Duitsche Nationals Vergadering to* ophef fing van, de doodstraf werd verworpen. Dé Duitschê regeering oeimvót bij de rramscto kaar teeawezen over hei vermoorden yam mi) x lansdi oadawMeier te Berlijn. De x ri-iufcwe regeermg eisen,i aesteaf- fing vah ae itmim^en aan den moom op een F rans eken sergeant in Berlijnen een boete vaa eem mlliiocn fra-okeni Het Spetpnsche Kabinet is afgetreden. De Engelsche censuur op telegramime wordt 23 Juli opgeheven. De hoteleigenaren te Dresden besloten in verband met de kellnersstaking geen vreem delingen meer te herbergen. Binnenland. HERZIENING1 TR ACTA AT VAN 1839 De commissie voor de herziening van hei traotaat van 1839 denkt aan het eind van de ze rnaandl met haar werkzaamheden te begin nen. De Opperste Raald' van de geallieerden heef* Dinsdagnamiddag besloten, dat op 29 Jul'i de gedelegeerden van België en. Neder' llandl gehoord zullen worden dóór de commis sie voor de herziening van het tractaat van 1839. SCHADELOOSSTELLING BIJ VRIJ. SIP RAAK. Bijl kon. besluit is bepaald dat een soldij-ge- nietend mi'litair der Landmacht, in preventie ve hechtenis of tot het ondergaan van straf in de gevangenis, geene soldij geniet van en met den dag der gevangenzetting tot en met den dag vóór dien van zijn ontslag. 'Deze soldij-genietende militairen, die na een zekeren tijd in preventieve hechtenis te hebben doorgebracht worden vrijjgespro ken, ontvangen echter van en met den van in hechtenisstelling tot en met den dag vóór dien van onMag eene vergoeding per dag, ïelïjk aan de soldij, door hen genoten op den g vóór dien1, waarop ziji in hechtenis zdjü HERDENKINGSTENTOONSTELLING 300-JARIG BESTAAN REMONSTKANT- SGHE BROEDERSCHAP. In het Stedelijk Museum worden op 't oogen blik twee bezienswaardige tentoonstellingen gehouden, die betreffende Batavia, en de Re- montstrantsche Herdenkingstentoonstelling. Over de laatste, ingericht ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan der Broederschap, voor heden het een en ander. Bijzonder fraai is de verzameling geschil derde portretten. Alle voormannen, de bekende en de minder-algemeen beken.de, zijn er verte genwoordigd. Er is een1 prachtig portret (van groote kunstwaarde) van Johannes Uytenbo- gaert, den grondlegger der Broederschap. Het is van de hand van J. Backer, een leerling van Rembrandt. 'Naast hem vindt men de hoogleeraren Simon Episcopius (Bisschop) en Jacobus Arminius, Nicolaas Grevinckho- ven en Passchier de Fijne, allen groote figu ren uit de eerste tijden der Remonstrantsdie beweging. Bekender dan dezen zijn echter, dank zij het onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis, een Hugo de Groot eir zijne echtgenoote Maria v. Reygersberg. Gerardus Vossius en Rombout Hogerbeets. En niet al leen Hugo de Groot is er, maar ook de boe kenkist waarin hij indertijd uit Loevestein is ontvlucht. Aan de bijzonderheden van dezen avontuurlijken tocht behoef ik niet te herinne ren zij: zijn overbekend.. Het is echter wel eens aardig om die boekenkistvan aangezicht tot aangezicht te zien. Natuurlijk moet er een beetje goed geloof bij komen. Vaststaat dat Hugo de Groot in deze groote kist niet al te benauwd zou hebben, gelegen. Natuurlijk is de geschiedenis van de fameuse ontsnapping ook in beeld gebracht. Er liggen verschillende curieuse prenten die hieraan gewijd zijn, ook heel simpele volksprentjes slordig gekleur de houtsneden.. Op een dezer is de Loevensteinsche vlucht in dichtmaat bezongen, zoo in dezen trant: „Daar leeft wat, vader, in de kist „Dat woord verijdelt schier de list. „Maar Elsje zegt, door hoop gedreven, Ja, boeken hebben geest