DAGBLAD VOOR ALKMAAR EN OMSTREKEN. Het heengaan van onzen Burgemeester. No. 166 1919. DONDERDAG 17 JULI. Buitenlandsch overzicht. di» nummer b«faa» uit 2 waden» Honderd een en twintigste Jaargang Deze Courant wordt eiken avond, behalve op Zon- en Feestdagen, uitgegeven. Abonnementsprijs bfl vooruitbetaling per 3 maanden voor Alkmaar f 1.65, franco door het ge- heele Kijk f 1.90. Afzonderlijke en bewijsnummers 5 Cents. Prijs der gewone Advertentiën Per regel f 0.15. Bfl groote contracten rabat. Groote letters naar plaatsruimte. Brieven franco aan de N.V. Boek- en Handelsdrukkerij v/h. HERMs. COSTER ZOON, Yoordam C 9. Buitenland. Telefoonnummer 3. 1 "ii "in irr™nwima«.MfaikiwBB Burgemeester Ripping gaat van ons henen Het is niet dan na lange aarzeling en met grooten tegenzin, dat hij dit besluit heeft ge nomen, dat hij een werkkring gaat verlaten, die hem boven alles dierbaar is geworden. Zoo gaarne zou onze burgemeester nög vele jaren zijn krachten voor den bloei der gemeente gegeven hebben, zou hij hebben sa mengewerkt met zijn wethouders, raadsleden en ambtenaren, die hun bekwamen en huma- nen voorzitter en chef zoo noode zullen mis sen. Het is helaas niet mogelijk gebleken. In overleg met zijn medicus heeft de heer Ripping, hoe ongaarne ook, moeten besluiten de zoo hoog noodige rust te nemen. En dit maakt het natuurlijk onmogelijk, hem te verzoeken om op zijn besluit terug te komen. Hoe ongaarne wij hem missen, hoezeer wij overtuigd zijn, dat wij niemand in zijn plaats zullen vinden, die zooveel liefde voor zijn werk en zijn gemeente heeft, wanneer wij be denken, dat een langer aanblijven de gezond heid van onzen burgemeester ernstig kan be- nadeelen, dan moeten wij in zijn heengaan als in iets onvermijdelijks berusten Hedenmorgen bracht de burgemeester een bezoek aan den commissaris der Koningin in deze provincie en tegen 1 November a.s. heeft hij aan H. M. de Koningin eervol ontslag als burgemeester van Alkmaar aangevraagd. Hoogstwaarschijnlijk zal de heer Ripping zich te Hilversum vestigen. De burgemeester werd 21 Augustus 1859 geboren en zal dus spoedig den 60-jarigen leeftijd, bereiken. Na als officier van het N.-I. leger met ziekteverlof in Holland te zijn ge komen, bekwaamde hij zich, na afkeuring voor den militairen dienst, in de gemeente administratie. Hij werkte eenigen tijd als ambtenaar te Naarden, was van 1895 tot 1899 burgemeester van Maassluis en werd 20 Sep tember 1899 tot burgemeester van Alkmaar benoemd. Zijn twintigjarig burgemeesterschap in deze gemeente hoopt de heer Ripping in Sep tember a. s nog te herdenken. Twintig jaren burgemeester van Alkmaar, dat wil voor dezen onvermoeiden werker zeggen, dat hij bijna een kwart eeuw zijn beste krachten voor den gestadigen vooruit gang onzer gemeente heeft gegeven, dat be- teekent twintig jaren van liefde voor de plaats zijner inwoning, van groote gehecht heid aan de velen met wien hij dagelijks in aanraking kwam. Burgemeester Ripping wist in vele duistere woningen een zonnetje te tooveren, op zijn steun en medewerking werd nimmer tever geefs een beroep gedaan als lijden verzacht of verdriet getroost kon worden. Hoe men hem later ook beoordeelen moge, niemand zal ontkennen, dat hij als voorzitter van den Raad de rechte man op de rechte plaats was, dat zijn dikwijls geestige maar altijd doordachte redevoeringen van een groo te belezenheid, een helder oordeel en een diep gaande studie van het in behandeling zijnde onderwerp getuigde. Alkmaar's ingezetenen zullen burgemees ter Ripping niet vergeten en als ambteloos burger in Hilversum moge hij er van over tuigd zijn, dat wat hij voor onze gemeente was en deed, in dankbare herinnering zal blijven. De