f Marktberichten. Aan een commissie werd opdracht gege ven tot het ontwerpen van statuten en regle ment, waarbij getracht zal worden ook aan op zich zelf staande werkgevers die niet m een groep vereenigd zijn, gelegenheid tot toe treding te geven. In overleg met de federatie van werkne- mers-vereenigingen zal uit beide federaties een loonraad worden gekozen. De bedoeling is ge regelde toestanden in het visscherijbedrijf en aanverwante vakken te verkrijgen en door on derling overleg moeilijkheden en stakingen te voorkomen. KORTE BERICHTEN. De broodkaart van het 103de tijdvak loopt van 18 tot en met 26 Juli. Te Ouddorp (Z.-H.) openbaart zich on der de uien de schimmelziekte. Naar verluidt, is mr. J. B. Bomans niet voornemens een eventueele benoeming tot bur gemeester van Schiedam te aanvaarden. Te Gorinchem heeft een handelsreiziger met een motorrijwiel een wielrijder aangere den, waarbij laatste genoemde viel en zooda nig inwendig gekneusd werd dat men vreest voor zijn leven. Provinciaal Nieuws UITHOORN. De feestavond, Woensdagavond aangebo- den door de ingezetenen van Hoorn aan het le B. 21e R. I-, is in alle opzichten geslaagd. De medewerkenden, Hoornsch Muziek korps. de heer G. Boedijn (viool) en mej. J. C. Bindervoet van Nahuijs (piano) en de hee- ren J. Visser, A. J. Woestenburg en A. Post- huma (declamatie) verhoogden zeer het genot van den avond. Vooral ook was dit het geval met de marmergroepen van U. d. I. W v. O De heer F. M. de Leur hield een uitvoerige rede, waarin hij het gebeuren van de vijf oor logsjaren schetste. De heer E. Kaptein dankte vóór de pauze namens de onderofficieren en majoor James later namens het geheele garnizoen. Telegrammen van heden. DE EX-KEIZER. NilEUW-YOiRK, 17 Juli. De Chicago- Ttibune verneemt uit Parijs dat de Aïmeri- kaansche, Japansehe en ltaliaansdie gede legeerden zich openlijk uitspreken tegen het proces tegen den keizer. De Fransehen staan er onverschillig tegenover. Verwacht wordt dat de Engelsdiener op zullen staan dat het proces te Londen gevoerd zal wor den. DE STAKING TE STETTIN. STETTIN, 17 Juli. De eenste dag van de algemeene staking is naar omstandigheden rustig verloopen. Een aantal winkels werden gedwongen te sluiten. De treineni, voor zoover ziji nog re den, kwamen, met groote vertragingen bin nen. De uitgevers der dagbladen hebben besloten., dat de couranten voorloopig niet ziullen verschijnen. Een. vergadering van het Comité van Actie van de meerderheidssocialisten be sloot het werk inr het gas-, water- en1 elec- triciteitsbedrijf te hervatten. De spoorwegarbeiders besloten zich bij de staking aaa te sluiten. Er zullen uitslui tend levensmidtibjen treinen rijden. DE BULGAARiSCHE DELEGATIE. PARIJS, 17 Juli. De Bulgaarsdie gede-, legeerden zullen heden Sofia verlaten en naar Parijs vertrekken. Vermoedelijk zullen zij 25 Juli te Parijs aankomen. Mededeelingen van Donderdag 17 Juli '19. MIJNGASONTPLOFFING. HEERLEN, 17 Juli. Gisteravond heeft in de mijn Emmen een mijngasontploffing plaats gehad. Vier ongehuwde mijnwerkers zijn gedood, een Nederlander, een Pool, een Italiaan en een Rus. Niemand heeft het ongeval gezien. IiiifebruikiMGi' 8i or tier- reit» Kieuwpoortslaan. DE VEREENIGINGEN DIE NA I JA NUARI a.s. voor het een of ander doel GE BRUIK WEINlSOHiENI TE MAKEN' VAN HET KE'NiNEMER