m m DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. In Drogerijen, ChsmlcallSn. Verband- en Verpieglngsartikelen. Speclallteltsgeneesmlddelen In den meest uitgebreldsn zin JOH. KROMHOUT. No. 153 Honderd een en twintigste Jaargang. WOENS HAG 2 JUL I. Huitoniandsch overzicht EAU DE COLOGNES, TANDMIDDELEN, TOILETARTIKELEN. Huishoudelifke Artikelen, als: BOENDERS, BEZEMS, DWEILEN, ZEEM LEERLAPPEN, SPON SEN,KW ASTEN, ENZ. PersoaiQwesgiGbaal. Kinderweegschaal te hnnr. van de Drogisterij Zevenhuizen b. d. Bergerpoort. ZiET DE ÉTALAGE. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden I 1,63, franco per post f 1,90, Bewijsnummers 5 et. Advertentieprijs 15 et. per regel, grooters letten r>s»r plaatsruimte Brieven franco N.V. Boek* en Handelsdrukkerij v/h. Herms Coster Zoon, Voordam C 9, Telef 3. Het nieuw# uit hst buitenland ls de laatste dflum schasnch. t Vlet ls of na de groöte gebeurtenis te Ver sailles het wereldgebeuren zoo onbelangrijk ls geworden, dut men ternauwernood de ntoritu neemt er aandacht aan te schalken. Natuurlijk wordt er over de ondertc.kening van het vredesverdrag nog heel wat nage- praat in t bijzonder over den Chlneescheü ouwii tot ontlcrteekênen en over het voorbe- houd dal g 'u'iaal Smuts gemaakt heeft. Deze heelt namelijk verklaard, dal liet vredestrac- laat niet de idealen verwezenlijkt heeft, die de enlentevolken verwacht hadden, maar dat daarvoor een nieuwe geest noodig is, die nog kouten moet. Generaal Smuts hoopt dus op een toekom- stlgefl beteren staat van zaken. Wal de ratificatie van het vredesverdrag van Duitsdie zijde betreft, weet de Deutsche Allgcmelne Zcituuu uit betrouwbare bron mede te deden, daf er nog geen beslissing is getióinen nopens ecu spoedige goedkeuring van het tract aai door de Nationale Vergade ring. Lr zoudai eerst nog talrijke vraag stukken ten aanzien van het nauwkeurig vast stellen der grenzen van de streken, die afge staan moeten worden, te regelen zijn. üok de Pruisische landvergadering zal vol gens de Pruisische grondwet tot de ratificatie moeten meewerken. Inmiddels zet de Raad van Vijf zijn arbeid vuurt, want ondanks den vrede met U.uitsdi- land is er uug heel wat te regelen eer het Lu- ropeeschë huishouden weer eenigszins op orde is gekomen. Men verwacht, dat de economische ca fi- nancleele voorwaarden van het verdrag met flost ii ijk einde dezer week vastgesteld zijn eu zfl daarna de grenzen van de streken aan de Adriaüsche Zee vaststellen. Van de vredesvoorwaarden met Bulgarije en Hongarije is uug maar ecu vage schets op* geinnakt en de regeling van den toeküuistigen status van, het Uttofflaauselu: rijk is voor on» bepaaldcn lijd uitgesteld. De Turksche gedelegeerden zijn althans naar huis gezonden met de mededeeliug, dat de bespreking van hun belangen vooreerst nog niet aan de orde komt. Minister-presiden,t Bauer heeft in oen inter view verklaard, dat Duitschland alles zal doen om zijn vredesverplichtingen te vervul len eu ecu grondslag te leggen voor een nieuw sociaal welwaren. Gedwongen tot ont- vvapeniug -u Duilschiaad zich economisch to ei ui ten en het houpt zijn tegenstanders er toe te brengen, Uit voorbeeld na te volgen. De beloite van Bauer is heel mooi, maar het zul de groote vraag zijn, of Duitschland vooreerst de kracht kan ontwikkelen die het wel zou weiischeu, r. De spoor eu tiamwegstaklng te Berlijn komt ongelegener dan ooit en kost de regee- riiig heet wat hootdbrckcu. Ondanks de door de regeering bewerkte daling der leveusmiddelenprljzen heelt het personeel van de versdiillendc locale ver- i ii «tuukU-u «.li zen groote loouavcrhoo- glng gevraagd