E Provinpia.il Ni «mi ws. Gemornrd Nieuws. Marktbericht on. ■.ifenrt-Cetan (ptmfcxsi aw lowa) word gesold in handen van Oedep. Staten om prae- auvies. Aangenomen wordt nu de wijziging van het pensioenreglement, de daarbij behooren- de tabel en het reglement op het pensioen- Jonas voor üs ambtenaren en hun weduwen ea weezen. Aan de orde is daarna het voorstel tot het toekennen van een ui Leering in eens aan pro vinciale ambtenaren. De heere Duija en Brommert verklaarden deze voorstellen voor lapmiddelen, die zij a1- leen aanvaarden, zoolang de regeering geen andere maatregelen neemt en maar voortgaat, om eden jen vele lnillioeiren winst te laten nuikea, waardoor de levensmiddelen steeds duurder blijven worden, lianunaait üe rede ring die houding, dan zullen de arbeiders en ambtenaren telken weer moeten komen 11 lüousverhooging. De heer Brommert em de- digi een voorstel om hel minimum-loon te stellen op du per week, hetgeen door den heer Bomans bestreden wordt, daar het hier geldt een uitneming van schoeisel en kleeding cn geeu loon. Worrit het amendement-Brom men aangenomen, dan zit men in de toe komst vast'aan eeu loon van 30 voor onge schoolde werkkrachten. De heer Bomans verdedigde voorts een amendement, om een kindertoeslag van 40 per kind te geven. De heer Gerhard (Ged. Staten) bestrijdt de verschillende amendementen. Ten opzichte van liet amendement-Bomans merkt hij op, dat net gehuwde personeel nu reeds een bijslag krijgt vaa 363 -s 300 en nog 52 voor elk liind. De heer Bomans wil er nu nog 40 bij geven. Een gezin met 8 kinderen zou dan eeu bijslag krijgen ran ongeveer uOO. De vergadering v, >rdt daarna verdaagd tot Donderdagochtend half 11. MIDDENST AND CONGRES. Gisteren werd te Arnhem het congres van den Middenstand geopend In zijn openingsrede wees de bondsvoor zitter er op, dat de 5 jaren die achter ons liggen, o Cr voor den Middenstand zetjr be wogen zijn geweest, niet meer of minder dan zij bestaan stond op het spel. De meest eco nomische mislukkingen worden veelal aan den middenstand geweten, vooral waar het cl. r,au prijsopdrijving van voedingsmid delen betrof. Oc voorzitter wees er op. dat het bestuur steed* wakker op de bres stond tot verdejji- ding der belangen van den middenstand en veilig mag spr. constateeren, dat zonder de sterte organisatie, die zich door den nood ge drongen in de rampspoedige jaren, die achter ons liggen, sterk ontwikkelde, het bestuur niet die kracht had kunnen ontplooien cn niet die resultaten zou hebben bereikt, ondanks zijn goeden wil en rusteloozen arbeid. Naar verschillende zijden had het front ie maken. Ten slotte bracht de voorzitter dank aan de beide afgetreden bestuursleden Hermans Moons en Heerink ea den afgetreden admini strateur Kocnraad. Met een krachtige opwekking om thans flink aan den arbeid te gaan, verklaarde hij 't «s cmdmteastle «tefiïngwi «en belangrijke rede hield. 1Het bestaan van, een economische mid denklasse is noodig voor de stabiliteit c: congres voor geopend. Na deze openingsrede, die zeer toegejuicht werd, stelde de voorzitter, de heer H Kop- pel Jr., voor aan H. M. de Koningin een tele gram te zenden, waarin de vergadering uiting eft van haar gevoelens van trouw cnge- echtheid aan overheid en gezag en waarin aan H. M. oprechte hulde wordt betuigd, met den wensch dat Hare regeering nog vele iaren zal strekken tot heil van het Neder- lamische volk. Dit voorstel werd bij acclama tie goedgekeurd. In Ui jaarverslag 1918/1919 wordt een overzicht gegeven van hetgeen de Bond in het afgeloopen jaar heeft verricht en wordt etuigd van het onafgebroken streven van het dndsbestuur om de belangen van den Mid denstand te bevorderen en zijn voortbestaan te verdedigen. Een ander punt, naar aanleiding van het jaarvers1*^ ter sprake gebracht, Betrof het ücd"..,en van den heer H. Hermens-Moons. 