SPORTTERREIN aan de Nieuwpoortlslaan, gedurende hiet jaar 1920, MOETEN, ZICH» SCHRIFTELIJK vóór 1 AUGUSTUS eJk. AANMELDEN BIJ BURGEMEESTER EN WETHOU DERS DEZER GEMEENTE. Alkmaar, 17 Juli ,1919. Burgemeester en Wethouders van Alkmaar, G. RIPPING, Voorzitter. DONATH, Secretaris. Benoeming tan een Lid van den Lemeenleraad. De VOORZITTER van het Centraal Stem bureau voor de verkiezing van. leden van den Gemeenteraadl te Alkmaar brengt hiermede tei algemeene kennis, dat op ZATERDAG 19 JULI a.s., dies namiddags te TWEE UUR, in het daarvoor aangewezen, lokaal ten Stadhui- ze, EE'NE OPENBARE ZITTING VAN DAT BUREAU ZAL WORDEN GEHOU DEN, TER BENOEMING VAN E,EN LID VAN DIEN RAAD in de vacature, ontstaan door het niet zitting nemen als zoodanig door dien heer J AN DE WIT Dz. Alkmaar, den 17 Juli, 1919. Die Voorzitter voornoemd, G. RIPPING. fitlLÜMlieilWh. HET HEENGAAN VAN ONZEN BURGEMEESTER. De heer G. Ripping heeft tegen 1 Novem ber a.s. eervol ontslag als burgemeester van Alkmaar aangevraagd. Voor bijzonderheden dienaangaande ver wijzen wij naar ons hoofdartikel van. heden. GEMEENTERAAD. De heer Jan, de Wit Dz. zal, om gezond heidsredenen, geen zitting nemen in den nieu wen Gemeenteraad, die op Dinsdag 2 Sep tember a.s. voor het eerst zal bijeenkomen. In zijne plaats zal alsdan optreden de heer Mr. W. C. Bosman. DE NOORDERBANK. Naar >wij vernemen is de Nbordertbang koo- per geworden van de perceelen hoek Magda- lenenstraat-Houttil, waarin een magazijn in damesconfectie gevestigd is ijen de ijzerzaak van den heer Blom gevestigd, wa& De Ntonderfoatik zal heter bankgebouw otm een daar te bouwen, pand overbrengen. N. V. ALGEMEENE ALKMAARSCHE 1 SLAGERIJ. De eerste vergadering van de N. V. Alge meene Alkmaarsdie Slagerij wordt op Zater- da<g 19 Juli 1919, in 't lokaal van den heer W. Mooij Choorstraat, gehouden. CHR. COMITé'S VAN ACTIE TEGEN DE REVOLUTIE. De beidfe Christelijke Comité's van Adie tegien de revolutie alhier, hebben plan een propagandameeting te houden op Zaterdag middag, aanvangende 5 uur. Bij toestemming door B en W. en bij' gunstig weder op het Doelevelti. In de tegenovergestelde gevallen in de groote zaal der Harmonie. Vrijdag zal worden bekend gemaakt in de plaatselijke bladen welke sprekers zullen op treden. ALG. NED. GEHEELONTHOU- DERSBOND. Wij verwijzen ieder die met de geheelont houding sympathiseert naar de advertentie van de A. N. G. O. B. in dit nummer SUBSIDIE COMMISSIE FEESTVIE RING IN NOVEMBER 1918: In bijlage 95 zeggen B. en W. Het Bestuur uit de Commissie voor de Feestviering op 28 November 1918, heeft zich bij adres d.d. 26 Mei 11. tot Uwe vergadering gewend met het verzoek hem een subsidie van 800 uit de gemeentekas te willen toe staan, ter dekking van een nadeelig saldo, ontstaan door de betaling van een inelkreke- ning, waarvan de voldoening door een mis verstand tus-sehen het Bestuur en den lever ancier eerst is geschied, nadat de rekening en verantwoording der Commissie reed® was afgesloten en het batig saldo dier rekening, ad 167.71, was afgedragen aan de beide al hier bestaande vereeniging „Kindervoeding" en „Ziekenhulp". Bedoeld adres werd in Uwe vergadering van 12 Juli 11. om bericht en raad in onze handen gesteld. Daaraan voldoende hebben wij de eer te bé- richten" dat genoemd bestuur zich aanvanke lijk tot ons College