en leven!" Ook Oldenbarneveldt ontbreekt natuurlijk niet op de tentoonstelling. Men ziet er zijn „stokje" hangen, waarop Vondel zijn roerend gedicht heeft gemaakt, en er zijn talrijke af beeldingen van de terechtstelling, die niet een van de schoonste bladzijden vormt van ons nationaal verleden. Zijn portret, in Wedg wood-porselein gebakken, ligt in eene vitri ne, bij een> afdruk van den zegelring van Ar minius, en. het welbewaarde, kunstig met kraaltjes versierde kerkboek van Maria van Reygersberg. Van groot belang voor allen die belangstel len ni 'de geschiedenis der Remonstrantsche Broederschap, en een heilig document voor alle Remonstranten, is de oorspronkelijke Re monstrantie met de 44 handteekeningen „de grondacte hunner gemeenschap", die gesteld werd in eene vergadering die den 14en Ja nuari 1610, waarschijnlijk te Gouda, werd ge houden. Dan zijn er verschillende merkwaardige penningenafbeeldingen van de Remon strantsche kerken 'te Amsterdam, Roterdam, Nieuwkoop en Schoonhoven:, Utrecht enz.er zijn spotprenten op de Arminianen, waaron der fraai-gekleurdeafbeeldingen van de Na tionale Synode te Dordrecht (1618/19) die de Remonstranten in het ongelijk stelde en uit de kerk wierp, en van. de vlucht van dien anderen Remonstrant, ds. Sapma uit het Rasphuis te Amsterdam. Verborg IHugo de Groot zidh in een boekenkist en vermomde deze zich later in een metselaarspak, ds. Sapma koos vrouwen- kleeren ais vermomming. Bijzonder rijk, of schoon er hier slechts een snuifje van te zien is, is de verzameling ristorie- spot- ero zinne prenten uit den neroemden. Atlas van Stolk cc Rotterdam, en. de collectie pamfletten en scnotschnfren. Daarnaast zijn er talrijke nanoscimuen befcreffcuue uc synode en Sc- treilende Loevescem. oe wavuigaen en de bal lingen, oude notulenboeken. Een en ander is echter, wegens zijn kostbaarheid, zorgvuldig achter glas geborgen, zoodat men er niet vee! aan heeft, Dat is natuurlijk noodig, maar het blijft jammer. Beter kan men' genieten van de pracht der zilverschat, al is die evenzeer ach ter slot en grondel gesloten. Er is eene heerlij- f ke collectie avondmaalzilver uit verschillende gemeenten; er zijn ook de gegraveerde zilve ren schalen van Arminius, die door de ballin gen gebruikt werden bij het avondmaal in 1619. Er is, bij wijze van curiositeit, ook de officierpluim van den hoed' door Uytenho- gaert gedragen bijl zijn vlucht uit Den Haag. „Toen Uv ten bog aart uit den ochtenddienst keerde" zoo lezen wij bij dr. Beyerman, vernam hij? dat Oldenbarneveldt was gevan gen genomen en gaf hij' gehoor aan den raad van zijne vrouw en van zijne vrienden, om Den Haag te ontvluchten. Tot half Septem ber bleef hij te Rotterdam om van toen af als balling te zwerven van plaats tot plaats". Ja, van vervolging om der conscientie-wille spreekt deze tentoonstelling vooal„Wat noch Wederdoopers, noch Lutheranen, noch Papis ten te lijden hadden, werd den Remonstranten aangedaan" aldus dezelfde schrijver. Dik wijls moesten hunne predikanten zich ver kleed van de eene plaats naar de andere be geven, en het kostte moeite de rechtzinnige menigte en den schout te ontkomen. Men hield godsdienstoefeningen in particuliere huizen of in het open vela, wat op de meeste plaatsen door de overheid met geweld werd verhin derd'. Op het hoofd der predikers was 500 gezet, op dat van een proponent 300, terwij1 ook beboet werden' zij, die de predikers her bergden. Allerlei droeve toeneelen hebben plaats gehad. Het slot Loevestein is de ge vangenis waarhe en vel en gezonden werden en niet allen, waren zoo gelukkig als Hugo de Groot en konden