1 i"t was de heer Boekhorst, die den voorzit ter vroeg wat de feitelijke redenen zijn ge weest, die den heer Hermens-Moons tot heen gaan noopten. De voorzitter antwoordde, dat de heer Hermens-Moons, die zeventien jaren lid van den Bond was geweest, gemeend heeft dat hij als Katholiek thuisbehoorde in de katholieke organisatie. De heer Boekhorst constateerde hierop, dat de Bond steeds kerkelijke vraagstukken losge maakt heeft van de economische vraagstukken en dat dus niemand gemoedsbezwaren kon hebben om in de organisatie van den bond plaats te nemen. (Applaus). Het jaarverslag werd ten slotte goedge keurd. Bij de rekening en verantwoording van den penningmeester, den heer J. Das Dzn., heb ben in 1918 de ontvangsten bedragen 11512,60 en de uitgaven 8688,70. Er is dus een voordeelig saldo van 2823,90. De begrooting voor 1919 sluit in ontvang sten en uitgaven met 16,278,90. Een en ander werd na eenige discussie goedgekeurd. Vervolgens komt aan de orde het rapont der Perscommissie, welk raport dooir den heer L. Bern. J. Gorris nader wordt toegelicht. Spreker meende, dat velen met hem zich zul len geërgerd 'hebben over de omstandigheid, dat de groote en de kleine pers meent zoo te moeten afgeven op den middenstand (ap plaus.) Hard noodig is een blad, dat een' flink verweer naar buiten kan voeren. En dit kan alleen geschieden, wanneer tegenover de de pers van den middenstand gesteld worden. (Applaus.) Daar de discussie over het voorstel groote afmetingen dreigt aan te nemen, werd de be raadslaging geschorst. De heer H. Goedhart J!r., wethouder van de gemeente Arnhem, deelde mede dat een ver eeniging, die zich ten; doel stelde den fraudu- leuzen uitvoer en den woekerhandel te be strijden, een aardig bedrag heeft overgehou den. Hiervan stelde hij 150O ter hand aan den voorzitter om dat geld over (te dragen aan het „Meuwsenfonds". Aan den Katholieken bond1 en de christelijke vereeniging zal een fgelijke som van 1500 worden geschonken. iHet restant van het bedrag zal' worden ge- ^stehonken aan de Centrale vereeniging tot be- der tuberculose (Aiplaus.) maatschappij. (De handeldrijvende en indus- triëcle middenstand maakt van zulk een mid denklasse deel uit. 2. Middelgroote bedrijven in handel en in dustrie zijn bovendien noodig in het belang der product ivite «s. eer ijheid van den con- sue, *ut. 3. Het overhe debedrijtf heeft reden van be staan ingeval van natuur lijk monopolie, doch is onder meer geenszins in; staat de taak van handel en particulier winkelbedrijf over te nemen. 4. Bediening van den consument door hen, die ,dtoe taak uit winstbejag vervullen, ge schiedt in het algemeen productiever en is in zijn ëffekit democratischer, dan door bedrijfs- hndeis, die geen persoonlijk voordeel' erlan gen of risico dragen en die als regel in schijn aan dm volkswil onderworpen zijn. De staaat verlcene aan handel en winkelbe drijf steun, bestrijde misbruiken' doch late de iuaividual'isHtchie grondslager, van dit deel der voortbrenging onaangetast. Socialisatie, ver doorgevoerd, betoekent hier afneming van volksinvloed. Zijne red'e werd daverend (toegejuicht. Er vo'llgde eenig debat, waarna op voorstel van den voorzitter de stellingen van prof. Van