele gewassen werd de regeering door an- „Ja," stemde hij isschlen hecht u niet aan verplichtin gen „O ja wel, er zijn verplichtingen, die iemand veredelen maar er zijn oo kverplichtingen, die dere motieven geleid, dan door het feit, dat de kunstmeststoffen goedkooper waren gewor den dan waarop hij de vaststelling dezer prij zen gerekend was. De bezwaren tegen de intrekking der ga rantieprijzen van erwten en boonea kan de minister dan ook niet deelen. Verder behandelt de ministre nog enkele in het Voorloopig Verslag te berde gebrachte bijzondere punten. We ontleenen hieraan, dat de minister last heeft gegeven zoo spoedig mogelijk grondstof fen voor een andere samenstelling van het on- gebuilde meel te zenden. Vertrouwd mag wor- van beide zijden vernederen. Bijvoorbeeld, tk heb mannen gekend en ook vrouwen die hun vrienden moesten opgeven, als zij trouw den. Als dat oegegeven werd, als de man of vrouw zei zelfs stilzwijgend je moet kie zen tusschen die en die en mij, dat zou in or de zijn, omdat van iets afstand doen nog nooit iemand kwaad heeft gedaan. Maar de verne dering begint, wanneer de vriendschap voor- waai delijk wordt toegestaan. Goede hemel!" geen koninkrijk „Dat is eigenlijk niet hetzelfde," zei ze voortgaande, „een huwelijk is een kwestie van keuze, maar men kiest zijn ouders niet." „Het heeft dezelfde gevolgen," hield hij vol, „het besluit moest openhartig een zaak van genegenheid ziin en niet van redeneering of voorzichtigheid." Terwijl zij de helling opliepen, wilde hij, dat hij durfde zeggen. „Üu vader is bang, uw liefde voor hem op de proef te stellen, minder ter wille van zich zelf, dan om het geen er aan vast zit. U is niet alleen zijn dochter, maar de erfgename van Trevose. De plaats is aan u verbonden." Wat hij zei, toen zij den t opvan de rots bereikten, en een weg insloegen, die naar de stad terugvoerde, was: „Deze geheele bezitting zpl u toebehooren, niet waar?" Door zijn toon getroffen, keek zij' hem aan en zei: „Ja, maar daarom behoeft u me niet te verachten." „Dat doe ik niet," zei hij, „zoo lang u het bezit." „Wat bedoelt u?" „Dat het u niet bezit." Zij schrikte terug van de bijna onbeschaam de waarheid van ae opmerking, en liep eeni- gen tijd zwijgend verder, als wilde ze haar ziel er voor sluiten. Maydenstone was ook niet op zijn gemak, maar verontschuldigde zich tot volstrekt niet, alsof hij wel inzagt da, den, dat het brulnbrood dus binnenkort niet te wenschen zal overlaten. Voor het volgende seizoen is het de bedoe ling dat ieder de gelegenheid zal hebben in liet najaar aardappelen op te slaan. Tegen 1 November zal dan een inventarisatie plaats hebben. Dan zal gevraagd worden of de landbouwer zijn aardappelen zal wenschen over te dragen aan den Staat, dan wel of hij die zelf zal wenschen te behouden. Te verwachten is dait na de inwerkingtre den der wet op de rijksvleeschkeuring, de on belemmerde vleeschhandel een gunstigen in vloed zal oefenen op de vleeschprijzen. De uitvoer van schoeisel en manufacturen is zoo klein, dat van nadeellge invloed op den binnenlandschen prijs geen sprake zijn kan. Mochten zich nadeelige verschijnselen voor doen, dan zal onmiddellijk een verandering van gedragslijn overwogen worden. De voorziening met brandstoffen in den aanstaanden winter zal naar de meening des Ministers een aanmerkelijk gunstiger verloop hebben dan het vorig seizoen. De aanvoer uit België is de laatste twee maanden zeer groot geweest, die uit Duitschland en Engeland is gering. Uit Amerika wordt zooveel aange voerd, als In verband met de nog steeds peikte scheepsruimte mogelijk is. De binnen- landsche productie zal gelijk zijn aan die van het vorigjaar. Bruinkolen zijn voldoende aan wezig. De turfproductie is zeer groot ge weest, vandaar dan ook dat zonder bezwaar de tun vanaf 1 Jluli ongerantsoeneerd te ver krijgen zal zijn. Het ligt niet in het voorne men ten aanzien van den brandhouthandel maatregelen te nemen. REGEERINGSBLOEM en -MEEL. De minister van landbouw heeft onder in trekking zijner beschikking, van 23 Mei j.l. bepaald, dat met 3 Juli zal worden verstaan: onder