DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Niet te koop. No. 158 Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 DINSDAG 8 rljUJTi L DuiienlandscJi overzicht. t FEUILLETON. Binnenland, Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 meenden I f,65, frenco per post I 1,90. Bewijsnummers et. Advertentieprijs 11 ©i psr regel, grooter» tetter «aa» olaatsi-uïmte Brieven frenco N.V. Boek- en Hendelsdrukkerij v/h. Harms. Coster ft Zoon, Voordam 9, Tetef. 3 Uit Berlijn wordt gemeld, dat de staten commissie, liet lichaam dat iu de plaats is gekomen van den gewezen Bondsraad, de ïuüflcutie van liet vredesverdrag liedt goed gekeurd. Cleim iiceau heeft de Duitecbe delegatie ia- ten weten, dat tic ratificatie de verschillende stukken moet betreffen, te weten bet verdrag zelf, bet protocol en de overeenkomst tol aanzien van bet bezette Rijnland, Deze stukken vormen de vredesvoorwaar den en zijn onafhankelijk met elkaar verbon den, zoOMt zij ook sleents als ééu geheel voor de ratificatie beschouwd worden. De ratificatie zal naar het zich laat aan zien, la Dultschland niet op moeilijkheden stuiten, Ook tie commissie van buitemlaudsche zaken mn den Beiersclieu Landdag heeft mei toestemming van alle partijen besloten, dat Beieren voor de ratificatie van het vredes- verdflg zal stemmen. Dinsdag vergadert de Pruisische regee ring om over uo ontruiming van de land- keu in het Dosten te beraadslagen, waarin ecu referendum plaats grijpen moet. Woensdag worden te Weimar de bespre kingen betreffende Upper-Silezië voortgezet. Do Pruisische greeering wil üpper-bdeziö, teBfuimc autonomie toekennen, maar gevoelt mek voor een onalhankelijke republiek. Woensdag zal de ratificatie vau het vredes verdrag in de. Nationale Vergadering ter sprake gebracht worden. Pan zal minister Müiler een korte toe spraak houden, waarop geen debat zal vol ken. Na de stemming zal president Ebert de oorkonde van ratificatie ouderteekenen. Daarna wordt de tekst van het document naai Versailles geseind. De onderteckeude oorkonde zal per* koerier naar Versailles ge bracht worden. Donderdag zal minister-president Bauer zijn beginselverklaring afleggen en zal mittis- iei Mul lei zijn groote rede over de builen- landsche politiek uouden. Maarschalk Hindenburg heeft aan maar schalk Poch een schrijven gezonden waarin hij er op wijst, dat het Duitsdie volk besloten is, de zware voorwaarden, die het door den vrede zijn opgelegd, op zich te nemen. Ook hel leger met de officieren is bereid voor de eerlijke naleving van dezen vrede zelfa het hardste offer te brengen voor zoover zijn eer daarbij niet wordt benadeeld. Maar, ai- dus Hindenburg, een soldaat, die niet voor zijn oppersten krijgsheer, wicn hij mannen- truuw gezworen heeft, opkomt, zoo'n soldaat zou dien eerenaam niet verdienen. Zoolang er op de wereld nog iets wordt gehecht aaa echte soldatenecr, zullen vriend en vijand deze opvatting huldigen. Hindenburg vervolgt, dat hij het als zijn licht beschouwt, uitnaam van het oude luitsehe leger aan Poch, de opperste verte genwoordiger van de legers der geallieerde en geassocieerde mogendheden, te verzoeken ci voor te ijveren, dat wordt afgezien Van den 6i ch tot ti.ilevering vau den Keizer. om deze schandelijke vernedering van ons volk en ons leger verwijderd te houden, al dus Hindenburg, ben ik bereid elk offer te brengen. Ia de'plaats vau mijn keizerlijken en koninklijken krijgsheer stel ik mij daarom hierbij in persoon ten volle en volledig ter beschikking