DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. md No. 1511 Honderd een en twintigste Jaargang. WOENSDAG 9 JULI. Buitonlandsch overzicht. ■■■■Hl iiumeiiimid. mrmiïwm en b&zms. Gemengd Meuws, Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f t,65, franco per post f 1,00, Bewijsnummers ot, Advertentieprijs IS st. par regel, grootere Setter «aar plaatsruimte Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Zoon, Voordam C 9, Telef. 3. Het buitenJandach nieuws is zeer schaarach. Men leeft ndg altijd in afwachting van groote gebeur teusaea en het ia begrijpelijk, dat na de onderteekeuiug van het vreileptrac- taat en de zekerheid (lat de Duitactie Natio nale Vergadering h<t zal ratificeeren, de spanning waarmede de gebeurtenissen in het, buitenland gevolgd werden, heel wat vermin derd is, In dergelijke tijden, de komkommer- luitenlandsche politiek, zoeken de iieeft de belofte van Lloyd Oeorge, dat de staatslieden in hun j. dit naar populariteit prcfei naar buitengewone pro'graimiunimera en zoo Duitsche Keizer" te Londen gevonniad zal worden, dan ook de groote belangstelling an dankbaar ia voor toet hij haar beloofd de geestelijkheid; niet langer in de gelegen heid zal zijn overal nieuwe kloosterscholen te der menigte, die hem Bchoonc schouwspel dat heeft. in België moppert men nog een beetje na over het vredesverdrag en acht men zich door de groote broers bij de verdeeling vga dqa buit leelijk gepasseerd. De Belgische minister van oorlog heeft te Bergen het woord gevoerd eu gezegd, dat België het vredesverdrag niet met groote vreugde begroet, daar het vele teleurstellin gen veroorzaakt. Wij hebben, aldus de minis ter, alles wat ons beloofd is, maar men moet toegeven, dat de voortzetting van den oorlog de volledige nakoming dei' beloften moeilijk maakt. De minister wees er vervolgens op, dat het Scheldevraagstuk nog steeds niet opgelost ia. iioewei de mogendheden hebben erkend, dat het tractazt van 1839 ondeugdelijk is. Slechts, aldus de minister, de volle souvereiniteit over de Schelde kan de waarborg vervangen, die ons ontbreekt. Laat ons hopen, dat de onder handelingen tot de oplocsing zullen lelden, want de rust van Europa hangt van cna de fensief vermogen af. Wij vreezen, dat de minister een ijdele hoop koestert en dat België de volle souverei niteit over de Schelde met zal krijgen. En desondanks vreezen wij niet, dat de rust van Europa daardoor verstoord zal worden. In Duitschland tracht men nog steeds te verhoeden, dat de coalitie tusschcn centrum en meerdcrheldssocialiatea schipbreuk leidt. De scheiding van kerk cu staat is een moeilijk vraagstuk, dat de afwijkende inzichten der partijen te sterk naar voren doet komen. Een nieuw voor&sel beperkt de mogelijkheid tot oprichting van particuliere scholen, zoodat 'jkhci WÊÊÊ ju o\ openen. Anderzijds zouden de verschillende Duitsche staten het recht niet hebben afzon derlijk aan de bevoegdheden van de particu liere scholen te toiueu. Godsdienst blijft een leervak op het pro gramma der scholen, terwijl.de coiïfeusionee- le scheidingen beslaan blijven. De pers zidt in dit nieuwe compromis i.l> «hts een overwinning van het centrum. De enifumleden in het Pruisische parlement wllien nu ook nog, dat het besluit der Prui sische regeering, dat de geestelijke onderwlja- inipccteur» afgeschaft worden, weer Inge trokken zal worden. De sociaal-democraten willen hiervan niets weten, zoodat de.toestand in de Pruisische