DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. ie ju 1,1. Honderd een en twintigste Jaargang. d 0 N i) b 111) A G Buitonlandsch overzicht. No. ICO 1919 Binnenland. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 3 maanden f 1,65, franco per post f 1,90. Bewijsnummers et. Advertentieprijs 15 p©r regel, grootere lette?* «se? plaatsruimte. Brieven franco N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coster Soon, Voordam <2 9, TeisS. S. Uit Welraar komt de voor niemand meer verrassende tijding, dat de Nationale Verga dering de ratificatie van het vredesverdrag met '208 tegen 115 stemmen heeft goedge keurd. hi de historische zitting der Nationale Vergadering had de Duitsclie Nationale Volkspartij een motie ingediend, waarin werd uitgedrukt, dat de wetgevende vergadering tol ratificatie zou overgaan onder voorbe houd, dat voor het van kracht worden van de artikelen 227 tot 230 door volken rechtskun digen van naam wordt uitgemaakt of het volgens de erkepüe beghiselen van het vol kenrecht geoorloofd is een gerechtshof niet terugwerkende kracht in te stellen ter berech ting van vroeger begane vermeende vergrij pen of wel nog nimmer toegepaste straffen te erkennen. In het belang der rechtvaardigheid wcnscht de partij tevens, dat een neutraal gerechtshof wordt ingesteld tot het onderzoeken van de schuldvraag aan den oorlog. Minister Müller wees er op, 'dat de re geering nog haar eensgezind protest tegen dl- "i zoo goed mogelijk na te komen. Hij herinner de aan de belofte tot opheffing der blokkade, wees er op, dat de krijgsgevangenen nu moe ten terugkeerm en dankte de neutrale staten en den Paus voor liet goede werk aan de ge vangenen verricht. De regeering kan niet ver hinderen, dat van Duitschland een stuk wordt afgescheurd zonder dat men met het zelfbeschikkingsrecht rekening houdt. De van liet vaderland afgesneden Duitschcrs zullen niet vergeten worden en Duitschland zal zoo leven, dat het gevoel van nationale saam- hoerigheid bij jrtlcn wakker zal blijven totdat langs vreedzamen weg in een wezenlijken volkenbond alle nationale vraagstukken, Waarover tiians nog strijd gevoerd wordt, een op den wil des volks gebouwde oplossing hebben gevonden. De sociaal-democraat Kr&tzig protesteerde tegen den geweldvrede en wees er op, dat het hondgenootschap met Oostenrijk onaantast baar blijft, in de hoop op een eenheidsstaat. Hij laakte het afnemen der koloniën en de schuldig verklaring van Duitschland aan den oorlog en zcide er van overtuigd te zijn, dat eens cïe dag zal aanbreken waarop het kleine gevoel van den arbeider sterker zal blijken te zijn dan het imperialisme. Dan zal het on recht van dezen oorlog herroepen worden. Dr. Spain zcide namens het Centrum het vredesverdrag te aanvaarden, uit harde nood zakelijkheid. Een spoedige herziening achtte hii onvermijdelijk, daar blijken zal, dat ver scheidene van de belangrijkste punten van het verdrag onuitvoerbaar zijn. De democraat Sciiriecklng deelde mede, dat hij en zijn partijgenooten niet voor deze selienflis van het zelfbeschikkingsrecht kun nen stemmen. WIJ, aldus dc DuHsch Nationaal Dr. Traub, in ons de gevolgen van een verwerping ten vólle bewust. Durft men het wagen de han den naar dc heste leiders van ons volk uit te strekken, dan zullen wij dal nimmer toestaan, IX* wond die deze vrede slaat, mag en zal nimmer helen. Stormachtig applaus van de rechterzijde en op de tribune begroette deze woorden. Kahl, van dé Duitsclie volkspartij, zeide de ratificatie te verwerpen en dc onafhankelijk socialist Hcnke verklaarde het onder dén