DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN, 1919 DINSDAG 15 JULI. Buitenlandsch overzicht No '64 Honderd eer en twintigste Jaarsranp: Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs b|] vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heele Rp f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Per regel f 0.15. By groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte Brieven fraics aan de fl,V. Boek- en Handelsdrukkerij vb. CCiSTIfiK /<0OSl, Voord am C 9. Btritealand. DM nummer bestaat uit 2 btaton, Telefoonnummer 3 Prijs der gewone Advertentiën vouuiuiuuien. Het ia begrijpelijk, geestdriftige artikelen leest wijdt. Parijs beeft baar vredesfeest reeds achter den rug. Millioenen belangstellenden hebben zich 'b nachts reeds een plaatsje uitgezocht langs den weg welken de troepen zouden vol gen. Het défilé is buitengewoon geslaagd en officieren en soldaten werden geestdriftig toegejuicht. üedurende het défilé wierpen verscheidene toeschouwers etenswaren en geld naar de voorbijtrekkende soldaten. Bij het ontbinden van den stoet volgde het publiek de troepen en bestormde bij het heengaan alle ver voermiddelen. dat de geheele pers Jen aan het overwinnings- viidt. De „letups" wijst er op, dat dc overwin ning der soldaten het vaderland zijn territo riale integriteit terug geeft. De burgers van onze vrije democratie, aldus het invloedrijke blad, ruoeieg zich op dezen gtdenkwaardigen dag te binnen brengen, dat zij voor de mo- reeie integriteit te zorgen hebben van frank rijk-, dat een en ondeelbaar is. üuze soldaten, zegt de „Victoire", kunnen met opgerichten hooide onder de Are de Tri- omphe doorgaan. De „gragnarda" van de re volutie en van het eerste keizerrijk hebben geen grooter daden verricht dan zij en „L'Homme Libre" zegt, dat de Fransche en geallieerde soldaten van dezen oorlog een Bastille hebben ingenomen, waarbij die van 1789 slechts een kleine gevangenis was, wanneer men slechts denkt aan de DuitacUe vesting, die zich van de Noordzee tot da Adnatische Zee uitstrekte. Het feest is dan ook ia alle opzichten schit terend geslaagd. Foch en Jolt re leidden den histortschen stoet, waarin nog talrijke generaals van an dere oorlogvoerende mogendheden medere den. Pointaré reed met de oud-presidenten Loubet en Fallièrcs en de ministers naar zijn tribune, vanwaar hij, den stoet overzag. Zooais wij reeds mededeelden hadden on danks den regen duizenden belangstellenden zich des nacht reeds een plaatsje uitgezocht. Uewezen soldaten sloegen geïmproviseerde tenten op van parasols, omslagdoeken en de kens, heel wat menseden betrokken een nacht kwartier in de bassins van de fonteinen en tusschen de veroverde Duitsdie kanonnen. De restaurants zaten spoedig vol menseden, die den geheelen nacht bleven, omdat zij an ders geen plaats meer zouden krijgen. De keliners maakten van de moeilijke positie der restaurateurs gebruik door met staking te dreigen als de achturendag en het dragen van een knevel niet werden toegestaan. Zij, zagen huu eischen spoedig ingewilligd. Heel wat periscopen werden verkocht, wat aan kleine achteraanstaande menschen toch gelegenheid gaf den stoet te bewonderen. De doorgang van den Are de Triomphe was voor de eerste maal sinds 1871 vrij ge maakt en vlak daarnaast was het monument voor de gevallenen opgericht, waarop Poin- caré en Clemenceau kransen neerlegden. Poincaré heeft na afloop der plechtigheid een diner gegeven ter eere van de maarschal ken van Frankrijk, de opperbevelhebbers van de geallieerde legers, de generaals, comman danten van geallieerde legergroepen en de hoofden van de geallieerde en geassocieerde maritieme missie. Tevens waren een tiental onderofficieren en manschappen