ff 1 heden. onvoorzichtigheid NJi een paar teeafltjes een brandende lucifer te houden, waarop zich een geweldige vlam- ontwikkelde. AUTO-ONGELUK. Op den Haagweg nabij Delft zijn Zondag avond twee dames uit Delft overreden door een automobiel uit Rotterdam. De eene was bijna onmiddellijk dood, terwijl de andere met gebroken arm en inwendig zwaar ver wond werd opgenomen. De politie heeft de auto, waarvan de stuurinrichting tengevolge van het breken van een veer van de vooras, niet werkte, in beslag genomen. S. S. GROTIUS. Het s.s. „Grotius," van de Stoomv. Maat- sch. „Nederland", is gistermorgen te 9 u. 46 van Batavia te IJmuiden aangekomen. Door den storm is het schip in de buiten haven uit het roer geloopen en lag eenige uren met den steven zeewaarts. Met behulp van sleepbootem is het achter waarts uit de buitenhaven door de sluizen ge haald. Daar na zwaaide het in het breede ge deelte van het Binnentoelatingskanaal, waar na het naar Amsterdam opstoonide. Een deel der pasagiers was door een sleepboot, door de Maatschappij Nederland voor dit co-el af gehuurd, van boord gehaald. UIT ENGELAND TERUGGEKEERD. De stoomtrawler IJ. M. 155 (Otono) van de Maatschappij Posca te IJmuiden, welke in de eerste maanden van 1918 naar een Bntsclie haven werd opgebracht, is thans door de En- geische Admiraliteit vrijgelaten en keerde gis twen met een Nederiandsche bemanning, wel ke daartoe naar Engeland wa's vertrokken, in ut- .haven van IJmuiden terug. L)E ACTIE DER METAALBEWERKERS. In een Zondag te Utrecht gehouden .bui tengewoon congres van den Algemeenen Ne der iandschen Metaaibewerkersbond, dat niet i voor de pers toegankelijk was, werden uitvoe rige besprekingen gevoerd over de onder handelingen met den Metaaibond, inzake een landelijke loonovereepkomsn Vertegenwoor digd waren 93 afdeelingen. De voorzitter, de heer P. Danz, uit Amsterdam, gaf een uitvoe rige uiteenzetting van de verkregen- resulta ten, die, hoewel ze allerminst tot tevredenheid stemmen, toch van belang zijn te achten, vooral met het oog op den achterstand, die er ten opzichte'van het loon heerschte, voorna melijk in de kleine plaatsen. Spr. betreurde net, dat de achturige arbeidsdag niet direct wordt ingevoerd voor alle gemeenten, waar voor giet den Melaatbond overeenstemming is verkregen. Namens het Hoofdbestuur advi seerde hij, dat de overeenkomst zal geteekend worden, behalve voor Utrecht, Haarlem, De venter, Dordrecht, Enschede, Zaitbommei, Vlissingen, Tiel en enkele kleine plaatsen in het Noorden des lands. Nadat tal van afgevaardigden het woord hadden gevoerd, waarbij zij er den nadruk op legden, dat de verkregen resultaten onvol doende geacht moeten worden; in verband met d%,dure levensomstandigheden, werd met 17629 stemmen voor, 1332 tegen en 3964 bianco de volgende hoofdbestuursmotie aan genomen: Het congres enz.; gehooid het resultaat der onderhandelin gen met den Metaaibond over een landelijke loonovereeükomst constateert, dat de laatstelijk geformuleerde loonvoorstellen beduidend beter zijn dan de oorspronkelijk door den Metaaibond aange- bocienen. doch nog op enkeie punten afwijken van de door de samenwerkende Metaalbewer kersbonden ingediende voorstellen; betreurt vooral het niet direct ingaan van den 8-urigen arbeidsdag in alle gemeenten, waaiwoor de overeenkomst wordt aanvaard'; spreekt den wénsch uit dat de Metaaibond alsnog besluite uiterlijk 1 ^November in de gemeenten waarvoor overeenstemming is of wordt verkregen, den 8-urigen arbeidsdag in te voeren; machtigt het