DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. Wl Honderd een en twintigste Jaargang. 1919 VRIJ DAG 11 JULI. Buitenlandsch overzicht. Binnenland. Pit nummer bestaat utt 2 bladen. Abonnementsprijs bl] vooruitbetaling per 3 maanden I 1,65, franco per post f 1,90, Bewljanwrnmers S of. Adverientieorljs oè. por regel, grootere ietier* naar plaatsruimte Brieven franco N.V. Boek* en Handelsdrukkerij v/h. Herms. Coste' S Zoon, Voerdam O 9, Teief. 3. In Duitedrlaud lioopt men men nu weldra de zegeningen van den vrede te zullen onder vinden. I let vredesverdrag ia, zooala Wij reeds me dedeelden, geratificeerd en de oorkonde van de ratificatie bevindt zicli reeds op het Fran- sehé ministerie van buiteuiaudache zaken; Zoodra 'het verdrag door de parlementen der oorlogvoerende rijken geratificeerd, te, wordt het van kracht. Nu de Duitsche Nationale Vergadering het verdrag geratificeerd heeft, krijgt L)uitath- land reeds dadelijk gelegenheid wat ruimer adem te halen, doordat, volgens afspraak, de blokkade zal worden opgeheven. Ju euu interview lieelt Wilson medegedeeld, dat de geassocieerde lauden den handel met Duitschiaud zoo spoedig mogelijk zullen her val ten, oor het dai land mogelijk te maken zich te herstellen, In Duitschiaud zelf begint men de groote veranderingen tegemoet te zien. Zoo wijst de 1 reiheit er op, dat eerst de 8Ü9.ÜÜ0 gevangenen terug komen en daarna de blokkade wordt opgeheven. Dan komt er weet eten en dfc woeker houdt op, al zul een en audt t langzaam gaan, omdat de oorlog te veel sehcepsruunte vernietigd heeft en de toe gevoerde levensmiddelen veel geld zullen kosten. Natuurlijk bepleit de- Fïeiheit daarbij den grootsteu druk der kosten op het kapt lahsme te leggen Uver de Kabinetscrisis sprekende, zegt de o dn tg u.ii ai.a tie li nn.-., i van economie, Wissell heen gaat, dit ia omdat de regeering het zuivel kapitalistische systeem herstellen wil Wisseli's tegenwoordigheid hinderde de kapitalisten en daarom moest hij. overboord gewoipen worden. Het iageblatt acht het. wanneer Wisaeil heengaat, mogelijk, dat de democraten weer in de regeering treden, al zal Wisseli's opvol- gei een sociaal-democraat moeten zijn. Het blad meent, dat er aan het invoeren van vrij handel niet te deuken zal zijn. De mogelijkheid bestaat, dat minister Wis- sell zijn geheelc plan zal veranderen, om, het met Ue opvatting der overige ministers in overeenstemming te brengen, in welk geval bij natuurlijk niet zal aftreden. Inmidd Is heelt de naderende ophelpug dei blokkade de prijzen dei levensmiddelen in Duitschland sterk doen dalen. De stakingen blijven het economisch leven nog veis toren. IK minister van arbeid ia op het voorstel Van de tram stakers ingegaan en zal trachten eeu nieuwe commissie te vormen, om het con- fHet eindelijk tot een oplossing te brengen. Lr loopeii evenwel ook reeds geruchten, dat de nieuwe poging om tot een oplossing te komen, mislukt ia. Men berekent het totaal verlies door de treinstaking ovei de eerste tien dagen reeds op 20 millioen mark. Ook de stakingen in de kolenmijnen te Lu- gau, OelsuLtz en Zwikau, waardoor de Sak- siscJu' spoorwegen geheel zonder kolen zijn, hreilgi-u heel wat ongerief teweeg. Over een ioomm i huoging der stakers wordt onder handeld. De nieuwe minister-president van Italië, Nitti heeft in de Kamer een uitvoerige regee- rlngsver klaring afgelegd. Het programa der regeering omvat de voltooiing der vredeson derhandelingen, waarbij getrouw het pro- ram van demationale weiiachen wordt ver dedigd. De regeering beoogt een zoo spoedig mogelijkeu overgang