^ységst^kw tegin eeftr- Overgang naar de Landweer. ukwartiermgslijst Geiueugti jSieuws. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene ken nis, dat in het Gemeenteblad No. 639 is opge nomen bri bssluU ."e., RLad dier gemeen te tü ~>2 T*.:l cv 12 j li, J&fn&Sj m vtsk* 9ftèZi&ó -V**"* KIHO ^AN' DE WÖONÖELEGEN- uTrin wleke verordening, heden afgekondigd, gedu rende drie ma and en ter gemeente-secre tarie tendering is nedergelegd en aldaar te gen betaling van 0.05 in afdruk is verkrijgt baar gesteld. Alkmaar, 2 Juli 1910*. Burgemeester en Wethouders voornoemd, G. RIPP'NG, Voorzitter. DON'ATH, Secretaris. Dc BURGEMEESTER van ALKMAAR brengt ter kennis vaA de MILITIEPLICHTI- GEN der lichting 1913 en oudere lichtingen, die ook in normale tijdsomstandigheden op 1 Augustus 1919 naar de Landweer zouden overgaan, en in het genot van GROOT VER LOF zijn gesteld, dat zij hunne ZAKBOEK JES ftisschen 1 en 30 AUGUSTUS a.s., ter gemeentesecretarie alhier behooren IN TE LEVEREN. Alkmaar, dec 1 jMi 1919. De Burgemeester voornoemd, G. RIPPING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ALKMAAR brengen ter algemeene ken nis dat, overeenkomstig art. 17 der Wet van 14 September 1866, Sfcbl. 138, door hen is herzien de lijst, bevattende de namen der in woners die in aar.mei king komen voor het verleenen van INKWARTIER! Nü en onder houd van iMILITAIREN en PAARDEN, welke lijst ter inzage voor een ieder ia neder gelegd ter gemeentesecretarie gedurende 14 DAGEN na heden. 'Bezwaren tegen die lijst kunnen schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders werden inge diend binnen 14 DAGEN na afloop van den tijd voor inzage dei lijst bestemd. Alkmaar, den 30 Juni 1919. Burgemeester cn Wethouders voornoemd, G. RlFPfNO, Voorzitter. DONATII, Secretaris de heer van Ham uit de Bi'Mt. De bespreking van den 8-urigea dag werd ingeleid dooi den heer Joustra, lid van het hoofdbestuur De af deeling Hilversum had een voorstel ingediend, om het hoofdbestuur op tc dragen het daarheen te leiden, dat de S-urige werk dag zoo spoedig mogelijk wordt ingevoerd en dat voor personeel, hetwelk nog buiten deze regeling vallen mocht, het gemiddeld uurloon voor deuren boven die 8 met 50 pet. wordt verhoogd. Leiden otelde voor: De a!g. verg. besloot om niet groepsgewijze te ijveren voor het spoor- en trampersoneel in zake de invoering van den 8-urendag. De inleider meende dat men moest vast houden aan de eischen, zooals die in het No vember-program werden vastgesteld, waarin onverwijlde invoering van een 8-urigen werk dag wordt geëischt. Spreker achtte het niet wenschelijk nu al zich vast te leggen aan een regeling zoohls Hilversum wl! Wat het voor stel Leidm betreft meende spr. dat er niets tegen kan zijn, om. indien b.v. reeds voor een deel van het personeel de 8-urige arbeidsdag kan verkregen worden, dezen te aanvaarden. Natuurlijk zal men dan moeten doorgaan om zoo spoedig mogelijk ook voor de andere le den den 8-urigen arbeidsdag te verkrijgen. Het hoofdbestuur acht het niet wenschelijk om zich in het algemeen uit tie spreken voor een algemeene beperking van den Zondags dienst'. Wel meent het, dai overbodige Zon dagsdiensten moeten vervallen. In het algemeen meent het hoofdbestuur, at het niet op den weg der organisatie ligt, aan te wijzen, hoeveel treinen cr moeten rij den. Het algemeen belang moet hier den door slag geven. De voorzitter deelt mede, dat is ingekomen een motie van Nijmegen en enkele andere af- deeliingen, waarin het hoofdbestuur werd op gedragen om, gezien de beloften van de