Hoofdbestuur met het oog op de dringende noodzakelijkheid van directe verbetering dei arbeidsvooi waaiden de over eenkomst te teekentn voor de gemeenten, die overeenkomstig het compromis-voorstel zijn ingedeeld, er op rekenende, tiat de nieuwe - arbeidsvoorwaarden 1 Juli ingaan; besluit met alle ten dienste staande midde len te bewerken, dat de met naar wensch in gedeelde gemeenten zoo spoedig mogelijk in een hoogere klasse worden geplaatst. BOND VAN DIENSTPLICHTIGEN Te Utrecht is Zondag een buitengewoon congres gehouden van den Bond van Neder iandsche Dienstplichtigen, onder voorzitter schap van den heer I. Hartog uit Amsterdam. Vertegenwoordigd waren /78 afdeelingen, terwijl de Sociaal-Democratische Kamerfrac tie en het partijbestuur der S. D. A. P. ver tegenwoordigd waren d<J6r de heeren K. ter Laan en Josr Loöpuit. Na uitvoerige besprekingen werd een motie van het bondsbestuur aangenomen, waarin geprotesteerd werd tegen de houding van de regeering en de meerderheid in de Tweede Kamer inzake den weinigen steun aan de ge- rdemobiliseerden verleend; hulde werd ge bracht aan de soc.-dem. Kamerfractie voor tiaar optieden in deze; de leden van den Bond werden opgeroepen lid te worden van de S. D. A. P., het hoofdbestuur werd opge dragen de ontbinding van den Bond voor te bereiden en uit te voeren Jiem met ingang van: 1 October 1919 op te heffen. Ten slotte werd besloten het Hoofdbestuur van den Bond om te vormen in een commissie voor militaire aangelegenheden, die onder den naam „Soldatencommissie" de belangen der dienstplichtigen zal blijven behartigen en in de garnizoensplaatsen correspondentschap pen zal vestigen. De heer K. ter Laan uit Zaandam hield een uitvoerige rede waarin hij de geschiedenis na ging van de pogingen die door de sociaal democraten in de Tweede Kamer zijn gedaan om allerlei misstanden op te heffen en verbe teringen te krijgen voor de militairen en ge- demobiliseerden. Spreker dankte ten slotte al len die met hem hebben samengewerkt tot ver krijging van niet onbelangrijke resultaten. Besloten werd een telegram aan den mi nister van oorlog te zenden, waarin er tegen -Besloten werd dat de aKtedlngea Lna Kas saldo zullen storten in de kas van de S.D.A.P. Na afdoening van eenige huishoudelijke zaken werd-het congres gesloten. PROMOVEEREN IN DUITSCHLAND. Men deelt aan het Hbld. mede, dat het be- richt omtrent den heer Duiker, die aan een Duitsche TechnischeHoogeschool promo veerde, met een einddiploma van een Neder iandsche middelbare school, in zooverre on juist was, dat deze promotie niet de eerste van dien aard was. De ingenieur H. J. Joos- ten toch, die in geheel hetzelfde gevalver keerde ais de heer Duiker, promoveerde op dezelfde wijze aan de Technische Hooge school te Aken op den 25en Juli 1918, dus reeds bijna een jaar vroeger, en, dat wel even eens na hardnekkig aandringen op de verkla ring van gelijkwaardigheid van het Neder iandsche mei het Duitsche voor-onderwijs. KORTE BERICHTEN. De Nieuwe Groninger Crt. wordt boden opgeheven. Het blad heelt 180 jaar bestaan, en wordt nu samengevoegd met de Prow Gron. Crt. Tot hoofdcommies ter Prov. Griffie is benoemd mejuffrouw mr. L. W. F. Wcuda, thans ambtenaar ter gemeente-secretarie te Groningen. Te Groningen is een congres gehouden van de Communistische Partij. Bij Christie te Londen is het portret van Joseph Coymons door Frans 1 ials uit de col lectie Duunnnond voor 25,500 guineas ver kocht aan Agnew. \Drie etsen van Rembrandt brachten te Berlijn 8000, 12000 en 36000 Mark op. Beroepen