m m DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN ^o. 155 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 VRIJDAG 4 J U LI. Buitenlandseh overzicht. V Kwaliteit als voor den oorlog. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden I f,68, franco per post I 1,90, Bewijsnummers S ct. Advertentieprijs 18 ct. per regel, grootere letters nssr plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek* en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Teief. 3. Men is in Frankrijk begrijpelijkerwijze ver heul'd over de toestemming van L.loyd Geor- ge ett WUson om Frankrijk in mogelijk ko mende moeilijke uien bij te staan. tiet is wel eenlgszins in (strijd met WU- <„j i ui puin want ailgena die bt giiisckn en ook met het oog op het Vrede»- tractaat is men onwillekeurig geneigd te cour dudeereu, dat er voortaan geen oorlogen meet gevoerd lullen worden en dus alle de- leuskve verbonden, die trouwens genoeg be- miM'iui uit den böoze geacht moeten worden. 1 let is dan ook de groote vraag of Wilson bijzonder niet /dit nieuwe bondgenootschap 'ingenomen ia, maar hij heelt blijkbaar geen kans gezien er van af te komen. i ,n 1 nonchalant, alsof het een kleinigheid was, die hij nog bijna vergeten had. heeft hij i ven voor ziiu vertrek nog het verdrag met Frankrijk geteekend, dat trouwens nog door di n Aniciikaausdieu Senaat goedgekeurd zal moi teil worden en dat niet in werking treedt a Is het ook niet in Engeland van kracht Wordt. De overeenkomsten tusschen Frankrijk en Engeland eg Amerika zijn thans openbaar gemaakt. i ii<! vtibindt zich om 1 rankrijIt on verwijld te liuip te komen in geval' van elke niet uitgelokte aanvallende daad, die Duitst'ii- land legen I raukrijk mocht richten. I k V ei l enigde Staten aanvaarden een der gelijk; vi i plichting, aangezien de bondge- iiooten van Frankrijk van meeniug zijn. dat het gevaar bestaat dat de bepalingen betref- tcmle den liukcr-Rijnoever iif het vredestrac- laat aan Frankrijk niet onverwijld een bèhoor- lijflte veiligheid en zekerheid waarborgen. De twee ovemiikomstch moeten aan de onder scheidene parlementen ter bekrachtiging voor- gélegd worden. Die er waarschijnlijk wel geen bezwaren legen zullen maken. Overigens valt er van het wereldgebeuren weinig te meiden. 1 lei is atsot ui afwachting van groote ge beurtenissen een soort stilte ingetreden is. In Weimar heeft men zich, blijkbaar bij ge brek aan c'Miüger arbeid, met het vaststellen de rijkskicuren bezig gehouden. Het cumproinis-voorstei van de soc.-dem. en het centrum is uaugenomen, waardoor vastgesteld is, dat de rijkskleuren- zwart, iuoü, goud zijn en de hanüelsvlag zwart, wit, rood met die kleuren m den bovenhoek aan den stok. De oiiulhankelijken wilden er blijkbaar een grapje vuü maken en stelden een geheel roo- ue viag vooi, wat ivenwel alleen de stemmen der voorstellers kreeg. Met de spoorwegstaking gaat het blijk- uaar nog niet naai wehseli, althans niet naar den wensch der communisten. De arbeiders beginnen blijkbaar te begrij pen, d i staken in deze omstandigheden een idadig teis is en naar een Wodf-telegrum dedted is het grootste deel van de arbei deren beambten van het apoorwegdtsurct Bellij» gispen weet aan het werk gegaan. Uv. i hel algemeen is het spoor weg vet keer hervat, zoodat de voorziening van de hoold- stau met kolen en levensmiddelen geen gevaar meer loopt, lusaeheu Berlijn en de voorste den loupeu nu ook weer ty'emen. in Frankfort is de