reaming als zeer critiek kan worden be schouwd. Uit Berlijn wordt gemeld, dat de spoor wegstaking in sommige dcelen van het rijk af neemt, maar in andere staten zooals Hanno ver, onverminderd voortduurt. Te Hamburg ligt het gansdic verkeer atiL De communis tische par lij schijnt heel wat propaganda ge maakt Ie hebben. In de huishoudelijke commissie van het Pruisischeparlement is medegedeeld, dat wat mogelijk is gedaan zal worden om de le vensvoorwaarden van arbeiders en beambten te verbeteren. Minister Oeser heeft medege deeld, dat hij toch van plan is het gebeele bestuur der spoorwegen te democratiseeren. E>e Berlijusche tramstaking duurt nog voort, al heeft de ceintuurbaan den dienst weer hervat. KORTE BERICHTEN. volgens inlichtingen van betrouwbare zijde wordt er met de demobilisatie in Frankrijk spoed gemaakt, zoodat de demobi lisatie in de eerste dagen van October vol tooid kan zijn. De Kamerverkiezingen zou den in dat geval in den loop van October, men meent den 26sten, plaats kunnen heb ben. —Do geallieerden stellen de repatriee- ring van Duitsche krijgsgevangenen afhan kelijk van de komst van Duitsche burger vakarbeiders. r, TT ?lr Per7 Wyndham is benoemd tot Britsen gezant In Polen. - De geallieerden verklaren, dat niets de toelating vun Oostenrijk tot den Volkeren bond belet. In het Rijnland wordt hei brboodrant- soen on 12 dezer op 2 'A K.G. pre week ge- brnchth. Het vetranaoen wordt ln Duitsch land op 1 Aug. tot 150 O. verhoogd. De Paus heeft een rede uitgesproken over den vrede. De laatste Dultschcrs vertrokken uit Spa. De stnat van beleg la te Hannover af gekondigd. Minister Erzberger verklaarde in de Duitsche Nat. Vergadering dat de Inkomsten des rijks mei m pCt, verhohogd moeten veofituTi De groote fabriek I is de prooi der vlammen „La Snedoiae" te Orammont is de prooi dér vlammen gewor den. De brand ontstond in de droogkamer. In een oogwenk stond alles in lichte laaie. De schade bedraagt 200 000 frs 400 Arbei ders eu arbeidsters zijn nuu tot werkeloos heid gedoemd Harmsworfb d&slde dat da Oekrfjjiet»ftelte troofwn osdet O' ^orief zich schuldig maakten aan lofUtbrnwrtUn. Gisterochtend tien uur toéafl te Brussel toet keukenpersoned vm tootetos ca restaurants hei werk neergelegd. Tui vaffi kdlners «loten zich bij beu aan. JEe&igtt del- zenden hielden een optocht waarbij zjj bsr- betreffen- lö- den ronddroegen met opschrikten de lotsverbetering en verbetering van katom ém al» Draken* dkoal ocmu. ging bed kalm toe, tn Zweden stelten de zedJedm. Tittoni la nmr Rpmc, iwirc&lsn. AWea Staten Generaal. EE118TE KAMER. In de vergadering van gisteren was inga- komen een sehrii ven van dr. A» Kuyper» dat hij wegen* verblijf ra bak buitenland verhin derd was aanwens;'t© dtjaj rvzwmk rtoa -do» nieuwbenoemden «caraatsi-prtffiair der Ea rner, mr. BeeUem ran ons, na**A «ij» betrekking van ooümsmwgxlUim: dar Ea rner, ioVms Lei taerstariMt van &ea Hoogsn Raad van Adel te raegos boldmdon, onder mededeeling, dat hij e&rvol mwh&g h&d aan gevraagd. al» «eoxetari» Vtti den Ond©r»-\j«- xaadL Verder vm een tweede rarrosksohiitt van hem ingekomen em tijdalijk to Wwm> naar te mogen blijven wonon, daar hij ia '«-Gravenhag® igeem hui» kan krijgen. Tér behandeÜu® va® fcead© macAeeLrif- ten ging d© Kamer in eomttAgasieraal. Na heropening werd medegedeeld, dat baide ver soeken waren to®g®*to*a. Hierna ward «0 niouwbonoemde oororaios-grif fk/r .snenge- leid en door dem worsltter Do voorn-tor deéUi» mortel, dwt WcMJusda» de Kamer «al vergaderen in de afdeedingen en Donderdag 11 uur ia oponharo «dttiog «.al bijeenkomen» tweede F.mm, van 8 Juli Na regeling der werk*awtnh©d»a. mracte® gisteren de ®lgeE»eene bo»ohauwMigen over de. Arbeidawet voortgasafc, Bet voorate).