DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No (63 1319 MAANDAG 14 JULI. Buitenlandsch overzicht. Dli nummar bettaai uK 2 bladen, Honderd OOD 6Ü t wintigste «Jaargang Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bjj vooruitbetaling per H maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heeïe Rijk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Per regel f 0.15. iijj groote contracten rabat. Groote letters uaar plaatsruimte, Rri^iï franc* a?,n de H.V. Boek- en Handelsdrukkerij *b. Ht-ïiMs CC»Sï#/H «i /Quft, Voordam C 9. mm ma dco» pensioen. Telefoonnummer 3 Prijs der gewone Advertentiën Heden is liet voor Frankrijk de groote dag Het zegevierende Fransche leger met verte genwoordigers van de legers der boudgenoo- ten zal dour de straten van Parit* trekken langs de Avenue de la Grande Armée, de Place de l'Etoile eu de Champs Elyseea naar de Place de lu Concorde en langs den gehee ld i weg zullen duizenden en duizenden de overwinnaars.van den grootsten aller oorlo gen toejuichen. Generaal Joffre, dien men eerst vergeten, schijnt te hebben, zal naast generaal Poch aan In t 'hookl der troepen rijden. Gisteravond zou een indrukwekkende plechtigheid plaats hebben, een doodeuwake voor de gesneuvelden, voor wie er ouder den Are de inomphe een reusachtig praalgraf is opgericht. Het bureau van den Panjschen ge meenteraad zal, omstuwd door republikeut- sche garde te paard en toortsdrager.*, zich uaar net ceuotaplnum begeveu en er kransen neerleggen. Huüeu zou het bureau van den raad bij de Maillot-poort de zegevierende troepen bij hun binnenkomst in de stad ont vangen, waarna het défilé zal aanvangen. Parijs, dat zulke donkere dagen gekend heeft, zal nu het blijde overwinningsfeest vieren, de Fransche podu, die zoo velen zij ner kameraden zag vallen, zal met bloemen' omkransd langs de menigte trekken, die hem juichend dank brengt voor de redding van het vaderland. Uit Berlijn wordt gemeld, dat graaf Wes- tarp, de vroegere leider der conservatieven, in deu Rijksdag, een rede hield over de fcuiten- iaudsciie politiek van Dudscldand. 1 lij noemde het vredesverdrag van Versail les niet na te leven en de Volkerenbond slechts een bondgenootschap der overwin naars met als eemg doel de vernedering van Duitschland. Ouder grooten bijval riep de onverbeterlij ke conservatief uit, 'dat de volksvijand Erz- berger onschadelijk moet gemaakt worden. De vergadering huldigde graaf Westarp, daarna het Uurtsche heideuleger en zijn ofli- clercn. Hij bracht een ,;Hoch" op den Keizer uit cn bij iret slot van zijn toespraak zong de ver gadering het „üeutscnland, Deutsehland uber alles". Met een hulde aan de Keizerin van Didtsph- land werd het partijcongres der Duiitsche Na tionale Volkspartij gesloten. Nog steeds duurt de Berlijnsche verkeers- h( iking voort, tot groote ontevredenheid van I publiek, dat van meeniug is, dat het on- mak nu lang genoeg geduurd heeft. De op dl Verschillend* slatiou* gehouden vergade- ntt;,.n'hebben besloten, de beslissing over te laten aan een centrale vergadering, die heden bijeen geroepen zou worden. Wat de Kabinetscrisis betreft, schijnt het, dat de minister voor de economie, Wissell, bij zijn ontslagneming is blijven volharden en opgevolgd is door den minister van le- vensmiddelenvoorziening Schmidt. In