re- geermg, spoorwegdirecties en politieke par tijen, gedurende dc Novemberdagen met. alle beschikbare middelen met kracht te streven naar invoering van den 8-urigen werkdag. Spreker meende dat de vergadering deze mptie kan aanvaarden. Wat de beschouwing van Zaandam betreft, meent ook spreker, dat de organisatie er niet is om den treindienst te beperken. Wil men, wat Zaandam voorstelt, consequent! doorvoe ren, dan moeten de spoorwegmauuen ook niet Zondag in tram, schouwburg, café enz. gaan zitten, want ook de menschen in die bedrijven moeten dan werken. Spreker meent! dat men ook op Zondag moet doen, wat dringend noo- dig is en wat in het belang van het publiek uoodig is. Of men dit Zopdags of 's nachts of vroeg rif laat moet doen is niet te beoor- deelen door de organisatie. Wel moet de or ganisatie zorgen, (fat geen overbodige arbeid wordt verricht en de rusttijden voldoende zijn. Verschillende sprekers bestreden het stand punt van hei bestuur. Ten slotte werd met overgroote meerder heid de motie Zaanstreek verworpen. De motie-Nijmegen wordt aangenomen en daardoor vervielen de voorstellen van Hilver sum en Leiden. De voorstellen omtrent de actie 'l^nrtvoor waarden, stakingswetten, loonen en pensioe nen werden in handen van het hoofdbestuur gesteld in de overtuiging, dat het hoofdbe duur toch alle aandacht aan deze kwesties schenkt. Daarna werden verschillende voostellen behandeld'inzake de kwestie, of het vereeni- gingslidmaatschap en het lid zijn van de spoorwegbrigade vereenigbaar zijn Aangenomen werd ten slotte een voorstel Amsterdam luidende: De alg verg., van meening, dat het niet ver eenigbaar kan worden geacht dat leden van een moderne organisatie tevens lid der spoor wegbrigade zijn, spreekt de wenschelijkheid uit, dat voortaan onze leden niet meer tot bo vengenoemde brigade toetreden. Een vootstel Rotterdam em het hoofdbestuur op te dragen actie te voeren voor medezeggenschap van het personeel in het bedrijf, door georganiseerd overleg met z.g dienstcommissies, werd we gens het gevorderde uur niet in behandeling gebracht nadat eerst de voorzitter nog had meegedeeld, dat'het hoofdbestuur ei niets voor voelt. Inzc.ké voonteüïea effiotal dvkdteioo ploitaiie zette de voorzitter uiteen, dat hei standpunt der hoofdbestuurders is, dat staats exploitatie occwei voot spoor- als tramwe gen noodzakelijk is. Bedriegen niet alle voor- teekenen, dan gaat men zeer snel in de rich ting van staatsexploitatie. Deze zaak heeft de volle aandacht eter organisatie. Aangenomen werd een voorstel van het hoofdbestuur, om dit het recht te gevert in be langrijke zaken en 8-tal hoofdbestuursleden als adviseerende leden aan het hoofdbestuur toe te voegen. Bij acclamatie werd aangenomen een mo tie-Nijmegen waarin, hulde en dank wordt gebracht aan het hoofdbestuur voor alles wat het deed en steeds deed in het belang van de lotsverbetering der spoorwegmannen. Nadat door verschillende sprekers nog over enkele onderwerpen het woord was gevoerd, werd de vergadering gesloten. PROF. VAN HAMEL. Naar aanleiding van een onlangs versche nen bericht kan Stans worden medegedeeld, dat professor mr. J. A. van Hamel door den «ecretariu-gcncrua 1 van den Volkerenbond, Sir Eric Drummond, is aangezocht op te tre den als hoofd van 'het reriitskund'ge depar tement. Na ite Londen en hier te lende ge houden besprekingen heeft de heer Van Ha mel zich tot de aanvaarding van deze functie bereid verklaard. In afwachting van de definitieve vestiging elders, zijn deTmreaux van het secretariaat tijdelijk ingericht te