-Wij nitoc® ram de Brttekc M tot 27 vóór art. 1 të toehamdeLao, wwd verwor pen. met 68 tegen 4 Btsramen. De minister deeld» aanede, dat i&& aftloening van de arbeidswet toet mUavAflaatent ftoi wor den herzien om de mijnarbeideira niet in on gunstiger conditie te brengen dim de onder do wet mlkrode arbeiders. Het BiaevKtement* Koittoük, ora voor alle arboidem onmiddeiijk den ö-urendag in. to voeren, werd' m ©naana©- melljkver'kluring verworpen roet 67 tegen 4 e temmen. Evenoessa werden verworpon de amendementen Koithek, dio v or band. houden met het eerste amendement van Vsn Dijk, om het onderscheid tusschon fabrieHkantoxon en andere kantoren te doen vervalku. Het «mendemenff-Ter Hall om de v«Aoop- bureauac van sohouwburgea enz. op Zondag te kunnen openhouden werd ingetrokken, na dat do mioiater betoogd had dat dieze overbo dig zijn. De amendomen t0tt-8aLax>OT om de 3eof tij du- grens voor kinderen te bepalen op 14 jaar en na 2 jaar op lö inplaats van op 18 jaar en het subamemlomenteKolthek om de leeftsjiisgrena te bepalen op 15 jaar en na 2 jaar op lö jaar werd door den minister onaannemelijk ver klaard. Deze wilde wel de bepaling aanvaar den, dat bij algemeenen maatregel van be stuur kan worden voorgeschreven, dat een kind! beneden 14 jaar, geen arbeid mag ver richten. In verband met een nadere mededeeling van den Bi nis ter, dat hij ingevolge overleg met den Minister van Onderwijs niet verder kan gaan, atelde de heer Nolens voor, de be handeling van het artikel aan te houden, om den Minister, gelegenheid te geven tot nader overleg. Dit voorstel werd aangenomen mert 88 te gen 5 stemmen» Overgenomen werd het amendement-Van der Weerden om bevoegdheid te geven ar beid waarbij gevaar voor gezondheid te duch ten ie (TayloretelsdL met name); aan voor waarden te binden. Het aimendernent-Kolthck om den rusttijd bij bevallingen uit te breiden van 8 tot 18 wo ken ward verworpen met 46 tegen 17 Btem- men. In de avond vergadering kwam aan do orde het wetsontwerp tot wijziging en verhooging van Hoofdstuk VII R der staatsbogrooting voor 1919 (geldleening ton behoevo van do stichting van eon vaat jaarbeursgebouw). Na do algemeone bosohouwingon, waarbij verschillende heoren hot woord voerden, word het ontwerp aangenomen met 48 togen 12 stemmen. De stemming over hot wetsontwerp tot be lastingheffing op speelkaarten zal hoden wor den gehouden. Aan do orde kwam voort» *t wetuontwerp tot wijziging van de begrooting van inkom sten en uitgaven van do posterijen, de tele grafie en telofonio voor 1919 (kosten herzie ning dlonstvoorwaardsn vnn het personeel), Di algemeens boaohouwiugeu werden ge opend, Df heer JTeladiggen <wihtta ln»t wol hwdj-j flfctoTieX m AQ pltohto- betraehting aan h-Ive maand «stn» asd'-v-r geven. Laat de axin'stor «tesx daga® verlof bij doen e» dit dbuosari®» dteft gswen na 10 of 26 jaren trcuwe dienst ot ma 40 par het dubbele. Ook aobtto hij df vafsantietoo- lago vnn il por dag mat een maximum van 10 por jaar tfej gcrinj'*. De t e W i s t n t s da how E ng a «el, «Sfct am. 