uitgenoo- digd door maarschalk Pétain, gekozen uit de met het legioen van eer onderscheiden strij ders. De dag van 14 Juli 1919 zal voor Frankrijk zeer zeker een onvergetelijke blijven Ook Brussel was in feesttooi, ondanks ge weldige regenbuien. De dag begon met het uitreiken van een vaandel aan de Fransche strijders, die zich nog in België bevinden, waarbij de ambassadeur Margerie een toe spraak hield, waarin hij de daden van het le ger en de republiek verheerlijkte en daarbij ook waardeerend sprak over de soldaten van België en de andere geallieerden. Hierop volgde de ontvangst der Fransche vereenigingen met de gebruikelijke noenma len en toespraken, waarbij minister-president Delcassé de gelukwenschen dér regeering overbracht. In Engeland maakt men zLh zeer bezorgd over de verhooging der kolenprijzen. Tot nu toe kon Engeland heel goedkoop kolen leveren, maar door loonsverhoogingen zullen de kolen voortaan zes shilling per ton meer kosten. Dat is voor Engeland een groote slag, want de bloei van de Engclsche nijverheid en scheepvaart is voornamelijk aan de goedkoo- pe steenkolen te danken. Door de actie der arbeiders vermindert ook de voortbrenging, zoodat de uitvoer Engeland zelfs moeilijk gemaakt wordt, wat door de Amerikaansche concurrentie nog sterker dan vroeger ge voeld zal worden. De hoogleeraar Bone heeft reeds voorspeld, dat de Amerikaansche kolen binnenkort te Londen goedkooper zullen worden aangebo den dan men Engclsche kolen te New-Castle kan keepen, waardoor de gawvM «me®!- sché structuur van PwHsjnd zou Hedr<*i™i wordea. DE KEIZEK-KWESTiE. Reuter seint uit Londen: In het Lagerhuis heen Kenwartfe gsmutgd of ae Britschc regecriag, niet het oog op dm lCH-»emendeu tegenzin in Oroot-Brittanuie tegen hot tereemsutau van den gewezen keizer tc Londen, het heropenen der oéspreitingea over deze aangelegeufeeid mei de geallieerde en geassocieerde mogendheden overweegt. Boner Law antwoordde, dat hg niets kon toevoegen aan de verklaring van üea eersten minister op 3 Juli Li DE VERKEERSSTAKÏNÖ TE BERUJN. In de Zondag gehouden staArj ave; gadersa gen werd mét groote beid stem men besloten, vooriaupig het werk nog niet te hervatten Herterimorgm xullo de wagenbe stuurders wrg&tfarea, ia «®iw» wsrgadariffig bealssi zal wcrtfe essst da tevaMfag vm óm arbeid of vooyfeattew «tektas;. De de- ambten van da (,Ho>di«rihn-0€a£llsefeit" zul len eveneeat cciorges vwrgsd&ran fes4 fcisfi ne men van een beslui. Zooeven werd fed tranuïtass vm het eerste gedeelte der stmwmgp® over fed afbreken of voortzetten vm ds vedntet$alaking ka grosjt Berlijn MsmL Ba weriklte&m aaa de Hack en Üntergï«dhafeaöï and t.2M stemmen voor wartuttin# m u*eA 615 sten- men voor fedfSsdffteg «is «tekteig, terwijl i 2U atemsam ongeldig wsreu. Een meerder heid van 2/3a wak# noo«% te w* voortzet ting van ds dn® mst a«re4ks.- Nog voerdai de vsiaera Mwaltete» feeteos1 waren, feebfem da werkgever® madegsdeeidL dat zij setefe gebmkn aenten aan hei k»luit van het «ctteviageredfef,. en dat rij alle werklie den, die Donderdag ém erberd nog ntet her vat üfMywv, als «telaaen mlim YstóOTSr®. Indien het personeel ofer team fiesmi ds eta- king voort te zetten, valt met een veexher- ping van het conflist te nhsaem. ALOEMEENE STAKING. De kellnera hebben de algemesca stating geproclameerd, welks heden begint. DE HAARD DFR GELE KDORTS- ONTDEKT. Volgens de „Umsefeau" heeft een commis sie van den Internationalen Gezondheids dienst de haarden der gele koorts ontdekt. De hoofdbronnen der infectie liggen bij Guaya quil in Ecuador, in een gebied langs de zuidkust der Carabische Zee, in een lange strook langs de Noordkust van Brazilië. Ai- gaande op deze ontdekkingen zal er een vol