eu het werk neergelegd, waar schijnlijk onder den drang van communisti sche zijde. Werkgevers en werknemers toonen Weinig lust om elkander te naderen. De locale spoor wegen liggen nu ook stil, omdat bij de vorige tramstakhig te veel ongelukken Zijn voorge komen. Di aanvoerder van jde organisatie van Bankpersoneel, Emonts, is wegens bolsjewis tische agitatie gevangen genomen eu er dreigt nu een algemeene personeelstaking, om zijn bevrijding al te dwingen. Een spoorwegstaking' zou den toevoer van kolen eu levensmiddelen belemmeren. Iedere communistische agitator heeft meer invloed dan de leiders der vakvereenigingen en ieder toegeven van de regeering leidt tot nieuwe eischen. Ingeval van conflict kan de regee ring niet eens op de Berlijnsche troepen ver trouwen. De directie der. electrische tram rekent op een langen stakingsduur. Alle pogingen om tot overeenstemming te komen, zijn mislukt en aan hervating der onderhandelingen is momenteel niet te dénken. De rijks- en de staatsregeeringen alsmede de Berlijnsche overheid staan op hetzelfde standpunt. De groote fabrieken konden gisteren nog werken* gij brachten de arbeiders met groote wagens en vrachtauto's naar de werkplaat sen, maar op de fabrieken in de voorsteden ontbraken reeds vele arbeidskrachten. De regeering treedt met kracht op tegen de lieden, die de staking bij de electrische tram hebben uitgelokt. Vele aanvoerders van de communisten, onder wie de bekende Her- furt'h, en een groot aantal revolutionnairen zijn gearresteerd. Oorspronkelijk was het de bedoeling ge weest de algemeene staking te proclameeren tegen 19 Juni De aanvoerders der onafhan- kelijken hadden reeds een lijst van ministers opgesteld voor de aanstaande raden-repu bliek, waarvoor de proclamaties reeds klaar lagen. Berlijn maakt dus weer eens een ernstige crisis door en het is nog niet te voorzien, hoe en wanneer men deze onvoorziene moei lijkheden weer te boven zal komen. KORTE BERICHTEN. Gistermiddag 12 uur zijn te New-York 12 personen'gedood en 40 gewond ten gevol ge van een treinbotsing Dunkirk in de staat New-York. Het Engelsche luchtschip R. 34 zon gia- trcnacht de vlucht over den Atlanllschen Oce aan ondernemen, wanneer liet weer niet ver andert. Bij liet vertrek van de leden der Dult sche wapcnslllstandscommissie te Spa heb ben eentje ongeregeldheden plaats gehad. De opgewonden menigte schold en floot de afge vaardigden uit, die door gendarmes begeleid werden, Verwacht wordt dat de nationale verga dering het vredesverdrag vóór 15 Juli zal goedkeuren. Noske verbood den verkoop van wapem en munitie. Hei Roemeertschi legerbevel heeft vol gens het N. B. een verklaring gepubliceerd volgons welke de militaire actie tegen Honga rije weder zal worden opgevat Indien de uit spattingen in Hongarije, niettegenstaande fen cisch van Roemenië niet ophouden. drag. Padorowski teekende het Panische ver- IhiiiiOiiiuuU. WIJZIGING DER KIESWET. Bij de tweede Kamer is ingediend eeu wetsontwerp tut ulwijking van ecmgo bepa lingen van ue Kieswet en van de Gemeentewet mei betrekking tui ue penouiam raadsverkie zingen iu 1919. bij de jongste raadsverkiezingen heelt zich het geval vourgeuaau, dat cauuulaieiUijsteu ongeldig ziju verklaard, üevoig daarvan kan zijn, dat de pang tot welke de eaudidateu be lmoren, mei ui den gemeenteraad vertegen woordigd zijn, ook al beschikt zij over een voldoend stemmen tal. Dit heelt de candidaten van andere partijen somwijlen er toe geleid mei over den üuu toekomenden zetel te be schikken. Niet alleen dat dientengevolge de gemeenteraad geen zuiver beeld zal vertoo- ncn van de politieke gevoelens