DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ^o. 154 Honderd een en twintigste Jaargang 1919 DONDE RJ1) A G 3 J LI. li uitenlandsch overzicht. Stadsnieuws. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden I 1,65, franco per post I 1,00. Bewijsnummers S ®t. Advertentieprijs 15 et. per regel, grootere letter» naar plaatsruimte Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam G O, Telef. 3. liet «euiorenkonvent der Duitache Nationale Vergadering heelt besloten de zitting, waarin het vredesverdrag moet worden geratifi ceerd, eerst te laten plaats vinden na afhande ling van het grondwetsontwerp. Dit zou, zooals tot dusver het plan was, den elfdeu en twaailden Juli in derde lezing Worden behandeld. Lrg veel haast schijnt men in Duitschland dus met met de ratiiicatie te zullen maken, ls het omdat uien er piet voor uitkomen wil hoe dringend noodzakelijk, een goede voedselvoorziening is? Of is het wellicht om niet te laten uitkomen, dat als de voedselvoor raden komen, net spoorwegvervoer door sta- king der beambten niet zal kunnen plaats hebben Het blijft, ondanks de onderteekening der vredesvoorwaarden, buitengewoon onrustig in Duitschland en de toestand wordt zelfs zoo critiek dat de regeering begrepen heeft,' geen halve maatregelen te moeten nemen. De held vau Durtsch Uost-Afrika, generaal Vou Lettow Vorbeck, is tiians Hamburg met zijü troepen binnengerukt om ei orde pp za ken te stellen. Een afvaardiging had hem verzocht van dezen intocht in Hamburg af te zien, maar de generaal achtte dezen volstrekt noodwendig, onder meer om de ontwapening goed1 in haar werk te laten gaau eu om de verzorging vau i sje'cho Slowakije met levensmiddelen met te Vou Lettow Vorbeck is dadelijk krachtig opgetreden, heeft alle vergaderingen in de open lucht verboden eu bepaald, oat burgers ouder alle omstandigheden op een afstand van .260 M. van de troepen moeten blijven. Wie daaraan niet voldoet, steil zich zonder waarschuwing aan beschieting, bloot. Na de ontwapening van alle veiligheids weerbaarheden zulleu de rijkstroepen blijven tot alle verborgen wapens zijn opgezocht en de scliuldigen oestrait zijn. lu Berlijn zelf durft de regeering niet zulke krasse maatregelen te nemen. De verkeersstaking neemt steeds grooter omvang aau eu liet verkeer uaar buiten kan niet meer, behoudens enkele uitzonderin gen, orden volgehouden'. Allerlei voertuigen zijn nu in Berlijn als omuibus Ingericht, wat weer tot conflicten met de stakers leidde. Verscheidene karren werden ondersteboven gesmeten en tal van paarden gewond, zoodat zelfs militaire hulp moest worden ingeroepen. De regeermg herinnert aan het besluit om levensmiddelen tegen verminderde prijzen beschikbaar te stellen en heeft zich bereid verklaard het lot van het personeel zoo veel mogelijk te verlichten. De spoorwegdirecties zullen gedemocratiseerd worden en door het mvocrcu van de bedrijfsraden volgens de rijkswet heelt het personeel in ruime mate medezeggenschap. Hoewel alle vakvereenigingeu van spoor wegpersoneel de staking afkeurden en het stakingsverbod opgeheven is,'duurt de ver- wai 'ig brengende staking voort waardoor o. a meer dau youü wagohs voor Berlijn on- duweg ziju blijven steken, waardoor kost bare levensmiddelen verloren gaau. Dit is, al dus, de bekendmaking, van regeeringszijde, ecu bcdreigmg voor de millioenen inwoners vau Berliju eu voor de geheele volkskracht. Het is dringend noodzakelijk, dat het eco nomisch leven zonder verwijl en met volle kracht weehop gang gebracht kan worden, om het land voor een ineenstorting en dc bevol king voor verder hongerlijden