Londen iin Sunderland House. ^taiUiiimi w BENOEMD. Met ingang van 1 Juli is benoemd tot rijks klerk 3e klasse ttfi kantore van den Rijks-ont vanger alhier de heer C. Marees. HANpELSDAGSCHOOL. Bij het van 23 tot 30 Juni gehouden eind examen werd het diploma behaald door: Al- bertine S. Govers, A. J. W. v. d. Griendt, J. H. de Groot, J. J. G. H. Elfring, H. J. Dek ker, J. C. Bakker, A. G. Golcisteen, B. Bruin, J. B ierdrager, C. A. Scha gen, Johanna D. Trap, Pi de Rover, P. Cloeck, A. C. Smit, Wil- helmina A. J, SJmiijt, Theodora B. A. Hiick- mann, W. Swier, J. F. Wigman, C. S. Sant, C. Dingier Jr., K Zijp, S. Lahn, P. D. Roo- zendaal, J. G. van Kuijk, W. C. Mooij, G. W. Kloos, J. C. Strooker, N. P. S. Massée, J. C. de Wit, P. Opdam. CONCERT. op Woensdag 2 Juli, 's avonds van 810 uur, in den Hout, te geven door het Stedelijk Muziekkorps, directeur de heer H. A. Maas. Programma: 1 Militaire-marsch A. L. Hazebroek. 2. Ouverture tot de opera „Martha" F. von Flotow. 3. Ein Sommerabend. Walzer B. WaldteuieL 4 Fantasie met veranderingen voor bariton-solo (door den heer W. Vrijhoef) Christophs. 5. Kegelaars-feesdnarsch „Alle negen" O. K. G. van Aaken. 6. „Er komt een vogel gevlogen" S. Ochs. (Karakteristieke overzettingen naar on derstaande grootmeesters der toonkunst). 1. Thema, 2. Allo' non troppo Bach. 3. Andante Haydn. 4. Andante Mozart. - 5. Valse Strauss. 6. Allegro moderato Verdi. 7. Adagio Gounod. 8. Allegro grand ioso Wagner. 9. Andante Mendelsohn. 10. Allegretto i Schumann/ 11.. Andantino Brahtns. 12. Tempo di marcia Meijerbeer. 13. Marche-inilitaire von Suppé. 7. Fantasie uit de opera „Les Hu- genots" G. Meijerbeer. BADHUIS WITTE KRUIS. In de week van 23 tot en met 28 Juni zijn m het badhuis van het Witte Kruis genomen: 67 kuipbaden, 101 regenbaden le klasse, 251 regenoaden 2e klasse, te zanten 419 baden. NED. NATUURH1ST. VEREENIGING. De excursie ip Zondag naar Santpoort en de ruïne van Brederode is bijzonder goed ge slaagd, daqk zij het niet al te ongunstige weer en het feit, dat er zeer veel gevonden weid. De boschstreek vlak achter het duin ge legen is rijk aan vele planten, die speciaal aan die streek eigen zijn; zooals trouwens ieder landschap zijn karakter voor een groot deel ontleent aan de hem eigene plantengroei. ■Men spreekt dan ook bijv. van een moeras- flora, strand-flora, duin-flora, en zelfs van een muur-flora. Dc duin-flora of hier meer die van de achter de duinen gelegen geest gronden waren o.m. vertegenwoordigd door: kardinaalshoed, slangen kruid, muurpeper, sa lomonszegel toorts, de belangwekkende heg- gerank (Bryoniadiolca) een Komkotnmerach- tige, met meterslange takken, d:? met zijn ran ken, die als kurketrekkers oprollen, alles vast grijpt, wat! hij op zijn weg ontmoet. Dan de oosch-vormen van bekende planten als: bosdi-raket, bosch-paardestaart. b.-.ds-an- doorn, bosch-krutekruidl. Op ite ruïne van Brederode waren hooge verwachtingen ge steld. In de flora's toch wordt de i-uïue ge noemd als éen van, de drie vindplaatsen te ons land van dé wilde muurbloem. Eu op de oude, geheel overwoekerde muren was de ge le, welriekende bloem, (al bijna uitgebloeid) in vele exemplaren aanwezig. En wat verder dc muur-flora betreft, zoo groeide naast de muurbloem, dé mutdrpeper, een klein, scherp- "smakend vctplantje met een menigte gele sterbloemetjes. En op dé allerhoogste muren werd gevonden het muur-varentje Asplenuim ruta nuralis, dat uitsluitend groeit m voe gen en spleten van oude muren. Geen wonder, dat Asplenuim zich op Brederode thuis ge voelt.' Met een