dwang van geweid te aanvaarden. Zijn partij reikt liet proletariaat van de hccle wereld de broederhand bij den strijd voor de vrijheid der wereld. Namens de afgevaardigden van de Oostelij ke provincies en de door hen vertegenwoor digde bevolking liet de meerderheidssocialist Winnlg een protest tegen cle verbrokkclin, van Duitschland hooien, het Centrumlid A lekott protesteerde namens de bevolking van Wcst-Duitschland tegen het haar aangedane onrecht, de democraat Waldstein deed dit na mens Slceswijk-Holstein en de voorzitter Fehrenbach sloot zich hierbij namens Elzas- Lotharingen aan. Na een korte pauze volgde een gedachten- wisseling over de motie der Duitsche nationale volkspartij, tegen welke motie minister Mül ler zich met klem verzette, waarna het wets ontwerp in alle drie instanties bij mondelinge stemming met het reeds vermelde stemmental werd aangenomen. Do Duitsclie pers is het cr over eens, dat (ic/e vrede toch vroeg of laat herzien zal moeten worden en dat de strijd voor de her ziening met kracht ter hand genomen zal moeten worden. Zooala wij in een deel van ons vorig num mer nog mededeelden, heeft minister wissell voor de eerste maal in het Kabinet een rede gehouden over zijn plannen inzake de econo mische organisatie en daarbij al heel weinig succes gehad. Niet een der ministers vroeg het woord en toen men stemde was minister Wissell de èenige, die voor zijn voorstel was. Van dc stakingen niet veel nieuws. Tc Brunswijk verklaarde zich een sterk be zochte vergadering van spoorwegpersoneel tegen een eventueele staking. De Berlijnache tramstakers eischen nog steeds een economische lotsverbetering maar er zijn teekenen, dat zij waarschijnlijk spoedig weer aan den arbeid zullen gaan. Dinsdagavond vergaderde, zooals aange kondigd was, hel personeel der banken om sleUing to nemen inzake, de uitspraak van het scheidsgerecht waarbij de -'ache-N van bet bankpersoneel onderworpen waren. Da voor zitter der vergadering Mars hield een uitvoe rig betoog, waarna de vergadering een reso lutie aannam, die de uitspraak van 't scheids gerecht als een provocatie bestempelt. De re solutie hoopt verder dat het bankpersoneel de uitspraak .uiet aanvaarden ïsL Nadat Mars gesproken hsr' verscheen plotseling onder algemeen*! verbaring de paa ontvluchte leider dm Jbafflkbéaraf»i*B Eatoota op het spreekgestoelte, In em korte, W,! toe gejuichte, rede verklaarde hij te hopar\. dat het bankpersoneel volharden ?sou ia s&Q eischen. Daarna verdween Emonto weer eviffl geheimzinnig als hij verschenen wa». Na de rede van Emonte. lieten «le leider# der verga dering de deuren der staal «akten minuten sluiten om te verhinderen dat temandi da poli tie waarschuwen zov, De voorzitter der vergadering, M&cx, werd daarop te middemadut bh het verlaten van het gebouw door den arbeider»- en sokiaten- raad aangehouden. Nadat hiji echter verze kerd had vau.Effionte' tegenwoordigheid te Berlijn en op de vergadering ntat* to hebben vermoed, werd hij spoedig daarop wesr los gelaten. Te Hannover te h l tel earth?# eageregeld heden gekomen waardeer «ente «towlwgso in een gevecht nst te oiUtÓfer; gedood wer den. Erzberger neet* eon .