van de geallieerde en geassoci eerde mogendheden en ik ben ervan over- tuigd, dat iedere andere officier van het oude leger bereid is hetzelfde te doen. De spoorwegarbeiders te Frankfort heb ben Zondagavond de staking opgeheven en in den loop van den nacht was het verkeer weer normaal, hoewel de stakers hun eischen blijven handhaven. Zij blijven vóór alles de invoering van het radensysteem verlangen. gearing king te Er zal onder de 400.000 leden van, het Ver bond van het spoorwegpersoneel een referen dum gehouden worden, om te weten of de ei schen van het Verbond door een gemeen schappelijke actie en eventueel door een alge- meene staking zullen worden doorgezet. De tramstaxing te Berlijn-duurt nog steeds voort, maar de staker» hebben bij de bevol king alle sympathie vcrlomi- KORTE BERICHTEN, Do Raad van Vijf kwam Zaterdag oiet tot overeenstemming aver Hongarije, tiet vredesverdrag voor Oostenrijk m io twee gedeelten gereed gemaakt. Het eer ste is reeds aan dé uoateunjkscue gedele geerden ter hand gesteld, het «lot ontvangen de i Oostenrijkers Het omvat de territoriale militaire en economische bepalingen bene vens de iinaucicele. Do Oosteirijksciie dele gatie heeft aan Uemenceau 2/ nota's over handigd die het resultaat vormm van do studie vau hei eerste doei, Lr zal nog geen definitief antwoord gegeven worden, het "ver drag zal iu zijn geheel behandeld worden door de conferentie. De Duitsche delegatie heeft een nota tot Clemeuceau gericht waarin gewezen wordt op den bedreigden toestand van de bevolking van Letilané en kt ga door de gevechten tua- schen do Letten ca de r sswu. De üuixseha re ft tot mmttMgj'Xm voor om do bevot- g te beschermen. Ook words het terug trekken tier Duitsche troepen snt 'Emoet>uie provinciën voorgesteld President Wilson zal Donderdag een tsenaat toespreken Bonar Law deelde mede. dat mg geen formeel verzoek tol de NederImésciu re-gee ring ia gericht, betredende de siitleveruog van den ex-keizer. De Afmtaaraacfee arbeiders sullen eveneens Maandag 21 JuJi een demonstratie* staking houden. in Hammer stake/is dt spoorwegbe ambten, Te JPadarfeora m Uberhauaen Madden ernstige onlusten plant». - Denjikn rwkt in ZbmPMjmIoM zega- vlereud voorwaarts ie Bebra i ieeaen-Naüiau) hebben de Spartacistm cenige gevulde geedtrtaUmiSên en vele honderden wagons verbrand. Cltmènaau heeft het verwoeste gebied van de Aisne bezocht. in Upper-Sifczié te een staking in de kolenmijnen uitgebroken. la Waal: mg ton m men in parlemen taire kringen niet goed ie spreken aver bet verdrag met Frankrijk. lot voorzitter der Duitsche delegatie te Versailles is Vou Lersner benoemd. De landdag van Tirol verklaart zich met alle middelen to zullen verzetten tegen miskenning van liet zelisbesch'JkDdgsreGtot en tegen iedere verbrokkeling van het land. Lea Amerikuansch oüicter is tot dic tator over Armenië benoemd De Lngelsche regeering is van plan de diplomatieke betrekkigen met Duitschland kort na de ratificatie U hervatten. De Raad van Vier stemde erin toe dat het geding tegen den exrkeizer te Londen zal worden gevoerd. De typhus maakt In Polen vele slacht offers. Vooral in het Oosten des lands is de toestand ernstig. Men schat het aantal sterf gevallen op 10.000 per jaar. De spoorwegstaking te Frankfort is ge ëindigd. NIEUWE BROODKAARTEN. De minister van landbouw heeft bepaald, dat, behalve de in art. 2 van zijne beschik king betreffende de distributie van brood, bloem, meel en rogge van 25 Nov. 1918, se dert gewijzigd, bedoelde B. en