van den oorlogstoestand' naar cien vredestoestand. Spoedige maatrege len van econbmiadien cn finattcieden aard, die door den nieuwen toestand noodzakelijk zijn geworden, iril en moeten wonden getrof fen. Nog deelde N'itti mode, dat Italië een bui- 'Henlandsche schuld heeft van 20 milliard en een binnenlandsche van bijna 68 milliard. Inzake de Adriatische kwestie wees de mi nister er op, dat men nog steeds niet op weg is naar eene oplossing die de rechtvaardige nationale eischen van Italië bevredigt, maar Italië zal toch zijn vraagstukken in vriend- schappelijken geest moeten oplossen De re geering betreurt dan ook alle op zichzelf staande betoogingen, welke er op gericht zijn wantrouwen tusschen Italië en zijn vrienden te zaaien De onaangename incidenten te ruime en elders voorgekomen, noemde de mi- nisier zeer overdreven, en de regeering zal ;f. v?rkeerdhedèa ten krachtigste tegengaan. \v ij zijn er, aldus Nitti, meer dan ooit zeker van, dat het democratische Frankrijk zal ge- vueion, dat Italië vertrouwt op zijn vriend schappelijke medewerking. Vervolgens sprak Nitli over dc kwesties dei blnnenlaildsdio politiek. De regeering zal een ontwerp onderzoeken tot hervorming van cleit Keuruit m verklaart, dat de hervorming van 1h> kiesrecht op den grondslag van hei Iijstcaitclac'l cn de evenredige vertcgcnwoor- diglng een voornaam deel uitmaken van liet program, dat zij onverwijld verwezenlijken De regeering zal de uitgaven beperken, dc inkomsten cousolideercu. Hen buitengewone progressieve belasting zal de rijkdommen treffen, die in den loop van den oorlog zijn gevormd. Bijzondere belastingen zullen wor den geheven van weelde-artikelcn, waarvan ren deel ten goede zal komen aan degenen, die geyochten hebben. Nltii kondigde aan. dat een wetsontwerp zal worden ingediend, waardoor 2!4 niilli- flul wordt verkregen en dat men bezig Is met de mn ijinilMtle van ik windd, met umutj de bultenlandsche. De minteter-prerident zette uiteen hoeveel bezuinigingen er nog z'in ».on te brengen, Het spoorwegmaterieef zal v/or- deu vernieuwd en aan de koopvaardijvloot nieuw leven ingeblazen. Nitti sprak ook nog over de maatregelen, die genomen zijn ten bate van de gewezen soldaten en besloot met te JMlf b de eenige groote mogendheid, du *r ?n slaag de tot nieuw leven te geraken' endaabt het ent is van onontbeerlijks grocctetoffett. Italië eeft oor'og gevoerd teger, ct» der ouctete aa machtigste rijken der wereld. Het heeft alire® dat rijk ter aarde geworpen, dat bet .«ider zijn gewicht dreigde t; verstikken Dank rij ons innerlijk geloof hebben wij den oorlog gewonnen, wij zullen ook de 'moeilijkhedesi overwinnen, die'zich llians OOdoML Wij zul len die overwinnen, omdat v;!j hel willen, omdat het noodzake'ijk is en omdat Italië moet overwinnen. De Senaat heeft de verklaringen van den eersten minister warm toegejuicht. KORTE BERICHTEN. De correspondent der Reidispcst te St. Germain verneemt, dat DuiHch-üostenrijk Zuid-Tirol zal terug krijgen,, indien het ia es» volkomen, niet' slechts militaire, doch ook eco nomischs neutralisatie va» f kol to©» steurt. Het Britserje tacttflphlg) R 34 hcuft 'Woensdagavond ©m 3 mtautgffi voor twaeiv® de terugrm «aar Sehotted aeet-vm/d. Uit Fksrea» ca MLban teiaa heridi- ten over voedmiralbtifitx -Het politieke comité vm chmb-?• soci ale arbeiders-orgaasstoteg vau Zu?rrfaod heeft een heftig protest tegen het wséMVSfr drag de wereld ingestsodca, - Er te een algemeens bond van Framche producenten gevormd die 2000 patroensver* ceutgiagen omvat en een boud vm togmtewra en technische leidei», die zal aassturati op de vorming van e«n aaiioaaiea eOQMUüachea raad. welke tte vertegëQ^oordigers uit curie arbeideregroq?