«iütomeireds 01 ter ter gezegd een m il-terdcn rede gehouden,, die begrijpelijkerwijze w tte Dstitschfi pers met zéér gemengd;.: gevodeas ©atefgen ia. De minister bedt medegedeeld, dat ex on geveer 25 milliard noodig was. Vóór den oorlog brachten de belastingen 'l milliard op, tijdens den oorlog werden zy verdrievoudigd en nu komt men nog met de oorlogswiusibe- lasting met bijaéag en de Miiiog iis«u». Velschillende méuwo belastingwet lm zijn nog ingediend m vemüióikur mdcia stil- ien nog volgen. „De breuiei*vindt het treurig, dat suiker ui tabak duurder suilen worden, twee arm icn, die de «uteeutem met a?.afl«3u kunne» n» viudi net verder eigenaardig dat jen dei wei nige middelen, dié de munster va» imancifi» kent om uit de misère te geraken, de •■•yetehfiu» •ehe aischafimg der ondersteuning van ito werkloozen te. De „Lokai mizeiger" verheugt atrch over twee punten in de rede, die aan dotoiTjJthm mets te wenscheu overlaten. Ie. dat Erzber ger een Duitsch staatsbankroet met de uieeo- te energie verwerpt en lie. dat bij van de an nuleer ing der oorlogslemingen akst» weten wil, daar 25 milliard der oorlogsteaingen van arbeiders en kleine burgers *omt De „Vossische Zeitung" moet toegeven dat Erzberger met zijn eerste optreden ais minis ter van financiën een succes behaaid neeSt Een nieuw systeem kon men van Erzberger niet verwachten. Dit kan na het sluiten van den vrede opgebouwd worden en dit zal dan ook Erzberger'a taak voor de toekomst, zijn. Uil zijn rede bleek wel, dat dit systeem zeer democratisch, bijna socEaal-denrocrattecn zijn zal KORTE BERICHTEN, De gemeente Vedomir in de buurt van Pilseu heeft de eerste vrouwelijke burgemees ter in bohemen. Tal van andere steden en dorpen kozen vrouwen tot onderburgetneester oi raadslid. Het Engclsche Lagerhuis nam het wets ontwerp betreffende de imperiale voorkeur aan. Een intergeallieerde Commissie van en- quêe gaat naar Fiume.. Het nieuwe ministerie van Jsjecho-Slo- wakije te in fuctie getreden. In Dresden staken de kellners. Zij eischen loon in plaats fooien. 1 In Frankrijk is een nationale economi sche raad in voorbereiding, omvattende den arbeid, het kapitaal en de techniek. President Wilson is te New-York aan gekomen. Wilson is Dinsdagmiddag te 3 uur aan land gegaan. Hij' is geestdriftig ontvangen. Een anarchistich complot is te Rome verijdeld. De overeenkomst tasschen het centrum en de sociaal-democraten betreffende het on derwijsvraagstuk schijnt nu definitief. De ou ders zullen nu beslissen mogen of hun kinde ren wel of niet godsdienstonderwijs genieten zullen. Het Centrum heeft dus toegegeven. Bij de sociaal-democraten was het de Pruisische minister- Iiaenisch, die eerst van toegeven niets wilde weten. Het te slechts te danken aan David, den rijksminister van binneniand- sche zaken, die er op wees dat het nu geen tijd was om oen groote godsdienststrijd te ontke tenen', dat Haenisch eindelijk toegaf. De soci aal-democratische fracties te Weimar en te Berlijn moeten nu nog beslissen of zij het compromis goedkeuren. De Hamburgsche havenarbeiders ver- langen een loonsverhooging van Mrk. 17.60 op 25 Mrk. De kolenarbeidera verlangen 28 Mark per dag. Bovendien zullen de overuren, niet als vroeger met 33 pet. maar met 50 pet. betaald dienen te worden. ging der personeel? belasting 79 ïgjtt 3 stemmen aangenomen. Verschillende kleine wdaoïttteerjtëfl werden zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Artikel 30 (invoerrecht op «pedkaarier) van het wetsontwerp' betreffende de speel kaartenbelasting werd m,et 54 tegen. 