Oostenrijk kijkt men na de communisti sche ongeregeldheden erg wantrouwig naai den! Iongaai sche buurman en minister Bauer heeft een nota tot liet Hongaarsche volkscom missariaat vart bultenlam'sche zaken gericht, waarin hij opmerkt, dat '"e verhouding van goede nabuurschap in gevaar wordt gebracht door de werkzaamheid van eenige organen, die aan het Hongaarsche gezantschap tc Wee nen zijn toegevoegd en die zich niet alleen in binnenlandsche zaken van Duitsch-Oostenrijk mengen, maar bovendien vijandelijke daden voorbereiden en zelfs reeds hebben begaan, waarbij zij misbruik maken van hun exterri toriale positie. De regeering van Duitsch-Oostenrijk ziet zich daarom genoopt aan de Hongaarsche Radenregeering mee te deelen, dat de tegen woordige Hongaarsche gezant te Weenen haar niet meer aangenaam is. De gezant Czobel heeft zich dadelijk naar Hongarije begeven, vanwaar de regeering den volkscommissiaria Agoston voor onderzoek naar Weenen gezonden heeft. Een en ander leidt niet tot een vriendschap pelijke verhouding. De Hongaarsche regee ring zou den Duitsch-Oostcnnjkschen gezant willen terug zenden cn Bela Kun zou het op een botsing willen laten aankomen. De concentratie van Hongaarsche troepen aan de Duitsch-Oostenrijksche grens duurt vuurt. inmiddels wordt gemeld, dat, dank zij de bemoeiingen van Agoston, het conflict tus- sclien Weenen en Boedapest opgelost is. Zoodat ook hier weer van een storm in een glas water kan gesproken worden. KORTE BERICHTEN. Bij Malle fn België is een trein met 500 soldaten uit de rails geloopen. Er zijn talrijke dooden en gekwetsten. - De president van de republiok presi deerde Zaterdagmiddag in de Galerie des Batailie» van 'het Kasteel te Vtrwdlle» -reji plechtigheid, georg4Bl«*p*rd ter gelegenheid van de overhandiging van een ttrepdim mn maarschalk Foch, aangaboden door wn co mité namens de bewoners van het depacEvneot Seine en Oise. Na de «erhandifljjig ven den eerepalm hield Foincaré een rede,, 'die door Foch met een korte toespraak werd beant woord. De opperste geallieerde raad kwam Vrij dagmiddag bijeen. De raad êrhends d* gel digheid drr ratificatie doe jymiineiiSassd vao het vredesverdrag, oJaoois El«*rts pnder- teekening. Den eisch, dal het verdag ook door Pruisen en Beieren geratificeerd had moeien worden, beeft men laten vallen. De geraadpleegde des kundigen waren van meening. da! de ptechti ge verbintenis van den rijkspresident voldoen de was. Het geratificeerde ve«d«ag, een BoèMeal van ruim 400 jr- gia»'*, Se rrtris atsroMyi®- lecr gebonden met grijze schutbladen,, voor zien van het zegel v&a das wat daaraan mei wit -aijdes Hoi i.t vasigeheehk Ja naar het ministerie van buiten! am.üsche zaken overgebracht. - De Opperste Raad der Geallieerde» feeeft besloten de bl&kfaxfe tegm Dmlutdml qp ie heffen, De commissie voor de luchtvaart van de vredesconferentie is het ©p enkele detail* M eens geworden ov&r een regeling vm da ï/Aw* national# ItotMv&w'i. De Weeusdie btedea bespieten m aecr gunatigca zin és tsatwewê-mta Vu* da knie am Haitmr. 'Ui} w^asa &p een 'Btym bar- teiiiktti toon m gpsëüm goeto uit. Zaterdagaraad werd te ?