DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. No. 165 1919 WOENSDAG 16 JULI. Uuitonlandsch overzicht. Dl! nummer bestaat ui! 2 bladen, Honderd 6611 6U twintigste «Jaargang l)eze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bfl vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heele Up f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Prijs der gewone Advertentiën Per regel f 0.15. Bi] groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Voordam C 9. Telefoonnummer 3. Achtereen volgens publiceeren de hoofdper sonen uit het'groote Duitsche drama hun me moires. En leder tracht, in het vooruitzicht binnenkort voor een internationale rechtbank terecht te staan, zich nu reeds van alle ver-1 dunking te zuiveren door anderen als de voor naamste schuldigen aan te wijzen. Na de. memoires van Vou liethmann Holl- weg verschijnen thans die van admiraal Von Tirpitz, den oud-commandant der Duitsche marine en grooten bewonderaar" van den duikbootoorlog. De Neue ZeTtung weet er reeds het een en ander uit mede te deelcn en uit hare samen vatting blijkt wel, dat Von Tirpitz alle moeite doet bij het Engelscht volk in een goed blaadje te komen. Üp een volkomen overwinning op Enge land en op het verslaan van de Engelsehe vloot konden wij niet tekenen, zegt de admi raal o. a., wij konden Engeland slechts zoc in liet nauw brengen, dal wij een vrede had- den kunnen sluiten, die ons in slaat zou heb ben gesteld onze zware verliezen- na den oorlog te herstellen. Engeland, zegt Von Tirpitz, had geen schuld aan het uitbreken van den oorlog, de ware schuldige is de vroegere rijkskanselier Von 'Bethmann Hollwcg. Deze heeft, volgens den admiraal alle deskundige autoriteiten opzettelijk ver van Berlijn gehouden en in de kritieke dagen een dubbele rol gespeeld door Oostenrijk tegen Servië op. te hitsen en tege lijk het conflict te localiscercn. De schuld van het onvermijdelijk worden van den oorlog is volgens Von Tirpitz de overijlde oorlogsver klaring van den rijkskanselier aan Frankrijk en Rusland. Het doet niet aangenaam aan. iemand els Von Tirpitz alle schuld op anderen te zien schuiven. Voor den Keizer maakt de admiraal ccn uit zondering. Die had geen schuld aan het uit breken van den oorlog, maar was, volgens Von Tirpitz, een „schwndker Kopf". Wat zou de Keizer, die van mannen als Von Tirpitz in zijn glorietijd steeds de betui gingen van hulde en bewondering in ont vangst had te nemen, wel denken als hij thans de memoires van den admiraal leest? Dc kolcnkwestle heeft in Engeland begrij pelijk heel wat ontroering gewekt. De verklaring van Ocddcs in het Lagerhuis mnakte diepen indruk cn de mijnwerkers hebben haar ook niet onbeantwoord gelaten Men trachtte aan te tooncn dat het ave- r.-clii.-i' h was, een slotsom te trekken uit twintig weken werkens. waarin een uitzonde ringstoestand bestaan had cn de productie belemmerd werd door gebrek aan materiaal. Ten slotte bood Bonar Law aan om de ver hooging drie maanden uit te stellen, als de mijnwerkers zich verbonden om inmiddels moeite te doen om dc productie te vermeerde ren en in dien tijd niet te staken. Over dit aanbod zou gisteren op een mijnwerkcrscon- fon ntie beraadslaagd worden. Terwijl !n Frankrijk het Algemeen Verbond van den Arbeid den arbeiders order gegeven heeft om up 21 Juli een etmaal te staken, komt uit Berlijn de nangename tijding, dat het trampersoneel besloten heeft liet werk weer te hervatten. De omnibussen hebben den arbeid weer geheel hervat, de ondergrond spoor rijdt zoodra de seintoestellen op be trouwbaarheid gecontroleerd zijn en de trams worden weer in dienst gesteld na het schoon maken van de rails, die begrijpelijkerwijze na een veertiendaagsche staking vol straatvuil zijn gekomen. Binnenland. PROVINCIALE STATEN VAN NOORD-HOLLAND. Subsidies. Gistermorgen werd de zitting van de Prov. Staten van Noord-Holland heropend. Inge komen waren een aantal moties en