vm DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Os berechting ran den Ex-Keizet. OPESlllC S! SUSIE! ns iiijffi-Hjss uur; Aanvang dor Uitvoering ]par©©jl©g uur. N o 362 ZATERDAG 12 JULI. Dit nummef be«tMt uil 3 bieden, Honderd een on twintigste Jaargang Tourant wordt eiken avond, behalve op Zou- eu I ee^tdapen, uitgegeven. Abonnementsprijs bij vooruitbetaling per 8 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heéle Rijk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. i*cr regel 1 0.15. !i(j groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. RrieY?n frar^r mh de N.Y, Roek- en Handelsdrukkerij v h. HktiMs, <"NlrïH ZOON, looroam C 9. m «tPi Achterdam 27-28. Binnenland. Telefoonnummer 'S. P iis de'' Cfö^one Advertentiën I11 de nu achter ons liggende oorlogsjaren zijn er maar weinig gebeurtenissen geweest, die zoozeer de algemeene aandacht trokken, tot zulke heftige betoogen en zoo veelzijdige beschouwingen aanleiding gaven als de mede- deding van den Britschen minister-president, dat de gewezen Keizer van Duitschland voor een gerechtshof te Londen rekenschap van zijn daden zal moeten geven. In de grootc en luid toegejuichte rede, welke Lloyd George dezer dagen in het La gerhuis heeft gehouden en waarin hij niet vergeten heeft zijn aandeel in het tot stand komen van den vrede duidelijk uiteen te zet ten, heeft hij terloops medegedeeld, dat het vonnis over Wilhelm II te Londen zal geveld worden. F.n aanstonds heeft een groot deel van de Brltsche pers een juichkreet aangeheven en leek het of Lloyd Oeorgc de meest populaire figuur van Engeland was. De man, dien de propagandadienst ia de oorlogsjaren zoo gaarne afschilderde als de bewerker van alle Iwaad, de Keizer, die in de 00gen van het eenvoudige volk de heersch- ZUCntigc wereldveroveraar was, aan wiens sa- bclgckletter het te wijten zou zijn. dat mil- lioenen in deii dood werden gedreven, de grootste eu verachtelijkste aller misdadigers, zou dan eindelijk in de Britsche hoofdstad zijn welverdiende straf ontvangen. Men zag in gedachten Duitschland's Kei zer reeds in den kring zijner rechters staan, hulpeloos en verlaten,, niet in staat de zware tegen hein ingebrachte beschuldigingen ook maar in het minst te weerleggen. Er zijn heftige debatten gehouden, in welke zaal het vonnis zou moeten uitgesproken worden. I Iet volk verheugde zich bij voorbaat In het komende schouwspel, als gold het de op voering van een veelbesproken schandaal-, stuk en de eerste minister zou zich in veler oogen niet populairder kunnen maken dan wanneer hij het op sensatie beluste publiek het schouwspel beloofde van Duitschland's Keizer in een ijzeren kooi, aan aller verach ting prijs gegeven, door de straten van Londen te iaten rijden. De eerste indruk die Lloyd George's mede- dt'eling dan ook gemaakt heeft, is er een van voldoening geweest. Men prees den premier die zijn destijds gedane belofte inloste en bereidde zicli voor op het sdioone schouw spel dat komen zou. Maar nu de eerste kreten van enthousiasme verstomd zijn, nu men in vele kringen die- pei ernstiger over het vraagstuk der be rechting nadenkt, komen in de Ententc-staten tl niet het minst in Engeland zelf, velen tot het inzicht, dat de berechting van Wilhelm II een onwaardige en onverstandige daad zou zijn. Men bedenkt hoe Duitschland, noodge dwongen, dit vredestractaat heeft geteekend en hoe de Duitsche regeering en liet Duitsche volk zich tot het laatste oogenblik met hand en taud hebben verzet tegen een erkenning van uitsluitende schuld voor liet uitbreken van dézen oorlog eu tegen het uitleveren van de mannen, die in de oorlogsjaren Duitsch land's trots en glorie zijn geweest. Hoe men