ontsnappen. Verscheidene Remonstrantsche voormannen zijn in de ge vangenis gestorven! ZEGEL VERBROKEN De Rotterdamsche politie heeft aangehou den twee arbeiders en twee rangeerders, allen in dienst der Nederlandsche Spoorwegen, ver dacht van een spoorwagen het zegel verbro ken en daaruit een kist met boerenjongens er. port te hebben gestolen. EEN CONCERTGEBOUW VOOR HAARLEM. Te Haarlem hebben B. en W. den Raad me degedeeld dat, hoewel deze gemeente op veel kunstschoon kan bogen en- het kunstleven er bloeit, er toch nog ids ontbreekt, n.l. een Con certgebouw. Te meer springt dit gebrek in het oog, nu bekend is geworden, dat een belangstellend Haarlemsch kunstminnaar het orgel, dat vroe ger in het Paleis voor Volksvlijt te Amster dam was geplaatst, heeft aangekocht en van plan is, het aan Haarlem ten geschenkte te geven mits 't n' goede plaats erlangt. B. en W. meenen dan ook, dat men zich zal moeten af vragen, of deze gelegenheid niet moet worden aangegrepen, om Haarlem te verrijken mei een Concertgebouw. Voor het maken van een ontwerp van be grooting van kosten en het opzetten van een exploitatierekening vragen B. en W. een cre- diet aan van 2500. Besprekingen met een der grootste bouwmeesters zijn reeds gevoerd. LEERAREN AARDRIJKSKUNDE. Door 149 leeraren en leeraressen in dc aardrijkskunde bij het Gymnasiaal-, Middel baar- en Kweekschoolonderwijs is aan den minister van onderwijs een adres gezonden, waarin zij erop aandringen, dat in de rege ling der aardrijkskundige studiën aan de Llni versiteiten alle onderdeden van het vak voor de geheele studie in één systeem worden op genomen en indien dit onmogelijk is, een zoo danige regeling te treffen dat ten minste het zelfde candidaats-examen door allen wordt afgelegd. In de toelichting wordt o.m. gewezen op het verkeerde van een opleiding, die van den aan vang af gesplitst kan zijn naar twee facultei ten, n.l. die der letteren en die der wis- en na tuurkunde in twee geheel verschillende rich tingen. HET TRAMPERSONEEL TE HAARLEM. Dinsd'agmadd'ag is een conferentie gehou den tusschen de directie der E. S. M. en 'N Z H. T. ?M'. en de besturen der vakvereenigm gen.. Toegezegd werd, dat de loonen verhoogt zullen wordendat de duurtetoeSlagen wore dón omgezet in vast loondiat met Novembei de 8-urendag met waar dit mogelijk is, de vrije Zaterdagmiddag wordt ingevoerd; dat de pensioenregeling haar beslag krijgt en her tegenwoordige klassenstelsel verdwijn t. Aan de gemeente zal toestemming wordter verzocht het tarief te verhoogen. VERKEERDE POLITIEK. Te Harlingem verhinderde gistermorger een troep stakende schippers, dat 'n schip var,, de Scheepvaart- en Steenkolen- Maatsch appb uit het stoomschip „Friesland." een lading cement overnam. Zij gingen aan boord' en voeren met) het sdhip naar de binnenhaven. De politie was machteloos. Er zijn eenige ma rechaussees aangekomen om de orde te hand haven. WIE MOET VERKOZEN WORDEN VERKLAARD? Met de verkiezing van raadsleden der S. P. doet zi'ch te Deventer een eigenaardige moeilijkheid' voor. 'Tot raadsleden zijn n.l. ge kozen de gebroeders E. en W. van d'er Hoop, resp. 2 en 4 der lijst. Daar nu echter de wet voorschrijft, dat de oudste in jaren, in dit geval de heer W. van der Hoop, wordt geko zen, indien twee broers voot een raadszetel in aanmerking komen, terwijl tegelijkertijd wordt bepaald', dat het rangnummer op de lijsten van invloed? is 'bij de verkiezing van raadsleden, staat men hier voor een lastig vraagstuk, blijkbaar bij de wet niet voorzien. DE VTOKERSBO'OTEN VERTROKKEN. heriteu en de zwijnen, een? nieuwe 'landplaag VAI.SCH BELGISCH PAPIER. Te