«ur$B tgjdsna een ondanhonsii teMMhea de ned©Jlegï£irdr& der werkgeva n m. «kr «taiuaa w bet winitövtie van Arbeid besloten- ttm arbeid' m de mfé'9 en restaurant? -te êmrmtUac Het ftcbt-tsm/i- vraagstuk werd ia deser voege fljsgeiesst; Twaalf urea arbeid «sjr dag, waarvaa twee uren rust en twee uren voor den maaltijd. De andere etschen zullen feci otderwerp vaa lab- re besprekingen vormen. Üe R 34 ia gisteren, na een voorspoedi ge reis, weder in tingdam gglmL De thuis reis went, tengevolge van dm gmi*tigea wmd, volbracht in sieciits 7b uur 3 mm., ter» wijt de uitreis lüti uren duur tic. De ter dood veroordeelde hoofdschuldi ge in het proces tegen de moordenaar» van cien iuit.-koionel Vou Kiüber, de invalide O't/j Bauer, die tot nu toe ontkende en daarom door de communistische bladen als ern aiacht- oiier der justitie verheerlijkt werd, heeft tlums een volledig ebekentenis afgelegd ductie. is eenmaal de P L- t M. ge sticht, dat zal moeten worden uitgemaakt »n hoeverre het vocrdeelig is, een oi meer der bestaande centrale» op te heden, en het tijd stip voor de opheffiujr to iwpaieu Zij zal bvfcifc beslissen, welke centrale eventueel, en mH welk machiiisetype zal worden uitgebreid. Wat de bedragen van inbreng betreft, werd, medegedeeld, dat zen worsten iiitgegaaw van den prijs, die bij de aanaehfifftog werd be taald; daarop zouden ds aL«rhriivhjgsnercen- iagea worden todgepmi, dis m da gtsweitelij- kc oommés» door 4sa miwter vtw Water™ r?Saat sip. Dit. .teSeetemt voor da provunck winst nn«tt v«fjKC.s ihrwyl ïiaar- lem en Amsterdam een boekhoudkundige wrtwt kunnen iormmen. Er wordt uitgegaan van w«t de provincie voor hei overnemen van de K. E. M. betaalde. Dear feet oprichten oer P. E. O. E. Ni komt geen verwdortffig ia de distoifeutiegebiiedea. l iet ligt lam m dsta m:é cte zaak, .lat m dm cprkfcti% ds s.snsanwerkenda lichamea AuJtea n va leggen, of co'ssw ja, wieite gmgm A- <te d'iiWibüüi^ebisdÉö v-ntkomix Of at 'ösc rol wccïx zullen ton aas, in, mg cm opaa tes fej, waarin besifek wpMaa idsor wamiaiaatess en aaiz^i- hewdeira dei' atemwa veroroeSidiicjip. Wat sas wmimeele ftiiag van 2 a pGl IklillléllliGiU. PROVINCIALE STATEN. Versclteaen zijn de rapporten der commis- siën. üver 't algemeen wordt voorgesteld de voorstellen van Ged. Staten onveranderd aan te nemen. Bij de voordracht om aan de Maatschappij Alkmaar Packet een subsidie van 8'Jüu te verleeuea, werd de wenschelijkheid uitgespro ken, een eigen provinciale stoombooidieust in het leven te roepen. üver de voordracht om, teneinde een coö peratieve winkel te bouwen, aan de Coöpera tieve Verbrniksvereeniging „Ons Belang" te Bakkum een perceel in erfpacht uit te geven, bleek in de commissie geen eenstemmigheid. Verschillende leden voelden voor de bezwaren van neringdoenden te Castricum, wier belan gen daardoor ernstig worden geschaad. De voordracht inzake electriciteitsvoorzie- ning gaf in de Staten-commissie aanleiding tot een geanimeerde discussie. Naar aanlei ding van punt li van het ontwerp-besluit werd de vraag gesteld wat nu zal geschieden, na de oprichting der P. E. G. E. M. Door Ged. Staten was medegedeeld dat de drie publiek rechterlijke lichamen haar centrales zouden inbrengen naar de aanschaffingswaarden, verminderd met afschrijvingen voor ieder naar ecnzelfden maatstaf berekend. De vraag werd gesteld, of de provincie voor haar cen trale te IJmuiden als jaar van aanschaffing zou aaupemen het tijdstip van overgang van K. E. M. naar