omweg werd naar Blocmendaal gewandeld, waar de trein naar Alkmaar ge reed stond. DE GASPRIJSREGELING. De oproep voor de protest-vergadering te gen het besluit van den gemeenteraad inzake de reductie op de gasprijzen heeft gisteren avond de grootc dc Harmonie zich geheel doen vullen. De vergadering, uitgeschreven door een zestal organisaties hier ter stede, werd ge opend door den heet Jt. van den Berg, voor zitter van uem AikuiauBcatUmdcia- bond, die memoreerde het afstemmen dooi den Raad van het adres van de in dezen sa menwerkende organisaties en er op wees, dat men betaling van de gaskwitanties diende te weigeren, in de hoop, dat de Raad daardoor tot andere gedachten zal komen. Lijsten om zich te verbinden tot een dergelijke wanbeta ling, zouden bij het bestuur ter teekening lig gen. De heer Westerhof, lid van den Raad, die hierna het woord kreeg, deelde mede, dat in de raadsvergadering van j.l. Donderdag meer dan ooit in hem woedde de haat tegen een maatschappij, die menschen voortbrengt als hen, die tegen het bekende adres stemden. Als dit besluit eerder was genomen, zouden waarschijnlijk de liberalen, en katholieken verzwakt in den Raad zijn teruggekomen. Wat in het adr^s gevraagd werd, gaat niet boven de draagkracht der gemeente. Geen der leden kon aantoonen de onjuistheid van het betoog, door spr. in den Raad gehouden naar aanleiding van het adres. En spr. herhaalde wat hij daar had gezegddat de heeren blijk hadden gegeven uit absnluten onwil tegen dat adres te hebben gestemd. Letterlijk juist is wat van de tribune toen werd geroepen: „Zoo maak* men revolutie". Er is reclame, ge maakt voor de revolutie, maar spr. had liever, dat dc arbeiders door eigen inzicht tot het so cialisme komen. Spr. haalde aan de van "bedoelde raadsver gadering in de bladen verschenen verslagen en noemde dat van de Alkm. Cn. als steeds reëel en zonder persoonlijke toevoegingen. Het verslag van „Ons Blad" gaf spr. aan leiding daar heftig tegen op te komen. Dat blad schreef immers over het zingen van de „Internationale" door dé protesteerenden vóór het Stadhuis, toen in de Raadszaal het voorstel over de huisjesmelkerij behandeld werd, dat „die grappenmakerij vijf minuten duurde". Men zou van het zingen van R.-K. liederen zoo iets eens moeten zeggen, zei spr. Dan zou 'het zijnVoor die rooden is ook niets meer heilig. (Applaus), Waar een burgerlijk Wad zich aan de zijde der Vóórstammers schaarde, moet men wel constateeren, dat de tegenstemmers hoog spel spelen. Maar als het waar is, dat we aan 'den rand. van revolutie leven, moet nfen niet mij, zei spr., of mevr. Tjaden beschuldigen, maar moet men allereerst mr. Leesberg opzoeken, en de andere R.-K. tegenstemmers en van de liberalen vooral den heer de Wit. (Ap plaus.) Dan sprak de heer Westerhof over het arti kel in „Ons Blad" van gisteravond, waarin de redactie een draai neemt ten opzichte van haar standpunt in de befaamde kwestie, nadat in navolging van de Alkm. Crt. zij eerst de becijferingen van spr. had weergegeven zon der ze tegen te spreken. Nadat hij een deel van het artikel had voor gelezen, noemde spr. die houding van „Ons Blad" verachtelijk, want nooit had dit orgaan geschreven, zooals het daar aangeeft. Spr. had immers den eenig mbgelijken weg in den Raad gewezen en men had dien niet willen gaan. Maar „Ons Blad" moest nu wel, om dat het de heeren Bak en van den Bosch an ders bij het raddraaiende roode element" moest rekenen. Spr. hield vol, dat het leven nog ontzettend duur is en zelfs nog steeds duurder wordt. Minister van