slagen introeiingscarspagna begonnen wor den. HET SCHEEPVAARTVERKEER MET AMERIKA. In scheepvaartkringen in Nieuw-York is men van oordeel, dat de trans-Atlantische scheepvaart nadert tot den normalen toestand van vóór den oorlog. Ia de afgeloopen week zijn bijna 7000 passagiers naar Europeesche havens vertrokken. Er is een groote vraag na^r plaatsen, vooral voor schepen, die naar Italië zullen vertrekkei. LUCHTVAART. De R 34 is Zondag na een voorspoedige reis, weder in Engeland aangekomen. De thuisreis werd, tengevolge van den gunstigen wind, volbracht in slechts 75 uur 3 min., ter wijl de uitreis 108 uren duurde. In plaats van te landen op de plaats, van waar het vertrek voor zijn reis, nl. East For tune, is het luchtschip ie Pulham, in Norfolk, geland. De koning zond draadloos major Scott zijn hartelijke gelukwenschen. Van de 4600 gallons benzine die aan boord waren, had het schip bij de landing te Pql- ham nog duizend gallons over. 'De eerste 800 mijl van den tocht werden door een harden' wind met groote snelheid af gelegd, waarbij gedurende 24 uur op een hoogte werd gevlogen tusschen 5000 en 50G0 voet. Het reizen In een luchtschip is bijzonder comfortabel, terwijl men bovendien geen last heeft van zeeziekte hetgeen- ongetwijfeld ssn root voordeel is boven schapen, aldus het agboek van het lurbtad'-ip. Bovendien was het reken zoo, dat toen het op de oppervlakte der zee flink stormde, men op het luchtschip daarvan niets merkte en' zelfs uit het raam moest kijken- om te bemer ken dat men met een snelheid van ongeveer 50 knoopen door het luchtruim stevende. De „R 34" heeft een Amerikaan; cie mail meegebracht, waaronder nummers •*n Ame rikaansche 'bladen met het volledig verslag van Wilson's Boodschap aan few Congres over de Vredesvoorwaarden. De uitgever eigenaar van de „Philadelphia Ledgen" gaf nummers van dat blad mede, die woensdag te Philadelphia gedrukt waren en aan den ko ning, den prina van Wales ai Lord Nortclifte i geadresseerd warm Z$ werd® Zmöm we8® in den. mmidat ia 3' gar m 7 urn aadai ld luchtschip AteadlSsa verliet ut REiS VAN GOMPERS. ue ssUiiuigo irwwne ycraeenu uti Nm- urk, nat bamuei Domper» vtrumzoi és met „AiaureUnia naar ouuuuuiptoa. rtjj w> Louctm, rmtwapen, pgrjjs, iuskraam, Rot terdam, Dea Haag, Brussel ca Liveipcot be zoeken, om öesprennjgtn ie tAouü«a met cte 1 ai^evaaroigden,, 'i-e ztuie» üeciaemen asiü» het j ut uuooer se Was&r-'Jgton ««acte .woeirtw töty§r@5-, Ut, MmwUiKA,a> VAN MAMbCHALR, HINDENBURG. Lr Utetöte' a-U vm cte hfe'wi va® tóar- «cbaiit tiincgaburg, daa riaa van her oude «egrmë, <üs teomir-jit® toé toet laatste j gticfe» er;*, feetaa^rwk wm, vasscw^jt®, óas eenvoutajH; c,Jta®a neben" ie «amcitiu Voor deze wsmstz ml in vetertes krmges, I ook bosm, Duitesfetetd» feda staan. ia «ss bsi. wa een tjtü- vak0 dat tmsm behmisld wordE DuitacWand voer da GöStaltafl&aruag? kteW NIEUWE VANÜ1NG VAN MARQÖNL Up de AJgmaem v&r»;aiatkg der Marco- as-Compaajt te Eonden deetós 3agreskkat assoe, dat MaffGoai em oiö«w &ppas&at bedt geeonstraeerti, waardoor -liet ih&geltjk mis sa den mxvii mM feet naderen van eea estup is esasteteer®^ mta ook dit soup van «en «Ssrgei^fe matemtmt voorzien is, dat mvmlwwig (tte atetaasdsc tasutaaa da fe&itie vaartnijpa dpsfemi DE üRAMMaFUON IN HEI PAULEMfcNT. Volgeas dc Dewkdtc otadeu feeeit dc Prs» kituni Kas den vam Desteranaiai jna- degede^ldj; ö#4 üs lintsgraien ïaortaaa door da gz&miüiüt® zuilen wordsa, dia cauwkcüslg aLa ïadcvoeringaa opnmnt. Ug deza wipe m&pi mm mgm<m IÜÜ/JH0 Kronen g®? jaar te teparm, G'EFOTOOSAFEERDE LUCHT. Volgena ees teaiiisfef uit WaafeingSm ss de vlssgdtenat vsz kdi /jnerjka®?acfea leger er iu geslaagd de luchtbewegings die door het