regeeringsbloem: een mengsel van 50 pet. Amerikaansche bloem en 50 pet. bloem, verkregen door uitmaling op 76 pet. van een mengsel van 84 pet. buitenlandsche tarwe en 16 pet. inlandsche tarwe; onder regeeringsmeeleen mengsel van 75 pet. buitenlandsche tarwe, 15 pet. maïsmeel tn 10 pet. gedroogde appelen. STEUNREGELING LICHTING 1918. Naar wij vernemen heeft de regeering be sloten voor de dienstplichtigen van de lich ting 1918, die op 1 Augustus en waarschijn lijk op 1 October a.s. met verlof zullen ver trekken, een steunregeling te treffen. Bekend making van deze regeling is binnenkort te verwachten. DE KEIZER-KWESTIE. Naar Reuter d.d. 30 Juni uit Londen seint, vroeg Bottomley in het Lagerhuis of er maatregelen waren genomen in samenwer king met de Nederlandsche autoriteiten om de ontsnapping van den ex-keizer te voorkomen. Harmsworth antwoordde: „De geallieerde tegeeringen hebben door middel van haar vertegenwoordigers in Den Haag de Neder landsche regeering gewezen op de noodzake lijkheid de gepaste stappen te doen, teneinde het vertrek van den ex-keizer uit Nederland te voorkomen. In antwoord op een nieuwe vraag deelde Hafmsworth mede, dat onderhandelingen met de Nederlandsche regeering over de uitle- veling van den ex-keizer waren geopend. Men seint aan het Hbld. uit Amerongen: Er gaan geruchten in Amerongen, dat de ex-keizer zal vertrekken. Er is een ongewone stemming op het kasteel. Naar „Het Vaderland" verneemt is hiervan ter bevoegder plaatse niets bekend. hij zich een vrijheid in het spreken veroor loofd had, maar niet wilde toegeven, dat, het geen hij gezegd had, niet waar was. Het ove- rieg van den weg spraken zij druk over de omgeving. Nadat zij afscheid hadden genomen, be dacht Esther, dat als Maydenstone het huisje te Tregiffian huurde van Kenwyn, hij volgens het gevoelen van haar vader voor goed bij zijn vijanden zou behooren. Zij vroeg zich af, of hij daaraan gedacht had. Had hij dit niet, dan moest hij; er op gewezen worden. Zij wilde teruggaan, ze deed zelfs een paar stap pen terug, voordat zij de dwaasheid van haar daad inzag. „Bah, wat is dit alles klein!" mompelde zij ongeduldig. HOOFDSTUK X. De Rösewame'8 zaten nog aan het ontbijt, toen Herbert Trevelyan langs het raam reed. Rosewarne sprong van zijn stoel op met een „h!" van tevredenheid, en ging naar de ves tibule met zijn servet in de hand. Mevrouw Rosewarne keek op de klok en toen naar Esther, maar Esther zei „ik denk, dat hij gisterenavond is gekomen," zonder verlegenheid, ofschoon ze er oprecht blij uit zag. Door de open deur hoorden zij Rosewar- ne's hartelijke begroeting en Herbert's kalm antwoord, en na een paar minuten kwamen de twee mannen de kamer in, Rosewarne met zijn hand op den schouder van zijn neef. Her- bert was een ernstig, knap jongmensch van middelbare lengte, mdt zeer kleine handen en voeten. Zijn voorkomen van netheid bereikte zijn toppunt in de goudvulling van zijn witte tanden. Zijn peinzende gezichtsuitdrukking maakte, dat hij er niet levendig uit zag. Op den leeftijd van dertig jaar was hij al een beetje kaal. Hij kwam glimlachend binnen, alsof hij zeker van Zijn welkom was, kuste zijn tante en gaf Esther de hand. Hij vergiste zich NED. VERF.ENIGING VAN SPOORWEGPERSONEEL. Het voorstel van het hoofdbestuur: contri butieheffing van 0.14 minimum met 2 cent per week opklimmende voor elke 2 week loon, werd, zooals wij reeds meldden,, in het congres van bovengenoemde vereeniging aangenomen. Het hoofdbestuur deed toezeg ging; dat voor wegwachteressen en werk vrouwen de minimum-contributie 10 cent zal zijn Het voorstel van het hoofdbestuur inzake de vorming van een ondersteuningsfonds werd eveneens aangenomen. In de Maandag voortgezette vergadering werden de besprekingen betreffende wijzigin gen van huishoudelijke aangelegenheden voortgezet. Het hoofdbestuur stelde voor over te gaan tot opheffing van de vakgroepen in den huidigen vorm, omdat de directies der spoorwegen alle verzoeken en dergelijke willen doen loopen over het hoofdbestuur en niet meer over ae vakgroepen. De vakgroepen zullen administratief blijven bestaan en