R. kaarten, in omloop zullen worden gebracht bro«dtsaar- ten van vemen i! lende kleuren voerriea vsn een aantal afacheidbare bons, veredelende het gewicht van het brood, hetwelk daarop kan worden ontvangen, zonder aanduiding van de soort van brood en Van het tijdvak. Nader zal worden bekend gemaakt voor welke broodsoort en voor wélk tijd vat dew k&arte zullen geldt®, GEPENSIONNEERDEN EN HUNNE DUURTEB1JSLAGEN. Op een vraag van den heer KeieUuu betref de geantwoord, dat het ver strekken van een voorschot op de Juurtebij- slagen voor de gepeusionneerdeu technisch onuitvoerbaar 1». De woonplaatsen van dc gep?mionneercl®a bekend. Met bet zouden vsm Walingsstufc- bekend. MeMt net rt-MÜen van botallngsstui- ken moet dus worde n gewacht totdat 'jclacg- hebbenden de formulieren die hun wotóoa uitgereikt ingevuld zullen hebbsa teruggezon den. Indien het mogelijk ware ap de bijslagen een vocïiidroÊ te vórtdukkfcn, zou ook de bij slag in zijn geheel vroege, betaald kunnen worden. Een weg, ooi aan. hot verzoet; vm den heer Ketoaar te voldoen, i» ató. te vit> dm ÖNZSI BMIENiGPMQJÖ.OT. Hat do^artomaal! van ünasasSn iïsik ot o®- iiiE-ss gsü po.»,': parcecVa aan ion LD omweg te s'-QitVEfflaag® ia fluMtok© veiling ta hrau^n» daar z« voor 80,000 als Kjjksp&nden. te duw ttitkwasaejjL lm vsastaadig haaiiait, aoemi hcê AL O. bi dit, Do Mmd vv/op don siaf oohte» naar een goed oadeefcomw® zit ea os danaalf- dajj Eoamweg se® jsssj asdore psrs&alao. tooi J 165a000s feaaio jbsesenbvwoa» die aver- ©1 gesohi'it voor cjja, boijalv» voor kaatooiip- oediteit Do orisie heets oo® wel gdnpl c® eea paar tftac te tonnen mini te letten, omaei ©eaig over leg bij' <i© beitouiag cnxcx 'botosMjgueaaiagen «ohiiat toch mies overbodig. Dl LN'MBOHia MEBMNtfl. D© imwiiriivingon Jiior te 'lawdo ou d® 6 i pote._jN'edwkis<tefh-'fcdii«t.ri© leoming lölhheb- I beu in totaal bekropen, mi» ma iniUieeiA in -N odexlandsob-J^dië tpond 1721 mdiioon. Ite leearjag A L'.U miixteec As dm mot een giobs»'. 'bedrag vaa f 03. imilBoe® ovorteeisowL DinBuLAALD (KLEIN1) VERLOF. up f Augustus a.s. zulicn, benoudena on- vooizieae ouistanaighcdcn, met onbepaald (klem) venot worden gezonden; a. de dienst- puuitigen uer denting 1918, die tussctuax 14 eu iö januari lyio zijn mgelyld bij de regi- inemen infanterie (hieronder btgrepen de grenadiers en jagers); b. de dieasipiichtigen der lichting 1918, die tnadien 14 en 18 Ja nuari 1918 zijn lugeiijiü bh het korps pon- Lijiiuicis; c. de dienstplichtigen der lichting 1918, dte ausscheu 4 m 8 Maart 1918 zip ingelijfd bij de regimenten vesting-artillerie; d de dieustpiichtigen der lichting 1918, die tusscncu 4 eu 8 Maart 1918 zip ingelijfd bij het korps pamaedon-anillerie; e, de dienst- pucütmgeu der lichting 1918, the tusschen 4 cu 8 Maai t zijn mgehjtd bij het korps torpe- distea DE LIQUIDATIE VAN DE N. U. M. De lel. verneemt nader, dat de liquidatie van de N. U. M. samenhangt met de ophef fing van de blokkade, zoodra ds vrede zal zijn geratilierd. Daarna zal ds N.O.T. nog tijdelqk in werking blijven voor binnenland- sche controle op levensmiddelen en industri eels artikelen. Naar aanleiding van de berichten omtrent opheffing van N. U. M- in verband mei te verwachten opheffing der agreements met de Geassocieerden wordt van welingelichte zijde aan het Corr. Bureau medegedeeld, dat er vra «ra opheffing vm da N. U.M. inog geen ppr«ke ia. ea zeer zeker ook geen tez- mijn tem worden gencem/L waarbinnen een opaeiimg van dit lichaam kan worden tege