bij de hérv. gemeente te Drie huizen—Zuid-Schermer, de heer F. H. Bruins, cand. te Wartena (Fr.). Het lijk van het derde slachtoffer vair het ongeluk te Bcheveningvü is nog niet ge vonden. De toestand van den eenigen geredde is zeer ernstig v Te Gudeschans onder Beliingwolde werden bij een boerenknecht en bij een smid, die landbouwers behulpzaam waren geweest, de tuinvruchten vernield. Daders onbekend De Haagsche gemeenteraad heeft aange nomen het voorstel inzake het verleenen van een uiediet voor het bouwen van een nieuw stadhuis. De Amsterdamsche architecten Ben- lage en de Bazel zullen plannen ontwerpen en eveneens voor een museumgebouw. In de toelichting tot het 15de en 16de amendement van den heer Schaper op de 8- urenwet wordt een 36-urige rusttijd per et maal aangeprezen. Dit is, zegt de N. R. Ct., toch wel wat veel gevergd. Prins Hendrik is gisterochtend naar Zwitserland vertrokken tot het maken van bergtochten. Hij wordt, evenals vorige jaren, vergezeld door jhr. A W. G. van Riemsdijk. als andere ploegen, zonder steun naar huis gezonden worden en verzocht wordt die ploe gen vóór 1 Augustus a.s. naar huis te zenden oi hen anders in de steunregeling op te ne men. tn'«rilijV ingekrompen cal word®n, dtai? dan zal blijken niet loonend te zijn. In dit verband zij nog opgemerkt, dat te genwoordig de prijzen van het varkens- vleesch, de dqor de volksklasse meest ge- Druikte vleeschsoort, gelijk zijn aan die van het rundvlssoh, terwijl onder normale om standigheden het varkensvleesoh belangrijk lager genoteerd staat. UIT WIJDENES. De vooruitzichten voor de fruittelers zijn ïeel goed. Voor zwarte bessen worden reeds 5 rij zen genoemd van 73 tot 84 cent per ki- o, voor Fransche suikers van 7 ct. per pond. UIT BROEK OP LANGENDIJK. De raad vergaderde voltallig. Goedkeuring was ingekomen op de geld- leening groot 8000 voor het distributiebe drijf. Diverse af- en overschrijvingen werden goedgekeurd, totaal 1435,70V2, alsmede be ulingen uit den post „onvoorzien", totaal t 531,92. Verder kwamen goedgekeurd terug de 1ste suppl. begrooting dienst 1919 en de 4de sup- pletoire begrooting dienst 1918, Het kohier hondenbelasting werd vastge steld op 49. Het heffingsperceutage voor den H. O. werd met een half procent verlaagd als ge volg van vermindering der distributiekosten. bijorage voor ae Gezondheidscommis sie is blijkens ingekomen begrooting voor deze gemeente 33.03%. Rekening en balans van de lichtbedrijven werden goedgekeurd op de bedragen, reeds eerder door ons genoemd. Volgens mededeel,ing van den voorzitter worden de vergaderingen van de Gascommis- sie voortaan gehoudeu in de respect, raadhui zen, voor cotröle ééns in de twee maanden, ten kantore van de gasfabriek. Van de Noord-Hollandsche Vereeniging van Gemeenteveldwachters was een adres in gekomen met verzoek het salaris van den veldwachter te verhoogen. Dit werd afgewim peld, omdat het salaris pas het vorig jaar van 300 op 600 gebracht was. Van de Visschersvereeniging kwam een verzoek in, om er op toe te zien, dat geen aardappelloof meer in het water geworpen wordt, omdat dit een zeer nadeeligen invloed op de vischteelt uitoefent. Maatregelen zijn bereids getroffen op een verzoek van den heer C. van Schoor!, om aankoop van gemeentewater achter zijn huis. Hierop werd afwijzend beschikt, omdat bier- leiegr&ittMeii v&ja ERNSTIGE AARDSCHOKKEN. ROME, 1 Juli. Ernstige aardschokken hebben in verschillende districten plaats gehad. Er zijn Waarschijnlijk verscheidene nonderden dooden. De schade is