toestand" minder roos kleurig. bedert 'gisteren ligt het spoorweg verkeer krachtens bestuit van liet bestuur dei- spoor wegarbeiders stil, behalve wat betreft de treinen naaf liet'bezette gebied, die uied loepen laat om conflicten met de entente te vermijden, terwijl de stakingsleiders zorg dra gen, dat de voornaamste tremen mét levens middelen en lavend vee doorgaan. KO^TE BERICHTEN. De slotvergadering van het congres van arbeidersraden te Weenen heeft met al- gemeene stemmen, op die van de commu nisten na, het voorstel tot uitroeping van een sow jet-republiek verworpen. Verder wer den moties aangenomen, om verzet aan te teekenen tegen dep machtsyrede en tegen het streven van de bourgeoisie, om vijandelijk heden usschen Duitsch-Oostenrijk en Hon garije uit te lokken. De communistische ma- trozenraad te Weenen is van overheidswege ontbonden. v Vandervelde heeft in de Belgische Ka mer een wetsontwerp ingediend tegen de on gerechtvaardigde huuropdrijviag en om te verhinderen, dat huurders zonder ernstige redenen gedwongen zouden worden om te verhuizen. Als toekomstig Duitsch gezant te Weenen wordt dr. Naumann genoemd en als gezant aan het Vatlcaan o.a. graai Bemstorff. Er wordt gestreefd naar een innige Britsch-Belgisch* samenwerking op mari tiem gebied. Italië toont neiging zich van de Enr tente af te scheiden. Gisterochtend is te Scarbörouga de jaarlijksc/ie bijeenkomst van de alganeene 'ederatie van vakvereenigingen geopend. Voorzitter bij de opening was de vtce-voor- zitter Maliulieu, die in zijn openingsrede de „directe actie" voor politieke doeleinden ten stelligste afkeurde. -- Lord Ray lei gh is overleden. Het Brltsehe ktibiliet besprak gisteren hi i programma voor de vredesfeesten. Zon dag zuilen et Ja. de kerken ca andere bede- ft huizen dankdiensten gehouden worden. Het verdere programma, dut echter nog niet ge heel vaststaat, houdt militaire feesten in over liet heek land voor Zaterdag en etui vloot- betoogiug op de iheema voor Maandag, als de koning tin de koningin een rijtoer door Londen zullen maken. De Dinsdag zal ge- wijd zijn aan plaatselijke feestvieringen. - De ministers Nfcüa en Nmkr dunkten Hindenburg voor zijn diensten, «ij gelegen heid van 't hem gister, verleende ontslag. De Franschë bladen zinspelen op een toenadering UH Turkije Volgens den correspondent van de Uni ted Press is het niet waarschijnd/k dal m Duitsehland /K< bolsjewisme zal zegevieren. Vorst Kasimir Utbowkski, broeoer van vorst lesion Lubomiiski, destijds Ud van den voormaligen Poo'schen regeut- schapiraad, is beuo- md tot VooUch gezant te Wu/isingon.Vorst Sapie zal naar Londen worden gezonden. Clemeucau heef t de sdad Reims het grootkruis van het legioen van eer verleend. üeneraql Botha heeft d€ reis naar Zuid-Afrika «lanvaard. Vóór zijn vertrek be tuigde hij zijn instemming met' de jongste verklaring van Smut*. leren de molestatie var Duitechc ge delegeerden te Spa is r u pmett ingediend. In het prv3t<* wegens üea moord op Overste voa Klaeher te de voornaamste be klaagde ter dood veroordeeld. 