P. E. N., dan wel het tijdstip waarop de K. E. M. deze objecten aanschaf te. In de derde plaats vroeg men, of de dis- tributiegebieden voor de provincie Amste "- dam en Haarlem gelijk 'ouden blijven aan wat zij waren. Ten vierde: Zal de directie één-, twee- of driehoofdig zijn? Ten vijfde: Zullen bij den overgang van de eigendom men de publiek-rechtlijke Lichamen aan de naamlooze vennootschap overdrachtskosten moeten betaald worden, of zullen <'e onroe rende eigendommen blijven aan d<° publiek rechtelijke lichamen? Het lid van Ged. Staten, ter wrgadedng aanwezig, zette uitvoerig uiteen, dat de op richting der naamlooze vennootschap bedoel de concentratie der electriciteitsopwekking, om door verwijdering van al het overbodige te geraken tot een zoo economisch mogelijke pro ver keern» terwijl ie gsede ww&cMiag be- Eteffld, fesii vsszofÉ. fct münsiüag zou wor de» ingewilligd. Macht dit onverhoopt niet fed geval fajjui, ém zou8 raar feet lnsr em zoo teiaugnjks som oetirof, eeu amder«? wüze van inbreng aw®6sn wwidsa averwogeu. Nadat ©«k uit d® ver£>ad®iroig nog' osik®"® jEikhtingsa wszêsa ver&kdH,, vérkiiarda de zicJa uzti de mstrefete rahchto gen vclksmen tmfx&tigüi lencuntte den drn;i te v<crlisfeteat dte in het ibjjzonder het tógere pemmxi otoervinat van de 'iloopenae korting op hot salaris voor het eigen peaeioe» hecfn dé regeering beslo ten ia het hij de Tweede üCsnia acnnangige wetaouiwerp tot verhooging van hst staxijnum der peusioener., een zoodanige wijzigiug aan te brengen, dat hef dsans in de Peimcwawet .btpaaloc mtoammsalarife van 400, waarop geca ioirting voor eigen peuaiü&c wordt toege past, valhtvjgd vordt tot DtOO. Het ligt in de bedoding aan deze wijziging '"rugwerkende kracht te verleeMt tot 1 Jac;.'™ ati fylö. Het gevolg ml dan siji» zijn, dat een ambtenaar met een talaria van 1000, waarop nu ais bijdrage voor eigen pensioen over 1919, 125 moet worden gekort, zijn in komen in dat i «m wet genoemd bedrag ver hoogd ziet, (Reeda in een dsei der .wnige oplage ver meld.) DE FRANSCHE LANDBOUWKUNDI GEN. Na de ontvangst «oor de koningin bood de gemeente Amsterdam den üeerea Zaterdag cene dejeuner dinatoire aau, waarbij o.a. aan wezig waren de beeren mr M. W. F. Treub, voorzitter, en jhr. mr. Van Foreest, lid van het Comité voor den Fransch-Nederland- schen handel, C. J. K. van Aalst, president van de Ned. Handelmaatschappij, dr. De Hartogh cn oud-generaal Hoogeboom, be stuursleden van de Ver. tot verbreiding van kennis van Nederland in den Vreemde, Van Rijn, Ned, zuivel consulaat te Parijs, Kamer- lingh Onnes, directeur van het Bureau voor handelsinlichtingen, raadsleden van alle richtingen, waaronder de wethouders Wibaut, Den Hertog, De Vlugt en Vliegen, alsmede de waarnemende gemeentesecretaris, de heer Roovers, en hoofden van verschillende takken van gemeentedienst. De tafel werd geopend met een heildronk, ingesteld door burgemeester Teilegen, op den heer Poincaré, president van de Fransche Re publiek. Daarop wijdde, dr. F. Bordas een dronk osp II. M. de Koningin. Deze beide heildronken werden gevolgd door het spelen van de Marseillaise en het Wilhelmus, die door alle aanwezigen (ook de sociaaldemocraten Wibaut, Vliegen en Kleerekoper) staande werden aangehoord. Verschillende heeren voerden het woord. Tot slot