20 stem men aangenom-n. Vervolgen^ werd voortgegaan me* de arti- Staten Generaal. TWEEDE KAMER. Bij de regeling van werkzaamheden besloot dc Kamer gisteren, op as. Donderdag bij den aanvang der avondvergadering verschil lende wetsontwerpen te behandelen. Daarna,werd het wetsontwerp tot vjjzl- algemeen en tot *M tegen gaan van gevaarlijken arbeid va» jeugdige personen en. var vrouvm. Bij art. 12 (verplichting om een jeugdige personen gelegenheid te geven ooderwij»- ii stellingen te bezoeken) meende de heer A1- b a r d a, dat bet onderwijs vror 5 uur niet verzekerd is b'j de nieuwe redactie vsa dit artikel. Acht uren onderwijs jjer weck als maximum is te gering. Spr.. verdedigde eo amendement-Schaper ons te vetplteteen *te ga» tegenheid tot het .vdgea vm onderwljm, 'te geven des voormiddags van t tot 12 uur of des namiddags na 1 uur. De heer K o 11 h e k lichtte een amende ment ice om te bepalen, dat op dc bedoelde verplichting van den werkgever geen uitzon deringen zuilen worden toegelaten. M i i i, I e r A a. 1 b c r s e sd, dat er geea principieel verschil was tuaachcu het atiüfci en de amendementen. Men moest de rege'ing niet te straf maken, anders loop*-1 jeugdige personen kans eenvoudig te wórden ontsla gen, ais de verplichting voor den werkgever ic zwaar wordt Na replieken trok de heer. K o 11 h e k zijn amendement ia, Het amendement-Schaper werd met 44 te gen 33 stemmen verworpen, waarna het arti kel zonder hoofdelijke stemming werd aange nomen. Bij art. 13 (verwxi van, ZoadagsarbeSd) antwootdde de M i n l#te r, de heer Aalberse op een opmevklég van den he r Duymaer van iwiöt dai) hu. inderdaad de bedoeling in de Zondagtrust zooveel mogelijk te bevsrderea. Het artikel werd i. h. st. aangenomen. üy «xt. 14 vverbod va» Zojiüagsarbtia m». 'ten ,t?brjD.r^ enz,, behomi m. muoadesmg, bi] trcM'iixmsmsfp'.} vardfi'WgrJe da hm.' brisa- per een swraeadeaasEJ. om ue z.&a<iag»mst voer alle arbeidfes verphehtociö re ntdmt Jssk&sr deni mwmte£iO& by akeciemui maatregel va»' kmtmutc De M' i i 91i sxtenda dat da gedachte var; het amendement- Schaper gc©d. ia en da redactie .beter, arm» de rettoctie van het arti kel sluit ziel*, rneti oaa bij de praktifX want deze zal dezeside bbjwm ai» bei apumdm- ment werd aangeaomea, Spr. vroeg hei amen dement ia te 'tukkvai. De heer 1 r e u b vroeg ot bij eca drie-pioe- gi-oiteisei de Zondag kaii beguiuen. Zaterdag avond ora ld aur eu eindige® Zondagavond om 10 uur. irij vroeg dit in een maatregel van. bestuur te bepalen. De beer Schaper wenschte oit eist ais regel, desnoods als uitzondering. De heer Schokkinig verklaarde zich voor het amendemmt-Scihaper. De verdedigde -njder het ar tikel. De vraag van den heer Treub had eigenlijk betrekking op fabrieken m werkplaateiai. Art. 22, 4e lid geeft hier uitkomst. Het amendement-Schaper werd met 48 tegen 21 stemmen verworpsc. Het artikel werd iaama a. k. st. aange nomen. Art. 15 (vrije Zaterdagmiddag) werd z. h. at aangenomen. Bij art. 16 (10-nrendag voor arbeid buiten1 fabrieken enz.) lichtte de heer Van den Tempel een amendement toe, om ook voor dezen arbeid den 8-urendag en- de 45-uren week voor te schrijven. Spr. erkende, dat uit zonderingen noodig zijn, maar vogr bepaalde bedrijven kan men bij algemeenen maatregel van bestuur den 1 O-urendag geven. De heer Ter Hall wenochte het technisch personeel van het amusementsbedrijf buiten de regeling te houden. De heer S m e e n k achtte het motief waar mede voor arbeiders, die lichten arbeid ver richten, de 10-urendag verdedigd wordt, ver keerd. Het amusementsbedrijf levert in den regel genoeg op om meer personeel aan te stellen. Voor arbeid, waarvan de tijd niet te be grenzen is, kan men bij algcmeenen maatre gel van bestuur den 10-urendag instellen. De Minister zou tegen een motie voor invoering van den 8-urendag voor arbeid bui ten fabrieken enz. geen bezwaar hebben; bij de uitvoering der wet zou dit een steun kun nen zijn. Het amendement is feitelijk een mo tie. Met den 8-urendag als grondgedachte