1 te andere b klaagden kregtr pviuigeaiastratïen van ncgeii tot derteén jmg. - Naar het N. T. A. meldt, zou de voor malige Oostearijk8Ch6 keizer Kart, volgens Zwitserscho berichten, ernstig ziek zijn. Een bericht van Ockrajiensene zijde geeft bijzonderheden over een geheime over eenkomst., die zou zijn gesloten tusschen de regeeriug te Warecnau en de Sovjetregec ring te Mosküu. Men vreest, in Verband met de bctsin gen tussrlicn Fransdien n Amerikanen, in Bidt nieuw, inruimt m. Uit Weenen w»uit gemeld, dat Btla Kun eeit conferentie v m veriegeawo6rdige:r van alle staten van het Uostenrijksche rijk heeft voorgesteld om den status vast te stel len en samen te werken ia harmonieuze acüe. Llovd George heeft in het Lagerhuis meegedeeld, dat 't hof, dat recht zal spreken over den Dmtuhea keizer, te Louden zal zetelen. iiniiittii U'iui. Staten Genanaal. TWEEDE KAMER. In de zitting van gisteren Wenden de alge- meene beschouwingen over* de arbeidswet voortgezet. De lieer Bakker huldigde den minister voor zijn voortvarendheid. Hij kon goedkeu ren dat voor landarbeiders een afzonderlijke regeling wordt getroffen en juichte hat ont werp met warmte toe. De heer Van D ij k zou zich niet verzet ten tegen de vele algëmeene maatregelen van bestuur, hij meende echter, dat het hooren van den hoogen raad van arbeid daarover in, de wet moet worden voorgeschreven. De heer mr. Staalman betoogde dat de wet te zwaar zal drukken op de kleine bedrij ven, te veel generaliseert en ceü sprong in het duister is. De heer Henri Hermans verklaarde dat deze wet een zegen zal zijn, ofschoon niet zijn ideaal, dat gelegen is in regeling van de bedrljfsverhoudingen door de bedrijfsgenooten zelf. Hij wilde daarom in dtae wet reeds ecu zqo gróót mogelijke bevoegdheid voor de orga nisaties van werkgevers en werknemers. De heer A. P. b t a a 1 m a n bestreed de be wering dat hel ontwerp het gevolg zou zijn van de Novemberbeweging en betoogde dat vermindering van productie niet in bedenkelij ke mate yan de wet is te duchten. De heer Engels bestreed het concurren- tiebezwaar dat tegen het ontwerp wordt aan gevoerd. E>e heer Kolthek zag in het ontwerp geen waarachtig arbeidersbelang. Het is een slag in de lucht, het eischt een vertrouwen dat in een kapitalistische regeering niet is te stel len en is een poging om de industrie te be schermen tegen die arbeiderseischen. De heer Dresselhuijs meende dat te veel op den ethischen en te weinig op den economiSchen kant der kwestie is gelet. Spr. verweet dat geen onderzoek is gedaan naar de economische gevolgen. Hij ging nog met dep 8-urendag mede, doch wij behoeven niet verder te gaan dan andere landen door invoe ring van ac 45-urige werkweek. Spr. was voor geleidelijke invoering en gemakkelijke uitzon deringen. De lieer Snoeck Henkemans zag in het ontwerp een gelukte poging om de belan gen van de arbeiders te vereonigen met bil lijke eischen van het economisch leven. De heer Ou de geest betoogde dat het ontwerp is te beschouwen als een gevolg van de actie der S. D. A. P. Fjij bestreed den heer Kolifchek. Het ontwerp opent den weg naai" een reconstructie der samenleving en zal hon derdduizenden groote voordeden brengen. Spr. bepleitte de opneming van uitwonende dienstboden in de wet. De heer Kuiper begroette het ontwerp met groote ingenomenheid. De katholieke Staatspartij had den 8-urendag reed» vóór de verkiezingen van 1018 op haar program. De lieer Van Rappard wee* op de be zwaren van de ianfliouw-lnditetrta, In hei bij- Boadnr vau de zuivdbatelding, tegpa bepalin gen van het ontsyerp. Ten 5 uur 50 werden de bcraaddqgingei verdaagd tot heden 1 uur. DE ARBEIDSWET. De Minister van Arbeid heeft, in verband met adressen en ingediende amendementen tapn den heer Schaper), eeüige wijzigingen in zijn ontwerp gebracht, tiet; gewijzigd arti kel 12 bestemt thans een tijdruimte van ten hoogste acht uren