vliegtuig' varoorzajki worden6 roet beitsilg van een nieuw apparaat toe-nato/waffetcb op te nemen. ïednuci vsrraefeiea een grooten in vloed van deze v.uadin,g op cto bouw der toe komstige vliegnsacfeteci. DB KOETST®, M LANQSTM EST US BOÏÏKEP8T® OEITIEK. AI» Vortst® radtidc Ikfe® oSgaiïwgfiaUl de nite w^raai. tr«n m»a Ampikaanadi fesokjeoensenH heachuuwd wordens dis van ®ap werk bllosm den sehrijvtjr, dan uitgevaar, daw. gója veormeld- de, me# nieta anders dffja de v«t®«ddings ,jiün gelukwensoh." Moeilij kor valt -uit te makeup wat wel op dit gebied als het recox-di in leogte kan beschouwd worden dor ILa'jgste witiekaa te de be spreking v»ua Eduwi 3£atow/j „Oud ïYan- sch-3 liüdej:..jn" (in 1888 gepubliiroard) doos den Fxanschen taalgeleerde Littró, wellke in het Journal de» ÉJarant» verscheen in 12 el- Trimin hfaSlflird een dar langste critieken die van den geleerde OhovreuE over een werk van Hoefer. Deze critiek besloeg 14 aa-tikelen en verscheen ia de jerea 1843—1851. Als de eoherpste critisk kan men die reke nen «ram het Fxansoho blad Ckmetitutionnel over een anoniem uitgegeven wenk van Bode wijk XVIH, „De reia aar Qoblents". De cri ticus zei niets anders dan: „Als dit kleine 'boek door den koning geschreven te, dan is het natuurlijk boven alle critiek, maar ia het niet het werk van Zijne Majesteit, dan is het beneden alle critiek." EEN GOUDEN ROOS. Op de Londensche tentoonstelling van de Koninklijke Vereeniging voor Tuinbouw werd een nieuwe rozensoort geëxposeerd, die den naam van Ster van Perzië draagt. Deze merkwaardige bloem ia zuiver goudkleurig, wat een prachtigen indruk moet maken. DE BEVOLKING VAN FRANKRIJK. Aand e berichten van den gezondheids dienst van Frankrijk zijn da volgenda cijfers ontleend. In 1913 werden 247,880 huwelijken geslo ten, 604.811 kinderen levend geboren en stierven 587,445 burgera. Tijdens de oorlogsjaren waren de getallen als volgt 1914 169,011 huwelijken, 594,222 levend geboren en 647,549 burgersterfte: 1915 75,327, 387,806 en 655,146; 1916 108,562, 315,087 en 607,742, en 1917 158,508, 433,310 en 613, 148. Steeds overtreft alleen cT* sterfte der civie le bevolking de geboorten. Hierbij komen nog de militairen, die in die jaren zijn gesneu veld of gestorven, en wier getal op ongeveer 1,400,000 wordt geschat I De laatste ysüete'Jamr fe> jon mf een cij fer vm 33,079,000. VoJ&ces ds efficiede be- ïëMtitog -was, ütef in !014-, 33tQ85-QC'\ ia 11915 34,290,000, fe 1916 33,650.000 en iffi. 1917 32p08O,'3OO; D® toanasK in 1015 w®,ralt tap^eedbrsven ®an_de vele vluchtelingen en mtgewStaasa, fete Frankrijk binneEatroosndess. DE GESCHIEDENIS VAN EAU Dig COLOGNE. Dé „Deutsche Parfumffis-Zelteng1 wjidt een artskfil aan het ontstaan van de eau dis cologne»., iüerssBtrent zjj twee lezingen in omloop, Volgens da eenc werd dit reukwater fest eerM gepreparwrd door üiovanni Ma- jrk Farfera, die m 1685 in Santa Maria Mag- giora (Italië) geboren werd en het voor han- uelgdoelainden vervaardigae. Volgena de an dere zienswijze werd de eerste eau de cologne een, zsbvtm John Paul da Fem- tii&y die in da feynifie Farica gpfcouwd was. fes mtm geval waren het leden, dezer Itali- aan^iw familie, die het geheim kenden, dat door soa O^-tenijfecfoe liionaik naar Italië fflóet zna gebradii "tocspronteelijk werd dit rsukwafer aqua della ïfgsaa genaamd en als zoodanig werd hst fyca -iwes Italianen naar Keulen gebracht, waar deze er een in oprkfeten, dia térecfet of tes onrechte Fa- rusa noemde. In 1740 richtte deze firma een filiaal 4a Parjjs op. waar het aqua della r&- giaa ala eau de cologne verkocht werd. Nog altjjd feeefen de beste soorten naar de Fari- dDOO^WEGONQELUK BIJ BRUSSEL. De treim die Zaterdag om 2 uur uit .Brus sel mm fegsn vaixok aatóamdB tenge- voiga van ccs veE&«*sdea .;v. T.