gedachte aan den breeden kring van vrienden en vereerders dien hij hier achter laat, moge hem het scheiden een oogenblik zwaar maken, zij zal toch ook een blijvende voldoening over een bij uitstek welbesteed leven zijn. Wij hopen van ganscher harte, dat onze burgemeester aan de zijde zijner trouwe gade nog zeer vele jaren van wèlverdiende rust zal mogen genieten. Het buitenlandsch nieuws is heden al zeer schaaars. De Duitsche landarbeiders zijn blijkbaar van meening, dat hun vaderland nog niet ge noeg van stakingen en productieverminde ring te lijden heeft gehad. Zij hebben nu besloten op hun beurt eens tot staking over te gaan en daardoor regee ring en volk in nieuwe onvoorziene moeilijk heden gebracht De regeering heeft besloten de krachtigste maatregelen te nemen om deze staking spoe dig te beëindigen. Militairen werden naar alle bedreigde streken gezonden en in tal van gebieden is de staat van beleg afgekondigd. In Stralsund is de algemeene werkstaking uitgeroepen en staakt ook de geheele burgerij. In verscheidene andere districten zijn even eens stakingen uitgebroken en winnen de on- afhankeliiken aan invloed. Deze landarbeidersstaking komt al bijzon der ongelegen, nu de oogst niet als bedreigd kan worden beschouwd. Sinds het uitbreken van den oorlog heeft de oogst er nog niet zoo gunstig voorgestaan. Het is begrijpelijk, dat de militaire autori teiten dan ook alle maatregelen treffen om sabotage te verhinderen. Het uitroepen van den staat van beleg heeft hier en daar o. a. te Stettin tot proteststakin gen geleid. Reeds heeft de Pruisische minister van landbouw er bij president Ebert op aange drongen dat de staat van beleg in Pommeren zal opgeheven worden. Hij meent, dat met on derhandelingen alles en met geweld niets te bereiken is. Het is begrijpelijk, dat de Spartaciërs den Duitschen grond weer rijp achten voor het zaad hunner propaganda, dat dan ook met kwistige hand uitgestrooid wordt. Gelukkig is de blokkade thans opgeheven, zoodat Duitschland binnenkort ovér grond stoffen en voedsel tegen matige prijzen kan beschikken. Dat zal het beste geneesmiddel tegen alle thans verontrustende stakingen blijken. De vredesconferentie wil gaarne de bolsje- wiki een lesje geven, maar het is de groote vraag of dit haar gelukken zal Tsjecho Slowakije, Zuid-Slavië en Roeme nië kunnen niet voldoende manschappen mis sen om het Magijaarsche leger met succes te bestrijden. Bela Kun, de Hongaarsche volkscommissa ris, toont zich tot dusverre nog niet bijzon der angstig voor de komende gebeurtenissen. Tusschen hem en de Geallieerden bestaat een zeer gespannen verhouding en Bela Kun en Clemenceau hebben hevig twist over de vraag of de Entente al dan niet den wapenstil stand aan Donau en Theiss is nagekomen. Zoowel de troepen van Bela Kun als van Trotsky blijken nog niet zulke te onderschatten tegenstanders te zijn en de actie daartegen van Entente-zijde stuit dan ook op groote moeilijkheden, niet het minst in de Entente- Staten zelve, waar de arbeidersgroepen zich zoo krachtig mogelijk tegen interventie ver klaren. LUCHTVAART. HET GROOTSTE LUCHTSCHIP. In Engeland is men bezig met den bouw van de R. 39, dat het grootste zal zijn van de bestaande luchtschepen. Het zal een last kunnen dragen van 40 ton en een snelheid van 113 K. M. per uur. Het kan ongeveer 0 millioen kubieke meter gas bevatten en is voorzien van 0 motoren, elk van 350 P.K. De lengte is 201 meter, ter wijl de grootste diameter 20 meter bedraagt. JAPAN EN ONZE KOLONTëN. De Japansche legatie te 's-Giravenhago deelt het volgende mede: De dagbladen hebben onlang» tendentieuse geruchten verspreid, door middel van een te legram waarin beweerd1 werd dat Duiteoh- land