amende menten in verband met de uitkeering aan de provinciale ambtenaren met betrekking tot de rechtspositie en den arbeidsduur van dit personeel. Deze stukken zullen worden ver menigvuldigd en rondgedeeld. Bij de subsidies maakt de heer Ceton be zwaar tegen subsidieering van vereenigingen, behoorende tot bepaalde kerkelijke richtingen. Een subsidie aan den R. K. Diocesanen Vrouwenbond te Amsterdam, ten behoeve van de handelsavondschool en kookcursus wordt goedgekeurd. Vastgesteld wordt de rekening van de pro vinciale inkomsten en uitgaven over 1917. Aangenomen worden de volgende subsidie drachten: ten opzichte van de Visschersver- eeniging „Ons Belang" te Huizen voor haar visscheriischoolde Alg. Winkeliersvereeni- ging te Amsterdam voor haar Handelsschool de handelsavondscholen van de Vereeniging Handelsonderwijs te Amsterdam; den cursus voor apotheker-assistenten van het departe ment Amsterdam der Nederl. Maatschappij ter bevordering der Pharmacie; de Amster- damsche Volksuniversiteitde Vereeniging tot Instandhouding en Uitbreiding der Llectro- technische School te Amsterdam, waarbij de heeren Ceton en Van Eizenga aandrongen op een grooter aantal kosteloozé plaatsende Vereeniging tot Bevordering van Vakonder wijs in West-Friesland; dc scholen van de Vereen, voor Ambachts- en Middelbaar Tech nisch Vakonderwijs te Haarlem, de Ambachts school te Den Helder; de vakschool voor man den- en stoeleuvlecbterii van de Vereeniging „Werkverschaffing" te Urk; de ambachts school te Hoorn; de ambachtsschool te Vel- eeu; de Alkmaarsche huishoud- cu industrie school van vakonderwijs voor varensgezellen in Nederland te Amsterdam. Voorts werden de volgende subsidies ver leend: nieuwe huishoudschool te Amsterdam, gem. visscherijschool te IJ muiden, waarbij de neer 'Ter Haar er tegen op kwam, dat te Ijmuiden voor geen der leerlingen betaald v/erd. De heer iiubrecht deelde mee, dat schoolgeld alleen de uitgaven van de gemeen te zou vermeerderen. Het betreft hier een school, waar volwassenen les krijgen. De heer 'Ter Haar stelt echter voor, 0111 dit subsidie slechts voor 1 iaar te verkenen, om het be stuur der school duidelijk te maken, dat men niet op dien weg wil doorgaan. De reeders kunnen wel voor hun volk bijdragen. Gedep. Staten nemen het amendement-Ier Haai" over, met deze wijziging, dat het subsidie voor twee jaren verleend wordt. Aangenomen wordt met de stemmen der heeren Ceton, Vader, Brommert (communis ten) en Lansink (S.P.) tegen de subsidievoor dracht ten aanzien van de St. Josepügezellen- vereeniging voox haar teekenschool. Aangenomen worden voorts de subsidie- voordrachten ten opzichte van de school voor sleehthoorendcB te Amsterdam; het Neder- landsche Kon. instituut te Amsterdam; het comité tot oprichting van een Nederlandsch instituut voor volksvoeding. Aan de orde is het voorstel van Gedep. Staten om een crediet voor eeu onderzoek in zake de bestrijding der tuberculose van pro- vinciewege. De heer Van Zutphen zet het be lang van de tuberculosebestrijding uiteen en huldigt Gedep. Staten voor deze voordracht. Dr. De Hartogh wil met de Centrale Ver eeniging ter Bestrijding der Tuberculose voor opsteilen de stichting van sanatoria. Deze acht hij van meer belang dan de stichting van de koloniën, daar deze laatste maar tij delijk hulp verleenen en de kinderen dus niet uit het milieu halen, zoolang de woningtoe standen niet verbeterd zijn; bovendien is men liet over de plaatsing van 'de koloniehuizen niét eensdaarvoor ga de bouw van sanatoria voorop. De heer Heerkens Thijssen komt er tegen op, dat de heer Van Zutphen de werkwijze van de Noord-Hollandsche Vereeniging te be perkt acht; de vereeniging zal gaarne haar werkgebied uitbreiden. Zij was tot voor kor ten tijd afhankelijk van een beperkt subsidie, alleen voor de prophylaxe bestemd. De heer Vader meent, dat Gedep. Staten moeten beginnen de oorzaak der ziekte weg te nemen, nl. de slechte