>v.snd- Er zijn iü doodga ea 85 ffawcsdm liet „Mg* O&lm' weidt aserwairat aader: hoe ersffitig ook, blijkt het spoerwwongeval bij Halie daa toca niet aoo ïusdirikkelijk, ais de eerste gerudmas. d dea vcrrooeüen. sprak giaterayoni te Brussel vsn 40 doottew, tx ajgn veerticffl doodrn ie betreuren. Halie te eea vreedzaam. Brabanisch etadje lm. Zuiiten, vsjb Brutsel ea een zeer vermaar de bedevaartplaats. 'Het werd geweldig opge schrikt dooi het gebeurde. Er zijn nu Ameri- kane» gefcanionneerd en bij; het eerste bericht zond de commandant soldaten ea auto's ter hulp en weldra kwamen de eerste gewonden in het stedeke aan. Welk esn chaos op hei terrein der ramp, even voorbij het kleine station van Lembeck, al waa gisteren, Zondagmorgen, een reusach tige Amerikaansche legcrkraan reeds het puin aan het opruimen! Er hadden veel meer slachtoffers kunnen zijn, want 'a Zaterdags zijn de treinen) op dit spoorwegnet meer dan vol. Duizenden mi li tarnen gaan dan met ver lof m men ziet de pasagiers in de goederen wagens zelfs en ook in de remhokjes of op de balkons, op de leuningen en buffers. Een middagtrein voor Bergen, die ook tjok vol was, liep even voorbij het station Lem- beek op eet1, verkeerd spoor, doch niet alle rij tuigen volgden da locomotief. Wat is er toen juist gebeurd? Het onderzoek, door het par ket van Brussel aangevangen, heeft het nog niet uitgewezen. De trein, waarin minstens vijfhonderd soldaten en ook veel burgers wa ren, wrong zich. de locomotief viel om, rijtui gen schoven krakend over elkaar, stukken nout en ijzer vlogen de lucht in en hulpgeroep klonk. 'n Afschuwelijk gpzicti! Terwijl de onge deerde of niet zwaar gekwetste passagiers wegloopen, liggen' er andere onder het puin. dood ci stervend, steunend en deerniswekkend om hulp roepend. Het staiienspersoneel en het personeel van den trein bewezen de eerste hulp. De stationschef belde Halie, Brussel-Zuid, 'Brussel-Noord en 's-C ravenbrakel op. Halie waarschuwde de politie, de Engelscne leger- overheid en de rijkswacht. Hulp daagde met buitengewone snelheid op. Er kwamen loco motieven, ziekenauto's met geneesheeren, ver plegers en verbandkisten. De gekwetsten wer den in het station en de omliggende herber gen verpleegd. De dooden bracht men in de goederenloods. Zij werden drie aan drie op den grond neergelegd en overdekt met nooa- dekens: jassen, kranten', doeken. Vreeselijke tooncien speelden zich af. Een soldaat huilde. „Snijdt mijn beenen af, ik sterf I" maar men kon hem niet belijden, want zijn onderste ledematen waren onder houtblokken beklemd. ALat steunde bera zoo veel mogelijk, een kussr" werd onder zijn hoofd geduwd, een touw onder zijn rho «ders gebracht om hen. de houding te vergemakke lijken. Hij houdt rich krampachtig vast aan een ijzeren bc ut. Hij is d oasbleek ec iriuirt af en toe een teugje wij". Een uur later was hij bevrijd, maar zijn be:de beenen waren vermorzeld. Hoeveel der gelijke bijzonderheden henden wij mededee lent Zwaar gebonden werden in het klooster van Lembeek of in het hospitaal' van Halie verzorgd en andere gekwetsten naar Brussel gevoerd. Gelukkig waren er zeer spoedig tal van dokters aanwezig Hoe tragisch, de aan blik der doode soldaten, waarvan de meesten frontstrepen op de mouw hebben, als een ge- tiógenie, daê Z" dan cSrk§ fiéb&aji mesgte maakt ets nu cffigsfcomsa op hun weg naar Luis, ü&crdïias bij fees x oüng want het volop demobilisatte.Eï zjjn cca veertig gewonden en men vreest nog voor het leven van enkelen hunner. Nu ie het Zon dag en door het landschap komen nieuwsgie rigen naar do tragische plaats waar weer zoo veel rouw Ia verwekt. KUNSTMATIGE