Embden bit aclamatie aangenomen wer den. Desgevraagd verklaarde prof. Van Embden zich bereid zijn rede in brochurevorm te pu- bliceeren. Hierna werd; de algemeene vergadering hervat. Tot bestuurslid werd gekozen de heer E, H. Bror.neier met 133 der 221 geldige stem men. De hccren P. W. M. Ho< gen van Hooge- lande. H. Koppel Jr. en D. P. Roodcnberg werden als bestuursleden herkozen. Vooiitgeze» werden de beraadslagingen over het rapport Perscommissie Na eenig debat werd het voorstel goedge keurd. De vergadering werd daarop geschorst,.na dat mr. roek een: woord van sympathie met den middenstand had gesproken en zijn beste Gisteravond vereenigden de afgevaardig den zich in Musis Sacrum aan een gemeen- •Kh appel'ijken maaitijd, waaraan' mode aanza ten 'de hoeren mr. D. Fock, voorzitter der Tweede Kamer; de heer D. W. P. Wisboom, wenschen voor dien stand had geuit, waarnemend burgemeester van Arnhemprof. dr. Van Embden enz. De maaltijd werd ^ge opend met een drong op H. M. de Koningin en het zingen van het Wilhelmus. Verder werden o.a. toosten uitgebracht op den bonds- voorziiter, den heer Koppel, op dien midden stand en' de midüenstandsvrouwen en; op mr. Fock, die de verzekering gaf gaarne bereid te zijn de middenstandsbelangen te behartigen, daar hij den midenstand als een onmisbaren schakel' In de samenleving beschouwt. Hij ein digde zijn' speech met een dronk op de aan wezige dames. VRIJWILLIGE OUDERDOMSVERZEKE- RING. Verschillende leden konden zich, blijkens het desbetreffend Voorloopig Verslag, met het voorstel tot invoering van een vrijwillige ouderdomsverzekering voor niet-aroeiders, wier economische positie met die van arbei ders gelijk staat, niet yereenigen. Zij meen den, dat die invoerjng óp mislukking zou uit- loopen. Van propaganda door de Raden van Arbeid verwachtte men niet veel. Men beriep zich op de ervaring, in België opgedaan. E>e uitkeermg van 100 bij overlijden past niet in het stelsel en zou meer op haar plaats zijn in combinatie met de ziekteverzekering. Aan een vrijwillige verzekering van staatswege, zoo werd verder betoogd, bestaat hier te lan de geen behoefte. Sommigen meenden, dat de ill vrijwillige verzekering alleen "dan zou kun- toekenning Na dé pauze was het woord aam prof 1 ïvr.» Tsnbaen uit Amsterdam die aan de fuuu gemaal staatsbijdrage. Eeüige leden betreurden, dat de regcering niet heeft voorgesteld ook voor de niet-arbei- ders het stelsel van verplichte verzekering in te voeren. Met betrekkelijk geringe wijzigin gen van de Invaliditeitswet ware dit doel te bereiken. Het is immers met het algemeen be lang niet overeen te brengen, dat breede groe pen der bevolking niet rekenen met de noo- den van den ouden dag en dientengevolge op fevorderden leeftijd niet in staat zijn in hun ehoeften te voorzien. Eenige dwangmiddelen zouden, met inachtneming van de omstandig heden, zeer wel kunen worden gehanteerd. Vele andere leden konden zich met het voor stel der regeering vereenigen. Opgemerkt werd, dat in België eigenlijk geen vrijwillige verzekering bestaat. Een vergelijking gaat daarom niet op. In ons land is de levensver zekering zeer populair, maar niet zonder mis bruiken. De aanneming van het voorstel der regeering zal een veilige gelegenheid tot ver zekering met zich brengen. Sommige leden meenden, dat het gewenscht is, ten aanzien' van de toetreding tot de verzekering, geen leeftijdsgrens te stellen. Eenige dezer leden waren wel niet gerust op het welslagen der vrijwillige verzekering, maar meenden, dat