enorm. Dorpen zijn weggevaagd, kerken en spoor wegstations verwoest, riet verlies aan nien- sehenkvens en de schade zijn het ernstigst te Vecchia en in de streek Mugetio. DE AÏMERI K A ANSCHE DELEGATIE. NIÉUW-VORK, 1 Juli. De Associated Press meldt uit Parijs, dat Lansing, het hoofd van de Amerikaansche vredesdelega- tie, waarschijnlijk half Juli zal worden .op gevolgd dooi Polly. POLEN EN DUITSCHLAND, PARIJS, 1 juli. Het aan Polen gerich te memorandum waarin de toestand van Duitschlaud ten opzichte van den dieuwen staat wordt geregeld, werpt nogal veel stol op. HERFURT1H GEVANGEN GENOMEN BERLIJN, I Juli. Volgens da „Voss 2 !,s •.o.n'üiu'Hse -t i.f Herfurth gevangen genomen, GEEN VERKOOP VAN WAPENS EN MUNITIE. BERLIJN, 1 Juli. Dé opperbevelhebber en de Marken, Noske, heeft een verbod uit gevaardigd voor den verkoop van wapens en munitie. RE GE E RI NG STROEPEN TE HAM BURG. HAMBURG, 1 Juli, 6.30 voorm. Het inrukken d?r regeeringstroeppn heeft se dert hedenmorgen 5 uur regelmatig plaats De regeeringstroepen zijn van zoodanige sterkte dat aan gewapenden tegenstand niet te denken valt. Te 6 uur hadden de troepen het Centraalstation bereikt. Tot nu toe werd de orde nergens verstoord. .Provinciaal iNieuw». COÖPERATIEVE BOND IN) N O Oli D-ILO JxLAN D. Door -het bestuur van den Ooop. Bond van Landbouwvereenigingen in /Noord/holland is onderstaand adres verzonden aan den Minis ter van Landbouw. Geeft met verscbnldigden eerbiedi te ken nen, de Coöperatieve Bond van Coöperatieve Land'bouwvereenigingen in Noordbolland, -dat bij met de meeste belangstelling konnis beeft genomen van bet adres van bet Cen traal Bureau gevestigd te Enschede d.d. 18 Juni 1919, waarbij op -de igroote schommelin gen, waaraan de prijzen der granen onderhe vig zullen zijn, wanneer niet spoedig blijkt, of de Regeer ing, 'die de beschikking beeft ever goedk-oope vxaebteonditiën, zelf gaat importeeren. In -de eerste plaats meent de Bond dan ook zijn volle adbaesie aan genoemd adres te moeten betuigen. In de tweede plaats vestigt genoemde Bond Uwer Excellenties aandacht op bet feit, dat nu reeds de prijzen van bet var kensvleesoh niet onaanzienlijk dalen, zoodat wanneer de regeering geen maatregelen neemt om willekeurige prijsopdrijving te voorkomen en te zorgen, dat tegen behoor lijke prijzen de maïs en gerst verkrijgbaar worden gesteld, zoodat deze in goede verhou ding staan tot die voor de vette varkens te maken, de v&rkonsmestarij wederom aan- Tmrezundeii Stukken. (Buiten verantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt.) EERSTE ZOMERUITVOERING GROOTE KERK, WOENSDAG 16 JULI 1919. Geachte Heer Floofdredacteur. In een circulaire die mij gewerd, stond bo venstaande, met verzoek, voorziet U tijdig van toegangskaarten. Toeganskaarten 1,50 pl. 15 ct. Sted. Bel. Niemand zal beweren, dat dit te hoog is, maar wel zullen velen om financieele redenen er geen gebruik van kunnen maken. Wanneer het nu een zaal betrof als de Har mon is, waar een beperkt aantal mendchen kunnen ondergebracht worden, zou men den entree-prijs kunnen billijken, maar waar naar schatting in de Groote Kerk plaats is voor 2 3000 menschen, betreur ik het ten zeerste dat vele Alkmaarsclie muziekliefhebbers en zangers van die kunst gespeend blijven. Was het nu werkelijk zoo bezwaarlijk ge weest om tegen een entree van 50 h 75 ct. plaatsen te reserveeren voor menschen, die in deze tijden ook wel eens wilde genieten van het weinige muzikale dat hier in Alkmaar ge boden wordt? Het schijnt nog niet voldoende doordron gen te zijn, dat kunst niet voor enkele is, maar een volkszaak dient te worden. In ieder geval had men toch waarlijk aan Zuster Vereen, tenminste wel een reductie mo gen toestaan. In vertrouwen dat betrokken personen er ernstig aan zullen denken, maatregelen te treffen die aan het verlangen van vele Zan gers (essen) zullen voldoen. Hoogachtend Uw Dn. D. G. van Beek ZAANDAM. 