moet men héél andere bestuursmaatregelen maken; het regeeringsartikel is beter. Spr. dacht er aan om voor alle hier be doelde bedrijven tot een collectief contract te komen en dit dan over te nemen in den aige- meenen maatregel van bestuur. Na replieken verklaarde de Minister, dat hij ook hij verwerping van het amende ment-Schaper, toch zoo spoedig mogelijk overal met den 8-urendag zal komen. Het amendement-Schaper (invoering 8- urendag voor deze soort bedrijven) wera met 53 tegen 26 stemmen verworpen. Art. 16 en de artt. 17 en 18 werden z. h. st. aangenomen. Bij art. 19 (regeling van overwerk voor sei zoenarbeid e. d.) verdedigde de heer Oude- g e c a t een uim- uWeuteSchaper* oin dc over» oi vrijstelling 'strekt of hef arbeid#rsE?laos anders «uren te De Van R a v -«yn .UditJs sa fijm«nd'*??i®ii,t-fKfi'.tfcel', *m om. re «jedezfiggiag- schap tm de rb»: v vereenigtegen hij e toepsseir*» der wet prindpiepi te 'r-kemm; de 45-'ir'ge werkwiX .mder aïfcs oïsstaadig- heden te ''andhavec. overwerk slechts bij nlt- zóMterij?g toe te staan en nachtarbeid 'voor jeggdige pexflonen nii te clmif», met waar-* horg-vGor hea vaa eea nachtrrst vaa ten tuin» *t--13 «sm, Da heer Kuip s r (R^KT Ifrhlte ee® amcr- dePMsal op art.. 96 toe, mS csegelijk te mg- km dat »ie rninistar op reah van arbeiders oi arbcidsvereenigiagei; een -erleer-dé? vergun- otog,, machtiging wgiigt warneer zon worden 'gsschaa< Da Minister orkenda de groote princi- pieela betreXenis van de amendemgn»» door d-: erkenning van de yakvereeniging in de wet, maar formeel is dat van den feèer Kuiper beter. Het amendement- Kotoyh te deie» zake gaat te vrcï. Spr. had geen feawaar het ^men- dementeKuiper over te nemen, tegen de overigo ame-'dcmcnt'Sii-Kolthek had spr. bezwaar. De ate'i/istijd van 7 men per week, over work wte*,i»repen, zal slechte hoogst zelden ti. nstocm worden; daarbij is eigenlijk alleen gedafht ian het verkecrabe-Ji^i net moet ech te. m'& daar era uitzenderi*?gagevai blijvca. D heer Drcseeihtiya (V. L.) vxcsg voor w'te vergt3n".in»'.n dn bemaling *aa bat i."n:de»ienv V.to*?er galden. De hm K c i t b p h (C-vcseei. P„) teek zya eerste ammdemeni kx De Minister antwonrdds den heer Dresselhuys, dat een verguimirg of machii- giög dear den cdjateier oegeven, steeds kan worden ingetrokken; dat geldt nu eigenlijk reed?,. De heer Dfffioolhnys herhaalde dat nu niet omsobrKen wordt wat een vakvareeni- &W iA, De heer Nol aas (R-K) heeft bezwaar Ssgesi! de overhaaste behandeling dezer zaak w. wenscht art, .later te feeteandelaa. DaMiaisiterfids heer h&lfesrae, vond de bezwaren van dm hear Drsaaelh%'s niet era- sng; raai; had gceni bezwa&i' tegen aanhou ding de., hhrtaddiog., Het begrip „vakver- ccA'.iging" vindt tac» rmi& m onze wetgeving, b.v. ia het wtarkiooaheifcabesiuiL Jatuaschisj had spr. geen bezwaar vm de ii>tm,1a welke de heer Dresselhuys aangaf, als nieuw lid aan hei artikel tos te voegen. list amenóement-Kolthek (45-urige week, behoudens enkele uitsonderingen voor over werk) werd met 70 tegen 3 stemmen verwor pen. Het amendement-Scnaper (45 uur en met overwerk 65 uur) wad met 39 tegen 34 stem men verworpen. Art. 19 werd z. h. st aangenomen. Bij art. 20 trokken de.hee.ven Schaper en Koitnek hun amendementeu ia. Art. 20 wad z. h. st, aangenomen, albook art. 21—23. Bij art 24 (8-urendag voor arbeid in fa brieken of werkplaatsen) waarbij tevens aan de orde was art. 32 (verbod) voor den arbei der van arbeid buiten zijn fabriek of wak- plaats) verdedigde de heer Dresselhuys een amendement om thans in het algemeen niet verda te