Gorinchem zijn vier Belgische veehan delaren aangehouden, die de veemarkt be zochten. Zij worden verdacht van uitgifte van valsch Belgisch bankpapier van fr. 1000. Zij waren nog in het bezit van 17 banknoten van fr. 1000, waaraan het watermerk ont brak. WEER EEN NEDERLANDSCH SCHIP IN J1AMBURG. Het Nederlandsche stoomschip „Mars", dat vóór den oorlog regelmatig te Hamburg kwam, is Maandag met éen. lading stukgoed in de haven aldaar binnengekomen. Het was het eerste Nederlandsche schip, dat na de op heffing der blokkade Hamburg aandeed. EEN FUSIE. In een te Amsterdam gehouden vergade ring is een fusie tot stand gekomen tusschen directeuren van openbare vermakelijkheden en exploitanten van bioscopen, waardoor alles op dit gebied thans onder één bestuur ressor teert. Als bondsvoorzitter is gekozen de beer H. ter Hall. TEGEN DE DUURTE. In aansluiting met berichten over maatre gelen, die de Fransche regeering zou nemen ter bestrijding van de duurte, lezen we thans, dat aan het parlement een wetsontwerp zal worden voorgelegd, strekkende tot verhoo ging van de boeten tegen levensmiddelen woekeraars tot een maximum van 200.000 francs, ontzegging van de burgerlijke rechten, ontzegging van verblijf tot een maximum duur van 5 jaar, sluiting der onderneming, en aanplakking van het vonnis (gevangenis straf en boeten) tegen de huiseigenaars, gé rants en hotelhouders, die de huurprijzen on rechtmatig opslaan. DIE BUREAUCRATIE TOCH. 't Gebeurde den 8en Juli van het jaar onzes Heeren 1919 te St., een plattelandsgemeente in Noord-Brabant's Westhoek, verhaalt hei „D. van Noord-Brabant." Thijs wou gaan trouwen met zijn Dingena. Na" veel gewrijf en geschrijf waren alle papieren er; zoo ook de overlijdensakte van Thijs' moeder, welke de meeste moeite had veroorzaakt, want deze moest uit het bezette Duitsche gebied komen. Maar ten laatste kon onze Thijs ze den ge meentesecretaris ter hand stellen en deze ver klaarde, dat nu alles in órde was. in zoete hoop leefde Thijs nu verder. Op Woensdag 9 Juli wordt Dingena de mijne. Maar Thijsje had buiten den waard gerekend. Alles was ge reed voor de bruiloft, de familie van Thijs had de moeilijke reis van uit Duitschland aange durfd en arriveerde alhier om getuige te zijn van zijn huwelijk, toen.... den Sen Juli 's avonds 'n boodschap kwam van deu secre taris, dat het huwelijk den anderen dag niet kon plaats hebben, omdat de overlijdensakte van Thijs' moeder niet in orde was. Het Ne derlandsche Pieter Matthijs was niet con- iorm het Duitsche Peter Matthias (de voor namen zijns vaders),-dus. En of bruigom den secretaris al aan 't verstand trachtte te bren gen dat 't Nederlandsche Matthijs 't Duit sche Mathias verving, het hielp niets... eerst moest het stuk naar Den Haag om herzien te worden, verklaarde onze goede man. Thijs je en zijn bruid moesten acht dagen wachten en de wederzijdsche familie kon weer huis waarts keeren zonder getuige van het huwe lijk te zijn. O, dié bureaucratie I EEN GRAPPENMAKER. Ferwerderadeel. In deze gemeente ver moedelijk in of nabij het dorp Hallunx be vindt zich iemand, die er ongepaste grannen op nahoudt. Hij beijvert zich n.l. om aan ver schillende bladen, die in deze. gemeente veel gelezen worden, advertenties op te sturen, on derteekend door andere inwoners. En dat van allerlei aard. Dan krijgt iemand zijn eiger overlijdensbericht onder de oogen, óf krijgt koopers aan huis van artikelen, die hij niei bezit en die hij natuurlijk ook niet adverteer de of vinden menschen, die niet aan trouwen met elkaar denken, een ondertrouw advertie in een dezer bladen opgenomen. De politie tracht