'oatwwTJ! rm wnft beiknltmfo 4a reckóipmiikisekv tmhfa» ow«9i op don 'SJPondak® va®, toot Dr»,—altouj» bfl de restoring i». «nadwzoek Is, Op het <Krg<s«ïjUk kim kfj dia giet mi&e op de kwestie der mmatiafym^ge ingaan. De 8- ureiMtog voor het geheale perzoneial in te voeren ia ©nmogwlijlk, Vooir bssteUwra sal hut vaaaimuna 0 ustr sjin. ftpr. ww s nwtuJgd dwt voftoatorfiSf daur sa- laxkoring ra?» het poatpaw-iaeal darfjtgend nood>3 te. Hot dost femffen '3 jretomtwerp z®J niet nSér Jfovawbyr wordec bz- haactekl en da wet ml niet wuwdon in gevmsrd eifa X J«a'zari Jft-H Iteoroaa temg» we-- kxofifk to vcrl©.i,jaa m predtisoto a-a.- mogeliik, De hoer H e la êlnon ïej^tioeerdan De Minister doekte «Jrade dat da bor toUur» fcoci»v»tene 61 uren in da weak a;Hka m&utea werhoa. De ateezfcse®» Jse-^^Lwadswen ward.vn da&x'SB mdotoub Aan du 0x01© i.rsar®a dooma de wrtfiooaSwoB- pon 'Mi ra.nveUi5?,s? m v$nbo98fa& van hs# fcaë.tettóls der fltoftobag!*;. fti 8910 t-MseMtofw «Bte'dfco tea temtestslSd'tii M team vvitembsvwirij^a. De h&zz Bansea eesetotosad© dat d® a#ranr®ge® tias Hona dalctó, zijn, teTyfjl -.te umeutyg éar zo&ear dngiskmeoiins vemlntiü'to Bp*, ftxdde do volft, v.,.- 's tatfSto vem» oasb d©n iwr Vaa ds® Tan:.§(oL Ite .¥jMs.-5ara vzssi dosi dst én psfyign van hat tesof*.! Wb^Mrea to toroggebifaotot ■op die welk® vfjfe dte leateto verfee,®- «ite duw d® oxfesom wt és> «axdappetem Abt too':.'g« hvlvMfuffii to «iin diw m «d® OTerOTniVMastiga igeniwd® mn Ï018 «jjn w«fo»A gast ovifflr tot 4e ©nte den De hoe" V a a D ij k trad in uitvoerige towohouwingoB aanleiding van de ros ui toten vnn uo inventorisetie jan asndappeliea en andere tevenKUffiididelo% ais verduuraaaru- de groenten en whs het daaromtrent in 'io Mor-i-nrk', van .-Lv-woo-oi medogedooid© niot juist Hij trad in een wootdeixkissUing mol den Bffiitet ven jüandbouw owz de vraag in hoeverre» h®t ute-oeirvra&ed1 daomn samon- hing mat d® Aexoumente iaat do eordecv, De heer Va®» Rjjiswijh AR.KA wit-noh- to de regw* ingsbomoeiing op hot gebied der lovonannddeleavcoxzienin^ gdeidelijk to zien opgoitoven. Do Dsinister sm'oet bij do veemtrokking van do aardappelen.1 «ws, do grooto ts^aieeatem en industrieoentrn e<an rykabljslag vorateekken aan, hon die d© flerdappelem aaiet honden opslaan, dezo voor 1ü msi to leveren,. Bpr. waoroohuwde tegen hat toelaten van tto star- kon uitvoer. Do hoar Vvi do Lisa» Whtte ell©» to «oggon inor hm wm twrugy«rte?,jgea van don foealag op do noorkskolijteta levensbehoef ten. Spr. «al stemmen voor do motie-B'annes» De Voorzitter verdaagde daarop do vergadering tot heden 1 uur. VERKIEZINOEN EERSTE KAMER. Qisteren vergaderden dL Provinciale Sta ten der vervduüetide provinciën, behalve die van Zeelam.j, ter verkiezing van leden van de Eerste Kamer in dn vacatures, welke dit jaar door periodieke aftreding ontstaan. De uitalag was ais volgt: NOORD-HOLLAND. Qekozen: le de heer H. P. Staal (lib., af- tr.) met 36 tegen 34 at op prof. mr. P. A. Diepenhorst (anti-rev.) eu 6 blanco. 2e. Na twee vrije stemmingen de heer W. H. Vliegen (S. D. A. P., aftr.) met 38 te gen 33 st. op prof. Diepenhorst en 4 blan co. 3e. dr. D. van Embden (vrijjz.-dem., aftr.) met 37 tegen 34 st. op prof. Diepenhorst en 5 blanco. ZUID-HOLLAND. Vacature dr. Bavinck: uitgebracht 82 stemmenj van onwaarde (blanco) 2; geldig 80 stemmen. Herkozen dr. H. Bavinck, anti- rev., met 42 stemmen, de heer de Gijselaar (chr. hist.) met 42 st., de heer Van Wichen, kath., met 42 stemmen en de heer De Waal Malefijt, anti-rev., met evenveel. UTRECHT. HERKOZEN de heer O. C. D. d'Aumale baron van Hardcnbroek van Hardenbroek, met 22 van de 40 uitgebrachte stemmen. Ver der werden uitgebracht op dr. J. van Leeu wen (S. D. A. P.) 8 stemmen, dr. A. Plate (lib.) 4 stemmen^ mr. E. van Lier (lib.) 1 stem, mr. W. H. M. Werker (vrij.