® «wat De Satestedie Kamer heeft eea wet aan genomen, w&arbij het bedaakaa ais lidl «mer kerkelijke gemeente wordt verge, Ondanks het' feit, dat het Goedhaar Mi nisterie de veroordeHing van alle beklaagde» ru het proces van den rooden wldaienbomi eisdrte, sloot zich dc rechtbank bij de verdedi gmg aan en eptnk adie beklaagde® vrij. 'Fe Brussel is do staking van, 4e mimre en koks geëindigd, doordat beide partijen tot overeenstemming zijn gehoeven. De vroegere ordonnans van dea koon- pirns, ritmeester Reichbcrg heeft een sdi rij ven igericirt tot Clemenceau, waarin hij verkla ringen aflegt ten gunste van de vredelievende houding vutt den Duitachen kroonprins voor en tijdens den oorlog, Gok de, Framche ambtenaren gingen over tot organisatie, besloten tot aansluiting hij de C. G. T. en eteehten toepassing der ar beidswetgeving op hen. Het aantal werkeloozen in Grxri-Ber* iiju ia sedert de vórige weck met 7000 vermin derd. liet bedraagt thans nog 170.000. In Leicestershire zijn in 20 weken tijd» 125.223 ratten gevangen en ingeleverd, waar* voor dc overheid 1526 pd. fit, aan premies heeft, betaald. De Duitsche commissie voor herstel zal Vrijdag te Versailles aankomen. De Arbeidsconfenntie zal den len Oc tober te Washington door Wilson geopend worden. Te Dortmund zijn den laatsten 'tijd 2500 personen gearresteerd wegens deelneming aan plunderingen Oostenrijk zal waarschijnlijk onmiddel lijk na de ratificatie tot den volkenbond wor den toegelaten. - De onlusten te Hannover duren voort, de staat van beleg blijft gehandhaafd. De geallieerden verzoeken Duitschland bij de ontruiming aan de Weicbsel geen vee en meubelen der inwoners mee te nemen. Het Britsche Lagerhuis heeft de trans- portwet na derde lezing aangenomen. De Fr-ansche mijnwerkersstaking is ge ëindigd. 'invoering van het vrottweHJF McrsFt tot ïoaatechapprlijk oogpunt K' -ri - tegen rienim^ti De beer Vliegen sprak vsrfeagfng uit dat de regeering buiten deze betongrljkeswep- tie is Mijven staan. Hij wees op de revolntion- uarie taaie die in het kiesrecht, van vrouwen kan Uggatt was niet waat^d^sVik. Ast vrouwen zich zullen afsoaderen ta* politieke vi'O'iwenpnrtijfir! I> heer D m O Ij 8 e I a.r vasnwd: ést kfw VUfgfh in België eep ganscb meentog te hebben verkotvdig i Hij was vöër het ontwerp, da^r het p *ye kdwre ht reeda een feit te De heer Marchant verdedtg ie in den Kreede het ontwerp. Hij zou zich onthoudm van bespreking der boudtag »«n de regre-ring in dezen. Nu het mannenlje^reehit sawerrv men is, snoet ook bet vrouwcpkjssradjt dit zijn Het wetsontwerp "erd «wt 34 tegen S «temaj.no. Tagfva. w®rem da kr.er<m Vc-thtym *t Hooft, Van den-Berg, dc Waal Malenjit m Reekes». t>aarna werden mi 16-tal wetsontwerpen zonder hoofdelijke stemminf aangenorneo, waaronder ,tat tot verhoging ven het tarief der pon.iKsritj<?a. TWEEDE- kAMER Ziting w 10 juli. Na een comitê-g-cneraal ter behandeling va»* de butehoufk'fljli» ramhsg ds opca' bare Vfgade-..iag se hi uur iS gcopenji ttet ^'teootwerp tok, uitorosd-jug' van tridit werd zonder hoofdeRjia' tèmaücg sm- genomen. Het wetsontwerp tot afwijkiag van eenige bepalingen vaa de kieswet en de gemeente wet. met betKÉkirag tot ós matadsefc® raada- wrkie ïKïtcdrere verkiezingen to 1919 te Leeuwaffde?ads?l, werd zonder hoofeVrijjbe stemming eangeuo- «nea, na ver werping met 43 tegen 35 «tem men vaa eea am«maemeai UG D, om niet al leen in Leeuw, "derated,, dsdfe oo,k in anders was gserj rekort. tHuSS tg VM eess tHgaopolte van gr dsaodelare!:, ent prijzen entzng- Hjf hc, qj hield. 