daarmede toch een proef behoort te worden genomen. In geval van mislukking zou ook voor niet-arbeiders de verzekeringsplicht inge voerd behooren te worden. Sommige voorstanders van staatspensioen verklaarden, dat zij over hun bezwaren tegen de vrijwillige verzekering zouden heenstap pen, omdat zij het niet verantwoord achtten aan de vele ouden van dagen, welke, volgens het wetsontwerp, op kosten van den staat een uitkeering zullen ontvangen, die uitkeering te onthouden. Verder werd dezerzijds aange drongen op het verleenen van terugwerkende kracht aan de wet tot 1 Januari 1919. Men herinnerde hierbij aan de met slechts geringe meerderheid door de Kamer verworpen motie van den heer Sannes. Van andere zijde werd terugwerkende kracht bestreden. Zoowel onder de voorstanders als tegen standers van het staatspensioen waren er le den, die het voorstel der regeering als een zeer vérgaande concessie aan dat stelsel be schouwden. UIT ZUID-SCHARWOUDE. De raad dezer gemeente vergaderde Woensdagavond. Afweoig was met kenntegering de beer Berkhout Naar aanleiding van de notulen merkte de heer Bekker op, dat 'besloten is te onderzoe ken wat meer gewenscht is: een Mulo-school te stichten of een handelsschool. Dit is niet duidelijk in de notulen omschreven. De voorzitter merkte óp, dat daaromtrent geen besluit genomen is. De voorzitter deelde naar aanleiding van de vorige vergadering inzake de Muloschooi net volgende mede: Van de gemeentebesturen van Oudkarspel en Noordscharwoude kwam bericht in, dat ze zeer gaarne berud zijn een gecombineerde vergadering te houden. Van Broek kwam be richt in, dat ze niet sympathiseert met het doel en het voorstel. We hebben ons daarover zeer verwonderd en het is ten zeerste te betreuren, dat de meest financieel krachtige gemeente er zonder motieven buiten blijft. Er is echter in de ge combineerde vergadering besloten met de drie gemeenten de zaak. aan te vatten. Er is echter een zeer onaangename zijde aan wanneer er leerlingen uit Broek zich mochten komen aan melden, waarom het voorstel naar voren kwam, een bepaling te maken dat kinderen uit Broek niet worden toegelaten, of een zeer hoog schoolgeld zullen hebben te betalen. Besproken is de mogelijkheid om een nieu we Muloschooi te stichten, doch dit bleek op het oogenblik onmogelijk, temeer daar de di verse begrootingen niet rooskleurig zijn. Na lange bespreking kwam er een groot lichtpunt naar voren en werd het oog geves tigd op de oude school te Noord-Scliarwou- de. Aan den eenen kant is het dan wel te .be treuren, dat de school niet in Zuid-Scliar- woude komt, doch het is beter zoo, dan niet. Na verder onderzoek is er een tweede verga- dering gehouden met den arr schoolopzie ner en is in principe besloten de oude school, te Noord-Scharwoude te huren en in te rich ten voor Muloschooi. De zaak is ook met den districts-sehoolopziener besproken en deze gaf in overweging niet te huren, doch te koo- pen en dan bij de school de onderwijzerswo ning. De oprichting van de Muloschooi is zoo goed als verzekerd. De gemeente-opzichter van Noord-Schar woude is reeds met een teekening geweest naar de distritsschoolopzicner. Het is de be doeling, 3 a 4 lokalen in te richten en een voorbereidende klas voor kinderen die de H. B. S. willen bezoeken. Het is nog niet te zeg gen of'het 7e leerjaar weer Fransche les zal worden gegeven bij de Muloschooi zal komen of in elke gemeente afzonderlijk. Dit hangt van een regeeringsbesluit af. Ik heb in de school een kijkje genomen en m. i. is er zeer