woningtoestanden en de onhygiënische factoren. Hij wenschte daar voor loousverhooging en openstelling voor 't volk in al zijn lagen van badhuizen, evenals dat in Rusland en Henegouwen het geval is. De heer Van Lennep (Gedep. Staten) ver dedigt de Noord-Hollandsche Vereeniging te gen de opmerkingen van den heer Van Zut phen. Den heer De Hartogh antwoordt spre ker, dat over de volgorde nog nader moet be slist worden. Misscüien kan de stichting der beide inrichtingen tegelijkertijd beginnen. Ko loniehuizen zijn echter eenvoudiger en dus spoediger gereed. Den heer Vader stemt spr toe, dat de tuberculose bij de oorzaak moet bestreden worden. Wel zullen Gedep. Staten hun aandacht wijden aan het woning-vraag stuk, maar subsidieering van woningbouw ligt niet op den weg der provincie. Zeker zal de provincie geen onderzoek in Rusland kun nen instellen. Na repliek van de heeren Van Zutphen, Van Spanje, Vader, Ceton en Brommert du pliceert de heer Van Lennep, waarop het voor stel van Ged. Staten wordt aangenomen. Aangenomen wordt een subsidie voor de commissie van de veefokkerij in Noord-Hol land en voor de Openbare Leszaal te Zaan dam. Daarna wordt gepauseerd. Na de pauze werd aangenomen een voor stel tot het deelnemen in de exploiatie van ten behoeve van den bouw van woningen te An- dijk aan te koopen grond. Bij het voorstel tot het aanstellen van een rentmeester voor de landgoederen der provincie, diende de heer Duys c.s. een motie in, waarin wordt verzocht de wenscheliikheid en mogelijkheid te onder zoeken van de stichting van een Provinciaal Grondbedrijf. De heer mr. Slingenberg achtte bij den aankoop van terreinen door de provincie een onderzoek van Gedep. Staten, als de heer Duvs voorstelt, wenschelijk. De heer Ketelaar (Ged. St.) zeide, dat Ged. Staten een rentmeester willen benoemen, die onder Ged. Staten zal staan. De motie-Buljs wordt gaarne door Ged. Staten overgenomen. Ged Staten willen het onderzoek over alle gronden, bij Castricum, Bergen enz. instellen om te kunnen nagaan welke gronden geschikt zijn om te worden op genomen in een provinciaal grondbedrijf. Verder verdedigde spr. üe voorgestelde ver betering van het landgoed onder Castricum. De voordracht werd daarna zonder hoof delijke stemming aangenomen. Bij het voorstel tot uitgifte in erfpacht van grond te Bakkum aan de bouwvereeniging „Goed Wonen" te Castricum, verdedigde mr. Verkouteren het steisel van eeuwigdurende erfpacht. De voordracht werd daarna z. h. s. aan- geribmen. Bij de voordracht tot uitgifte in erfpacht van een perceel grond te Bakkum aan de coö peratie verbruiksvereenigiüg „Ons Belang" aldaar stelde de heer v.d. Velden voor het voorstel tot de najaarszittingen aan houden omdat de statenleden geen onderzoek ter plaatse hebben vernomen dat daar ter plaat se hebben kunnen instellen. Dan zouden de statenleden hebben vernomen dat daar ter plaatse een coöperatieve winkel vereeniging niet noodig is. Mevrouw Aukes Timmers doet voorlezing van een rede over het nut voor de coöperatie. Te Groningen hebben de winkeliers de prij zen aanstonds verlaagd toen er een ambte naars-coöperatie werd opgericht. Spreekster becijfert dat de werklieden van Duin en Bosch 2.5Ü per week in de winkels te Castricum en Bakkum voor levensonderhoud meer wordt af genomen dan in de winkels te Beverwijk. Het loopen daarheen kost echter te veel tijd. Spr. merkte verder op dat de Castricumsche winkeliers nieuwe voorschriften hebben wil len doen toevoegen aan de instructie van het personeel; beter hadden zij gedaan wat meer te coneurreéren met de winkeliers te Bever- wijr. Zij adviseert daarom de voordracht aan te nemen. De eerste rede van dit vrouwelijk lid wordt met applaus beantwoord. De heer Westerhof merkte op dat te Alk maar de prijzen der groenten daalden met meer dan 5U pCt. toen de gemeente-winkels werden opgericht, en weer stegen toen de win kels werden opgeheven Hij vestigt er de