REGEN. Volgens mededeelingen van een Engelschea majoor, zoo meldt de correspondent van de Tel te Londen, rijn er dc laatste maanden ha Australië interessante proeven genomen om kunstnmtigen regen te laten vallen. Deer middel van eleetriciteit, meent men er in te zijn geslaagd, wolken, te consendeeren, zoo- dat zij 't laten regenen. Tevens zullen er proeven worden genomen met vliegtoestel len, die heele fijne zout- en sodakristallen de wolken zullen laten vallen, coodat zij zl in regen ontbinden. DE RATÏFICFERING VAN HET VREDESVERDRAG. Volgena da Echo de Paris sal het Fran sche parlement het verdrag niet voor 10 Aug. ratificseren. Een maand later zou dan de ra tificatie door den Senaat moeten volgen, KAN NIET GELOST WORDEN. Het hedenmorgen van Londen mef stukgoe deren hier binnengekomen stoomschip „Fries land" kaa wegens de schippersstaking niet lossen. De goederen per stoomschip „Falcon" aangebracht welk stoomschip hier ook heden van Londen is gearriveerd, worden op spoor wagens verladen. HERSTEL VAN DEN VREDES TOESTAND. Van bevoegde zijde wordt er op gewezen dat na het beëindigen van den oorlogstoestand de in Duitschland werkzaam zijnde perso nen, welke behooren tot een der vroegere oor logvoerende landen, niet meer als vijanden mogen worden bescnouwd. Aan den anderen kant wordt verwacht dat zij niet als overwin naars zullen optreden, KORTE BERICHTEN. De raffinaderij van Thieneni (België) is ingestort. Al degenen die er zich in bevon den geraakten onder de puinhoopen. Er zijn reeds dooden en gewonden onder weggehaald. Tot nu toe is het aantal dooden 7, het aan tal gewonden 11, In Duitschland dreigt een staking on der de landbouwarbeiders IDe algemeene staking in Frankrijk op 21 Juli wordt steeds meer impopulair en dreigt uitt te loopen op een groot écheó. De Raad van Vijf stelt een ultimatum aan Polen en Tsjechen in de Tsjechen-aan gelegenheid. Ook vreemdelingen, in Duitschland ge vestigd, zullen de heffing in eens van het ver mogen moeten betalen, De Fransche regeering zal belangrijke maatregelen nemen tegen de hooge voedsel prijzen. Voor Flume zijn een Fransch, een En gels ch en een Amerikaansch oorlogsschip aangekomen. Deze schepen moeten de Italia nen in die stad in toom houden; die niet na kunnen' laten, de Fransch en aldaar te hoo- nen en te lijf te gaan. De opperbevelhebber van Ket Hongaar- sche communistische leger, von Boehm is aj- getreden. Een' delegatie van da iNederlandsche vrijwilligers in het vreemdelingenlegioen is door maarschalk Foch ontvangen, die hen toeriep: „Vlve la Hollander' E>e Polen weigeren een politiek beheer over de Weichsel van niet-Poolsche autoritei ten, zooals het verdrag met de Entente voor schrijft. De Geallieerde en Geassocieerde regee- ringen hebben Bela Kun gewaarschuwd, dat hij alle eigendommen en vorderingen van hunne (Geallieerde en Geassocieerde) onder danen' moet eerbiedigen. Zij zullen niet toe laten dat er beslag op wordt gelegd. De bevrijdingspremie door Tsjecho-Slo- wakije aan de Entente te betalen bedraagt 750 millioen francs. Men verwacht dat Turkije zijn onafhan kelijkheid en Konstantinopel als hoofdstad zal behouden. De Fransche sociaal-democratische partij weigert het vredesverdrag goed te keu ren. Het conflict tusschen Hongarije en DuitschrÖostenrijk is bijgelegd. De Belgische regeering heeft tot de op richting van een Vlaamsche landbouwschool te Gent besloten. Men spreekt van een militaire actie der geallieerden tegen Hongarije. Uit Parijs wordt, geseind, dat de regee ring der Ver. Staten van plan is gewapend tegen Mexico op te treden. De Parijsche politie-inspecteurs dreigen met staking tegen 22 Juli, 1LKMA1RSC1E COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1