moet gezien. Allereerst zal ds minister van landbouw, nijverheid en handel, zoodra de agreements buiten werking zijn gesteld, moeten overwe gen welke uitvoerverboden kunnen worden opgehaven, n zai dua het voortbestaan van fte N, U. M, daarvan afhankeiijk zijn, Waar ds N.U.M. nu stede ruixn Wsi jaar bemoeie nis heeft gehad met M uitgeven van uit- voei consenten, zijn haer bureaus uit den aard der zaak op bat spoedig uitreiken daar van ingericht, en zal, wanneer tengevolge va® het opheffen va« de agreements het niet mm noodig zal zijn bij allerlei commissies en bureaux inlichtingen in t wiana, in 't uit reiken van consenten geenerlei stagnatie ont staan, wat bij het onderbrengen oiider ande re bureaux (so vreezea zou zijn. Uittaraard aal bij het van uit voerverboden het werk zee: venninda'ea en zat het personeel in verhouding, daartoe aan merkelijk worden ingekrompch. tHiMüiigu Aieatt». ■By c3s geiuemÉcraiidsvcriiieïMg te Tiel wtxd 02 -Meer P. C. W. btöooaderinurk, wet- mucüc, niet herkozen, terwyi mr. F, J W. u. bpistlngf eveoeeng wethouder,; niet" meer iu aaamerkmg wejeebie te kernen, zoodat smie werteoucierszeSels vacant komen. De 8. D. A. P., die rcjxts twee leden ala raadslid telde, beide herkozen, heeft er nog aria leden bij gekregen is dus thans, met vijf tekn in dsn Raad vertegenwoordigd, zynde de meerderheid in aantal en dus ieite- iijx aaageïseasa om ééa wethouderszetel te joezetteu. De afetedteg TM dezer partij heeft ech- ti® esu motie aangenomen, waarbij is beslo ten het aanvaarden van een wethouderszetel ■net in overweging ta nemen, zoolang men va burgerlijks geen Kijjksa getut, dat op medewerking kaa'gerei:.».ad worden voor de verwezenlijkmM van heü veiteieziugspto- gram der 8. u. A. P, LKAN5UHE BOEREN AN NEDERLAND teendag is het gc&.Aschup Frauschen uit den land- eu tuinbouw, zaadcultuur, zuivel bereiding as visscherh te Amsterdam aan gekomen. Aan het hoofd der delegatie is door de Fraosche regceriug benoemd dr. Bordas. De heeren, dte hier kwamen op uit noodigiug van de Vereenigig ot uitbreiding van keuma over Nederland in den vreemde iu samenwerking met de commissi voor den Ned.-Lranscüea handel, zullen hier te lande verschillende excursies mnken, welke Vrijdag a.s. eindigen. Bij het diner in het hotel „1' Europe" o.a tegenwoordig de burgemeesters van Amster dam en Rotterdam, oud-minister Treub, de Fransche gezant en wethouder Wibaut van Amsterdam. Verschillende heeren voerden het woord, de beste wenschen uitsprekende voor den weder-opbouw van Frankrijk en voor den Nedérlandsch-Franscheu bandel. HELLEIVOET SLUIS OPGEHEVEN ALS MARINE-STATION. Toen wij bk kwrtnan, m. vader, dat u hem Reuter meldt d.d. gisteren uit Londen Bonar Law neeft in het Lagerhuis, in ant woord op een vraag, meegedeeld, dat tot nu toe door de geallieerde regeeringen nog geen vertoogen zijn gericht tot de Nederlandsche regeering betreffende de uitlevering van den voormaligen Keizer. Echter worden de noo- dige in deze zaak gedaan. Dalziel vroeg, of er inofficieele mededee- lingen (aan Nederland) waren gedaan. Bonar Law antwoordde „Daarover bat ik mij liever niet uit." Murray vroeg, of hij (Bonar Law) wist dat niemand er bijzonder naar verlangt dat de ex- Keizer naar Engeland zal worden gebracht (toejuichingen). Hierop gaf Bonar Law geen antwoord. OP MIJNEN GELOOPEN. Naar Havas-Reuter bericht zijn volgens het Oostendescne blad Libre Belgique de vis- schersvaartuigen Elvire Mathilde en Anna ten hoogte van de Noordhinder op mijnen