over Wilhelm II ook denken mo ge, voor liet Duitsche volk was hij dc aange- Ln cn van God gcgevrii leider en de tal rijke moties in Duitschland, geformuleerd, de vele adressen aan onze regeering en ons par lement met verzoek om bescherming van den ex-Keizer, bewijzen wel, dat het Duitsche volk zijn Keizer nog steeds liefheeft. De vrede is tot stand gekomen en voor den opbouw van Europa, voor een nieuwe sa menwerking en een opnieuw waardeeren van elkanders goede eigenschappen is vóór alles noodig, dat het verleden zoo spoedig moge lijk vergeten wordt en dat elke handeling wordt vermeden die tot gedachten van haat enw^ai^ou kunnen prikkelen. werkelijk, het uitgebrande, platgetrapte cn uitgemoorde Europa heeft behoefte aan an- aere daden dan een publieke vertooning, waarm ecu man als Wilhelm II op het zon daarsbankje te kijk gezet zal worden. men daad zou meer in staat zijn de wraakzucht in de harten der zich' noodge dwongen bukkende Duilschers te vergrooteu, geen daad zou sneller én zekerder het zaau vonr een nieuwen massamoord op Europee- tchen grond strooien. I11 vele hngelsche kringen begint gelukkig dit besef reeds door te dringen. Men ziet liet nuttelooze cn gevaarlijke en daarnaast ook het onwaardige van de berechting van een man, die ten slotte toch ook een speelbal in de han den zijner adviseurs was, een zwakkeling, wims groot fout het was, dat hij op te op vallende wiize de allures van den Obersten Kriegshcrr heeft aangenomen Men beseft liet onzedelijke en prikkelende van deze gerechte lijke vei kroning, van dit toewerpen van Duitschland'» afgod aan het grijpgrage schel linkjes-publiek cn men vraagt zich af welke verbittering liet in Engeland niet wekken zou als Duitschland als overwinnaar Koning George te Berlijn zou laten vonnissen. De bisschop van Exeter heelt het reeds be treurd, dat een man als de vroegere Duitsche Keizer, voor wlen hij de grootste minachting had. een internationaal geding waardig ge keurd werd, het parlementslid KeawcAy heeft het een groote fout genoemd al» Wil helm II niet in een neutraal Jarad door on partijdige rechters gevonnisd wordt en ver scheidene dagbladen en schrijver* van naam deelen zijn opinie. 1 let is dwaas cn onverstandig, van Wil helm II een martelaar te maken, B.ft hoeft geen nut hem te verbannen als een tweede Napo leon, omdat de rol van dezen ocgclulskigen vorst voorgoed ia uitgespeeld. Meer en meer wordt ingezien, dat een pro ces in Londen voor een rechtbank, waarin rechters uit de Eniente-staten over de schuld vraag moeten beslissen, niet dc minste •vsar- j borgen voor een onpartijdig onderhoek biedt. Weet dc regeering wel, zoo vroeg de af gr vaardigde Murrsv In het laasrbaJirjdti nie mand er naar verlangt, dat de ex-Keizer naar Engeland wordt gebracht? De regecriag heeft hierop gem antwoord gegeven, maar net applaus, dat Murray's woorden verwierf, is teekenend voor de ver anderde opvatting van vele parlementsleden.. En niet alleen in Engeland, ook ia Frankrijk kantten zeer velen zich tegm ©at jrwes eht elke onpartijdigheid mist er. ui* Amerikp ko men meerdere berichten welke sr op wijzen, dat de berechting van dea ex-talzer het Ajp.p- rikaansdie vol?; mjustgeromen voltemen koud laat. Het ken ©ob on® tend iasen «dat wjjj eia neutrale slaat os» steeds buiten elke onver- siannige en laakbare actie van ds osnogvtfc- reude mogendheden heaiteffl gehooid®, in onze oogen is de gewezen tsuzec van Duitschland met, een zoo sympathieke füguus, dat zijn berecbtii!