te behoeden. Ten slotte volgt de bedreiging, dait arbei ders, die zich niet uiterlijk heden weer hebben aangemeld, ontslagen ziju. Hetzelfde geldt voor de beambteu. Bovendien wordt medege deeld, dat voor de bescherming van het recht om te werken zorg gedragen is. Het is de groote vraag of deze bedreiging iets zal uitwerken. Blijkbaar is de invloed van communistische elementen zoo sterk, dat de vakvereenigings- leiders hun mannen niet meer in de macht hebben. In een vergadering van de Belgische Ka mer heeft gisteren de eerste-minister een brief van den Koning voorgelezen, waarin deze hulde aan het leger brengt. De Koning herinnert aan het tot stand komen van den Vo Kcrenbond en noemt het tractaat van Ver sailles den grondslag van het staatkundig en maatschappelijk stelsel? in. welks schoot Bel- gie zich uit zijn puinen moet verheffen. wij verklaren, aldus de Koning, dat wij een schooner België willen scheppen. Laten wij het geheele volk tot den arbeid en de ver- vulling van den burgerplicht roepen. Minister I lijmans hield vervolgens een groote rede en legde een verklaring van de leden van den Raad van Vier over, waarbij aan België de voorrang op twee-en-een- half milliard van de eerste betalingen wordt toegekend, die Duitschland van nu af aan tot Mei 1926 doen zal. Tevens deed hij mededeel ing van de ont heffing van de oorlogsleeningen die België tot 11 November j.l. heeft aangegaan. Een overeenkomst betreffende de Oost-Afri- kaansche koloniën is nog niet goedgekeurd, maar deze zal toch het land voldoening ge ven. De minister bracht, onder luide toejuichin gen der Kamer, hulde aan Frankrijk, heette de nieuwe gebieden welkom en eindigde met het Belgische volk te vragen zich de overwin ning waardig te maken. KORTE BERICHTEN. Volgens de New-York Sun gaat het Fr arisch-1 ngelsch-Amerikaansche verdrag verder dan het verleen en van hulp bij een niet-geprovoceerdenr aanval van Duitschland. In Tsjecho-Slowakiie zal 6 Juli den 500ste gedenkdag van den marteldood van Johannes Him worde® herdacht Er Hjn twee nieuwe commissies be noemd een politieke en een cconomisch-terri- toriale welke belast zijn met het toezicht hou den op de uitvoering van de voorwaarden van het vredesverdrag. Zij zullen in directe onder handelingen treden met de Duitechera. Denjikim heeft Lhar kof op de bolsjewl- ki veroverd. De Roemeensche staatsman Peter Carp is overleden De verscherpte staat van beleg is te Dusseldorf afgekondigd. Alle Duitsche burgerlijke gevangenen in Frankrijk zijn vrijgelaten. De eerste transpor ten zijn al onderweg. In de Dinsdag en Woensdag gehouden zitting van het centraalbestnur van den lan- delijken söldatenraad deelde de vorksgevoi- machtigde Bela Kun mede, dat de radenre- geering besloten had de roode troepen in Slo wakije terug te trekken tot de gxem, die Cle- menceau heeft aangegeven en dat de Hoa- gaarsche iroepem aan den overkant ym de ïhesss het gebied kunnen bezetten tot de li nie, in de nota van Clesnenceau genoemd als grens tuascfeen Hongarije en Roemenië. Nclar aanleiding van de weigering der Chineezen om het vredesverdrag te oadertee- kenen wordt vernomen., dat zij hebben gewei gerd rekenende op den moreelen steun van oen Senaat der Veneeaigde State. Het Hongaaradie gezantschap en .de Italiaansche militaire missie laten verklaren, dat een bericht over groote slachtingen te Boe dapest ongegrond ia. Een bolsjewistische aanval wordt op Liüland verwacht. iSilLUOiiiUiiU. öisien TWEEDE KAMER. Gisteren werd besloten om Dinsdag en Donderdag der volgende week avondvergade ring te houden voor behandeling van een aan