OpenbareLeeszaalen Boekerij. Mpenns Ledenvergadfirlrg 1 IS| ScboenmakirskReelit [Bilt Zit- Gn Slaapkamer HUIS te koop gevraagd Burger-of klein Rentenlershuls il Nauwkeurige Informaties Vrjje Turf. beuken Openbars Verkooping BEU S Vin BRTEHHt ZliUtls. s 66ii Bed of Matros koopt L H. J. EIIMI, Velo Wringers !f II Oit zegt U zeker genoeg Dagelijks VERSCfi II DC LANGE DE MORAAZ, Alkmaar Degeljjk Pension Slaapkamer met Pension gevraagd witte koolplanten Handwagen WINKELHUIS DRUKWERKEN. Michelin Banden Molenzeilen, Seheepszeilen, Dek- kleeden, Dorschkleed^n en alle ^cheepsbenoodïgdheden Gillette Scheerapparaten f 12.50. Mesjes per '|2 dozijn f 1.50. ov*. SNAARHANSLAAN. 2e huis vanaf fist Scharlon, WEET U Incasso's Binnen- en Buitenland. KOST «miNWOMN eikenhouten BOEKENKAST. vraagt werk aan huis of iets dergel. net dienstmeisje, net jong MEISJE Manufacturen. tut 133. HHaLSEB 1 BOYEB. les in Engelsch Woning-Etage of Kamers Te ltoop herplaatsing wegens niiiieiiing. Jao. Dakkir, Naisioptali 41. Allmiaar. Slijter» rabat EC eerenlauis. Te koop HEERENHUIS in de Spoorstraat. AUtmaiar Dorsch-garnituur 2000 KJ. gegloeid IJzerdraad No. li. Komt nu zien! Hevea Rauduu, Ei eenige Tweedehands Bijvislei, v|h HERMA COSTER ZOON, M. KATER eenmaal neer Geeft spiegelglans de Ercütl smeer. Het ondate en beste adr®» voor: is en blj| ft staeds: Zaad markt 7l>. Opgericht 1848. Morgen begint onze Limonade, Essence en Siropen, goidkooj, lekker ei Ie aife naksi Jan de Vries, Lettik Biderp-Zeednerkt. Alkieir. Aanlag n nitbreiding worden accuraat en aeer billik uitgevoerd Willem van Yuure, Klept 15, tfigssDvar dl Stniiubrif. Alvorens U Verdronkenoord 2 goed gevelde Seddei n litumt. AMSTERDAM. UTRECHT. Dansclubs en Cursussen De origineel© met 5 jaar garantie zijn weder gearriveerd. Zaadmai kt 62, Alkmaar. heeft ontvangen een Zelfs onze Pr^aea van 5, 6, 7, 8 et. p&r stuk qrz. CA8. L. C. »E ROER, SlfldfflSrkt SO, naast (Ja Zaadlasilel. SijarSillSuriRuïiï. Br©«ctetraat A 10. Telefoon 12' Getrouwd: - H. V. R. DELAGMAUX en J. Ghr. B. OOSTHOEK. De Heer en Mevrouw BEL A- CH AU X—Oosthoek betuigen ook namens wederzljdsche familie, hunnen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Alkmaar, 1 Juli 1910. DANKBETUIGING. Aan allen, die blijken van be langstelling gaven bij de geboorte van oua dochtertje OUURTJE, betuigen wij onzen hartelijken dank. L. KALVERD1JK. M. KALVERDIJK- Vlam. Warmenhulzen, Juli 1919. op VBUOie u Jnll, des avonds öJ/a |n het Gebeuw Doelea- straat 28. AGENDAi 1. Verkiezing. 