® ons tot heilige ^rototen oi ongeveinsde vtroaiwaardiging moet leiden. Maar wij zijn nu eenmaal in een nazonder ongelukkige conditie,, wij zijn tegge. wil au dank de gastheer van de® zooveel 'mssptxikem eu men verlaugt van ons, dat wjj den dkp ge vallen heeracher binnenkort afte, zjja vijanden zullen uitleveren. Dat is inderdaad een netelig vraagstuk welks oplossing heel wat toofdbrcfesBO zal kosten. Het is de groote vraag of volgens onze wet telijke voorschriften de Jeizer, uie hter vrij willig verblijf houdt, wel voor de misdaden waarvan hij beschuldigd wordt kan uitgele verd worden en men verwacht dan ook, dat de Entente een anderen weg zal volgen. Mm kan een beroep op de Nederlaudeche regee ring doen om mede te werken om in het in ternationale verkeer het algemeen menschen- reciit te erkennen en dan zal het om moeilijk vallen een weigerende houding aan te. nemeii. De regeer-ing zal dan tot uitlevering kun nen overgaan, maar slechts waaneer zij de waarborgen (bezit, dat de ex-keizer terecht staat voor een onpartijdig college, dat hem niet alleen veroordeekn maat ook vrijspreken kan. En zulk een collego ia de rechtbank te Lon den waar de aanklagers tevens rechters zijn, allerminst In het vredestractaat Ia Duitschlands schuld aan den oorlog reeds vastgelegd m waaneer Wilhelm II zou kunnen aantooneu dat andere staatshoofden hetzelfde kan ver weten v/orden wat men hem ten laste legt, dan zou Duitschland's schuld aan den oorlog niet meer vaststaan ai het vredestractaat dus op ondeugdelijke fundamenten zijn opgetrok ken. En daarom: is een vrijspraak van den ex- keizer uitgesloten. Maar des te meer wordt het voor de Neder- landsche regeering nu de vraag of zij er toe mede mag werken een man uit te leveren, wiens sdmldonderzoek een' schijnvertooning voor een op sensatie belust publiek is en wiens vonnis reeds bij voorbaat geveld is. Onze positie, ook tegenover de ons omrin gende staten is een uiterst moeilijke. Geheel Duitschland; zou ons dankbaar zijn als wij het een groote vernedering bespaarden en de uitlevering weigerden en wellicht hopen ook S85T DAARNA DEUREN GESLOTEN. werd, uit inlichtingen ier bevocgder plaatse dc overtuiging gekregen, dat 't standpunt der regeering legenom «o te verwacatea verzoek om uitievoring op dit -ogenblik niet madera i« dan het toi dusver was en iaderujd door do minister preekten! in us Tweede Kamar ia uiteengezet, u.m. dat het vmoek zal be- hooren te worden getoetst aan recht en wei Tot heden is een verzioek om uitlevering vm aki. 0$ m regeering ingekomen. Beo correspondentie had geen betR&ktag op de ttUieverini- maar 0$ ei-j mogelijke aai» sttówpiug vaa D&ks: m kMaufnuto waarteg® de Entente mzMmpitxi veraocet facui. Hierop beett de NedetfJamtedas eegeerVirj geantwasrd dat 2$. at-imh de vrije t&teiejtag \m h:".-' «puvcDïiiwidl noot vasdssaotidcn. Dat miwooed wijst er reeds op, dat GEtes «jgeeriag zisb niet tot willoos werktuig van de Eateate laat gebraitaj, maar dat zij das banneling welke ongewenschte gast hij sok ween moge, de rechtvaardige behandeling waarborgt, waarop ieder die daas geniet het recht, km dtm gekta. mannen als Lloyd George op een weigering ouzer regeering, waardoor zij van de vervul ling van een onaangename verkiezingsbelofte bevrijd zouden worden. Maar op Nederland1 zou dan de schuld ge schoven worden dat het sensatie-verlangend deel van het Engelsche volk het schooae schouwspel der berechting ?m nth ca toch al niet groote sympathie die wij tot dur ver ln de Entente staten bezitten zou daar nog geringer door worden. Wij zouden de dupe worden van de jacht naar popnlairitdt van mznnen als Lloyd Qcorge. Talrijke 'buibcnlandsdie bladen weten reeds de houoln maar bewijzen ten afgaat Naar aanleiding van de zeer tegenstrijdige eruchter», welke ln de buiten!andache pers e ronde doen beeft het Ncderianrisch correa- pniukuttebuxeau, naar dezer dagen gemeki