'De mbister hssSt dia prijrm niet wthan ie ktte'.co. Sedert 17 Februari beataal. er "ritrecr van tcxtielgocderen en prijzen blijven hocg. Dc aardappelen zijn veel te duur. Dat alles is de schuld! van dea minister die een verkeer- dp®Mek vclgt. Re? .ttueerendc raadt c-pr. das: oünfcter zijn l'-icid te wijzigen w'l hij den geest van onte vredenheid niet steeds meer prikkelen. De heer Dsiymaer van Twiat(A.» R.) bvam ,p tegen de rede ra® den. heer Staalman inzake heé GentraaMBursau vc«r de dtettibutie van visch. Vervolgens behandelde cpr. rie aardappel^1, waarover hij mededeelde dat z. i. dc prijs die de boren daarvoor ont- vaug®( te laag is. D" heer A. P. Staalman bekar.'Mde de /restfe van het Centraal-Bureau, voor dea viach. Hij zri: uiteen dat dit bureau zeer duur is en dat hei aog niet een? degelijk te pre cies na te gaan hoe het bureau is uamen- g' ïteld, hoeveel ambtenaren er bij in dienst zijn. Hij laakt het rapperi inzake het onder zoek dat de gedupeerden niet heeft gehoord. Dé heer W e i t k a m p sloot zich bij den 1 r Duymaer van Twist aan w?t betreft de L C9tie van de veenkoloniale aardappelen. De duurte schuift ergens anders dan in het alge meen wordt vermoed. Hij v/ees op de groote wiUA en, die gemaakt zip door de exporteurs, o. a. v«a de vewJcto.. 8pr. vroeg -/aaus de petroleum nog zoo duur te, terwijl ée aandc ion van de maatr schappijen zoo rnoim hoog staan. Hij wees op de hooge prijzen van turf en groenten. Z. i. schuilt dc fout hierin, dat er veel te veel tus- sdienpemMicni zijjri Lttorirken bij al dezen handel. Aileei oe coöperaties kunnen hier hulp fckdt..'. De heer Snoöek Henkem ans sprak eea principieel woord naar aanleiding van de uwh. van den heer Sanneo over de wenschelijk- Staten Generaal. EERSTE KAMER. VROUWENKIESRECHT AANGE NOMEN. 'Het wetsontwerp tot invoering van vrou wenkiesrecht kwam gisteren allereerst aan de orde. Het werd verdedigd door den voorstel ler, den heer Marchant. De heer Verheyen achtte de uitbreiding vau het actieve kiesrecht in het staatsbelang niet noodig en zou tegen stemmen. De lieer v. d. Berg verklaarde zich tegen op grond' dat ook de gehuwde vrouw kiesrecht zou krijgen. Dit beteekende ontwrichting van het huwelijk. De heer v d. F e 11 z was vóór en wenschte den heer Marchant eenzelfde succes met zijn ontwerp In deze Kamer als in de Tweede. Spr. bestreed dat het kiesrecht niet passend is voor de gehuwde vrouw. De heer D c Vos v. S t e e n w ij k zou slechts voorstemmen, omdat het niet van staatsmanswijsheid zou getuigen, de Neder- laadsche vrouw in de huidige omstandighe den kiesrecht te onthouden, ofschoon hij vele ernstige bezwaren tegen- het ontwerp had. De heer v. d. Hoeven verklaarde zich vóór liet ontwerp en zou ook den kiesplicht voor vrouwen willen zien ingevoerd. Ifu heer Do Wsftï M lef Jjehlfe dea candidatejibjsten w diens®, nieuwe ver- j teratogen to uowteo, ate to.G«uuste 2/3 der j gtwozaien bedar "«.t. Danma werd «re cmaade- j Log van <re mibejda,siet voortgezet iVirniSrei a a r o e s t oesuced lust amenüemen'-Drcsaediiiys, om in plaats van den P-urendag e® (kt ib-urige werkweek te Hellen en 8yj-urigia auifjsktedag en 4d-uii ge werkweek. Hij w.'cs ook af hef amsidement-Snoeck Fieukmans oyer de artitelwrhheid en den vrijen tijd n het.ameudecieut-De Groot om. «ie wijawü orej meur te heperken. De heer Lo e f i verklaar dte zich tegeualan der vau een ari»ekter.sverbod rechtstreeks aan den arbeider. Hetzelfde doel ra te bereiken door