sprak de heer Treub een tot weer ziens, voor vele keeren eu legde bij nadruk op de totstandkoming van hartelijke betrek kingen tusschen Frankrijk en Nederland, 'die naar hij hoopte meer en meer vriendschap- pelijker zullen worden. De Fransche heeren waren Zaterdagavond de gasten van den minister van Landbouw in diens departement. In de gangen en zalen, voor de ontvangst bestemd, waren tal van voorwerpen tentoongesteld, waarin de heeren belang fielden. De minister hield een rede, waarbij hij de verzekering gaf, dat Nederland wil helpen in elk opzicht bij den wederop bouw van Frankrijk. Gisteren keerden de Franschen naar hun land terug, zeer voldaan over hun bezoek aan Nederland. PHYTOPATHCïï OOIkCHF DIENST. De heer J. Ritzema Bos deelt mede, dat hij met ingang van juli ontheven te van c. fw> trekking van hoofd van den Phytopathologl- scikü dienst en benoemd te tot wetenschap- pe'ijk adviseur bij dezen dienst. Ook de in zendingen met vragen om inlichtingen be- 'r«dtende plantenziekten en schadelijke dieren moeten voor het vervolg in 't algemeen niet meer aan hem persoonlijk noch aan den di recteur van hef Instituut voor Phylonatholt- gie worden geadresseerd, maai am he*t hoofd van den Phytopathologischen uieWi te Wa- geningen (Bergweg B, No 275). Toch blijft hij gaarne bereid, in excepüenede gevallen, a. n hen die prijs mochten, stellen op zijn rsoonlijk advies inzake ccnc zekere plan tenziekte of zekere schadelijke dieren, na het instellen van een wetenschappelijk onderzoek van hun 'nzenaingen, de gevraagde inlich- 1 lagen te verschaften, In dit geva' adreaaeere men zijne vragen aan zijn persoonlijk, adres: prof. dr. J. Ritzem?, Bos te Wageningen, Bergweg B 266. Jfe»/'fa!5dttnr?!3 woxém gr^-te veratoskt. JITVOER NAAR ZWEDEN. D" N- O. T. heef tbei.dit ontvingen, van het Intergeaüieord comité te 's-Grovenbage, dat de aanvragen om uitvoer uit Nederland naar Zweden niet meer behoeven gedekt té zijn door afzonderlijke garanties. ïn verb~nd hiermede behoeven de Neder- lamdsche exporteurs bfl hun desbetreffende aanvragen aan aMeeling II (uitvoer van de M O. T.) gem opgave meer te doen van het refcrente nummer van' bedoelde garanties, wdke tot dusver door de Zweedsohe ontvan ger® aan het faterjeallieerd* Conuité te Stock holm moeten worden geste DE HERZIENING VAN HET TRACT.VAT VAN 1839, In dc diplomatieke kringen hier ter stede houdt mee rekening met de mogelijkheid dat nog in dc- laatste week dezer maand te Parijs de besprekingen betreffende de herziening van het tractaat van 1839, waarvoor de Neder- landsche vertegenwoordigers thans zijn be noemd, een aanvang zullen nemen. DE LEERSTOEL VAN PROF. T. TE WINKEL. Er is nogal een en ander te doen geweest over de opvolging van prof dr. j'. te Winkel te Amsterdam. Een aantal doctoren en leer aren M. O. in het Nederlandsch heeft over de vervulling dier vacature, zelfs onder vakge- nooten een enquête ingesteld. De vraag of men splitsing van den leer stoel noodzakelijk achtte, werd met nagenoeg algemeene stemmen bevestigend beantwoord; men achtte het noodzakelijk dat een professo raat zou worden ingesteld voor taalweten schap en een voor letterkunde. Toen het daarna ging om de personen die, naar het oordeel dier deskundigen, voor die leerstoelen zouden in aanmerking komen, kwam voor het professoraat in de taalweten schap met groote meerderheid in aanmerking dr. Jac. van Ginneken van het r.