van, den wekelijkscbea, werktijd van den jeugdigen persoon voor te daarbedoelde onderwijs, doch bevat geen aan wijzing meer van het gedeelte van den dag, waarop hem tot dat doei vrijaf moet warden gegeven. Krachtens het vijfde lid vua het ar tikel kan het districtshoofd voorts de verplich ting van het bedrijtataoQid opheffen, indien de jeugdige persoon niet geregeld gebruik maakt van de hem gegeven gelegenheid tot het vol gen van het ouderwijs Een andere wij/si: ;"g beoogi hei mogelijk te anrti e dut b. v, im een hmt' ;.'jwv. '.piaata de kinderen van een bexbta dte mot den wr- moeiendtn arbeid van het der klan ten belast worden, aan dezelfde bepalingen omtrent den arbeidsduur onderworpen wór den als statera jeugdige arbeiders in een bar- bterswerkplaate. Do Minister heeft vwr»a toet hotelbfdrij!, het apothikefsbedriit' het binnenscheep-- vaartbedrip uit iwtéf Q i laten ver vailen, zoo- dat het. daar ucpaalde alleen nog g?.ldt voor den art id in fabrieken of werkpla.a.to\en in kantonffl. MET PENSIOEN. aile neroep^onaeroMjcieren. die ®p 1 Oct. a den teeltijd van 56 jaar zullen hebben bereikt, op 1 Oct. a.«„ deu diens t met pensioen zul len moeten verlaten. Uitgezonderd hiervan zijn de kapelmeester», adj .-onderofficieren, werkzaam by de brigade administraties en de meester-geweerniaker». Op hen wordt deze maatregel voorlóopig niet tocepest. DE SALAR! ;»HT i 'JA E Ni NO VAN HET POSTPLPSON'ESL, De minister van Waterstaat heeft een mote by de Tweede Kamer ingehouden naar aanlei» dïii,, vau het veraicg over het wetsohtwerp tot Wijziging van de hegrooting der posterijen en telegrafie. Wat de BalarWief zlealng van het pontper- soaeel hetreft, hieromtrent is een langdurig overleg gepleegd mat de sffllariscommissie, en de minister verkin :rt naar aanleiding hier van, dat er zijnerzijds geen bezwaren tegen bestaan zijn Voorstelien in t:oodanigen vorm te gieten, dat daarbij de aigianeene begin&e- Jen in acht genomen worden, volgens weike eea algeheele .s darisherziening zal moeten worden ingericht. Hij: acht het echter niet noodig en niet ver- antwoprd om de snlarisverheti ring van het personeel der posttrijen, telegrafit en telefo nie op die algeheele herziening te doen wach- ONDERZOEK NAAR DE OORZAKEN VAN' DL DUURTE, Hel Eerste Kamerlid, de heer Polak, heeft den. Moisfer van Landbouw of hij, gezien, de herhaaldelijk ia de dag bladpers voorkomende medcdeciingen om trent kunstmatig hoog houden en. opdrijven van prijzen van levensmiddelen, klceren, schoeisel enz. door vereeuigingen van fabri kanten, importeurs, grossiers, winkeliers enz., geneigd zou zijn een uitgebreid onderzoek te doen instellen, bij voorkeur door cene staats commissie van enquête naar de oorzaken der heerschende duurte, opdat, ingevolge de uit komsten: van zulk eea onderzoek, eventueel maatregelen beraamd kunnen worden, strek kende tot het tegengaan van oodrijven van prijzen toi boven het niveau Van het onvermij delijke. HET WETSONTWERP OP DE KAMERS VAN KOOPHANDEL. Verschenen is de (Memorie van Antwoord op het wetsontwerp tot samenstelling, inrich ting en bevoegdheid der Kamers van Koop handel en Fabrieken. De minister is bereid het door de commis sie gemaakte bezwaar, betreffende niet uitslui ten van het kiesrecht voor de Kamers van Koophandel en Fabrieken van hen, die van 't politiek kiesrecht zijn uitgesloten, op te heffen. Bij nadere overwegingen is het der regee ring wenschelijk gebleken de regeling van de bedragen, welk