heeft gewend met het verzoek Uwen Raad- voor te stellen het ge vraagde bedrag van 300 beschikbaar te stellen. Wij hebben gemeend aan dat verzoek geen gevolg te moeten geven, en als onze zienswijze doen kennen, dat het veeleer aan beveling verdient aan -de vereenigingen „Kin dervoeding" en Ziekenhulp" mede te deelen, dlat eene vergissing heeft plaats gehad, in verband waarmede de aan de vereenigingen toegedachte gelden, ten bedragen van 167.71, worden teruggevraagd, als wanneer voor het nog overblijvende tekort een beroep zou kunnen worden gedaan op de gegoede in gezetenen, waartoe dezerzijds gaarne vergun ning zou worden verleend. Op ons thans gedaan verzoek te niogen vernemen of aan onzen tweeledigen wenk ge volg is gegeven en zoo ja, met welke resulta ten,' deelt het Bestuur, bij schrijven van. 24 Juni 11. mede, dat op zijn vrfaag aan de beide betrokken vereenigingen, om de aan haar ge schonken igelden te mogen terugontvangen, de mededeeling werd ontvangen, dat de be doelde gelden reeds waren uitgegeven. Voort® spreekt het Bestuur de hoop uit, dat, als ge volg van het te verwachten raadsbesluit, het tweede gedeelte van onzen wenk niet opge volgd zal behoeven te worden. Na kennisneming dezer stukken, welke ter lezing zullen worden neder gelegd, meenpn wij niet langer onzo afwijzende houding te meoten handhaven, te meer waar de melk tch oinderdaad gebruikt is geworden om ale alhier schoolgaande kinderen, -alsmede de verpleegden vn heat Rijksopvoedingsgesticht, zonder onderscheid van richting of godsdien stige gezindte te onthalen. Wij stellen U mitsdien voor te besluiten: aan het Bestuur uit de Commissie voor de Feestviering op 28 November- 1918, naar aan leiding van zijn schrijven van 26 Mei 11., een subsidie uit de gemeentekas 'te verleenen van 300, ter dekking van bet wad'eelig saldo zij ner rekening van ontvangsten en uitgaven van de op -den ganoomden datum plaats ge had hebbende feestviering. Het bedrag van f 390 is beden bij de redactie van de Alknmnrsche Courant ont vangen en door ons aan den Keer Mr. J. P Bosman doorgezonden. Het voorstel van B. en W. aan den Raad is dus overbodig geworden. UITVOEREN VAN WONINGBOUW DOOR „PARTICULIERE" ARCHITEC TEN OF BOUWKUNDIGEN. B. en W. zeggen in bijlage 96: Een viertal architecten te dezer stede heeft zich tot Uwe vergadering gewend met een adres, gedagteeken.d 22 Maart 1.1., houden de het verzoek het daarheen te willen leiden, dat voortaan voor de met geldelijke hulp der gemeente gebouwd wordende woningen geen architecten of bouwkundigen buiten de ge meente wonende of wel gemeente-ambtenaren in vasten of tijdelijken dienst worden aange wezen, om die werken uit te voeren, maar dat die uitvoering worde opgedragen aan „par ticuliere" architecten of bouwkundigen, die reeds eenigen t.ijd in de gemeente wonen. Bedoeld adres werd in Uwe vergadering van 27 Maart 1.1. in onze handen gesteld om bericht en raad. Daaraan voldoende, hebben wij de eer U het navolgende te beridueu en te adviseeren. Het is, naar onze meening, bij woningbouw door Vereenigingen, welke uitsluitend in het belang der Volkshuisvesting werkzaam zijn, niet wenstchelijk en met het oog op de zelf standigheid van de besturen dier Vereenigin gen, me'i raadzaam te achten die besturen, bij de voorwaarden waaronder het gevraagde voorschot