den dader op te sporen, maar tot nog toe zonder gevolg. Voor de be trokken bladen is het ook een schadepost, daar de advertenties natuurlijk niet betaald worden. EEN CONFLICT. Woensdagmorgen verhinderde een troep stakende schippers te Harlingen, dat dooi een schip van de Scheepvaart- en Steenkolen- Maatschappij uit het stoomschip „Friesland" een lading cement werd overgenomen. Zij gingen aan boord en voeren met het schip naar den binnenhaven. De politie was mach teloos. Er zijn eenige marecnaussées aangeko men om'de orde te handhaven. llJK GEVONDEN. In den Amstcl, onder de gemeente Nieuwer Amstel, is drijvende gevonden het reeds in staat van ontbinding verkeerende lijk van een onbekend man, naar schatting 35 jaar oud en vermoedelijk van Israël ietische afkomst. Het lijk is naar het lijkenhuis op „Zorgvliet' overgebracht. OPElNLUGHTVOO'RSTE LLING E N TE BILTHOVEN. Gedurende Juli en' Augustus, te beginnen Zóndag a.s„ dós middags om 2 uur, zullen o; de mooi gelegen, boschrijke tereinen der V. Hotell Mij. „De Leyern" te Billthoven (bijl Utredhit) iederen Zondag-, Woensdag- en, Vrijdagmiddag, open luchtvoorstel 1 i ngen wor den gegeven? door Het Openlucht Tooneel, on der leiding van Jacques van. Hoven, die voor het administratieve gedeelte >en' de voorberei ding wordt bijgestaan door Carel van Hees. Opgevoerd) zal'.worden „Medeatreurspel van Ernest Legóuvri, 'in: de Nederlandsche bewerking van Floris van Westervoort. De rolVerdéeling is als volgt: Kraan, ko ning van Korinthe, Gerard Vrolik; Kreusa, zijn dochter, Sara 'Heyblom; Orpheus, Co. Balfoort; Jawen, Jacques van Hoven, Medea, Alteida Röelófeende voedster van Kreusa. Marie Fa-assen; een jo-ng meisje, Suze van Hoven; Lykaon, Alidia Nagtegaal benevens 40 dames en heeren figuranten. HEN PORTRET VAIN" PRLN8L8 JLIVi ANA. In het rapport van den Senaat der Univer siteit van het college van curatoren over hoo- ger handelsonderwijs, waarin wordt voorge steld aan de Universiteit van Amsterdam in te stellen als zesde faculteit een Faculteit der Handelswetenschappen, komt de Senaat tot de conclusie, dat deze faculteit moet worden dienstbaar gemaakt aan de wetenschappelij ke vorming van en de opleiding tot: le. lei ders en geëmployeerden in den handel, kre dietinstellingen, transportondernemingen, ver zekeringsondernemingen) 2e. commercieele leiders en geëmployeerden in ondernemingen van nijverheid; 3e. directeuren en andere ambtenaren van staats-, provinciale- of ge meente-bedrijven en sommige andere takken van staats-, provinciale- of gemeentediensten en 4e. accountants. Na uiteengezet te hebben, waarom oplei ding tot andere betrekkingen niet gewenscht is, oordeelt hij dat het ouderwijs zal moeten bestaan in colleges en voor de vakken die daartoe aanleiding geven, in practische oefe ningen en bezoeken aan handeisinrichtingen en fabrieken. Hij acht de instelling van een doctoraat in de handelswetenschappen, verkregen na afge legde examens, noodzakelijk, terwijl de vooi het afleggen der examens normaal vereischte tijd tezamen niet langer dan vlei" jaar zal mogelijk zijn. Het candidaat-examen omvat de volgende verplichte vakken, benevens zelf te kiezen vak ken: le. Algemeene inleiding tot beoefening der rechtswetenschap, hoofdbeginselen van bur gerlijk recht, van burgerlijke rechtsvordering en van faillissementsrecht; 2e. Beginselen van het handelsrecht; 3e. Beginselen van de staathuishoudkunde; 4e. Beginselen van de bedrijfsleer; en 5e. Politieke en economische geschiedenis, hoofdzakelijk van Nederland in de laatste twee eeuwen. Het doctoraal examen omvat als verplicht vak alleen practische