bij de inschrijving in het han delsregister zijn verschuldigd, in die wet op te nemen. HET PROCES TEGEN DEN EX-KEIZER. Volgens een Reuter-bericht uit Londen d.d. 3 Juli heeft Lloyd George in het Lagerhuis medegedeeld dat het Hof, dat in de zaak te gen den voormaligen keizer zal rechtspreken, zal zitting houden te Londen. De „Pall Mall Gazette" zei, wijzend op de artikelen in Nederlandsche bladen over de po sitie van' den ex-keizer en den kroonprins in verband met het te verwachten verzoek der geallieerden, om hem te doen, terecht staan, dat de zaak cr eene is van wereldbeteekenis. Het antwoord op deze juridische spitsvondig heden is, dat er j*een wet is, die de groote mogendheden dwingt Nederland van levens middelen te voorzien. Reuter seint uit Londen: Naar vernomen wordt zal de nota aan Ne derland betreffende de uitlevering van den ex-kcizer geteekend worden door twee en twin- li metat nog, aai tn ae wandelgangen van net Lagerhui» weid meegedeeld, fiat de procedu- re zal geregeld worden door de commissie, de-'»r de geallieerden in te stellen voor de uit voering der vredesvoorwaarden. Het gerechts hof zal bestaan uit vijf rechtere, gekozen door de vijf geallieerde groote mogendheden. -Men hoopt, dat de behandeling in den herfst zal plaals hebben en men vertrouwt, dat de kei zer tegenwoordig zal zijn, daar de uitlevering zat gevraagd worderf door alle geallieerde en geassocieerde mogendheden. ONDERZOEK GELOOFSBRIEVEN RAADSLEDEN. Ged. Staten van Zeeland hijbben zich tot de geme entebesturen gewend met een circu laire, waarin zi| als hunne meening mededee- len; dat alleen de met September inkomende raadsleden bevoegd zijn over de toelating van di inkomende leden te beslissen. Zij gronden d- e laieening op het feit, dat waa. io de ge- wiizlg ie gemeentewet gesproken wordt van io steeds de nieuwe raad is bedoeld, ter wijl .art 32 der oude wet is vervallen en art. 4o is -uitgebreid met een derde lid, waarbij ara raadsleden wordt toegestaan mede te stemmen over hunne toelating, en het boven dien een algemeen beginsel van staatsrecht is, dat elke vergadering over hare samenstelling beslist. (JafiHuitfd Nieuws tig of drie eu twintig mogendheden, Eert Reuter-teiegrfim uit Londen d.d. 3 J li meldt nog, dat in de wandelgangen van net PROTEST TEGEN DEN VREDE. Het Comité voor Nederlandsche Zendings- confermiie» fmbiiccert een manifest, gericht tegen de bepaling in het' vredsverdrag van Versailles, waarbij de Duitsche Zending van al haar terreinen wordt utoesloten. Er zul len bijeenkomsten worden gehouden, waarin deze zaak wordt besproken. BIOSCOOP UITGEBRAND. Te Kerkiade ia Woensdagavond de ,,Hol- lanöta'Lbioscoop geheel uitgetorend. Tijdens de voorstelling geraakte een film in brand. Onder het publiek ontstond een paniek, doch allen konden zich redden. l>e brandspuit was spoedig aanwezig en wist het vuur tot de bioscoop te beperken. In de onmiddellijke nabijheid der bioscoop staan de kerk, het klooster, de pastorie en de school. De schade wordt door verzekering gedekt. De „Zuid-Limburger" verneemt, dat er 27 ïrgt^^^^^ii films verbrand zijn, ter waarde van150.000 EEN ZIEKENFONDS-CONFLICT. Te Utrecht is een conflict uitgebroken tus- sclten de ziekenfondsen en de dokters en apo- tlieker». georganiseerd in de „Utrechtsdie Vereeniging van doctoren en apothekers". Omtrent dit conflict verneemt de TeL het volgende: Op 1 Juli van het vorige jaar hebben de ziekenfondsen aan de gencesheeren en apotlie- kers