wordt verleend, te binden aan de keuze van architecten of bouwkundigen uit deze gemeente. Waar het uitvoeren van soortgelijke bouw werken rechtstreeks door de gemeente, als noodmaatregel heeft plaats gehad, hetwelk bij het intreden van normaler tijden geheel be hoort achterwege te blijven en behoudens on voorziene omstandigheden, in de toekomst niet meer zal voorkomen, kan de wijze van uitvoe ring dezer werken verder buiten beschouwing blijven. Ten aanzien van het verbod aan gemeente ambtenaren om bij zoodanigen bouw op te treden en dus „particulier" werk uit te voe ren, doen wij opmerken, dat zoodanig verbod reeds bestaat en ia neder gelegd in art. 5 der Verordening, regelende den rang, het getal en de bezoldiging van de ambtenaren en werklie den bij den dienst der Gemeentewerken (Ge meenteblad no. 558), waarbi] is voorgeschre ven, dat geen werkzaamheden voor derden mogen worden gedaan buiten onze goedkeu ring. Ook de werkzaamheden voor particuliere woningbouwverenigingen vallen hieronder en elke opdracht daartoe is mitsdien aan onze goedkeuring onderworpen. Het spreekt wel haast vanzelf, dat hierbij door ons ook met particuliere belangen rekening wordt gehou den. Wij hebben de eer U voor te stellen te be sluiten aan de heeren D. G. Weisenborn c.s., par ticuliere achitecten of bouwkundigen te dezer stede, naar aanleiding van hun adres d.d. 22 Mhart 1.1. te berichten, dat de Raad het niet raadzaam oordeelt aan particuliere woning- bouwvereenigingen voorwaarden on te leggen betreffende de keuze van architecten of bouw kundigen voor de uitvoering van door haar, met geldelijke hulp der gemeente, voorgeno men bouwwerken en dat, ten aanzien van het verrichten van „particuliere" werkzaamheden door het personeel van gemeentewerken, de Raad reeds eene bepaling heeft vastgesteld, welke is opgenomen in Gemeenteblad No. 558, waarbij is voorgeschreven, dat zulks niet mag geschieden zonder goedekuring van B. en W. HERHALINGSONDERWIJS. B en W. stellen den Raad voor te beslui- en: voor het Herhalingsonderwijs voor den cursus 1919/1209 te benoemen: le. tot onderwijzer, belast met de leiding van het Herhalingsonderwijs voor jongens, 1 den heer J. J T. Kooij, onderwijzer aan de i Burgerschool; 2e. tot onderwijzeres, belast met de leiding van het Herhalingsonderwijs voor meisjes, mej. J. Kijlstra, onderwijzeres aan de Meis jesschool. GROEPSGEWIJZE AANBESTEDING BIJ WONINGBOUW. De Alkmaarsche timmerlieden-patroonsver- eeniging heeft zich tot den Raad gewend met een adres d.d 17 Maart 11., waarin verzocht werd, tengevolge der voorkomende bestedin- en van blokken huizen, het in die banen te leiden, dat zulks in kleinere groepen wordt besteed, fcoodat ook meerdere patroons daar aan geschikter kunnen mededingen. In de toelichting wordt gezegd: Daar het adressanten voorkomt als geves tigde patroons ter plaatse wanneer er aanbe stedingen worden gehouden, van een partij woningen, of dergelijke, zoo wel van gemeen tewege of in verband met volkshuisvesting, het daarheen te willen leiden, dat: b.v. als er 5040 of 30 perceelen worden aanbesteed, zulks te doen in blokken van 5 of 10, om zoo doende ook adressanten in de gelegenheid te stellen hiervan te kunnen profiteeren. Wij meenen de aandacht hierop te moeten vesti gen, aangezien de hooge prijzen der materia len en arbeidsloonen