aan dacht op dat voor sociaal-democraten en vrij zinnig-democraten te Castricum nooit een zaal te verkrijgen is. Zoo is de geest der Castri- cummers. De heer Brommert zeide, dat de communis ten zullen medewerken om den tusschenhan- del uit te schakelen en producent en consu ment samen te brengen. Spreker laakt den sa- botagegeest te Castricum en adviseert de ambtenaarsvereeniging om ook een vergader lokaal te bouwen. Het voorstel-v. d Velde tot aanhouding werd verworpen met 50 tegen 19 stemmen. De voordracht werd vervolgens aangeno men met 5 stemmen tegen. Het voorstel-v. d. Velden om in de begroo ting te schrappen de posten omtrent het ver leenen van voorschotten aan de winkelvereeni- ging „Ons Belang" werd vervolgens met 49 tegen 21 stemmen verworpen. Vervolgens werden z. h. st. goedgekeurd reke ningen en> begrootingen van de prov. zie kenhuizen: de regeling omtrent de prov. bij drage in de verpleegkosten van armlastige krankzinnigen en eenige voorgestelde wijzi gingen in conracten met gestichten. Inzake de subsideering van den stoomboot- dienst Ewijcksluis—Wieringen drong de heer Staalman aan om minder vee te vervoeren gelijktijdig met de menschen. De heer Ketelaar (Ged. St.) zeide deze zaak nog eens onder de oogen te willen zien. Daar na werd de voordracht goedgekeurd. Bij het voorstel tot subsideering van den bootdienst Harlingen—Vlieland—Terschel ling meende de heer i iooy dat voor 4500 men schen nog al een groote bijdrage 22.000) wordt gevraagd. De heer Ketelaar zeide, dat Ged. Staten met die van Friesland in correspondentie zul len treden. De voordracht werd goedgekeurd. P. E. G. f. M. Bij het voorstel tot stichting van de P. E. G. E. M. wees de heer van Rooijen erop dat het personeel der verschillende centrales nu zijn .rechten (pensioen) verliest. De heer Schouwenburg zeide, dat het ge- heele voorstel met de gedachte van een Naaml. Vennootschap in strijd is. Spr. vroeg verschillende inlichtingen, o.a. omtrent het kleine kapitaal van 30.000. Het wetboek van de K. v. K. bepaald dat een N. V. ont bonden wordt als van het kapitaal 22.500.— verloren gaat, Is dat geen be zwaar De heer Ceton wilde de macht der provin cie niet uit handen geven aan een N. V. De provincie moet de arbeidsvoorwaarden van het personeel kunnen blijven regelen. Na ver dere bespreking werd de voordracht vervol gens aangenomen. De heeren Ceton, Brommert en Vader stemden tegen. De zitting werd verdaagd tot Woensdag morgen 10)4 uur. Moties van Orde. De volgende moties zijn ingediend: Georganiseerd overicg. De Staten, van oordeel, dat de regeling van de rechtspostie en arbeidsvoorwaarden van het personeel behoort te gescmeden in overleg met de rechtspersoonlijkheid bezit tende vereenigingen van overheidspersoneel, gaat over tot de orde van den dag. Los personeel. De Staten, van oordeel dat het personeel der provincie zooveel mogelijk in vasten dienst moet worden aangesteld' en het aan nemen van los personeel zich meet bepalen voor werkzaamheden van tijdeiijkea aard, gaat over tot de orde van den dag, 8-u r e n d a g. De Staten, van oordeel, dat de maximale 8-urigeu arbeidsdag met vrijen Zaterdagmid dag, dus de 45-urige werkweek voor het pro vinciaal personeel regel moet zijn en de uit zonderingen, in overieg met de commissie tot regeling van de reentspositie onder goed keuring van Ged. Staten, tot een minimum moet worden beperkt, gaat over tot de orde van den dag. INVALIDITEITSWET. Gemengd iNieuws. MIDDENSTANDSCONGRES. De Middenstandsbond, Nederlandsche Bond van Vereenigingen van den Handeldrij- venden en van den Industrieelen Midden stand, houdt te Arnhem zijn algemeene verga dering en congres. Aan den vooravond ervan kwamen gisteravond de congressisten bijeen, om door liet gemeentebestuur officieel te wor den ontvangen. De burgemeester dezer gemeente, mr. A. J. A. A. baron van Heemstra, hield daarbij een toespraak, die beantwoord werd door den voorzitter