IJsselsteijn, die de zaken nog heel anders doet dan minister Posthuma, laat alle'artikelen vrij en dan worden ze duur. Et\ naarmate het geld zich bij de bezittenden op stapelt, naar die mate nemen deze reaction- naire maatregelen en ook de Alkmaarsche gemeenteraad doet dat. Eén daarvan is het afstemmen van het adres van de organisa ties inzake de gasreductie. Daartegen moet geprotesteerd worden Applaus.) Daarom zal gelegenheid worden gegeven tot het teekenen-van een adres, waarbij men zich verbindt tot wanbetaling van de gaskwitantie. Wij provoceeren u in deze niet, zei spr., maar noodigen u daartoe uit. Bedenk wel, dat men u den meter dan misschien zal afsnij den. Wij weten niet of men het zal d u r v e n doen. Maar toch adviseeren wij u om de gaskwitantie niet te oetalen, omdat wij weter de geneele arbeidersbevolking achter ons te hebben, waarvan deze druk bekochte verga dering een bewijs is. Er wordt gespot mei uw nood en tegen zulk een houding pa** een spontane tegenweer van.iiel eendrachtig heir van strijders en strijdsters voor een betere, een goedÉ" wereld. (Applaus). Spr. noodigde ook de andere menschen, die den, maximum-gasprija moeten betalen, uit, om de kwitantie te weigeren, om den Raad tot andere gedachten te brengen. Dat het zóó worde dat men later kan zeg gen van Alkmaar begon de macht van het proletariaat. (Applaus). Onmiddellijk na den heer Westerhóf be kwam mevr. Tjaden 'het woord. Waarom zijn wij hier? vroeg spr. Om de gaskwestie, is het eenvoudige, nuchtere antiwoord. Maar dit antwoord houdt een zeer gewichtige kwestie in, waarvan de heele stad vol ieNiemand tee- kene vow- wanbetaling uit zucht tot sensatie, maar-inen zij zich bewust dat het hier geldt een daad van verzet' van een weerbarstige be- vólkteg tenen een na ra en Raad (applaus.) De vraag of men zijn overheid niet moet ge- hoorzamen, welke vraag vooral door katholie ken wordt opgewo^n. wordt verschillend be antwoord Spr. haakte hei bijbelwoord n-m: ,,GÜ zijt alten breeders,". »n meende op grond' darrv'm' de bezitter» ridh dan ook broe ders hebben ie betoonen, van, rie proletariërs. En ais men ziet hoe eerstgenoernden hande len over geheel de wereld en ote in Alkmaar, .moeten wij zeggen tie maaic-is vol. Spr. was blij, dat de voorzichtige moderne broeder» en do „vrijen" in dezen met do dir. soc. één zijn. Vogels van versrbillende pluimage stemmen samen in r T hot wpord van verzet tegen den Raad (applaus). Spr. wees er' op, dat dc overheid sterk is, en zich van de arbeiders der gasfabriek en van dé polïtie-ugcnten (werkus met den gum mistok, noemde mevr, Tj. her.) zal bedienen om haren wil door te drijven. De overheid zal de eerstbedoelde werkers sturen om de gaslei ding af te snijdeh, maar als !t bij u gaat, als bij mij, komen zij uwe woning niet binnen (daverend1 applaus.) Spr. hoopte, dat de wethouders nog tot an dere gedachtes Eovdrii komen, men zou Bsa daarvoor eeren, ri De beter-gesitueerdë arbeiders riep spr. op om dé gaskwiiantie niet te betalen uit solida riteit met dé minder gegoeden, De nood brengt ons hier samen, zri spr. En dan noemde zij rijst, mes'k en broed als ar tikelen, die schreeuwend duur zijn en nog duurder worden. Kaas is zelfs in Alkmaar een artikel, dat niet meer te betalen is. En dan de kleeding en het schoeisel! Laat de burge meester van Rotterdam en de Ned. en de NL Ot. maar zeggen, dat het leven vereenvou digd moet worden, als de arbeider nog moet vereenvoudigen, blijft er heelemaal niets meer van hem over (applaus). Doordat het electrisch licht plotseling uit