ge- loopen. Zeven der opvarenden zijn verdron ken. (Wordt vervolgd,) ALKMAARSCHE 30) Mevrouw Rosewarne ontving hem in het publiek met vormelijke beleefdheid, die haar afzonderlijke vraag om onvorimeiijkheid slechts des te vleiender maakte. Zij bleef hom eon raadsel; hoe hij ooX probeerde, hij kon er mot achter komen, wat ze te ver borgen had. Een geheime ondeugd, zooals de drank of ©en bedwelmingsmiddel, scheen on- coroni.gba.ar met haar kalme .goede gezond heid. -LLij lette nu op haar mot haar kleinen hofkring, Hij kon zien, dat in hun betrek king tot Ixevaso de Blanchards slachtoffers van hun wig voor het schilderachtige waren, evenals de heor Lovontborpe het van het zij ne was voor een belangrijke maatschappelij ke proof. Allo drie bleven zij van do hoop of zelfs den wensch iets bij de vriendschap te winnen, -ofschoon het voordeel, dat ze waren of konden zijn vooral wat den predikant betrof voor Eosewarne vrij duidelijk was, en aiinwops hoe veel hij zijn vrouw verschul digd was. Er waren evenwel grenzen aan haar vriendelijkheid, en zij snauwde de Kitto's af, die van Rosowarne's standpunt, uit ongewich tig waren. Zij kwamen, zooals nu, op, wat men officielo recepties ken noemen, maar zij behoorden mot tot mevrouw Eosowarne's kleinen salon en zouden dit -ook nooit doen. Vim da vier mensehen, die intiem waren met mevrouw Eosewarne, zocht Maydenstono de uit Ls de^oa dia h-am kot beste zou kennen, om haar te zien, afgeschei den van den glans van haar positie met oogen, die niet aan haar schoonheid voorin genomen waren; en hij verbeeldde zich, dat mevrouw Leventhorpe mevrouw Eosewarne wantrouwde. Hij had nog niet behoorlijk ken nis gemaakt met de zachte, bleeke vrouw, die niet thuis geweest was, toen hij het bezoek van haar echtgenoot beantwoordde, en hij nam nu de gelegenheid te baat over haar met mevrouw Blanehard te spreken. „Haar hart is in haar kinderkamer", zei ze, met iets van de minachting der kunstenares voor het onderwerp; „zij heeft vijf zwakke kinderen en ik vrees, dat een van hen ook geestelijk ziek is." Dat verklaarde natuurlijk wel haar treu righeid, maar niet -de bespiedende, onrustige uitdrukking, die haar oogen kregen, telkens als zij naar mevrouw Eosewarne keek. May denstone zou Veel gegove* hebban onj te' we ten wat haar in zulk oen aantrekkelijkon aanblik verontrustte. Niet enkel uit nieuws gierigheid, .maar omdat hij voelde, dat wat mevrouw Leventhorpe in mevrouw Eosewar ne zag, er toe zou bijdrageA Esther te begrij pen en baar zonderlinge houding tegenover haar stiefmoeder. Hij was gaan iniien, dat afkeer niet genoeg was om die to verklaren. Dat er, zooals men zet, „niet veel liefde tus- schen hen verloren ging," was heel duide lijk, maar er was, of hij verbeeldde bet zich ten minste, van Esther's kant iets van die on rustige soort van vrees, die meer voortkomt uit verdenking dan door zekerheid van een andera slechte neigingen. Dien avond schoen Esther i». aan. Bear goeda Mnru-oag sa* gaf HPQI zich geheel aan het 'inderlioud van haar va- der'a gasten. Ais zij er maar eerlijk aan ge komen was, dacht Alaydanstone, zonder dat er gelet werd op de praatjes, die gingen om trent de handelszaken van haar grootvader, zou zij zeer goed haar plaats vervullen als middelpunt van al de welvaart, die Trevase ten toon spreidde. Zij had nog den vreemden hlik, alsof zij een rol vervulde in een drama, waarvoor ze niet behoorlijk toegerust was, en daardoor aan de genade van den souffleur was overgeleverd. Ondanks zijn besluit