bedrijfshuishoudkunde, (Nederlander). VLIEGTUIG GEDAALD. Te Harlingen daalde gistermorgen in de Willemshaven het Nederlandsche vliegtuig „V. 23", bemand met twee officieren, wegens een defect aan den motor. Onmiddellijk is men begonnen de machine te herstellen en men hoopte gistermiddag weer te kunnen op stijgen om de reis naar Den Helder voort te zetten. DE ACTIE ONDER DE SCHIPPERS. Men meldt ons uit Amsterdam: Door de afdelingsbesturen Amsterdam van den Algemeenen Schippersbond, den R K. Schippersbond, den Rijnschippersbond was gisteravond in het gebouw voor den Werkenden Stand een algemeene schippers- vergadering uitgeschreven, onder voorzit terschap van den heer G. de Groot. De bedoeling van de vergadering was de actie te bespreken die door de schipper? ge voerd wordt tegen de nieuwe rijksregeling om de oude regeling, waarbij volgens vaste tarieven en op beurt gevaren werd, gehand haafd te houden. Door verschillende schippers werd het woord gevoerd, waaruit duidelijk bleek, dat men schouder aan schouder staat om den al gemeenen wensch, het handhaven van de oude regeling, doorgevoerd te zien worden. Ook wordt samenwerking, met het N. V. V. en den Transportarbeidersbond uit de ver gadering ter sprake gebracht, wier besturen reeds toezegging gedaan hadden om de actie van de schippers te steunen. ïn deze rmm kou geen beslissing genomen worden. Duidelijk werd verder uiteen gezet, dat de scüippers getoond hebben pal te staan voor hun eisch, het gaat hier niet om verhooging van loon of om verkorting van arbeidstijd, doch slechts om bet handnaven van een rege ling, waarmede de schippers tevreden waren- Woensdagochtend is te Gorinchem een stoomboot uit Nijmegen aangekomen, met een 60-tal schippers, die de staking der schip pers gecontroleerd hebben. Aan enkele langs de Waal gelegen steenfa brieken werden onder bescherming van poli tie, metselsteenen geladen. Dezen werkwilligen schippers is door ver melde groep stakers, die met de stoomboot langs zij kwamen, aangezegd, het laden te staken. Indien ze vracht vervoeren, zullen strenge maatregelen daartegen genomen wor den. Het stoomschip „Friesland", bestemd voor Londen, kan niet van Harlingen vertrekken, daar de schi-pers weigeren hunne ladingen te lossen. WETHOUDERSZETELS TE ARNHEM. De af-deeling Arnhem der S. D. A. P. 'heeft in een resolutie uitgesproken, d'at zij recht heeft -op twee weth-o-uderszetels en twee barer leden gemachtigd een eventueele weth-our dersbenoeming te aanvaarden, indien met een of meer der andere partijen -overeenstem ming ia verkregen omtrent de uitvoering van verschillende punten van het gemeente» program. EINDEXAMEN H. B. S. 5-JARIGE CURSUS. Te Zaandam is gisteren geëxamineerd de eerste groep. Geslaagd zijn: mej. M. A. C. Blokhuis, Alkmaar; J. G. W. Bolomeij, Haarlem; H. A. M. C. Dibbits, Hoorn; mej. C. G. van Ar kei, Haarlem; mej. C. M. Groot, Alkmaar; H. A. Cramer, Zaandam; J. A. Fraij? Helder; E. van Gogh, Haarlem; W. Hirschig, Alkmaar; L. van Houten, Haarlem; R. Lunshof, Hel der; N. Kroese, Zaandam; B. A. Geerlings, Hoorn; F. H. J. Janssen, Haarlem; mej. H. Ch. A. van der Kop, Alkmaar; r. E. de Koek, Haarlem; mej. J. E. Redeke, Helder; G. E. Kraaij, Zaandam; P. J. Myksenaar, Haarlem; W. L. van der Vegt, Alkmaar; J. C. Stuart, Haarlem; J. Rempt, Hoorn; W. Blankevoort, Haarlem. SOHIP GESTRAND. Eem groot stoomschip werd heden' op de Goodlwin-zanidbanken -gerapporteerd. Het bleek de Nederlandsche stoomer „De Oude Maas" te zijn, van Baenos Ayres onderweg naar Rotterdam, die tijdens helder weer ge strand was. Pogih-geni wonden? in het! werk ge steld' om het