gaan dan een arbeidsdag van 8 Va uur en een 48-urige week. De belofte van een 8-urigen arbeidsdag in November afgelegd, wilde spr. houden, maar hij wilde niet verder gaan, zooals het regee ringsartikel doet. Het gaat hia om 3 uur pa week, wat, ge rekend ova het geheele jaar niet gering is. Bepaalde industrieën worden zeer benadeeld door 'het verlies van 3 uur. De heer D e O r o o t verdedigde een amen dement om te voorkomen, dat arbeidaa van den Staat, groote fabrieken, spoorwegmaat schappijen enz., concurrentie gaan voaen te gen de kleinindustrie, en zoodoende de wak gelegenheid van de arbeiders op de kleinin dustrie aangewezen belemmeren. De heer Snoeck Henkemans verde digde een amendement op art. 32 om den man meer de vrije beschikking te geven ova het besteden van zijn vrijen tijd. De hea A1 b a r d a (S. D. A. P.) bestreed he betoog van den hea Dresselhuys. Spr. herinnerde aan ervaringen dienaan gaande in 1889 bij de Arbeidswet opgedaan. De heer Smeenk betoogde dat door het amendement-Dresselhuys de invoering van den 8-urendag schade zou lijdnn. De Minister ving zijn rede aan, om deze heden voort te zetten. De vergadaing werd vadaagd tot heden 11 uur. STEDNRRGELINQ AAN MILITAIREN' (Officioal.) Binnenkort zal in de gemeen ten bij openbare kennisgeving algomeono be kendheid werden gegeven aan de tot stand go- komen steunregeling nopens militairen, wier verblijf onder de wapenen eindigt in bot tijd vak 1 Augustus—31 December 1919. Ten opzichte van het toekennen van eene vergoeding, als bovengenoemd, nè demobili satie van het lega, is het navolgende be paald: Aan officieren, onderofficiaen en militai ren beneden dien rang, die tijdens het deelne men aan groote manoeuvres, cavalaie-ma- noeuvres, gamizoens-manoeuvres, oefeningen in den vestingcorlog, kadaoefeningen op het terrein en andere oefeningen, waaraan geen troepen deelnemen, bijzondere dienstverrich tingen hebben te vervullen en zich voor de behoorlijke uitvoering daarvan snel moeten verplaatsen, alsmede aan officiaen van ge zondheid te wier aanzien door den leida dex oefening is bepaald, dat zij gedurende de oe feningen niet bereden zullen zijn, wordt voor zoover vorenbedoelde officiaen niet uit andaen hoofde van Rijkswege deswege eene vergoeding genieten 'voor eiken dag, dat zij bij bovenbedoelde oefeningen in 's Rijks dienst gebruik maken van een door hen me degebracht rijwiel of motorrijwiel, als tege moetkoming in de ondahouds-, verbruiks- en c. q. huurkosten daarvan, eene geldelijke vergoeding toegekend van zestig cents voor het gebruik van een rijwiel en twee gulden voor het gebruik van een motorrijwiel De commandanten van infanterie-compag- nieën, en de officieren, dienstdoende bij de compagnieën wielrijders, genieten een dage- lijksche rijwieltoelage, resp. van 0.10 en 0.20, indien zij bij het uitoefenen van den dienst gebruik maken van hun eigen rijwiel. Voorts kan op voorstel van de korpscom mandanten aan militairen,- die bij de uitoe fening van hun dageÊjkschen dienst van een eigen rijwiel gebruik moeten maken, afhanke lijk van den afstand, welke gemiddeld pet week moet worden afgelegd, eene dagelij k- sche toelage worden toegekend van 0.06 voor afstanden van 60 tot 120 K.M. per week 0.10 voor 120 tot 180 K.M. en 0.15 voor 180 K.M. of meer. Totdat het leger wordt gedemobiliseerd, gelden ten deze de bepalingen, vastgesteld in 1915. DE NIEUWE BROODKAARTEN. ALKMAARSCHE leze verdrag geworden geweldpleging hand ball, maar ook liaar belofte om liet verdrag i i-a.aa. Dio steunregeling geldt in 'hoofdstaak do dienstplichtigen o» sommige categorieën vrij willigers, dio huiswaarts worden .gezonden, hetzij mot onbepaald (klein) verlof, hetzij we gens als landstormplichtige volbrachten wer- -kelijkon dienst. De steun wordt vertoond onder de volgende vormen 3. Eon uitikeoring van ton hoogste 8 per houd van ton hoogst# f 100 voor don mili tair, die wol, of van ten hoogste f 80 voor den militair, dié ntefc «li kostwinner is te be- uthottwpo. (Zie owk do punten 0, 7, en 8),. 