om er buiten te blijven, begeerde Maydenstone de plaats van souffleur. Maar zooals bij inzag was dit niet de gelegenheid voor bijzondere voorrechten, zelfs al bad bij ze verwacht, en gedurende eenigen tijd deed bij zelfa geen po ging oim baar te naderen; ofschoon onmid dellijk nadat bij. met de Bianchaxds de 'kamer was binnengekomen, zij hem gegroet bad met een glimlach, dien bij geneigd was vertrouwe lijk te noemen. Toen bij haar kon begroe ten en om een dans vrceg, werd zij zoo afge leid door de menschen om haar heen, dat ze niets andera kon zeggen, dan: „Hoe maakt u het", en hem haar balboek je kon geven. Ofschoen hij een goed danser was on het graag deed, zette hij zijn naam maar in een van de twee leege plaatsen van het boekje, omdat hij zag, dat er meer dames dan heeren in de kamer waren, maar toen hij het haar terug had gegeven en zij er snel in gezien had, raadde hij uit de uitdrukking van haar gezicht, dat hij ondankbaar bescheiden moest schijnen. Hij verlangde echter minder met haar te dansen, dan zoo vrij gelaten te worden als sea LcJmecljjjai sarruLing .van ejjn WL ALlUUDERbZETEL GEWEIGERD. Men schrijf tl uit Hellevoetaluia aan de Msb.: Gisteren vertrok Hr. Mjs. Duffel naar Ylis- singen (zij zal daar ala wachtschip dienst doen) waarmede het laatste schip uit Helle- voetsluis vertrokken is, zoodat er geen mari ne meor aanwezig is, behalve het hospitaal en het mijnengobouw en torpedo-atelier, waar slechts een 40-tal militairen werkzaam zijn die in het voormalige oaatinegebouw zijn on dergebracht. \Y at het vertrek der marine wil zeggen, mo ge uit het volgende blijken: Met het vertrek zijn alleen uit Hellevoet- plichten als danser hem zou vergunnen. Hij had met groote belangstelling gewacht op een ontmoeting met Herbert Trevelyan, die in dat zelfde oogenblik met zijn oom mee kwam, om voorgesteld te worden. De twee jongelieden gaven elkander hartelijk de hand met een wisseling van Mikken, waarvan bei den voelden, dat ze belangstellend waren. La ter met een soort van nagekomen indruk, zag Maydenstone, dat Esther midden in een op merking tot haar buurman had opgehouden, om de voorstelling gade te alaam Toen er een wals begon, werden de twee jongelieden sa men gelaten en zonder bepaald als gastheer op te treden, wat door zijn bloedverwantschap veroorloofd zou geweest zijn, was Herbert zichtbaar er op uit om vriendschappelijk te zijn. „Het spijt tme, dat ik maar zoo'n korten tijd onze kennismaking zal kunnen voortzet ten," zei tij, „ik ga Vrijdag weer naar de stad terug. Maar van den zomer kom ik weer terug. Voor een langer verblijf, hoop ik." Maydenstone mompelde iets passends, maar vroeg zich intusschen verwonderd af, waar om de duur van Herbert's volgend bezoek voorwaardelijk was, en van welke omstandig heden dit afhing. „U blijft hier voor geruimen tijd", zei Her- bert, „of in de buurt", voegde hij er met tact bij, om iedere verlegenheid weg te nemen, die Maydenstone gevoeld kon hebben, over een zinspeling op zijn plannen in dat huis. „Ja, ik hóóp van wel." „Het speet me zoo, dat we u onlangs niet troffen te Rospannel," ging Herbert voort. sluis 1500 personen vei trokken, Zeer vele wo ningen c.taan leeg, ok in dso aangrenzende ge- meent® Niauw-Helvoet, waar een groot getal militairen woonde. Vele pogingen werden reeds door de ver- eeniging Welvaart gedaan, om hier de indu strie te doen opleven, tot op -heden had zij geen noemenswaardig succes. Zij heeft nu ge vraagd, om een groot terrein, het Glacis ge naamd, te mogen gebruiken ten behoóve van en voor industriëele doeleinden. De .gemeente was aangewezen op inkomsten van Oorlog en Marine, 't Was niet mogelijk de gemeente uit te breiden, daar HeLlevoetslui» ommanteld was en het plaatsen van een tak van industrie word verhinderd door de Vestingwet. Uit een billijkheidsoogpunt zullen de Departementen in Den Haag Hedlevoetsluia nu schadeloos moeten stellen. NOG GEEN RIDDERORDEN. Is het Oorr.