ging, onstond' er in de zaal eenige beweging. Na eenige oogenblikken vervolgde mevr. Tja den in de duistere ruimte hare rede. zij meende, dat men nog wel eens voor andere dingen kon komen te staan dan voor een don kere zaal. De arbeiders kunnen niet betalen, zei spr., de stoffelijke nood brengt ons ljter. Maar ook de geestelijke nood is zeer groot. Veel wordt er over de arbeider® gesproken door de bezitters en bittere woorden worden gezegd aan hun adres. Verleden week tijdens de demonstratie zei een Alkmaarder: laat de menschen maar be talen, ze zitten toch-maat bij hoopjes ita de bioscoop. Spr. memoreerde den hocgen en- treéprij's voor het mooie concert in de Groote Kerk, een prijs die de arbeiders niet kunnen betalen, en dan misgunt men hen nog de mindere kunst van de bioscoop. Spr, waar schuwde de bezitters, wijzende op het optre den van het Fransehe proletariaat tegen een bezitter uilt de revolutiedagen, die om zijn uitlatingen aan den lantarenpaal werd ge hangen. Waarom hebben wij hier zoodanigen nood, dat de arbeidersvrouw nog het gas niet kan betalen? Hét komt door de verdeeldheid van de arbeider® over de geheele wereld. Den thans gesloten vrede noemde spreek ster noodlottig, het begin van den oorlog tus- schen kapitaal en arbeid, een strijd die niet anders mag eindigen Tlan. mot' de overwinning van dén arbeid (applaus). Laten wiij in Alkmaar al vast bevorderen de eenheid onder de arbeiders. Als zij wisten welk een macht te vormen zouden ze weten dat de overwinning voor hun was. Het dra len der arbeiders heeft de wereld aan den rand van den afgrond gebracht. Maar laten wij waardig blijven, vermaande spr. die dan wees op hetgeen arbeiders in Zwitserland deden, teen zij een geliefd leider uit de gevangenis bevrijdden, een daar waar door de 'N. R. Ct. hen bandieten noemde. Het kan zijn, zei spr„ dat er hier in Alkmaar zijn, die ons bandieten noemen, maai- latenwij dan dien' naam' als een eerenaam dragen. (Ap plaus.) De heer Verkerk, die zich aanmeldde tot het wisselen van gedachten met de sprekers, stelde voorop, dat hij stond aan dé zijde van dé voorstemmers van het bewuste adres. Maar «spr. vond onverstandig het advies, dat de beidé sprekers Éamens de verschillende organisaties hadden gegeven. (Hij wees dan op zijn ingezonden stukje in de Alk. Grt.'van gis teren en «deelde den inhoud daarvan nog eens mede. Spr. meende, dat de daarin gegeven raad beter is dlan het advies der organisaties. Met mail en macht zal de meerderheid van den Raad haar standpunt blijven innemen, en daarom meende spr., dat zij wel degelijk tot afsnijding zal overgaan, als betaling van de gaskwitanties wordt geweigerd. En als dat afsnijden dan met geweld zal gebeuren, zoo- als bij mevr. Tjaden zal geschieden, vreest spr. voor groote ongeregeldheden. Spr. meen- ue, dat door zijn idee, dat evengoed 't belang der arbeiders beoogt, de menschen beter zijn geholpen dan door het door de vorige spre kers gegeven advies. (Door verschillende personen werd een paar maal geïnterrumpeerd, zoodat de voor zitter stilte verzocht.) De heer G. Duif als volgende spr. deelde geheel het standpunt van den heer Verkerk, door wiens raad men hetzelfde bereiktals door de wanbetaling, en dan nog zonder be- roeldigheid. Bovendien wees spr. op de bepa ling, rie ambtenaren belet aan dergelijk op treden d'H, te nemen, omdat zulks krachtens die bepaling i„ druischt tegen "de gehoorzaam Iheld van den stqat. Hei bevreemdde awt mevr. Tj. ook zou weigeren te betalen, daar hij na een gesprek met haar en den heer T. niet anders had mogen; denken dan dat zij wë zouden betalen. (Ook tijdens het spréken' van den heer Duif ontstond er weging in de zaal, waardoor hij een oogenblik moest zwijgen.)