2. Statutenherzfenlng. W. VAN DELDEN, Secretaris. üergen ot aerioon gezocht van 21- 30 Juli, voor een echtpaar met kind, bij burgerfamilie. Brieven met prijsopgaaf onder H 423, bureau van dit blad. 2 nette PERSONEN soeken met VU1JE KAH1B. Brieven bureau van dit blad ondsr letter M 426. Te koop gevraagd een Br. onder no. 1596 aan Boekhan del K. TEN BUR0, Koorstraat 1. BV* Wie goed Harmonika wil Ieeren spelen, schaffe er een aan waar alles op gemaakt kan worden. Het eenigste adres daarvoor Is bij A, Dekker, Hoogstr. 3. Zie de etalage Net BURGERMEISJE., P.O., goede hand van schreven, Br. lett. O 422, bureau van dit blad. BIEDT ZICH AAN een liefst In klein gezin. Brieven onder letter N 427. bn. reau van dit blad, GK7BAA6B een om enkele uren per dag la een winkel te taesletoeren. Brieven bur. v. d. blad onder letter K 424. OBTBiiOD welke in llngerievik wenschen op geleid te worden, op atelier van i. FEIJEN, Stationsstraat 2. ter opleiding In den winkel. KROON's Muziekhandel, Payglop. 6EVRAAGD een net Joiigmenacli, die reeds in 't vak werkzaam geweest Is, ot Iemand ter opleiding, extern, tegen nader overeen te komen cond. Terstond gevraagd een •f HALFWAS, bij W. TR®'MP, schoenmaker te Oterleek. [fclerrasgfl tegen hoog loon. STATIONSSTRAAT 2. ONDERWIJZERES vraagt vin DAME. Brieven bureau van dit blad on der Ietter O 428. op goeden stand ongemeubeld te hanr gevraagd te ALKMAAR of BEROEN. Er. br. bureau van dit blad onder letter P 429. Gevraagd een op netten stand. Brieven onder R 430; bureau van dit blad. In ALKMAAR om) OMTREK van 4 tot 11 JULI door Heer. Br. fr. GERARD LEENDERS, le Kostverlorenkade 119, A'dam. voor direct of later te be trekken koops. pl.m.l ÖOOO. Br. letter F 481, bureau van dit blad. l*U P. HOK ta Henabraak. Ta Alkmaar te koop een net atark met erf, vrlja steeg, gas- en water leiding voor f 3300.— door vertrek, tbana ontruimd. Brieven ondfcr lett. T 411, bureau van dit blad. over personen en zaken In Dultsch- land. Blll(jk tarief. Korte AANMAAK-en BRAND- TURF (gemengd) f 0.80 per honderd stuks, afgehaald aan de schuit, liggende Turf markt (Limmerhoek). IV* Met afhalen kan geschieden 's morgens van i tot 12 en mid dags van half twee tot halt ma. D «verkiezende te aanvaarden 18 Juli o! 1 Aug. Te bevragen SPOORSTRAAT 20. Gsmsgd mb draagvermogen :t 750 K.G. Adres te bevragen aan hel hnrean vsn dit blad. of daarvoor te knunen inrichten WOONHUIS te keep ot te hanr gevraagd op goeden stand. Brieven met inlichtingen bureau Alkm. Ceurant lett. L 415. Vereenlgde Brandstoffenhandel, Alkmaar, bericht be langhebbenden de ontvangst van prima houtakoel. te op WOBNSDAO 9 JULI 1919, nam. 1 uur, in de garage van de Naam!. Venn. ALKMAARSCHE AUTOMOBIELHANDEL am hat NASSAUPLEIN aldaar', van het aldaar te bezichtigen bestaande nit s LOCOMOBIEL (met .achoon register), jDORSCH- KAST met dubbele reiniging rn Groninger