p®r imml R. K. Dienst i Huisje of gedeelte vee huls, Provinciale Overljsselsche zwart bonte Vaars, BILJART F vervaardigt Kinderportretten BESTE VRIJE II» Orgel tf inmaakboter nieuws Maatfssiiaring, PALING Nauwkeurlie Informaties V&éé Purmurfind. tl 4 cylinder F. N. N. A. C. BIJLJLaat 203 Bank-Associatie otTimmst Hooiharken en Schudders. DU LANGE l DB MORAAZ, Alkmaar. Jaardeposito's i 4°|0 met hatllaarlllksche renteyerrekenlng. Haarziekten „dii Zon", Haf 1, r, Fxaatsinggezocnt Een Winkelhuis, II Te koop BERN. Th. STIKVÖORT. "Irma DE WIJS i BROERS, A BOERSEN, 15-20 RENTE. UITGIFTE van f2,500,000.- AANDEELEN. Prima Ilooivorken h f 1.25. Advertentign. lirma Kok-Schuurman, Schagen. Electro-Monteur een net Kosthuis, Zwolsche Courant. Belooning. Te huur o! to kocj) gevraagd Ta koop wogen vertrek: ilesn VEEVOEDEMETELS. Hoezee tis nu weert oude doem i Alg. Nad. fifikul Oifk Busi aan *t schip Turfmarkt i f 12.58 psr 1800 ifgelnll Prijscourant zoo laag moge lyk geuottiini C. EEKEN, Oud^graclit 0211, Mevrouw REEPEN. Russenweg 19. H. BOK ZOON. K. BRANDS, 1e kwaliteit. Fnldsen 95, Tel. 143. Jat. Dekker, Nmanplein lUlknur. Aanleg'ii uitbreiding wórden 'accuraat en zeerhillijli uitgevoerd Willem |;vau jVuure, Blut 15,i t»|iBQTir,1l» Itmnfcf i oLloI. C. BLOM, Zoutstr. I Versche Zeevisch Gebakken Visch. ANGESTRAAT 50, Tel. Int. 512. M. KATER Eenmaal op en eenmaal neer Geeft spiegelglans de Erdal smeer. voor ALLE inriehtingen|!van onderwas. WERTHEIi: t ICOMPEBTZ 1834 n CREDIETÏEREEMG1NG 1853. Inschrijving op VRIJDAG 18 Juli 191S VIERSTATEN ALKMAAR. Maoliineoli©. Onderdooien in voorraad voor verschillende merken. Reparatiën aan Maaimachines, enz. Breedstraat A 10. Telefoon 1?0. DAMES HEEREN HERJtts. COSTER ZOON, Clemens Angus! HOUmnnn en Hurl* Ithasna Genet ass betuigen hunne hartelljken dank ook namens wederzijdsche familie voor de vele bewijzen van belang stelling bij hun huwelijk onder vonden. In plaata van kaarten. Oeboreni UKIDIBIKUII KLAAS, Zson van A, ARTS M. ARTS- MANTEL. Eendrachtstrast 10, Hiermede geven wij kennis van de geboorte van een levenloos Zoontje, F. BLANKENDAAL. J. BLANKENDAAL- Bvoertjcs. Bergen, 16 Juli 1019. DANKÖETUIOINO voor de vele blijken van belang •telling, ons betoond bij de ziekte en het overlijden van onze Echt- genoote es zorgzame Moeder. L. BROUWER en Zoon. De JONOE DAME, die op 4 Juli 1.1., des namiddags omstreeks 12Va Uljr vla Amersfoort naar Amsterdam reisde In een spoorwegcoupé, waarin twee personen abusievelijk niet over stapten naar den trein naar het Zuiden, wordt verzocht haar naam en adres wel te willen opgeven, In gesloten couvert, onder letter fi 542 aan het bureau van dit blad. HEVRAAOD EEN liefst direct.; Adres HC1TEL „DE NACHTEQAAL", Qeesteiweg I. Er biedt zich aan een nette tegen I Augustus, liefst In Alkmaar Brieven onder W 538, bureau van dit blad. NET PERSOON, 50 jaar, aoekt voor zich een Br. letter B541, bureau v. d. blad. BEKWAMB kunnen geplaatst worden bij Terstond QEVRAAQD een aan liet electro-technlsch bureau 6 L PALEARI, Laat 144 gevraagd bij J. F. WIOMAN A ZOON, Heiligland 20. Te huur gevraagd tegen I September a.a. of eerder te Alkmaar, Bergen of omstreken of garnaal». 