-k. gymnasi um te Oudenbosch; en voor het hoogleeraar- schap in de letterkunde dr. J. Prnisen J.Lzn., leeraar te Nijmegen. Nu is eenigen tijd geleden de voordracht van het college van curatoren der gemeente lijke universiteit bij den raad ingekomen Is het Handelsblad goed ingelicht, dan be velen curatoren den gemeenteraad aan, tot de splitsing der leervakken van prof. te Winkel over te gaan, zoodat de universiteit naast bet hoogleeraarschap in de letterkunde, ook een leerstoel krijgt voor de taalwetenschap. En te benoemen voor de taalwetenschap dr. Jac. van Ginneken te Oudenbosch en voor 't hooger onderwijs in <.a letterkunde dr. J. Prinsen j.Lz. te Nijmegen. DE CENSUUR. „Le Peuple" te Parijs klaagt dat, nu de vrede is gesloten, de censuur weliswaar op de pers is opgeheven, doch dat zij aan de grens nog wordt gehandhaafd. „De Ambte naar", het orgaan van den Ambtenaarsbond in Nederland, wordt b.v. niet doorgelaten. DE KFTZER-KWESTIE. Uit Bern w^rt'.t door V. D. gemeld, dat volgens de „Temps" het voornemen der ge allieerde regeeringen om aan de Nederland- sche regeering te verzoeken den ex-keizer uit te leveren, nog niet definitief is vastgesteld. Met het oog op de veiligheid in Furopr acht het blad noodig dat aan den ex-keizer een verblijf wordt aangeboden. Dit zou dan zijn Nederlandscb-Indië, terwijl de ex-kr"'zer vol komen bereid zou zijn daarheen te gaan. Het Holt. Nb. meldt uit Berlijn d.d. 12 Ju li: De heden bijeengekomen Duitsch nationa le partijdag heeft besloten tot afzending van een telegram aan de Koningin van Nederland, om onder geen voorwaarden toe te staan de uitlevering van den ex-keizer. Holl. Nb. mclc(f hieromtrent uit Berlijn d.d. 12 Juli: Het bericht van de „Temps", als zou de ex-keizer aan de geallieerde regce- ringen hebben vrzncht het rechtsgeding te- gen zijn oerjoon op te neven en hebben I aangcfeoCta v. willig Ben yerbatoiog&oord btttfór ro$óp te .xhsax 'r H«or de welingelichte kringen te Berlijn ongeloof waardig beschouwd. Het is moeilijk in over eenstemming te brengen met de tot dusver be kend geworden opvatting van den ex-keizer, volgens- welke hij het recht van de geallieer den tot zijn berechting ontkent Meu -seint; uit Londen: De Nation merkt op, 'dat de openbare mee niug in Engeland' „tegen het dagen van den keizer voor het gareoht" zich gelukkig zoo duidelijk uitw.osprOken hfte.t\ -dat Nederland niet -behoeft te aarzelen zijn plicht -ais onzijdi ge te volbrengen. Het zou zeker die onzijdig heid schenden, als het een vluchteling van d'e «ene oorlogvoerende uitleverde om hem door d»u andere te laten bestraffen en tevens sou het zijn eigen trodi.tioueglo eerbiediging van het asylrecht geweld aan doen. Het aai waar- •wshijrdjjk niet toegeven daar en-der den groot sten aandrang en die zai niet uit/jJocfcn-d wor den. Integendeel veronderstelt de Nation, dat I 'ayd George fclij- ad sijn tmot de houding van dan ©«zijden .vslke hem rst ontslaan van de vorp-liohttetg san zijn, varkiezii-^belöfte na te komen. NATIONALE WONINGRAAD. De Nationale Woningraad hield Zaterdag te Amsterdam onder voorzitterschap van den heer H. P j. Bloemers haar jaarvergadering. In zijn openingswoord wees de voorzitter er op, dat