verboden aan de bedrijMoofden. De heetea Lohrnan en Nolens be stredea et betoog vaa do neer Loefl. De heer Snoeck Henkemans trok op grond van de bevredigende verklaringen vau den minister zijn amendeqient, totver ruiming van de vrijheid van arbeiden in vrij en tijd, in. Her amendement-'hm-elbuy» werd verwor pen met 69 tegen 17 stemmen; het amende- ment-de Groot idem met 48 tegen 28 stem men. Het amendement-Schaper, om het over werk voor jeugdige personen te verbieden, door den minister ontraden, werd daarna in getrokken. Het amendement-Kuiper om het werken met een tweeploegenstelsel te beperken', werd op grond van eene verklaring van den minister eveneens ingetrokken. I Iet amendement-Schaper om bij de toepas sing van het tweeploegenstelsel slechts een arbeidsdag van 7 uur en een werkweek van 40 uur toe te staan, werd door den minister bestreden en verworpen met 41 tegen 27 stem men. Het amendement-Schaper om voor bewa kingsdiensten niet een arbeidstijd van 13, doch van 10 uur toe te staan, werd door den mi nister overgenomen. Het amendement-Kolthek, om nachtarbeid voor jeugdige personen onder alle omstandig heden te verbieden en om voor bewakings diensten slechts een arbeidsdag van 8 uur toe te staan, werd verworpen met 49 tegen 19 stemmen. Het amendement-Treub om toe te staan, dat arbeiders buiten den gewonen arbeid bewa kingsdiensten verrichten, tot hoogstens 13 uur per week, werd ingetrokken. Te 5 uur 40 werd de vergadering verdaagd tot 8 uur 's avonds. In de avondvergadering werd, nadat een drietal kleinere wetsontwerpen waren aange nomen, voortgegaan met de behandeling van de wetsontwerpen tot aanvulling en verhoo ging van het tiende hoofdstuk (Ier staatsbe- grooting 1919 (beschikbaarstelling van le vensmiddelen). De heer Van der Tempel meende, dat er geen reden is om opgewekt te ziin over het resultaat van het beleid inzake de beschik baarstelling van levensmiddelen. Sommige artikelen dalen in prijs, maar vele huishoudelijke en veel gebruikte artikelen blij ven zeer duur, bijv. kaas. En het merkwaardi ge is dar er een streven is om de melk in prijs te doen stijgen omdat de kaas zoo duur is. Waar moet dat van den1 winter heen? Spr. gaat vervolgens den prijs van het brood' na, die z. i. ook veel te hoog is. De brandstoffen zijn ook te duur. De prijzen van de manufacturen waren tijdens den oorlog enorm gestegt.. was met noodig, want rr t i. red dc productie daardoor niet verhoogd worden. Hij meende dat cK heer 'Sannss naliet elk bewijs voor. zijn sidling rei» te voeren. Vervolgens spras bij over de gemeen iebestu- i ren, die veel carbid hebben ingeslagen voor de lichtlooze gezinnen en daarmede nu blij ven zitten. Hij deed esrt beroep op den minis ter om te huip te kotata. De heer Vin Raves tcya betoogde dat wij mei dezen minister van den wal in de sloot zijn geraakt. Het ware noodig dat de minister maatregelen nam om de prijzen te drukken. Hij waarschuwde de regeering op den ingeslagen weg voort te gaan. Doet ze da., dan zal zij de ^volgen hebben te dra gen. De M i n i at e r van' Landbouw, Nijver heid en- Handel beantwoordde de sprekers. Ten aanzien van de socialisatie beriep de heer Sannes zich op het Engelscke kolenrapport. Die socialisatie is echter geheel iets anders dan een socialisatie van de bedrijven. Men heeft hier te lande reeds een staatsmijnbedrijf en- wij' staan daarmede aan de spits van alle landen. Een Engelsche kolen-socialisatiê be wijst niets voor een socialisatie van andere bedrijven hier te lande. Hij erkende, dat er een veel te grooten afstand tusschen consument en