iNog steeds iaat belangrijk bftitenlandach nieuws op zich wachten, Hij gcüipk aan gebeuriwiaaaa Worm uclug ^eposemiscera over de tónech- ung van üen cx-Kcrzex cm een Keiitar-te:eg»as wu: rneue te deeitn, dat ie jParysdw b'adta# ovci' net aigasaeea eies^it» ttnd nmgt belans- sieiling kennis nen' ,n van h&i arnaws üti Londen ovet de plannen met betrekking 4dS uoi Keiler. ia Beriija kssft men bcgi'ij.pel^kerwijza d® grootste belafflgsleliliag voor «it: vcrsdullende stakingen, waarvan vooral die welke het pu bliek een grooten iaat bezorgen;, meer en meer impopulair worde». óoo gaat het bijvoorbeeld mei de tramsta king, die volgens de Berlijnera a» lang ge noeg geduurd Leeft. Er is ui Berlijn lieci wat regeu gevallen en dan mist men zijn tram natuurlijk het meest, vooral ais de natgeregende m bedorven klee- ren nog steeds zoo duur blijven, dat me nigeen geen nieuwe betalen kan Velen van het trampersoneel s,dunnen lang zame! hand ook genoeg van het staken te heb ben gekregen en hielden reeds een geheime vergadering om over een hervatting van het werk te beraadslagen. Ook het personeel van de omnibussen schijnt niets liever te willen aoen dan maar stilletjes weer aan het werk te gaan Heden verwachtte men weer onderhande lingen tusschen tramdirectie en personeel, zoodat deze onsympathieke staking waar schijnlijk spoedig tot het verleden zal behoo- ren. Ook in Engeland begint men in te zien, dat het land door stakingen niet gebaat is en uiit Manchester wordt gemeld, dat vertegen woordigers der werklieden uit de katoennij verheid, die het werk neergelegd hadden, be sloten het werk Maandag Ie hervatten. Daarentegen wordt uit Parijs een 24-uurs proteststaking gemeld van de mijnwerkers federatie, als protest tegen de stijging van de kosten van levensonderhoud en het niet ver volgen der woekeraars. Of de kosten van levensonderhoud door de stakiugen minder zullen worden, hebben de heeren zich blijkbaar niet afgevraagd. KORTE BERICHTEN. De Parijsche bladen melden, dat de gealli eerden de Bulgaren ultnoodigden vredesge- volmüchtigden te benoemen, die op 25 Jluli te Englhien worden verwacht. De Luxemburgsche Kamer heeft de nieuwe kieswet, die voortvloeit uit de grond wetsherziening, aangenomen. Hierbij krijgen de staatsambtenaren het passief kiesrecht. Vollgens de „Echo de Paris" zal Duitsch land 1 October den eersten termijn van 10, milliard francs aan schadeloosstellingen be talen. De Entente heeft thans toestemming ge geven voor de acheepstransporten, die noodig zijn voor het vei voer der Duitschers uit Riga en voor de ontruiming van de Oostzee-piovin- ciën. De couranten weten heden te vertellen, dat Wissel blijft, en wel op verzoek van zijn partijgenooten, die zioli niet eens zoo heel <g-g om de economische plannen bekommeren en dat bovendien de regeering zou verklaard hebben dat Wissel! best1 blijven kan als hij zijn plannen liet varen. Generaal Pelle, de opperbevelhebber van het Tsjecho-Slowaklsche leger, heeft Zich laten interviewen door den correspondent van de „Neue Freipresse" ln Praag en sprekende over het Bolsjewisme verklaard dat hij tegen ewache en Russische Bolsjewisten verwachi- Eaa deel oer Amerikaa.rrüdis per» zet de campagne voort tegen Wilson wiisou heeft bij den An&sïlkaamsken Stnmi ka* vredesverdrag inged-*né Da T»j eclic-^ tewafcsche minister Ta- sar, heelt in de nationale vergadering het programma der regeering ontvouwd, dat mei groote instemming is ontvangen. Lensing ta uit Perm teruggeroepen om den óennaf bijzonderheden meao te deelen over feet vredestractaat ca andere. gaSm Da dad. van bek", 'int de viersteden van Hwraver ia epge/wai Sr* Opper-SikxiS dmsrt de spocnve jrta- Mmj nog poort, Tmgs/dfye daarvan moet. het «joorwfttrverkeer nog vemar worden beperkt; 1 Te Kaaien ia een vcseenimng ongericht van steden in het bezette gebied, ten cael heb bende de onderlinge behartiging van de be- langen dier steden, President Wilson zendt een commissie alt, om een onderzoek in te Stellen naar den toestand der joden in Polen. 