een loonsverhooging toegekend van 25 iet. De Vereeniging der doktoren en apothe- ;ers wilde nu ingaande 1 Juli j.l. opnieuw een loonsverhooging hebben van 50 pCt. De ziekenfondsen evenwel, die, hun contributie het vorige jaar van 13 cent per lid en per week aoor die loonsverhooging moesten brengen op 16 cent pgr week, meenden, dat een verhooging tot 20 cent per lid en per week voorloopig het maximum was, waartoe zij gaan konden. Zij boden daarom den ge ncesheeren en apothekers een Loonsverhoo ging aan van 30 pet. N De dokters en apothekers verlangen even wel, dat de contributie op 24 cent per lid en per week gebracht zal worden en dat zij dan zelf 50 pet. loonsverhooging zouden ontvan gen. Met het aanbod van 30 pet. loonsver hooging namen zij geen genoegen. De zieken fondsen meenen, dat een contributieverhoo- ging van 13 op 24 cent per week in één jaar tijds wel wat al te kras is. De gencesheeren en apothekers hebben nu dato 30 Juni aan de ziekenfondsen bericht, dat ze van 1 Juli af geen niejuwe leden van de fondsen meer accepteeren." Zij, die geen fondslid zijn en zich van ge neeskundige hulp willen voorzien, zijn dus sedert ll Juli aangewezen op de particuliere praktijk of zij, die finantieel minder draag krachtig zijn, op den gemeentelijken genees kundigen dienst. Voor de gemeente kan dit een dure grap worden. Intusschen is het gelukkig, dat de gemeente lijke geneeskundige dienst hier uitstekend in Elkani Ier zit en qver bekwame artsen beschikt. TEGEN DE HOOGE PRIJZEN. Met het doel invloed uit te oefenen op de hooge prijzen van vele artikelen, is te Gro ningen een Ambtenaars Consumenten-Veree- niging opgericht, welke in 14 dagen reeds 500 leden met 1600 gezinsleden telde. Het ge volg is nu al, dat onderscheidene leveranciers de prijzen hebben verlaagd. DE TURFDISTRIBUTIE. De Vervencrsbond Emrnen heeft aan den minister van Landbouw oen telegram gezon den, waarin geprotesteerd wordt tegen de plotselinge opheffing der turfdistributie. Zij besloten tot oprichting van een coöperatieve verkoopsvereemging en zijn bereid df akoopsvereeniging en zijn bereid daardoor de Regeering te helpen bij den verkoop, in dien de Regeering dit weaseltt. DE BINNENSCHEEPVAART. In verband met het bericht betreffende de nieuwe Binnenscheepvaartregeling meldt men thans, dat alle schippersorganisaties in den lande besloten hebben, om, de beurtrlgeling ie blijven handhaven, terwijl het vrachttarief on derling door hen zal worden bepaald EEN NEDERLANDER OP EEN ENGELSCH CONGRES. Reuter seint uit Scarborough Op de conferentie van de Algemeene Fede ratie van Trade Unions, heeft Edo Fimmen, seqretaris van het Nederlandsch Vakverbond, onder toejuichingen gezegd, dat de eenige manier voor elke natie om uit de ellende en de armoede te komen, welke de oorlog over de wereld had gebracht, hierin bestaat, om de productie tot het uiterste op te voeren. EEN NOODLOTTIG ONGELUK De zeekrijgsraad te Willemsoord heeft den officier-machinist, die te Vlissingen zijn vriend ai collega, terwijl bij dezen de wer king van een browning-revolver wilde uitleg gen, op noodlottige wijze van het leven be roofde, veroordeeld tot een voorwaardelijke hechtenis van drie weken. De eisch was twee maanden hechtenis. MIDDENSTAND EN ONDERWIJS. 