producent bestaat. Misschien helpt de coöpe ratie hier, maar spr. waarschuwde bij voor baat voor overdreven verwachtingen. Er zijn winsten die te hoog zijn, maar spr. wees er op, dat in normalen tijd op suiker niets werd verdiend' in den kleinhandel. Op de groenten worden groote bedragen verdiend, maar het is niet mogelijk daarvan sen' bedrijf in te richten zonder de productie er bij te nemen. Waar het bedrijf i3 geprobeerd, heeft het slechts matige resultaten opgeleverd. Moet de gemeenschap het doen, dan moeten de ge meenten het doen. Voor de prijsstijging zijn verschillende oor zaken aangewezen. Vóór den oorlog kostten de kolen 8 per ton; thans moeten de staats mijnen er 20 per ton voor vragen, zonder dat zij winst maken. De kolenprijs heeft over al een grooten invloed en heel ver werkt dit door. De pachtprijzen zijn gestegendaarover zal de ingestelde commissie meer licht ontste ken. Spr. was bereid een onderzoek in te stellen naar de duurte en een enquête-commissie in te stellen. Veel verwachting had hij, er zelf niet van. Wat kan de regeering nu doen? Bijslagen geven? Maar er moet toch eens een einde aan komen. Men weet zeker dat de kolen niet goedkooper kunnen worden en het is dan on mogelijk om daarop toeslagen te geven. Ten opzichte van den uitvoer was spr. zoo diligent mogelijk. De uitvoer van de koe en al haar producten is al beperkt. Er is geen enkel consent voor kaas gegeven. Toch daalt de prijs niet. Spr. overwoog oen kaasverbod uit te vaardigen om den prijs te drukken. De boter is goedkooper geworden toen de ook met de kaas op. Het gaat vreemd met de prijzen. Veertien dagen geleden nam Duitschiaud geen visch i af en nooit is de visch hier zoo duur geweest als toen. Spr. was niet van plan over te gaan om de treiters te laten visschen voor Rijksre kening, want dan wordt de visch nog duurder. Onjuist is het dat de broodprijzen zijn ge stegen als gevolg van dc garantieprijzen. Het wittbrood bevat 8 pet. binncnlandscn graan. De prijs van dat graan heeft dus geen in vloed op den prijs van het brood. Voor de naaste toekomst: is voor 50.000 ton kolen 8rU<vp,siuimfe uit Amerika gereserveerd. De soper ge egeering dezen liet gaan. Dien weg moet het ok met d prijs vair 't meel is thans gebracht op 40.36 een daling »a« 10 pci. liet brood wordt mei ingang van heden 10 pet. goedkooper. De prijs van het bruine brood te nog de helft van den goedkoopsten prijs van de Zuid- Amerikaansche tarwe. Vóór dat de iuvlorel vaa.de garantieprijzen zich wil kien voelen op de prijzen, zal het nog lang duren. Zoo lang de garantieprijzen hooger blijven dan de wereldprijzen van het meel, kan, de toeslag niet gemist worden'. De prijzen, die de. regee ring betaalt voor het transport van de Tarwe rijn noo laag mogelijk Het wittebrood' bestaat uitsluitend uit Amerikaansche tarwe; het bruinbrood bestaat uit 60 pet. buitenlandsch meel, 30 pet. brnnen- laridsch meel en 10 pet. aardappelmeel. De minder goede kwaliteit' is het geVolg van het slechte Gronrngsche graan. De schuld daar van ligt niet bij de boeren. Vroegër ging dat graan naar'Duitschland, maar nu moet het hier gebruikt worden. Het te thans onmogelijk de prijzen te verla gen en de motie-Sannes te dus niei te aan vaarden. Spr. herinnerde aan zijn maatregel om de gemeentebesturen de bevoegdheid te geven aardappelen in te slaan Daardoor zorgde hij dat de aardappelen niet verdwenen Tot No vember blijft die vrijheid en dan gaat de mi nister inventariseeren. De prijs was tien cent. Vóór den oorlog was zeven cent een normare prijs. De toeslag na 1 Januari is