9. Een uitkeer in? ysjx ton hoogste 40 voor 'Weeding, (gereedschap of v« -huiskasten. .(Zie ook de punten 6, 1, en 8). 3. Ben uitkeering van ten hoogste 3 pe? dag over een tijdvak van ten hoogste 120 da gen vooT de verwanten van den tijdens zijn verblijf onder de wapenen overleden militair. (Zie ook de punten 6 en 8), 4. Een, bessoldigingsvergoeding voor officie ren en onderofficieren, van het vertofsperso- neel der landmacht en van sommige andere categorieën der landmacht, otoook voor som mige categorieën officieren, onderofficieren en minderen der- zeemacht. Die vergoeding loopt over ten hoogste 3 maanden na ie huis- wsartszending. De vergoeding wordt niet verstrekt aan hen, die reeds eenmaal een gelijksoortige uit keering hebben genoten, .(Zie ook de punten 6, 1 en 8). 6. Vrijheid voor den militair van de land macht om van de meegegeven militaire uit rusting, zoo zich daaronder schoenen en on- ondergoed voor eigen gebruik te benutten. Deze gunstge bepaling geldt niet vo r hen, die bij een vorig vertrek met verlof van dit voorrecht hebben gebruik bemaakt. (Zie ook punt 8.); P Do uitkeariogen, vermeld in de punten 1, 3 en 4. worden slechts verstrekt indien er voor zoover daaraan behoefte blijkt te be staan. 7. De uitkeering vermeld in de punten 1, 2 rusting, zoo zich daaronder .schoenen en on dergoed ba vindon, 1 paar echoenen en 1 stel ondergoed voor eigen gebruik te benutten. 1, 2, 3 on 4 worden slechte versteekt indien en militairen wier onmiddellijk aan den datum dan 814 maand bij de landmacht of 7J4, maand bij do zeemacht. 8o De steunregeling is niet van toepassing op militairen, die bij huiswaartszending na voortgezet vrijwillig verblijf onder de wape nen oen toelage ontvangen, noch op an dere militairen, 'die de ministers van oorlog varder mochten, uitsluiten. Voor nadere bijzonderheden omtrent de nieuwe steunregeling wordt verwezen naar de in dea aanhef bedoelde openbare kennis- geying. VERGOEDING VOOR HET GEBRUIK VAN EIGEN RIJWIEL Wij hebben reeds medegedeeld, dat minister' Van IJselsteijn voornemens is, een nieuw mo del broodkaarten in te voeren. In rorband hiermede vernam de Tel. nog bet volgende De bedoeling, die bij dit gewijzigd systeem van broodkaarten beeft voorgezeten, is in hoofdzaak, om le. bet verkoopen van broodkaarten, zoowel als bet ongeoorloofd) gebruik maken van de op onrechtmatige wijze verkregen broodkaar ten tegen te gaan; 2e. te voorkomen, dat bons van nog niet- geldige broodkaarten door den bakker worden aangenomen (een onregelmatigheid, die on danks alle controle, nog steeds veelvuldig voorkomt). Do in to voeren broodkaarten zullen voor wittebrood, bruinbrood en roggebrood ver schillend gekleurd zijn. Het voornemen is nu, om niet van te voren, doch eerst op bet aller laatste ©ogenblik bekend te maken, welke broodsoort op een bepaalde kaart verkrijg baar zal zijn. Oolc de aanwijzing der tijdvak- kon komt op de broodkaarten te vervallen, (losteld dus, dat ergens een belangrijke partij broodkaarten ontvreemd wordt, dan kan de minister b.v. don votlgondoQ dag roods ander

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1