tijdens den oorlog bij de regeering van Japan verschillende pogingen had aange wend ten einde dit land los te maken van de geallieerden. Duitschland zou, onder ande ren, Japan dè vrije hand hebben aangeboden ten opzichte der Nederlandsche koloniën. De Japansche legatie ia gemachtigd tot be sliste tegenspraak dtazor geruchten, die van allen grond „ontbloot zijn." LIEFDERIJKE VERPLEGING DOOR CHRISTEN-JAVANEN. Men schrijft aan de Javabode: Bij de verpleging van de slachtoffers der Koet-uitbarsting wordt op prijzenswaardige wijze hulp verleend door het Javaansch ver- plegingspersoneel uit het Zendingszieken huis te Modjowarno. De aldaar gevestigde zendeling-arts, dr. G. Roijer, gesteund door een aantal verpleger» en zuster Hulsebos met haar staf inlandsche verpleegster» hebben de leiding op zich geno men van de verzorging der tallooze gewon den, die ondergebracht zijn in de lokaliteiten van de Normaalschool te Blitax, daartoe door den directeur, den heer Boschwinkel, welwil lend afgestaan. De gedachte om aldaar een tijdelijke ziekenverpleging te vestigen is uit gegaan van dx. Pilon, maar i» door dr. Roijer, mevrouw Roijer en zuster Huizebos in korten tijd met krachtige hand tot uitvoe ring gebracht. In de slaapzalen der Normaalschool liggen nu in lange rijen de ongelukkigen met vree- selijke brandwonden, die tot nog toe onver zorgd waren. Sommigen hebben gebroken le dematen, waarschijnlijk getroffen door gloei ende etcenen en hevige brandwonden op de borst. Het is zwaar verpiegingswerk, daar men zich in deze geïmproviseerde ziekenin- xichting met velerlei zaken moet behelpen. Niettegenstaande Hit, is de stemming onder het personeel zeer opgewekt. De verplegers en verpleegsters gaan met voorbeeldige toewijding stil hun gang en ton nen eenig besef te hebben van het leed, dat door hun voiksgenooten geleden wordt. Het werk, dat aldaar door de Javanen verricht wordt, heeft beteekenis voor het aankweeken van altruïsme en is tevens het bewijs,dat de Christen-Ja vaan niet alleen door het schen ken van giften zijn hulp verleent, maar door daden van dienende liefde zijn eigen volk tót heil wil zijn. WORMZIEKTE IN O.-I. SindSs eenige maanden werden de omstre ken van Toeloengagoeng geteisterd door mijnwormziekte. welke vooral scherpe vormen aannam door het voedselgebrek. In de vorige maand waren te Toeloenga goeng 4 artsen werkzaam. Er lagen in het ziekenhuis 5Q0 verpleegden. De toestand is nu verbeterd. In het zieken huis bevinden zich thans een 200 goed door voede Inlandsche weezen, destijds wegens verhongering opgenomen. De B. G. D. zit thans met deze kinderen en weet niet wat er mede aan te vangen. De kinderen willen niet weg en» kunnen ook niet de kampong worden ingestuurd. In overleg met den resident van Kediri worden thans plannen tot hulp voor bereid HOOGE DOKTERSREKENINGEN. De Parijscbe geöeeskundigen, die met bun collega's uit het Selne-departement in een vakbond vereenigdi zijn, hebben de prijzen van visites en consultaties zeer aanmerkelijk ver hoogd. Een ParijSch blad spot er wat mee. Het zegt, dat nu de tijd gekomen is om niet meer ziek te zijn; ziekte wordt een luxe, die maar nsiet onder het bereik van alle beurzen is. Wanneer het dertig of zestig frank kost om eens flauw te vallen' of een slechte spijsverte ring te hebben, dan bedenkt men zich nog wel eens, en men zal zich niet meer onwel voelen en men zal een uitstekende spijsvertering heb ben. Meedt vooral niet dat het zoo moeilijk is zich gezond te voelen. Vele menschen zullen u zeggen; dat bet voldoende is geen medicij nen' te nemen, d. w. z. dat de dokters meer menschen gedood dan genezen hebben, Mo lière, d;ie deze meening was toegedaan, be haalt