goed een Muloschooi van te maken. Vrijdag morgen zullen we weer een gemeenschappe lijke raadszitting houden. Bij dep districts schoolopziener is in overweging om bij het verlaten der Muloschooi diploma's uit te rei ken. De heer Kostelijk: De arr. schoolopziener sprak ook over de mogelijkheid een leeraar met handelsacte te benoemen. De heer Bekker: Moet de Muloschooi zich zelf bedruipen of zijn er kosten voor de ge meenten? De voorzitter: Elke gemeente zal voor V« deel van de kosten opkomen, afgescheiden van het aantal lerlingen dat uit elke gemeente deelneemt. Als de school ziehzelve moet be druipen, komt ze niet tot stand We waren zeer teleurgesteld door Broek. Ook de school opziener sprak er zijn verwondering over uit, temeer waar voor een paar jaar terug daar nog stemmen opgingen een cursus op te richten met lesrooster voor Mulo. De heer Bekker: 't Zou misschien wel goed gaan, als de school in Broek kwam. De voorzitter: Door de weigering van Broek kunnen de nieuwe raden misschien aanleiding vindenin hun programma op te nemen de geheele Langendijk één gemeente. Men komt dan finantieel krachtiger te staan. Ik beveel dit de nieuwe raden als leuze aan De heer de Boer: Het is een prachtig resul taat tot heden toe. Het is dan ook beter door te werken, dan te wachten tot de nieuwe raad ei" is. De heer Kramer: Is de bedoeling een drie jarigen cursus met einddiploma? De voorzitter: Ja, mits de wet voorschrijft een 7e leerjaar. Anders komt er een vierde lo kaal bij. De heer Kramer: De kosten zullen nooit zoo hoog worden, want als het wetsontwerp aangenomen wordt, betaalt het rijk een goede rente voor de bouwkosten. Wat de onderwij zers betreft, daarvoor geldt dezelfde regeling als met de lagere scholen. De voorzitter: Tot nu toe betaalde het rijk 25 pet. in de bouwkosten, doch nu niet meer De heer Kramer: Als 't wetsontwerp aan genomen wordt, betaalt het rijk 5)4 pet. van de geheele bouwkosten. Dan is er ook niet het minste-bezwaar een nieuwe school te bou wen. De voorzitter: Ik kan me dit niet begrij pen. Ook de schoolopziener heeft daarvan niet gesproken Ik meen, dat alle sticht-ings- kosten voor de gemeente komen. De heer KramerHet onderhoud voor de gemeenten en voor de stichtingskosten, ver goeding voor rente ook van de bestaande la gere scholen. Zoa ben ik tenminste ingelicht. De heer Zeeman dankte B. en W. voor de spoedige totstandkoming van het plan. Hierna werd besloten aan de directie van de H. S. M. te verzoeken verbetering te bren gen in den treinenloop van het Broeker spoortje. De regeling is nog slechter dan met de beperkte treinenloop, want er sluit bijna geen enkele op een sneltrein. UIT BROEK OP LANGENDIJK. Door het veilingbestuur werd aangesteld voor het tellen der aanvoer en het noteer en der prijzen' de heer J. Behagen, welke ontslag heeft aangevraagd voor het bedienen der tele foon in hef veilingsgebouw waarvoor sollici tanten worden opgeroepen. Zie adv. in dit nummer. UIT SCHAGEN. 'Het schilder- en behangwerk aan die 45 hui zen van de bouwvereeniging „Schagen" is gegund aan dén laagsten inschrijver, den heer C. Krill er te Schoorl' voor 12345. DE LANDARBEIDERSSTAKING. De landarbeidersstaking in Oostelijk Gro ningen duurt nog steeds voort. Men behoeft niet te dat da verhouding tusamea de strijdende partijs er scherper op wordt. Vooral oneer de arbeiders heerscht groote verbittering, die nu en dan zich uit in daden van sabohage en geweld Het gevolg van de staking is, dat tal van arbeiders groote finan- cieele schade hebben, die