2SU- en Slaapkamer met gebruik van keuken. Brieven onder No. 664, aan N.V. FELS' Boekhandel, Bussum. In Alkmaar vraagt een net persoon, vrij van sterken drank, liefst met vrij kamertje. Franco brieven onder D 543, bureau van dit blad. en Hoewel er aan den inhoud kosten uoch moeite worden gespaard, is de abonnementsprijs slechts MJ Genk per week ze is daardoor het meest gelezen dagblad in Overijssel en omgeving. Prijs der advertentiën 22 cents per regel, bij verbinding, in een jaar tljds, voor 6 adv. van één firma 18 ets., 12 adv. 12 ets., of ook 250 regels 18 ets., 5O0 regels 215 ets., 1000 regels 12 ets. tegen Aug. of later, voor net Persoon P.O. 20 jaar, met eenigs- zlns zwakke geestvermogens. Goede behandeling boven hoog loon. Brieven onder letter Z539, bureau van dit blad, Dinsdag In PURMEREND blijven staan een gemerkt B op het kruis. Terug te bezorgen tegen flinke belooning bij A. BOOIJ, slager, St. Pancras. op netten stand, spoedig te aanv. Brieven onder A 540, bureau van dlUblad. te |koop gevraagd door ambte naar. Koopsom ongeveer f 5500. Brieven onder E 544, bureau van dit blad. een zoo goed ala nieuw met toebehooren. Spotprijs. JOH. VOEST, Café „Flora", Vogelenzang, bij Haarlem. TE KOOPs een leegstaand HUIS met zclUniar, een leegstaande BOERDERIJ met n leegstaande BOERDERIJ H.A Land, een MAAIMACH1NE 1-paarde,"Bamford) bij J. OPDAM, "ier Staten, Alkmaar. 14 atuks Inhoud 300 liter (ook in ge deelten). Br, fr, iett. K Boekh HEYNES, de Glerqstrait 55/57, Amsterdam. DE PLANTA IS VRU VAN RANTSOEN BEELDHOUWER (in hout), «aar het leven. Voorts ander Hout beeldwetk. De Afdeeiing ALKMAAR van bovengenoemden Bond heeft van het Gemeentebestuur toestemming gekregen nasi Lijsten eailaeUarea veer eeu eigen K«k*Hw. De ingezetenen wnrden opgewekt dit goede deel (link te steunen. Het AfdeeWngpj-Beitutir, N. DE. WAARD, Voorz. L. ERKEi ENS Secret. verkrijgbaar VarkanavIsaseA Ruadvieaaals. Ossenhaas fl.öü Biefstuk -i.öfl Roattboeüf ot Lenden -1,40 Rollade -1.33 Lappen -1.30 Poulet oi OsSaaM -1,23 Melworat 20 sLw on® iötestaffl- worst 20 Filet, Rib of Schijf f Ui Lappe» of Carbon. 1.45 Oehakt of Sautijsen -1.45 Vette oi doorregen Lappen,-1,45 Oer. (Joll. Spek «1J0 ALLES PER 5 ONS. QesmoRas Rundvet 90) et. n, 5 om Bflj 1 pond 95 Vet Kalfkvlaeaah, Biefetuk f U5 Oesters @f Blinde Vinken -1.55 Frlcaadaui -1.45 Schijf -1.40 Lappen 1.S5 Poniet of Gehakt -J0 Lever 26 el ons Leverworst 9 Bloedworst II»* Aanbevelend, lm keep gevraagd. Brieven met opgaaf van «Heraten prijs I contant, merk, namen der registers, Ins., onder T 536 bureau v. d„ blad. WILT U VERZEKERD ZIJN GEREGELD DE «9 19 Voor Winkeliers, Slijters Venters, de LAAGSTE fabrieksprijzen. RITSEVOORT 