du in de plaatselijke oevoikiug" leven, uuiai zella be- smni de kans dai een voldoend aantal leden in de komende periode zal ontbreken om geldende besmneu te nemen. Eeu noodvoor ziening die also au de gehouden verkiezing amiuieeri eu een nieuwe unseUrijlt, kan dan ook niet uuoiijven. Daarbij is men gebonden aan au.Alt oei /luuiuoüetne rvUikcicU van ue urouuwei, uai onionrumg van ue oumaanue gemeenteraden met ingang van den eersten Dinsdag vau september 1919 voorschrijft. De nieuwe verkiezing moet der Uil ve vóór dien dag haar beslag gekregen hebben. Hei wetsontwerp regelt een eu ander op een wij ze, die zooveel dueuujK gciegeuncid tot rus tig overleg laat. EEN AANBOD .VAN DUHSU1LAND AAN JAPAN INZAKE ONZE KULUNlëN, Reuter seint uit Parijs: Ma bedekking tot liet gerucht, waaraan gecu geloot wordt ge hecht, vau een geheim verdrag, dat'zou be slaan hebben tusschen Duitschland eu Japan, verneemt Keutci uil coufercutickring'm, dat Dtutschknd velschillende verleidelijke aan biedingen aan Japan heeft gedaan oih zich aan de zijde vau Duitschland te scharen, met name iu 1917, toen liet vruchteloos aan Ja pan aanbood, dit land de vrije hand te laten len aanzien vuu de Ncdcriandschc koloniën, ipet inbegrip van Java en Sumatra. VEE NAAR FRANKRIJK. Uit I ransche Tandbouwkringen wordt via Parijs aan liet bureau „Aga" geseind: De achterstand in den veestapael heeft1 de landbouwers, vooral die in Noord-Erafikrijk, de noodzakelijkheid doen inzien, zich tot de regeeriug te wenden, om uit de neutrale sta ten melkvee iu te voeren lii het bijzonder is hierbij aan Nederland gedacht, dat zich op het gebied van melkveein een uitstekende re putatie mag verheugen. Zijn wij wel, fiigc- licht, dan zal de Eransche regeeriug alles in het werk stellen om aan den wensch van de landbouwers te voldoen en zich tot de Ne- derlandsche regeering met de vraag wended of verdere uitvoer van melkvee mogelijk is en zoo ja, onder welke voorwaarden. Frankrijk moet tot belangrijke concessies bereid zijh. LUITENANT VOGEL. De minister van binnenl. zaken heeft in een antwoord op schriftelijke vragen van het Ka.- meriid den heer Van Ravestëijn betreffende de verstrekking aan den Duitschen luitenant Vo gel van een visum op zijn paspoort en betref fende zijn verblijf hier te lande het volgende medegedeeld: Blijkens de ontvangen inlichtingen heeft zich op 4 Juni 1919 bij den Rijksvreemdelin gendienst te 's-Gravenhage aangemeld een persoon, die opgaf te zijn de Duitsche „Ober" luitenant Kurt Vogel, welke in het bezit was van een geviseerd paspoort,- op hetwelk hij beweerde hier te lande te zijn binnengeko men, staande'ten name van een zekere Kurt Velsen. Waar, indien die opgaven juist wa ren, bedoelde Vogfcl van ten name van een an der staande papieren had gebruik gemaakt, is hij geïnterneerd. Nog wordt opgemerkt, dat genoemde persoon volgens zijn verklaring niet was veroordeeld wegens moord op den persoon van dr. Kart Liebknccht, doen we gens „begunstiging" In- zake het onderzoek naar den moord op Rosa Luxemburg. KALIZOUTEN INi PRIJS VERLAAGD. De kali-importeursvereeniging te 's-Graven hage deelt mede, dat de nieuwe (verlaagd prijzen voor kalizouten zijn vastgesteld. Deze zijin ook geldig voor de 20.000 tons kali, die in Md werden gecontraoteerd en medio Ju ni reeds waren geleverd. Het Kalisyndi caat is thans bezig met de levering van ruim 50 000 tons kalniet en kalizout 20% terwijl verdere groote boeveelheden zullen volgen. DE KEIZER-KWESTIE. De Londensche correspondent van de Tel. schrijft d.d. 30 Juni: Omtrent het lot van den ex-Keizer heeft de „Evening Standard" een van de