-dem.) 1 stem, mr. L. van Lier (lib.) 1 6tem en 3 stemmen in blanco. FRIESLAND. HERKOZEN de beer H. H. van Kol, soc.-dem., met 26 van de 49 stemmen. NOORD-BRABANT. HERKOZEN de heeren mr. W. M. van Lanschot en R. J. H. Diepen, belden R. K. OEKOZEN ln ue vacature-Bressers de heer dr. A. J. J. M. van Loon (R. K burge meester van Steenbergen. IMBURO. HERKOZEN de heer jhr. A. H. Middel* van Keasfpich met 24 van uiteebradite H. 32 O FJIDERLAND. HrE w'm la. v.ear, W. II. J. Th. w» (keth», ate.) mati 8S st» ea «te haey EL Qofliato» (anti-rev., aftr.) twI 83 flteaaaou, DRENTE, Gbkozeni na 4 mr. H. Smaeuig» (unio-Eb.) mot 23 tos'en 12 et. op j-'hr. oar, IL Gk w» EEolthp tot Echte» hljb.r »fE',) fiFO.NLNQEN. fïe&cfflsm ("•.natnre-Wea* tordük)'} Mr. M, S£codete; .Atoctoeisaa, mot -fwwmon. tegoa 13 at. op dm hum L, de V,"'tes, Haren (aati-rev.) 6 oj» den heer W««- tordiük, 3 op prof,, Slotfitnafar m 2 blanro. OVERIJSEJL ö?.kc»©n Dr, H> Exanssen (MStinrev.) aftr. met 26 tegeü 2 stemmen op 'nr. W. ,T. baron van Dsdom (lib.é, 0 op F. M, Wibaut h». d» jp»), 1 op c'aa heer E. A. K&utih< 'i'iiuis (ohzfsti, socialist) e» 1 blanco. DE HERZIENING DEE TEAOTATEN VAN 1830. Hart minJffterf® van buitenlandoohs zaken deelt mode, dat Hx. Ms. ■gevnni te Londen, j'hx. ra»x„ dr. R. do Marocs va-a Bwinderon, en hat lid van den Raa-d van State prof. mr. dr. A A R Struycken, Nederland zullen verte- igiuwoordigen in de internationale oommiseie 'mzotko de herziening van ae tractaton; van 1880c welke efflnteng te Parijs zal samGnkomen ovexeenkoraisttg da getroffea rogo- T Se Nederland en Bolgië ral uitS'-«Fgen ge- atosr ppolfj'kc) foxmtjilee aan ta bieden met ieteeAking tot de waterwegen. MmXe/r ozéA wt 5 .'.totendat» wat de oom- •JiW» tor baiz'.-.niKig vaa 'het vardr,:® van 3.Ö8Ö tekesft, Nodesilonid da namen van zijn» gedeleaaerdsa» niat ofLlcioei cadedoól- da iPtohm eohissjf Gd J?-m na® dan Neder- tewdsohen mirtetex. ham de namen der ga- daleBaevde.i' rar.-agsndè,* maay er hi mag. geen amtwowi flKtoansea. NEDERLAND EN Z.-AERIKA, Dg ilaogophe oorxespondeat- van de TeL echxjjft: Zondagmorgen ajjn t® 'e-Gravenhago aan- gekfwnen do .'.eden vao de 2 iid- AlrikaaBscha haadulwaaiEsie. Ite haeron ware® vergezeld deer -dr. W. Boomgaaeé» Bisschop, advoo. to Londen ©m «eoxotam aldaar van «la commiseie voor den Nadartendwh-Zuidi Afrikaanschen Ha®.5el en AL P, Rarendeaa, vertegenwoordi gd' dier ooimmiscio te 's-Gravonb.age. 3kwali da hoer Oanham, de efficidale han- 'dekvertegenwoordigar v/\n Zui.d-Afxika, ons meedeelde, wee h®t doel van dit bezoek het a-OT-knocpen van Handetexelaties met Neder land, het bespreken en het zoeken van afzet gebied der talrijke Zuid-AHiAosrache pro ducten, benevens het .achten naar eventuee- lon. invoer in Zuid-Afrika, van Nederiaadsche producten en dit «lies gebaseerd op de histo rische verwantschap tusschen het Nederland- sche en Zuid-Afrikaanscho volk. De vooruitgang op landbouwkundig ge bied is van dien aard dat steeds naar nieu we afzetgebieden voor de steeds groeiende productie moet worden omgezien. In hoofdzaak heeft men hierbij 't oog op milies (maia), tabak, wol, katoen, vruchten, zoowel versehe als