tal ontwerpen, waaronder dat betseüeadö de belasting op speelkaarten. Het vooratel-Wijnkoop om aan de agenda toe te voegen dc inotie-Oudegeest en -van Ra- veusteyn, betreffende de opheffing van de sta- kingswetten voor de spoorwegen en het postr personeel werd) verworpen niet 43 tegen 18 stemmen. De motie-Albarda, betreffende nadere over weging van de verbetering van rijkswege, van de scheepvaartverbinding van Twente met het Zwartewater bij Zwolle, verder met de IJssel, werd zonder hoofdelijke stemming aangeno men. evenals de motie-Lely betreffende de ver binding van den Gelderscheu Achterhoek en het Z.-O, gedeelte van Twente, door scheep vaartkanalen met het kanaal van Twente naar den Bovenrijn, cenige kleine ontwerpen en het wetsontwerp op de keuring en aanduiding van waren. Bij het ontwerp inzake den aankoop van do meingronden diende de heer Teenstra een mo tie in, om de Kamer te doen uitspreken, dat het staatsboschbeheer staatsbedrijf moet wor den, welke motie, waartegen de minister van landbouw geen bezwaar had, zonder hoofde lijke stemming werd aangenomen. Bij de behandeling; der interpellatie-Wijn koop over de erkenning van den Russische® vertegenwoordiger deelde de minister van bui- tenlandsche zaken in antwoord op de vragen van den interpellant mede dat oezwaar be slaat tegen erkenning der Russische Sovjet republiek welke trouwens nog niet gevraagd is, omdat de regeering een afwachtende hou ding wil ahnnemen tegenover alle nieuwe staatkundige formaties, die uit den oorlog zijn voortgekomen en omdat de Sovjetregeering met geweld bezit nam van de onder onze be scherming staande Engelsche ambassade. Onze regeering houdt nog contact met de achtergebleven vertegenwoordigers van de re geering van Kerensky, die als achtergeble ven administratie wordt beschouwd, om con tact te houden met de hier te lande verblij vende Russen. De heer W ij n k o o p diende een motie in, vragende om herstel der diplomatieke betrek kingen met de Sovjetrepubliek. De heer T r o e 1 s t r a erkende dat de re- eering formeel onaantastbaar staat, doch eurde contact met de oude Russische regee ring af. )e heer Marchaüt was het daarmede eens. De Minister zag in contact geen vij andige daad tegenover de Russische repu-. bliek, het heeft geen staatkundig karakter. De motie werd verworpen met 19 tegen 18 stemmen. liet voorstel van den voorzitter om den spreektijd bij de aigemeene beschouwingen over de arbeidswet te bepalen op een half uur werd na heftig verzet van de heeren Wijnkoop en Kolthek aangenomen met 52 tegen 4 stem men (tegen de revolutlonnaire fractie.) De heer Schouten begroette het ontwerp met sympathie. Hij vroeg inlichtingen over de regeling van de rechtspositie van over heidspersoneel en spoorwegpersoneel. De heer Rink huldigde den minister voor zijn voortvarendheid. Hij wilde voor het transportbedrijf te water een afzonderlijke re geling. Spr, meende dat het ontwerp te yer gaat ten aanzien van de niet toepasselijkheid op bloedverwanten van ondernemer»,, De heer Schaper betoogde dat hét ont werp uitnemende kwaliteiten heeft. De bepa lingen omtrent jeugdige personen, zijn echter onvoldoende. Ook landarbeid diende in het ontwerp opgenomen te worden, evenais de dienstboden Vooral had spreker bezwaar te gen de mogelijkheid om uitstel van) invoering van den 8-uren-dag voor bepaalde.bedrijven. De heer Teenstra juichte het ontwerp toe. 1 Ifj had eveneens gaarne de leeftijdsgrens voor kinderen hooger gesteld gezien. Spr. dtong aan op spoedige regeling van de huis industrie. len 5 uur 15 werden de beraadslagingen verdaagd tot heden I