-Bureau goed ingelicht, dan zou het vooralsnog niet in de bedoeling der regee ring liggen de hervatting reerds op 31 August- tus a.a. te bevorderen van, de sedert het uit breken van den oorlog opgeschorte verleening van onderscheidingen in de Nederlandscho ridderorden op dien datum. MINISTRIEEL BEZOEK AAN EMMEN. Ds minister van binhenlandsche zaken ia voornemens om binnenkort, vermoedelijk nog deze week, vergezeld door dien secretaris-ge neraal in algemeene dienst, nir. J. B. Kan, een bezoek te brengen aan 'de noodlijdende gemeente Einmon. DE VERDWENEN WTSSELLOORER. Zaterdagnacht heeft zich op 't politiebureau aan de Groote Paauwemteeg te Rotterdam, gemeld de wissellooper A. V., in dienst der Twentsche Bank, aldaar. Hij was Donderdag morgen met wissels van de Bank vertrokken, had 11,971.66 ontvangen, en was niet naar de Bank teruggekeerd. Hij gaf voor, dit be drag verloren te hebben. DE ZPID-AERTK A ANBOHE MATS.. De maïs, welke als geschenk van stamver wanten uit Zuid-Afrika door een commissie onder eere-voorzitterschap van Botha naar Nederland werd gezonden zal thans onder het geheele Nederlandsche vol'k verdeeld worden, na het mais-bloem en gries te zijn verwerkt Elk gezin ontvangt 8 ons, in een zakje dat het Zuid-Afrikaansche wapen draagt, met een Zuid-Afrikaansch versje. De distributie zal door tusschenkomst van da gemeentebesturen geschieden. DE KEIZERKWESTIB. Volgens de Deutsche Allgem. Ztg. heeft de vergadering der Duitsche volkspartij eon teg legram aan de Nederlandsche tegeering ge zonden, waarin zij deze verzoekt de uitleve ring vau den Duitsehen exkeizer niet toe te staan. DE GEWEZEN DUITSCHE KEIZER. juist verlaten had." Oip het „wij" werd een beetje de ma-druk gelegd, maar Miaydenstone scheen de bedoe ling niet te merken, zoo die er was. Ondanks Herbert's wel wat afgemeten spreekwijze, voelde hij zich tot hem aangetrokken, en het was niet enikel maar beleefdheid, die hem er toe dreef te vragen of hij geen tijd kon vinden op een avond een pijp te komen rooken, voor dat hij naar de stad terug ging. „Dat wil ik heel graag doen", zei Herbert opgewekt, alsof dit juist de gelegenheid was, die hij noodig had, en dat was het ook. „Morgenavond dan?" Herbert aarzelde. „Neen, morgen niet", zei hij een beetje ver legen. „Ik zal waarschijnlijk bezet zijn mor gen. Is u .Donderdag thuis „Ja, ik ben zeker Donderdagavond thuis de Blanchards komen bij me souperen." „Goed", zei Herbert op een toon van groo te tevredenheid; „dat past me uitstekend." Maydenstone dacht, dat het wel leek of zij afgesproken hadden elkander me een bepaald doel te ontmoeten, dat voor hen beiden van belang was. Hij' was meer verbaasd dan ge vleid te hooien, da Herbert in zijn korte va cantia tijd had gevonden zijn book met ver handelingen te lezen. „Ik lees heel weinig amusementsboeken", zei bij, nadat hij iets complimenteus gezegd- had; „mijn vrije tijd wordt ingenomen door ik zeg niet ernstiger maar practischer onderwerpen; blauwboeken, werken van staathuishoudkunde."

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1