3D Tatü. Bloemkool I 22—30 ct. per stuk, bloemk. I 8—19 ct. per stuk, bloemkool III 3%— 7Yz ct. per stuk. Prei 9—18 ct. per bos. Sla I 0.60—2.50 per 100 kr. Tuinboonen 3%— 5V2 ct. per pond. Aardbeien 3336 ct. per pond. Peulen 17%'ct. per pond. Slaboonen 47 ct. per 100. Andijvie 3.406.50 per 100 str. Postelein 0.651.45 per ben. Pieterselie 2—4% ct. per bos. Selderij 24Yz ct. per bos. Meirapen 3%5 ct. per pond. Uien 8%12% ct. per bos. Komkommers I 14%17 ct. per stuk. Komkommers II 6%13 ct. per stuk. Muizen 9—10% ct. per K.G. ZWAAG, 30 Juni. Veiling Bangert Omstreken. Aardbeien 20—32 ct., rabarber 16 ct., bloemkool 2034 ct., wortelen 511 ct. leulen 2025 ct., kruisbessen 44 ct., tuin- loonen 46 ct., aalbersen 56 ct., perziken 20—45 ct., sla 2'/* ct. door de vaart belemmerd zal- worden. Van den heer J. Schagen, vroeger tele foonhouder, was het vrezoek Ingekomen om het voormalige telefoonkantoor voor gemeen terekening te mogen veranderen. De koeien zullen pl.m. 200 zijn. Besloten werd de helft in de kosten bij te dragen. De voorzitter deelde mede, dat de kosten van een straat van 4 Meter breedte in den voormaligen Tolweg circa 8000 zullen zijn, over een lengte van de brug tot het dorp. Op voorstel van den voorzitter werd goed gevonden, om de gewone brandspuitoefening dit jaar niet te houden, doch een oefening te houden voor het korps wielrijders in het halen en brengen van de stoomspuit van de gasfabriek. De geloofsbrieven van d nieuwe raadsle den werden nagezien en in orde bevonden. De voorzitter deelde mede, dat door hem /eschreven is aan de directie van de H. IJ. S. met verzoek meer treinen langs de Broe k-er lijn te laten rijden. Nog werd besloten de maximumsnelheid voor stoomfietsen enz. te bepalen op 15 K.M. en daarvoor borden te plaatsen. Rechtszaken. ARRONDISSEMENTSRECHTBANK. Uitspraken van 30 Juni. Jan G., zonder beroep, gedetineerd, land- looperij en vernieling, 3 dagen hechtenis en 3 jaar opzending en 2 dagen gevangenisstraf. Maarten de gedetineerd, varensgezel, bedek.rij, 1 dag hechtenis en 3 jaar opzen ding. Pieter B„ koopman, gedetineerd .heling (verzetaaak), 4 manden gevangenisstraf. Johannes Pieter V., winkelier te Leiden, wederspannigheid, 25 boete subs. 25 dagen hechtenis. Jan de V., schippersknecht te Alkmaar, po ging tot diefstal, 2 maanden gevangenisstraf voorwaardelijk) met 3 proefjaren. Meindert K., arbeider te 't Zand (Zijpe), diefstal van ingekuilde aardappelen, vrijge sproken. Comelis M., tuinder te Limmen, mishande ling, 10 boete subs. 10 dagen hechtenis. Adriaan R„ scheepmaker te Helder, diefstal van steenkolen, 20 boete subs. 20 dagen hechtenis. Jacob B., scheepmaker te Amsterdam, dief stal van steenkolen, 20 boete subs. 20 da gen hechtenis. Neeltje Margaretha Anna B., zonder be roep. te Zijpe, diefstal van een meisjesmantel, 14 dagen gevangenisstraf. Adrianus dip M., los werkman te Bergen, mishandeling, 3 maanden gev. (voorw.) met 3 proefjaren, en betaling van 22,30 schade loosstelling. Hendrik Jan Barbeider te Texel, mishan deling 75 boete subs. 25 dagen hechtenis. Jan V., los werkman te Enkhuizen, gedeti neerd, zedenmisdrijf, art. 247 Wetboek van