de burgerwerken zeer verminderen en willen wij onze bedrijven gaande houden, ook ons moeten begeven op de voorkomende aanbestedingen van nieuw werk, om ons bestaan te blijven en kunnen verzekeren." Bedoeld adres werd in handen van B. en W ges' 'ld om bericht en raad. Daaraan voldoende, berichten zij;, dat het hun op de gronden, breeder ontwikkeld in het door den directeur der gemeentewerken ter zake uitgebracht rapport a.d. 4 April 1.1., hetwelk ter lezing zal worden nedergelegd, niet wenschelijk voorkomt het denkbeeld van adressanten te verwezenlijken. Die gronden komen in het kort daarop neer, dat het verkeerd is te achten de Vereeni gingen welke in het belang der Volkshuisves ting werkzaam zijn, in dit opzicht aan ban den te leggen. Deze vereenigingen zijn volkomen bevoegd en in staat de door haar te behartigen belan gen behoorlijk te dienen. Hef algemeen be lang, hetwelk identiek is met het belang der Vereenigingen, - rzet zich voorts tegen den gevraagden maatregel, omdat daardoor het werk noodwendig duurder zou moeten wor den Ook hiet het oog op de eenheid van uit voering zou inwilliging van het verzoek zijn af te keuren. B. en W. stellen mitsdien voor te besluiten aan het Bestuur der Alkmaarsche Timmer- lieden-Patroons-Vereeniging naar aanleiding van zijn adres d.d. 17 Maart 1.1. te berichten, dat zijn verzoek om de aanbestedingen van woningen, welke worden gesticht in het be lang der Volkshuisvesting, groepsgewijze te doen geschieden, niet kan worden ingewil ligd. Ingezonden Stukken. (Buiten vrantwoordelijkheid van de Redactie De opname in deze rubriek bewijst geenszins, dat de Redactie er mede instemt.) >rg", No. ZWAKKE KINDEREN NAAR BUITEN! Veel wordt er in den laatsien tijd geschre ven over kinderen (het kind). Mag ik in dit verband ook eens wijzen op de sinds kort geleden opgerichte Nationale Vereeniging tot uitzending van zwakke kinde ren naar buiten „Nationale Kinderzorj goedgekeurd bij kon. besluit d.d. 12 Juni 65? Deze nog jonge vereeniging, welke haar werkkring krachtig aanpakt, wordt bestuurd door een Raad van Beheer, gekozen uit voor aanstaande personen uit Noord en Zuid, uit Oost en West, waarvan als voorzitter fun geert de zeker niet onbekende Dr. G. J. Wijchgel te Amsterdam. De controle over administratie en verder beheer is opgedragen aan den accountant Mr. J, W. Spijer; dit wat betreft het zakelijke. Omtrent de urgentie van het doel der ver eeniging, welke men uitvoerig vindt vermeld in art. 2 harer statuten, kort saamgevat dit: Naar buiten moeten alle bleekneusjes! Wanneer wij de tegenwoordige ziekte- en sterftecijfers "nagaan, blijkt, dat ze vooral voor de kinderen zeer ongunstig zijn. De oorzaak moet worden gezoent in het verminderde weerstandsvermogen, tengevolge van voedselbeperking, tuberculose en andere recente invloeden. Veel wordt op dit gebied gedaan, doch nog te weinig. Het ligt geenszins in de bedoeling der Na tionale Vereeniging het werk van bestaande vereenigingen voor uitzending van kinderen naar Vacant iekolomes, Herstellingsoorden, etc. overbodig te maken; integendeel, aanvul ling van dat werk en krachtige samenwerking wordt beoogd. Vele duizende kinderen wachten op hulp! Door samenwerking kan veel worden be reikt; gerekend wordt op de sympathieke me dewerking van hebNederlandsche volk. Steunt