altijd nog mooie successen. Zonder ove rigens van de geneeskunst kwaad te spreken, kan men zeggen, dat er heel wat meer inge beelde zieken op de wereld zijn dan men denkt en dat de verbeelding gemakkelijker op de vlucht wordt gejaagd door prijsstijgingen dan door drankjes en! zalfjes. Maar nu de dokte ren dan toch het voorbeeld wenschen te volgen van alle andere handelaren, zou men hun om wat logika kunnen vragen, bijv. om de in China in zwang zijnde betalingswijze te vol gen. In dat land betaalt de zieke den dokter niet. Alleen de gezonde beloont zijn medicus. Op die manier is het 't belang van den Escu laap zoo spoedig mogelijk zijn patiënt beter te maken in plaats van hem po la aan slechte dokter en geen Wat Voor iedereen een voordeel is. VAN ENGELAND NAAR INDIë. Volgens een telegram aan de „Daily Chro nicle" zal de R. 33 binnen een week ae reis van Engeland naar Indië via Frankrijk, Zwit serland en Italië aanvaarden. De bestuurbare luchtballon zal landen te Rome en te Cairo. De R 33 is een zusterschip van de R 34 en zal van het vliegveld te Pulham in Norfolk binnen24 uur worden overgebracht naar het vliegstation der admiraliteit te Tooien in Yorkshire om een beproeving van den gas druk te ondergaan vóór zij naar tocht aan vaardt. De reis wordt geschat op 15 h 20 da gen. De 22 ton benzine zullen naar verwacht wordt het luchtschip 600 mijl ver brengen. Het platform voor het kanon op den achter steven zal worden gebruikt 'voor meteorologi sche waarnemingen. DE NATIONALE GUMMI-KNUPPEL. Toen de Duitsch-nationalen dezer dagen hun partijdag hielden, werd voor de deuren van het vergaderlokaal een reclame-biljet uit gereikt, waarop een Duitsch-nationale firma een instrument aanprees, dat in principe met den gummiknuppel der Engelsche politie overeenkomt, doch dat een nog veel ontzet- tender uitwerking heeft, terwijl het toch veel gemakkelijker te nanteeren is. De „Vorwarts" noemt dit wapen „de na tionale gummiknuppel". Het doel er vau legt het biljet aldus toeDit instrument kan voor vele Duitsch-nationale mannen en vrouwen van de grootste beteekenis zijn. In de tegen woordige onzekere tijden is het een ieder, die ten gevolge van zijn politieke overtuiging of maatschappelijke positie aan een aanval bloot gesteld kan zijn, ten zeerste aan te raden zich dit wapen aan te schaffen. Proei-excemplaren staan ten allen tijde ter beschikking. De gummi-knuppel wordt slecnts aan na- tionaaigezinde mannen en vrouwen verkocht. HET AGRARISCHE RUSLAND. Een correspondent van de „Vorwarts" heeft in Stocknoim een mensjewiek aan den tand gevoeld over zijn meening aangaande Rusland. Eén ding, zei deze, kan met volko men zekerheid worden vastgesteld. Rusland wordt steeds sneller en grondiger een agra risch land. Het belangrijkste en duurzaam ste resultaat van de Russische revolutie is het ontstaan van een groote klasse van kleine vrije grondbezitters en de volledige vernieti ging van het feodale grootgrondbezit Hand aan hand daarmee gaat de achteruitgang der steden en van de industrie in Rusland. De groote steden zijn ontvolkt, de industrie ligt stil en' het proletariaat is quantitatiei en qua- litatief gedecimeerd. De desorganisatie van het verkeerswezen, die tot een catastrofe heeft geleid, heeft hijna elke warenruil tusschen stad en land onmogelijk gemaakt, heelemaal nog daarvan afgezien, dat de industrie ia de steden het platteland niets kan bieden. Al leen op deze manier laat zich de anders totaal onverklaarbare uithongering van de steden in hei agrarische Rusland verklaren. De Sovjetregeering wil een boerenregeering worden. Vanoaar de benoeming vain Kalinin, een arbeider, die veel betrekkingen op het platteland heeft, tot