hoogste au toriteiten op internationaal juridisch gebied geraadpleegd, die in Parijs is geweest en nauwkeurig net doel en de bevoegdheid van het door tie geallieerde mogendheden in te stellen Internationale gerechtshof kent. Het i's zijn meening, dal het speciale gerechtshof, dat volgens het verdrag uit één rechter van elk der vijf groote mogendheden zal zijn sa mengesteld, geleid zal worden door de meest verheven beginselen van internationale poli tiek, en ongetwijfeld de bevoegdheid zoowel als den plicht zal nebben elke straf vast te stellen welke naar zijne meenitig aan den ex- Keizer zal moeten worden opgelegd, zelfs al zou dit de doodstraf zijn. Dit is èen beslis sing, welke in bet vredesverdrag belicbeamd is eu waaraan noch de Keizer mxdi *ijn mede plichtigen kunnen ontkomen. 1 larmsorth deeld? in het Eagelactoe Lager huis mede. dat geen onderhandelingen met de Nederlanasdie regi ering over de uitlevering van den ex-keizer waren geopend. In ona bereicht van gisteren was toet woord een" uitgevallen. Dr. G. H ROESS1NGH le 's-Grav. uhage is overleden de zeer be kende geneesheer dr. G. H. 'Roessingh, in 1848 geboren te Haren (Groningen;. Hij was ua zijn praktijk te Deventer, van 1 Juli 1891 af, geneesheer-directeur van het gemeente- ziekeunuis te 's-Gravenhage. Iu 1917 was hij door ziekte verhinderd zijn functiën in het ziekenhuis te verrichten eu sedert bleef hij Lij dende. Iu 1918 nam hij officieel ontslag Dr. Roessingh ia herhaaldelijk oj ter geneeskundige behandeling van het vorstelijk huis. Koning Willem III en Ko ningin Wifhchnina stelden zich vaak onder zijne medische behandeling en oök voor ,de Prinses werd meemialen zijn geneeskundige iaad ingeroepen. GHR. NATIONAAL VAKVERBOND. Maandag werd te Rotterdam de negende aiguueene vergadering geopend vau b.et am isieujti Natfeuaat Vakverbond. Voorzitter was de heer K. Kruithof. De secretaris dee «de méde, dat het ledental thans (>7.280 bedraagt De Ciir. Bond van huispersoneel heeft zich met 572 leden aangesloten. Ais gasten waren o. m. aanwezig de secre taris van den Ciir. Bestuurdcrsbond, dr. van Ravesteijn van de S.D.P., de heer H. Diemer, cud-voorzitler. De heer Smeeuk zond telegra fisch bericht van verhindering. Bij de bespreking van het jaarverslag van den secretaris werd door den afgevaardigde van den Ciir. Kantoorbediendcubond er op aangedrongen, dat het C. N, V. meer gezien zal worden in dc ontwikkeling van het sociale 'leven. Bij eeu volgend Chr. Sociaal Congres hoopte deze spreker, zullen ook de mannen uit de Chr.' Vakbeweging hun stem doen hoo- ren. In behandeling kwam het bestuursvoorstel tot herziening van de statuten eu het huishou delijk reglement. Behalve het dagclijksch be stuur, dat uit 7 leden zal bestaan, wordt thans een algemeen bestuur ingesield, dat zal bestaan uit zooveel leden als er' organisaties zijn, met deze restrictie, dat organisaties, die meer dan 5000 leden hebben, twee leden in 't algemeen bestuur verkiezen. Daarna kwam adn de orde een voorstel van de Ned. Ver van Chr. Kantoor- en Han delsbedienden, om de wenschelijkheid uit te spreken, dal cr meerdere uniformiteit kome in cle regeling van de rechtspositie van bezoldig de bestuurders bij de aangesloten organisa ties en doeltreffende voorziening wordt ge troffen ten behoeve van hun weduwen. Een voorstel van de Ned. Ver. van Chr. Kantoor- en -Handelsbedienden en den Ned. Chr. Grafischen Bond, om te besluiten bij de aangesloten vakbonden aan te dringen op centralisatie van de bondsorganen enz., werd na uitvoerige besprekingen verworpen. De vergadering werd gistermorgen voort gezet. An de orde kwam