gehandhaafd om'den prijs op 10 cent te laten. De bedoeling is ook in het volgend jaar dien prijs te hand haven, juist om den invloed van de garantie prijzen te ontgaan. Spr. wilde gevolg geven aan het denkbeeld' om aan de coöperaties de bevoegdheid te geven tot opslag, als zij dat althans zelf willen. De regeering doet alle moeite om den uit voer ie regelen. Spr. gaf een kort overzicht van de overwegingen die vroeger daarbij gol den. Spr. gaf eenige inlichtingen over den aan voer van rijst. Er is voortdurend veel minder gekomen dan gecouditonneerd was. Rijst is hier nooit een' voedingsmiddel geweest en spr. was niet van plan veel geld daarvoor uit te geven. Men houdt hier niet van „kippe tjes-voer". De uitvoer van manufacturen is vrij, maar heeft practisch niet plaats, omdat naar Duitschland de N. O. T. den uitvoer niet per mitteert. Van dien uitvoer zal wel niet veel komen-, omdat Duitschland's koopkracht zeer gering is en er in België geen markt is. Enkele leden repliceer den. De motie-Sannes komt heden in stemming. Het wetsontwerp werd ten slotte goedge keurd. Daarna kwamen nog een paar ontwepen aan de orde tót aanvulling van hoofdstuk X der Staafsbegrooting. Bij eén daarvan maakte de heer Schaper bezwaar tegen het subsi die aan den Ned. Tuinbouwraad voor een za kenreis naar Duitschland. Hij meende, dat die menschen hun reizen zelf moeten betalen. Spr. stelde bij amendement voor dien post te schrappen. DeMinistervanLahdbouw zeide, dat de bloembollenteelt en de boomkweeke- rijen in zeer slechte positie verkeeren. Bos koop is aan den rand van den ondergang. De regeering moet alles doen dat dit onheil wordt afgewend en daarom is dit geld noo dig. Er moeten deskundigen zijn die uitge zonden worden om connecties aan te knoo- pen. De heer Schaper meende, dat de Tuin bouwraad een sterk gesubsidieerd lichaam is, dat best 8000 kan betalen. De heer Snoeck Henkemans steun de tie aanvrage van den minister. De stemming over het amendement heeft vandaag plaats. De vergadering werd verdaagd tot heden 1 uur. WIJZIGING DER OCTROOIWET. Ingediend is een wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 Juli 1916 (Staatsblad no. 348), tot verlenging en herstel van in de Oc- trooiwet genoemde termijnen. In de Memorie van Toelichting merkt de regeering o.a. op, dat de practijk heeft uitge wezen, dat de wet van 29 Juli 1916 niet ge heel aan haar doel beantwoordt. Die wet be oogde te voorkomen, dat zij, die ten gevolge van den oorlog niet in staat waren hunne be langen ten aanzien van een door hen aange vraagd of aan te vragen octrooi voldoende te behartigen, met name in verband met de in de Octroodwet voor verschillende rechtshandelin gen vastgestelde termijnen hunne aanspraken zouden zien verloren gaan.. Dat dit doel niet ten volle bereikt is vindt -zijn grond daarin, dat in de wet zelve is vastgelegd de termijn waarbinnen verzoeken tot herstel van termij nen moeten worden ingediend. Talrijk toch zijn de gevallen, dat die termijn niet kan wor den in acht genomen. De regeering stelt voorts in- het licht, dat slechts eene verruiming van termijnen wordt voorgesteld voor die gevallen, waarin aan'de rechten van derden geen nadeel kan worden toegebracht. HET ONTWERP TOT AFWIJKING DER KIESWET. Verschenen is het voorloopig verslag van het afdeelingsonderzoek van het wetsontwerp tot afwijking van eenige bepalingen van de Kieswet en van de Gemeentewet met betrek king tot de periodieke raadsverkiezingen in .1919. Werden dc in het ontwerp nedergelegde ALKMAARSCHE

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1