president van den cenira- len uitvoerenden raad van die Sovjet. (Overi gens een zuiver representatieve functie). Daarom ook waagt men het niet met geweid het graan in beslag te nemen'. Tegelijk pro beert de Sovjetregeering de arbeiders onder het juk van industrieele discipline te dwingen. Stukloon en dagloon zijn op dit oogenblik de twee officieel erkende peilers waarop de soci alistische Sovjetrepubliek berust. Alles met het doel, door reorganisatie van de industrie en het verkeer aan de boeren goedkoope waren te verschaffen^ De kapitalistische organisatie van de maatschappij groeit langzaam maar zeker in dezen „comumsüschen" staat. En dat onder het schild van de Sovjetregeering. Het eenige, dat het bolsjewisme eenigermate tot stand bracht en dat hem gelukt is, is zon der twijfel het roode leger. \X/at de bolsjewis tische strategie ten goede komt is het voor deel van de bmnenl/inie, de eenheid van leger- voering en een1 in; vergelijking met hun Ooste lijke tegenstanders .Koltsjak en Denjikin tamelijk omvangrijk spoorwegnet. De gedachte van een „Oostelijke coalitie", d. w. z. een bondgenootschap tusschen Rus land, Duitschland, Oostenrijk en Japan, die in vele hoofden binnen en buiten» Rusland is opgekomen, komt doordat men twijfelt aan een hervatting van een werkelijk internationa le arbeidsbeiweging. Maar het gezamenlijke Oost- en Centraal-Europa heeft economische hulp van de Angelsaksische wereld noodig. Daarom dus geen isolement en geen afzon derlijke bondgenootschappen, maar gemeen schappelijke actie van de internationale tot bescherming van de belangen dor mensch- heid. IDE UITVINDER VAN VERONAL OVERLEDEN. Op 67-jarigen leeftijd is te Berlijn over leden de „wirklidhe" Geheimrat dr. E. Fischer, dte uitvinder van het bekende slaap middel Veronal. De overledene, die professor in de Chemie en: rector van het chemisch in stituut aan de Berlijnsche universiteit was, werd indertijd wereldberoemd» door dat het hem gelukte de chemische structuur van de verschillende suikersoorten vast te stellen'. Ook deed hijt tal van» wetenschappelijke en Eractischc onderzoekingen betreffende de oofdbestanddeelen van koffie, thee en suiker. OVERSTROOMINO. In het zuidelijk deel van de provincie Bue nos Aires zijn duizend stuks schapen en an der vee ten gevolge van overstrooming ver- dionken. DE KEIZER-KWESTIE. De Londensche redacteur van de Man chester Guardian schrijft aangaande het even- tueele keizer-proces nog altijd tc gelooven, dat de Engelsche regeering er toe zal besluiten het niet door te laten gaan. Hij voegt daar bij, dat de zaken in deze richting nog niet zoo ver zijn gevorderd als hij verwacht had. Officieel wordt althans zeer stellig ver klaard, dat het proces voortgang zal hebben. De opvatting van de verstandiger kringen en van bijna alle juridische autoriteiten onder de natie, dat het geheele denkbeeld dwaas ia en tot niets goeds kan leiden, wordt, naar ik meen, zegt de correspondent, door leden van het kabinet gedeeld, maar tot dusver heeft de ze partij nog niet de bovenhand gekregen. Dr. J. Geijl, correspondent van de N. R. Grt. te Londen heeft in de Manchester Guar dian zijn meening over de Keizerkwestie uit eengezet. Volgens den heer P. Geijl zal Nederland zich zeer stellig aan recht en tractaten hou den en dus in geen geval den Keiaea uitleve ren. Zij die meenen d'at het hier oro iete meer gaat dan om positief recht nl. om db inter nationale moraal, vergaten dat Nederland na vijf jaren neutraliteit de Er.teate niet in een» als de eenige vertegenwoordigster dier mo raal erkennen kan en dat overigens in Enge land zelf en, naaT de berichten te oordeelen nog meer in Amerika en in Frankrijk, ds openbare meening in