van den Middenstandsbond, den heer H. Koppel Jr. Daarna werd de ecrewija rondgediend. In den loop van den avond vergaderden de congressisten in de theeschenkerij in Sons- beek, waar een concert was aangeboden door de Vereeniging van Vreemdelingenverkeer. DE MOORD TE HENGELO. In verband met een verzoek van den burge meester van Ruurlo werd als verdacht van diefstal door de politie te Arnhem aangehou den zekere G. van E. Bij; de aanhouding bleek, dat het signalement van v. E. vrijwel klopte op dat van een der signalementen, door de maréchaussee te Hengelo (G.) ver spreid in verband met den daar gepleegden dubbelen moord. De man is ter beschikking van de maréchaussee gesteld. DE WERKZAAMHEID VAN DE N.U.M. De N. U. M. vestigt de aandacht van ex porteurs erop, dat de ontbinding van de met de geassocieerde regeeringen gesloten over eenkomsten niet tengevolge heeft, dat de N. U. M.-bemoeienis bij den export van goe deren heeft opgehouden. Het voordeel, dat uit bedoelde ontbinding voor den Nedei- landschen handel voortspruit, komt hierop neer, dat thans de export niet meer gebonden is aan bepaalde richtingen, maar dat de goe deren, die voor uitvoer in aanmerking ko men, voor zoover de biünciuandsche behoefte -im-Tfl"-- -ir-ir^MMeaiiaiaga'aM''ia^^ J»* sn i tiiiiiYT if uui vv j wm mum Verschenen ia het Voortoopig Verslag op het wetsontwerp tot wijziging der Invalidi teitswet, waaraan het volgende is ontleend: Algemeen bleek bij het afdeeiingsonderzoek dat dit ontwerp een bevredigenden indruk had gemaakt. Ook zij, die de invoering van het staatspensioen noodig bleven achten, verklaar den met dit ontwerp mede te kunnen gaan, daar het belangrijke oosessies bevatte, zooals verlaging van leeftijd voor het erlangen der ouderdomsrente, weduwen-rente en hst ont slaan van de betaling van premies door ds ar- ders. Met d6 in 1913 door den hear Aalberse verdedigde meeningen is de, thans Voorgestel de regeling inzake premiebetaling niet te rij men. Men vroeg, op welke gronden de minister van het door hem in 1913 verdedigde gevoe len teruggekomen is. Van andere zijde werd opgemerkt, dat wan neer de voorgestelde wijzigingen zullen zijn aangenomen het pensioen zal worden genoten ter zaike van verrichten arbeid en worden be taald uit de opbrengst van dien arbeid, ter wijl in het stelsel van staatspensioneering eene uitkeering wordt gegeven op grond van behoeftigheid uit de staatskas. Eenige leden wenschten de leeftijdsgrens op 60 jaar gesteld te zien en achtten een groo ter e verhooging der renten noodig wegens de verminderde koopkracht van het geld. Op denzelfden grond werd aangedrongen op ver hooging van alle in de Ivaliditeitswet bedoel de renten. Tegenover deze wensehen werd aangevoerd, dat verhooging der premies zou moeten leiden tot verhooging der premies en dat deze verhooging, althatus vooralsnog geenszins wenschelijk ware. Tegen het bren gen van de geheele premie voor de invalidi teitsverzekering ten laste van de werkgevers werden verschillende bezwarengeopperd. Verscheidene leden waren van oordeel, dat de voorgestelde regeling te bezwarend is voor de kleine middens tandshedrij ven. Enkele wenschten de kleine werkgevers van de betaling der premies vrij te stellen. Ande ren waren van oordeel, dat de voorgestelde re geling ook voor kleine werkgevers geen over wegend bezwaar zou opleveren, omdat hunne betaling op de afnemers zuo worden afgewen teld. Ten gunste dier voorgestelde regeling werd verder aangevoerd, dat zij een belangrijke ver eenvoudiging met zich brengt. Het voorstel tot toekenning van weduwenrenten vond al- gemeene toejuiching. Verscheidene leden achtte de voorgestelde regeling intusschen onvoldoende, omdat de renten alleen ten goe de zouden komen aan weduwen, die geheel invalide zijn of dén leeftijd van 00 jaar heb ben bereikt. Deze leden wenschten de rente aan alle weduwen toegekend te zien met in gang van den dag van het overlijden