uur. UITVOERRECHT JAVASUIKER. Naar verluidt, nemen de plannen om een recht te heffen op de van Java uit te voeren suiker vaster vorm aan. Ook zou dit niet on belangrijk hooger zijn dan het oorspionkelijk genoemde bedrag. Het zou voort* iu ue bedoe ling liggen uii recht te bepalen naar verhou ding van den prijs, welken degeen betaalt, die het product uitvoert, dus vau de suikercul tuur ondernemingen. GAteAN HLPRIlZEN PRQDUCTEN- OÖGST 1919. De Mm. van Lauubouw heelt bepaald, dat art. 4 der oesuiikking van 6 Mei j.l„ als volgt geiezeu moet worden; „Yóor gewassen, die vóór 1 Juni 1919 te velde zijn verkocht, kan alleen aanspraak worden gemaakt op den garantieprijs, indien de kooper vóór 1 Juni zijn inventarisatiefor mulier heeft ingeleverd. Voor gewassen, oie na. i juni 1919 te velde zijn of worden ver kocht kan alleen aanspraak gemaakt worden op den garantieprijs, indien de verkooper voor i Juni zijn inventarisatieformulier heeft ingeleverd. De verkooper geeft van dezen ver koop kennis aan den Kegeeringscommissaris zijner provincie, met opgave der verkochte hoeveelheid; deze hoeveelheid wordt van de inleverragskaar t van den verkooper afurescJbre- «eu, terwijl aau den kooper cene nieuwe mle- vermgskaart wordt uitgereikt De hoeveel- ucid, welke ingevolge deze bepaling door den rooper mag" worden ingeleverd, kan in geen gcvai meer bedragen, dan de hoeveelheid, waarop oorspronkelijk de verkooper op giuüd van ait. 12 tot 21 recht had." LIMBURG EN DE ANNEXATIE. De Provinciale Staten van Limburg hebben Dinsdag, na een rede van het lid mr. Jans sen uit Maastricht, met aigemeene stemmen de volgende door heen, gestelde motie aange nomen: „De Prov, Staten van Limburg in de eerste zitting vergaderd e® gekozen na de invoe ring van algemeen mannenkiesrecht en naar bet stelsel van evenredige vertegenwoordiging, overwegende, dat van zritare zijde bij voort during wordt geageerd tot inlijving van een deel van Limburg, althans tot uitvoering op dat deel van servituten, die strijdig zouden zijn met de souvexeine rechten van Neder land ten volle overtuigd, dal met de Prov. Verte genwoordiging ook de overgroote meerder heid det Linüjiirgacbe bevolking onverzette lijk stelling neemt tegen elk zoodanig stre ven; protesteeren met den meest mogelijken nadruk tegén alle eventucele pogingen daar toe en spreken het vaste vertrouwen uit, dat de Nederlandsche Regeering Limburg ongerept en eugedeerd bij Nederland zal weten te be houden." OPLEIDING ONDEROFFICIEREN. Door den Minister van Oorlog is bepaald, dat aan eiken sergeant ol fourier uiterlijk vóór zijn 8e dienstjaar als onderofficier ien minste éénmaal gelegenheid moet worden ge geven om eene opleiding voor den rang van sergeant-majoor te volgen en van zijné ge schiktheid voor dien rang te doen blijken. Aan het verkrijgen van die gelegenheid is eene verhooging van bezoldiging verbonden,, zoodat deze bepaling van zeer veel belang is voor de betrokkenen. De regeling dezer oplei dingen laat echter nogal wat te wenschen over; zoo b.v. bij de vesting-artillerie, waar# sergeanten met meer dan 12 jaren dienst als onderofficier nog lang niet in de termen val len om eene opleiding te volgen, of bij de in fanterie, waar thans sergeanten-majoor-admi nistrateur en sergeanten mèt geschiktheid voor dien rang, de opleiding volgen voor ser geant-majoor-instructeur, waardoor aan ser geanten, die nog nimmer gelegenheid hadden om zien voor hoogeren rang te bekwamen, belet wordt eene opleiding te volgen en eene hoogere jaarwedde deelachtig te worden. Het Hoofdbestuur van de Onderofficiers- vereeniging der