niet weer valt in te halen en waardoor menigeen met zorg den zomer heen ziet gaan. Toch blijven ae arbei ders voet bij stuk houden, waarschijnlijk in de verwachting dat de landbouwers door de oogstwerkzaamheefcn gedwongen zullen wor den toe t ger enIn het begin is het de boe ren zeer mergeloopen doordat het weer zoo schoon en iroog was, zoodat de onkruidver- delging met betrekkelijk weinig hanuea te verrichten viel. Thans echter begint de oogst te rijpen en er zullen binnenkort veie handen noodig zijn om dezen binnen te halen. Wel dreigden sommige boeren liever de vruchten op Ir .„mi ti zullen laten, dan toe te geven, doch dat kan men niet als ernstig gemeend opvatten. Er staan voor groote kapitalen op het land. En een enkele stijfhoofdige rijke boer mogi zijn oogst er aan willen wagen, tal van jonge huurboeren, die het land tegen zeer hor ge prijzen gehuurd hebben, kunnen zoo ie net doen. In enkele plaatsen wordt f,(-ivirkt, n.l. ui Midwohle, Oostwold en Scheemda gedeeltelijk, waar de christelijke ar beiders in de meerderheid zijn en de Christe lijke organisatie de loonen destijds accep teerde. Ook in Finsterwold. staakt men niet. Daar zijn arbeiders meerendeels in den Communistisch en Bond georganiseerd. Volgens berichten zullen daar echter thans, nu d oügst gereed staat, looneischen worden gesteld ouder bedreiging met staking. Intusschen doet de op initiatief van den burgemeester van Groningen benoemde be- middelingseommissie nog steeds moeite de partijen tot elkander te brengen. Zaterdag werd te >roflingen een vergadering bijeenge roepen door deze commissie van vertegen woordig rs der landbouwbonden en die van den 1 mdarbeidersbond. Het resultaat der bij eenkomst was, dat de landbouwers een nieuw referendum zullen houden en dat de uitslag tegen Vrijdag a.s. wordt verwacht. Zooals gemeld werd, heeft de Landarbeidersbond de voorstellen van de commissie aanvaard en tot Vrijdag heeft het bestuur zich daartoe ver bonden. 't Is te hopen, dat de werkgevers door een weinig toe te geven thans de gelegenheid aangrijpen, om aan liet conflict een einde te maken. GEEN INMENGING VAN DEN VAKBOND GEWENSCHT. 'Men meldt ons Op een verzoek door den modernen bond van arbeiders in het slagers- bedrijf te Rotterdam is aan de werkgevers in dit bedrijf in Juni een verzoek gericht om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren. Na her haald verzoek om antwoord is thans door een aantal werkgevers bericht, dat zij geen inmen ging yan den vakbond wenschen, en dat de arbeiders zelf moeten vragen wanneer zij. iets wenschen. Dit antwoord heeft biji de arbei ders groote ontstemming gewekt. Donderdag zal een vergadering worden belegd ten einde de verdere houding te bepalen. TEGEN DE INTERVENTIE IN RUSLAND. Het Landelijk Comité van de Int. Anti-Mil Vereeniging in Nederland spoort de afdeelin- gen en leden aan t otdeelname aan de inter nationale proteststaking tegen de interventie in Rusland, op 21 Juli. EEN WANHOOPSDAAD. Dr. J de Jong, predikant bij de Geref. Kerk te Wmsum nceft aan zijnen kerkeraad den volgenden brief verzonden: Eerwaarde Broeders. Hiermede zie ik mij genoopt u met het navolgende in kennis te stellen Daar ik reeds twintig jaren predikant ben en nog nimmer van mijn traktement heb kunnen leven, heb ik het in het belang van mijn huisgezin en de opvoeding en de toe komst mijner kinderen na ernstige overwe ging wcnschelijk geacht u tegen 1 Augustus a.s. mijn eervol ontslag als predikant bij de Gëref. Kerk alhier te verzoeken, wat ik bij de