stroopers, alsmede van H. J. HAASBROEK, Deurwaarder, Alkmaar. In de Tweedehands Rijwiel**;* zijn ook voorhanden In ALLE MATEN. Gratis omleggen. Ook een partij beate gebruikte afkomstig van de ArtelerieTtsrich- ting, tegen f 5.80 per stuk. verschillend van prijs. Beleefd aanbevelend, M. KAAL Keizerstraat 8. OMZE INRICHTING BESCHIKT THANS O.A OVER VIJF ZETMACHINES EN VERSCHILLENDE SNELPERSEN. IN VERBAND HIERMEDE DEELEN WE MEDE, DAT WE bkstekkh, bokkwkkkm, mkocjmukkk.csata- LOGI, JAAKVi'.KII.AUKk, w 4 ADBLA 1»KW, PKO- GR ISIMA'B, PKIJ5COUK tA I KA, UKGLKMKA 1 KN, 8T1TUTKX, STROOIBILJSTTJBJt, TEKMTMOKMJKN, VEBOttUIVlNttKI, WHIEBLAUEW, INZ. ENZ. SN ONGELOOFLIJK 8C01TEN TIJD KUNMBN LBVBREM. WE BEVELEN ONS DAA1VOOR TEM ZEERSTE AAN. N.V. BOEK" EN HANDELSDRUKKERIJ VOORDAM C e - ALKMAAR. «LAS PINCB-NBi: «SO-QK9V OLASBRIULEN Rprnnonl op en ZIET DAM ONZE PRIJSNQTEERING Verkrijgbaar bij van door verzuim» men niet, EERST naar het t» gaan, DAAR VINDT U Prima vulling. Aanbevelend, Laga prijzen. Lssrsar M. O. Bssklmén, Accountant. Ipesntrsst SO, Lesaen In Boekhoudan. Opleiding veer de praktQk en veer «Manaeae 5* Naar aanleiding van de reeds zoo vaak tot ons gerichte aanvragen, berichten wij dat door ena gedurende het as. seizoen eenige aullea gegeven worden In de Sociëtaltzaal van het gebouw Isrnsnls" te Alkmnnr. Informatlfln kannen nu reeds gericht worden aan het Instituut, 858 Prinsengracht, Amsterdam. - Door Uw Bandan bl) dam firma te betrekkan, ver schaft gi) u sakarhald BBEN banden te ontvangen die gerulmen tijd in voorraad hebban gelegen. Da seapelhelë dar bandan verlicht dan gang van uw Rijwiel. ®p het oagenblik verkrijgbaar la? d® velcetsda adressen s ALBKiiKi Mej. de Wad. PRONK, Riddarstr. Dm Mas» MAYTEMA, Haagstr. Firma ALBERT HEIJN, Eafdseo. Den Hear SCHOUTEN, Veermeer. van 't HOEF, Zaglii. OtERDING, üitanb.str. SMAN, Baanpad Qabr. STOKMAN, N.P. Laas. Den Hear KREB, Uedenlaan. VERHOEF, Steeeeg. H HOEK, Omval. a a, BRUIN, Ssmarmasslaae. w ER9KS Stofirtatrnt. w ÜCISTEMAKER, Hekelatr. Wilt U dan even nets nemen van bnlten* ALSLKAAR Dam fleer C. BEERSE, St. Pancras. VAN GIESEN, Oudorp RAMP, Heiloo. QRAaF, Scjioorl. J. KALIS, de Rijp. KOT, de Rijp. BALDER, Llmmen. SCHERMER, Oudorp. P. ZIJP, H. H. Waard m ESSEN, Bergen. Be Wad. PRINS, Bergen. ffiHJKERS, Bergen. w BAKKER, Langerela. e LANOENDIJK, Langerel* B u ROOS, Bergen a. Zee. m DISSEL, Koedijk. In elk dezer winkels ie TALl'i 1'ar.lk.wlinlt aiaeda vincL verkrilfgbwHr, behalve nog 1h de ZEVEN eigen Filialen. Gaadia kwaliteit. Witte brand. Wedcrrajh®6p«rs rabat. Aanbevelend, IllTT III ■pr"-' Houtskool. Taletaaa SS4. n fill's testis n mus i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4