* De heer Westerhof, allefeerst den heer Ver kerk beantwoordende,wees er op, dat zijne meening in dé onderhavige kwestie niet was een opwelling van het oogenblik en hij consta teerde verheugd, dat de heer Verkerk niet principieel tegenover de zaak stond Spr. déelde inede, dat hij in een gecombi neerde vergadering ook hadi ter sprake ge bracht het idéé, thans door den heer V aan de hand gedaan. Maar dit is nog altijd maar een berekening. De heer Verkerk wil een anderen weg vol gen om tot 't beoogde doel te geraken, en dat aileen omdat September in het zicht is. Maar ïs het dan zeker, dait) goodgunsteg op bat acires zal worden beslist? Omdat de hee ren Cloeck en Lubbc er vóór zijn, kan men nog niet aannemen, dai ook mevr. Auke.TVóór zal stemmen. Spr herinnerde hiér aan de vraegere Vrijzinnige kiesvereeuieïnz, waar vóór dik voorstel in het belang van de arbei ders wel eenige voorstanders waren, maar zeer toevallig bleek dan altijd als het er op aankwam, dat er een meerderheid tegen was. De heer Verkerk, die dit (herhaaldelijk aan sur. hadi medegedeeld, zou dii zeker wel wil len beamen. (De heer Vei kerk: „Volkomen jurst.")' Van de heeren Bak,en v. d. Bosch, die zich niet vooraf als voorstanders hadden laten kennen, is men ook in Sept. niet acker en evenmin van dc stemmen van de heeren Veen en Bosman, nieuwe R. K. raadsleden. De eerstgenoemde van déze twee had tegenover spr. al eens verzekerd, „dai de gemeente op zware lasten zit." Spr. had niet de zekerheid, die de heer Verkerk deed schrij ven zooals hij deed. Het oogenblik om den strijd té winnen, is thans gunsSg en zulk -een ©og-vJblik brast aooit meer terug. Spr. bleef dus bij zijn advies: „be taalt de gasrekening niet." (Applaus.) Wat het gesprokene door den'heer Duif be treft, spr. had ook overwogen het door dézen aangehaalde yebbed voor ambtenaren Daar om hadden de organisaties ook geen bindend! besluit genomen, maar alleen geadviseerd tot wanbetaling. Als de meters met behulp van politie en soldaten zullen worden afgesneden, zal vol komen waar worden, dat men „revolutie maakt." (Applaus). Mevr. Tjaden sloot zich aan bij den heer Westerhof. Thans is het voor de actie het goede oogenblik. Het is oiwewis, dat de Raad in September de reductie teruggeven en absoluut ongewis is het, dat de Raad dan zal besluiten tot terugwerkende kracht. De arbei ders kunnen niet zoo lang wachten. Een ar beidersvrouw had spr. toegefluisterd: „Laat Verkerk, die kapitaalkrachtig is, het m^ar voorschieten zoolang". (Daverend applaus en gefluit). Mevr. Tjaden deelde mede, dat zij aanvan kelijk van oordeel was geweest,-dat zij, die den hoogsten gasprijs betaalden gerust de kwitantie konden vèldoen, maar toen haar ter oor^was gekomen, dat men fluisterde: „Me vrouw Tjaden heeft goqd praten, zij betaalt minder", was zij veranderd en daarom zal zij niet betalen. Zij wil niet het gevaar ontgaan," bdcuaan zij anderen blootstelt. Wat betreft Je bepaling voor de ambtena ren, spr. erkende hunne moeielijke positie- in dezen en zou hun over niet-teekening nooit eenigen blaam willen aanwrijven, maai" zij meende toch, dat men moet kunnen toouen iets voor zijn beginsel te willen offeren, zoo- ajs spr. zelf ook wel had gedaan. Zij wees hierbij vooral op den grooten Paulus, die her haalaelijk voor zijn geloofsovertuiging was gegeeseld. Spr. bleef dus bij haar advies om niet te be talen. In Engeland