zen doe. Hoewel reeds op rijper leeftijd gekomen, wil ik, vertrouwende op Gods hulp, nog trachten er toe te komen, zelf voldoende in het onderhoud van mij en de mijnen te voorzien. Dat ik slechts zeer noode tot dit besluit heb moeten komen, behoeft voorzeker tegenover u, met wie ik steeds in de beste verstandhou ding heb samengewerkt en steun heb onder vonden, mijnentwege geen nadere bevesti- ging- ONS ZWAKKE PUNT. Van alle organen van het menschelijk lichaam is niets zoo aan verval onderhevig, als het gebit. Geen wonder, dat de tandart sen goede zaken maken. Op 100 valwassenen komt er .slechts één voor, die een gezond ge bit heeft. Zelfs de zoogdieren, die in de on middellijke nabijheid van de menschen leven, zooals de honden de katten, je zelfs het var ken, lijden aan kiespijn. En dit verval dateert niet van vandaag of gisteren. Sedert de oud ste tijden heeft ae mensch aan kiespijn gele den. In het „Archiv für Anthropologie" wijst Lenhossek er op, dat de oudste schedels uit de steenperiode gezonde tanden vertoo- nen. Toen dit ras echter door de kortschedels werd verdrongen, begon de misère. In het ne- olitiseh tijdvak, in de brons- en ijzerperiode, neemt het tandbederf steeds toe. De schedels vertoonen sporen van kaak-abcessen en dit gebit is ver van fraai. Tijdens de volksver huizing moet 80 pet. der bevolking aan tand- caries geleden hebben en bij de Romeinen had 86 pet. der bevolking een slecht gebit. Thans is dit cijfer reeds tot 90 pet. gestegen en over een paar eeuwen zal men wellicht den mensch met een ge Baraum met een gaaf gebit bij toekomsti- Bailey's tentoonstellen. KORTE BjERICHTEN. Zondag werd te Temeuzen een bonds dag gehouden' van den R. K. Bond van Spoor- eo Tramwegpersoneel St. Rafaël. De vergade ring was zeer druk bezocht. Achtereenvolgens voerden het woord de heeren Timmermans en Hervers. In Maas cn Waal te de handel in nieuw hooi begonnen. Er wordt besteed van 60 tot 70 per 1000 pond. Te Breskeas is door het op hol slaan van een paard, een landbouwerekaecht onder een wagen geraakt en aan de gevolgen daar- wa fa* tot? x Bij Be?tgum. (Fr.) werd idj' 'E-&M verschillende Gateen ingebrok^: 1 Dor rWlê&m onderdag op t" - o.rri. eeti zilveren horm en geld ontvreemd. De po litie heeft de c ers, thans gevonden; het ziin kinderen van 8 tot 12 jaar. Naar worat gemeld, zijn op Texel in voorkoop partijtjes suikerbieten verhandeld, tegen 30 per 1000 K.G. Zaterdag is te Hoogezand ingebroken in 't kantoor van den Rijksontvanger. De brandkast werd geplunderd. De geldswaarde min papier was elders geborgeh, zoodat al leen een bedrag aan zilver is ontvreemd. -- Voor noten, welke in 1914 hoogstens 7 ptr ILL. golden, besteedt men, naar uit Dru- ten wordt gemeld, thans tot 27, zulks on danks den zeer goeden uotenoogst. Te Oude-Pekela vulde de vrouw van R. Vrengel een kruik met kokend water, waarbij de kruik sprong. De stukken vlog^i tegen het hoofd van de vrouw, die tengevolge van het hevig bloedverlies overleed In Didam heeft de arbeider Van Grol zijn zwager Bloem zoodanig met een mes ge stoken, dat onmiddellijke opneming in het zie- nenhuis noodig bleek. De dader is gearres- steerd. ALKMAARSCHE EXPORTVEILING. ALKMAAR, 16 Juli. In de 'heden gehouden veilingen werd be taald voor: Bloemkool le soort (per 100 at.) 24.80 h 32.60, 2e siooit 12 h 20. Wortelen per 100 bos 3.50 k f 8. Rabarber per 100 bos 5.20 a 10.10. Uien per 100 bos 4.60 8 80. Slaboouen per 100 stuks 0.25 k f 0.44. Aardbeien' per KG. 0.57 a 0,65. And'ijlvfe per 100 stuks 2.40' k 5.40. Doperwten per 100; K.G. 15.20 k f 26.80 Kropsla per 100 stuks 1 k f 2.60. Pietcrsetlde per 10Ü bos 6.70 9.10. Peulen per 100 K.G. 29.50 38.90. Phstelciu per ben 0.84 k 1.44. Staijboonen per 100 stuks 0.72 a 0.84 Spinazie per 100' K.G. 22.40 k f 25.40. 