schip bijl hoog tij vlot te krijgen. DE ADMINISTRATIE DER BELASTIN GEN. Men schrijft aam de Haagsche N. Ct. Het verzwaart de taak van minister De Vries buitengewoon, ?dat hij? in de belasting heffing heeft te kampen met gebrek aam een voldoend aantal geschoolde ambtenaren voor den practischen, d-i-enslt. Biji de administratie der directe belastingen neemt mem om in het gebrek te voorzienl tijdelijk gepensioneerde officieren van land- en zeemacht als inspec teurs em adjunct-inspecteurs in dienst. Vóór zoover deze ih vier weken klaar gestoomde tijdelijke ambtenaren, ondergeschikt blijven, kam het er mede dioor, maar op sommige plaatsen moet men hen noodgedwongen te veel overlaten em dan laten zij groote, vooral lastige posten: lloopen, omda-t de ongeschoolde ambtemaar er geen gat im ziet. Iets meer commercieel inzicht ware bij' die afdeel in-g miet -overbodig. Tegen een extra toelage van 500 kam ntern geschoolde krachten uit de oudere ontvangers als tijdelij ke inspecteurs recruteeren. Bij dó administratie der registratie sukkelt men? -ook met de aanvulling. De heer Van Nierop wees er in de Eerste Kamer terecht op, dat een1 scherpe controle op de naleving der Zegelwet hoog noodig was. In Amsterdam modit daarvoor wel een bepaald ambtenaar beschikbaar zijn. Biji gebrek van voldoende krachten draagt men het den met werk overladen gewonen amlbtenarem op, er deze controle bij te doen. Dat móet ongunstig op de controle werken. Het gebrek aam geschoold personeel bij beide administraties kost het Rijk veel geld', en d'at is vooral, nu de schatkist zoo hopeloos teeg is, doodjammer. FEDERATIE VAN WERKGEVERS IN HET VISSCHERIJBEDRIJF. Dinsdagmiddag is te IJmuiden een verga dering gehouden van werkgevers in het vis- scherijbedrijf en aanverwante vakken. Met al gemeene stemmen besloten de talrijke aanwe zigen in beginsel tot oprichting van een fede ratie van werkgevers in drie bedrijven. NEDERLAND EN" BELGIë. Uit Parijs wordt d.d 10 Juli aan het Hbld. geseind De Raad van Vijf heeft gisteren besloten, dat de commissie, die belast is met de rege ling van de hangende vraagstukken tusschen Nederland en België den 29sten Juli bijeen komen zal. De „Echo de Paris" meent te weten, dat er eerst een belangrijke kwestie moet worden geregeld, n.l. of de oommissie bevoegd zal zijn over territoriale wijzigingen te beslissen. Alhoewel de Raad van Vier desa vraag ont kennend beeft beantwoord1, merkt het blad op, dat België deze uitspraak niet schijnt te hebben aanvaard' en dat de aangelegenheid opnieuw zal moeten worden onderzocht. Uit Amsterdam meldt men ons, dat de bei de Vickers vliegbooten, die Maandagmiddag te S-chellimgwoude aan bet marinevliegsta- tion aankwamen, gistermiddag om vijf uur met bun inzittenden naar Felixstowe terug keerden. VIJANDEN VAN DEN LANDBOUW. In dé buurtschappen Welva en Tongeren onder Epe treedt den laats ten tijd, na de op, m den vorm van vossen, die met groote driestheid, oom. overuag, opueueu. overal Kip pen1 eui ander pinumgeuier te om bals brengen en onnoemelijk veei suiade tmtnoiten. Duji- jadritn iiebbêu tot na wc zeer weinig resul taat upgticveid. Tijdens een bezoek aan het Huis ten Bosch, te 's-Gravenhage, on Mei j.iL, had ji -den de Axelsohe meisjes Jacoba Rmn en jl Adriana Wissel arm in arm met Lr mees J u- |(- liana do-ox den koninklijken tuin gewandeld. Ter herinnering daaraan z-o-nd ieder hunner jl een photo voorstellende een groep in Axelach kostuum aan H, K H, Thans heeft de burgemeester van Axel ji vo-or elk dezer meisjes en voor de vereeni- i; ging „Hoop op Zegen," een portret van de i Prinses ontvangen, waaronder