nu en dan bijeengeroepen worden door het hoofdbestuur. De vergadering verzette zich in den begin ne tegen deze opheffing. Het hoofdbestuur nam een voorstel over om het systeem van bondsraden te overwegen om al'le categorieën van leden daarin te doen vertegenwoordigen. De door het hoofdbe stuur voorgestelde wijzigingen werden daar op aangenomen. Het hoofdbestuur werd gemachtigd zoodra dit noodzakelijk blijkt den zetel van de veree niging van Amsterdam naar Utrecht te doen overplaatsen. Besloten werd tot de benoeming van drie vereenigingsambtenaren. Het bestuur verklaarde zich tegen het aan stellen van bezoldigde propagandisten en districtsbestuurders. Het hoofdbestuur stelde vobr, het salaris voor de vereenigingsambte naren te bepalen op 1800 tot 3000; Den Haag stelde voor 2400 tot 3000. Verschillende sprekers bepleitten de aan stelling van propagandisten, vooral voor het Zuiden. Aangenomen werd het voorstel om het hoofdbestuur op*te dragen over te gaan tot benoeming van een bezoldigd voorzitter. Tot voorzitter werd daarna benoemd de heer Moltmaker, de eenige^ candidaat. Het salaris van de vereenigingsambte naren werd bepaald op 2000 tot 3000. Het voorstel om districtsbestuurders aan te stellen, werd verworpen. Na een uitvoerige discussie werd aangenomen een voorstel-Til- burg, om voor het Zuiden een propagandist aan te stellen. Tot vereenigingsambtenaren werden met den voorzitter benoemd de hee- ren L. W.Peterse, hoofdbestuurslid, en Ver- wer, hoofdambtenaar op het bondsbureau. In verband met een mededeeling van Den Haag werd besloten, in de statuten een wijzi ging op te nemen, die het mogelijk maakt dat trampersoneel, als het in gemeentedienst over gaat, in de organisatie kan blijven. De voorzitter, reeds tot bezoldigd vereeni- gingsambtenaar benoemd, werd bij acclama tie herkozen, evenals de aftredende bestuurs- leden Nathans, van Delft, Joustra, Peterse, van Hinte Lousberg en Braambeek. In de be staande vacature werd bij: acclamatie gekozen de heer Verwer, te Amsterdam. Tot voorziter van vakgroep 6 werd benoemd] de heer Kruisinga te Nijmegen. Als plaats voor de volgende algemeene vergadering werd Amsterdam aangewezen. Tot voorzitter van vakgroep 3 werd gekozen de heer van Veen te Leeuwarden', tot voorzitter van vakgroep 9 niet in de veronderstelling, dat de beide da mes blij waren hem te zien, want hij bewees haar den onschatbaren dienst, te doen alsof zij 't volkomen met elkander eens waren. Hij had de uitwerking van een vredestichter, doordat hij geen geschil scheen te merken, en altijd, als hij kwam, scheen iedereen vroolij- ker Ite worden en de raderen van het leven schenen ten minste beter te loopen. Voordat hij ging zitten, vroeg hij naar Kitty en den ouden heer Rosewarne. Hij vertoonde de zon derlinge tegenstelling van vlugge bewegingen met langzaam spreken, hij vormde zijn zinnen met zorg en Jiaa een neiging voor lange woor den. Als hij een minder geschikte uitdrukking gebruikte, verbeterde hij die onmiddellijk. „Je wilt zeker wel een kop koffie hebben?" vroeg mevrouw Rosewarne. „Heel graag", zei hij, terwijl hij naast Est her ging zitten; „ik heb al ontbeten, maar een kop koffie zal na mijn rit zeer welkom zijn." Rosewarne keek hem bewonderend aan. Herbert Trevelyan had dat uiterlijk van hoo- ge afkomst, dat zijn moeder door overdrij ving belachelijk maakte, en dat bij zijn vader door luiheid en laksheid was uitgewischt. Nie mand dan Rosewarne zelf wist beter wat hem ontbrak, en wat hij niet kon hopen, ooit te verkrijgen, maar terwijl zijn ouders, ondanks den besten wil van de wereld, altijd aan hun afkoihst deden denken, moedigde Herbert bij Rosewarne achting van zich zelf aan, door hem met gemakkelijke vertrouwelijkheid te be handelen. „De reden van mijn zeer vroeg bezoek", zei Herbert, zidh tot Esther wendende, „was de hoop, dat je op dezen prachtigen morgen met mij zoudt willen gaan rijden." „Goed, zei Rosewarne voor haar antwoor dende; „ik zal de merrie dadelijk laten voor komen." Hij stónd op en belde. (Wordt vervolgcL) ALKMAARSCHE „M

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1