'Uit het bezette gebied wordt gemeld, dmd da Amerikanen elke pr opaganda ten gun st*' vm de Republiek met zware paffen tzêrcigen. Een koopman uit Wiesbaden, die circulaires ra dien zin verspreiden liet, werd te Goblenz tot 50ÖÖ Mark boete veroordeeld. Hei Tagebiatt meldt, dat Frassschen met dit sptredeü der Auienkdn<as niet tag ingeno men an. Dó overhandiging ven bet verdrag met Oostenrijk wordt iDraceag of Woensdag a.s. verwacht Siaatsköuiaeüer Renner hseft aan minfe- ter-president aemenceau em nota laten over handigen. waarin geprotesteerd wordt tegen de verivUippitig vm het Oostenrïjksche spoor wegnet als gevolg van de voorgestelde vredes voorwaarden- Tegen het Belgische katholieke Kamer lid Duquesne is een gerechtelijke vervolging ingesteld, daar hij van handeldrijven; met den vijand wordt beschuldigd. De Belgische bezettingstroepen zijn door FraBBche afgelost. De secretaris van do schatkist, Glass, schat de oorlogskosten der Ver. Staten tot 20 Juni op 3177 millioen dollar. Te München zijn drie agenten van de Hongaarsche radenrepubliek gearresteerd. Een groot aantal telegrammen-, die zij bij zidh hadden, zijn in beslag genomen. De inhoud daarvan is compromittant vooj de Hongaar sche regeering. 1 De Attorney General heeft aan de At- terneye in de geheele Ver. Staten instructies gezonden dat de scherpe bepalingen tegen de vijandelijke onderdanen, 20 Juli zullen wor den opgeheven. De Duitsche N!at. Verg. besloot tot op heffing van de militaire rechtspraak. Een door het N; T. A. ontvangen draad loos bericht meldt tiat ée lord Mayor van Londen persoonlijk op nader te bepalen da tum aan maarschalk JFcch een eerezwaard eal overhandigen. Oostenrijk verzocht Bela Kun de terug roeping van den Hongaarschen gezant te Weeneri. Vraagt, uwen winkelier Staten Generaal. EERSTE KAMER, In de vergadering van gisteren werd voort gegaan met de behandeling van het wetsont werp tot wijziging en aanvulling van de wet tot regeling der örievenposterij en tot wijzi ging van art. 4 van de Pakketpostwet tege den herfst een aigemeentn aanvat den non- heer Van Embden, repliceerend, bleef van meening, dat men normale bedrijfs- 'aren moet afwachten aHorens tot tariefsver- ooging te besluiten, 's Ministers argumenten voor tariefsverhoging achtte hij onvoldoende. De heer Stork achtte de tariefsverhoogiug gemotiveerd. De geheele bevolking krijgt hier mede een les in de gezonde economie. Er blijkt namelijk uit, dat salarisverhogingen niet mo gelijk ziin, zonder dat men daarvan de gevol- jgen ondervindt. Ook de heer VanWichen achtte de ver hooging dei' tarieven noodig, zij grijpt niet al te zeer in onze handelsbelangen in. De Minister van Wterstaai wijst er nog eens op, dat men hier te doen heeft met een staatsbedrijf, dat zich zelf moet bedruipen. Het was voor spr, zelfs do vraag oi hij niet met een nieuwe tariefsverhoging moet Ko men; maai uij, wü het nog eens een jaar zien of hij daarvan dit jaar kan afkomen. Het wetsontwerp werd daarop met 28 te gen. 2 stemmen aangenomen. legen stemden de heeren Van Embden eu Polak, Het ontwerp op den duurtebijslag pensi-, oenen en wachtgelden werd na eeuig debat zonder UoofdelijKe stemming aangenomen. Aan de orde was vervolgens het wetsont werp tot wijziging van de wet tot regeling van het lager onderwijs onderwijzerssaiarnf- sen.) De heer Van der Feltz was op grond van een loyale uitvoering van art. 1Ö2 der Grondwet voor de imaudeele gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Spr. achtte het verkeerds dat ambtenaren, ook onderwijzers, uit particuliere fondsen een toelage zouden ontvangen; voor bijzondere onderwijzers is dat geheel iets anders. Doch ook voor hen wensent spr. geen toelagen. Spr, acht een verbodsbepaling gewenscht welke in het nieuwe ontwerp L. O.