de Prinses zelve de woorden schreef t „Juliana, 25 Mei 1919". Bij de uitreiking van deze portretten beloofde de burgemeester voor een passende .omlijsting te zullen zorgen. VAN DIEFSTAL AFKOMSTIG. Nadat ten huize van twee beruchte per sonen in -de Van S'windenstraat te Amster dam een igr-oote partij goud in beslag was ge nomen, zijn een paar rechercheurs naar Den Haag geweest waar zij ontdekten, dat de .sieraden afkomstig waren van een groote in braak, die Zondagnacht heeft plaats gahad bij den juwelier Is. Alper Korte Houtstraat te 's-Gravenbage. De juwelier herkende de partij onmid-delijk. In verband met deze in braak is te Amsterdam nog ©en -derde ver dachte aangehouden, teTwijl de arrestatie van een vierde wordt' verwacht. GISTING ONDER HET SPOOR- EN TRAMWEG-PERSONEEL. Men meld't uit Deventer dat 'het personeel van de Geld. Overij-sselsche Stoomtrammaat schappij op aanzegging van ontslag, indien Donderdag het werk niet wordt hervat, ge antwoord heeft dat deze mededeeling voor kennisgeving aan te nemen, Heden, Donder dag, zal de staking met onverminderde kracht worden voortgezet. Men mei-dt uit Enschede: De directie der Twentsche Electrisehe Tram heeft, naar aanleiding van de protest staking, den dienst tot nadere aankondiging gestaakt en het personeel ontslagen. BEROEPSKEUZE. Op initiatief van de gemeentelijke Com missie voor de Beroepskeuze te Za-and'am, zal op Zaterdag a.s. te 2 uur n.m. in het Hotel L'Europe te Utrecht een landelijke bijeen komst worden gehouden van Commissies vo-or de Beroepskeuze. Een ontwerp, regelde de samenstelling, taak en werkwijze der eommissiën zal er -o,im. een punt van bespreking uitmaken. MUZIEK IN DE GEVANGENIS. Te Otdenzaal bevinden zich in de gevange nis -onder hét gemeentehuis vijf Oostenxij'k- sche muzikanten alle 'broeders, -die daar zijn ondergebracht, omdat hun passen niet van het vereischte visum waren voorzieiv Het muzikale vijftal geeft nu eiken dag in en bij zijn -cel uitvoeringen, waarbij steeds een talrijk publiek tegenwoordig is. HOOGER HANDELSONDERWIJS TE AMSTERDAM. Op de -gecombineerde vergadering van de dagelij ksclhe hes-turen van den Algemeenen Schippersbond-, den Algemeenen Rijnschip persbond en den Roomsch Katholieken Schippersbond, te Rotterdam gehouden, is besloten om niet weer aan het werlk te gaan, voordat het nummeren op de schippersbeur- zen weer wordt toegestaan Besloten werd om een telegrafisch onder houd bij den minister van Landbouw aan te vragen. Op een te Zwolle gehouden door ongeveer 150 schippers bezochte vergadering van den Algemeenen Schippersbond werd 'besloten om den arbeid niet eerder te hervatten, alvo rens het doel -der beuTsbevrachting en vaste tarieven bereikt is. Van dit besluit werd' het hoofdbestuur en alle afdeelingen van den Schippersbond telegrafisch 'kennis gegeven. In het telegram wo-rd't -de schipperij opge wekt om zich in deze moeilijke d'agen als één man achter het hoofdbestuur te scharen. Oo'k te Klazienareen werd -door den Algemeenen Schippersbond een vergadering 'gehouden, bezocht door 185 mannen en ruim 20 vrou wen, die de mannen aanspoorden om de actie vol te houden, totdat het doel bereikt is. Te Groningen is een schipperssta'king uit gebroken bij d'e Niaamlooze Vennootschap Transportmaats^happij Groningen. Geëischt wordt een loon van 30 per week en 50 pet. provisie van de te vervoeren vracht. De di recteur van -de Transportmaatschappij wei gert te onderhandelen. De sta'king is gepro clameerd door de Nederlandsch Federatie van Transportarbeiders en -omvat ongeveer 60 personen. 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 2