ons zedelijk en finantieel, vooral het laatste, in onze pogingen om vele jeugdle vens te redden. Kindervrienden helpt ons, vele kinderen de verloren levenskracht te her geven! Geeft uw geld in ruime mate, zendt uwe bijdrage, liefst groote, maar ook Me kleinste zal in dank worden ontvangen door Dr. G. Wijchgel, Koninginneweg 189, en Mr. J. W. Spijer, Raadhuisstraat 4, Amsterdam. J. C. J VAN EIJK, Lid van het Dagelij ksch Bestuur „Nationalae Kinderzorg". Juli 1919. Kunsten en Wetenschappen. EERSTE ZOMERUITVOERING. Een belangrijke gebeurtenis in Alkmaarsch muziekleven, zoo kan men het inrichten der eerste zomeruitvoering in de Groote Kerk moge het niet de laatste zijn noemen. 'Door medewerking van het toonkunst'koor, versterkt met velerlei goede krachten waar door een zangensemble van 150 personen tot stand kwam en kraebtigen steun op ander ge bied, is het mogelijk geworden het oratorium Ellas" van Mendelssohn-Bartholdy met pri ma solisten en Haarlem's symphonie-orkest voor de instrumentale begeleiding tot uitvoe ring te brengen. 't Is lang geledén dat men bier een' koor uitvoering met volledige orkestbegeleiding heeft gehad en dan toch hoogstwaarschijnlijk niet met een' degelijk bezet koor en in 't geheel niet in de omgeving waarin au de „Ëlias" gegeven werd. Hier werkte alles medé ten goéde, waardoor het ensemble veel1 meer tot zijn recht komt, dan wanneer men zoo iets in een veel te kleine zaal moet geschieden waarin de klank geen uitweg kan vinden. Hier, in de Groote Kerk, kan nten nu eens recht genieten; laat het koor maar fortissi mo's ui'tsdhallen, laten de orkestleden uit alle macht blazen en strijken, hier deert dat niet; de indruk wordt er des te grooter door. En daarom was de klank van het orkest steeds zoo beschaafd en ondervond men weer eens, dat, hoe waardevol de medewerking van een strijkorkest bij zulk een uitvoering ook is, het toch niet halen kan bij een vol léd i ge orkestbegeleiding. Nu eerst kan men ten volle hooren' hoe die begeleiding is geschreven, die kleur geeft aan den zang, die de stemming in een' naspel door een soloiinstrument g spee'ld laat voortduren, kortom ongekend le ven en glodd aan de uitvoering geeft. Het ensemble was geplaatst in de ruimte achter het koorhek en' ver vóór 7 uur stroom den de mensdhen gestadig naar binnen, zoo dat het langzamerhand vol werd. Klokslag 7 uur inam de heer Oushoom zijn hooge plaats in en kort daarop klonk het na de inleidende acoorden uit den mond van den heer Max Kloos die, als altijd prachtig bij stem was „Sowahr der Herr, der Gott Israëls, leber" enz. Imposant was het eerste koor „H'ilf Herrwat dadelijk hoöge ver wachtingen gaf voor het verder verloop der uitvoering, verwachtingen die niet beschaamd zijn geworden. Voor den heer Oushoom moet het een waar genot geweest zijn als directeur te fungeeren. De laatste toooku nstuitvoering waarop ook die „Elias" gezongen is, herinnert men zidh nog wel. Wat wie toen in ons verslag als mooi hebben gequalfficeerd en- apart hebben ge noemd, was ook nu mooi, maar nog in veel hooger mate; het heeft dus geen zin alles op nieuw apart aan te duideh. Evenmin is dit noodig waar het het werk der solisten geld. Mlej. Jana Brandsma, Mevr. van Sons- beedk-Hommes, de heer Jac. van Kempen en de heer Max Kloos, waren solisten die men niet zoo gemakkelijk