van den echtgenoot. Anderen konden zich met dezo beschouwin gen niet vereenigen. Zij merkten op, dat we duwen, die met jonge kinderen achterblijven, te hunnen behoeve de weezenrente ontvan gen, waarvan- het bedrag gelijk ia aan de we- duwenrente, terwijl er volstrekt geen rede is aan jonge weduwen zonder kinderen eene ren te te verleenen. Zulke personen behooren zei ven in hun onderhoud te voorzien. Sommige leden meenden, dat reeds bij de ze gelegenheid verschillende andere wijzigin gen die in het wetsontwerp zijn opgenomen in de Invaliditeitswet gebracht behooren te worden, o.a. verhooging van den leeftijd waar op de weezenrente eindigt. Oo'k werd aangedrongen op opneming van de geneeskundige behandeling in de invalidi teitsverzekering en van bepalingen ter voor koming van invaliditeit. Verder verlangden eenige leden eene rege ling van de risico-overdracht in de wet opge nomen te zien, overeenkomende met die der Ongevallenwet. Vele leden waren van oordeel dat uitbrel ding van de voorgestelde wijzigingen ook el mochten dozen op zichzelf beschouwd wen schelijk zijn, thans geen aanbeveling verdient, omdat daardoor het tot stand komen dier wij zigingen zou worden vertraagd, hetgeen deze leden niet verantwoord zouden achten. DE GEDWONGEN VEELEVERING. Gp de vraag van het Kamerlid' Weitkamp betreffende van de boeren geheven kortingen bij gedwongen veelevering antwoordt de mi nister van landbouw, dat de bij de oprichting van het Rundveekantoor vastgestelde heffin gen voor verzekeringskosten, weeggelden, taxatie, enz., overeenkwamen met het gemid delde bedrag van de in alle provinciën das lands geldende onJkoaten bij veelevering. Daar om werd dan ook in de beschikking van 12 Maart 1918, van het Bureau Volksvoeding, gesproken van uitbetaling „onder aftrok van de gebruikelijke korting". Bij den verkoop van een rund had de veehouder te rekenen op een bedrag varieerende tusschen 3 en 0. Die onkosten bestonden reeds vóór 1818 en worden ook thans, nu do bedrijfsvrijheid is te ruggekeerd, weder algemeen betaald, hetgeen onder andere blijkt uit de tarieven van ver schillende plaatselijke- fondsan. Na de bekend making der tarieven ia Maart 1318 zijn uit geen enkele provincie klachten ingekomen, waartoe ook te minder aanleiding bestond, omdat de veehouders in de gelegenheid werden gesteld zich van elk «tuk vee te ontdoen, het welk zij niet wenschten «in te houden, en wel tegen prijzen, die de vetweider ij alleszins lec- nend deden zijn en voor de zandstreken rela tief hooger waren dan hetgeen de veehouders zouden ontvangen (prijzen voor smokkelhan del en frauduleus slachten buiten aanmerking gelaten). De besteding der gelden is verantwoord in balans en winst- en verlie&rekeaing, bij da afdeeling Centrale Ae-countanadienst van het département van Landbouw. DE UITBETALING DES VORDE RINGEN VOOR VEELEVERING. Op de vraag van het Kamerlid Bos betref fende de uitbetaling van vorderingen W9gens aan de regeering geleverd vee en van loon we gens verrichte werkzaamheden op veekanto ren antwoordt de minister van Landbouw, dat de landbouwers, die nog vorderingen heb ben wegens aan de regeering geleverd vee, en zij, die op de veekanbaren werkzaam zijn ge weest en nog loon te vorderen hebben, zich kunnen wenden tot het Rijkskantoor voor Vee en Paarden in Liquidatie, Wagenstraat 22, 's-Giravenhage. DE NEDERLANDSCHE LEERSTOEL TE LONDEN. Uit Londen schrijft dd. 11 Juli dé Londén- sche correspondent van het Hbl. Het feit dat een leerstoel voor „Dutch Stu dies at the University -of Londen," zooals de officieelé benaming luidt, is opgericht aan University College" en „Bedford Ooilege", die beiden deel uitmaken van de Londensche Universiteit en benoemd is een Nederlandsche hoogleeraar de eerste, die voor zoover ik kan nagaan ooit aan een Engelsehe hooge- school een professoraat heeft bekleed is ze ker van beteekenk.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1