zake 'het keizerpxoces ten zeerste verdeeld is. Nederland zal dua al heeft hst d!an ook vol strekt geen sympathie noch voor den menscli noch voor den staatsman Wilhelm, niet vrij willig tot de uitlevering overgaan, Natuur lijk zou het gemakkelijk zijn het kleine land te dwingen door militaire of maritieme maat regelen maar dit zou jpss zeker »geen mooi be gin zijn voor de nieuwe periode der vol'kenge- meenschap, welke nu, naar men beweert, gaat beginnen. ENGELSCHE VOORLICHTINGSDIENST IN NEUTRALE LANDEN. Bij de in hei Lagerhuis door de begro tingscommissie gevoerde besprekingen in za ke de Britsche propaganda, deelde Harms- worth mede, dat het in het voornemen der re geering lag, vertegenwoordigers te zenden naar de voornaamste vreemde landen, Neder land en Scandinavië inbegrepen, die omtrent de richting der openbare mteniag ia deze lan den verslag zullen uitbrengen en mogelijke vijandelijke invloeden zullen bestrijden. KORTE BERICHTEN. Wilson heeft de functie van directeur- generaal der posterijen aangeboden aan Bembard Baruch, president van den raad van oorlogsindustrieën. De commissie voor herstel hield zich gisteren bezig met de keizer-kwestie, in' ver band waarmede nog geen stappen zijn ge daan. De commissie voor de Bulgaarsche kwesties behandelde de vredesvoorwaarden die aan de Bulgaarsdie gevolmachtigden overhandigd moeten worden, wanneer ze in Frankrijk aankomen. De leden der internationale enquête commissie zijn te Fiume aangekomen. De Vorwarts schrijft over het compro mis tusschen de socialisten en het centrum dat politiek beteekent het noodzakelijk te er kennen en het direct te doen. Hier moest een offer gegracht worden' om het gevaar van een versplintering van het rijk te vermijden. De Humanitéis pijnlijk getroffen over de houding van het volk tijdens het Overwin ningsfeest, waarbij' het tot een algemeene verbroedering is gekomen tusschen alle klas sen» der bevolking in de vreugde over de red ding van het vaderland. Er zal geen afzonderlijke ratificatie van het vredesverdrag door Pruisen plaats heb ben. De apothekers te Petersburg mogen geen ammonia meer verkoopen, daar zoo veel personen zichzelf van het leven beroofd heb ben door het gebruik van deze stof. Maandag heeft president Wilson de Abyssinische missie ontvangen, die naar Ame rika gekomen was om de Amerikaansche re geering geluk te wenschen met de door haar en de geassocieerde regeeringen behaalde overwinning. De gedelegeerden verschenen in rood en 'wit satijnen costuums en hun hoofden waren' gedekt met tulbanden, rijk versierd met goud en' juweelen. Zij boden aan den pre sident verschillende geschenken aan o.a. brie ven van de koningin van Abyssinië en1 den kroonprins, welke zich bevonden in ivoren doozen, welke met goud' ingelegd waren. Het hoofd der afvaardiging sprak den president in zijn landstaal toe. Wilson amtwoorde in het Ëngelsdi. De Nat. Raad' van de Fransche scc. partij verklaarde zich met 1420 van de 1986 stemrrten tegen ratificatie van hei vredesver drag. iDe bekende firma Henri Fordi en Son heöft de productie van haar fabriek nu voerd tot 4500 auto's-per dag. Zij is aan stellingen 150.000 auto's achter. De salaris sen der arbeiders zullen wonden verhoogd tot een minimum van 7 dollar per dag. Het Italiaansche gezantschap tc Brus sel is verkeven tot ambassade. Een groote mijnwerkersstaking is uitge broken1 in Westelijk Yorkshire. 'Dfe toestand te Hamburg is weer rustig Wisselt zal, nu hij is actie op touw zetten voor afgetreden, een zijn „Plauwirt- schaft" In de Fransdie K-anvr heeft Clemen ceau in een. rede de overwinning herdacht. Het voorstel tier «nr^ismocratea ia da

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 1