bijeen krijgt en hun nummers vertolkt hebben op buitengewoon sdioone wijze, evenals de door hun te zingen kwartetten dat in waarheid 6olokwartetten waren: Herdenken wij echter ook met dankbaarheid en waardeering die 'gedeelten waarin leden van het koor meer op den voorgrond traden. Zoo is deze eerste zomeruitvoering in alle opzichten schitterd geslaagd en wenschen wi den heer Oushoorn geluk met dezen afloop. A. K. P.S. Men verzoekt ons mede te deelen, dat de electrische nood-installatie bij dit con cert is aangelegd door den heer Paleari. En nog iets over het concert zelve. Zou het, bij eventueel volgende uitvoeringen, met het oog op bezoekers van buiten, geen aanbeve ling verdienen de concerten 's middags om twee uur bijv. te geven? Velen kunnen dan thuis eerst koffiedrinken en zijn voor het di ner weer terug. Thans moeten vele Bergcnaren het concert ontijdig verlaten, willen zij nog met de tram naar huis. Een uurtje vroeger aanvangen zou dit euvel reeds kunnen verhelpen. TELEGRAFISCH WEERBERICHT. 17 Jul. Medegedeeld door het Kon. Nederlandsch Meteorologisch Instituut te De Bildt Geldig tot den avond van 18 Juli. In het gebied van de waarneming is de hoogste stand van den barometer 767.3 Mün- chen. De laagste stand van den barometer 754.7 Neufahrwasser. VERWACHTING. Zwakke tot matige wind uit Westelijke rich tingen, half tot zwaar bewolkt, mogelijk eeni- ge regen, zelWdle temperatuur. Burgerlijke Stand. GETROUWD: 17 Juli. Jan Pol en Trijntje Hop wed. Johan nes Lebbing. Eckhardt George Schmidt en Jannetje Gecilia Bie- tnan. Theodoras Johannes An ton i us van- Soest en Jansje Verver, Jan Asjes, wedr van Johanna Helena Boskamp eni Cathaiina Mar ria Knaap, wed. Jan Dekker. GEBO'REIN: 16 Juli. Antonius Marie, z. van Andreas Uhe- odorus Sonmani en Johanna Doro thea Maria Lievendag. Hendrikus Klaas, z. van Ariea Arts en Maar- tje Mantel. Gsrrit, es. van Ftdssr Lover en Neeltje Veerman. 17 Juli. Augustus Amoldius, z. van Oscar Eduard Angela van Campen eni Ca- tharina Johana Brakenhoff. Sport. ZWEDE N-^NE D E RL AND. Naar het Hbl. mededeelt, zullen de volgen de spelers den toer.naair Zweden eni Noorwe gen meemaken: J. Göbel (Vitese), J. Schindelfer (Blauw wit), D'enis (H. B. S.), Ben Verwey (H. F. C.), Boerdam (V. O. Cd, Van Linge Be Quick Gr.), Hordijk (Ajax. Steeman (Sparta), Te- Haarlem), Gupffert (Ajax), Dé kelenburg (Haarlem), Gupffert (Ajax), Kesslter (H. V. V.), W. Buitenweg (U. V. V.), Cas Ruffelse (Sparta), P. van, 'der Wolk (Sparta), Felix (M. V. V.) en M. Houtkoo- per (Haarlem). Gespeeld wordt: 24 Augustus te Stockholm tegen het Zweedsch Elftal. 29 en 31 Augustus te Christiania tegen het Noorsche Elftal. De ploeg zal waarschijnlijk 19 Augustus vertrekken en 3 September terug zijn. De heeren Jasper Warner, mr. Men no S. Kal ma en M. C. B'löte zullen onze spelers vergezel len, terwijl Warburton als trainer de reis meemaakt. AMSTERDAM, 17 Juli 1919. De aardapelprijlzeni waren hedenAndijker muizen groote 5.506.30, Andijker mui zen kleine 2.953.80, Langedijker mui zen groote 5.69—6.40, Schoolmeesters 6—ƒ6.30, Friesdhe muizen 5.50—6. Aanvoer: 12 ladingen, 2171' H.L. PURMEREND, ,15 Juli 1919. Op de aislagmarkt werd; verhandeld: Aardappelen 2 a 2.0714 p. zak 25 K.G. Tuinboonen 0.61 h 0.74 p. zak 15 K.G. Peulen 3 k 9.70 per 100 pond. Doperwten 