't Is voor de Middenstanders tegenwoordig een heel werk het hoofd fatsoenlijk boven wa ter te houden'. Bij de behandeling der perso- neele belasting trachtte de heer Staalman den.' Minister van Financiën te overtuigen, dat de personeele belasting te zeer driikt op den handeldrijvenden middenstand. „Het ar gument, dat men de belasting kan afwentelen op de clientèle, kan niet gelden voor den in- dustrieelen middenstand en evenmin dus voor den handekirijvenden middenstand. Het af wentelen is dikwijls bezwaarlijk, ja onmoge lijk. Het feit, dat de Regeeriug voor de perso neele belasting meermalen als crediteur in faillissementen moet optreden, bewijst, dat soms van afwentelen geen sprake is geweest, want de man die failliet gaat, heeft dat toch niet kunnen doen," voerde de heer Staalman aan. De Minister was een ander gevoelen toege daan, een gevoelen, gebaseerd op de- practijk, dat door deze personeele belasting geen enke le winkel af kantoor te niet is gegaan. „Ik heb in vroegere kwaliteit" sprak de Minister, „ook wel eens te maken gehad met faillissementen en het is mij daarbij voorgekomen, dat de win keliers, die failliet gingen, zelden failliet gin- en, omdat zij personeele belasting moesten etalen. Er waren meestal andere oofzaken voor, oorzaken, welke ook zouden hebben ge golden, wanneer zij' van de personeele belas ting vrijgesteld1 waren geweest. Voor zoover de winkeliers failliet gingen, gebeurde dit voor het grootste gedeelte wegens gemis van zakenkennis of gemis vanadministratieve kennis. Vooral bij de kleiriêtwinkeliers komt 't veel vöor, dat zij zaken beginnen, maar in het geheel geen administratief overzicht over de zaken hebben." De Minister legt hier aardig den vinger op de wonde. Maar wie, is de oorzaak van die wonde, en wat wordt er gedaan om ze te ge nezen? i BELASTING OP VERMOGENS- AANWAS. Het bericht van Het Volk, dat minister De Vries zijn voornemen tot indiening van een ontwerp tot heffing van een belasting van den vermogensaanwas in de laatste jaren zou heb ben laten varen, blijkt onjuist, zegt „Het Cen trum". Wel schijnt 't in 's Ministers bedoeling te liggen, het voorloopig ontwerp, dat naar den Raaa van State is gezonden, eenige in grijpende wijzigingen te doen ondergaan, maar aan bet denkbeeld! blijft de minister vasthouden. DE POSITIE VAN DEN EX-KEIZER. De' driehoek-correspondent van de Tel. heeft met een hooggeplaatst persoon een on derhoud gehad over de positie van den ex- Keizer en diens zoon hier te lande en over de vraag wat er gebeuren moet, wanneer een aanvraag tot uitlevering mocht komen. „Herhaaldelijk, zoo werd medegedeeld, is in de laatste dagen gesproken en geseind over een „vlucht" van den ex-Kroonprins. Welnu, van vluchten kan geen sprake zijn. De beide Hohenzollems hebben volkomen vrijheid, om ons land te verlaten. Met de wet in de hand zou onze regeering daartegen niets kunnen doen. Integendeel, wij hebben alle reden om aan te nemen, dat zij heel goed weten, dat hun vertrek aan onze regeering geenszins onaangenaam zou zijn. Van „vluchten" kan men dan ook alleen in dezen zin spreken, als men denkt aan een plotseling, onvoorbereid vertjrek, als het ware bij verrassing, zonder dat iemand zou weten waar de „vluchteling" zich bevond. Een dergelijk vertrek zou inder daad voor onze regeering en ons land een onaangenaam karakter dragen. Wanneer de gewezen Kroonprins dan ook zorgvuldig wordt bewaakt, is het, om een zoodanig heengaan, dal inderdaad eenlgszins liet ka rakter van een vlucht zou hebben, onmoge lijk te maken. Als hij echter op regelmatige ALKMAARSCHE tiffl. CU iiaarsÉE lalak van J. KEOSS ki t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1