Landmacht „Ons Bélang" heeft zich thans tot den Minister van Oorlog gewend met het verzoek maatregelen te wil len doen nemen, opdat met den meesten spoed aan alle sergeanten en fouriers, die thans méér dan 8 jaar onderoffieier zijn, gelegen heid wordt gegeven eene opleiding voor ser geant-majoor te volgen. BENOEMD. Met ingang van 1 Juli is de heer S. J. Bruin, klerk op 's Rijkswerf te den Helder, benoemd tot administratief ambtenaar bij den Raad van Arbeid te Alkmaar. DE GASPRIJSREGELING. In ons verslag van de protestvergadering van j.l. Maandagavond komt de volgende ali nea voor: Van de heeren Bak en v. d. Bosch, die zich niet yooraf als voorstanders hadden laten kennen, is mes ook ia Sept. niet zeker en evenmin van de stemmen van de heeren Veen en Bosman, nieuwe R. IC raadsleden. De eerstgenoemde van deze twee had tegen- ever spr. td.T de heer Westerhof) al «ras ver zekerd, ,ydat de gesteente op zware lasten zit" Dit is een abuis. Het moet zijnDe laatst genoemde van deze twee, enz. SCHOOLFEEST. Het 35ste schoolfeest der Vereeniging „Volksonderwijs" nog altijd met recht „net" Aikmaarsche schoolfeest is, wat met net oog op 't weer bijna niemand had durven nopen, schitterend geslaagd. De kinderen heb ben weer heerlijk genoten. Zij zelf, maar voiuai de geleiders en commissarissen, raak ten niet uitgepraat over het zeldzame, geluk oat men bad, zulk mooi weer te treffen. Geen uioppei regen is er gedurende het feest geval len. 't Was wat frisch, maar heerlijk om in de uumen te spelen en wat verder een groot voorrecht was; last van stof had men abso luut niet. De commissie was zoo gelukkig geweest een kranig korps blazers met trom en Turksche trom te kunnen huren. Wat hebben die man nen gespeeld i Onvermoeid, streng in de maat eu veel geluid, juist wat bij een schoolfeest is. De muziek heeft inderdaad heel wat tot het welslagen van het feest bijgedra- Onder de vroolijte tenen der muziek gleed de h®ot met haar blijden en opgewonden last van meer dan 1000 kinderen door het kanaal en veel te spoedig bereikte men Schoorldam. De tocht naar Schoor! was een aangename frissche wandeling. Was bet wonder dat de glazen melk met brood en koek, die de dames ea heeren commissarissen met bekwamen speed wisten klaar te zetten, smaakten zoo heerlijk ais nooit te voren? Met bijzonder veel genoegen maken wij hisr melding van de uit muntende diensten', die de padvindsters en padvinders bij 't onthalen der kinderen be wezen. Vlug en flink hielpen zij waar maar iets te verrichten waa, Na den. inwendige® mensch versterkt té heb ben, trokken de kinderen met hu® geleiders de duinen in.. Heerlijk werd er gespeeld en ge wandeld. De kinderen waren opgetogen over allea wat zij zagen en genoten. De uren vlo gen om, Veel te spoedig moest men weer naar t apeelduin terugkeer;®. Maat er wachtten nog heerlijke versnaperingen limonade en kwast; voor allen een feest. En vele® zijn er geweest, die wel meer dan één glaasje limo nade verschalkt hebben. Maar dat hinderde niet. Er mocht toch niets overblijven. Om ruim zes uur werd de terugtocht aan vaard. Toen alle kinderen op 't veld stonden opgesteld nam de voorzitter van „Volksonder wijs", de heer Verkuyl, even 't woord om in herinnering te brengen, dat de heer de Groot, de oude Aikmaarsche onderwijzer, ook nu weer aanwezig was en daardoor een record op zijn naam had gebracht: hij had alle 35 schoolfeesten meegemaakt. Daarvoor werdl hem hulde gebracht: waarmee alle kindieren en ook de muziek instemden. Opgeruimd en blij ging het naar Schoorl dam waar de „Alkmaar" weer lag te wachten Spoedig was hij beladen. Bijna was de boot vertrokken zonder den heer de Groot. Men had niet bemerkt, dat die er nog niet was. Maar 't kwam in orde. 