Strafrecht, 8 maanden gevangenisstraf met af trek van 2 maanden voorarrest. Jacob Johannes W., zonder beroep, te Hoorn, minderjarig, kinderwetten, diéfstal van een nogatblok, 10 boete suba. 1 week tuchtschool. Gjalt de J., letterzetter, Johan de J., broodbakker, Johan de J., zeilmaker, allen gedetineerd, diefstal en medeplichtigheid, de le 1 jaar ca 6 maanden gevangenisstraf, de 2e 2 jaar gevangenisstraf, de 3e 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf. BURGERLIJKE STAND. GETROUWD: 1 Juli Eugène Victor Raoul Delachaux en Jeannette Christine Elisabeth Oost hoek. GEBOREN: 30 Juni. Johannes Petrus, z. van Comelis Jacobus Kemp en Elisabeth Aafje Via. Maartje, d. van Rijndert Groot en Maartje Huiberts. TELEGRAFISCH WEERBERICHT 1 Juli. Medegedeeld door het Kon. Naderlasdsch Meteorologisch Instituut te De Bildt. Geldig tot den avond -van 2 Juli. la het gebied van dn waarneming is de hoogste stond van den barometer 760.4 te Breslau. 14 De laagste stand van den barometer 750.9 te Helder VERWACHTING. Meest matige, tijdelijk wellicht nog krach tige zuidelijke tot westelijken wind, zwaar be wolkt tot betrokken, waarschijnlijk regen buien, zelfde temperatuur. HarktbmcMtiii ALKMAAR, 30 Juni. In de heden gehouden veilingen werd be taald! voor: Bloemkool le soort (per 100 st) 28.60 h 41.50, 2e soort (per 100 st.) 15.40 a 26.70. Wortelen per 100 bos 5.60 a 8.20. Rabarber per 100 bos 5.20 12.80. Aardbeien per K-G- f 0.38 h j u.57. Uien per 100 bos 2.70 h 6.20. Andijvie per 100, stuks 1.60 2.80. Doperwten per 100 K.G. 23.40 h 25.40. Kropsla per 100 K.G. 0.90 a 2.40. Pieterselie per 100 bos 6.20 h 8.10. Peulen per 100 K.G. 34.50 a 43. Postelein per ben 0.94 a 1,21. Spinazie per 100 K.G. 16.20 a 18.60 Snijboonen per 100 sttSks J 0 77 Selderie per 100 bos 1.10 a 4.20. Tumboonen p. 100 K.G. 11.20 a 13.60. Aardappelen: groote 10.10 a 12.80, drielingen 6.90 a 8.40, per 100 K.G. ALKMAARSCHE EXPORTVEILING 1 Juli. Aardappelengroote 10 12.90, drielingen 6.80 a 9.10, per 100 K.G. AMSTERDAM, 2 Juni 1919. De aardappelenprijzen waren heden: Andijker muizen groote 710.95, klei ne 530.05. Lajgedijker muizen groote 8—40.10, Friesche redstar 3.92 Zeeuwsche blauwen 3.92, Zeeuwsche bon: ten 3.92, Zeeuwsche redstar 3.92 Zeeuwsche bravo's 3.92, Zeeuwsche indus^ trie 3.92, diverse partij 3.92. Aanvoer 4 ladingen. 'BOVENKARSPEL „de Tuinbouw" 30 Juni. Heden besteedde men voor: Bloemkool I 16 a 26.50, 11 11 k 15.00, III 7 k 9.50. Aardappelen: groote 4.70 k 5.40, kleine 2.90 a 3.30. BROEK OP LANGENDIJK (Langedij ker Groenteveiling) 30 Juni 1919. Wortelen li a 12.10 per 100 K.G id. 2de soort 2.40 a 2.70 per 100 K.G Aardappelen: Schotsche 10.50 a ƒ12.80 Schoolmeesters 10.70 k 11.80, Drielin gen 5 a 7, Kleine 2.90 k 3.60. Uien per 100 bos 3. Aanvoer: 9200 K.G. wortelen, 148.762 K-G. gr. aardappelen, 18.250 K.G. drielin gen, 720 bos uien. HEILOO Aardbeien Peulen 33—38% ct. per K.G. Tuinboonen 11—13% ct. per K.G. Sla 64—91 ct. per kist. Veilingvereeniging „de Zaanstreek." NOORDSCHARWOUDE, 30 Juni. Schotsche muizen 9—10.90, drielin gen 6-6.80 per 100 K.G. PURMEREND, 30 Juni 1919. Op de afslagmarkt werd verhandeld: Aardappelen 2.72% k 3.30 per zak (Groentlenveiling) 30 Juni. 55—6iy2 ct. per K.G. 25 K.G., tuinboonen 1.25 k f 1.05 per zak 15 K.G., peulen 13 k f 16.60 per 100 pond, doperwten 9 h 13 per 100 pond, aardbeien 0.58 k f 0.74 per K.G., sla 0.70 k f 1.80 p. 100 krop, rabarber 8.20 k f 12.60 per 100 bos, prei 3.80 h 4.30 per 100 bos. Handel vlug. VENHUIZEN, 30 Juni. Veiling de Zui derkogge. Schotsche Muizen 3.70 k f 5, kleine Muizen 2.40 k f 2.80 per 50 K.G. Aan voer 370 baal. WIJDENES, 30 Juni. Veiling „Tuinders- belang."