o.a. een voorstel van den Chr. Bond voor de Kledingindustrie: „Het C. N. V. besluite tot oprichting van een centrale weerstandskas, waaruit bij.voor komende stakingen of uitsluitingen een uitkee- ring aan de aangesloten bonden wordt ver strekt." Na langdurige discussie werd het voorstel, met 114 tegen 15 stemmen verworpen. Aan de orde kwamen vóórts de voorstellen van den Pot. Chr. Bond van Spoor- en T ramwegpersoneel. le. Het hoofdbestuur van den (genoemden) Bond acht het noodzakelijk dat in het bestuur van het C. N. V. alle bonden door één hoofd bestuurslid zijn vertegenwoordigd en dat door zulk een samengesteld bestuur in maan- delijksche vergaderingen o.a. besproken wordt de-situatie der geheele Christelijke landelijke vakbeweging Dc voorzitter wees er op, dat omtrent deze punten reeds beslist is. Het voorstel werd mitsdien als afgedaan beschouwd. 2e. Het hoofdbestuur van (den genoemden) Bond acht gewenscht: a. meer centralisatie van vrijgestelden uit diverse bonden, alsmede uit het vakverbond en i b. vestiging van het bureau van het C. N. V. mede met die der daarbij aangesloten bonden in het midden des lands. De voorzitter zeide dat- die punten reeds Aanbevelend, 1 giooienuccis geregeld zijn. Tiet bureau is te Rotterdam gevestigd, indien uaann 'verande ring noodig wordt, zal dit langs stamanen weg geschieden. oc voorzitter van den Bond van spoor- en tramwegpersoneel oordeelde dat het C. N. V. in ue toekomst om eigen centraal geböuw moet krijgen. Het voorstel werd hiermee afgedaan. De Ciir. Üabrieks-, haven- en transportarbd- dersüund had voorgesteld: „De algemeoie vergadering besluite een commissie te benoemen welke zeer ernstige besprekingen houdt over de tegenwoordige samenstelling van de bonden en üe grensre geling en brenge over hun bevindingen een uitvoerig rapport uit." Namens het bestuur werd medegedeeld, dat er een commissie zal worden benoemd van üv.5 personen, om de verhouding der ver- scmüende organisaties te regelen. Aldus werd oestoten. in verband met de statuten-wijziging trad het bestuur in zijn geheel af. Bij acclamatie werden de drie bezoldigde bestuurders her kozen. Voorts werden tot bestuursleden (niet- bezoidigde) benoemd de heeren C. Smeenk, E. Eikeibout (herbenoemingen) G. Baas Kzn. en A. Mastenbroek. I 1 cnslotte werden nog de ontwerp statuten van het op te richten Tuberculosefonds „Draagt elkanders lasteh" vastgesteld. Daarna werd de vergadering gesloten. Des middags werd receptie gèiioudcn. Des avonds volgde een feestelijke samenkomst in den Doele, waarbij behalve door den voorzit ter o.a. redevoeringen zijn gehouden door prof. dr. J. R. Slotemaker de Bruine, minister Kuys de Beerenbrouck en den heer J. Schou ten, lid der Tweede Kamer. PROVINCIALE STATEN. Gistermorgen half 12 kwamen dé nieuwe Staten van Noord-Holland, waarin voor het eerst vrouwelijke leden zitting hebben, in de Statenzaal voor de zomerzitting bijeen. Voorzitter was jhr. mr. dr. A. Röell, com missaris der Koningin. Na de opening der vergadering werden twee commissies safengesteld om de geloofs brieven te onderzoeken. Nadat het onderzoek had plaats gehad, adviseerden de heeren Ketelaar en mr. Heer- kens Thijssen namens de commissies tot toe lating van alle 77 Staten-leden, waartoe'be sloten werd. 1 Nadat door allen de eeden (of geloften) waren afgelegd, hield de Voorzitter de vol gende rede: Dames en Heeren. Met het afleggen van de plechtige eeden of beloften is het lidmaatschap der Provin ciale Staten thans door u aanvaard en ik acht het een voorrecht u allen geluk te wen- schen met de nieuw verkregen waardigheid. De tijd Waarin wij