gedroogde. Verder wordt de Zuid-Airlkaanscheh mat» door de kenners zeer geroemd. De tabak, in hoofdzaak Virginia-soorten, wordt vooral geschikt geacht voor pijp en cigaretten, min der voor sigaren, De vruchtenteelt heeft vooral de laatste jaren een enormen omvang verkregen. Alle soorten Zuidvruchten als si naasappelen en citroenen, bananen enz., maar ook appels, peren, perziken enz., wor den thans met groot succes geteeld en uitge voerd, deels in verschen staat, deels ais jams of ook gedroogd. De katoenindustrie dateert eerst van den jongaten tijd. De autoriteiten hebben gemeend dat thans de tijd is aangekomen nauwere relaties aan te knoopen en in de eerste plaats hebben zij 't oog laten vallen op het stamverwante Ne derland. De grootste moeilijkheid hierbij is echter het vraagstuk van de verscheping. Een directe verbinding tusschen Zuid- Afrika en Nederland bestaat niet en men acht de mogelijkheid van het tot stand ko men van nauwe handelsrelaties afhankelijk van de totstandkoming van zulk een verbin ding, en wel omdat andera de prijzen door de overlading in Engelsche navens zoo enorm zullen stijgen, dat wij de voornaamste producten als wol, tabak en vruchten goed- kooper uit andere landen zullen kunnen be trekken. Dit scheepvraagstuk heeft dan ook zoo wel hier te lande als in Zuid-Afrika de voor naamste belangstelling der betrokkenen, en het is ons gebleken, dat het daarom een der belangrijkste besprekings- en studiefactoren uitmaakt. Daarnevens is het de vraag of de Nederlandsche handel in staat zal zijn voor de Zuid-Afrikaansche producten die prijzen in Londen doorgebracht. De heeren zijn be te besteden, die zij op de Engelsche markten weten te maken. De missie heeft eenigen tijd gin Mei uit Afrika vertrokken naar Londen en hebben aldaar de verzekering gekregen dat de Engelsche regeering in de allereerste plaats zal streven naar bescherming en hulp Van den kolonialen handel wat dus beteekent dat men het in Londen niet gemakke lijker zal maken voor een goede ontwikke ling van den eventueelen handel tusschen Zuld-Afrika en Nederland. Inmiddels ver wacht men, dat ook juist op historische grom WOUU IUVII, IUU HUK JU,si op maiunsuic gron den iu Nederland belangsteling en medewer- orden HMMMutuche I te 'hahddarrlatle* i&ei Nadbrland. JtfL king zal worden gevonden voor de door de Zuld-Atjlkmmsche boeren zoozeer geweuacli- 1 Zondagmorgen hebben de leden der mis» sie reeds een onderhoud gehad met enkele fi- 1 nancieele autoriteiten, GEVORDERDE BOHEErSRUTMTE. De geruchten, ai® aou de regeering vooï- .nomens zijn oraniddelijk na de opheffing der blokkade en die va® de agreements met de geassocieerden geen eeaoepsrukute meer to* vorderen, noemt hot HbL volkomen, onjuist. Waarschijnlijk ml met hot oog op don aan roer van voedsel nog tot hét eind, van het jaar tonnage gevorderd' worden. NEDERLANDSCHE HANDELSNAMEN TE FRANKFORT. Te Frankfort a/A Main ia oen eomite ge sticht, hetwelk de stichting van een Neder- landsofee Hondelskamar van Koophandel be oogt In verband met de gebleken wenacKelijik- heid, dat in elk land doekte één Nederland sche Kamer van Koophandel gevestigd is, zad de gestichte Kamer een onderdeel uitma ken van do Nederlandsche Kamer van Koop handel voor Duitecklaad, die op het cogens blik reeds haar vertegenwoordiging heeft ia Boslijn, Daseekkwf en Dortmundt. DE BEURTREGELING. Maandag is er op de jijksschippórsbeiïrs te Groningen, in verhand met het vervallen van de