't Ging er echt vroolijk toe op de boot gedu rende de terugreis. Muziek en dans maakten dat men in Alkmaar was voor men 't wist. Wat was het een blijde intocht I 't Zag langs de Kanaalkade zwart van de menschen, die met gewuif en gejuich de jeugdige feestgan gers begroetten. Tegenover de Nieuwe Sloot legde de boot aan en daar stonden de ouders op hunne kin deren te wachten. Wat hadden die kleine mondjes veel te vertellen over „hun" school feest, dat zoo heerlijk was geslaagd. Met op gewonden gezichtjes stapten zij naar huis, waar 't bed wel spoedig zal opgezocht zijn Zouden ze 's nacht niet van de boot of de Schoorlsche duinen gedroomd hebben? De afdeeling Alkmaar van „Volksonder wijs", kan met alle recht over den dag van gisteren in hooge mate tevreden zijn. Zij-heeft,, gesteund door de burgerij, den kinderen een echten feestdag bezorgd. DROGISTERIJ „HET GROENE KRUIS". De heer Joh. Kromhout opende gister avond in het perceel Zevenhuizen, waar voor heen de kapperszaak van den heer Van Dam gevestigd was, een zaak in drogerijen, chemi caliën, verband- en verplegingsartikelen, enz., genaamd „Het Groene Kruis". De zaak maakt een zeer goeden indruk. Alles wat men in een drogisterij kan verlan gen (en dat zijn een zeer groot aantal artike len), vindt men in deze nieuwe zaak aanwe zig, terwijl men desgewenscht van den heer Kromhout vakkundige voorlichting ontvangt. Bij de opening ontving de heer Kromhout van verschillende zijden bloemstukken. De zaak mocht reeds gisteravond groote belangstelling ondervinden en dit voorspelt veel goeds voor de toekomst. KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN. De gisteravond in het Stadhuis gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken werd niet bijgewoond door de heeren Henneman en Messelaar, di.e, naar de voorzitter mededeelde, verhinderd waren. De notulen der vorige vergadering werden goedgekeurd. eenige Daarna volgde mededeeling van 't e uitgegane stuk, een adhaeaiebetuiging het verzoek betreffende de scheepvaart, welk verzoek in de vorige yergadering ter tafel kwam. Ingekomen was: a. Van het hoofdbestuur der Posterijen en Telegrafie een schrijven, waarin werd medegedeeld, dat wegens het geringe gebruik, dat er van gemaakt wordt en omdat het hoofdpostkantoor op korten af stand is gelegen, opheffing van het bijkantoor der telegrafie aan ae Kaasmarkt in overwe ging wordt genomen, met verzoek eventueele bezwaren der Kamer daartegen te mogen hooren. Van den heer Henneman was omtrent deze zaak een schrijven ingekomen, waarin hij be toogde, dat het geringe gebruik gedurende de oorlogsjaren, toen de markten abnormaal waren, geen aanleiding mag zijn tot ophef fing van dat bijkantoor. Hij wenschte, dat de zaak in de pers aanhangig gemaakt zou wor den. De voorzitter deelde mede, dat de directeur van het telegraafkantoor hem bij een bezoek over deze zaak had medegedeeld, dat van het bijkantoor op verschillende dagen (het kan toor is 3 dagen per week geopend), slechts 3 h 4 keer gebruik wordt gemaakt. Het bezor gen van, telegrammen zou geregelder en spoe diger gaan, als niet steeds personeel opge- eischt werd door het bijkantoor. Op zijn verzoek had de voorz. van den di recteur een opgave ontvangen van de aan het bijkantoor aangeboden telegrammen en de daar gevoerde telefoongesprekken van Janu ari tot Juli. Hun aantal bedroeg in: Januari 33 telegrammen en 5 gesprekken; Februari 64 en 1Maart 46 en 8; April 41 en 6; Mei 77 en 6; Juni 77 en 3. De