-wet kan worden opgenomen. De heer Gilissen (R.-K-) betuigde in stemming met het wetsontwerp. Spr. drong aan op spoed met toekenning der uitkeerin- gen aan het bijzondere onderwijs en om de vergoeding mede gedeeltelijk uit te keeren. De heer B e r g s m a had in het algemeen instemming met het ontwerp, dat aan een on recht tegenover het bijzonder onderwijs een einde maakt. De aanvangssalarissen acht spr. nog te iaag in vergelijking met die van ambtenaren, politie-agenten enz. Ook gaat de opklimming der verhogingen te langzaam. De levensom standigheden zijn ook voor de jonge onder wijzers duurder dan voor den werkman. Legen de klassificatie had spr. bezwaren, wat betreft het onderscheid tusschen de groo te gemeenten en het platteland. De heer Polak betuigde eveneens instem ming met de hoofdzaak van deze wet. De massa der bijzondere onderwijzers wordt daardoor in elk geval uit het moeras gehaald. Maar voor verbetering van het levenspeil der onderwijzers had men doortastender kunnen optreden. In verband hiermede besprak hij de grootte der traktementen, welke nu niet voldoende is; de klasse icdeeling, welke hem niet bevredigt en de onthouding van de beide laatste verhoogingen aan ongehuwden, het geen hij onbillijk acht. Hierna werd gepauzeerd. Na de pauze betuigde de heer Van Emb den instemming met de hoofdgedachte van het ontwerp en met de financieele gelijkstel ling. Maar het bedrag der salarissen achtte hij te gering. Zijn tweede bezwaar betreft de fixatie der salarissen in de wet. het standpunt van den heer v. d. Feltz. De heer Van Lanschot zag in een ver bod om toelagen te verleenen een schromelijke beperking van de persoonlijke vrijheid. Hij verdedigde uitvoerig de klassificatie em fixa tie, zich daarbij oük op de Bevredigingscom missie beroepend. Wat de salarisbedragen betreft, men heeft zich niet te vleien met de gedachte dat met dit ontwerp de salarissen der onderwijzers eens en voor goed1 zijn vastgelegd. Maar het is voorbarig nu reeds over toekomstige wijzi gingen te gaan spreken. Over de uitvoering der wet vroeg spr. nog eenige inlichtingen. Spr. meende, aat de ge meentebesturen niet meer nieuwe verordenin- en hebben vast te stellen, maar dat B. en W. et salaris van iederen onderwijzer individu eel moeten vaststellen. De Minister van1 Onderwijs beant woordde eenige speciale opmerkingen. De be staande verordeningen vervallen door dit ont werp. De gemeentebesturen zullen voortaan geen salansverordeningen mogen samenstel len, zij mogen alleen een regeling maken voor dc uitbeaEng der salarissen en voor de ver vanging van den eenen onderwijzer door een ander, Bij afwezigheid. Dan behandelde spr. drie principieele pun ten uit het debat, de te lage traktementen, de klassificatie en het onthouden van verhoogin gen aan ongehu wden. Hierna volgen replieken. iHet wetsontwerp werdi vervolgens z. h. st. aangenomen. De minister werd door leden van links en rechts geluk gewenscht. De vergadering gaat daarna in comitégene- raal ter Behandeling van de huishoudelijke rami Na heropening der openbare vergadering deelde de V o o r z i 11 e r o.m. mede, dat de minister van Bihnenlandsdie Zaken verzocht heeft de noodwet inzake de raadsverkiezingen ALKMAARSGHE CIURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1