met het optreden van minister Aai- berse er beweging gekomen is in de zaak be treffende de volkshuisvesting en spreker was van meeningj dat belangrijke verbeteringen in de volkshuisvesting te verwachten zijn. Uit de bekende circulaire van den minister spreekt frischheid en voortvarendheid en zij doet veel goeda verwachten. Spreker bepleit te verder de noodzakelijkheid, dat met toe passing van de Woningwet de bouw van mid- deustandswoningen krachtig ter hand worde genomen. In vërband met 's ministers plannen tot wijziging van de gezondheidswet, criti- seerde spreker de aanstelling van vakhoofdin specteurs. Spreker was overtuigd, dat we-op den duur een directeur-generaal, waarschijn lijk zelfs een minister van Volkshuisvesting zouden krijgen. in het jaarverslag werd opgemerk,t dat er in het afgeloopen jaar 36 nieuwe leden tot deu woningraad zijn toegetreden. De rekening en verantwoording sluit met een bedrag van 5771.73het batig saldo bedraagt 460.49. De begrooting over 1919 sluit in ontvang sten en uitgaven met een bedrag van 4485.49het batig saldo wordt geraamd op 360.49. Hierna hadden eenige statutenwijzigingen plaats. Na de pauze was aan de orde de verkiezing van leden van het bestuur. De aftredende heeren A. Bruintjes, mr. M. J. A. Moltzer, J. H. Schaper, W. Stork en B. P. de Waal werden bij acclamatie herkozen. Voorts werd overgegaan tot de uitbreiding van het bestuur met één lid. Gekozen werd mr. Roodenburg, oud-lid der Tweede Kamer. De voorzitter deelde mede, dat hij zal af treden en dat het bestuur, dat uit zijn mid den den voorzitter aanwijst, voornemens is den heer Roodenburg als voorziter te kiezen. De heer Bosenbroek bracht daarop namens de vergadering hulde aan den heer Bloe mers, den scheidenden voorzitter. Een voorstel van „Ons Belang'' te Leiden, om stappen bij de regeeiing te doen, opdat de bepaling dat de huur 1/5 1/6 van het in komen bedrage, komt te vervallen, werd op aandringen van het bestuur ingetrokken. Een voorstel van „Beter Wonnen" te Zwol le, om te overwegen op welke wijze de wo ningbouwverenigingen in het bezit van vol doende fondsen kunnen komen, ten eide het noodige onderhoudswerk naar behooren te kunnen uitvoeren, werd door het bestuur be streden. Een langdurige discussie ontspon zich. Een besluit werd in deze kwestie echter niet ge nomen. De heer mr. D. Hudig hield vervolgens een inleiding over de sociale taak der woning bouwverenigingen. Spreker kwam tot de volgende drie conclu sies: 1. Meer dan tot nu toe hebben de bouw verenigingen te strijden voor een verhoo ging van den woonstandaard over het gehee- le land, ook in achterlijke streken. 2. Meer dan tot nu toe hebben de bouw verenigingen haar aandacht te wijden aan de omgeving, waarin de woning verrijzen zal, in de overtuiging, dat de volledige op lossing van het woningvraagstuk niet ligt in het verschaffen van een op zichzelf goede wo ning, maar, dat de geheele omgeving met na me door haar indirecten invloed, als een be langrijke factor in de woningverbetering moet worden erkend. 3. Meer dan tot nu toe hebben zij er naar te streven de kern te vormen van het opbloei end sociaal leven. Haar werk zal daarbij meer prikkelend en opwekkend dan uitvoerend kun- ALKMAARSCIfi COURANT ifi5SR?Ke«5

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1