zal het proletariaat 20 en 21 Juli demonstreeren tegen de inmenging in Rusland. Laat het optreden van het-Alkmaar sche proletariaat een goede inleiding zijn van de demonstratie van het internationale prole tariaat. (Applaus). De heer Verkerk, nog even het woord erlangende, betreurde het, dat mevr. Tjaden stemmingen uit de vergadering had weer gegeven. Hij had ook wel stemmingen over haar gehoord, die hij evenwel niet zou mede- deelen. Spr. wilde alleen vastleggen, dat deze demonstratie niet noodig was geweest, als alle kapitaalkrachtigen in den Raad hadden gestemd zooals hij had gedaan. Mevrouw Tjaden antwoordde hieropWat de heer Verkerk het laatst gezegd heeft, zegt absoluut niets. Hierna werden de meergenoemde lijsten rondgegeven. Er werd druk geteekend onder het zingen van de internationale". De voorzitter deelde nog verschillende adressen mede, waar de lijsten ter teekening zullen worden gelegd. In de pauze werd een collecte gehouden tot dekking van de gemaakte onkosten. VOLKSHUISVESTING. B. en W. zeggen in bijlage 92: De besturen van de afdeeling Alkmaar van de Soc.-Dem. Arbeiderspartij en van den Alk- maarschen Bestuurdersbond, hebben zich onder dagteekening ,ipn 29 April 1.1. tot uwe vergadering gewend met een adres, waarin zij den Raad verzoeken wel te willen beslui ten^ dat de gemeente van nu af aan haar'ei gen' woningen zal behceien en administratee- ren, waarbij als regel zal gelden, dat de hui zen naar volgorde van inschrijving zullen worden verhuurd, op welken regel evhter deze uitzondering zal zijn, dat "gezinnen, welke door het door den kantonrechter ver nietigen van een uitspraak dar Huurcommis- sie dakloos dreigen te worden, vóór zullen gaan". Bedoeld acjres werd in uwe vergadering van 22 Mei 11. in onze handen gesteld om bericht en raad. B. en W. stellen voor te besluiten aan de besturen der afdeeling Alkmaar van de Soc.- Dem. Arbeiderspartij en van den Alkmaar- schen Bestuuidcrsbond (Akerslaan 15),nuar aanleiding van hun adres d. d 29 April' 11. te berichten., dat dezerzijds gecne termen wei den gevonden het daarheen te leiden, da* Ce exploitatie van de woiringea van «te in »;e- gemeente gevestigde vereeuigingeti, ja! je. i in art. 30 der Woningwet, door de gemeente worden overgenomen. VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD VAN ALKMAAR, op DONDERDAG 3 JULI 1919, des namiddags 1 uur. /Punten van behandeling: 1 VasstelJing der notulen yan de vorige ver gadering. Mcdedeelingeu. Ingekomen stukken. 2. Vorstel van B. en W. inzake exploitatie van woningen ia het belang der volks huisvesting. (Bijiage No. 92). 3 Alsvoren inzake woningbouw Voiksnuis- vesting aan den Westerweg. (Bijlage No. 93). CORRESPONDENTIE. H. C„ alhier. Vooi zoover ons bekend, be staat slechts te Dusseldorf een filiaal van de Ainhemsdie aiibeidsbetus. (R?& Alkm. Crt.) RUmM TË HAARLEM? De tweede séance var? de Rubini te Haar lem is Zondagavond moeten worden afgeh-e- ket, doordat aantel dam-p" in de zaal in zwijm vielen. Hém begon met de proef der massasuggestie en het werd langjZamerhand zoo erg, dat dr.. Rubini geen gelegenheid meur had! om aiie dames weer bij te brengen.- Er wed daarom maar besloten on? de séance a£ te breken. De Rubini schreef het gebeurde toe aan suggestieve reflecten van bet publiek ou derling." GEVAARLIJK GOEDJE. Aan het strand te Zandvoont spcëen klei ne zakjes aan, gevuld met een bruin goedje, veel gelijkend op aaneengeregen kralen. Een vinder, die «iacht dat hei itillxv w», huu uo i 1 JL< i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2