rijksbenrtregeliag op de achippcrsbeurze®, ■geen enkele vracht vervoerd. Er wordt niet meer genummerd, doch de reizen kunnen wel afgemijnd worden. Daarvan wilden de schip pers echter niet weten, die zich aan het be sluit van de schippecrsorganisaties houden. Aan het verzoek van bevrachtzijde om toch maar te nummeren, wil de xjjkflbeürtmeester niet voldoen. Op de beurs zijn geen inciden ten voorgevallen. Nader verneemt men, dat ook te Amster dam en Dortrecht spanning hearsoht onder de sohippers. LUITENANT GRA AFTAND' LN BELGIë. Naar aanleiding van het bericht uit da Nation Beige dat luitenant Graafland, per soonlijk heeft bericht, dat hij slechts pl. m. 60 M. over de grens is geweest. Hij is zeer 'be leefd behandeld, volstrekt niet gevisiteerd; en ook dadelijk weer over de grens geleid. NEDERLANDBOH JACHTVLIEGTUIG. Maandagmiddag werd. te Soesterberg 'n nieuw jachtvliegtuig, geheel ontworpen en vervaardigd in 'de fabrieken van de N. V. Ne derlandsche Automobiel- en Vliegtuigenfa- briek „Trompenburg", te Amsterdam, inge vlogen door den luitenant-vliegenier Ver- steagh, die hiermede eenige schitterende de monstraties heeft gegeven. Het vliegtuig is een tweedekker en biedt plaats voor één persoon. Het is uitgerust met een motor van 130 P. K. en heeft een snelheid van ongeveer 190 K. M. Deze motor is ook geheel vervaardigd in de fabrieken van „Trompenburg". MOTOR ONGELUK. Een student in de 1 echten te Leiden is op den Haagweg met zijn motorfiets tegen een boom opgereden. Hij werd in bewusteloozon toestand gevonden. Zijn sleutelbeen en een rib waren gebroken. LASTIGE ZIGEUNERS. Te Bathem heeft een hevige vechtpartij plaats gehad tusschen een bende Zigeuners en een paar boeren, die hun beletten wilden, op een weiland mollen te vangen. Een be jaarde landbouwer werd zeer ernstig aan het hoofd gewond. Toen politie kwam opdagen, verdwenen de Zigeuners in de richting van Deventer, om daar de paardenmarkt onveilig te gaan maken. Buitensporigheden konden daar nog voorkomen worden. PROPAGANDA VOOR EEN VOLKSSTEMMING. Men seint uit Brussel aan De Maasbode, dat volgens stellige geruchten een lid der Ne derlandsche Tweede Kamer gedurende de laatste dagen in België, speciaal te Brussel, propaganda zon maken voor het houden van een volksstemming in Nederlandsch Lim burg. Het Kamerlid Bongaerts heeft gevraagd of de minister van Buitenlandische Zaken be reid! is aan de Kamer mede te deelen of de Regeering iets bekend is omtrent de in dit •bericht bedoelde propaganda. WETSONTWERP OP VERMOGENS- AANWAS. Te Utrecht hebben afgevaardigden van tal van centrale en plaatselijke bonden en orga nisaties uit Nederland, in een druk bezochte vergadering besloten, een krachtige actie te voeren tegen het aangekondigde wetsont werp op de vermogensaanwas. BRAND. Te Zaandam is ten gevolge van een ont ploffing van houtmeel brand uitgebroken in de fabriek „De Haan" van de heeren Gebroe ders Groot en staande aan de Hemmes. Door de kracht van de ontploffing werden een deur een eind weg de Zaan in geslingerd en twee groote gaten in den muur geslagen. Het grootste deed van do fabriek bleef be houden. NOTARISKOSTEN EN CREDIET- WEZEN. Do voorzitter van de Friesohe Maatschap pij van Landbouw hoeft do „Commissie voor heb Notaris-vraagstuk en het Orodietwezen" geïnstalleerd aan wolke is opgodragea een rapport uit te Lrungon ovui du maatregelen ALRMAARSGHE flQH

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1