^ Aardappelen (muizen) 14% ct., aarc beien 25—33 ct., frambozen 30 ct., puelen 16—19 ct., alles per pond, bloemkool 22 25 ct., slanoonen 34 ct. per 100, wortelen 13—14 ct. per bos. en 14 Amstei (lamsclio Beurs van 30 Juni 1919 Opgave van iNoordhollaudscli iitiudbou wcrediot. ST A ATSLEENIN OEN NEDERLAND. pCt. ObHg. N.W.S. v ObMg. N.W.S 1000 1918 van 500/1000 1917 f 1000 van dito Oblig. dito dito dito dito dito Ned. Ind. 1915 f 1000 dito 1916 1000 BUITENLAND. OOSTENRIJK. Bel,vrije Kronenr. Jan.»JuH RUSLAND. OB1. 1906 frs. 2506-^000 Iwangorod Dombr. (SR. 625 Nieofai 6pw. 100 OooonsoL 1880 <SR 625 Rotliaobild (oomols) GR 625 Hope en Öo. 1889«90 GR 625 6e Ktnisaie, 1894. GR 625 TURKIJE. Spw. le serie 1904 4% Panding Lm 1898 20/100 5 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 Rotterdam 1915 5 Bank» en Credlet»Instellingen. Amsterdamsche Bank Nederiandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. User. Spoorw. Obl. Mfl. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. Premieleenlngen. NEDERLAND. A'dam Stad 1874 100) BELGIE. Antwerpen 1887 Prolongatie 5 5 4% 2% pCt. Atehia. Top. 6b S. F6 C. v. g. A Denv R. Grande Spw. G. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a dito Pref. A. Missouri Kans. Tex. G. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. A South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. G. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car Foundry Co. C. v. A. Amer. Hide Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A. Int. Merc. Marine afg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mjj. t. e. v. Petr. br. A Orion Petrol. Mij. 7 Steaua Romana Petr. Mij. A. Compania Mercantil Argentina A Cult. Mij. der Vorstenlanden J id. id. Id. Winstaand. Handelsv. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigendom A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Scheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli»Maatschappij Aand. Medan tabak Aand. Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak»Mij. Aand. Oliewaarden voor Koninklijke olie onveran derd, voor geconsolideerde olie vast. Culturen willig vooral voor H. V. A. Rubbers vast. Scheepvaarten vast voor HollandAmerika lijn. Amerika onveranderd!. Ex-dividend. -- IrfVu Adyertentiën. INPLAATS VAN KAARTEN. Ondertrouwd: A. PETERS. A. J. M. TUIJN. H«°"eVk, j Huw.-voltrekklng 17 Juli 1919. Heden mochten wij ons verblij den met de geboorte van een wel geschapen zoon A. KOORN. R. KOORN—Wihduk. Koedijk, 29 Juni 1919. e b o'r e n 1 liOOB, zoon van j. KUYPER an I. KUYPER—db Geus. Grootschermer, SS Juni 1919. 4 3% 3 2% 5 6 5 4% 4 4 Vorige koer. 9D/4 917/s 84 83u/u 80»/s 801,/xi 677/8 676/8 59 591/, 50 508/w 931/, 931/, 901/, 901/, 221/, 218/4 421/4 28»/« 371/, 291/, 80 30 28 58 887/a 961/4 961/4 1831/, 1841/, 1428/8 31 1881/, 187 1428/4 96 951/s 951/, 86 86 1088/4 1071/, 69 31/, 31/1 Vorige koers 101 108/8 101/s 221/h 22 241/s 231/, 57 56 ik 106/u 10V4 12 IO81/, 29Vi» 29 1437/a 144 1553/4 156 1121/, 1123/4 1306/8 130V, 10913/ia 109Vs 52 Vitf 52 1561/g 1561/4 3191/, 3271/, 721 7211/, 961/s 971/, 1561/, 1561/, 305 307 2565/4 261 256 260 537 534* 1961,4 196 26Ó 260 240 242 1141/, 395 406 375 385 2233/4 225 3421/, 345 1843/4 1841/, 2481/, 250 236 2361/, 264 2641/, 2861/4 2861/, 2781/, 278 319 318 263 527V, 225 299 500 JAM.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3