85 Heeft weder prima (dagelijks verarb). Bij ervaring uit de beste Fabrie ken (gerechtigd tot het voeren Rijks- merk). KI GROS. BK DXTAIL. Concur roerende prfften. Aanbevelend, TE ONTVANGEN, BETREK HET DAN VAN PnSdsen, Alkmaar. HEDEN ONTVANGEN 10 CT. P. ST. 80—78—110 PER POND Hedenavond 8 uur over personen en zaken in Dultecfe- land. Billijk tarief. van S (door Dagelijks aanvoer van (Eigen visscherij). Specialiteit In BELEEFD AANBEV, Bij het onderzoek der, boeken en kas van den Administrateur, op 15 Juli 1919, is gebleken dat de Ontvangsten in 1919 hebben be dragen f 21180.66, terwijl de Uit gaven beliepen f 19030.93", zoodat in kas zich bevond een bedrag van f 2149.72". Daar evenwel onder de ont vangsten is begrepen een bedrag van f 8QOO.— als opgenomen kas geld, bedraagt het Verlies over 1919 tot heden 5850.27". Aan Effecten was aanwezig een bedrag van f 9903.96, De commissie van onderzoek, K. DEKKER Jbz., Beemster, A. RAAT, Akersloot C. OLIJ, Purmer (Monnikendam). bij D. HEINSTMAN, Heul 34. Nog «enige Com. Aandeelen in solide onderneming k 100 o/0 aange boden, staande ondier aceenntanti teexlekt Brieven L. L. 3479 RIGARDO's Adv.- Bur., Amsterdam. Voor do levering houdt Klch beleefd aanbevolen NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP gevestigd te AMSTERDAM. BIJKANTOREN te Amsterdams Stadhouderskade 118, Amstelveen- icheweg 139 en Heerengracht 504. KANTOREN te Alkmaar, Arnhem, Deventer, Dordrecht, Eist, Goes, 's Qravssihage, Qroningen, Hillegom, Leeuwarden, Lelden, Maastricht, Mlddelbnrg, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Tilburg, Utrecht, Veendant en Zwolle. Maatschappelijk Kapitaal 120,000,000 ie etukken van HOOG.— on f800.—, deeUnde voor de helft in de winst ever bet beekjaar 1910. tegen den leers vaa lie pOt. ten Kantore van de ondergeteekendo en vaia hare bovengemelde vestigingen alwaar Prospectussen, ünttëfltrijfflngshiljetten alsmede Jaarverslagen en Statuten der Vennoot- esbappij verkrijgbaar zijn. BANK-ASSOCIATIE W1RTHEIM ft QOMPERTZ 1834 en Credietvereenlglng 1853. AffiSTEKDAM, 11 Juli 1919. HET ADRES VOOR: Voor herstel van alle voorkomende Haarziekten wjgW zooals ron«le kale plekken ontstaan in korten tijd V i «onder sweeren, m weer en de plekken, roee, aehedelpljn, te droeg of te vet haar of voor groeibevordering enz. wende men zich in vertrouwen mondelfng of schriftelijk. Kosteloos te spreken elken;VRiJDAG van U tot 3 uur, 54 soorten middelen voor 20 Haarziekten. O. KOH 13UN, Specialiteit. SSV Brochure met attesten uit uw eigen omgeving kosteloos verkrijgbaar. In^gebrntk ï»U do veracblllonde Inriohilngon van onderwys lo deur aledo. Aanbevelend, N.V.. Boek- en Handelsdrukkerij v.h. Alkmaar, Voordam C 9, Tel. 3. Telefoon 108 Telofoow 10®. fi mm «LAS PJNCE-N BSO-0kSY™.j j SLASBRILLERi Boeken!! waarvan lal dnsver gaplaatsl la eu volgestort f 10,000,600.— Reserves 1,000,000. M I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 4