'Selderie per 100 bos 1.30 k f 2.40. Tuinboonen per 100 ICG. 5.40 h 8.20. Tomaten per K.G. 0.44 k f 0.76. Roodte bessen per K.G. 0.42 h 0.75. Zwarte bessen per K.G. 0.72 0.78. Kruisbessen' per K.G. 0.37 k 0.55. ALKMAAR, 17 Juli. Aardappelen: groote f 8 k f 8.50, drielin gen 2.80 4, krid' 1.80 k f 2.40. 'BROEK OP LANGENDIJK (L.mgedij- ker Groenteveiling) 16 Juli 1919. In de 'heden gehouden veilingen' werdl be taald'voor: Blloemlkiooli le soort (per 100 st.) 29.10 30.10. Wortelten 5.70 k f 6.80 per 100 K.G. Aardappelen): Buitenland 9. Schotecfie f 8 k f 930, SohooPmeeatera 8 h f 9.10, 'Graafjes 12.90, GTadblaadijes 8.60 k f 10, Koks en' Due 8, Drielii 3.50 4.40, Kleine 2 230, per 100 KX3, Aanvoer: 27375 K.G. wortelen, 213075 KjG. groote aardiapeltem, 21800 KG. drie- lihgen. Slabi labooncm 42 per 100 KG. NOORDSCHARWOUDE, 16 Juli. Aardapden': Schotsche muizen f 8 k f 8.90, Schoolmeesters f 8.20 k f 9. Wortelen 5.30 h f 6. WARM'E'NIHfJIZE'N, 16 Juli 1919. Vroege aardaptelen: Binnenland groote 8 k f 9, 'Drielingen 2.80 k f 4.20. Buitenland 8.50, Kritel 1.50 a 1.50. Allies per 100' K.G. ZW AAG, 16 Juli. Veiling Bangert en Om streken. Aardbeien 2543 ct., aardappelten 34 Yi et., rabaiber 8—15 ot., wortelen 713)4 ct., bloemkool 1730 ct., peulen 10—24 ct., tuin- boonenl 2V23)4 ct., sla 23 ct., bessen 26 —34 ct., komkommers 1017 ct., snijbteonen 100110 ct., kruisbessen 2530 ct., zwarte bessen 124126 ct. per KG. Aanvoer 13500 KG. HEIlOO, 16 Juli. Exportveiling. Peulen 32—36.50 per 100 K.G. Doperwten 21—24.90 per 100 K.G. Tuinboonen' 3.607 per 100 K.G. Wortelen 0.430.60 per 10 bos. Capucijhers 18'22.40 per 100 K.G. W'IJDENES, 16 Juli. Aan de markten te Bovenlkarspel, Hoogkar- spel en Venhuizen zijn heden (Woensdag) geep aardappelen geveild kunnen; worden wegens gebrek aan wagons. WIJDENiES, 16 Juli. Veiling Tuinderbe- lang. Roode besem 2633 ct., frambozen' 40—42 ct., aardbeien; 35 ct., peulen 1416 ct., tuinboonen' 2*/t ct. ales per pond, bloemkool 20' ct., rabarber 9 ct. per bos, slaboonen 24 27 ct. per 100. WIJDENES, 14 Juli. Zwarte bessen 1.16^4 per KG. Aanvoer 3000 K.G. BOVENiKARSPE L „de Tuinbouw", 16 Juli 1919. 'Heden besteedde men voor AardappelenBinnen^ en Buitenland: 4.25, Bloemkool I 20 a 24, II 16 a f 18, III 8 a 10. Komkommers per stuk 14 a 16 ct. Aanvoer 10.000 stuks. VENHUIZEN, 16 Juli. Veiling üe Zuidter- kogge. Zwarte Bessen 118 k f 119, roodte bessen 4&è 68 per 100 K.G. Aanvoer 7500 KG. Vdling de .Zaanstreek." ZAANDAM, 16 Juli. Tuinboonen 2y93 ct. per pond. Slaboonen 34'39 ct. per pond. Peulen; 15 )4 ct. per pond. Aalbessen 29)4—40 ot. per pond. Klapbessen 22 )4 ct. per pond. Sla '1.20—2,50 per 100 krop. Andijvie 1.60-/ 4.20 per 100 Btr. Selderij! 12V2 ct. per bos. Piteterselie 13 )4 ct. per boa. Uien 5)4—7Vï? ct. per bos. Peen 5)4—11 ct. per hos. Slaprei 7% ct. jper bos. Komkommers 1914)4 ct. per stuk, II 4Vn—8 )4 ct. per stuk. Blotemloool I 23—34 ct. per stuk, II 14— 18% ct. per stuk:, III 2)4—12 ct. per stuk. Postelein 1.1011.45 per ben. In de weeik van 916 Juli verdien aange voerd 87850 K.G. aardappelen, waarvan voor het buitenland 72840 K.G, nPTl PT1 M O tl V"\ i 1 - rln /-\ /-* 1 /4n A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Alkmaarsche Courant | 1919 | | pagina 6