voorzitter meende, dat men tevreden mag zijn, want blijkens de opgave gaat het gebruik langzaam vooruit. Het is waar, dat het soms lang duurt eer de telegrammen be zorgd worden, in enkele gevallen wel eens 3 kwartier en hij gaf toe, dat dit kan liggen aan het tekort van personeel door het geopend zijn van het bijkantoor. De heer Bosman zou er vóór zijn, dat het bijkantoor bleef gehandhaafd. De handel be gint nu toch te herleven. De voorzitter zou den minister willen schrijven, dat thans geen rekening kan wor- .den gehouden met verleden jaar, omdat het toen voor verschillende markten inderdaad niet dc moeite was kantoor te houden. Ge vraagd zou kunnen worden, voor dit jaar de zaak nog eens aan te zien, in het belang van de markten en den handel, die zich nu weer beginnen te ontwikkelen. Een volgend jaar kon men er dau weer op terug komen. •De heer Cloeck was het hiermede volkomen eens, maar zou aan dat schrijven de motivee ring van den heer Henneman willen toevoe gen. De laatste twee maanden werd er ge middeld per dag dat het kantoor geopend was, toch 10 maal gebruik van tiet bijkantoor gemaakt. Alzoo werd besloten. De heer v. d. Kleij vroeg of niet voldaan zal worden aan het verzoek van den heer Henneman omtrent het publiceeren van deze kwestie. De voorzitter en de heer Potgieser meen den, dat de zaak door de aanwezigheid van de pers voldoende bekend werd. b. Bijlagen tot de handelingen van den ge meenteraad, brochures, jaarverslagen van an dere Kamers, enz. c. Brief van de S.S. en H. IJ. S. M., dat in het ontwerp voor den nieuwen dienst een tramtrein AlkmaarSchagen is opgenomen, vertrekkende van Alkmaar des namiddags 1.20, terwijl tot 14 September bovendien ten 2.18 een tramtrein naar Warmenhuizen van Alkmaar zal vertrekken. d. Adres van de Kamer te Zwolle met ver zoek een adres te willen steunen, dat-die Ka mer aan den minister heeft gezonden en waarin verzocht werd opheffing van staan geld voor den Zaterdagmiddag, met het oog op den vrij algemeen ingevoerden vrijen Za terdagmiddag, waardoor de op dien dag aan gekomen goederen toch niet gelost kunnen worden. De Maatschappijen hadden afwijzend op een dusdanig verzoek beschikt, maar de zaak werd van genoeg belang geacht om de aandacht van den minister er nog op te ves tigen. Tot het zenden van een adhaesiebetui- ging werd met aigemeene stemmen besloten. e. Schrijven van den heer P. A. de Lange omtrent het besluit der Kamer tot het instel len van een onderzoek naar de mogelijkheid van stichting van een goederenbeurs. Hij kwam, nadat verschillende motieven voor dergelijke oprichting waren aangegeven, tot de conclusie, dat een stapelplaats zeer wen- schelijk zou zijn voor een goederenbeurs en dat de oprichting zou strekken tot het voor deel van Alkmaar. De heer Cloeck wenschte, dat verschillende groepen van belanghebbenden werden uitge- noodigd ter bespreking van de mogelijkheid van de oprichting van een goederenbeurs. Hij zette uitvoerig uiteen, dat het op den weg der Kamer ligt de zaak goed aan te pakken en gaf eenige wenken hoe gehandeld zou kun nen worden. De heer Potgieser voelde veel voor de zaak, maar was bang dat zij; zou leiden tot schade voor de kaasmarkt en meende, dat voor wol' geen goederenbeurs zou kunnen worden opge richt. De heer Cloeck zeide, dat de belangheb bende handelaren en winkeliers het antwoord op deze bemerkingen zouden kunnen geven. Aan het oordeel van belanghebbenden zal men zich moeten houden. De heer Potgieser zou wat kaas betreft ook ALKMAARSC1E COURANT. "U.1 im MM MÉÉ PP® gvjw u^cncuru.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1