7.70 a 10.90 per 100 pond. Slaboonen 7.40 a 8.20 per zak 15 K.G. Snijbooneni 4.90 a 6.70 per zak 15 K.G. Aardbeien 0.61 0.70 per KG. Aalbessen 0.39 a 0.71 per KG.. Klapbessen 0.27 0.36 per K.G. Handel matig. V ni' iml inuclic Beurs >1 ll I vImMi .1 il„ il i 'i j <«t jv, 3 5 LAND. BUITEf OOSTENRIJK. Ex-dividend. Oliewaarden zeer willig, vooral voor Ko ninklijke Olie en Geconsolideerde. Culturen iets lager. Scheepvaarten zeer vast voor Oude en Nieuwe Vaarten. Tabakken vast. Amerika willig. in/, - - - •n 16 Juli S'ti Opgave van - i AATiLEKNINGEN. KDKKI.AND. pLt UMin. N.W.S. v. 1Ü0Ü 1918 5 Ohli«. N.W.S. van 500/1000 1917 ilito van f 1000 I )hli||. dito dito dito dito dito Ned. Ind. 1915 1000 dito 1916 f 1000 !N 4 9, 4 Bel.vrije Kronenr. Jan «Juli 4 RUSLAND. Obl. 1906 frs. 2500—5000 5 [wanvorod Dombr. GR. 625 4S Nicoiai Spw. 100 4 Geconaol. 1880 GR 625 4 Rothschild (consols) GR 625 4 Hope en Co. 1889.90 GR 625 4 6e Emissie, 1894. GR 625 4 TURKIJE. Bagdad Spw. le serie 1904 4 BRAZILIË. Funding Ln. 1898 20/100 5 Provinciale en Gemeentel. Leeningen. Amsterdam 1915 5 Rotterdam 1915 5 Bank. en Crediet.lnstelUngen. Amsterdamsche Bank A Nederlandsche Bank C. v. A. Rotterd. Bankver. Aand. Spoorwegen. Holl. Ijzer. Spoorw. Obl. 5 Mij. t. Expl. v, Staatssp. Obl. 5 Mij. t. Expl. v. Staatssp. Obl. 4f-« Premleleeuingen. NEDERLAND A dam Stad 1874 f 100) 3 BELGIE. Antwerpen 1887 2 y, Prolongatie pCt. ,,rige koets 92 i/s 841/, 80V, ÖTf/, 59i, 50»/, 947/, 93 23i/, «ir/g 20V, 34Vi, 24'/i, 251/t 26i/, 22 871/* 881/*, 96 1941/* 1941/s 1451/, 96»/* 951/, 85-tf* 100 67i/, 4 92 V, S6 8 life 68 ifs 59»/, 50"/u 941 '2"/u 221/, 25 25 260, 26 tg 267,. 96 1941/* 146 96»/, 951/, 86 1051/4 U| li 1 IIUNkoOl M'll MUI il0(1 till. A'tchis. Top. S. Fé C. v. g. A Denv R. Grande Spw. C. v. A. Erie Spw. Mij. Gewone Aand. Kans. City South. Railw. Cy. g. a dito Pref. A. Missouri Kajis. Tex. C. v. A. Mexican 2e Pref. A. Southern Pac. Comp. A South. Rlw. Vot. Tr. Gew. A. Union Pac. Railr. Cy. C. g. A. Anaconda Copper C. v. A. Am. Car Foundry Co. C. v. A. Ainer. Hide Leather Comp. Unit. Stat. Steel Corp. C. g. A. Int. Merc. Marine Cy. afg. A. int. Merc. Marine atg. pr. A. Gee. Holl. Petr. Cert. v. A. Kon. Ned. Mij. t. e. v. Petr. br. A. Orion Petrol. Mij. A Stuaua Rotnana Petr. Mij. A. Uompania Mercautil Argentina A. Cult. Mij. der Vorstenlanden id. id. id. Winstaand. Handels v. Amsterdam Aand. Ned. Handel Mij. C. v. A. Nederl. Ind. Handelsbk. Aand. Amsterd. Rubber Cult. Mij. Aand. Nederl. Rubber Holl. Amerika Lijn A. id. Gem. Eigenflflm A. Holl. Stoomb. Mij. Aand. Java China Japan Lijn A. Kon. Holl. Lloyd. Aand. Kon. Ned. Stoomb. Mij. Aand. Idem Nieuwe Aand. Kon. Paketvaart Mij. A. Ned. Soheepv. Unie Aand. Rotterd. Lloyd A. Stoomv. Mij. Nederland A. A'dam Deli Comp. Aand. Deli.Maatschappij Aand. Medan tabak Aand Rotterdam Deli Aand. Senembah Tabak.Mij. Aand. Vorige kners 1051/, Uli/l* 13 23 V, 24 25 25 58 58 U1S/l6 12 116/8 112' JU/* 318/4 1451/, 147 170 172 U87/1, 119 1421/g 142 1198/4 120 67 091/, 1678/4 1681/, 340 352 Vs 784 7961/, 98 154J/1 3341(, 334 280 277 281 565 563 229 226 297 295 250 251 109 466 485 4331/, 458 2381/, 379 382 224 223 2681/, 274 253»/* 254 289 295 3391/4 342 322 323 347 349 3391/, 579 F, 258 i/s 337 i/s 5491/3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 3