leven, een tijd die ook zijn stempel heeft gedrukt op de volgens 't even redig kiesstelsel gehouden verkiezingen, is meer een tijd van daden dan van woorden. En ik meende dan ook, dat het niet op mijn weg liggen kan breedvoerig de beteekenls uiteen te zetten van den invloed, dien de snelle ontwikkeling der denkbeelden en ge beurtenissen in de oorlogsjaren, die achter ons liggen, ook op de samenstelling der ge westelijke vertegenwoordiging heeft gehad. Laat mij volstaan met er op te wijzen, dat van de Staten in nun vorige samenstelling slechts 39 hiei" opnieuw hunne intrede heb ben gedaan; 38 leden zijn door evenzooveei andere, van beiderlei kunne, diverse scha- keering en uiteenloopende inzichten vervan gen. mj zullen, daarvan ben ik overtuigd, naar de mate hunner krachten en overeen komstig de overtuiging die hen bezielt, met de oude leden willen samenwerken aan de behartiging van de belangen van ons gewest, liet veld, dat bearbeid moet worden, heeft die samenwerking dringend noodig, want de uitbreiding, die de provinciale bemoeiing in den jougsien tijd heelt gekregen, en, naar net zich laat aanzien, ook in de toekomst verder krijgen zal, is van dien aard, dar inderdaad de Provincie de taak die zij op de schouders heelt genomen, slechts met vrucht zal kunnen vervuilen als zij rekenen Kan op de eendrachtige inspanning van alie wachten. Naast den waterstaatkundigen toestand, het vakonderwijs en de krankzinnigenverple ging, die in toenemende mate op de werk zaamheid der Staten beslag leggen, is het electridteitsvraagstuk hun aaunacht komen vragen, op zijn beurt gevolgd door dat der drinkwatervoorziening, en hebben ook de vorige Staten de bestrijding der tuberculose en ue ziekenverpleging ten plattenlande bin nen den kxnig der provinciale bemoeiing ge- trókken, om niet te spreken van de rechtspo sitie en de saiarieeriug van het personeel in provincialen dienst, die in de naaste toe komst tot een bevredigende oplossing moeten worden gebracht. Altemaal onderwerpen van overwegend belaag, die ik aanstip, vooreerst om u, indien het nog noodig mocht zijn, te doordringen van het besef, dat reeos aan stonds op uwe volle toewijding een krachtig beroep zal worden gedaan, maar voorts om een woord van welgemeende hulde te bren gen aan de oude Staten voor de hooge opvat ting, die zij van de taak der provincie hebben gehad en voor de wijze waarop zij die taak tot haar recht hebben doen komen. Met een eeresaluut aan. de Staten in hunne vorige samenstelling wil ik dan ook onze werkzaamheden aanvangen. Mogen de leden, die hier niet meer terugkeerden met voldoening op den tijd van hun lidmaat schap terugzien en mogen de nieuwe Staten, hetzij zij opnieuw naar Haarlem werden af gevaardigd, hetzij zij voor het eerst hun schreden naar deze vergadering richtten, de voetstappen van hun voorgangers drukken en evenals zij toonen, dat de bloei en voor spoed van Noord-Holland hun na aan het harte üggen. Indien ik ten slotte persoonlijk ook bij de nieuwe Staten een beroep mag doen op de welwillendheid en den steun, die mij in de afgeloopen jaren de leiding der vergaderin gen tot een aangenaam voorrecht hebben gemaakt, dan kan ik besluiten, met den op rechten wensch, dat onze gemeenschappelijke arbeid ook in het heden aangevangen vier jarig tijdvak voor de, provincie rijke vruchten moge afwerpen." Na de rede van den voorzitter had de trekking der afdeelingen plaats. De ingeko men stukken werden voor kennisgeving aan genomen, voor zoover, zij niet betroffen sub sidieaanvragen. Deze werden 'gesteld in han- PiK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1